Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1914

53e Jaargang PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwarUial f 1 25 Idem franco per post 1 50 Jlet Geïllustreerd i ondagsblad 1 50 Idem fr inco per post 1 90 Abonm inenlcn worden dagelijk s aangenomen a in ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 BE nilSGEVlNG K TINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF JUNUER KUNNEN VEROORZAKEN ffiTRGEMEESTKR en WETHÜÜDERkS m GOUDA Cesien art 8 der Hinderwet toen te weten Oat zij vergunning hebben verleend aan f C Ouwenhand en O A van der Iflnt en hunne rechtverkrijgendon tot het plichten van een pijpenfabriek waarin I oven Ldl worden geplaatst in het i er ij aan de Lage iouwe No 140 kadiistraal tond aectie B No 1716 Goiida den 93 Juli i9H Burspmeestet on Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris R MOERKERK L S vaarden Aan zichzelf overgelaten zoaden do lil eralen en conservatieven ton langen leste missohien ook wel tot overeenstemming gekomen zijn Maar het moeilijke punt bleef de onverzoenlijkheid der Ulster mannen en Eersche nationalisten Men hoopt nu dat de tuaschenkomst van den vorst beiden partijen aan het verstand sa brengen dat zg water in hnn wyn moeten doe l Het ia de tweede maal dat Koning George V de rol van bemiddelaar tracht te vervullen In Juni 1910 kort na zijn troonsbeatyging wist hij de leiders der beide groote partyen er toe to bewegen in een conferentie bijeen te komen ten einde een poging te doen om de quaestie der grondwetsherziening in der minne te regelen Deze conferentie mislukte eohter en dientengevolge werd het parlement tegen het einde van het jaar 1910 ontbonden Men kan eohter op een gunstiger precedent wijzen In 1 Ö4 by de laatste groote kiesrechthervorming door Gladstone tot stand gebracht liet Koningin Victoria eveneens een conferentie der partyleiders houden Deze voerde tot een schikking de oppositie aanvaardde de uitbreiding van het stemrecht door middel van een reohtvaardiger indeeling der kiesdistricten Hoewel de onderhandelingen gehelm gehouden worden en er tot nn toe niets van ia uitgelekt was men gisteren in de wandelgangen van het Lagerhuis toch van meening dat een beslissing ophanden is Na afloop der conferentie van gisteren hoeft het Kabinet vergaderd en zyn tnsschen de leiders der partyen beaprekingen begonnen Dea avonds kwamen de leiders der oppositie wederom bgeen Heden worden do beraadslagingen in het Buckingfaam paleis hervat en het zou kunnen zyn dat de beaUsiing nu reeds genomen wordt Intnaschen blgft het de vraag of deze Inderdaad tot oen oplossing der lerscbe quaestie zal leiden De toestand tn Atbaitfë I en Nedorlandsche vrijwll lg r in AHianUt Oo Kamper Ct heelt bezoek gebod aii eon jongmenBcb den heer G Vogeliiang uil Xiitphen wien de lust lot avonturen en de herinnering aan de indertijd iiieegeniaakie oefeningen van het voorlje loidend militair onderricht hadden doon tioHliiiten op eigen kosten a s vrijwilliger naar Durazzo te gaan Maandagavond i Buitenlandscli Nieuws FEANKIrtJK Het proces Caillaux Do Parijsche ochtendbladen staan rol over den 3en dag van het proce i de meeste verklaren dat met dezen irden dag de emotievolle gebourteBsen uit het proces achter don mg jgen Alle getuigen hebben bewezen it de vrouw van Caillaux zonder irlog dus niet met voorbedachten j den moord heeft begaan dat zij ds langen tijd stond onder den inoed van groote zenuwoverprikke ig en haar daad in plotselinge verijfeling is uitgevoerd Ook het gej iranis van den wapenhandeljiar is net mevrouw Caillaux gunstig gegsiraest Wanneer zij van plan was p eost te drie uur s namiddags CalIMtto te dooden dan had zij zich om in prijs van het wapen nauwelijks Irak gemaakt en had zij in plaats Hm een browning een Fransoh wapen pkocht omdat de prijs lager was Mevrouw Caillaux moet worden beJKshouwd als een slachtoffer van haar vertwijfeling De dramatische aanvaltn van Calmette lieten don koelen Best van Caillaux ongemoeid doch achten de vrouw van den Minister r Financiën in een toestand van hevigste opwinding zoodat zij ten lotte geen slaap meer kon genieten I voortdurend in een koortsachtigen feestand verkeerde Jn lil zitting van gistiTcn liep hetgo envcrlioor over ilo vraag ol mevrouw Jjreydaii de eerste vrouw van Caillaux Merdaod aan verschillende personen de liet BllerllotHt blijven zij thuis waar zl hun oerHte gelukkige dagen doorbrachten In den ganschen omtrek wordt Katharina boiiiind on vereerd Zij is weldadig gelukkig op een verHtandigo manier I n baar gave vernederen daarom niet In togondofl do begiftigde 1 daardoor verbeven haar vriendelijkheid doet volstrekt ulot uan afdalende hoogheid denken Fte eenvoudige boeren vereeren haar als een godin Mon mooi do waardin uit liet lomden Anker maar eens hooron praten o er mevrouw do gravint Naast do goede r od In den Hemel komt altijd mevrouw do ïravin in baar gesprokken te pas n alle avonden bidden haar kinderen frwls zegen al over den graaf en zijn goheele goztn T Ise von Btascb is dezelfde nog gebleven Zij komt s zomers altijd eenige weken mei baar man naar hot slot Waldenburg Wax is sedert lang ritmeester en bij on zijn flinke jongen oen mooie krullebol houden Else steeds In opgewekte stemming Else ziet In haar zoon een tweede Blsmarek Hij moet IwBllHt een genie worden De jongen zelf heeft voorloopig nog andere plannen bij wil snlkerhakker of koetsier worden Natuurtijk brengt Else altijd nieuws mee als zij op het slot Waldenburg komt De f ommandeuse Is weduwe geworden en woont bij haar schoonzoon in l venwel heeft zij thans niet meer te commandoeren maar moet zich in alles schikken naar haar schoonzoon Trotting duldt tn if4t geheel geen wU naast den zijnen en FEVtLLETOX frinses of Gravin Slot j et duurde euu geruiinea poos eer Max ilfuk bfgroep KlBc bewi os heni dat lik vt rbod wu zich niet met do zaken W Kathariiia verloving t l emoeien te 8tr ng wa geweest zü had on il jk lijdelijk kannen aanzien da éWina en Waldenburg hun noodlot gemoet gingen dat Iserstein nooit zijn en op Katharina s mlUioeu zou opge ale hem geen vergoeding wachtte en raUcB nu iuist opzijn pooties terecht tomen wan want dat Aglaja de rech vrouw voor IserBtem was HU zou niet arm kunnen inaken en onge ïJg ook niet lert dien dag had Mfti oen onbede hoogachting voor de diplouiatiiH kwaauiheid zijner vrouw im denkt Klfle zegt was yoort de inleiding van menig gesprek als eigen oordeel ten beste wilde geHet was daarom zijn bekenden met lïlkte nemen wanneer ze tieweerden ïijn klein verstandig vrouwtje hom 1 onder den pantoffel had Het voorito iR ocht r dat toestand hem goed liovalt en hij Hiet gaarne yerringon e in aangebracht zou wUlen Ad verten tien ü e b o r e n CORNELIS Zoon van H J BITTEE on G BITTERDK Jona Goada 23 Juli 1914 Kattensingel 25 echtscheiding EERSTE AANKONDIOlNa Bij vonnis der ArrondisaoraontnRechtbank teRotterdam EerstaKamor dd 29 Jnni 1914 is t huwelijk tusschen PHILIl I INE ENaELT TE SCHIPPER en J011ANNK S FRANOIHCUS MARIA DE PREZ beiden wonende U Rotterdam ontbonden door echtscheiding met al do gevolgen bij de wet bepaald Rotterdam 23 Juli 1914 Hetwelk irtifioeert Mr J W VAN 7 ANTEN Proeurour TE HUUR Pön modorn Benedenhuis Het huis bevat 3 Kamera en Suite Keukon Tninkamor Tuin en 8chnnr Boven 2 Slaapkamers Te bevragen Markt 31 t OEVRAAOD te s Gravenhage oon ol AANKOMENDE Ailro P C JONOEBREUR Valeriusatraat hoek Danckertstraat 37 Den Haag Jevestigd te Rotterdam Dr W Robertson n W van der Sluys voor HilD BUJS en IRZIEKIEI voor Telefoon 7051 15 Gedempte Blerhaven 18 DB HELFT DER SUVERNIJ van h t huUwerk wordt u niet gedaan xoodra Sunlight bet hyla blonen treedt Om vloeren tegeU mnren houtwerk eni door en door schoon te maken te Sunlight het afdoendate en voordeellgate middel Laat Sunlight Uw fauU doen gHnateren en Uw werk verlichten Uw Lichaam bü tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vela ziekten Het beste en goodkoopsto middel hiervoor zijn de Laxeerpillen van Apotheker BÜOM Deze pillen zuiveren hotbloed verwijderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slijm enbevorderen den stoolgang Prijs perdoosje 25 en 50 cent Iti Verkrijgbaar te Gouda bU ANTON COOPS Fa WOLFl Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte ïloofdsteeg 3 Adverteerl in dit Blad DE ZUID HOLLAÏTDSCÏÏÉ maatschappij van Verzekering op bet Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CoinmiM ri Mn Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING WV Do Maatschappij sluit alle soorten Levenfvensekering tegen lage premiön Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de H ren tl aovfrMKmmrKB Havem te iie MJk ee en LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KOKO t SUB bniikMi I tolut U Ij C XiJneHKH JTeaMarmt te tiotula KOKO Sï HAAR KOKO DOET HET HAAK OKOEIIN GAAT HET ITVALLEN TEGEN VEISTERKT DE WOKTELS HCLDEK AL $ KKISTAL BEVAT GEEN KLEORSTOF OLIE OF VET Ilaltind tltrrrhi Zwt hËnM HAMDitl VEIFKISSCHEND VOO DE HOOFDHt KOOP HET VANDAAG VAK UW DKOOIST OF COirFEUB PRIJS E Ft 0 75 n l SO M a S 00 iM fUeoa Van Frii lBi l dMlnnn Um nmm MMHoaaasA OEPATHOUDERS Toud ANTON COOPS Wijdstraat 29 Sfhnonhnvcn A v ZESSEN Krimpen a d U m A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERUNG 08 Koninklijke Marine vrijwillige Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Ma rooi i torpedomaker Kleermaker Matrooskok Stoker 2 klaiü e I minii j maxi nimnm Ieefttjd 21 jaar maximumleeft 29 jaar minimum leeftijd 21 jaar maximum leeft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar maximum leeft 26 jaar indien roods zoor voldoende kunnende stoken maximum leef tijd 2 jaar f jPPrlinO S nkpr mimmum leeftpiejaar iJCCI lliJ k lUKt inaximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer do gelegenheid is opengesteld om bij do Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder Tla ans OTreial E €EL8I0R 40 BONDEK STMRK BN SlfEL STMBDS GBOOTMR SÏ CCm OEN DEPflT HANN OUMMiWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN29 Telef Interc 5518 N AiHSTERDAM POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Oen Agent voor Holland OATAIXJNiS ta TUbarg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M Jft BJSLOlfJSJy Agent Amstel Bronirerü Keizerstraat Tel 88 No 148 Cloada 0Ef Pn5T 5IQAR aOMM DE NIEUWE PHlLlPiS 11 HALFMWITT VERVANGEN JLiV BOOGLAMP EN LAMPEN Mnifla llOlOrriplefl 2 n napeel i mmode vork I Onbetwistbaar liet beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Kijwleleii jjjD Ml sierljjk eo laag ji priji AOENT ADK DE GltOOT Kleiweg 79 tiOLÜ Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam 58J POOL S TAWIMIIDOfJLEIV zijn de beste en fifOflrt foop c staan onder voortdurenrlo scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandscho Tandartsen en doctoren aanbevolen chemische Fabnok L POOL ó Zonkn Amsterdam Wercldtentoonstellliic GENT 1913Buiten mededlnglns Lid der Jury BROIGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINGERWAARD OpenTjare Verkooping TE COUDA op Donderdag 13 en 20 Augustus 1914 dea voorraiddagn 11 uren in het Hotel Dk Zalm aan do Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestif den Notaris J KOEMAN van Een goed onderhouden gunstig ge HOFSTEDE met Schuur Hooiberg verdere Qetimmerten Tuin en Boomgaard met verschillende perceelen uitmuntend beste Dieiistaanbiedingeii hebben in de Gou clie Courant Mteedê Muceet fHf Deieadverlriitifio kosltsn slechts bij vooruitbelsling 1 G regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan hst Bureau nabij iet gemeente Beijersche wegje onder de Qouderak te zamen groot 17 03 38 Hectaren Te aanvaarden de landerijen 1 December 1914 de Woning 1 Mei 1915 Te bezichtigen des Maandags Woensdags en Vrijdags des voormi ddags Betaaldag 24 September 1914 Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAR BALT A DE JIOMCi Coiffeur Oosthaven 31 Perceelsgewijze omschreven in veilingboekjesr weUce van af 15 Juli verkrijgbaar zijn ten Kantore van den Notaris die tevens nadere inlichtingen ORACHEN QUELL FLESSCHEN WORDEN op REKENING GESTELD DOCH BIJ TERUGGAAF VERCOIL Vi LITER A 15 CT Electr Dr A Brinkman Zn öonda NATUUR BRONWATER 12536 Vrijdag 24 Juli 1914 mimm cocmivt Verschijnt dag elijks yMl behalve Zon eja Feestdagen PRIJ S DER ADVEHTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bcwysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 liy ilru achbireenvulgende plaatsingen wonlen deze tegen twee berekend Ilii n t uinbi dingen i cr plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Rechimes f 0 45 per regel Groiite letters en randen naar plaatsruimte Uitgevers A BRINEMAN EN ZOON maal gehouden waaraan hetdipioinatieke corps en de waardigheidsbfkloodprs deelnamen Terzolfdertijd was ook eon algemeen feest georganiseerd waarvoor zeer veel Europeanen waren nitgenoodlgd Beloie Do Engelsche gaston De lord mayor die met schepenen sheriffs on raadsheeron van T ondon een bezoek aan Brussel brengt is een man van middelbaren loeftyd mot grijzend haar evenwel vlug van bewoging kraclitig en sympathiek Als teeken van zijn waardigheid draagt hij aan den hala een gouden keten versierd met de rozen van Vork en Lancaster Onderaan hangt een breedo blauwe camee waarin op olijfkleurigen grond do wapens der City gegraveerd zijn De aldermen schepenen en de sheriffs dragen eveneons ketens In een der salons Tan het Hotel Métropole werd s avonds oen foeatmaal gehouden waarbij burgemeester Max in het Kngolsch oen heildronk instelde op de Engelsche en Belgische vorsten terwijl de lord mayor in zijn antwoord de BruBselsche bevolking dankte voor de hartelijke ontvangst Ter eere van de Engelsche gasten had gisterenochtond de optocht der troepen plaats Van 9 iji 45 was de tramdienat opgeheven tnaschen de Leuvensche Poort en de Luxemburgstraat Dit was wat overdreven daar do opioclit eerst om elf uur begon Burgemeester Max kwam heel democratisch te voet De gaston arriveerden in drie rijtuigen en namen plaats op do tribune Omringd door zijn staf hield generaal Lantonnois von Kodo do revue Achtereenvolgens trokken voorbij de militaire school de Unloregimenten karabiniera grenadiers elk met hun afdeelingen kanonniers en met de honden de mitrailleuzen voorttrekkend waarvan de Engelschen foto s namen Ten slotte de lansierw on de jagers te paard Om 11 u 50 was de revue geëindigd Qisterennamiddag brak een hevige brand uit in de katoenmagazijnon van den heer Do Paope in do Laken en Verviersstraat te Antwerpen Al wat het magizijn inhield is een prooi der vlammen geworden Verscheidene huizen in den omtrek worden ernstig bedreigd Dank zij de brandweer werden grootere onheilen voorkomen Do handelapnpieron on een achttal paarden wordon door oonige moedige redders in verzekerde bewaring gebracht Een pompier die van een muur viel is gekwetst geworden Overigens bepaalt alles zich tot materioolo schade Deze bedraagt 450 000 francs door verzekering gedekt OOSTENRUK HONOARIJE Uit Tetschen a d Elbe wordt gemold dat drie officieren van het 5e regiment huzaren wolko deelnamen aan do manoeuvres in hot Boheemscho district KomornAcz gisterenavond in Acfeldo drie spionnen hebben gearresteerd een Êngolschman en tweo Eranschen Een Franschman was als vrouw gekleed en droog in zijn onderrok een aantal vrij goode schetsen van de vesting van Komorn en van het garnizoen on het kruitmagazijn alsmede van de buitenwerken der vesting Bij de beide andore spionnen vond mon verscheidono kaarten der vesting Alle drie zijn naar de waoht overgebracht Aan do manachappon is een bijzondere belooning beloofd voor het betrappen van spionnen Enouland Do conferentie Gedurende het goheelo verloop van do crisis in Ierland hoeft Koning Oeorgo altijd oen correcte en conatutionoele houding bewaard Hij volgde don gang van zaken echter met groote bezorgdheid on gaf bij sommige gologenhoden blijk van zijn vurige begeerte om de beide partijen ten slotte tot een vorgolyk to zien komen Zich rekenschap gevend van het feit dat het uur van l öBliRBing nadert was do Koning vooral in de laatste dagen der vorige wook door bemiddeling van zijn secretarissen in aanhoudend contact met de ministers geweest Naar men weet vertrok hij eerst lator naar Portsmouth om met den eerstflrainister to kunnen beraadslagen Zijn verblijf te Portsmouth was slechts van korten duur en Asquith vergezelde hem Het is blijkbaar bij die besprekingen dat hot gewichtig besluit werd gonomen om een conferentie in hot liuckinghampaleis bijeen te roepen Velen waron van moening dat doze zal leiden tot een bemiddelingsvoorstel t welk alle partijen kunnen aan iiitieme brieven van aillaus ter publi alio heeft aangolioden Do journallHi Vervoort verklaarde dat lnj in 1911 niovroiiw ireydan goRprokcn Imd die hem toon gevraagd had of hij oen Jiefdi Sgoscbiedenis wilde publicooren waarvan de tof zou worden gelevenl door brieven van den heer Caillaux I ter bad zij logenover Vervoort dit nanliod herhaald Kn om te Imwijzen dat lie bowuHte brieven inderdaad nog onder jiaar iMTUsting waren had zij er hem allerlei intiome bijzonderheden nit het echtelijk lovin van Caillaux uit medegedeeld Vervoort had haar geantwoord dat peen enkel blad zoo iets jiou willen puhiceoren Na Vervoort kwam mevrouw Greydan onder atgemeene belangstelling van het iftnwozige publiek zelt getuigenis afleggen Zij wordt beschreven als een vrouw iitet sehorpo gegroefde trokken veel ouder dan do togonwoordigo mevrouw Taillaux Deze laatste koorde hot hoofd af toen iitovrouw Orevdan naderde Mevrouw Orevdan met zachte nan well iks in de zaal vernoombare stera beROn het verloop van haar huwelijk ale ven met f aillaux te vertellen ralUaux had dicht in haar nabijheid post govat on maakte nanteokeningen Om halfdrie werd de zitting goHchorst Pebziè De kroning van den Bjah Ahmed Sjah Kadjar eon jonkman van zeventien jaar zoon en op volgor van Mohammed AH die in 1909 afstand deed van den Perziscben troon heeft Dinsdag den eed op de grondwet afgelegd Hij was s morgens in de vroegte naar Teheran gekomen en om halftien verliet de stoet het paleis ten einde zich naar het parlement te begeven De jeugdige Sjah was gezeten in een glazen koets getrokken door acht paarden en geëscorteerd door politie Bachtiaren gendarmen en kozakken In het parlement namen dp ministers de hovelingen en de afgevaardigden na de aankomst van den regent plaats in de zittingszaal Eenige minuten later werd een gordgn weggetrokken en trad de Sjah de zaal binnen De hand op den Koran leggend sprak hij op zachten toon de eedsformule uit ï aarna maakte hij oen lichte buiging en verwijderde zich Togen vijf uur had de eigenlijke kroning plaats Deze geschiedde door den regent in de troonzaal Des avonds werd een of fideel feeat maand do schoonzoon vnn baron von ioidberg i Q vertoefde met zijn gemalin Ie OHteodo Onder alle baitensporige toiletten aan het strand on op het bal waren die van prinw Aglaja het builensporigst Ieder sprak over do fnbolachligo weelde die het paar ten toou spreiddo doch leder lachte oin bet potsierlijke kleine mannetje mot den grooten nous die steids aan hUn zij4e was en zich overal voorstelde als de Rchoonpapa van den prins von Iserstein Iserstein had U Vergeels getracbl zijn lasligcn schoonvader kwijt te raken e Kachto wenken begreep d baron niet en bil Hterker aandringen keek Aglat beilroofd on de oujle heer liet oen paar goudstukjes ramnJelen in zijn vestzakje dBt rinkelen kliiikt wel uitdagend sedert de baron mcJei aanaïen dat ztjn Aglaja door de bloodiverwanteo van den prins gewoon voorbij gezien wordt Men deed eenvoudig alsof er geen prinses Iser tein iH stond Aglnja he It alzoo nedert lang reeds de hoop opgegeven nog eenmaal met haar chüterendo toiletten aau het hof en in do salons der AuersporgR en dor Andrasay s Ie ehitU rni P BtoBiming in bet paleis van den prins is daardoor zeer onaangenaam on Isersleiiiw positie is zeei verre van benijdenswaardig en alle schijnt sdch ook nog tegen hem te keeren 1 n togen verwachting Is Aglaja s broeder weer gezond geworden en doet nu opnieuw Rijn iea om papa s milliomen naar allo Trindstrrikea te vOTstroolon 1 n I e gebeurtenisBcn van dien operaavond waron voor de hoogero kringen van M bijna het onderwerp van alle g sprekken In de volgende acht dagen had iiiou het bijna over niets anders en daar werd geen enkel woord ten kwade van Katharina gezegd ofschoon men zeer goed wiht d t zij liij de tamilii van Stanch Waldenhurg lederen avond ontmoette H t zou immers onverstandig geweest zijn do toekomstige gravin von Waldenburg Ie belecdigen Bovendien had prinses Margarelha den volgenden dag een langdurig bozook gebracht Ook had de hertog Katharina den arm geljoden by een wandeling in het park en prins Leopold had uit Woenea aan een bekende geschreven dat men daar de handelwijze van prins IsersUdn sterk afkeurde te meer daar dé beweegredenen geen geheimen waren Waar do hertogelijke familie zóó het voorbeeld gat kondöii de andere niets beter doen dan dit voorbeeld volgen Overigens hadden de nieuwsgierigen slechts korten tijd om Waldenburg en Katharina te bespieden De troepen rukten uit om do voorjaarsrnanoeuvres te honden en met Katharina reisde Ilse naar het landgoed Oresdorf Men Iregoa nu over andere dingen te spreken en werd eoret aan Waldenburg on zijn bruid herinnerd toen de dagbladen omstreeks hel einde van Augustus het Iwrieht van den ondertrouw lievatten PrinP IsersiMn wa f toen reeds e t e concurrentie iw voor Iserstoin gevsar i k genoeg want baron von o dl erg iH wak genoeg oiii zich door zijn zoon t laten pluudoren terwijl ijn schoonzoon mets van lieui kan loakrijgen Op Agiftja s hulp behoeft bij ook niet te rekenen kenenSpeelt hij den toederen echtgenoot dan verklaart zij geeuwend dal hij haar iK verveelt Kn is hij boos dreigt hij iu zettmooril dan vindt zij dal hij in I1ps zijti eigen zin maar moet docn Tot lieden heeft hij echter aau die vriendelijke aanduiding vau zijn urouw nog geen e o olg gegeven Wal nog over Waldenburg en Kathaiina te zeggen valt is in weinige woor d n tarnen to vatten ze zijn gelukkig Jk liefde hooft Katharina geheel in baar voordeel veranderd van oen coquette wcreldsche dame is zij tien teeder eebigenoote i n moeder geworden Kn er heorsrht tusschen het cchtpaat oen overeenslemming als slechts zelden in hot huwelijk aangetroffen wordt Wanneer Waldenburg thuis komt en ïijn vrouw omriugd ziet door lieve kinderen dan vangt heiH meermalen een plotselingen aiig il Wie zoo gelukkig is vreest onwillekeurig een of ander ongeluk Katharina is voor hem een kloeke verstandige vrouw Zijn belangen zijn de hare en zij weet bij allee een eigenaardige bekoring bij te zetten Dikwijle noemt hij haar do zon die zij levenspad beschijnt In do gezolsehoppon dweept ieder met do hemianolijke ravin Waldonburg onnatuurlijk is haar man daar zoor trotsoh op h m Il