Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1914

Het sein tot vertrek wwdt iJe Duitschers pokken mopper ul bagage b een im v erlaten de wacht Burgemetster en wethouders doen fcp uitgeleide tot aan dea trein De iiit jllbKS flappen ui en met tien eenige poJftebeamliU n onder Itevel an een imjpi c Br die h i tot Enschedé zullen ergeItHtB Dok het tweetal Duitschers dat piveo mocht omdat de i apieren in orde 0Hia verkoos liever mee terug te gaan Dan stoomt met cmgeveer tien minu vertraging de trein weg De menlgif voor bet station is blijven slaan m 4hA e n luid hoera aan als de trein met Jl Duitschers wegrijdt in Amsti rdam geeft de doortocht der Dttttscfaers nog aanleiding tot een relle De twee Duitsebers wlor pieren In 1 waren bleven hier achter De aujj roi wilden dit voori e ld volgen De ji Be kwam er aan Ie pas en dreef mcnschen met de blanke sabel inden ürin Wij vejnanien dat de Duitachers dan voorzien wllpde noodige papieren binnen eenige dagPn weer zouden terugkomen Voor het bureau dat heoleverde is bet geval een schadepost in dien zin dal bet jidi verplicht bod tot levering der werkkrachten aan de fabrieken Qemengde Bericliten In verliand met enkele Iwrichten omtrenl de staking van Zeelieden op stoomschepen in de algemeene vrachtvoart te Amsterdam verneemt de N R Cl dat alle Bloonmehepen welke bij deze staking waren betrokken de stoomsehepen l peylon Zetfl riamniB en Tlritwum door bemiddeling van d scheepvaartvereeniging te Uotterdaui tegen de bentaandc gages van nieuwe bemanningen zijn voorzien Moehlen de zeelieden te Amsterdam bij bun boudïil olbar len dan zal de Scbeepvnartvereeniging ook in de toekouiKt voor de bij baar vakgroep ïleederij oangeslotm fii derijen te Amsterdam opkomen 4 n tegen di en dergelijke syndicalistische stakingen scherp stelling nemen Een vaste slaper Zaterdagavond arriveerde te NieuweSchans met den trein van 8 15 oeniwn die in Zuidbroek had bohoorennitto stappen Hij sliep zob vaut dftthij Bergen iots van bemerkte Ompi ra kwart voor 10 werd hg wakkeren begreep heelemaal niet waar i ijwa i Daar de laatste trein om 9 12 van hier vertrekt moest de man overnachten en wachten tot Zondagochtend om naar zijn woonplaats terug te keeren Wel een bewijs dat iemandvaat kan slapen zonder dronken to zijn fProv Gro Crt Het spoorwegongoluk bij Nijeveon Omtr nt de ontsporing van den troin dk Woensdagraorgon ongevonr half van Nijmogen in do richting Stoo ijk vertrok kunnen wij nog hét volgende m edpdeGten j De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend De ontsporing had op of even voorbij den wissel plaats nadat het station wa § gepasseerd De trein had gelukkig nog maar wninig gang Dft locomotief zit diep in het zand de tender is daar boven op gelnopeii terwijl de daaropvolgende gooderen i wagen met de buffers onder de buffers van den tender is geschoven Ilot daaropvolgende 3e klasse personen rijtuig is medo uit do rails geloopon De rails zijn verbogen Gisterenavond is bij de spoorbnig over de Delfshaven inhn Hch m do 11 jarigo scholier 11 v V met zwtimraen verdronken Het lijk is uren later opgeviscbt en naar do ouderlijke woning gebracht Bij een kort doch hevig onweder sloeg Woensdagavond de bliksem in de kapitale landbouwerswoning van den heer J Hartkamp bciwoond door l den landbouwer 1 Panter te KoUon kote bij Steenwijk Het geheele per poel met bijstaande groote schuur ndde tot den grond af t Vee dat lp stal stond kon gerod worden t Grootste deel van t vee liep in de Al t voorradige hooi en t grootste 6eel van t meubilair ging verloren Naar wij vernemen waren huis enlaboedel verzekerd Tel Bliksem ongelnkken Nabij IJlst is Woensdagmiddag dej4jarige P Rollema door den bliksem JSetroffen en gedood R was met zijn ider en breder aan het melken haüe laatsten bevonden zich op korten afstand van den getroffene dochbekwamen geen letsel N Crt Door electriciteit gedood p Men meldt uit Kollnm aan de N Crt J Gisteravond is te Zwagerveen Kol nerland bij het onweer de tak van sn lindeboom door den bliksem geiKrffen en gebroken De tak viel op Jtili Bg Uu vT Op de rw dt aau iKwrd v u eeu UüstentiikMbe Ut dlM ot al oj KftiOtfien inK twee OiiitttcherH d twee OoHienriilceni bij l detfcchcinenl Hoolut nBcbc H0ldat Ti die een in AHiaiiiÉ re l aanwe ige afdpr ling ging ii vcr ur kin Zoo Itwaiiicn zij ma troep van oen i l in vijdig maa eu yolgendeii ochU iid t Uuraxzo liinncn zonder dat men ooit heid ciikei iii t en wiJH vao Ned rlundiTHPhap iii iin rJkk ietrt had g raagd In d ka mi aangekl ed in envoudige zelf iH koHtigde Hniforni Il gKwajH nd inei nli t het nieuwste laodH KfWfeer in viiïtig palrooen hwrt hij dadeliik dien ochtend gi df fileerd voor Mbret n Mhretina na afloop waarvan een woordje tot alh n werd geaproktón door de vorstin I n dienzelfden avond hw ft liii ft patroHille dieiisl verricht van 9 tol tiur Met pxLTWMren patrouillperen enop Nchildwacht Htaan heï t bij de ver I re dagen doorgelirachl op Woenmiag Jh den avond voor zijn vertrek nog eon algemi en alarm uieegeuiaakl hebiH ndc Want loen maiüor Koi KHema er achter wa gekomen lat onder At nieuw aan komen vrijwilUgerH js ïh ook een Ne rhTtander iMvond er ijn nog e n oudI olonlaal ridder M W t m een landgenoot die hier in dienst gewewHt zijnde over ÏJuitsohland in AH nl in tepecbt g 4 oiMen hehlMTi hij en de andere offioiortjn uit Xt derland hun liewt gedaan uin den heer V l In lavm wwr terug te fcaan ook liet daarvoor iH noodlgde rei i d bijeengchracht U zoo lieeft de hwtr Vogelnang tege li k irift de officieren Snellm van Voll nhovpn en Hoormon i U rugreit weer aanvaard i nder de overwegingen die de N di rlartiineiw officieren to DurazM lie ten gelden won vooral dew dat de Sedi rlanderH tondoa bulten alle officieetu b i olienning daar enkel de zo groott i itropj rtcht niogmdbiHlen er door oor U ffHmihvp n en in de coutrÖle oouimiHsb v Tl genwoordigd wan n iOn waarKcliljulijk medo deze dat a ooalH ook onze vrijwilliger wpoedig liPi fl kiiurii n beiiierkrfi li t In de tegenwoordige omstandig beden Igi BlIjk geen aanbeveling zou verdbinen nb uwe kraobten uit Siflcrland ti werlea De ong durife eo ondernemende jongeiiiati beeft een irioole reiw gemaakt en o li tei eBwanl kfjkje genomen in de In leger d tad ook in het Internatlonaie olda enle loi n dfl ÈJlte4f iiB h im dei th vér yff l M welk miyj aoitenj H gewei dien jmiKHie syrH H ft tfi likt nHienen r Nciiijnt te kiiDn ncdbiluoiidcemn terwijl de Mhr t zelfH het praKu Iti hitl publiek aan zijn vrouw overlaat 1 Hl beer Vogelnang h it een Hï 4r liiU e armer door gL worden maar rijker ill ervaring en lierlnot ring iM ide van l lijveodi waard V t n Ih hIiiH de Kamper ï t een van on e eiTHle vragen beeft de heer Vogelfiing lot on genoegen dadelijk kuniu n onikennen Van de beweerde withelll van majoor floeffHema had hij nletH gew rkt KI üullefi Iiopi ri wJJ o tle nttt eii we ki ah ttJo r hr I ni naébr m i gevawgAifftVft iw H h tubon iiiuirie i e Voriiit van All nlë Ihi hiter S HbuunH oorreHpondenl van di l elegranf l I uraK o lüel llianM in dit blad een litiekje upen over den Vornl van Albanië en db OH gemalin tllj KObrijft mIIiK ttohtjnt tijd te worden oin hot Meherm op te halen In mijn brieven ïwi eg Ik over dwi Vorst en de Vorfllio van iKiraüzo l e Vorst bH k me nlei belaiigwekkc nd ff noi g om er over te nebrijven eii van de Vorwtln hooide ik onattngenaaudiedcn die ik toen Ih ver verKWiN g Ml echter een Heuter telegrani bericht diA kapileln TabiuN zijn ontMiag heult gonomen wijl de Vorst van iHiveam Kleli onoangt naam hiH ft uitgeUten mer xijn werk en lult kol Thomson niet mt r ouder de levnadun iK hoort aobt ik itiij genoiMizaokt over de twee majeHtelten de dingen te zeggon die uoodiuikelijk ijn De Vorwtin 1h een aleht van den i olling van lUiemeulO Aau het Itoomuen w be hof WOB ij WHT gey bii en mei ki nde baar eerxucht en trots Toen dan nek de powt van Vor t en Vorstin van AMmuiIê te Londen geerwlji rd werd hoIÜ lieerde zij uaar de wuHte iM trekkingj n iU t Hpr H kt vaniEeir dal oom Carol liaar nanxoek Hteunde en kort daarop vernam de wertdd dal de Pjrint von WU en d nnrgt er voor dat e dariiei vooral niet vergelen elk een eer bet Iw tol de verwantHThap te bi hoorvo van den dichter vim Iwan de Verwcbrlkkelijke I p oude beer ion Keruow werd door t en leverkwaal gedwongen Kijn M nMloen Ie vragen Hij flMl ijn laatsd togen In een kleine ItadpVoals onder de tieblevoib verpleging van jsijn vrouw Hoe lang hij hot aal uithouden Maal Ie iM ülen ïiegt i lse en laat daarbü rade of ülj de leverkwaal of de verpleging der t edere echtgenoote op het oog heeft Kalliarlna luiHtert gaarne naar het gejiraal van baar vroolljke vriendin en dat 1 zij nooit mfM de Zij drnkl aan haar Ireurig veriinh n daarbij en odan gevoelt M bMgelukkig KJj Ir i ti KINDK l rinHen de job in AHuuiie gekregen liadden K fixer Wiiheini lieelt deu IVliw oieermalen afgeraden om naar Albania te vertrekktjn i oeh de t rin e8 von Wi d bleef op baar r tandpuot Btaan en oo Meefde men bet in I uili cbl nd dat de naiuu vtm Wi verbtMiden werd oou Albanië fieen titervellng in Uuiti chiand kowterde ecaig vertrouvFn in de capaciteit4 i van Wilhelm von Viii é Oroote en kleina blaiieo Ijencbouwden de heeie affaire ais een arce ÏJoch niemand had verwacht dfit een i iill cb officier die men tol VorNt von Allianië Ijenoomd liad reeó liij den eernteu aanval der reljellen het hazeiipiiu zou kiezen Welke uitvluchten men ook verzocht beeft dat men ook verzonnen beeft om die vlucht in ander daglicht Ie ritelbm een feit Ih het en blijft het dat de Vorat van AHainië jammerlijk de vlucht beeft genomen terwijl de N aderlaad cbe officieren van de Albaueennhe gendarmerie UH t mannenmoed bet land verdedigden Men herinnere zieh even de houding van kapitein Bar die met een troepje van 50 mao 6 uur lang ie Hebiak Htand hield tegen ttm overmacht von reljejlen en di n nutt loozen opofferingHZin mi majoor ItoelfBema die met lIKt ongedisciplineerde menneben waarvan de belfl dirtH t op de vluebt loeg een uitval waagde om kapitein Har te leddim Mier een anecdote van den Mbret Nadal kapitein fiar V uur in touw gew e 1 wa 4 zonder e o seconde Htoap zonder eiei werd bij door de reljellen als onderhandelaar naar Durazzo gezonden Ilij kwam by den M bret In den Konak om vern ag te brengen van zijn tocht en do voorwaarden der relM llen Hoewel kapileln Sar doodmoede won liet de koning hem uur lang in zijn hooge nabijbetd hIowi 1 aouder er wn neeonde aan Ie deuken den Qood moeden officier een iloel aan te bieden I Ik ffl breef reiiiH iwgin Juni uit Uuroz o dal dr Hedlinglun een Albaneesch dokter nnitr Italn gwHtiitird had om ver uipeliiiiddFlen liirurgiHel artikelen en iiiiiritiiiniteii drakgltaren voor gewonden bedden enz Ie loirn halen Illj had lum uitdrukkelijk laM tgegeven aileH mede te i reugen l e uitval kon lederen dag plaats luden I r waH èbMoluut niets in Uuruz o om een groit aantal gewonden te verplegen lie AllwneeHcbe dokter keerde enig ronder iAm iiu de te hebben gelira ehlt Iteddjii i urging iJs r9K RMr i T erHiïn Tnn ospitail gegovj i en ander Blaalljei van de mensehlleu ndbeid deïier vorHllh moet ik bier mel ieji he OoHlenrljkHcbe uiarine dortoren witHen dol PT een uitval aou plaats hei b4m NuehtH lieten zlj tegenover het kleine hulphoHpitaal in den tuin van den konak een verplaat bare barak ophiimn met Irt vt dbedden h MorgeuH om m uur wa nlle gereinl Urie gewonden dje pp den grwid Itigeu ïu bet iio fj i had rrtcVn Pfi iH v 5 i pbiatr gi iuUl bafhk rf geu hi lf elf verscheen dfl voriitlrt iiiü ieh liMwekle bHTigeil aan dr K wouden Xlj zag fle bArak en vvts ten boogHte vertoornd dat men deze zonder haar te raailplegeu 1 haar tuin had opgeHtageu Ik moet uitdrukkelijk vertellen dnt uien In bel palels niets van de liftrak kon zb iil Zij gaf hel l evel onmiddellijk hliarak te doen verwijderd rolM de pogingen der doctoren en de lKH lield van dr HeddlngiuH I ult kolonel Thomson vertelde mij T e prlii jegt niets of stommiteiten I e prln8o staat meestal ochler hem trekt hem aan ziin jas en fluistert hem de woorden loe die hij mott zeggen Hij is een Iftppe uian Iedereen beoft val op hem Hij verander 20 maal van opinie wanneer bij 20 versehllleiide raadgevers bij hem kriigl Ik moet trachten een overwegenden InvloiM op hem Ie krijgen Kapitein Kal luB had den terugslag van een der kanonnen tegen zijn rechterknie gekregen De knie was dik opgezwollen TabliiK liep oIh een kreupele langs den weg Dr UeddIngiuR had hem lievoien rust e houden Kahtus zei dal dit ouiBOgelijk ging llij krukte voort en bijbb ef In louw s Nachts inoent hij naar de tiallerij Hij kon ternauwernood loepen Strompelde loeh naar liet paleis en vroeg oan den hobuaarsclialk von Trotba of lnj le brik mocht gebruiken om hem niiftr de kawrne te brengen I e heer v Trotba weigerde uil naam von den vor ït Onudddellijk na den dood van lult kol Thomson versohenen er nieuwe ruodgevern op de vlakte l en daarvan een genen OoKlenrijksch officier wist zich In het vertrouwen van de vorsUa la te dringen en via baar bij de vorst Willem De IjewHste officier dtHVl dienst als vrijwilliger en stond onder commando van de derlands he hoofdofficieren Hij rondde den koning aan om oen der kanonnen op een boot te plaatsen en op die V ijïie de opslandelingn te ixjochieten Het plan was reeds door Thomson afgekeurd onzinnig genoemd Kabius vernam dil plan s avonds en vernam dat men reeds Itexlg was het anon In te schepen Trots Ijn protwl gelieurde dit Pon volgenden dag vernam bij dat de koning op aanraden van denxelfden oRicier 4 nieuwe kanonnen bij Skoda besteld had mder een oogt nblik met de Nedertondsche officieren daarover Ie spreken Ofsehoon de Sederlandsche offlcipreD nHMts t maanden te nurano waren en elken dog hun leven veil boden voor de aAk van den vorst hnd hij n g rai g eii ttkele uilnoodiglng toegezonden terwijl de morine olficleren vod de It Uuw ebe Dowlenrijksche en I ngelschu oorlogMlKHJeow met invitaties overladen werden Th volgende anecdote geeft het beats tx ebl van den dapperra vorst vui Atliani r uiienant kolooei Thomson was gesneuveld Majoor Kroon was s nachts uit A iessio naar Durazzo gekomen om het Ix vei over te nemen Majoor Kroon ordonneei e dal de Mallssoren en Mirridietcn s morgens om 2 uur present moesten zijn Zooals ik uitvoerig mededeelde en Heinde kwamen de kerels eerst s morgens fi uur Kuklen toen gedreven door l un bisschoppen li gen Raallsïe op Majoor Kroon stuurde een estafette naar den vorst en liet hem vragen om do aehlerbo de te teldeo of met iièni Kroon in de voorlioede te vechten tegen de reIwlten Majoor Kroon kreeg geen antwoord J e prins bleef thuis Hij kwam te en 11 uur bij de liatterlj von Fabius en verndfu later dal de colonne Kroon terug was geslagen Het schitterend voorl eeld van luit kolone Thomson scheen geen invloed op den dapjwren vorst van Alitaniö te hebben uitgeoefend Ten slotte dringt de heer Simons er op aandal de Nederlandsche Kegeering generaal de Veer zat opdragen om de Neiierlandscbe officieren in Allianlë van bun verbintenis te ontslaan en naar tiet vaderland te doen terugkeeren Slxun er i lajCLd Het pantserschjp Noorbrabant gisteren voor een tocht op do Noordzee vertrokken komt 8 Augastus weer terug In het laatst van Angastus worden de oorlogBchepen gereed gmaakt voor het honden van gezamenlijke oefeningen in de tweede helft van September op de knat Het pantserschip Heemskerck heeft order gekregen van Curavao naar Havannah te vertrokken teneinde de Kortenaer te ontmoeten dio dan naar Nederland zal torngkeeren Zoo noodig zal de Heemskerck in de MexicaanRche wateren vervan ging van de Kortenaer stationeeren Ib l XXIe Werebloongrefr voor den Vrede te Weenen Thans heldwn reeds IW personen ziph a$ng meld als deelnemers aan de etiu Vf s Kpp iijiie reis door Vj c door Keebt uitgesehreven tot bijwoning van hel XXIe Wereldcongres voor den Vrede In het bestuur der Helscommlssic is eenlge verandering ekomen noodzakelijk geworden door het vertrek van dea voor atUT Jltr M H W vOn Asch van Wijek naar Bnrlname eu het Ixnlanken alH ondervoorzitter van den hoer Mr M J van der Filer die eveneens verhinderd U naar Weenen mede to gaan Het llestuur dor Ueiscommissle is tbfths H VBfi Mandere Voorzltler Mevr J Rschauzier PAhst onder voorzitster UA Ver eij C I penningmeester Movr A d Jttngi vao Beek sti T ènkKiift ver voorzitster van hel D cs Conlitó A Pieters It ïloltrop Jhr Mr B do Jong van Tloek en Donk eerste socretaris Mej L Maronier on Mr H J Sebwartz tweede secretarisBcn De Uelseommissie mocht de aangename tijding ontvangen dat Hr Ms Gexont te Weeuen gaarne k reld és de Nwierland ebe ongreHdoeinemers te zijaent te ontvangen Hospitaal afgebrand Do correspondent van do N R Crt te Batavia seint Den 20en dezer is het hospitaal te Sablimbingen Borneo van de gouvernementasteenkoolontginning tengevolge van de ontploffing van een kooktoestel afgebrand De eieken konden in veiligheid gebracht worden Mr O MoU t Met een extra trein van de H IJ S M is gisteren het stoffelijk overschot van wijlen mr Ö Moll in loven directeur van de Bijbank der Nederlandsche bank te Rotterdam overgebracht naar Werterfold bü Haarlem ten einde aldaar in het familiegraf te worden bygeeet Aan het station D P waren velen tegenwoordig om den overledene een een laataten afsoheidsgroet te wijden Onder hen waa de wethouder Stniemeyer als vertegenwoordiger van het gemeen tebestanr verder enkele n dsleden en oad raadsleden e n groot aantal directeuren van finantieele instellingen enx Achter den van binnen met ronwdraperiën beklemden wagon waarin de lijkkist werd geplaatst volgde een salonrijtaig waann de familie plaats nam De staking afn de Tram In den Haag Het einde in het zioht Ten einde de oplossing te bevorderen van het arbeidsconflict bij de Haagflche TramwegMij en voor zoo veel noodig nog waarborg te bieden voor bet welsl en van de door den Raad van Beheer dier Maatschappij toegezegde regeling der arbeidsvoorwaarden van het personeel hebben burgemeester en wethouders het wenschel k geoordeeld en besloten een commissie in het leven te roepen welke den Raad van Beheer bij de samenstelling dier regeling zal bijstaan en van advies dienen De heeren Mr dr Ant Van Gijn ThesaurierGeneraal aan het Departement van Financiën Dr W H Nolens lid van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal en Mr J B Peyrot lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten hebben zich een benoeming tot leden dier Commissie laten welgevallen In overeenstemming met het door de Haagsche Tramweg Maatschappij ingenomen standpunt dat de regeling der arbeidsvoorwaarden van het personeel aan Burgemeester en Wethouders ter goedkeuring zou worden aangeboden heeft het bestuur ook zonder dat het bij de samenstelling van een zoodanige commissie zou worden betrokken zich tot samenwerking daarmede bereid verklaard Burgemeester en Wethouders vleien zich dat thans een beëindiging van het conflict kan worden tegemoetgezien De besturen der arbeidersorgani satie s hadden gisteren een conferentie met een aantal notabelen onder wie leden dor 2e Kamer als de heeren Van der Voort van Zijp en Duymaer Van Twist en Gemeenteraadsleden De Directie der H T M vraagt nieuw personeel tegen een loon voor conducteurs van f 11 als aan vangsalaris tot f 13 na 4 jaar voor wagenbestuurders van f 11 fj 5 na 5 jaar benevens om de 7 dagen een vrijen dag Deze loonen blijven beneden die wolke de stakers eischen De vrije dag is zooals men weet door ben geëischt De Haagsche Tramweg Maatschappij heeft besloten per advertentiën in vijftig Nederlandschen bladen gegadigden op te roepen naar de betrekkingen van bestuurder en conducteur in vasten dienst bij de onderneming Ongeoefend personeel Een motorwagen van lijn 8 Scheveningen Den Haag kwam gistermiddag te ongeveer l uur in aanrgding met een aanhangwagen van dezelfde lijn De tram die uit de Bad huisstraat kwam reed hij het kruispunt op de Scheven ingsche weg op een aanhangwagen van de tram die van het Plein naai Hcheveningen reed Beüde wagons werden beschadigd Bestuurder en passagiers kwamen met den schrik vrij de laatsten vonden het eohter veiliger te voet vei er te gaan De Staking te Zaandam Duitse tl e workwilligea teruggezonden In opdracht van den Bond van Werkgev ers in hel lloutbodrijl zijn gisterenavond te Zaandam 44 Duitachers oaagekonteu om te werken tijdens de staking bij een tweetal firma s daar ter plaatse DcA Duitscbers zijn bij aankomst op tiet station ontvangen door burgemeester ter I Aan en de wethouders Duijs Donia eu Kamphuis en van dor Laan Nadat ztj in de wachtkamer derde klasse wartm gebracht werd hun medegodooid dal hunne papieren niet in orde waren on aij daarom over de grens zouden moeten geleid worden Dit besluit nam burgemeester ter Laan niettegenstaande het protest van den recbtskundlgoo adviseur der patroonsverccniglng en den leider der 1 uit8chers die verklaarde dat met de zelfde papieren in Hotterdam Tiet en in Hfimburg genoegen was genomoa Het Huideleblad van hedenmorgen beval omtrent dat optreden een bijzondere correspondentie waarin wij het volgende lezen Wij hebben burgemeester Ter Laan gevraagd op welken grond de Duitachers niet werden loegelalen waar zij toch volgras hun beweren voldoende papieren tiadden in den vorm van Iiewijzen van e zijn ingeschreven bij de politie of von te heltben voldaan aan hun militairen dlenstpiicht Burgemeester Ter I aan verwees ons naar art 1 2e lid van bet vestigingsverdrag tusschon Nederland en Duilschlaad gesloten Dit verdrag is op 17 December 1904 te s rav fthagp lusachen Nederland ea het Dnitsche Kijk gesloten Artikel 1 luidt aldus onderdani n vao i ke der Iwide coBtracleerende portion hebben het recht zich binnen Ifet gebied der andere partij Ie vestigen of bij voortduring of tijdelijk aldaar te vcrt lijven indien en zoolang zij de daar geld ide wetten en verordeningen nalev i Om op dit recht aanspraak te kunnen maken moeten zij voorzien zijn van geldig paspoorten ot andere bijwijsstukken voldoende om hunne identiteit en Uteil te slaven de beide partijen züi bij uitwisseUng van nota s overeenkomen welke papieren t ehalve de pogpoortea als voldoende bewijsstukken zullen word n aangemerkt Cij onderlinge overeenkomst vaa 29 fw toi T itt06 gewijzigd en bekend gemaakt bij besluit van 3 April I9ii Staatsblad no lOlJ is iiepoold zm van vestigingBverpaspoorten je 1 Als bewijsstukken in dai artikel 1 lid 2 van het drag zullen behalve de gebouwd worden de door de l evoegde Duilache autoriteiten afgegeven HeUnatacheine voor zoover zij binnen de laatste vijf jaren afg geven of voor veniieuwiug afgeteekend zgn en de handteekening van den houder dragen Slwhts iwee der Duitschers de wt bbi k eigenlijk een Deen van geboorb ie ijn de andere kwam uit Beierea hadden een paspoort of HeimalBcbeüi Dezea zouden dus kunnen blijven Mr Van Zuyien protesteerde tegen deze toepassing van het vestigingsverdrag doch bet baatte niet Wethoudur Duys haalde dr noodige papieren van het Stadhuis o a een formulier waarbij de burgemepB ter van Zaandam gelastte dat de Luitpchers onder politiegeleide over de greu zouden worden geleid De heer Duys raadpleegde een apoorboekje en constateerde dat de Duitactierg nog denzelfden avond via fOnschedé over de grens konden geleld worden lOnachedl is een der plaatsen waar volgens de bijlage van hel vestigingsverdrag de overneming van uit te leiden personen al geschieden De grenscommlssaris daar ter plaatse werd tclegraplsch van eon naader op de hoogte gesteld Wethouder Du s Irftd tSen aldus w l esloten opnieuw naor uiten om de zamelde menigte vÓór het fitationsplek toe to spreken Onder boSfc s deelde mi e dal de Duitschers weer naar him gingen en dat de overheid streng onparlijdig was opgetreden met handhaving van de wet Hij verzocht verder Je lucnigtp om het der politie niet lastig Ie maken ée h rustig naar huis te gasn Hernieuwd gejuich Onder do Duitschers Inmiddels waren do Duitschers nog steeds ouder politio toeziobt ih de derde kloBwachtkamer Nicmwid erd daar toegelaten en om nieuwsgierigen te woren was de verkoop wan perronkaartjes slop zel Ken enkele reis derde klasse 1I biug bleek evenwel wonderwel als perronkaartje geschikt te zijn Zoo kwauK ii we dan ook in de derdeklassc wactitka uier terecht Daar stonden de Duitachers te luiddeii V an hun pakken l ag e alle gewikkeld In dekens van uniform model Het wa wel een heterogeen gezelschap dat v 4 hier bijoen vonden De Duitschers som migon als heeren anderen als werklieden gekleed van zeer verschillenden leeftijd en uiterlijk waren zeer verbitterd Zi klaagden hun nood aan enkele I s 1st haarstrauliendr zoide eeuder DuitRcbers tot ons Uelierall balieicb geartsitet In Beigien In I ankrelch aber nie sind wlr von der Polizel susgewiesen worden wie hier Die ganze geschicbte 1st politik zeide wijsgeerig een andere Der Iblrgeniieister ist rol durch und durchl Intusschen had de l edoelde burgemeeiiter zich met den commissaris van polUis op een Iiank aan een tafeltje in de wachtkauier gezet om op een bjst de Duitschers bun namen te doen teekenen Het scheen dal de heer Ter I Aan vermoedde dal de namen met juist waren opgegeven althans zich tot de Duitschers riebtend zcidj hij Wenn ihre Namen falaob sind wird die deutsche Follzei das wohl iK merkco Ken gemor stwg op uit het gezel Hchap op en eenigen hunner onder wie hun geleider een korte stevige kerel namen zelfs een dreigende tiouding tegen iasa dam 4 burgemeester aan zoodat de aanwezlgp politieagenten het noodig vonden naderbij te treden Maar onvervaard klom burgemeester Ter Laan op de tiank waarop hij gezi ten tiad h n toen volgde een toespraak zooals er wel zelden een door een Nederlandsch burgervader gehouden zal zijn Afkeurend gemompel onder de Dull echers Hun leider protesteerde lulde Halten sie dos Maull voegt de Itargemoester hen toe wederom onder atkeurend gemor Wenn ibre Paplere nicht in Ürdnung sind zoo gaat de burgemeestervoort können sie nicht hier komuien I er wenn ibre Paplere in Ordnung nindsind wlr Hotl nder die l eslen Ij uteder Welt Kchamper gemompel Daan Sind Sie uns willkommen uudkónnen Sie frei in die Stadt gehen I sluit burgemeester Ter Laan Wethouder Duijs is intusschen in debat goraiütt roet een paar der Duitschers Sie sind Seine MajestSt der Streikhrecher hoorra wij hem tot een hunner zeggen Wenn sip das in Doutschlond gesaglhfitten wttrden sie acht Monate bekommenhaben is bet antwoord dat hij krijgt Was solt man dann sa n vraagtde heer Duijs De trrfn Het vertrek is latQsschen voor een eiectriichen draad met een stroom sterkte van 220 volti VroQw Thomas Mnlder die haar loontje daar vandaaü wilde halen kwam in aanraking met dwi neergevallen draad en kre den stroom door het lichaam Zg werd onmiddellijk gedood a Gevecht tnsschen een spin en een kikker Té L kkorkerk is iemand getuige geweest van den volgenden moord in de dierenwereld Een halfwassen kikker werd achtervolgd door een bijzonder groote spin en moest het ten slotte tegen zijn vervolger afleggen De spin Iwsprong toen haar slachtoffer en bracht het een beet toe in de keel De kikker liet een pijnlijk geluid hooren strekte de pooten uit en stierf Bij onderzoek bleek dat de wond voor het ongewapende oog nauwelijks zichtbaar was Hoefijzer Verbond De plannen voor het Nederlandsch Kinderherstellingsoord zijn gereed Do bedoeling is om wanneer de hoefijzerweek aan de verwachting beantwoordt on nog voldoende geld inkomt reeds begin September tot de aanbesteding over to gaMi Tot 20 Juli kwam een totaal bedrag in van 70 301 495 gulden Het volkszangorgel Men schrijft uit s Hertogenbosch aan Het Gentrnm Het fraaie en klankrijke orgel van de Vereeniging voor R K Volkszang heeft in onze stad zijn propagandatocht begonnen Een propagandatocht die hier een ware zegetocht is geweest In de verschillende straten der stad heeft hot orgel zijn liederen laten weerklinken on overal werd hot vergezeld on omringd door honderden en honderden zoowel grooton als kleinen Op de markt worden s middags dapper 4e liedareq ipe eaongen ook in do sjtr ten aa fi i po6 taI hftt aev l VootoI dej rig z ijgiptKoeqö lied Uit het bundeltje dat in ta fijke exemplaren voor den luttolon rgs van zes cent te koop werd geboden en gekocht werd Maar prachtig werd s avonds bij het concert in het plantsoen dat gegeven gevenwerd door het stedelijk orkest do kroon op het werk gezet Daar waren honderden naai toegestroomd In do pauzo werden eenige liederen op het orgel afgedraaid waarna hot stedelijk orkest hetzelfde lied hedta de nldus h t volk no digflnd tot naoe ingen Ëtt l et ToIk fceeft m gezongen Uit YoJlo borst Ook hier wordtin flreer ihüeboekjes verkochè i Onmonschon In de laatste dagen is hot te Venlo wederom twoomalen voorgekomen dat onmenschon op beestaohtigc manier paarden die in den omtrek dier stad in de weide liepen martelden waarschijnlijk met he £ dool op den eigenaar oen iage wraak te nemen schrijft De Geld Zoo werd eon der dieren een waardevolle merrie met een mes bestreken met vergift in do lies gestoken zoodat het arme dier moest worden afgemaakt en zéits het vleosch gedeeltelijk voor de consumptie ongeschikt was Op een andero plaats werd een paard met een mea den kop doorkerfd op afschuwelijke wijzo Dit kon evenwel behouden blijven Stadsnieuivs GOUDA 24 Juli Examen Ned Toonkunstenaara vereeniging Hodon slaagde te s Gravenhage voor examen Ned Toonkunatenaarsverooniging diploma voor koorzang Mej Lena Harends leerlinge van don hoer J H B Spaanderman Op de voonïracht voor Onderwijzer aan school No 103 to Amsterdam is geplaatst de heer E Bloemendal Onderwijzer alhier Do r dfl politie te Rotterdam is aldaar aangehouden een minderjarige uit Gouda wiens opsporing door den Commissaris van Politie te Gouda was verzocht De aangehoudene is naar zgn woonplaats hier teruggebracht Boskoop Hier bestaan plannen om den geboortedag van H M de Koningin Inistemjk te vieren De oude feestcommissie welke voor eenige jaren ontbonden werd heeft gemeend met het oog op t feit dat al eenige malen de vei aardaj vut H M bgna onopgemerkt voorbg ging het roer weder ia handen te moetan nemen Een vergadering om tot dit doel te geraken zal eerstdaags gehouden worden Waddinxveen In de Woensdagavond j l gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente waren tegenwoordig de leden J Bruins Slot AJonkheid G v d Akerboom Joh Visser Johs Alblas D Bremmer Jzn H D V d Weerdt J O Herfst W Hijkoop J F zoon J van Bergen en P A V d Torren Voorzitter de Burgemeester secretaris de heer A Kreupel mg Aan de orde is allereerst medodeeling der diverse ingekomen stukken w o m reclames tegen den aanslag in den hoofdelijken omslag van G Okkers en A do Joode Voorts is ingekomw de rekening over het dienstjaar 1913 Hierait blgkt dat de gewone ontvangsten hebben bniragen f 64 6 52 en die der uitgaven f 57406 die der buitengewone ontvangsten f 68881 98 en de buitengewone uitgaven f 65932 93 a oen batig saldo alzoo van f 2949 04 ƒ Het totaal der uitgaven f 125338 50 on de ontvangsten f 123339 13721 een batig saldo dus van f 1999 36 zoodat de rekening slnit met een nadeelig saldo van f 949 68 Voorts was van de Waterleidingcommissie ingekomen een rapport waaruit o in oUjkt dat die commissie zich in verbinding had gesteld met de Maatschappij Ozonwerker Nederland te Schiedam De prijs van het water gereinigd door Ozonneurs zou blijkens het rapport komen te staan op pl m 18 per M Voor de stichting van een Oaonwaterwerk zou rond noodig zün f 90300 Volgens de gegevens van do Ozonmaatschappij moet voor rente en afschrijving gerekend worden V Iq of per jaar f6321 voor salarissen mariaalvernieuwingen etc wordt gerekend 2200 voqr kolen an ondo houd dor locomobielon 600 f Totaal f 9121 Gei okend i ordt opeen afname vkn 50 000 M per jaar De commissie adviaeerdo den Kaad 1 haar te machtigen do onderhandelingen met genoemde Maatachappg voort to zetten on 2 zich in beginMl uit te spreken voor of togen een waterwerk op den voet als hiervoor aangegeven Ter verduidelijking van een en ander merkt de commissie op dat ook al geschiedt de exploitatie de 061 910 2 jaren dpor Ozonwerken de gemeente aanstonds de winsten uit het bodripf tirekt of de KWliopsen mo t dekken Zij verbindt aicb derhalve per jaar de bedrijfskosten begroot op f 9121 te voldoen waartegenover staat do ontvangsten w eni den verkoop van water aan de ingezetenen Wanneer het de commissie noodig voorkomt zullen den Raad eerlang voorstellen beroikon De liaad verklaart zich in beginsel voor een Ozonwaterwerk on zal aan de Mij verzocht worden gedetailleerde teekeningen en begrootingen in te zonden opdat een decisie kan worden genomen Van H Mathot nitgever van het Waddinxveensch Advertentieblad was ingekomen een schrijven waarin hij vraagt tot dekking dor onkosten voor het opnemen der officieele kennisgevingen etc hem tot 1 Januari lUlö een subsidie te willen verleonon van f 50 De Raad beschikte op dit verzoek gnnstig mder voorwaarde dut die officioole kennisgevingen ot komen te staan op do voorpagina van het blad Van A M Brutainki boekhandelaar alhier een adrtv om vergunning voor het ovurbonwen van de sloot ten westen van ztjn woning Besloten wordt dit adres in een volgende vergadering te behandelen Aan de orde is thani de subtidieveinooging van den spoorweg GoudaAlphen Over dit punt der agenda ontstonden eenige discnssies Het memendeel der leden was voor verhooging op voorwaarde dat de haven in het plan gehandhaafd biyve de verbooging zal bedragen f 10 000 Met 7 teg n 4 at4MG imen besloot de Raad do subsidie ad f 30000 reeds toegezegd te brengen op f 40000 en de bovengenoemde voorwaarde aan Ged Staten te dt en mededeelen Ter behandeling Tsm reclames in den hoofdelyken omslag en schoolgeld gaat de vergadering over in comité Na opening deelt de voorzitter mede dat geroyeerd zgn de aanslagen van J Verbnrgh A do Bmgn P Zwanwtbnrg II Brinkhorst Adr Veralnis C Kortlever J v Willigen en dat gehandhaafd we en de aanslagen von J J Ëxolto G Uitbeöerse A Ond k H J Bolder P D Stnarm n R Doomenbal H Baas A Blanken C Neven K Zwanenborg F Versluis W A Kraan E Schonten J V d Kroats J Stolp W van Eyk P V d Laane en C v d Wolf Het geschatte inkomen van J v d Bogaard werd teruggebracht tot f 500 van W Mooi tot f 625 van A Vis tot f 1300 en van J Hoerings tot f 450 Een reclame von de Wed J van Helden werd aangebonden Krimpen a d Uêel Eg deeeivis teren gronden aanbesteding door net Departement van Koloniën was het laagste ingeschreven voor no 42 5200 H G naphtoline Maatschij tot bereiding van kooUeerproducten alhier De verkoop van het bloempjevoor Herwonnen Levenskracht heeftin deee gemeente f30 46 opgebracht De afdeeling van den Raad vanState voor de geschillen van bestnurbehandelde het beroep van het bestuurder ooöp landbouw vereeniging St Catharina alhier tegen het besluitvan Burgem en Weth dezer gemeente waarbij aan die vereeniging vergun ning IS geweigerd tot Het oprichtenvan een door een zuiggasmotor van 30 p k gedreven maalderij van krochtvoeder met bgbehoorend pakhuis De provinciale hoofdingenienr Gedeputeerde staten en de directeur generaal van den Ai betd achtten het beroep gegrond en adviseeren tot het alsnog verleenen van de bedoelde vergunning onder eenige voorwaarden Woensdag werd de publieke aanbesteding gehouden van den verbouwder Openbare Logere School Ingekomen waren 2 biljetten van L DeJong Ae te Ouderkerk a d IJiel voorf 4140 en gebrs Boer te Krimpen a d IJsel voor f 4120 Het werk werd nietgegnnd Laatste iSeriohten Eerste Kamerlid failliet De Haagsche Rechtbank heeft heden Generaal C M E van juben Sels te Voorburg lid der Eerste Kamer failliet verklaard Generaal van Lüben Hols wos sinds 6 Deo 1905 afgevaardigde voor de provincie Gelderland De thons gefailleerde is sinds 1887 lid van het Centraal Comitó von Antirevolutionaire kiesvereenigingen Sinds April van d t jaar verblgft de l eer Van Lt ben Sels wegens gosohokte zenuwen te Ermelo Veldwyk Omtrent zyn ongunstigon financioelen toMtand liepen reeds goruimen tijd gemohton waarvan thans do ontknooping is gekomen Kroonraad in Oostenrijk WsBNKH 24 Juli De keiser zal oen kroonraad doen honden De Tramstaklng te s Oravenhagc Conferenties zonder resultaat fledflumorgen heelt oen deputatie von de stakers een onderhoud gohod met do IramdiruGtle en haar gevroogd lu alle onUilageu in te trekken ook dat van den beambte van de Putte 2o geen rOBCuue moatrogülen te nemen lo de ontstogeu Iwaufbleu in bun oude plaatsen weer te heratellen 1 e 1 irectio heeft daarop geantwoord dat wat de eerste vraag betreft het ontslagen personeel in oaomorklug zal komen voor pIootalDg wat do tweede aangaat dat b Ij z o n d e r e maatregelen niet genomen zullen worden echter behoudt de I lrectle zich het recht voor wlf te kiezen wlii zij zal terugnemeo Op de derde vraag uitwoordde de Directie dat do beombtm die in dlenat zijn gebleven imvenaoo op de ranglijst komeo tmtreut dit onderhoud wordt voa stokersxijde nog med edoeld dat volgens mondelinge mededeellBg 75 mui niet tn aanuM rking komen voor berplaalslng In de hedennamiddag gehouden vergadering dor stakerH is daarop besloten met algemeene stemmen de staking niet op te heffen omdat de fJirocÜo weigert von rMtcunomaat regelen afstand Ie doeo Htsden lu lijn Hl Bezutdenbout Ijua v Meerdervo4 l fn b erkten dhmst In exploitatie genomeQ B iRtiERLIJKE STAND REEUWIJK GEBOREN Harinna ouders J A Verkaik en W Bnrger Flenntje ouders F Stouthart en A van Lienden Cornells Johannes ouders M van Leeuwen en C M Kromwijk Gerardns Theodoms ouders B Kraan en J VerkleiJ Stefanas Gijsbertsen mtim A Vonk en U van Lidt Telegrafiseli Wewberiehi vmn het Koninklgk Hetariologuch Inatitunt te DE BILDT Hoogste buoinetar8tsnd 768 t Horta laagste stand 710 0 te Lerrick Verwsohting tot den rolKenden dag Uatige tot knohtige Noordwest lijke tot Znidweetelgke wind awaar bëwolkt regenbuien kans op onweer zelfde tomperataur Offldeele Pnjseoua t TAD DIN Erreeteilai4 l IcAasterJia 24 JULI 1914 lis lt n na 77 77 80 78 62 62 99 86 86 88 88 82V2 76 82 36 99 74 99 StuUlMalifea Ned Cert Werkelgke Sohnld 3 pet Oostenr Belaatingrrije Kronenrente 4 pot Port Obl 3de Serie Amort Schold 3 pet Rusaiaohe Obl 1906 5 pot ld Obl Gr Rassische SDW mij 1898 4 pot ld OM Nioolai Spoorweg 1867 69 4 pot ld Obligatie Ge Kmis sie 4 pot Japan Obl 1899 4 pet ICexioo Afl Binnenland Obl B pot Braxilie IHinding Leening 5 pot d Obl 1899 4 pot 5 i Venesnela Dipl Sohnld 1906 8 pot Buk ei Cre4l t lutel lOO s F d Bankaaadeelen lalutr Oadenemlngea BO s 49 66 66 22 80 69 American Car Foundry Comp C T A ld Smelting Refining Co Cert V Aand Anglo American Telegraph Cy Cert v A U 8 Steal Corp Cert V Qew Aana Ktl Ore M lattall n Callnr Oaieraeiilacea 230 222 Handelsver Amsterdam Aand Jav Caltnnr HH Aand Ned HaDdel MiJ C T A Uabeaw MUaca U 160 Katahoen Mynbonw Uy Oew Aand 160 4 Redjang Lebong Hynbonw My Aand Great Cobar Aand PetroleamOa4erB 164 164 660 Dordsohe Petroleom la dustrie Hy Uew A 660 189 Kan Ned Hy totI pl V Vetr Bronn C v A Shell The Transp ft Trad Oy 0 v G A cheerTaart biH 188 120 27 94 2V 6 Ned Am Stoomvaart My Aand 121 2V 94 96 61 97 24 167 Stoomvaart My Zeeland I loferentie A Int Mercantile Marine Cy afgoit Pref A Takak Oaleraaailagea Bindjey Tabak My A MterMa Maiwel Ijind Opant Cert V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand HoU IJxnen Spoor 96 96 01 wegimj Aand Hy t Expl v Staata spoorwagen Aand Znid Italiaan Bpwmy Herie A H Obl 3 pet WarschauWeenen 97 29 Spoorwegmy Aand dito dito Act de JonissAmerika Atchison Alg Bypb Obl 4 pet Erie Spoorweg My Gew Aand Union PaciBc Railroad Cy Cert v gew A aba 167 Wabash Gew Aand PaimiLniinaau Am terdamAand 3pct lOO i Hongu TheissRe gnlimngs Gea 4 pot 147 GELDKOERS Prolongatie 2 j 2 pOt Nat en Boitenl StaaUf itil Coltnren geen omzet Tabakkken awak Petroleom lager Robbers stil Mynen prijahondend JlI J