Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1914

53e Jaargang PHHS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnunimer f 0 56 Elke regel meer 0 10 liy dnc achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dien tannbHMlingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruiliK f iluia elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Gi outu letters en randen naar plaatsrainite Telefoon Interc 88 DK nummer bestaat uit twee Wen 4 van doeleinden die verband houden in de eerste plaats met de welvaait van haar leden Maar dan aal toch ook het beginsel van loon naar arbeid op den voorgrond moeten staan zullen de ongeveer waardolooze aanbiedingen van onbekwamen on tragen op logeren prgs gesteld worden dan hetgeen menschen geven die in nuttigen arbeid hun geheele ziel leggen Met alle geredeneer over gelijkheid komen wy niet verder ook in economische waarde zijn wy by lange na niet gelgk do onderseheiden praestaties hebben geleid tot verschil van waardeering tot ongelijkheden van loon waardoor het niet kunnen voldoen aan behoeften over welker rangschikking in wesenlijke en denkbeeldige men ook lang zal knnnen praten zonder het eei te worden het verschil in levensatond beeft doen ontstaan Zoo ia het ook geweest van den aanvang der tyden zoo is het gebleven tot heden toe Is er een sociale reohtvaardighoid denkbaar die deze verschillen opheft en z K deze mocht bestaan zou zij don haar naam nog wel verdienen Alweer voelen wy hier grond voor twHfel Doch er is oen andere en doze hopen wy dat met meer gezag zal gaan optreden wanneer zij den steun van velei erlangt Haar krocht uit zich nodf fcr Toonichriften ttat dwingimd recht noch in oonixocten ol betwist zy niet de waarde von één van beide Zy paart voorzichtigheid aan welwillendlioid de eerste in het besef van de ontzettende gevolgen die to duchten zyn wanneer een op de spits gevoord syndicalisme overdrijving van het voreenigingsleven de maatschoppy gaat tyronniseeren en terrorisooren do laatste uit diep gevoel van de waarheid dat de bloemen dor gereofttigheid niet kunnen opschieten als liefde den bodem niet ontvankelijk maakt De warold zal tot erkenning moeten komen dat de zedelijke belangen hooger staan dan de moterieote dat do ethische b nselen de economische moeten binnondringon en bevruohton BERICHTa verband Met da sluHïng dar irehkarijan ta Bouda wagens weantie voor da pepaoaaalan op ZATERDAO I MAJIIIDJI6 3 an DINSDAQ 4 JlUeUSTUS a B aal da COUDSCHE COURAIIT op die lagen Ml ET verschijnen Rechtvaardigheid e drang naar gerechtigheid is zoo Bid als de menschheid de eerste tingen der ontluikende beschaving annenwel geen andere geweest zijn an het gevoel van onrecht en do bemserte om het te herstellen Niet tttlKmelgk schijnt het dat die neigingen van den aanvang af algemeen gyn geweest en het mag wel vrij seknr heeten dat zij het eerst zich openbaarden door pogingen om tegen it zelfgevoelde het persoonlijk onirgane op te komen ware het ook l bor middel van verzet en krachts toon die leidden tot een worsteling welker aöoop de overwonnen partü h aan wellicht nog feller tlnik had onderworpen De uitwerkingen van het rechtsboip zullen dan ook wel sterk naar iltf kant hebbon ovorgoheld oon over SBnd egoïstisch karakter hebben agon Het ruwe Ben ik mijns ders hoeder staat reeds aan het iegin der geschreven weroldhistorie i i al wat in dien op vragenden toon gezegden uitroep ligt opgesloten is fiyven doorwerken tot den huldigen Alleen daarnaast is een andere op j vatting uitgegroeid een die de vraag niet stelt als ontkenning of zelfs als twijfel maar haar aanstonds bovesti tnd beantwoordt En het eerste wat I don door dit antwoord aangewezen irog ontmoet wordt is het voorJchrift Gij zult zoowel voor hem ls voor uzelven de gerechtigheidlietrachten Dat zijn de twee richtingen te tegengestelde uitingen van het Bwnschzijn Men ziet zo elkander bekampen door den gehoelen loop der wereldgeschiedenis en overal waar minimum leeftijd 21 jaar maxima ra leeft 28 jaar minimumleeftijd 19 jaar maxi mum leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd 29 jaar minimum leeftijd IGjaar maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om by de Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of raatroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder Dienstaanbiedingen hebben in de Cfoudsche Courant tleeAê tuecet Deie advertentiën kosten slechts bij vooruitbelaliog 1 6 regels f 0 35 tooi elke regel meor 6 cents Opgaaf nitsluitend aan het Bureau Brieven uit de Hofstad coxuv Natuurlyk blyft do staking van het trampersoneel fiet onderwerp van den dag Het is eigenaardig zoo gelaten als het publiek zich schikt in het ge wal zie jp er kostelijk uitt De lucht an Itaim Hchijnt je gu4 d gedaan te hebb n Df de wijn h6f Nu jo moet ine later olies vortellenl Hier is do wasch talell Wet wat zeg je ervan Heb ik alleH niet goed voor je Ingericht Kijk c ens wat een mooi h ikMil met rood zijden gordijn Kn die blauwe fluwnelnn kamca op do stoelen i n dte toilettafoll Alles nieuw mijn jongen Het vlge nieuwe In het oude bain Ziet hel er hier niet utt alu In dr ulaapkamer van een Farljsoho danseres Maar lie te oom Ik 7 u gaarne dli twee kamera tieneden weer Weineen mijn Iwslo jongen waardonk je oant Je komt pan uil bet wanneItalië Fn hier heb Ik je dichter bij me Hier is jc Mlaapkonter daarooBst je studeerkamer i voor je bookon sal je weleenplaatsje vloden Wij gebruiken namen degroote salon en natuurlijk ook de eetkamer Dan volgen oog twee kamera alleen voor mIJ Je ziet da er voor onsIweeSn nog ruimte genoeg Is IJoe genoegetijk zullen we Momen het hier hebbent Het beviel me niemendal in die leege kamers Maar nn hehlren we een gemeenschappelijke huishouding Natuurlijkbehoudt je Je volle vrijheid itmar voorje odden oom zal je toch wel dagelijkseen paar uurtjes hebben Natuurlijk oom dat spredct Immersvan zelf f Wordt vervolgd FEViLLETOX f ia de otido krizPTHtad aan don Honau itae HcnrpnBtraat ven der oudste slraM daarin iw h t palois van graaf jiü von ThumMs z lter oen dor oüd f eo tovoiw e n def aimripuliikstp S l i en Ucl Ia van arduinstpen ge h w6 hft ft twee vordiepingm en wordt dpn ingang bewaakt door vm oudt n Op Itt ven verdieping wordt bodoor eon ouden eoneaaui levendpn Alles doüt hier aan het verleden die breede trap met de zware leuning en uitgesleten treden die oten looper op de trap die twee irdp Htandlwelden welke verroeste lïachters tn de opgeheven handen i die groote schilden in olieverf Ü oen sieraad toen de kleuren nog waren en het doek nog niet ge J was en eindi lijlt die oude famiPfWtrettcn aan de muren in de gang S lo de voorkamer van de Iwvenverdie B oude eenzame man die dit oude r o ït graaf Loo von Thnmfels J IÖ öen haard Op den marmeren aehoor mtcl i4taat een oude pendule itijl XVI en Wj toBSchenpooaett riciit Brokkenhuis Dames Wilt U bij het opruimen in deaan tyd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan oon der Commissieloden of per Tel n 178 en ome beambte zal balen wat U wilt mimen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voora B D OROOTKNDORST Pen Elootr Dr A Brinkman Zn Gouda Advertentiën ol gevraagcl om in de avonduren de boeken bij t honden en aanverwant schrüfwerk te vprrifihlen Prot Oodsd Brieven fmnco met opgave van verlangd aalfiriii onder No 270 bureau deztT Courant te HUUR ften modnm Benedenhuis Mat huJR bftvat B Kamnra od Hait KBiiken Tulnkomar Tuin on Hchnnr IJfivon 2 HIanpknmer Ta hevr i on Markt Jla NOACK i VLEESCHWAREN Spociuni aarih volcii 10 ir 10 Saphniiwho Uworworst hflriinor levorworst Ton enworüt Hchotidarham 19 26 I 16 i 12 14 IB HIaaRliam Kijiin Hak Ralham r firpft tRi I ïverkaaa Hoterhamwont Ontbytupak larbona lo Spek Virdar all loorUa flhu ViMackwiran an CanaatlUaa Aanl ov len l A J OPSTELTEN Hoofitraat R Talaph iio Kei Oond en ZUver wsriion op de TentoonntollinK tnOatenda l ondan Araaterdam Parij Biie d LAXEKlll lLLKN van Apothekor BOOM bakroond Prg p rdoonja 25 on M cent 12 VarkriJKbaar to Gooda hij ANTON COOPS Ka WOLFK Co to Bottordam by E VAN SAIITKH KOLFF Korto Iloofditeog 8 8UNUBHT komt Uhalvarwn Il doat ai hat wark In da hallt v n dan tlld ei voor da ha lt dar koatan dia U aan groana aap zou ultffavan tllna kant llnnan an luiUU uitiiili Sunlight maakt dat Uw oad niat lijdt Uw handan niat ruw wordan aa Uw lavan taaa aiavernlj IaDa volatraktazulvarhald van Sunlight maakt haar allaan gaachikt voor hat waaachan f7A vankoathaar DPI ïM m Men wordt f eraoeht op 1 MERK te letten oiT HBT Magazijn van M RAVË M8WAAYZÜNEI aOHISCHEM Doio TH EEËN wordan afgolovord in voraegeldo paljo van vijf twe M ten half an Ned ont m tvermolding van NomImer on Pry vooraian van Inovenstaond Merk volgen de Wet gedeponeerd Kirh tot do uitvooring van geeerda order aanbevolend j c niJL Idverleert in dil Blad oorh n J PREEBAART I Bioscoop Gouda Voóruir Extra Kepinis PiHigpain mat de konatfilm Prinses Helena Spannend modem drama in 4 acten In de titelrol de baroemda BETTY NANSEN Het eerste duel van Wllly Komiach Van Martlpiy naar St Bernard WonderachooneKatanr Pathé Joumuü Interessant DE OOIJKENIS Comedie fine Polycarp neemt voorzorgen Hnmor Zie verdere roclame r Donderdag vooratelling van 10 uur s morgens HET FIJNSTE TAFEL WATER Versterkt het organisme Hat aanigata kraawatar waarin het radlaaigakalta conataat kakoudan Ullft Ta Oawla arkriighaar hi i £ fi i££$S s £ F J J BOON VAN 08TADE M M Speciaal adres voor de benoodigde Teeken behoeften volgens model dor School Mot het oog op het aanstaande stndiojaar aan da Rijksfl B School hot Gymnasiom en de Handelscarsni neem ik beleofdolijk de vrijheid my aan to bevelen voor de levering van de bonoodigdeStudieboeken Atlassen otc Ê i i ia liSÈSSSSSi Deue ïuUen looveol mogelijk by mij voorhanden zijn on knnnen da in den kortst mogelijken tijd geleverd worden torwnl ik U de verzekering goof dat bostflflingen mot don maeston spoe l dnor mij zullen worden uitgevoerd Allo boeken worden gekaft en bij contante l etaling 5 o korting verleend Öndor beloofde aanbevoling Hoogachtend UEd do dMIM J T aaiartaaaburg 60 Boekhandelaar Intero Tolef No 287 w iimfssssssi DE ZÏÏID HOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappeli jk Kapitaal f 1 000 000 Commiaaarluen Mr M M SCHIM v d LOEFF Prea Dr A E TEN OKVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Soor Directeur Mr J W KONING gil Da Maatschappij sluit alle aort n Levenaverzeluring tegen lage promian Vrygevige voorwaarden voor inlichtingen wende men aich tot de Heeren tl movmimmmmTKH om te e n Êj C ÊjMrmmmm Wetlhaven te timuui EXCELSIOB BANDEI STKHK IStr SySL STEEDS GBOOTES SVCCEH OEN DEPAT HANN OUMÜUWERKE CELSiOR FREOjn £lN 29 Telef Intcrc 5SI8 N AMSTERDAM POOL S TANDMIDDKLEN zyn de be t en goeilkoopste staan onder voortdurende cheikundigo contrei en worden sinds 1894 door Nederlandiohe Tandartsen en doctoren aanbevolen Chomischc Fabriek L POOL Zonrn Amsterdam WaraMtaataoaatalUag QBNT 1911 Baltaa madadlaglag Lid dar Jaiy NIEUW PHILIPS WAT T 125 VOLT 200 KAARSEN Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eeneAvrijwillige verbintenis by Hr Mb Zeemacht als Matroos torpedomaker i i ie ft d2iiaar Kleermaker ft sj Leerling Stoker Matroo8 kok 8toker 2 klasse POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater FroefleieHfeê graUt tserUriJgbiutr Qen Agent vOor Holland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M ttej de¥ed E Alt er 269 Gedempte Gracht 269 f eeft de HOOGSTE W AAKJE voor Gedragen Eeeren en Dames leedisg Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Ia ook naar buiten de atad aan hnia te ontbieden Brieven worden vergoed Lots V p op NAAM üa AD BES DRACHEN QUELL flTUej de WeiE ALTER FLE5SCHEN WORDEN OP REKENING BESTELD DOCH BU TERUGGAAF VERGOEl Vt LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER 2 a Ged Gracht 269 DË HAAG BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kï pnttenboorder te Wierlngerwaard die aich gaarne belast met bet installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend d KOOIJ Kz WIERINOERWAARD 12 5 37 Zaterdag 35 liili 1914 GOIMM INllNT Verschijnt dagelijks Jk behalve Zon en Feestdagen PHUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 2 5 Idem franco per post 1 50 Mei üclUustrecrd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abunncmenttii norden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den lioekhandcl en de Postkantoren Telefoon Interc 82 ïïitgevers BBmEHAN EN ZOON natuurgenooten van wat kleur en ras zich gevestigd hebbon men aanschouwt hoe zij zich afbakenen in het naïef beweeg der kleine kinderen wier ontwikkelingsgeBchiedenis immers naar hedendaagach beweren een afspiegeling is van die van ons geslacht in zijn geheel Kan nu gezegd worden dat in onze eeuw en in de eeuwen die aan d e zijn voorafgegaan de toepassing van het rechtvaardigheidsbeginsel belangrijke vorderingen heeft gemaakt Daar zijn er die dat met beslstheid ontkennen en onmiddellijk gereed zijn hun uitspraak met bewijzen te staven Gaat gij daarop in dan volgt een opsomming van feiten een schildering van toestanden die werkelijk wel in staat zyn het optimisme den teugel aan te leggen Oetracht wordt by u do overtuiging te doen ontstaan dat de gerechtigheid is een ideaal voorstelling van dezelfde fantaisie die den droom van een gouden eeuw waarin geen zelfzucht meer heerschon zou te voorschijn heeft geroepen een ideaal dat met zeker gevoel van welbehagen wordt bewonderd onder erkenning tevens dat het zóóver van de werkelijkheid af staat dat men maar niet eens eenige moeite doet om er iets dichter bij te komen Laten wij elkand zoo wordt er bijgevoegd niet met woorden afschepen doch trachton wij practisch te zgn door de eerbiediging van ons recht af te dwingen Natuurlijk zullen wij daarbij ons best doen om dat van anderen zooveel mogelijk te ontzien teneinde onaangenaamheden te voorkomen Hield ieder zich daaraan de wereld zou zoo goed marchoeren als onder de bestaande om standigheden denkbaar is Al zou er op de logica van hetgeen als vastgelegde realiteit wordt opgediflcbt nog minder zijn af te wijzen dan inderdaad het geval is wij kunnen niet den drang weerstaan om er tegen op te komen Niet doenlyk is hot te berusten in een uitspraak dio een soort van materteole en moreele zelfbeveiliging tot hoogste wijsheid uitroept n er toe leiden moot het Macht gaat boven recht als levensdevies te aanvaarden Zeker de positieve bewijzen waarmee men ons tracht te overstelpen hebben wij veel minder tot onze beschikking Onrecht doet oen vlek ontstaan die gemakkelijk te ontdekken is opent een koil die men niet kan voorbg gaan zonder hem te Bien do gerechtigheid effent dat alles en wij gaan er langs maar bespenren het met Haar drang is aanbo lCmd evenals die der liefde en vit deze beide vaak in samen werking doch ook wel afzonderlijk tot standbrengen wordt voorbereid in het verhorgoti en komt zonder gerucht Is wat in onzen i de sociale rechtvaardigheid worét genoemd iets bijzonders iets dat verschil van de algemeene die wij onder nüe omntandighedon hebbon te betracliten De naam moge enigszins modern klinken hij duidt alleen aan dat het streven het terrei d r maatschappelijke verhoudingen raakt de zaak zelve kan zoo wij afgaan op de sporen die het in de geschiedenis en In de letteren heeft achtergelaten van eerbiedwaardigen ouderdom zijn en hot verschil tnsachen voorheen en thans betreft meer den vorm dan het wezen Hier treden de groepen of klassen ïn de plaats der individuen hier wordt gepoogd gezamenlijk te verwerven of tegen te houden wat door eenlingen niet kan worden verkregen of beschermd hier is de tot herstel van evenwicht te voeren strijd meest van oconomiscfacm aard al is ook do ethische achtergrond te miskennen Maar juist d t karakter maakt denstryd scherp Voor stoffelijke belangen zijn de menschen gemakkelijk in het geweer to roopon Vraagstukken van afhankelijkheid van verschil in levensgenot van behoeften en haar vervulling wekken de Ijelangstelling zelfs van wie voor andere dingen niet gemakkelijk in beweging is te brengen Kn hoe weinig moeite kost het menschen die in voor verbetering vatbare omstandigheden vorkoeron te doen verklaren dat hun onrecht wordt aangedaan dat zij zich aan geen overdrijving schuldig maken wanneer zij oischen stellen on dio door aansluiting kracht bijzetten Dat is zoo ongeveer de geschiedenis terugkeer van hetgeen bij herhaling is voorafgaan In de primitiefsche vormingen van hetgeen ternauwernood een maatschappij mocht heeten vinden wij slaverny on het verzot daartegen haar verdwijning en vervanging door arbeidsovereenkomsten heeft nevens maatschappelyke vrijheid een andere gebondenheid te voorschijn doen treden en tevens opening gola Cerste Blad t n voor hen die zich aan generlei vorm van maatschappelijke regeling weten aan te passen £ n nu do ontwikkeling van de eoonomisohe samenwerking deze juist gemaakt heeft tot iets seer ingewikkelds nu hiBt vooruitzicht bestaat dat z dat karakter bij toeneming zal vertoonen gelet op die uitbreiding van het ver keer en van de nyverheid nu treden ook de verschillende vraagstukken vooruit die tot het domein van de economische en de sociale rechtvaardigheid behooren nu dringt zich de noodzakelijkheid op een organisatie in het aanzijn te roepen die de nadeelen van den stryd weet in te perkon dien ten slotte geheel te voorkomen zonder daarmee tevens do onmisbare evolutie der maatschappelijke verhoudingen te onderdrukken Tot dusver is zulk een regeling niet gevonden Noch wettelijke voorschriften noch particuliere overleggingen kunnen beletten dat in welken strijd ook de sterkste zegeviert De toewijzing van do vruchten der overwinning gaat meestal buiten de rechtvaardigheid om al is ook in haar naam de oorlogsverklaring gedaan Misschien is het niet geheel waar dat uitsluitend overwegingen van zedelyken aard in de toekomst de beslissing moeten geven ia gesohilLea omtrent Staathnishoudkundige vraagstukken maar dat de ethiek meer en meer zich zal moeten doen gelden als vredestiühtster meenen wij als zeker te mogen aannemen vooral wanneor bij toeneming de ervaring leert dat het resultaat van de a ngesuherpte conflicten niot is rechtsorkenning maar machtverplaatsing Kn daar heeft de beschaving weinig voordeel von Vaststaande economische beginselen zijn er niet men komt voor den dag met stellingen ctie voor een groot doel woordenspel zijn Wat kan bijvoorbeeld afgeleid worden uit de bewering dat ieder mensch recht beeft op oen menschwaardig bestaan Al zou men dat villfjP erkennen wie is aangewezen om nat recht te doen doorvoeren en waar is de voipliehting vastgelegd om dengone wien het nog niet is toegewezen het te doen verkrijgen Bovendien wat verstaat men er onder Dat is zegt men de plicht der maatr schappy Maar alweer wat is dat Is zy de maatschap de vereeniging van hen die samenwerken tot bereiking ahijn an onder liet fluweelen kapje met gouden kwant dat jn lolicMiel dekt luaar ijn firuiu voorkomen verraadt nog uk tri an de gefirekeu den ouderdoms 1 r ligt nog luBighoid lu de vlugge beweging taarin r hij nu weer van zijn ieunsioel opstaoi in den VM tred waanne hij in de kamer heen Mi weer loopt Wat zou er met hem gebeurd zijn iiimiipeit hij voor zich heen Do treinzal Vertraging gekregea heMien dat isalles Toeb luistert hij opnieuw hel geratel lan een rijtuig lokt bom uogmaalfl aan hel venst r Het komt al nader on nader Hij het on kere schijnsel van de go lantaam meent hij tusHChen de dwarrelende nminiw door zijn equipage te herkennen du jjrn verwachteD uian van liet station ft ailKhaald Ja bf tSiytuig houdt stil voor bet pv l ift Dl porïïhLkomt townellcai en opent het portier van Ti rijtuig IliJ is hel ro de graaf uit 1Ki delijlc elndetijkl lïij Bcheltj een bediende treedt binnen Gauw naar benedm Jan zagthij mijnheer de graaf U gekomen Alle tiezorgdheid Ih tsd l pt gelaat d n ouden manu verdwenen Zijn oog gllnaiprt van vreugde een gelukkig lachje peelt om zijn mond f ongeruMheid die hem daareven nog kwelde heelt plaai i gemaakt voor Korgfmde werkzaamhpid Ilil werpt PU paar stukken hout op het vuur in den haard en mwipell 1e grijuaard den tiUk op den wijzerplaat oni dan weer terug te koeren naar do rour nt die op ijn knie ligt of ztch to t erdiepen in den gloed van het liaardvuur Opeens richt de graaf het hoofd op als luistert iii naar ietf In de vwte is het ratelen Van een rijtuig hoorltaai Neen hij heeft zich met vergiHt Het rijtuig komt al dichter en dtehtor Daaf zal hij zijn roept hij uit engaat naar het venster schuift de zwaregordijnen op ijdp en ziet naar Imit n Doop de sneeuw die b dichte vlokkenneervalt ziet hij het rijtuig snel nadiirbÖktHuen maar ook evffli snol weor voortijrijden Dat is vreemd mompelt hij Detrein moet toch allang aangekomen aljn Maar van het ntation naar hlor De oude neemt wcf r plaats m leunstoel en weer werven zijn bil van de courant naar het haardvui vandaar naar d wijzerplaat der j ndnle De lamp die naast de leuns op een tafeltje staat werpt haar at licht op de gelaatflü ekkpn van den grijsaard die een onuii kenbare uitdrukking van goedaardigheid vertoonen De blik van 7iin helderblauwe oogen virraadt reeda de rui tige bezadigde temming die de beate aanwinst voor den ouderdom is de lichte rimpels in zijn voorhoofd zijn mtosehien alleen toe te ehrijven aM de kleine be orgdhcid die op het oogenbHk 7ijn gei it lK 7igboiidl Rh ehts weinige dunne lokken wit haar komen te voor l e jongen zal wel koud z Die verro ruiH vftB Tri4 t naar hlerl Dm gohetdeD dag in den treint 1 n dat bij zoo n l out S®±3e Hij opent do deur van bH aaagren tmde vertrek en ziel of alles in ordeiH op wm tafel waar voor bel avondmaal van twee personen de noodtge toe ereidHelen zijn gemaakt Vervolgen gaatbij imar de overzijde en treedt een kleine nlon IHnnt die fraai ingnricht en goedverwarmd i Hij kijkt ol A i UivrmtHnetiT het voorgpMohreven getal gradon aanw ijMl werpt nog even oen viuchtlgentillk door de portlire in de aaagron md 4 slaapkamer en De deur gaat open en eim slanke In cm reispels gehulde gestatte wordt zIcMbanr Bnino mi joi pnt heb ik jo elndHi weder roept de oude uit en sluitd D jonkman in zijn anuoa Ja beste oom roept de binnentr dende uit en b nlwoordt de hartetljke omarming even hartelijk Hier ben ik weer en nu raakt u me ook niet zoo spoediji weer kwijt Dat hoopt ik mijn jongent Jean bter neem den pels aan breng hem lade voorkamer I n wat zie Je er kofrteItjk Uit mijn jongen kostelijkl Je bentwat bniin geworden van de zon Hier Jian de retetagch leg die maar ghidsop de tafel Zoo breng je klecdlng nuu at in orde don gaan we soupcmn J aal wel honger bebtwn h ¥ Jean w hét iwuper op gauw Maar jtrngen ill