Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1914

£ zeide dat h t proces moest worden opgelost zonder dat men zich met de bijzaken bozig houdt en verklaarde nooit een beter gezin te hebben gezien dan dat van den h r en mevrouw Caillaox Nooit heeft hy hot minste geschil tussches hen waar nomen Mevr Cailtanz wendde pogingen aan om haar man het politieke leven te doen verlaten omdat zy vreesde dat de laster die omtrent haar man werd uitgestrooid gevolgen zou hebben De heer Ceccaldi sprak verder langdurig over de geruchten die in omloop waren omtrent het beweerde door den heer CüUaux gepleegde verraad over zijn onoprechtheid en vele andere dingen Na do politiek welke door den voormaligen ministerpresident werd gevolgd to hebben verdedigd bracht hy den arbeid ïn herinnering welke verricht is door de parlementaire commissie belast met het onderzoek van het rapport Fabre die zy reeds leed is oatuurlgk niet gering en dit zal al spoedig de directie tot een mildere stemming brongen Haar eente aanbod om v ór 1 October een nieuw arbeidsreglement tf ontwerpen heeft allnen deze uitwerking geluid dat men er een bewgs van de zwakte der directie in gezien heeft Het vliegertje is natonrtyk niet opgegaan De hoop werd in stilte gekoesterd dat het personeel nu wel weer aan het werk zon gaan in afwachting van de dingen die komen zonden en dat het pnbliek ook zon meenen dat men het nu wel weer eens kon probeeren Maar zoo onnoozel is niemand geweest om van deze maatscbappy te vertrouwen dat zy een afdoende en l evredigen le regeling zal brengen Daar vloog niemand in Hopen wy intustchen een volgende week te kunnen verluilen van het einde der staking HAGENAAR IssisleÉ il lie lilioiig JONOE DAME die goed met kinderen ku omgaan en bekend is met verpleging zag ioh gaarne tegen 15 Augs Ai geplaatst tot MiltenUe In de huishouding Ooede mondelinge getuigen staan ten dienste Brieven fr onder no 3756 aan het bureau van dit blad Tandarts Oostingh GOUDA is van I AUO tot nadere aankondi ginR uit de stad Bessensap by Anton Coops Drogist Wijdstr 29 OoSTRKaUK HoMnARUK De Oostenrtjksch Hongaarsche gezanten in Daitschland Frankryk Engeland Italië Rusland en Turkije hebben de opdracht ontvangen den inhoud der nota ter kennis te brengen van de Regeeringen waarby zij zijn aangesteld In de toelichting wordt er nogmaals op gewezen dat de Servische politiek er toe leidt de losrukking der Oostenryksch Hongaarsche gebieden aan de Servische grens voor te bereiden Servië werd oen terrein van verdachto agitatie Verder wordt gewezen op de werkzaamheid van vereen igingen welke generaals diplomaten staatsambtenaren en rechters tot leden tollen op de ophitsing door de Servische pers ttlsmede de actie van agenten en benden De Servische Reguoring heeft zichniet aan de plechtige verklaring van1 K 9 gehouden en is in tegenspraakgekomenmet don wil van Europa enOosten rykHonga rye ten opzichte vanda aangegane verplichting ul mo I nkm edj f De kwellingen van aambeien in het begin niet zoo hevig zynten slotte onuitstaanbaar De verschrikketyke jeuk en stekende pyn zyn niettot bedaren te brengen of men zit staat of loopt Zy komen meer voor by vrouwwen dan by mannen en wordenvaak veroorzaakt door ve topping eenzittende levenswyze enz 22 Bloedende zoowel als droge inzoowel alt uitwendige aambeien konnon volkomen genezen worden door Foster s Zalf Menigmaal werd de patiënt door aanwending van één do ofl van zyn lyden verlost Foster s Zalf let op den juisten naam is te Gouda verkrijgb by de hh 8 van Loon v h Wol f Co Westhaven 11 en Ant Coops Wijdstr 29 Toezending geschiedt franco no ontv v postwissel a f 1 76 per doos Telephoonnet Qouda Aangesloten Tel No 886 BRËGOEN MoLRKiAa Mevrouw E U v d Bleekensingel 26 Tel No 400 AUTO QARAGE OOUDA Hidder van Catsweg Haemeaflikken F A DEE Apotheker Westhaven Buitenlandsdi Nieuws Fkankrijk F Hot Vfirliooi jfiin mo u Oii y iwi bil i Jèrt brWi MitMe n A M rtio ti on rand Du zaal was w er stampvol Oüt verklaarde dat tofln eij ktmniskrne van ido liaioon van Oaülaux mot on andure vrouw zij hem verj af Hwr don volgondon dag had Oailiauxweor en ontmoeting met die vroav Zij vond in d lade van do ohryf tafel van hnar man twee brieven Dew brieven waren door Caillaux enmevrouw Itninouard opgeteld om h it t n n olooven dat tuiiichen lit C b irtniRiaf eiTl i f4 mé V h l d n bflgtoiid i t vovA f 9 nij TfVfiJk t JQ et dat al het medelijden chijnt te gaan naar de indringnter die mijn gezin binnengtialopoii i mij m jn echtgenoot ontstolen hwtft en dat men gtien enkel woord van sympathie gehad heeft voor do trouwe en goede eoht enoote die het slaohtoffei geweest is van deze indringster en die nooit iets gezegd of gedaan heeft teg al die handelingen welker gemeenheid men niet beseft Daarop gaf mevr Gqeydan oen overzicht van hetgeen voorviel vóór de eohtaoheiding on erkende dat zij t Mamont briovon uit het bureau van haar man had genomen ten oinde niet fnheel weerloos te staan in de soheiingsprooedure In antwoord op een vraag van mr I abori of zij zioh niet verplicht had om evenals Caillaux alle correHpondentie te verbranden antwoordde zij dat zij niet haar eerewoord had gegeven en evenmin OailUuz woord van eer gevraagd te hebben daar zy wel wist wat dat waard is Ten stelligste verzekerde get dat zy Calmette niets hooft m d tdeeld Daarop stelde zy het pakje orieven aan mr Labori ter hand Deze verklaarde dat hu de jury leden kennis vitn den inhoud zal doen nemen en er zoodanig gebrnik van uu maken als hy nuttig acht Daarna vorkreeg Caillaux het woord I ZM trachtte den indruk te verzwakken door de verklaringen van mevr G ueydan gemaakt Hy gaf een overzioht van de guchiedenis zyner echtscheiding en zei Ik heb in mijn leven slechts óón onventaudige daad begaan namelijk toon ik met u trouwde Op de lieklaagdo wijzend zei hij dat hy mot al de kracht die n hem is aan haar lüjde stond en thans naast haar nicest zitten Mevr Oailllaux brak in heftig snik ken uit Gisteren was de belangstelling voor het pjrocesCailUnx nog grooter dan de vorige dagen Om 10 nor vencfaeen het Hof De heer Ceocaldi af vaardigde van het Dep Aiftné werd het eenit gehoord i Aaiiikel B Da ilfM ef r l r vaniÜH i kpr WNM genoest spoedig in onuitwendige bloedende en blinde Aambeien liet jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 60 ot 1 2 Verkrijgbaar te Gouda by ANTON COOPS Fa WOt FK Co te UotterdaiB by E VAN SANTEN KOLFE Korte Uoofdsteeg 3 l qAje tegcrftffor hpud g van Servio is dnarot tnn 4 i i i ekoraVa tukkeo waren dht dff Servische negeering do vnenoschap van Oostenryk Hongaryo ten slotte op prijs zou stollen OostonrykHongarye verwaofatte zulk een ommekoer ot name öp hot oogenblik toen na d igebeu teiva en in 1Ü12 Oostenrijk V or zyn houding oen zoo aanzienlyke uitbreiding van Servië mogelyk maakte Do welwillendheid jegens den na iam iietoond bracht echter geen vor idei g in het optreden van het ryk dat voortging met op zyn ér ïreou ge volgen oen ilMeD Juni laflfTflér Iftt mSèimek van de voorstelkn IjelreHtwde de verlenging der aan de oudschc Waterletding MaatBchappij veib leeudu ccmcuasle hetwelk wij reeda grooiendeelH hebben gepubliceerd alsook een Happort van den heer G A de M iy te Zutpken omtrent de kosten van eea WeintgiDgadienat In eigen beheer voor do gemeente Bij dit laatate rapport waa gevo d een voorstel van B en W tot wijxiging der genieentebegroobng dieoat 1914 door al ep SXSji f yyjgi jan eesi l pdrag van 1400 dienende ter verevi iiing van bot honorariuni van genoemd rapporteur voor dlena infledleod raj Dames Haarwasaohen mot Eleotr droging Aparte Saloai Uttering ati ü é soorteli HAAB frÉRKElf fl I T A R JONe Coiffeur Oosthavoii 81 aan de geheele wereld bekend zyn worden Bij dezen stand van zaken zag Oostenryk Hongarije zich genoodzaakt een nieuwe dringende stap in Belgrado te doen waarby het overtuigd is zich in volkomen overeenstemming te bevinden met het gevoelen van alle beschaafde naties die niet kunnen goedkeuren dat vorstenmoord ongestraft als wapen ia den poUtieken stryd wordt gebruikt en den vrede in Europa voortdurend door politieke intriges van uit Belgrado verstoord wordt Ehokland De Ulster conferentie De conferentie hield een zitting van zeventig minuten waarna de speaker de vier Unionisten en Dillon ten paloize bleven Dillon vertrok na twintig minuton Daarna wisselden Redmond A8 ufch Dillon on Lloyd George bezoeken in Downingstreet De premier riep CharchUl by zich Do conferentie kon op geen enkel punt tot overeenstemming komen Officieel werd aan de N Ct gemeld dat de conferentie geëindigd is en niet meer zal samenkomen Hiermede sohynt dus do laatste poging mislukt om althani een basis van overeenstemming te vinden Nu de leiders der partijen geen mitldenweg bobben weten te vinden waai door de moeilyke qnaeatie welk gobied van Ulstw van Home Rule zou worden uitgesloten kon worden opgeloat zal het de regeering nog veel moeilyker dan te voren viülen tot een oplossing te komen waarbij een burgeroorlog wordt vermeden onder de ernstige omstandigheden als waarvoor Lloyd George Iwrt voer de conferentie waarschuwde Men weet dat behalve den burgeroorlog in Ierland een ernstig arbeidsconfiiot dreigt dat indien voor de lersohe quaestie geen bevredigende regeling wordt gevonden er dubbel dreigend uitliet Dat de Unitmiaten otwettelijk tot De Kleine Winst Teletoon lnUrcommanaal WMch echt s n onze Blanw Keper Machinistenpakken Uge prij n vute prijzen j Muitend conUuit sollede goederen prima afwerking I Reuzen Opruiming DE GOEDKOOPE WINKEL aan Spotprijzen è Contanta Zie de Etalage Kleiweg No 1 lioelc Turfmarlct Kennisgevinga F G HOLTHUIZEN Jr Eerttdaagi OPENINO van een Magazijn van HAARDEN KACHELS FORNllZp en Huishondelijlie Artikelen Kipstraat 65 i Rottemlani ZIE VERDERE ANNONCES 30 mis van de tram Het prachtige wetir dat w g alle dagen genieten helpt weliswaar mede om goedimoedii te wandelen in plaat van te trammen maar aan den anderen kant zijn de afstanden zoo groot on it de hitte vaak zoo ondragelijk dat er toch waarlijk een gfivoel van l em ting voor noodig ia om zich te kunnen schikken in het onvermgdelijke Natuurlijk zijn er velen die klagen over het nadeel dat zij van de staking ondervinden Dit ligt voor de hand een zoo groote verandering in het verkeer moet gevolgen hebben al zijn die niet zoo aanstonds aan te w zen Scheveningen lijdt er waarschijnlijk niet veel onder althans zoovaak wij in de jongste weken onze badplaat bezochten viel het ons goen enkel oogenblik op dat het or minder druk was dan gezien alle omstandigheden verwacht mocht worden Over het verloop der staking valt op het oogenblik ttaf wij dezen brief schrijven niet veel bijzondei te vertellen en een voorspelling hoe het aan zal zou dwaasheid zijn Er is veel dat er op dnidt dat de directie haar beat doet de zaken stoepende te honden te rekken Zy hoopt waarschijnlijk dat het publiek grillig alt het in zijn sympathieën is korzelig zat worden over den langen duur en om zyn tram zal gaan vragen De directie kan zich daarin toch wel eens leeUjk vergissen Hoe meer ur tos komt over den financieeUm toeatand van de trammaatschappij hoe meer het publiek inziet dat bot evenals het personeel te klagen heeft over uitbuiting Ér zijn door de directie bij deze staking al zeer groote fouten en domheden begaan Daar is allereerst de aanvoering van het Duitsche volk dat geen minuut dienst godaan heeft waarmede wel duidelijk is l oweznn hoe totaal ongeschikt het wel geweest is De geruchten die over de kwaliteit van deze heerschappen hebben geloopen zy door hun spoedig vertrek bevestigd De tweede fout is geweest het ontslag aan liet xtakendc personnel gegov S HCItlMliltrvlRi toch weer worden iug rokktni en ats reignHinht neoft hef iijn ItWtot totaal gemift Ken grootn fptit he ortdè prosidont dOniraïsia rl begaan of in dn intorvieuws allerlei nnjuistheden te vertellen over len financieeten toeatand van do maatscbappy Deze werden natunriyk in een wip achterhaald iin toen vror het publiek dntdaiyk vviiril nitnonguzet op welk oen schromoiyke wijze getracht wat hot publiek zand in de oogon te strooien steeg al meer en moer do antipathie tegen de directie Kog Wekt vwrbaiing dat d Jtrètia tlJ commissarii iDi hiJi nita i rigo vordndltchiKildi ter geluiel en al eei juist nrkonning van ilo aanvallen bevat durft beweren dat do exploitatie voldoAide is te noemen Zou dit nu toch inderdaad ernstig gemeend zyn Dan is het toch waartyk dnbbel on dwars noodzakelijk dat di zo maatschoppy van liot oardryk vordwynt want ze schynt dan toch niet voel verstanrl en begrip t hebben van de taak die een tram m een groote stad heeft Wy hebben al meer nitoongezet om welke vele redenen het to betreuren valt dat de tram in de residentie een particulier zaakje is Indien de aamnente de tram exploiteerde kon alles wat door het personeel en het publiek wordt gevraagd worden ingewilligd en at er nog wel een tien procent winst in dit bedryf Het bigkt nu hoe langer hoe meer dat de winst diode maatsohappy maakt veel hooger is dan het cyfer van 1 voor het winstpercentAgo aangeeft De winst bedraagt byna dertig procent Door echter een groot deel zoo te l enoemen altof het iet anders is dan winst wekt men oen anderen sohyn De maatsohappy maakt allerlei potjoa lommige loopen over andere zullen het straks doen De bedoeling daarvan is duideIgk Indien hot in 1 I2C by do annexatie door de gemeente potvordeelon wordt zullen do aandoelliouders oorst heeriyk in hun vuistje kunnen lachen j n om de bnit en om dat domme Hangsohe publiek dat zich zooveel jaren om den tuin tiet leiden Het lieeft natuurlyk niets geen haast om do gelden uit te keeran De maatsohappy aal ze wel goed beleggen en op die manier liggen ze niet te verzuren Een ding is gelukkig de trammaatsohappy schynt wel te begrypon dat het in 1926 uit zal zgn met haar ryk Dat staat als een paal boven water Met haar houding by deze staking is de deur dichtgedaan waardoor het misschien mog Igk ware geweeat nog eenige jaren verlenging der conoessie binnen te loodsen Snooessievelyk speelt de directie haar troeven uit en tracht ze tegenover het publiek den schijn te wekkon alsof ze bet lang kan uithouden De schade vei kiezingen willen draven is den l atsten tgd dnideliyk gebleken In ieder geval ziet de toestand er hoogst ernstig uit en schijnt met het oog op de buiten tan dsche crisis een val van de Britsche hberale regeering zeer gevaarlyk In ieder geval is de toestand weer zeer verscherpt en schynen alle middelen uitgeput waardoor de regeering het ergste kon voorkomen zal in een volgeiukt vergadwtaig pi m j hebben benonud werden tot ujdelijk wetbouder om op te tndes tijdfoa de afwezigheid van den beer tL Knuttel de heer J H van éet Torrca tot onderviJEer aan school do 1 dè heer U Haas te Zoetermeer ca aa sdiDol no 4 de heer A S Plantbig te Ueeta Predikbeurten te Gouda REM0N8TRANTSCHE KERK Voorm lOi ï uur Ds H VAN ASSENDELT Collecte voor hbt Orgelfonds GROOTE KERK Vroegpreek te 7 ure Ds W VOORS van Feijenoord Voorm ten 10 ure Di P KRUIT van Gouderak Nam ten 2 ure Geen dienst KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds P v d KOOIJ van Ret uwijk Ktttderpreek ten 5 ure De h r J VISSER LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 ure De heer Th EEKMAN Proponent by de Ned Herv Kerk GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 29 Juli Da J VAN WALSUM Voor de benofflning van drie leden vu het College van Zetters weail het volgaid zestal oi eoiaakt J J Dnyn A Jaspers Lzn F W Kamphuis w Uokbovtm N J C Deasiug en 11 Biauendijk Stadsnieuws GOUDA 25 Juü erkort Raadsverstag la do giHUifenavoDd goboudeu vergadcnng van dun gemot ijlüraad wur Jou do lot tijdelijk Hecretaria beaÖeuide hoofd joiiiUÉiezt n ter secretarie de be Tan R Moi rk Tk m Mr J ü van der Vour 111 verband luut het un den genieento t crftari8 verleend verlol beöedigd l oor den voorzitter werd o a luedege dd ld dat door den CommiBHana der Ko ovinciu Ï Uollaud Naar aanleiding van de voorsteUen beli effende de reorganisatie van de braadweer werd door dtm heer I van der Want de vraag gesteld of de zekerheid l estaat dat in geval van brand steeda peraoneel voor de aloomapuit direct be chikltaar ia 8pr opperde bezwaren tegen de beproevingen der materialen wsKrbg stecbtd een gedeelte van het maten el wordt gebruikt en een gedeelte van bet perafflieel dienst doet Ook bepleitte spr een betere vergoeding voor het peraoneel van de redding en ladderbrigade alsmede de aaoacbaffing vao em ultrua ling voor deze brandweerliedtn teneinde bun bij brand voor schade on gevaar te vrijwaren Ook meende spr dat de spuitgasten niet voldoendu op de hoogte zi van du juiste bergplaatsen van de pereoooiiike beveiligingsmaterialen Eew tweetal amendementen ter bereiking van btigeeu apr verbeterd weoscbto te en werd na beantwoording door den voor zittfcr en na eenige discussie verworpen iJe voorstellen betreffende de üiriclitiiig van een keuringsdienst werd i op ver zoek van den heer Muijlwijk bebaodeld in een besloten zitting die een uurdunrde Nadat de vergadering heropend was werden na een enkele vraag van dea heer van Kijk of het de beffoeling was dat de thans voorgestelde kearingadionat in de toekomst wdrdt gemaakt tot ces zelfetandigen dienst der gemeente waarop 4oor Am voorzitter toestemmend werd geantwoord het voorstel bedoelde een opdiacht voor 5 jaren aau dra heer K GrPiidi l alhier deze voorstellen zonder stemming goedgekeurd on de daarbij bnhoorondo verordening vastgesteld Mede werden goedgekeurd om aan ds BouwvcFPcniging Volkslwlang toe t loliand aa nd aast d van FH sIjlish aat cm zlgifl pan de verordening op deu lUrS I VMr Voorstel lot aMstellinp van een derden klork meteropnemer op een aanvangssalaris van t 450 en het voorstel tot wijziging der gemeentebegreoling 1914 dv t tëiitiën Rood Bessensap per i il 28 per 11 15 et Zwart Sap per 1 II 35 per fl 18 ct L m DËR BË£K L itg Tiendeweg 4B Talaloon 2ta In besloten KiUlng werden liehandeld de verzoeking om ontheffing van scboolgeltl op de Burgerschol o voor het scboor jaar 1913 14 en het tweede suppletoir kohier van schoolgelden op de burgerscbO yn over 1913 14 Voor V erder Btadsnieuws zie 2e blad bchandetlBg genomon en ronder fitembitng goedgekeurd Onder dankbetuiging voor de bewesea diensten werd aan den heer J G Kropman wegens vertrek uil deze gemeente i ervol ontslag verleend als lid van de ominiaaie tot wering van aoboolverzuim In verband uiet een door B en W uitgebracht preadvies op het verzoek van A Mulder om gecontinuoerd te worden alm pachter van bet pontveer over de TurfRingclgrscht waarin voorgesteld wordt afwijzond daarop te biiacblkken was ingekomen oen voorstel van de hoeren Van der Want IJsselatijn en Van der Ree eoogend niet over te gaan tot verpachting van dit pontveer doch het te nemen In eigen beheer De behandeling daarvan Vacantie Personeel Ter gvleg enheid van de vacantie van het ersoneel zullen de Kantoren en Werkplaatsen van ondei eteekende Drukkerijen op Zaterdag I Maandag 3 en Dinsdag 4 Augustus a s GESLOTEN ZUN J VAN BENTUM ZOON J H BOS A BRINKMAN ZOON M A CATS EDAÜW ft JOHANNISSEN N V DsDitKKioj v h KOCH KNUTTEL DRUKKERIJ VERHULST QOUDSCHR KoïEIÏH JOH MULDER E J NIJKAMP tare Verkooping TE GOUDA Iteoderdas 13 en 20 Augustus les vöormiddags 11 uren in het De Zalm aan de Markt ten van den te Haaatrecht ge ïiotarls J KOEMAN n goed onderhouden gunstig ge BOFSTEDE Schuur Hooiberg verdere Oe rten Tuin en Boomgaard met hillondo porcoolen uitmuntend 1 het Beijersche wofïje onder de lente Gouderak en groot r7 03 38 Hectaren ï aanvaarden de landerijen 1 De iber 1914 de Woning 1 Mei 1915 T bezichtigen des Maandags oensdags en Vrijdag des voor Iddags Betaaldag 24 September 1914 Perceelagewgsse omschreven in veiiq boekje8 v elke van af 15 Juli krijgbaar zijn ten Kantore van den libris die tevens nadere inlichtingen put WITTE BlOSCOPEl JZONDER PROORAMMA liBgetiiu lenpenlBgr KmleUiBf nel Hen liuni Heien ZATERDAG enl I ZONDAG als HoofdnummerI De Verdwenen Erfgenaam Drama in 2 aoten Verder uitgebreW Pro J iti t tie reid I er hiirni igraidilu IristMetir film Öbd rende é ksHftlliW 6k I buitengewone voorstelling van I 15 tot 12 uur met afwisselende I programmal lederen middag ten 2 uarl met extra kinderiilmB Kinderen en Begeleiders op I lalle rangen half geld behalve I I Begeleiders dfi rang imaakkruiden Eijnessence srkamentpapiep lrogisterij Westhaven 11 I vfWOlFFAC roote Gaten in de kousen kan men met Mei s MwAm stoppen Ibdaling repareeren en inrulUng Cipstxaat 4=2 r ROTTERDAM 15 lËaematogen F A DEE Westhaven eker bij Gebroeders RIJKEN k DE L4NGE tii Gedempte Blmieiirotle ROTTERDAM 102 vmn Steinway Son Bechstein Brard Juliu Blüthner Pleijel Qrotrian Steinweg Nachf Knakc Q Adam F Adam Mann Co KnSchel Rönilch Eigen Fabrikaat Het PIANOSPEELAPPARAAT ook ingebouwd in vleugels en pUnino s DE PBONOLA met arti stenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano to spelen Steeds in onze magfazijnen te hooi en Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franoo en gratis TelefoorL IixtexcoancLrCL ojaaal 2599 It Pandbrieven Koers 100 pCt Geplaatst tot einde jRni O met = NIEUWE ONTVANGEM nieuw modellen r Crebas vilten REISI fOED4ii ta WIT m actLmep De na i eteeMnde ZOMERHOettEW worden bisonder woordeelig opgenaimd Taniim oorhantfni wm uHflaliralë rlMrlaa Gevestigd te Rotterdam Dr W Robertson en W van der Sluys Jkriaea Totr leio Bun eiiniKim iBridiliiii mr Mii ullniqlii Tdefoon 7661 IB Gedempte Blerhaven 18 CoDpoDS Mn Fliviil Zijii é m Min IiUii ei Bliyse $ walk naar v rkiezia gemaakt geleverd ef see te Beleefd aankeveleMdi GEZ V DJIIITZIG HOOatTIMilT II JM iuii i i W ta i I ii LüiKl ii tflrïï tii Automobielhandel en Luxe Verhuurinrichling Ridder van Catsweg GOUDA Agent voor Gonda en Omstreken der ADLERAUTOMOBIELEN Banden Benzine Olie en verdere toebehooren Telefoon Intero No 400 A DE RAADT iNiBuwt Aalbek en Jenever Zuur en Zoet Aanbevelend Firma C LOLRENS Ijinge Tiendewegr 67 Gouda Vtrt w n t VM RIEDBfg UMOWAPB o Kot M t H Abonneert ü op dit Blad