Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1914

DRINKT USSELSTIJN S ROOD tings op 2 Juli on do grooto demonstratie te Amsterdam op 13 Septemlwr a s indien het Partijbfffltuur samenwerking wenscht op voet van gelijk bereohtigdheid Op den dadelijk na het gevallen besluit door het Hoofdbestuur verzonden brief aan genoemd Parttjb tuur kwam 20 Juli jt bericht dat geen aanleiding gevonden werd vorder op de zaak in te gaan Reden waarom het Hoofdbostaur er op wyst dat wie buiten Friesland waar samenwerking is verkregen a s Zondag mede opgaat weet mede to doen aan de bevordering van de S D A P Over onze houding tegenover de Demonstratie in September zal u nader bericht worden toegezonden Wester af doel ing van Borneo De correspondent van de N R Crt seinde gisteren uit Batavia De Dajaks op de grens van Sambas on Mampawa zijn uit ontevredenheid over do gevorderde heerand ion st n in opstand gekomen Chineezim hebl en hen daartoo opgestookt Er zijn twee groepen militairen naar bet m opstand gekomen gebied gezonden Do hier genoemde onderafdeolingen Sambas en Mampawa behoonm tot de afdeeling Sambas van de residentie Westorafdooling van Borneo welke af doding tevens hot sultanaat van dien naam omvat Do Sooiigoi Doen vormt de grens tusschon de beido ondorafdoelingen De Dajaks van Sambas bobben al vaak blijk gegeven van oen nimoorigen goost doch in de laatste jaren gaven zg geen roden tot klagen Wy hebben al oons gelegenheid gehad te wijzon op don groeten invloed dien do Jhineezen in ie WosterafileeIing van Borneo hebben ook bij do Dajaks do bewoners dor binnenlanden Dajaks en Malniors 7 ijn zolfs lid van do geheime Ihineoscho gonootschnppon Van andshor waren do Cbinoozen in de W afdeeling van Borneo do beschermers van de inlandsche bevolking tegen knevelarij van hun vorsten Het behoeft diis niettojverwonderen dat onder de tegenwoordige omstandigheden do hineozon van oen ontevreden stemming onder de Dajaks gebruik maken om dezen tot opstand op te zetten tn het laatflt van Juni is er oen SANATOGEN F A üEE Apotheker Westhsven Ja wanneer gy den neus vanNick Maxwell hebt afgesbigen Waarom staat gy zoo op hetafslaan van dien neusr Omdat dan myn vriendinnen niet zullen twyfelen aan mijn moetf en omdat zy mij dan myn dersortie nietkwalyk zullen nemen Anders zoudenzy in staat zyn mg te vermoorden wanneer ik ze verlaat De politieman werd ten einde raad Reeds byna 10 jaar had hy zich een vrouw gedroomd vroolyk en lief als miHs Stones Zonder een woord te spreken nam hy de hamer klom op het voetstuk en de neus van Nick Maxwell sprong aan splinters Vreemd mompelde hg dat de nena van zulk een groot man zoo gemakkeUjk in stukken vliegt Korten tüd daarna hield miss Stones haar belofte zy trouwde met Wilson Deze behoorde weldra niet meer tot het politiekorpB Aan zyn chefs gaf hy den raad dat de eenige manier om zich van den last der suffragettes te bevrijden was dat iedere politieman er een zon huwen 1 Men beschouwde hem als ontoerekenbaar eo hy kreeg z a ontslag jKi DE HHE niWEL LANGE TIENDEWEQ 27 Teleph 313 heeft voorradig Blauwe Dniiven è 50 et per 6 ons MplcK ncn Perziken Tomaten Bananen AardlMsiiën Aalbessen Sinaasappelen ena Aanbevelend Tandpoeders Tandpasta s Tanduorstels P Weijer Apothtker Electr Dr A Brinkman Zn Qonda Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda NIE UWE SCHOUWBU RG Kermisvermakelijkheden DINSDAG 28 en WOENSDAG 29 JULI toul Wtr SLECHTS TWEE Wi BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN t 0 Mi door Iwt Eerale N ederlandaohe Re uagazelsBlia i Dire tie HENRI TER HALL opvouiiiia M = Past d r Op = lloviio lla t AotMi Mol og o Dwn 4 Mloo oliool otMii ohHlorM Mot groot Orshoot hal SonloolHiil oil oa oigaa Daooro Optnftfon van H m 100 i io r ooaoa Aanvang 8 uur preoies 1814 == = ======== g Van nf DONDERDAO 30 JULI tot on met ZONDAG 2 AUGUSTUS Khitterende Voorstellingen door het Specialiteiten Gezelsciiap linelic William Koater Igiintevia laii liel Caiino lariÉle Menbn Schitterend Programma ZATERDAG 1 en ZONDAG 2 AUGUSTUS MATINEE Aanvang der Matinees te half twee en der Solréei te 8 uur I laatxbeiiprekinK op deta dag dor VnorHtelling van morgens D j tnt 1 unr aan hot gebouw teft n lO cont pnr plaats Zio oor Taa4 i P l l oaaplakblllattoa loo Ker niis Go uda I Voor het eerst gearriveerd HENRI NIJPELS DANSZAAL met spiegeigladde dansvloeren ===== de fijnste muziek alsmede prima consumptie AANBEVELEND Aboaueert fü op dil Blad TDa sine oTrexeuL EXCELSIOR HTMBK EN HNHL HTKKDH UROOTMH SrCCHS OEN DEPflT HANN GUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telcf Interc S5M N AMSTERDAM Ceresit Ceresltol VÉnlidile kiirs in iim 1 mikl sim cnNl iii nlerüdit 1 wordt verworkt 1 met oement en feand 1 door Mne enkele bestryking n HMCIl iUIMFE Hééi I 1 Grooto Dpaaisteeg 2 Telefoon 2187 30J A P MARTENS Co GOUDA Kleiweg 17 19 a Mil II II II I i j i i L oj i ii i il i a Heden begiot de Groote Jaarlyksche OprnimiQg Alle Nianufactupen en Gemaakte Goederen worden tegen weel verminderde prijzen uitverkochf Een groote partij Bameshemden UacMjapoimen en Pantalons VER BENEDEN FABRIEKSPRIJZEN EXTRA VOORDEELIGE AANBIEDING IN stukjes Keper Wit Katoeui Servet en Oogjesgoed TAFELUKMS met bijpassende SERVETTEN en alle andere soorten WITTE GOEDEREN Bijzondere koopjes in Gekleurde en Zwarie Japonstoffen 150 DE NOG VOORRADIGE worden ver beneden fabrieksprijzen uilwerkooht Dames en Kindermantels yCcnooooonnononononooonocBtf too CCBENDER ee HOFl VERAI ItRj AnSTERDAM LEIDeiS ROTTERDAM PIAMINO 5 ORGELS MIGriOMEM SALON VLEUGELS PIANOLA ORCHESTRELLES Mijn RECLAME RIJWIEL f28 50 overtreft alle in kwaliteit prachtig gelakt en vernikkeld kogel freewheel stnnr met 2 remmen prima banden solide garantie enz Wilt gij veel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rijwiel waarde f 60 nu f 39 Machine en banden alle gegarandeerd Vraagt mijn Reclsmeband f 1 98 mot 12 mnd garantie Rijwielmagazijn 40 Korte Fannekoekstraat 0 en ROTTERDAM Telefoon 8870 l 2 RPn5T 5iBAR OOUOA Fotografie Artistique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 Foto aieSn in At arel Pastel enOUeverf GOÜWï 136 worden in elk formaat aitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer veel soooes en nitnemend jfescfaikt voor gelegenheidageschenken J RUIME KEUZE LUSTEN VOORRADia j 1 Atelier geopend van 9 5 uur s Zondag töt 2 uur O 18537 53e Jaargang Zaterdag 3 5 Juli 1914 mimm mum 3 Tie a Txrs om d extezxtie blsud ttoox O o o d SL eaa Oaaastrellseaa Verscliijiit dagelijks PRUS VAN HET ABONNEMENJ Per kwartaal Idpni franco per post Met Gclllustreeni Zondagsblad Idem fninco per post PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Dy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee lierekend üicn tHanbii dingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vnoriiitU taliiiï elke regel meer O cU Reclames f O 25 per regel Groiite letters en randen naiir plaalHrnimte behalve Zon en Feestdagen Abonni nii nteii warden dagelüks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 liy onze Agenten den Buekliandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 f 1 25 1 50 1 50 1 90 Telefoon Interc 82 Uitgrevers A BEDfKMAN EN ZOON scheen i ei e had een l eweging in tegengestelden zin als de andere Üoliamenvan ons zonnestelsel en een omloopstijdvan ruim tweeduiwnd jaar Mr K laclil Inkk 11 mals geheimzinniger en lit langw kki uder Ijcschouwd worden dan andere verschijnselen die dikwgls in veel sterker mate geheiuizlnuig en belangwekkend zijn maar onopgejuerkt blijv omdat ZIJ zoo dikwijls voorkomen dat de menachen aan hun verschijning gewend ztjn geraakt De kometen werden dan ook veelal beschouwd als teekeoen der goden dienende om belMignjke gebeurtenissen aan te kondigen Vooral zag men in hen dü voorboden van den dood van liekende vorsten Bij bet ver chgnen van de komeet in 79 na hrisiiin moet de Holuelitsche keizer Vespaï ianiis gezegd heltl en Deze utaartster heeft geen betnk kmg op mij maar bedreigt den koning der Parthen want deze bezit een weelderige haargroei en Ik ben kaal Maar t ch stierf VespasianiiB kort na hel vorp ehijnen van de komeet r en zeer schitterende komeet werd in 171 V t hr waargenomen en in hot zelfde jaar verwoestte n aardbeving de lieden Heiice en Rura Men t eschoHwde toen de komwt niet alleen als het i oortceken maar ook als de oorzaak van den ramp Than iM kijken we den sterrenhemel een tH Ctje anders en hebben de waarnemingen waartoe de tinshnische uitvindingen ons Htecdfl lieter in taat stelten oiiH heel andere dingen omtrent hen geleerd 1 n de Tliftdere kennis van de kometen beeft odk de bijgeioovlge vree voor ben doen verdwijnen Wij welen nn dot hot in tegenstelling met de pinaf tm on hun wachters geen vanteliehamen zijn maar zoo doorzlrhtlg dat zij 71 iffi de kleinste sterren kunnen Jiasseeren onder bi t Meht merkbaar te verzwakken terwijl daarentegen planeten en biiTi wachters bet licht van andere sterren onderscheppen wanneer ij tuasehen dez en de aarde komen Wentelen deze planeten en bnn wnebterH zich om de zon volgens banen strikt genomen elliptiRch ninar veel op clrkols gelijkende waarin 71 zich nooit zoover van de zon verwijderen dat 7ii voor ons geheel onzlcbtItaar worden de kometen zijn slechts In een klein deel van hnn baan waameemImor voor ons Men onderscheldt bij een komeet drie deelen de kern een meer lichtend omhtilse en ei n staart De kernen varieeren zeer aanmerkelijk bij de verschillende kometen in grootte soms Is de kern niet prooter dan een gewone ster soms even groot als de maan Deze gebelm7 innige lichamen want geheimzinnig blijven ze ook voor ons komen uit de onmeetbare diepte van het htvlal binnen onzen gezichtskring beweipm naar de zon oe met sterk versnelde hewdglng en verdwijnen nadat ze om de zon zijn rondgegaan weder In het onzlehtïiare Naarmate de komeet de zon nadert wordt de Tweede Blad taari laug aiuiTbaud grooter de kern n eiiit af HEMMISGEVIWC BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Rekening van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente over het dienstjaar 1913 gedurende veertien dagen de Zonen Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter lezing van oen ieder Ib nedergeiegd van de morgena tien tot des namiddags óón ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Rekening kan worden verkregen GOUDA den 24n Juli 1914 Burgemeester en Weth voornoemd R L MARTENS De Secretaris R MOERKERK L S Onze ofncieren in Albanië Volgens een particulier telegram aan de Frankf Zeit benoemde de Vorst majoor Christescu tot commandant van zijn troepen ritmeester v d Lippo en twoe Rnmeensche kapiteins tot af deelingschef majoor De Veer tot artilleriecommandant en maj Kroon tot plaatsetyk commandant van Durazzo Gisteren werd een aanval verwacht Eene deputatie van het Comité van oproeping aan het Nederl volk in zake de Nedorlandsohe officieren in Albanii was heden bij den Minister van Bnitenlandsche Zaken opandi uitie en heeft bij monde van generaal Do Meester den Minister een verzoek gedaan in den geest van het manifest In antwoord hierop doelde de Minister jhr Ijoudon modo dat hy mede zeer sympathiseerde met den geest van het adres en dat de Regeering reeds zooals dat in hot adres was gepulilicoord stappen in die richting had godaan gelijk een en ander dezer dagen zal blijken uit hot antwoord dat do Minister zal geven op tot hom gerichto vragon door lodon der Volksvortogonwoordiging Do commissie doolt hierbij mede dat ki onder dankbetuiging oen groot aantal Bvmpathiebetöigingon mot haar doel uit alle deolon des iands ontving on nog ontvangt Do bijz porr van hot Ilbid seint uit Durazzo Ilndon word aan kiipiloin Fabins op zijn vorzook eervol ontslag verloond uit don Albanoosolum dienst Hij koort ovor Saniari naar Nederland torug De actio voor Staatspensioen Door het hoofdbestuur van don Bond voor Staatspensionooring is het volgende tor kennis van de afdoelingen gebracht Hot hoofdbestuur meent te mogen veronderstellen dat aan alle Hondsafdoolingen hot besluit der alg verg van 7 Juli ji bekend is om nl met het Partijlwstuur der S D A P mede te werken tot het slagen an de Mee IJe hiaart is bijua altijd van de zon afgericht dus als de komeet zich van do zou verwijdurt la de Htaart rheid worden uitgeiuaakt Kometen Hpt U niet t vcrwondaBen zeker dat d RBchlflijke iioiuol mèt zyn talloozo liclitcii en vreemde gllnflW ringwi m lift blauw van zi cmdeiooii D koepel al van dtvrwgslt lijden af de InslangH tel ling i n nliiuwngicrighuid der uicnHchen heeft gaand g maakt nwrr t d getracht heeft omtrent den aard het wezen en den irfg nd van die tallooze Hcbten van hnn liewt giüg B liaa iets to weten Ie komen Maar de jMignigtm om daarvan Iets te weten te komen waren In do oudste hiHtWiHclie tijden al ZfOT gebrekkig en de loorHtelhng die men zich van de sterren I u do andere heme lichamen en van hun tieteekeniH iii akle Maren al uiterHt naiel uann H r we ze liezien in het licht der huidige wet nflchap 1 aterrekunde waa iiietH anders dan sterrewichelarij die met waarzeggerij in nauw verhand Htond en men lH i4chOiiwde die hemellichauiea tn verliand allereerst mot het men chelijk leven wat natuurlijk wem omdat men bij U ijn vorsciien van di n meoHch zelf uitging en kende MD hun loop en gedaan een zekeren Invloed op dat leven toe In deze IwschouwiugBteer waarin vooral het gebeimzinnlge en wonderbaarlijke de aandacht trokken was het bi gnjpelijk lat men de konieti n als iets bizonder geheimzinnigH aanzag en met een zekeren bijgeloovigen vrees l earhouwde Zij verschijnen plotseling zonder dat men ook maar bij de ruwste Itenaderlng hun komst kon voorspellen 1 n het 1 9ok ein algemeen feit dat zeldzaam voorkomende verschijnselen altijd meer de aan FE UIL LKTONT De suffragette Het was op de vergadering der militante suffragettes weer bijzonder rumoerig toegegaan en op iniatief van miss Stones was besloten den neus af te slaan van het standbeeld van den grootea Nick Maxwell tegen Twiens anti vrouwen kiesrechterlijke neigingen bij zijn leven aan den dag gelegd de syphons van toorn waren lx kern van de koipoet s bet meesl dichte giHleelte liet oenlge dat het licht vau du oudere sterren merkbaar kan onderecbeppen JJc mast a der kometen in zeer geriBg in lUHU ging eun komee4 tii 48cbcu de manen voh Jii nter door zondur de iH weging van dj lichamen merkbaar te verstoren De planeet echter Iiad wet invioud op de bewegmg van do komeet CU versnelde dlc zoodanig dat de omloO ftijd om de Mft van 2 7 jaar tot 2 1 jaar verminderd iMid Men iieeft uit dcw verHchljnsolon kunnen b j alen dat do dichtheid der kometen minder moet zij dan 6 id ditiz ndHt deel van die van de dampkringsluciit op de opiHTvlakt der aarde Onder de koiiuten zijft groepen uargenomen wier afzOndtn U e loden hIK t tAor elkaar vrijwel langs dezeilda baui om de sson loopen wat onder andere het geval is met de kometen van ItiOb 184 i IHrtO on IK82 en IKH7 Dergelijke kometen vertooren meerdere overeenkomsten in karakteristieke eigenschappon on zijn misschien deelea van oen oorspronkoliik grootere komeet Het feit dat do staart van i en konier t van de zon afgi koerd ii heeft tot Iwts irlei verklaring aaifLuiding gegeven di eene schrijft dit versiihijQflel toe aan elee triicbe afstooting de nieuwe ImtuhI op den druk van bet lloht l e spttctroskoop heelt ons geleerd dat de kometen hoofdzakelijk bestaan uit kool nterstoffen soms kjSmen ook natrium en Ijzer voor Het licht dat zij ons toezenden is echter voQt een deel teruggeiiaatst zonlicht Kometen zijn lang niet zoo zeldzaam alH sommigen denken en het getwurt ZA Iden dat oen jaar verloopt zonder dat rr een verschijnt D eorsto komeet wier liaan door Newton over ienkomstig de wetten der zwaartekracht IxTekend wr rd wan die van 1680 In ISU versciiowi een komtwL die ty jaar lang zichtbaar bleef l en afrer merltwaardign komM v aH verder ook die v in Doaftt die In 1858 ver voetstuk on sla Nick Maxwell donneus af Wilson sprong op van schrik Hoe kon men nepi tot zulk een misdr f in staat achtten Miss Stonwi bespeurde Wilson s verlegenheid aanmoedigend sprak zg Uw collega s bevinden zich aande uiterste hoeken van het park Den waren ilchnldigo zullen sy nooit ontdekken Wilson had moeten knielen om zyn gezicht te brengen ter hoogte van dat van de suffragette Maar hy boog zich voorover en zeide slechts Kleine miss gij zult immers trachten van my te honden Maar welken waarborg geeft gij mg Tracht gij niet m voor den gek te houden Als waarborg schenk ik u m nvertrouwen Dat wil zeggen Ik zal u een bekentenis doen Ik ben het die de spoorbrug bn Dublin heb laten springen ik heb denKoning met de feestidagen een kistjemet bokkingen gestuurd ik heb bijdea eersten minister de ruiten ingegooid Wanneer ik nu niet royaal probeer van n te houden kunt ge mij wanneer gij het verkiest aan de politie overleveren Wanneer ik met u trouw zult gij dan ophouden suffragette te zyn wilde jacht begon door park en tuin Wilson wreef zich in stilte in de handen met een paar sprongen bereikte hij het voetstuk van hetstand beeld waar miss Stones zich reeds geposteerd had Hij greep haar brj den mantel vast Met haar kleine vuisten betimmerde zij Wilsons groooten stevigen kop Lafaard laat nu los I sohreetiwde zij Ik zal n wel leeren Terwijl hg dit zeide sloeg hij de oogen tot haar op Een straal van maneschijn wierp een helder licht op haar gelaat tot Wilsons buitengewone verbazing was miss Stones een lieve verschijning met hemelsblauwe oogen en hagelwitte kleine tanden Om niet van hetvoetr stuk te vallen had miss Stones in haaj verbonwereerdheid haar armen om Wison s hals geslagen Heel in de verte hoorde men het gesdfeeenw van dogenen wien men den lust deed vergaan om opnieuw ee i vernieling van standbeelden op touw te zetten Wilson werd geruimen tijd door een aarzeling bevangen Zou hij gehoorzamen aan de ontvangen bövelen Neen miss Stones was te aardig en te zwak Hij zou trachten haar met zijn zware stem vrees in te boea emen Schaamt gy u niet met n annente vechtej i Ne3 I Ked gij ze dan zoo grtod ofhebt gij van velen hunner gebonden Van geen enkelen Hebt gij wel oen getracht er oen te beminnen Keen Waarom niet Omdat ik er nooit gelegenheidtoe heb gehad Ik zal ze echter wel krggen die miss Stones dacht de op het dak der vergaderzaal verborgen door eeh kier van een luik loerende politieman Wilson Zien kon hq haar van zgn verhe ten ligpunt niet maar hij dacht dat ïniBs Stones wel tot de leelgksten van de geheele vergadering zou be lioeren Een Kihnlle fluittoon klonk snijdend er het nachtelgk duister van alle dnten kwamen van achter het struik gewas suffragettes gewapend met glen en hamers losgestormd op Maxwell s standbeeld Tezelfder tijd echter drongen zioh door het kreupelhout mü twintig politiemannen op wier rezigheid de strijdlustige kiesrechtniet hadden gerekend Een A Miss Stoniss ik geloof dat uw schoonheid de mannen die u ontmoetten bang heeft gemaakt Misschien hoe kan ik dat we ten Ze maakt mij niet bang Watzoudt gij antwoorden wanneer ik uvroeg te probeeren van mij te honden De lieftallige iuffragette had nog steeds een hamer in de hand De groote Wilson moest laehen zig was ontW8 Nmd Ze scheen een oogenblik na te denken Een ding was zeker die politieman was een knappe kerel om te zien Eindelijlc sprak tij Ik wil wel trachten van u te houden Geef me echter een bewgs vanuw liefde Heel gaarne Neem dezen hamer klim op h