Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1914

van persoonlijken aard mogen gef a motieven vormen vooreen besUsatag wat de financleele zijde aangaat deze behoort in het opealtaar te worden besproken Dat is bet recht van de burgerij die haar t clasUngpenningen daarvoor moet opbrengen Thans krijgt Goucta dan een keuringsdienst xooate B en W die hebbon gewild en waarvan wij hopen dat deze goed ui kunnen werken Wij verbinden den wensoh er aan dat bet IjosIuU van thans cm de goedkoopte van bet oogenbllk genoiuen niet moge blijkra na cenigen tijd toch te duur te zijn geweest Ten slotte de Raad vergader niet Bieer met gesloten deuren over zaken van openbaar beluig daarmede wordt geen goede zaak gediend Telegrafisch Weerbericht van het Koninklük Metoriologisoli Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 1 0 te Horta laagste stand 740 3 te Lerwick Verwachting tot den volgenden dag Matige tot Krachtige Zuidwestelijke tot weatetyke wind meest zwaarbewolkt regenbuien elfde temperatuur Laatste Berichten De Tweede Kamerleden Fock en van Doorn hebben tot de Regeering eenige vragen gericht betreffende de Kederlandsohe officieren in Albanië strekkende te vernemen of de regeering bereid is aan de Mogendheden te verzoeken hun invloed aan te wonden tot behooriyke volvoering van de taak der Ned officieren of anilers te bevorderen dat zij van hun taak worden ontheven Omtrent het niet toelaten door de Burgemeester van Zaandam van Duitsche werklieden is door de werkgevorsvereeniging een klacht ingedind by de Ministerniu van Binnenlandsche Zaken Justitie en Buit nlandscho Zaken RoUK 15 Juli Twee naties hebben de Swvwitif regodH J drftn a glWK veu i Ooal onnjk te antvnHirtioi Ualii rvi dA i it fr k va f m M heidir gerecht aan de mogendhedenaALover xtt leggen Uit Weenen wordt gemeld dat Oostenryk Hongerije besloten heeft zonder inmenging van andere mogendheden zyo eigen weg t volgen Di KAz o De paniek wordt steeds grooter Telkens doen zich nieuwe incidenten voor Telkens worden Bohoten gelost Te Utraclt zijn gMhagd voor het 8taatsoiiamuntottoolatmga tt deOiil vèrutoit ioir l fotha X ilö liool e Hortst en vtof DlplimÜ U JèlWC A van don Bosch beidon te iouda lU Ome geïllustreerde Weekbladen Df Pnna geeft een foto van Bernard Zweers den bekende componist een panorama van Zaandam de indrukwekkende rouwplochtigheid van Overste Thomson te Amsterdam fotqX van Lncern de reis van Prins Ueiumk met de Zoeland het gezelschap KuidAfrikaansche landbouwers schetsen ent enz Ons Premieblad Pak me mee bevat o m de begrafenis van Overste Thomsom eenige vrywilligers begeven zich naar Durazzo in een bark hot vertrek van do ambulance voor de pestbestryding naar Indie do tramstaking te s Oravenhage een foto van het Middenstandscongres te Dordrecht personalia natnurkiekjes kinderblad feuilleton enz enz üBOENTENVEILINd 24 Jnli 1914 Veiling Hontmansgracht 4 nnr Bloemkool van f 10 tot f 14 per 100 Snyboonen v f 1 90 tot f 2 50 per 1000 Spercieboonen v 9 tot 12 et per pond AJidyvie van f 1 tot f 2 Peulen 4 tot 8 cent per pond Doperwten van 5 tot 7 cent per pond Wortelen van f2 tot f 3 per 100 KropsU van f 1 tot f 2 per 100 Tuinboonon v f O flO t f 1 60 p 100 pd Rabarber van 4 tot 7 Komkommers groene van 6 tot 7 van 4 tot 8 BrR iEillJ JKK HTANU GEBOREN 23 Jdli Johanna Margaretha ouders A Toen en P Oudenes 24 Jansje ouders J C Hnaierse en P O den Riet ONDERTROUWD L Steenbergen en J J Schapondonk J Piket te Rotterdam en O A Hoisman M Nobel en M Mnga A A van Esso te Arnhem en C Mogendorff compagnie infaDterie met artillerie en genietroepen van Java naar de WeeU raU e ing van Borneo vertrokken zoodat desvereiBcht meer troepen bg de hand zijn In de residentie Westerafdeeling van Borneo worden geen beerendiensten van de evolking inboorlingen gevorderd ander dan in geval zalks tot wonng van algemeene rampoii dan wel tot afwending van gevaar tijdelijk noodig mocht zijn De gevorderrle heerendiensten Kollen waarschijnlijk hebben bestaan in het dragen van benoodigdheden voor de patrouilleSf die nog voordurend in verschillende gedeelten van de W afdeeting van Borneo optreden Die dieniiton zouden dan vallen onder de rubriek afwending van govaar n I voor onrust En later De resident ia van Pontianak met nog twee groepen militairen naar Mampawa vertrokken Het gemcht loopt dat de civiel gezaghebber vermoord U We kannen niet zeggen wie de civiel gezaghebber ifi die misschien vermoord Kr u in de afdw t ng Sambas een tijdelijk adspirantciviel guzagheb tjer geplaatst die wellicht bij het begin der onlusten naar de ondorafdeeling is gezonden Koffiedrooghnis ingestort Een drooghuis van het koffieperceel Soombor Tjooling is ingestort 2 p rfionen worden gedood en 8 zwaar gowond Kr zjjn 2 koffiepeiceelen Soember Tjoeling beide met nog eenige andore purceelen behoorende tot de Handelsmaatschappij Hoember Tjoeling en beide gelegen in de residentie Pasoeroan afdeeling Ualang district Toeren op de zuidelijke helling van den Joenoeng Hmeroe Krfpachtster is de Koftïeonderneming Soember Tjoeling te Dordrecht De itaking Mn fi J m mIn de H$m§thtv xi Ai Door hi t ilaklhKMOiBiM U lite e lét utKfn l r iiisnifosi r r t l UI f i Aan du Iloogsoha IturgerlJI Hft MUklngHooiiittf had hartelijk ge hoopt tm ook vaut geiiifM nd dat het u l xt n dag itu iii Nlud H liDg 7 ou kunatm dwm van de tifulndlglng van hitt oonflict met de ilasgfichi traiiiwogdlr M tle H t in fti nlot Koo iiiogon isijn L oob du Hohuld tsarvan dal zal u onailddi UiJk diitdnlijk wurdim ligt In goon enkel opxicht l ij uHM ooiulté Uit oeu oonferentie die w J haddun met 11 m W bleek ons dat het door do directie bIJgeHtaap dftor een oiuuilttHle lH Hliuibde aeoahi laAwr ble k uit de heeren pfoft N9 4 i mr v Oijti n tnr Poljrot xp n woTfea arlwld ri t glcaiml de govdkoiprlitg ir a B fln W KOii woelen wegdragen f e toestand I daardoor diifi feitelijk deso geworden dat ih arlHtldHvoorwaarden van het trainperKuneel xulten worden vaHtgesteid door U en W Wij tueimdcn liet volle vertrouwen te moeien stellen In dit hooge gemeentelijke IwstuiirHcollege on na een langdurige vurgaderlng van de drie hoofd en aMeeliiigHlxMttiren witrd xoo goed sIh iH n tfiiiiiilg itKMioten het Haagiwho pii llt k ttttia enkelen dag langer dan beslist noodig wan bulten hei volledig gebruik van de traui te laten on de Htaklng op te heften mild er geen slachtoffers souden vallen en er geiyi wraak maatregelen op de wodor in dienst getreden fttakers souden wordwi toegepaat Na een oversloht van de onderhandollngen van gisteren on nra vermeidlug van het antwoord der directie der H T M leest men verder Overduidelijk cal het leder sljn dat up den manier dn ataklng niet lietdndigd luag wordMi en cal worden Pe dlr ctle wennoht eenvoudig dat hot personeel dat lot op dit oogenbllk In soo prachtige conditie tlch In de Htaklng bevindt sloh op genade aan de II T AÏ directie sat overKeven De directie wil sicb de gelegenllield openhouden vreesen wij om dti Hit st actieven onder bet pemoneel de Itenle organlMtlemannen de Htrijders ta de eernte rijen laohtolteron en dat iia een verloop der staking al dese In de verstreken 14 dagt n biteft gehad Pat heeft de Nlakwsvergadering van hedenmorgen niet gewlhl Met een geweldig rnthoustasme besloot de bijna geheel voltallige vergadering dat lo gesamenilik weder aan bet werk sullen gaan of anders gexamenttjk sullen hli ven stakm r is geen weifelen hoegenaamd U bewpeurdi onder hen se besloten hoe Ksarne eo o In het algemeen belang 7uuden willen gaan rijden nimmer op denen eisch In te gaan Het m o bovendien blijken uit het onderslaande dat het de directie Inderdaad te doeo 1 om Hiachlotfers te maken Op dit oogenbllk wordt door 66 man goreden Van dese 6fl ijn er 26 controleurs W eonducteurs en wagpobestuurders die itjn Wljvan werken soodat er slechts 31 man nui bulIrn door de maaUtohapplJ In dienst sljn genomen waaronder nog 2fi 4 SO man die i let vaat aangentetd sljn burgersoholle ren Htudenlen ens Kan de maatschappij na die nuui niet houdsa die er meer In dienst sljn genomenr Zij kan t z er zekei Waar in de advertentie reeds U medegedeeld dat het personeel den 9m dag vrtj af sljn in plaats van den Hen dac en hel gevolg daarvan Is da minstens dew lö man meer noodig zouden zï m dos to nieuwe èn oude person i allen er goed weer aan het werk xouden kunnen gaan i e directie beeft het niet gewild Zij wil den strijd blijven strijden Welnu het pemoneel xal dien Strijd niet ontloopen en vasthouden lot dese redelijke wensch is vervuld Het rekent daarbij op uwen steun dsar gij zult kunnen begrijpen dat dit alleen een beèlndlglng van het conflict ni kunnen zijn als het personeel zich verslagen achtte Dit is het niet op geen enkel terrein Daarom hoe mgsarne ook ipoet er voortgestreden worden met hetzelfde voor en dezelfde enei te ali de afgelooptn weken Het publldi kan dus belpen In financieel opzicht door nu en In de komende dagen niet vui de tram gebruik Ie makm en door ons te helpen alles wat komt onderkruipen te weren en tot betere gedachten te broigen Burgpm van den Haag helpt ons onzen rechtvaardigen strijd winnen Qemengde Bericbten Gelukkig afgeloopen Me schrijft uit Katwyk aan Zee Donderdagmiddag tegen halfvier begaf do heer W uit loeiden zich in see Deze was zeer wild maar levert voor goede zwemmers als de heer W geen bezwaar op Deze beging waarschijnlijk de fout tegen den stroom tocht geheeten op te zwemmen waardoor by zeer vermoeid werd en afgemat zich moest overgeven aan de golven Hij ging op den rug liggen en trachtte zich zoodoende boven te houden ICen heer en dame zagen dat W zich in gevaar bevond en begaven zich ook te water maar verkeerden spoedig ook in levensgevaar NatniirIgk had men den neteligen toestand van de drenkelingen op het strand opgemerkt en de heer D Parlevliet van Katwijk aan Zee begaf zich gekleed te water Het mocht hem gelukken den drenkeling bij het been te grepen en eon klein ind naar den wat te trekken Intusscben had men den redtler een i lijn toe kannen werpen dion hy greep Zoo mooht het P gelukken een mensobenleven te redden Ook de nndere twee personen werden gerwl Toen de heer W op het strand kwam zakte hij ineen wnarsohijnlyk van vermoeienis Aanhouding De politie te Nijmegen heeft aangehouden aekeren ü U Van K wiens opsporing ee aanhouding was verzocht door den commissaris van politie te Tilburi K Hvordt verdacht van diefstal met iHilak in d Tilburgsche Veizinkerij Hij is n iar Tilburg overgebracht Büllen rteeren Bij het bollenrooien behoort het sorteeren Daarvoor is by eenige bloemisten te Bassenheim een door den heer B Hoogstraten uitgevonden sorteermachine m werking die uitstekend voldoet De voordeelen daaraan verbonden cijn ten eerste gemakkelyk verplaatsbaar 2e kan de machine naast de stellingen staan en bevat gaten van 3 tot 24 O M omvang Per dag kan een persoon ruim honderd manden bollen sorteeren De Staking te ZMUidam Zaansohe gastvrgheid Het Hbld sohr jft Hen moge weinig of geen sympatpie hebben met de werklieden die er een beroep van maknn tijdens een staking als werkwilligen op to treden ieder zal gevoelen dat sy geen enkele handeling verrichten in stryd met wet en orde en dat sy op dezelfde behandeling door en bescherming van do overheid aanspraak hebben ds andere buitenlanders De Duitsche werkwilligen die gisteren op kwajongensachtige wijze gehoond door een enkel tid van het Zaandamsche gemeentebestuur over de grens van ons land zyn gezet zgn op exoeptioneel onheusohe wyae b handeld Op een wijie die in ons land al kwamen er ook personen die door de magiBtrat n als politiek séérongewensoht werden besohoawd nooit is toegepast Battenlanden die aioh slechts leer tydelyk in ons land vestigen worden nooit in geen gemeente dadelijk om paspoorten en Heimatscfaeine ger vraagd De gewoonte is dat hun loo ay langer dan b v vier weken hier Sljn wordt veraodit die papiepen in te leeraren Zoo xij de papieren niet hebben wordt hun gelof nhoid gegeven er om te aohrg ven en na week en dag komt dat wel in orde onze gemeentelijke autoriteiten i n niet erg Uatig en wanneer maar blykt wie de man is wordt met de papieren ganw genoegen genomen In Zaandam is h heel sndera g aan Den liuitschers werd ta strijd dus met het gewoonterecht kortweg de toegang tot de gemeente ontzegd Ia verband met een toepassing vêa de vreemdelingenwet was die gestrengheid vsn de magistraten onnoodig r waa natuurlijk een oonaak voor geheel buiten de regeling Tsn de vestiging van vreemdeiingpn om Op zeer Prulssiwhe wijze heeft het lieatttur van Zaandam perftonen die hem politiek onwelgevallig waren van hun vrijheid van bewegen berooid door misbruik te Diaken van de wet door de wet toe te passen op een wijze die in strijd te met den geestvan dp wet In tnjd met de milde en vrijzinnige toepassing dlc de wet In ons land gi had heeft De burgemeester van Zaandam heeft hierdoor op ergerlijke wijze partij getrokken In een economiHcbea strijd Niemand ter wereld denkt voor éto oogenbllk dat burgemeester Ter I aao slechts heeft willen waken dat geen meoscben van onvoldorade passen voorzien in de gemeente kwamen Ata morgen een aociallHttscb congres in Zaandam te zamen komt zal hij den leden niet om hun pasHcn vragen Als morgen een buitenlandach monteur in Zaandam eenige weken wil vertoeven om een machine in orde te makim zs burgemeester Ter Laan bem niet per keerenden trein terugzeiden om zijn papieren te halen De sociaal democraat Ter Laan heeft echter zijn macht als magistraat misbruikt om werkwiiligen die de stakers in bun strijd benadeelen te verwijderen Hoe hij daardoor de vrijheid van die Duitechers belemmerde wss hem onveri chlllig Hoe hij daardoor den goeden Nederlandflchen naam In Daltschland schade eed eveneens Kn het Is toch wel van K lang dat ons in Neiferland verweten worde wat wij in het buitenland zoo vaak bestrijden moeten dat monschcn otn hun politieke of econmnischc overtuiging anders behandeld worden dan andersdenkende landgenooten zonder uitstel de grens overgejasgd na ecrit de vlegelachligh Mien van een wethooder Ouya te heblien moeten verduren De gebeele geschtedmls is weer een typisch voorbeeld van het onderscheid tu S hen de wijze van Spreken der soci aaldeaiocrateD als zQ niet te regeeren bt bben en van hun handelingen als zij wel regeeren Het Volk ruide on langM de Zaansche politie op een kantooriM diende die gescholden zou hebben maar dadelijk te arresteeren Maar Indien eon Blaker die spheldt gyarresteerd zou wor nurgemecsler Ter I an heeft bij het aanvaarden van sIJd amW gezegd dat hij ernaar zou streven volkomen dezelfde te zijn voor alle partijen rijk en arm soclaaldemoOTtat of niet allen zullen den burgemeester die boven de part ij en sitaat stou jwel kom K Ij n De lmrgem flster hadit zijn woord niet gehouden Zu k een welkom als hij gisteren gaf goeft hij niet aan leder Oistcroohtend te half elf vmd naar de Tel meldt op het stadhuis te Amsterdam een conferentie plaats tussehen den commisRarls der Koningin in de provincie Noord Hoi land mr dr W F van leeuwen on den burgemeester van Zaandam den beer K Ter Laan over het niet toelaten der Duitschers Do bijzondere correspondent van het Hbld heeft burgemeester Ter Laan naar de juistheid van dit bericht gevraagd en deise deelde daarop mede dat hij Inderdaad Vrijdagmorgen mot den oommlssarls der Koningin een onderhoud heeft gehad r chter was reeds bepaald dat dit onderhoud zou plaats hebben vöÓr burgeme t r Ter Laan weten kon dat de papieren der Dultschcra niet In orde waren De Duitschers terug Chider dit opschrift s rljft do bljsondere verslaggever van het Hbld vorder Indien du zaak waarom het gaat niet zoo ernstig ware zou het zoo langzamerhand op oen klucht gaan lijkenl Men zal het dadelijk met ons eens zijn als wij uicdedwirn dat het veertigtal Duitschers Donderdagavond op last van den burgeiiit cstor van Zaandam over de grene geleld omdat hunne papieren niet in orde varen gisteravond weder In Amsterdam sijn aangekomenl Doch laat ons geregeld verhalen Toen de Duitschers Donderdagavond Inat te I nscbode aankwamen werden sij ondergebracht in het politiebureau aldaar om den volgenden morgen over de grens I worden geset Dit geschiedde dan ook en met den eerstm trein werden de Duitschers naar Grwiau overgebracht Intusscben hadden in Enschede reeds verte grawoordigers van den Bond van Weikgevers In het houtlKtdrijt te Zaandam contact weten Ie krijgen met de Duitschers Kn too geschiedde het dat dieselfde vertegenwoordigers mn Van W e ospBi en Van Zaylen ich gisteravoid aan het Centraal Station te Amsterdam bevtmden om er de komst van den trein vu laSS al te wachten Met deae trein kwam de Duitaefaers uit Grtmau hier weder aan Hun b geIf4der aam statig den Panamahoed af toot de bekle AawterdaniBobe pollÜeaKent ai die gerequlreerd waren mn het geiBl gcfaap te escorleeren In twee gedeelten werden de Duitsdiers bun bagage onder den arm of aan de hand gebracht naar twee logementen Hun komst trok weinig de auidacbt T e Zaandamsche stakers bleken echter op hun qui vive te zijn Want het eerste gedeelte van het gezelschap werd gevolgd door den beer H e y k o o p een der stakingsleiders met enkele getrouwen Tot zelfs in bet logement volgde de heer Heijkoop de Duitschers Slechts een enkele maal kl mk een scheldwoord aan het adres der Didtfiche beroeps werk willigen Voorlooplg zullen de Dultscbers wel in Amsterdam blijven tot men een middel heolt gevonden om ze te Zaandam aan het werk te kunnen stellen VKRG DESIÜGVANDEtiGEIKEIITEKAAD VRIJDAO 24 JULI 1914 7 U re Voorzitter De Burgeme ter Tegenwoordig De heeren van der Ree IJsselstnn de Jong van Oalen Knuttel Bokhoven van Veen Jongenburger van de Velde Vingerling Vergeer Kolijn van Eijk van der Want en Muijlwgk Afwezig met kennisgeving de hoeren Prince van der Torren en Donker voorts de heer Broekhuizen De Voorzitter Ik heb de eer mede te deelen dat aan den gemeente secretaris een verlof is verleend van 16 tot en met 30 Juli en dat tot tydelijk secretaris zyn benoemd de hoeren R Moerkerk en Mr J G van der Veur die daarvoor de in art 65 en 100 der Gemeentewet vereiscbte eeden of beloften moeten afleggen De heeren R Moerkerk en Mr J G van der Veur leggen daarop in handen van den Voorzitter de vereisohte eeden en beloften af waarna de beer Moerkerk de plaats van den secretaris inneemt De notulen der vergadering van 26 Juni Worden goedgekeurd en vastge 8t ld De Voorzitter Door Gedeputeerde Staten der Provincie zijn goedgekeurd 1 het Raadsbesluit van 5 Juni j l tot het wijzigen der Gemeentebegroo ting dien8t 914 in verband met de goedgekeurde rekening der GemeenteLicbtfabrieten over 1913 2 het Raadsbesluit van 26 Juni j l met betrekking tot de in het belang van de volkshuisvesting verstrekte voorschotten 3 het Raadsbesluit van 26 Juni j l wegens aan de Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën toegekende subsidie 4 het Raadsbesluit van 26 Juni j l tot het aangaan van een nieuw huurcontract met het Rijk betreffende do lokalen in gebruik bij het Kantongerecht 5 het Raadsbeölnit van 20 Juni j l tot intrekking van dat van 1 Mei 1914 hetwelk strekt tot verkoop van Gemeente grond in het Van Bergen IJzendoornpark aan E ArendsenW F Meyer Door Burgemeester en Wethouders ia met ingang van 10 Jnli 1914 benoemd tot Opzichter Teekenaar by de Gemeentewerken de heer J Balder De boeken en de kas van den Ge meenteOntvanger zijn door den Wethouder Van Galen nagezien en in orde bbvonden Door den Commissaris der koningin is aan den Burgemeester verlof verleend om zich va 1 tot en met 18 Augustus a 8 buiten de gemeente op te houden Ingekomen Een voorstel van B en W tothet opmaken van een zestal voor debenoeming van drie leden van hetcollege van Zetters Een voorstel van B en W tothet wnzigen van de Verordening opden Handelscursus in verband metverlenging van den vacantieduur Een voorstel van B en W metbetrekking tot de aanstelling van een derden klerk meteropnemer bij de Gemeente Lichtfabrieken Een voordracht van B en W voor de benoeming van een onderwijzer aan elk der scholen voor g 1 o No 1 en 4 Een voorstel van B en W tothet wyzigen der Gemeentebegrooting dienst 1914 Do artt 1 5 zyn gedmkt rondgedeeld en voor heden aan de orde geBteld Een voontel van B en W tot het wijzigen der Verordening regelende de samenstelling en de bezoldiging derGemeentePolitie Een voorstel van B en W totnadere regeling van de jaarwedde vanden GemeenteApotheker Een preadvies van B en W ophet versoek van A Mulder om gecontinueerd te worden als pachter van hetpontveer over de Turfsingelgracht Een voorstel van B en W totvedbaar van een gedet te gerioleerden gemeentegrond gelegen aan de Vlamingstraat aan M van Dijk Een voorstel van B en W tothet wyzigen der Gemeente begrooting dienst 1914 in verband met het bouwen van eene nienwe tolgaarders woningaan het Goudsche en Amsterdamscherijpad te Alphen Een voorstel van B enW totherziening der salarisregeling van hetadministratief personeel der GemeenteGaéfabriek Een praeadvies van B en W over de wenschelijkheid en de mogelijkheid om van gemeentewege eenveilinggebouw voor groenten op terichten ingevolge het voorstel vande heeren P J Kolijn es De nrs 6 12 zijn gedrukt rondgedeeld en worden ter visie gelegd 13 Een voorstel van B en W omaan den heer G A de Monyé eenhonorarium toe te kennen wegens hetuitbrengen van een advies inzake deexploitatie van den reinigingsdienstder gemeente Dit voorstel luidt als volgt Gouda 21 Juli 1914 Wij hebben de eer Uwen Raad te berichte dat het ons in overleg met de Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken gewenscht voorkwam naar aanleiding van een door den heer G A de Monyè in zijne hoedanigheid van Secretaris der Vereeniging van Directeuren van Gemeentelyke Reinigingsdiensten den 31 Maart j l tot Uwe Vergadering gericht adres te doen onderzoeken op welke wijze en tegen welke kosten de reiniging dor gemeente in eigen beheer zou kunnen geschieden Wy droegen dat onderzoek aan genoemden heer op die zich bereid verklaarde ons van advies te dienen en tevens mededeelde dat do vergoeding voor zijn advies zich in hoofdzaak znllende bepalen tot reis en verblijfkosten ten hoogste f 400 zouden De heer Monyè diende heden zijnrapport in dat wij U hierbij aanbiedenen waarop wij ons voorstellen nader terug te komen Ter verevening van het hepnitte keeren hondrarium hebben wy de eer inmiddels Uwen Raad voor te stellen het volgende besluit te nemen De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Bn emeester en Wethouders van 21 Juli 1914 No 79 737 Besluit De begrooting van uitgaven der gemeente voor het jaar 1914 te wijzigen door artikel 5 van Hoofdstuk XIII Kosten van rechtskundig of ander deskundig onderzoek Volgnutnmdr 217 te verhoogen met f 00 en dit bedrag af te schrijven van dep post voor Orfvoorziene Uitgaven V olgnummer 222 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der Gemeente Gouda De Voorzitter B en W zouden er prijs op stellen dat dit vooi stel nog heden wordt behandeld Kan de Raad goedvinden dat dit na punt 11 der agenda aan de orde wordt gesteld V Aldus besloten 14 Het Rapport der Raadscommissie belast met het onderzoek vande voorstellen betreffende de verlenging der aan de Goudsche Waterlei dingMaatschappg verleende concessie De Voorzitter Ik spreek zeker namens de vergadering wanneer ik de Raadscommissie die dit rapport inzond dank betuig voor den degelijken arbeid en voor don spoed in deze door haar betracht Teekenen van instemming Ter visie 15 De begrootingen van inkomstenen uitgaven der Gasbriek en der Electrischü Centrale voor het dienstjaar 1915 Ter Visie De begrooting van den Bankvan Leening voor 1915 De begrooting van het Gemeente Pensioenfonds voor 1915 De begrootingen van het Hofman s Gesticht en de Volksgaarkeuken De Voorzitter Ik stel voor deze begrootingen te stellen in handen eener oommissie en wanneer de Raad niet zelf deze commissie wonscht te benoemen zou ik de heeren Van Galen IJsselstijn en Van der Want willen vwzoeken deze commissie uit te maken Aldus besloten 19 Een scbrüven van het Bestuurder Goudsche Vereeniging van Ge zottdheidskoloniën waarin dank wordt betuigd voor de door de gemeenteverleende bydrage voor 1914 De V o o r E i 11 e r Ik stel voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 20 Een sobryven van den heer l gmman daarbij mededeelende intrek uit deze Gemeente ontnemen tegen 1 Augustus als Commissie tot wering van im foorzitter De heerKropIf iu deze functie aan degeI diensten bewezen Onder dankpw daarvoor stel ik voor dit te verleeaen Aldus besloten Hen adres met toelichting vanj ing Gouda van den Centralen 1 Bouwvakarbeiders daarbijl de de m de bestekken voorIffoering van gemeentewerkenD minimumloonen van enkele m te verhoogen I res luidt als volgt I den Raad der Gemeente Gouda achtbare lieeren geteekendo Jacobus Johannesjar Speld en Anthonie Theodorua L lesp VDor2itter en secretaris je afd Gouda van den CentralenIran Bouwvakarbeiders hebbenr U namens de leden metselaarsmerlieden en beiers en grondfs van hunne organisatie beleefddringend to verzoeken in dekken der door de Gemeente uititeden werken wijziging te brena de loonen der metselaars opden heiers en grondwerkers ente doen vaststellen als volgt ssn metselaar 25 ent per uur opperman 21 j grondwerker 23 3 heibaas f 19 per week beier bij de u stellingen f 15 u n t Welk doende VAN DEft SPELT voorzitter I NOLET secretaris Corn Ketelstr 12 ida 23 Juli 1914 Voorzitter Ik stel voor es voorlooplg ter visie te leggen Aldus besloten De begrootingen van het Bur Armbestuur het Israëlitisch tttuur en de beide Gasthuizen Voorzitter Ik stel voor bogrootirtgfen ter onderzoek te 1 in handen eener ommissie ié ie uit de bfeërtn GéMj 0ven en Vergeer Aldüfe besloten De Rekening en Verantwoor tan de Ontvangsten en Uitgaven Mneente over 1913 foorzitter Ik stel voor ening en verantwoording ter ik te stellen in handen eener isie bestaande uit de heeren de an Veen en Vingerling Een voorstel van de heeien van aat van der Ree en IJsselstijn i wordt verzocht niet over to Itot verpachtih Vtó ïiöjfc pohtVeei d TuifsïiJÊ gtrfcht h chrie TÜn eigen T eWM Toorzitter Ik stel voor dit te behandelen met het botrof J voorstel van B en W te dezer Aldus besloten Wordt vervolgd ir Moes u MÉm n akkenplaag Slot kkig dat do stak vulv naluiirliiko heeft allereerst droogte koude 1 zonnoscbiiu I n verder verdu ren als kraaien en apreeiipldden en klkvorschon en niollen en eenden vafkeus fis van do siakkunplaag verlost wil GUI van andere plagen niet te Il bescherme de vogels doode Hdden en kikkers die hg in zijn Itedden ziet heusch zij eten geen i vervolge de mollen niet ie late zoo mogelgk kippen eenen varkens vrij op het getertein rondscharrelen Maar wat ti en do Hlakkcnplaag te doen deze natuurlijke vijanden kunnen jaren onder hulp de slakken worden HorbchoedmiddGl ligt direct voor k daar groote vochtigheid aan de Kr der slakken lievorderhjk is zorgen dat de grond van iters en tuinen zoo droog mogelijk rte de eerste plaats moeten we e gronden droogleggen t r het graven van greppel en 4 door drain eerbüizen i een graanakker waar de slak heerscht dan is vroeg zaaien sds ter beHtrijding dezer plaag lj t t zijn toch zooals we reeds de jonge plantjes welke llltk het meest hebben te lijden in t voorjaar wanneer de ridl het meest vertoonen het wat opg choten dan wordt het ungovallen tla de plaag er eenmaal is zoohi vele tuinen en onze veldassen en kostelijke vruchten nrsietlgd te worden wat dan Blau wij er niet machteloos te 1 middelen Zijn er die wij t€ii Mexieaanaeb landltouwblaadje beveelt hel eenvoudige maar vervelende uuddcl aan van atzoeken L n d i ook dat Btukjes hout iiesmeenl mei vet du onderzijde op bezochte plaatsen kunnen worden ueergeli d met eenige ruimte er ouder om de slakken te verzamelen Koolbladeren met ranzige boter aaa de eene zijde meloenschillea en bladeren van de gewone Acacia zijn uiltJtekend om slakken te lokken t en bruikbare slakUeu al kan men maken vau etm aarden bloempot die Stadsnieu fffs GOUDA 25 Juli Morgenmiddag speelt Gouda I op haar terrfrti nnn o Kffmeniplk lont eön vriËndiïhnppolljken weHstrijd Ift geh ijyont s utt Rtrttèrétfai om een vei ld ttlveron medaille dAor Qonda hiervoor uitgeloofd Eindexamen H B S Zuid Holland Do uitelag van het hier gehouden eindexamen H B S was hedenmiddag aldus Derde commissie Groep TI Aantal candidaten 24 afgewezen Ij teruggetrokken 1 Geslaagd O G Driessen Leidon A J Meyn ko Gou lft Q ym IMhi xjen Inlaag A IJ W ÖeiIeg r Ksjtra us H Cs Griip tra Tjcidon J C Lind fi ift nv i i ïfp J H Maasltïpd te aeuö j ffcjIrbes iWols E traneuB H Ij van Waasenaar den Haag H P van Nieuwonburg den Haag H D G Groeneveld den Haag J E van der Horst Gouda W F J Keuchenius den Haag E M van Rerckel Extraneus G J Kloos den Haag W J van Ramshorst Gouda D J K M Gillavry Leiden J C E M Hermans Gouda Onder vooilichting van den Bond van C3hr Oranjeveroonigingon ia thans ook hier oen Chr OranjeverooniginK opgericht Het bestuur bestaat uit Ds T Sap voorzitter ds Th Hcharten G J Qoedewagen B van Galen O van Hofwegen P J Kolijn en C W Rupke Chr zoon Vacantie in de drukkerijen Zooalfl uit do in dit blad geplaatste advertentie blijkt hebben de Goudï che drukkers besloten hunne kantoren en werkplaatsen op 1 3 on 4 Augustus a s te sluiten teneinde hunne personeelen op die dagen vacantie te geven In verband daarmede zullen ook do plaatselijke dagbladen niet verschijnen Voor het welslagen van deze proef van een algemeene typografonvacantie wordt de medewerking ingeroepen van allen die drukwerk mochten willen bestellen en ook van de lezers en lezeressen dor plaatselijke bladen die eenige dagen hun courant moeten missen Door deze opoffering worden de typografen in staat gesteld om ook eens van een vacantie te genieten Kermis Ons Genoegen Gedurende de a s kermis worden in den Nieuwen Schouwburg der Sociëteit Ons Genoegen verschillende vermakelijkheden gegeven bestaande uit bet optreden van het Eerste Nederl Revuegezelschap directie Henri ter Hall die Dinsdag en Woensdag komt opvoeren de drie aoter Pas d er op met aang en dans waarvan de monteering schitterend is Daaromtrent deelden wij reeds een en ander mede Van af Donderdag treedt eiken avond tot en met Zondag op het specialiteiten gezelsdhap directie Wdliam Koster waarvoor reeds een uitgelezen programma is samengesteld De humorist van het gozelschsp is Dumas die hier uitstekend bekend ia Over hetgeen er verder te zien zal EijQ zullen wt than nog mets zeggen Eerst raden wtj aan te gaan naar de Revue van Henri ter Hall dat belooft inderdaad iets bijzonders waarvan genoten kan worden iJe W ilte Uioscoop oor de kermis hebben de bioscopen gewoonlgk oen speciaal programma De Witle Bioscoop heeft dit ook voor do Isermiudagea en geeft thans da r óór ook nog een aanlig programma l en dubbele l athécourant laat actueel nieuws uil bet buiteulami zieu terngl een leerzaam nummer is dat vMi du ölruisvue reuiuduijlne Hot boofdnummer is De verdtti mu erfgename heetemaal gtnin spamieud drama maar een alleroardigsle comedif order beval hel programma een paar aardige komische uumiiuTtjes eu eon kleiner drama bet sotdanaikmd iDe explicatie vwi de vorhctiiUende film is thans wegens ziekte van den heer Steeniwrgen opgedragen aan den operateur wieu de explcatie nj goed afgaat Rapport insake een Gemoente Belni tfiugHdienst la de vergadering van den temeeuteroad gi lereuav oud is ingekomen liet llapport door deu heer li A de MouyA te iuiten uitgebracitt aan burgeiueealer en VVetlioutltTs dizor gemeente waarin door de eu rapporteur een overviicbt wordt gegeven van den remigmgsdien t zooalu die thans bier ter ploatwe is geregeld e beer de Moiijé beHchrijft hoe tliaus do vuilviTzameliug piaalo beeft de straatreuiigiiig geschiedt gesproeid wordt on sneeuw wordt geruimd op welke wijze plaats hebben de faecalil nvcrzamelmg bet baggerwerk on du riootsohoonmaaW en de viiilverwijdering In een tweede gedeelte wordt nagegaan welki ii toestand er ixm komen wanneer iW i ii gingiliiWt vt zou ïimrdonvwj mclii l aH j ltfffi4 h rapp K rt M i ho ri r tdtkat fl inidlfifi wn j htttrWortfe gi deit dw voor 4 ip do versoTji lBg dlr reiniging op sïfth wil no ton dat daarvoor ulot te leveren is watdf gemeente in eigen beheer voor de genoemdi som zal kimnen verkrijgen Lenbedrag van t 13000 la volgens Aea rapp aiiler te laag Id het laatste gedeelte gaat de rapp 1 II iIieiiMt na n eigen beheer Naar zijn nin iiiiig kunnen bij do keuze van een praetirtch ontwikkeld man voor de lob limg m elgon beheer resultaten worden l en ikt die Idj ver achling nlot mogelijk fik fi IV k ostW ram oen igemecntè wnHt iwfilfert 4b Ji4 r de Monyó op f irrfJOO i nuviTüMhit Imnl v mpsoliiinff vttn I 1000 iriiiT Met het fooicnHtelsi l dat lechU n invloed uitoefent kan dan worden gebro linnkoop De Arrondissements Rechtbank te s Gravonhage heeft gisteren uitgesproken het faillissement van H J Appeldoorn hotelalhier Tot curator is benoemd do heer S J Huizevold Itofi eg raven Do Arrondissements Rochtbank te Utrecht verklaarde gisteren m staat van faiiüssemenl C Pak kaasliandelanr en H Pak zonder beroep te Bodegraven rechtercommissaris mr dr Kranenburg curatoren mr V G H Dop en mr J J de Waal Malefijt Krimpen aid Lek Voor het toelatings examen tot de Midd Techn School te Dordrecht slaagde O W Verhoef alhier Capelle a d J eU De heor A J Maas Oeestermanui controleur der grondbelasting to Rotterdam is voor het loopende dienstjaar aangewezen In de gemoente Capelle a d IJsel Schoonhoven Am mors tol Berken woud e Haastrecht Krimpen n d Lek Krimpen a R IJsel en Lekkerkerk zelfstandig met de colleges van zetters werkzaam te zijn ter uitvoering dw wetten op de grondbelasting OpgBve van Pei sonen die zich gedurende de week van 17 Juli tot 24 Juli in de Geme nte gevestigd of deze verlaten hebben GEVMSTIGDEN do Jong uH Nijmegen in Kleiwegstraat 22 O J van Oosten uit AniersloOTt in Ve thav i 48a J Lunenburg uit Apeldoorn in Markt 72 N Jongeneel uit RfrtterdfUu in SpcldciiiakersBteeg 19 A van T a t uil Reeuwijk in Willens 20 H Alting uit Ijcerbrwk in R v Cataweg IM R ran den Ind uit Woerden in MeuHebaroi 187 R i Hoogend k uit Nijmegen in Hoogstraat 24 VMHTROKKHNEN i I Steenwiukel uit Heerenstraat 1Ó4 naar HoUerdam Kuwertstraat 9U i J de Jong uit Uockenber xtraat 16 naar Zegwaart C i bchoenert uit Tubistraat G9 n ileugelo O P I Janssen uit Bootdk ade 90 naar ilotterd m R Kortenoever uit Turhuarkt 32 naar s Ura enliage van Merleustraat 82 U Duiveman uit ünoijstraat 1 naar Üoetermeer Vx Verbruggen uit Geuzenstraat S5 n Winterswijk Mistenstraat 1 Ë M Signer uil Nieuwstoeg 1 naar Amsterdam Da Costastraat 0 E Wals uit Markt 34 naar Waarder jt Groonendoal uit Nieuwebaven 37 n Ktijdrecht P Groenendijk uit Bookcnborgstr 30 naar Waddinxveen Wilhelminakade 299 J H Verkaalk uit Kamemelksloot 7 naar San i Vancisco r 31 41e avenue Amerika M H van Hofwegen uit Wnlesteeg 1 naar Kotterdam de la Koijstraat 56 J A Hoogendijk van Oappellen uit Oosthavun 5U naar Schagen Ijmxx 115 Uit den tioudschen Raad De Keuringsdienst in besloten zitting V ai gistel euavoiid lu deu Guudscheu i uad n gesuhied is uiterst bedeuic c i IJ k te uoumon Daar is lu b e s 1 uE t u z 1 11 1II g lieUandeld een zaak die sau LujAOuUer gewicht is voor deze gemeente de luslellmg vau een k e u r i n gsdieuMl van waren au de gubeele jiitling die duurde au kuurt voor t lot bijuu iiatt ell is bijua eu uut besteed aan de be iprekingen over bel oorsU l lol hel lUëlelluu van een kcunugsdieusi v an waruu en het opdragt u uu dii u dienst gedurende viji jaren uaa deu apotiieker den heer K Oreadel uoret u bi drag vau l JUUO s jaars waaii ij nog zul worden aangesteld eeu keurlueemuL opeen aanvangssalaris au f UOU jaars Uaarult blijkt genoeg dat deze gew icblige aaugelogenbüid wel de bijzouUcre aandaelu iiad getrokken van du lu It u van deu Itaud De boor Muyiwgk goOUll Ui il4iatic iOt iÉlilüulnJ A ttÉel t wi aug dei p nemuw i iM i Vfi kiAg rtin dike i vWPf fiiifM t gowensoht iMetf I hWu i f iirtit rJM niet al éta mdi tit betoekeneu de heeren Ussolsliju eu van f ijk gaven hun verwondering daarovur lo kennen en stemden ir alleen meu lu wanneer werkelijk bel fiuancieele beiuug dor gomeeulu iu guheu u behandultng noodig maak iti zij gaven toe dtn ooalH gezegd in bcctluteu zitting is iJeze wijze van doen Is zooats g segd naar onze lueenLug u i i o r u t b ed e n k e I IJ k Hot geldt hier oen zaak woarbg niet alloon de flnanoioelu belangen der gemeente zijn betrokken maar w aar als vooniaaniBiu moU l vooi e n iKsiiHsmg alleen hut belang van de volksgezondheid den doorslag uiog guvun De keuringsdienst zal hier zoo goed als elders waar liij word ingatituld in den aanvang zooai niet op tegenstand stuiU u looh nog geen algCMeune sympathie oudervmden omdat er nog veiou zijn die het nul en de noodeakoüikhoid van zulk een dienst niet bogrijpeu of niet trkenneu willen of er vyondig tegenover staan omdat zc meenen dat ze i enadu img daarvan in hun zaken ond rvinden Dezulken zijn er Die minder welivillMide houding moet zoo spoedig mogelijk en geheel worden weggenomen De haniielaren moeten overtuigd worden dat hot i s hua belang is goed waren to leveron voor goeden prijs ajj moeten volkomen vertrouwen krijgen in dioo dienst hunae luidewerking daaraan verloenen om 1 knoeiorijon aan het licht to brengen r aarom vinden wij het soo bctreurons waardig dat bet voorstel l utref endo dozen dienst in oen iHislotoa zitting is behandeld Dat is niet de manier om voor een nieuwe zaak sytnimthie te wekken Het zal UIL dtm indruk geven alsof deze db nst wordt opgelegd als een last met al den nanklevo van dies Iu t openl aar ia in den Raad geen woord van l eteekonls er over gezegd hoo moet dan belaugHtelling kunnen worden verwacht hij hen die met dezen dienst in raking zullen komen Uet voorste van den keurl ugsditnist heeft ook oen priiïciploela sijde ruik een diouAt asijn in bdtaden v an do gemeente of niet Daarover is ge n woord gerept Wii mogen niet vcrondi rstellen dat zich onder de leden vao don Kaader geen lievinden die vooirstanders zijn van een geinceDtAdlenKt Miaar daaro m juist wekt het te meer onze Ijcvrecmdilttg dat geen huMker zich ged nn gfni heebt g voftld om uit te spreiixn do motieven op grond waarvan thana aan een ajuithekar dPtt dienst is opgedragen De e hadden moeten worden goho ord Wat In m eloten zitting Ier t ridcs kowt ken