Goudsche Courant, zaterdag 25 juli 1914

aoa fS Flink degelijk gezelschap Met steeds afwisselend Program Ons BeOlijS JS IteleOd Aanbevelend A J ALDENHUYSEN 8 SAF B DBPfl SlT R MEES ZOONEN verhuren in hunne hrand en inbraakvrije kelders SAFEU KRTTEN Ue huurprijzen zijn verschillend naar g elang van de gTO tte Ier loketten De voorwaarden zijn te hunnen Kantore verkrijgbaar De Electrische Drukkerij van levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK Zean d X roeford ex Adverlentiën TE HUUR oen modern Benedenhuis Hot hui bovat 3 Kamnra en Hnite Knulien Tainkamer Tain en Schuur Bovnn 2 Hlaapkamera Tc ijevragen Marlet 31a Café Restaurant Het Schaakbord Pilsener Urquell Thermo fenewall n Ithcumatickwattcn Aspirine Tablollen bij P WEU ER Apothnkor GOUWE 136 Dieiistaanbiedingeii liebU ii ïn dt Goudsclir Couraiit tieedê êuccew MT Hat advBrlrnlien kosten ül ehl v bIJ voornilbelaling 1 D rogel f O Sf voor elke regel moer 6 cent Opgaaf uitphiitond aan hot Bnroau Wie wil prachtig licht hebben Uil wonde zich tot JAC KOOIJ K pnninlioorilir t i WIeringcrwurd dio aich gaiirno bnlast mot hut mstalieoron vau BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door oailorgótookendo m it het giootnto succes uitgevoerd Hngrontingen kostoloM Aanlmvelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Hen wordt Tcreockt op t HËHK It letten DIT HKT MaO 7 IJN TAK N RAVENSWAAYZONEIS GOUTJICIIEM Deze THKEËN worden afgolovord lu voraegolde piSjos van vijf en eew half en e Ned on motvermelding van Nomluieren l njs voorzien van I noveustaand Mork volgens de Wetgedoponeord Zich tot de uitvoering van goeerdo orders oanboveteud J C BIJL voorheen T PRIEEBAART I FiraiaC SMITS SclLoenliaiidel RIeiwegr 4 Gouda Opgericht 1879 UËT ADRES VOOR IEDEREEN VAN Bl OMMESTEIN S IN Kt t iu i inJehjk de BESTE iKomen ONSCHADELIJK OEEN ENTBÉEPRUS Sliiat niet ivcT de Mtlksalon Vrfdcbest Markt 30 te Ix zoeken if Chantant Conr rt 01 9 M Va ® RLT¥IELIANDEL STEÏÏISVOGEL Firma A VAM VLIET ISITRUIISVOGELRIJWIELEIW zl n solide el iant licht en ocdkoop MOTOHRIJWIELEIT in üverse merken Complet Repantle larlchtlni Emalllceren Vernlkkelen Onzo niouwn goilinstrocrdo prijscourant wordt U op aanvrage gratis toogozondon Beleefd aanliovelond J F W TIJRIOIK LOTISICO POLISSEN voop de trekking van 27 Juli a s te bevragen bij LOUIS BISSCHOP Gouda NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN Adverteert iii dit Blad Moandai 37 Juli 1914 53e Jaargang SHÉ fiOlMlHE COVMIVT 2jsr 3L r7T ooci d v ert©ïi ti©lolsLd oox G oijlcIsl © aa Oaaa stxelceza PHUS VAN HEï ABONNEMENT Per kwartaal Idciii fiMnco per post Mot Geïllustreerd Zondagsblad Idt iu franco per post Aboiinc iucnleii worden diigeiyks langenomen aan ons Bureau Markt 31 bij oiue Agenten den fkx khandcl en de Poslkantoren PRIJS DEH AUVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysniimmer f 0 56 Ejke regel meer 0 10 Ity drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend t ieii l ianbieilmgen ier plaatsing van 1 5 regels rO 35 by vooruitIw l iliiii elke regel meer O ets Reclames f O 25 ler regel iroi te letters en randen naar plaatsruimte Versoliijiit da lijks 5 behalve Zt n en Feestdagen £ EÏ4 RA üitgeyers A BEINIMAN EIT ZOOK Koninklijke Marine Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 Kennisgeving dat gelegenheid Wtaat tot et aangaan eener vrywilligt verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Iw tH j onmn De TroouopvolgiT neemt zelf Unci op aich over de troepen Rusland steunt Servi £ De Courant v an hcdenmorgeu publiceert de volgende telegp ammen van eigen berichtgevers Kruien 20 Juli Ken telegram uit Petersburg aan de Kflin Zeltung meldt dat de Russische regoering na een hetllge redevoering van dtm Minister van Oorlog Suchoitillnof iMsloton zou hebbon f erviö krachtig te steunen Wei aen 2fi Jüll Hier verluidt dat eentelegram van 201 0 woordtin Zaterdagmiddag te Belgrado ontvangen werd uit Pi lersliurg waarin de flervische regeering aangespoord werd om zich tegenUoRlenrijk te verzetten Aangemoedigddoor du tekgram Iwslool de Servische i gearing het Oosten rijk sche ulTiiiiatumalet in zijn geheel te aanvaarden Berlijn 24i Juli Naar gemeld wordt lieetl de ministerraad te Petersburg besloten voorlooptg de ontwikkeling der gebeurlentssen af te wachten Het is echter vast bi sloten de vernietiging van tlervib niet toe te laten Hoezeer Rusland ook aan het l ehoud van den vrede hecht kan het toob BervU Diet aan sijn lot ftvorlatm llerlijn 2 ï Jiill Op verscheidene dagl ladbureaux werden uit Petersburg zeer ernstige berichten ontvangen Daar men geen offioleele iH Vosllglng vau deze leiagrammen vt rkrijgen kan ziet iiiftn voorlooptg van piiblloatio at Berlijn 2ti Juli Berichten uit Roeda rxt melden dat men te Semlin kanon g bulder hoort Oostenrijksohe troopon zonden de brug naar Belgrado nwds bezet hi blien Weenen 2fl Juli In geen geval zal tol Servië een oorlogsverklaring gericht wordt 11 daar aangezien dit land het Haagsche protocol niet ondorti ek nd heeft dit met noodig is De N R Crl piib leeordf hedenmorgen de volgende Reuter telegrammen Dit t ettinje De Kroonraad heeft onder voorsnttlng van den Koning tot algcmieene mobillHatle Intsloten Te hofia verluidt dat Pasjlts door dim Servischen gezant heeft AUm vragen w il houding Bulgarije tegenover het Oos leurijkscbServlsche conflict innam Th Butgaarache regeering antwoordde dot riiilganje onzijdig zou b Jven De rïUd Hlavlaohe KiurrMtpondanz neldt dat te Belgrado gisteren de grootste verwarring hc erschtp Onder du Iwvolking beersehte paniek daar luen vreesde dat de f o tenriJkflche troepen spo 4dig binnen ouden rukken s Avonds vertoonde 7loh gepeupel uit de voorstwien op straat dot i eproeIde te plunderen Het detaohemcnt roepen dat als dekking in de stad was uclilergebleven vuurde op de menigte I e Weenaohe oorrespondanz Wilhelm meldt dat de heursoommissariH Mlnlsterialrath Dr Kwlerrlna verklaard hooft lat volgens door hem ingewonnen bo riehlen er op dit oogenbltk geen roden woh om non Ie nemen dat de gtrweoaohte locallsatle van hel conflict niet liereikl zou worden Uu Londen wordt gemeld dat aan de i itrsie vloot die te Portland is samengoirokki u iH vel is gcgtwe i om niet uiteen Ie gaan AUe verloven lijn ingetrokken lh schepen van de twoedo vloot blijven lu de havens waar rij thuis bt hooreu Wolff s eorrespmideat te 3t Peter8burg De dpsigends oorlog en Nederland H M du Koningin heeft lob beden morgen per gewonen Indo in eeu goresi rveerdu lo klaMse coupé van hot Lou naar s iravenboge bi geven Dit onverwachte vertrek wordt in verliand geliraeht met de kritieke toestand floor den dreigenden oorlog liisschen Oos tenrijk en Hervlö In bet leven ig roept u De mobilisatie in België Men meldt ous dat het Belslsobo Ic er ivordt gemobiliseerd beperking vau het coffliot legen de v ruachtmg ouiuogt lijk iijkt zal DuituchiBiid zijn plicht ala bondgimoot zoaderjuitvluchten te zoeken Ht aUe kracht ver 1 vullen Het te Weenen v hijnende Frem J bmblatt dat nauwe Slatles met de Oostennjksche rt eering derboudt schrift De aanslag te HeiftMro heeft de ge heele wereld doen tlo welke govarenons Iradreigen en heef Ons gewezen opde dringende noodEak jkheid lot eikenprijs ons rust en vtj Uetd te ver iekertn 4 De nota de Servlsée regeering over l handigd is het wet van zorgvuldige overweging en de dafin gestelde eiRChen gaan niet verder dan hoog noodig is j Maar die emchen zoots ze daar liggen moeten wlj dan ooM tmvoorwaardelijk handhaven want hot aA er om de mijnen die Servië tot lep In ow Zuid81av isch gebif gegra hoeft te vernietigen Onder den invlof der Groot ScrvlMhe propaganda zijn penlanden ontstaan die wij niet langer m n dulden ServI8 hteft ons ovi rdekt metloeii net van verft nigmgen die ondereet mom doeleinden van bescliaving nafe streven overal baat tegen ons predllk Naar Bottnlë Herzogewlna en Kroaf worden besten dtg afgevaardigden geemn om de bevolking tot afvalllgbelQtc verleiden en vereeniglng iiIW vië in de naastft toekomst voor te pii gift De Servwcho regeering hcett ondank ilBar uitdrukkeI Ijke liel often nieta ge oui daaraan en ehtdfi te mBk f m tfftltf bü wegifig heeft toegcntaan i alR een HtU ttilgende Instemming opvat BERICHT I rba mrt da luiting d p diürilkapijen ta Bouda Magan vaaaBtia ¥ OOP da papaonaalan op UTERDJIG I MAANDAG 1 an IHSDAS AUGUSTUS a a ui da OBUPSCIIE OOUHAIIT op dia ttgam WIET verao ijnari zi tilienht ingetrokken en worden de oorlogBHcb pen m de ha enH gehouden Ilelgiö heeft maatregelen getroKcn voor d mobiliflatie van zijn leger Aln gevolg van dit alles zal wellicht ook Nederland niet Kijn nisrtge niRt kunii n bewaren H M de Koningin begaf zich heden met spoed naar Oravenhage waar tn den middag een buitengewone ministerraad iH gehouden naar vrij zeker raag worden gezegd ter iH spreking VM do mogelijke mobUiaatie van het Nederland f he leger T e toestand is uiterst kritiek Oe üotileur kttche nota ia te VVeenea voorbereid en aau Servië afgezondx u zonder dat de UOBleurijköülie ri geermg vooral tt llerlijn raad gevraagd heelt Da UuiulIk leguermg lu vau Weeueu uit omiruil luou LU lutioutl OU de nota zeUs niel andeutuugBweiKe ingehcUt In het mmistent van bmtenlandüche zaken te berliju heblxtn ouderhaudtimgen plaats gihad iu t den gezant van OriekoDlaod TheotokiH en verHchillunde ondcrt diplo iiialtu die op verzoek euu bezodk hehbuu gebracht aau de WilhelmstraHHc De houding die Oostenrijk heeft aangenomen veroorlooft geen terugwijken meer daar dit als etn zwakheid van do Ootjtenrtjk Ilougaarsche monarchie zou aaugezien worden Tengevolge daarvan be Matroos torpedomaker i i i ft ja2ij j Kleermaker f i k minimnm leeftijd 21 jaar maximum leeft 28 jaar miniraumleeftijd lOjatr maximum leoft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd 29 jaar minimnm leeftijd 16 jaar maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 töt en met 20 jaar immsi de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in diertst te treden a jongen lichtmairooa of matroos 3e klasse Kadere inlictitingen worden op nvraag het zenden van een brief kaart is voldoende gratis verstrekt df or den Commies van aanneming de Marine te Willemsoord de i Helder Leerling Stoker Oosteiirijk Servië De dreigende oorlog ZooalB uit de bprichten welke hieronder oIgen blijkt beeft de toestand tUBBchen Oostenrijk en Serviö een zaTj kritieke wending genomen en 1b in verband daarmede in geheel 1 uropo cenj groote Hpannmg of het tot een krijg zal komen en zoo ia alleen tussohen Serriq ffli Oostonrijk of dat het door de InmeD ging der grootc mogendheden zal worden etn 1 uropeoBche knjg he in al zijn ont fteUitig over dit werelddeel zal woeden T e nota door Oostenrijk aan ServlS oorgolegd ïa niet door dit land aauü vaard Het antwoord door Serviö is onvoldoendi doendigeacht en als gevolg daarvan rijn de diplomatieke betrekkingen verbroken heeft de Oofttenrijksche gezamt te Belgra4 do met het legatiepersoneel de stad verlaten on heeft ook de by Oostenrijk ge gecrediteerde Servische gezant zich tot Matroos kok Stoker S klasse DE ZUID EOLLAITDSCHE niaalscliappij van Verzekering op hel Leven HBERKNGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal T 1 000 000 schouwt men ook t Berlyn den toestand J als trnstlg hoewel meu op ha oogenbUk nog hoopt dat bul eoofUct gelocallMf rd zal blijven Indien dit niet het geval is zft Duitschland zioh vastbesloten plaatsen naast zijn bondgenoot OoHti nrijkers die te Berlijn wonen hebben telegrofisch bevel vau bunnu regeering gekregen om onmiddellijk naar hun land ttrug te keeren en zich bij hun troopeuafdeehng aan te melden De opgeroop iien behooren hoofdzakelijk tot de jongste lichtingen litieéü hebben zij m grooun getale Berlijn verlaten om van do lieinen naar het Zuiden tot terugkeer gebruik te maken i lil wijst erop dat Oostenrijk zich rcedu op alle gebeurtenissen voorbereUll en rekent op du mogelijkheid van een oorlog De Duitsche bladen toonen zich zeer Hterk voor Oostenrijk De Local Anzeigi r schrijft Servië zal de eischen van OostenrijkHongarijc vervullen of anders te groudo gaan Het Berliner Tageblatt Men zal de eischen van Oostennjk Hongarije In verband met hetgeen over de Groot Servische beweging is gebleken volkomea rechtmatig moeten achten De Rreuzzoitung l e nota toont in alle opzicbtrai dat OoBtenrijkHonganje zijn aanzien in waardigheid hls grootc mogendheid wil hooghouden De DuitBche Tagoszeitung Als een Commissarisgen Mr M M SCHIM v o LOEFF Pres Dr A ï TKN 0EVP R Mr A S MIEDEMA A M v EMBDKN Dr P H J UEISI NDH Mr J W DK KANTER Socr Directeur Mr J W KONINÜ Nog is de oorlogsverklaring niet ver zonden maar toch reeds verluiden berichten dat deze formaliteit niet noodig zou zijn wijl Servië het Haagache protocol niet heeft onderteckend dat het kaMn aan Oostenrijkscbe zijde reeds heeft gedonderd ntiissehen wordt met grootc spanning nagegaan wat Rusland m deze zal doen j elegrammen melden dat ServiK door ïïiiwland zal worden gesteund Mocht dil Juist blijken en het tot een treffen komen waarbij Rusland zijn millioonen leger in hel veld brengt dan zullen de Imndgenoolen in 1 uropa eikai er bijstand bie den en is niet te voorzien de ellende difl dan door het wapengeweld met alle mot deme knjgstoerusliagen zal worden ver üorzaakt De berichten it de l uropeosche hoofd Bteden hiiden niet bemoedigend In T uibichliiiid hebben in tal ♦ an steden enthouslasle betoogingen plaats gehad m gunstolan Oostenrijk In PonJR 7un daarenU Hen demonstratie gehouden die er opwij en dat de sympathie niet aan diqzi de ii De DiiitBche keizer hWt zijn reis onderbroken en heeft zieh aar Berlijn ge lipo d In Engeland tjn de voAven voorden B Do Maatschappij sluit allo soorten Levensverxelcerlag tegi il Ji rtrok gèrwri gemaakt Inge premion Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingon wendo men zich tot de Hoeren U HOVtt MKKMTKR Maeen te MckoonAorni en li C fj êVKUKB HfeMlIiaven te tlouaa Wij laten hier de vtfnaamste tijdingen volgen De Diplomatieke betrekkgen verbroken De oorlogsverklaring ee quae tie van eokele urej WeonflK 2r Juli halfwvrai avonds Oostenrijk acht het antjord van Serviö onvoldoende T e dlplom ke betrekkingen 7ijn afgebroken De o gsverklaring Is nog slechts een quacstio an enkele uren We nen 25 Juli Do ostenrijkBOho regeering beeft de volgw offlciecle nota gepubliceerd De Horvisehe MinlsteireHldent PasltóJ Paseslj veHoonde zU hedenmiddag tot voor zes uur in het Optenrijksch HonKaarsche ge antschapsg uw te Belgrado en gaf een onhcvigend antwoord De Oosten rijkeche gmt Giesl deeldn mede dat de diplomike Intrekkingen waren afgebroken on iet met het g heele Icgatiepersoneol t6 80 Belgrado Belgrado 6 lO Algeene mobilisatie Dat niel maar kdenk dat men hol leven vau vrljgezfifeen lieetje moedt moet zijn om aan twen te denken ondersteld dat men et door em ernstige genegenheid op gedachte komt on te trouwen f n is noch het noch het andere het geval bij Je feoBt Ven oomi Al 1 ik niet altijdgelukkig geweest tochas ik altijd tcvredin ik herinner Kgten oogimbiik lat oververzadiging dcreugdo van mijnbestaan Ijedierf Wat o genoeglijken tijdbeblien wiJ den vorlgentröer op uw Rozenburg doorgobrochtt nu verheug ikme reeds dat ik de Ok en het Burgtheater za hejsoeken eilet mijn vrienden omgaan die ik zo niet gezienbi b Rn bij de ulWpai en en vermaken die tiet prcttlffWöenen aanliiedt behoef ik dan to de ernstige atu diPn niet te vergeten ik nu weerHii opvatten Ik heb teen reis achter den rug waarop ik v schoon zag en v THtond i n hart viüfenotea hebben lïoe zon ik er loé komom naar veranring in mijn leven te langen Je zult dus all6 rouwcn wegensde tweede reden Hoe bedoelt u daiDm Wel wBi je ZOO geaegd hrtit door een fmat e gen ld Heb ik gcn erf gwegd Danheb ik het rechte wo niet gebezigdKr moet een sterker i waaien voor ik met mijn choepje ia zet naar dehiiwelljksharen Ge n aarde gmegen h id alleim een harlstochtelijke Üefde OU ii e kunnen liewt en om ontrouw U worden aan de zorgelooze gewoonten van bet vrljgezellenleven i n Ik vrees ijna Welnu Dat ik voor zoo u vurige liefde nietmeer vatbaar ben Maar Bruno Op Jou leeftijd Miflschbm ligt de Hcfauld niet alleen bij mij b tot heden rooveel me wol belaagd maar niets me gelioeid hnutt Aan wie dan Wel aan de jonge dames van onze omgeving Zoodra ik een van die mooie popjes wat naderiiij leerde kennen lieve hemel boe menigmaal V n ik er dan aan herinnerd dat beschaafd niet zelden dezelfde Iwteekenis heeft als vermomd endof Neen mf een man als u oom behoef ik niet uit ie wijden over het onnatiiurlijke het verdraaltmde in onzen liiaatsehappeltjken omgang die steobts vormendtenst Is Misschien stel je te hooge elacben Ik stel volstrekt geen elschen mijnbeste oom IJ moet niet denken dat ik mij een Id aii van vrouwelijke volkomenheid gpvorm heb waaraan ik elke vrouw toets die onder mijn bereik komt Ik verlang slechts éAn ding mija hart m et gesproken faobhoi voordat mijn verstand bewilligt In die verandering in mi leveo welke door het woord huwelijk wordt uitgedrukt Kd heeft Je hart aog nocrft gflapTVken mijn Itestf jongen Tenmin nog niet zoo luid eu verKloanbaar VV ik die wtem alleen hoorde I Je Ueldc moet ons gebcele leven beheerMclien dan is het oorst ware liefde Zoodra hel ko le verstond raadph cgt over de weDschen van ons hart zooals In hotparlement Ik verzeker je Bruno dot o k indit geval de c mstltnttoneele r eeringn orm yijn goede zijde heelt Je heht volstrekt geen nicht alleen naar de stem van je hart te laistoren zond r naar de vermaningen van het verstond te hoorenJe hebt plichtim tegenover je tamilio Ik weet wat u Ixidoelt oom maardii piiebten rijn niet dringend Ons gejiprnk is nu op een onderwerp gekomen dat tk nog niel los willaten zelde de oude graat terwijl bij vanlafel opstond Als Je het goed vindt zullen wijons gesprek In do salon voortzetlent Wal wit je drinken Ibee of koffie Liefst thee oom Ooed Jean dien thee op in hetsalon Kom mijn joogea Oom on neef keordw in de salon te rug en namen in twee leunstoelen bij den lioard plaats Fi kleine tafel stond tusBchen hen en daarop zette de Ifodlende thee en tHgaren De Jonge graat stak oen der Havanna s op leunde toen met welgevallen In zijn stoel ïej deWedJ Alte 269a Gedempte Gracht 26 DEN BAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Eeeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bmten de stad aan hnji te ontbieden Brieven worden vergoed Let V p op SAAM on ADBB WeiE ALTER 2 9 Ged Gracht 269 DEJS HAAG FEVILLETOX tndenten zeggen Dat doet me lood u het is zoo erg niet Op mijn leeftijd moet men tevreden zijn als men niet door erger plagen gekweld wordt Oom sprak de Jonge groaf Ood is Dijn getuige dat Ik me reeds van tevoren terheugd heb over hel yooruitzicht dat ik bi 11 zou zijn Dot weet ik wol mijn beste onfan dat weet ik immers wel Ik b ai er himoü bedroefd om geweest dat Ik goeo F Üoderen had want ik had immer jou En de vreugde van het weerzien ia 3 dubbel zoo groot oom nu ik u nog i even frUch en gezond aantref als Ik u wrlatcn heb Na niet geheel de winter is nietïoorblj gegaan rader zijn sporeo Hm achter te laten Toen wij m de herfst up Rozenburg van elkander scheidden ge Wdde tk raij MK gezond als Ik In 1 9n niet geweest ben Zoo geef mo nu g arml Ben Je gereed Vooruit dan aan It Hooperï Terwijl hij zijn neef naar de eetkamer Jwde vervolgde de oude graaf 1 mv f iom dat t Gaateiner bronwater de reat van mijn rheomatlek uH de had gejaagd maar in Deocmber de oude plaag reeds terug De DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING 6ESTEID DÜCH BU TERUGGAAF VERGOEC Vi LITER A 15 ctJ NATUUR BRONWATER WmA rtrr maand bêb Ik menigmaal dagen Eleotr Dr A Brinkman Zn Ö w B iit in mijn mandje gelegen looais Maar oom twcc en zestig jaar is nog roo ond niet Ja Jij met je Iwoe on dortlg joarpraat er htchttg over Wel ik verzeker u dat tk te Romeop een bal van de Duilsehe ambassadeeen groaf iterde kennen hoe heettehij ook ja graaf Derminio die hadde zo itig al oehter den rug hij keerdijuist van ztjn huwelijkerelB terug zijnJonge vrouw kon best zijn kleindochtergeweest ijtt Nu met aüen eerbied Wie weet oom misschien trouwtit ook no wel zei de Jonge graaf lachend terwijl hij aan do tafel plaats nam tegenover den ouden man rVod Ijewaar me I Ik trouwen Alsik er aan denk krijg fk al rheumatitieche steken in al mijn ledematen ïJIgenlijfc is het niet heel voorrichtlg van je om dit onderwerp a t te roeren Toonik zoo oud was al Jij nu was ik at langeen soiled echtgenoot en Jij Mfigl nogaltijd rond ais eeo zwervende vogel zonder er aan te deokrai een nestje voor jete Iwuwen Zoolaiqï het zoo n goed gaat oom Denk je mms dat de mmsehentrouwen als het bon slecht begint tegaanT