Goudsche Courant, maandag 27 juli 1914

Sd 3 Flink degelijk gezelschap Met Hteeds inwisselend Program Aanbevelend A J ALDENHUY8EN 8 w Versolüjnt da lijks PHIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem fr ini o per post Mi l UiJllustn erd Zondagsblad Idem franco per post f 1 Ï5 1 50 t 50 1 90 AlKtniieiiientei worden dageiyks aangenomen a in ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Botikbandel en de Postkantoren Konin klijke M arine Kennis viog dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener TrywiUi verbintenis bij Hr Us 2 nuicht als Malroos torpedomaker Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 BERICHT la vwbaiid mat da aluHiRg dar dnkkariien la Souda laagaM MaaaUa aar da paraonaalaii ofi UTERDU I MAANDAG S an MilllSDAe 4 AUauSTUt a a al da OOUO 0IIE COUBAliT o dia WIET araoMjaea hotsiing Bulgarije tegenover het lïtw tt rijkscbAerviscbe cooBiot lanam De Bulgaarscbe regeering anlwoor e dat Bulgarije onzijdig Mu blijven IV Stid mavlache Korrmpopdaai Meldt lat te Belgrado gisteren de grootste verwarring beerachte Ondel de lievolklng lieefAchte paolek daar me vreeade dat Oosten rijk sche troepen ipoedig binnen KOuden rukken ü Avonw vertowide aleh gepeupel uil de voorsledfn op straal dat Inproelde b luoderun pet delaehemenl iro p n ilai als dekkloar In de stad wae Bchtergebleven vuurdi op de menigte Df Wi tmsfihe oorrtNpondanz WtlbeInt meldt dat de iMiursookimiasaris MtnlateHairath Dr Zwieraini veritlaard heelt lat volgens door h n Ingewonnen berieblen er op dli oogenblik gi en reden aw om aan tf nemen dat de gewi acbtc locatlsatle van het couftlot niet Isv reikt zou worden I ll Londen wordt gemeld dl4 aaa de wrste vloot die te Portland is aaroengeirokken Itevel Is gegeven om niet ultetvi I gau Alle vertoven al B lagetrokken lle schepen van de twuede vloot blijven iu de havens waar zij thuii behooren Wolfl s enrrespondi nt t m Pelenbarg vemet int van IsHrouwIiAre aljde dat na 4 ti gt spri k dat Hasonol met den Ooaten rtjkiuiheii geaaul graid ttaapary hiMltgHbad de algemneee Indruk gunstiger ht aï blljtt d toestand ook haofaell k ia fienteifden geest meldt wa Iwrioht uil luwden dal la kringen die met Weeneu m nauwe aanraking alja de opvatllog lietrstibt dat de miiiUire toels reldaoleu die ttOHlenrljk thans treft Bervle nog lUd laten om baar antwoord uog mius te overl w egun Da drttiB nd oorlog n HodoHonda H M de Koningin beeft zlub hed n morgen peT gewonen trein in ewi goreHurvuerd In klaase ooap van hot l ou naar n Oravtjoliagc begevm Dit onverwachte vertrek wordt In verIpand gebracht inet de kritieke toesUud door dtm dreigenden oorlog tusscheo t o i lenrijk CU I4wrvlt In hrt lev i gi rwp n Do mobilioatio in BolgiM M ii meldt ons dat liet Uelgisohe leger wordt gemablllsoerd zeedii nst ingutri eo en wordna de oorlügsscfaepen in de havens gehoudm België heeft maatregelen giHroffen voor it mobilisatie van zyn l er AIM gevolg van dit alles zal welllcbt ook Nederland niet zijn rustige rust kunnen bewaren H M de Koningin begaf zich heden met spoed naar s Iravenhagr waar to den midcUg een buitengewone mlninterraad is gehouden naar vrij leker mag vkordfn graogcl ter t e i m king vwi de nic olijke molillisatie van hc4 Nederlaodsche legor De toestand is uiterst kritiek iJts ootoLtntrykttuU uota is te Weeoeu voorlwreHl en aan Swvi IgewiDdeu zoutier liat ie io teurijiu ctie reguvciug vooral te Berlijn raad gevraagd heult Li Huiuiclie ttjgeeriüg ut aa VVeenen mi omtrent lt on en lutioud van de uota zetfs mei audeuiuugsweise ingeticbt la liet miQlstene vau buiUsulandsclie zaken Us l ertiju hcbbuo ouderhantletingeu plaats gebail uiLi deo gezant van Gnekeulaod Theotokiu en verschilluade anderv diptolualvn die op verzoek een Iwzm k hebiten gebraclit aan du Wtlbeimstrassv iX houding die Uostenr heefi aangeuomea vuroorloolt gevn Uirugwlfken meer daar dit als een zwakheid van de fOHlenrijk Iloogaarsclie monarchie zou aaogezlen worden Tengevolge daarvan beschouwt men ook te BerlIjD den toestand ais emsttg hoewel uien op bet oogenblik Dog hoopt dat hut conflict gelooailwuerd zal blijven Indien dit niet het geval is zal Dultacbland zich vastbesloten plaatsen naast zijn tioudgenoot Oostenrijkers die te Berltjo wonen hebben telegrafisch bevel ran hunne reguenng gekregeu om onmiddellijk naar hun laiid terug te koeren en zich bij bun troepenafdeeUng aan te melden De opgeroepeiieo behooren hoofdzakelijk tol do jongHti lichtingen Kueds hebbun zij io gïboleu gelale iJerlIjn verlaten om van dotreinen naar het Zuidun t l rugkocrVbrtiik te reaken z Dii wijst erop dat Vostenrgk Wl op alle geiieurtenissen wrl ereidt en np kent op de mogelijkheid vaD en dOrti l e LHiitsohe bladen Servië zal de eisoh van OostenrfjkHongarijo vervullen of aodors te gronde gaan Het Berliner Tageblatt Men zal de eischen van Oeetenrijk Hooganje io verItaod met hetgeen over de iftroot Öervlsdie beweging is gebleken voikoroen rectitniallg moeletl aditen De Kreuzzoliimg l iv Qota loont in alle opzichten dat rioMen rijk Hongarije zijn aanzien in waar digheid Ws groote mogendheid wil hooglioudea iJe I uitBche Tageszoitung Als een minimnm leeftijdSljurl i maximum leeft 29 jaarJ minimam leeftijd 21 iur maximnm leeft pi jaar minimnmleeftijd t9 jur p maiimum leoft ï i jaar indien reecli zeer voldoende knnnende stoken maximum leeftijd 29 jaari Leerling Stoker SrT njd terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar imii dn gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden I jongen Itchtmatroos of matroos 3e klasse Kleermaker Matroos kok Stoker S klasse Oostenrijk Servië De dreigende ooriog Zooats uil de iHTichten wi lke hler gndir volgfo Mijkt beeft dei Oestandl tijnHclicn OoRtcnri m Bervlfi en zeet kritifkc wending gtmoniCTi on Is ia wr dnanunde la gfheet i nrops i ii l Croole Hpaoniag ol li t tol pen krijg sa itDiiien en zoo alleen tussohon Berviil niaalschappij van Verzekering op hel Levenp J ï gfo rt nt f w l Nftdflre inlichtingen w den op aanvraag hï t zenden van een bnefj kaart is voldoende gratis verstrekt d or den Commit van aanneming dn Marine te Willemsoord den Helder DE ZÏÏID EOLLANDSCHE K n l uropi iche krijg die in al xijn ont UMig ci vur dit werelddeel zal woüden r e nou door Ooatenriik aan Servië t üorgelegd is niet door dit land aan vaard Het antwoord door Servië is onvoldoende fjeaclil en ftla gevolg daarvan ijn Commlagarlssen Mr M M SCHIM v d LOEFF Prea Dr A fJ J i f 1 Vl l l heerengra ht 12 den haao Haatschappelijk Kapitaal r 1 000 000 hef a d OosU ariJk cbti gezant te DelgraJ io met het legatleperBonecl de Btad ver Jtten en hoert ook de hij Ooatenriik ge gecrediteerde ServUche gesant zich lol rtryk gereed gemaakt Neg hl df oortogHVerkhtring niet ver itonden maan toch reeda yerluidm bvriditen dat deze forroaHtelt niet noodlg mh nljn wijl öervlR liet Hasgfwhe pro ilBOOl niet liecft iuiderteekead dat het kaiNH aan OoBtenriJksche zijde reed hoeft l4toderd ntiiHAchen wordt met groote spanning lltgogaan wat Huflland in deae zai doen pgranimen melden dal ServiP door UHland zal worden gesteund Mocht dit fuiHt blijken en het tot een treffen komen waarhij Rnnland zijn nrfUHoenen legCr Iq het veld brengt dan zullen do boadgeaoolen in l uropa elkander bijaund Me dra en iH niet te voorzien de ellende dis im door het wapengeweld met atlc mo itene knjgntoerustittgen sal worden veruoruuikt T f berichlen uit de f uropoeseJie hoofdsteden luiden niet Iwraoedlgend In Pult w h land hebben In tal tan steden enthousi ante hetoogingcn plaats grfiad ten gunste FBn Oostenrijk In Parijs zijn daarenteJ gen demonstraties gehouden die er op wijzen dat de sympathie niet aan dlq l ide 1 De nultsche kelier IMt ïljn reis onderhroken en heeft zich gur Berlijn gejlpowl t Kngeland lijn de voiliven Toar de TKN OK VKH Mr A S MIKDEMA A M v KMBOKN Dr P Hl J HKIinONDH Mr J W DK KANTEil Heer Directeur Mr J W KONXNU Do Maatschappij sluit allo soorten Levenaverxekerlng t gi i lage premiön Vrijgevige voorwaarden Voor iuliehtingen wundo men zich tot ile Ileeren CJ OI ITMKKMTKIf Macnt te Mek Mk e i I C IjMVKUêCH WeêUacem te tfa SAF E DEPO SIT R MEES ZOONEN voj hurcn in hunne brand en tnbrmilcvrije kelders SA FM LOKETTEN De huurprijzen zijn vei 8ehillend naar felanpf van d gT M tte ler loketten De v K rwaarden zijn te hunnen Kantore verkrijgbaar Tentalnsti nog niet aoo luid m verxtaanltaar dal ik die stem alleen boorde De Helde moet ons gchct l leven bebe rMctH n dan is het oersi ware Hulde Zoodra het ko le verstand raadplei t over do wenacben van ons hari tooali In betparlement Ik vi r eker je Bruno dat ook indit geval de oonaUlutlooeelu regeeriagsvorni ai goede zljdf heelt Je hebt volstrekt geen eobt alleen naar de stem van bari te luisteren zonder naar de vermaningen van het vereuuid te tioorea Je bebi pllebtea tegenover je lamlUe Ik weet wat u liedoell oom maar dli pliebti n zijn niet dringend Ons gesprek is nu op een onderwerp gckcmien dat ik nog niet loa rlllaten Mlde de oude graal terwijl hij va tafel opstond Als je bet goed vindt ztillen wijons gesprek In de aalon voorizetient Wal wil je drbiken Ibee of koffie IJelsi thee oom Goed Jean dien thee op In h salon Kom mijn jongen Oom en neef keei en In de salon terug en namen In twee leunstoelen bij den liaard plaitts Fra klnhx tafel stond tusM hcn hen en daarop zette de bediende Utee en atgantn De Jonge graaf stiüc een der Havwtna a op en leunde toon luet welgevallen in zijn stoel Mej de¥ed E Al 269 Gedempte Gracht 2i geeft de HOOGSTE WAAK DE voor Gedragen Eeeren en DamesUeeding Koopt geheele of g edeolten van Inboedels Ia ook naar buiten te lontbieden Brieven worden vergoed Let v p op S AAM en l iïl l HrVq deWe LE ALTEIlf 269 Ged Gracht 269 DEJN HAAG rtudenten z gen Dat doet me leed Nu bet is zoo org niet Op mijn leeftijd moet men tevreden zijn als roeo nlft doo erger plagen gekweld wordt Maar oom twee n ze lg jaar is nog zoo oud niet Ja jij met je twee on dertig jaarpraat er hiditig over Wel Ik vcrzdter u dat ik te Romeop een hal van de Iiultscbe amliassadeeen graaf leerde kejtoen hoe heettehij ook ja graaf Dermlnlo die badde zestig al achter den rug hij keerdejuist van ïiijn huwelijksreis terug zijnjonge vrouw kon best zijn kleindochterSew flt EiJD Nu met allen eerWed i Wie weet oom misschien trouwt 11 ook aog wet zd de jonge graaf lachend t rwijt hij aan de tafel plaats nam tegmover den ouden mm f od bewaar me I Ik trouwen Alsik er aan dmk krijg Ik al rheumaatisehe steken in al mijn ledematen Hgentijk is het Biet heel voorifcihtig van je om dit onderwerp aM te roeren Toenik zoo otid was als jij iiu was ik al laageen solied echtgenoot en jij vlleét nogaltijd rond als m zwervende vo zonder er aan te denkeo em nestje oor je t bouwen ƒ Zoolaiq bet MO Mg goed gaat oom f Denk je onw dat de ilieniiBbpn trouwen als het bnn slecht beitoit tegMoT E3©f3 © De Electrische Drukkerij van i BRI RilAIl ZOOI levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK Ji Oom sprak de jonge graaf CioA é ijpijn getuige dat ik me reeds van tevoren Vwhengd heb over het yooniitKicht dat ik lnj II KOU zijn Dat weet ik wol taijn bwrte jont dat weet ik immers wei Ik ben er tad aan hakK bedroefd om geweest dat Ut goen B klBderen h want ik liad imme jou fc ï n de vreugde van het weerzien ia im dubbel zoo groot oom nu ik a nog S n frisch on gezond aantref ais Ik ti Tdriaten heb Nn niet gehc de whiter is nietvearlrij gej san eonder xijn sporen bi WJ achter te laten Toen wij in de herfst Rozenlmrg van elkander scheidden ge tKlde ik mij zoo gezond als n Ja Jn niet geweest ben Zoo geef me nif JB Vm Ben je gereed Voomlt dan aan fcet soQper T wijl hij xijn neet naar de ectkamet erde vervolgde de oude graal U ooMe toen dat t Oastelner l roBwater 4to de rent van mijn rheomatick uit de ï bad gejaagd maar In Decpmliei t ro de oude plaag reeds terug Pe 2 ge maaiid hob Ik meiügmaal dag pMC in mijn mandje gefógeu sooale d DRACHEN QUELLE FLESSCHÊH WORDEM 6P REKENING 6ESTEID D0CH BU TERU66AAF VEItGOEI Vi LITER A 15 CT ZexLd Fxpefoxdex NATUUR E3R0NWATER Wordt TMTTOlgi Adverteiitiëii p TE flUUII m modern Benedenhuis itet hui Iwvat Kamen en Hniio Kflnken Tainkamer Tain en HoliaQr Bovnn 2 Slaapkam rt T6 Iwvragfin Markt 31a Café ReHUarant Het Schaakbord Pilsener Urquell Therrnojfenewallen Ithcuinutiekwallen Aspirine Tabletlen P WEU ER Apothek aOÜWE 135 Dieiistaaiibiediiigen hobtHin in do Goudsclie Coxnant tleedê ÊUrrr Ü DtactdvrrlriiilCn koMea slreHv kIJ ooruKbeiiling 1 0 mgnU I 0 36 voor elke regel meer 6 ceniji Opgaaf uitiiluiUinil aan het Bureau Wie wil prachtig iirht hebbrn Ilij wnuiln zich M IA KOOIJ Kn piittnnbonrdrr Ut WIeringcrWMtrd die sich gnarnn bolant met tiot iuHtalleeren va BRONGAS Rooti jaren lang in dit work loor oniiergaUwkond mot lint tootAto iurtcfli nitKovnonl iKrr oiinflfin koatetoot Aniibdvtilfliid J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD iiG m w m Hen wordt vcruoktsp t MËHK t IMtei tllT HKT MaOA TJN V KV M KAVE SWAAYZONEIV aouri CHisiu DbmTUKEÈN worden afttoleverd iu vor BK l le paKJea van vijf twee en een half en een Ned ons mt ivermelding van Nommnr n Pry voormion van nevtinstaand Merk volgttn do Wet g Mit pont ird Zipli tot do uilvoariiig van geëerde ordsn aanbevelend J C HUL voorheen J PREEBA ART I i FirmaCSMITS Schoenhandel RIeiwejr 4ft Gouda OpgerioUt 1879 IIGT ADRES VOOa lËlIËREËIV VAN Bi OMMLST ON iM s Inkt j BtSTE SCHADELDK 1 11 t lO RN t OLLAMD OKEN ENTBKEPRUS i Slaat niet ovt r de Mtlkmilon Vredcl e t Marl t 30 W l pz ekpii Ohantant oiir rt 9f a ö m ft livlisliiiijisMini RIJWIELIANDEL STRUISVOGEL Firma A VAW VLMET TRlIISVOClCL RIJIWICLEll alia aolMa lUfaat llckt n Koedkooii HOTOEPJJWIELEIT in diverse merken Compltt R parati lBrlcfcUag i Emalll r ii Vtrnikkcfcn ïnwe numwn mlitutrtwrdn pryK ionrnnt wordt tJ op aanvrage gratis to eKondftn Beleefd miDlwvftlünd J F W TIJBJOi LOTISICO POLISSEN voop de trekking nmn 27 Juli a 8 te bevragen bij LOUIS BISSCHOP Gouda NIEUW PHILIPS iWATT 125 VOLT 200 KAARSEN Adverteert in fit Blad behalve Zt ii en Feestdagen l R fS DER ADVERTENTrÉN Van 1 5 gvwone regeU met bewysnnmmer f 0 55 Elke n gcl meer 0 10 Ity drie achtereenvolgende plaatgingen worden dete tegen twer berekend Dienstaaiiliiedingen per plaatsing van 1 5 regels rO 36 by vooruitlH l ilin elke regel meer fi rt Ki elnmi i fU Ï5 per regel irootc letters en randen naar plaataruimte Vit eyers A BRIHSXAH EN 2 0H Ih Itegonnen De Troonopvolger neemt H lievel op zich over de iroepea Rusland steunt ScrvM De Courant van hedenm tc ii pablineert de volgende lelf rainmeu vaa elgea berichtgevers Keulen 2 Juli F en telegram uil Pei rs nirg aan de KAln Zeilung meldt dal de Utissische rugeering na een heftige redevoeriog van diti Miniitter vtti Oorlog Huc omlinot biMtolea tou behhen Servië krachtig Ie steunen Weeuen 2fi Juli Hier veHuldt dat een telegram vaa awH woordiw Katardagmiddag ti Belgrado ontvangen w rd uit INterttburg aaarin de Bervlsehe regeering aangespoord werd om aleh tegen osleQrljk te verzotten Aangemoedigd door dit telegram liesloot de Hervlschc M gfering het iwtenri ncbe ultimatum niet In zijn geheel te aanvaarden Bt rlljn Ji Juli Naar gemeld wordt biH ft de ministerraad te reterabiirg bettloten vDorloopig de ontwlkkellag der geiM urtenisxen al lu wachu n Hel U editer vast l e lolen de vernietiglag van Hervii niet toe te laten Hoezeer Rusland ook aan hH behoud vaa den vrede heoht l l erkuig van ht t conflict legen ile verwachuug oiuuogelijk k li kt zal Uulischlaiid zijn plicht als bondg iuKH zoaderjuitvluchten Io zoeken ta aUe kracht ver vullen j Het te Woenen veHetdJneDdo Frem j d biatt dat nauwe rUkttea met de t oa tenrljksche regeering oMerhoudt schrijfl De aanslag te Sen TO heeft de ge heele wereld doen zi welke gevaren ons Iwdreigen en bedt is gt weieu op de driogcade noodaaket kbekl tot eiken prijA ons rust en vej gbeid u verzeke M r i nota de ServlscW regeering over I handlgd is het werk van zorgvuldlgel ov erweglng en de daaHa gestelde elsclion gaan niet verder dan hoog noodlg is j Maar die eiHohen zooala daar Hggni moeten wij dan ook voorwaardelijk handhaven want het ffM er om de mijnen die Rervle tot Aep in oas Zuid laviMb gebied gegravtB heelt te veri ii ligea kan het taeb ServU Biet overlaten lot Onder den invloed der Oroot fWvii rhe propaganda 7ijn tQBRtanden ontstaan die wij niet langer mogm duldm Bervifi hfoft ons overdekt met ee aot van veritiiigingen die onder Iwt OMW doolelnden van l eMchavlng na I streven overal baat legen ons pn Kaar HminlV Iltrzogewina en KroiUfi wordr tietiten dig afgevaardlgdra geaotiéBtt aai de bevolking tot afvalligli i M ve4el b n en baar vereeniging nlM Sarvte il de naaste loekouisl voor U spit g l ai 8ervl 4ehft regeering heelt mdanktf baar ultdrukkelijko beloften nieta gaMaii of daaraan een ptnde te raatWl fll q die V Berlijn Üfï Juli Op verscheidene daglOwlbureaux werden uit I etersharg xeer ernstige IsTlchten ontvangtm Daar men geen olficieelc lievesUglng van deze lologramtuen verkrijgen kan ziet men voorlooplg van publioatie al IVriljn 1 Juli Berichten uit Boeda xi i icldeii dat me U Betniia kanoaK bulder hoort Oosbmrljksche troepra sou iii n dl Itrug naar Belgrado reeds Ih SuI beifiien Wi eneu 36 Juli In geen geval zal lot Borvili een ooriogsverklaring gericht wordi n daar aaagazleo dit laad het llaagscbe protocol nlui ondertiH kend bootl dit niet noodlg bi De N R Crt publiceerde hedenmorgen dlvolgende Reuler teli rauiuien lUt etUnje Ik Kroouraad tieeflooder voorxltting van den Koning tot tUgomeone mobilisatie lM rtloten Te Sofia voriuidt dal Paajits doordoo Kervischen geaant heeft laten vragen wel li id nlU i n een hartslochlolijke Holde u ute kuoBim liewegea om ontrouw te worden aan de zorguloow gewQoatim van liet vrijguselienteven M Ik vreea t jna Welnu Dat llf voor zoo n vurige liefde Biet er viitiiaar beo Maar Bnmol p Jon leeftijd Misschien ligt de sdiuhl niit alleon ii mij als tot heden zooveel me wel be baagd maar niets me gelioeld h eft Aan wie dan Wel aan de jonge dameo van onze omgeving Üoodra Ik wn vwi die mooie jHipjieil waf naderbij leerde kennen lieve iiemcll hoe menigmaal Ism ik er dan aan herinnerd dat l eschaafd niet elden dezelfde beteekenls beeft als vermomd en dat Neen met oen man als u oom lieboef ik niet uU te wijden over bet onnatuurlijke bet verdraaiende in onzen maatsehappeii en omgang die sleohls vormendienat la Misschien stel je to hooge eischen Ik stel volstrekt geen 4schen mijnheste oom U moet niet denken dat ikmij een Ideaal van vrouwelijke volkomenbeid gevormd hoh waaraan Ik elke vrouw toets die onder mlja bereik komt Ik verlang sb chte An dtng mijn hari moet gesproken hnhb voordat mijn verstand bewilligt in die verandering iB mlJo leven welke door ïuA woord huwelijk wordt uitgedrukt Kn heeft je faart aeg wmlt gMimhken mijn ïiesie jongen wegifig heelt toegestaan ta als eon stilzwijgende Instemming oil evat Wij laten liter de voornaamste tljdlo gerf volgen De Diplomatieke betrnk Ingen verbroken De oorlogsverklaring om quae Ue van enkele ur Weonim 95 Juli half wrorf s avonds OoHienrljk acht het antfoord van Bervie onvoldoende De dlpton ke Ijetrekkingen rijn afgebroken De oél iverklaring Is nog slechts een quaestift van enkele uren Ween 2ö Juli De ostenrijksohe regeering heeft de volgelde offlcieele nota geptihlieeerd De Bervische Mlnlste presldent Pasltsj Paseslj vertoond zlé hedenmiddag tot voor zes uur In het Ooatenri soh Him aarsehe gfw ntschapsgeoaw te Belgrado en ga een cmheviMlgeod antwoord De Ooslenrijksohe goant Olejfi deelde mtde dat de dlploiadleke iietrekktnfftv waren afgebroken en v rUet met hul g beele logatlepsrsoneel t4 6 S0 Belgrado Belgrado 6 40 AJgyoeeiw mohlliaa tie Dat met maar II deuk dat nbet ieven van vrijgeieb een tswljn moedniiiio t ZIJD om aan trluwen te denken ondemU id dal men liet door een ro llge genegenheid op ifc gedachte komtvan te trouwen i n is noch hrt n noch 9ft andere het ffRval bij je glweeet Neen ooml At l M Ik niet altijdgelukkig gewfwt toch as ik altijd tevredim ik herinner m gmm oogenbllk tlat oververzadigtag de vreugde van mijn lHtaan iKjdierf Wai tm genoeglijkaB lijd hcbiKTi wij den vorige omer op uw Rozenburg doorgebraAtl Eo uu verheug Ik me reeds dat Ik de Operfc t i het Burg thf ter zal hezoekea mH mijn vrienden omgaan die Ik oe lang nle gezien h b F n Hi de uitspauiiDg n vm vermakni die het pierftiga Weenen aanbiedt iwhoef ik dan to de ernatige stadion niet te vergeten 4i Ik nu weer li opvatten Ik heb M n reis aehterden rug waarop ik vffi choona ugflDvert tand en hart ve genoten hebbea IIw zou ik er toe kotDllt om naar ranring in mijn leven ie teriangen Je 7ult dus alleel twuweo wegensde tweede reden Hoe bedeeH u dal oom Wel wat je wa as geaegd hebtdoor een e stlgp gen beW Heb ik gencgenWd gezegd Danhi i ik bel rechte wofd niet gebezigd Kt moet mi sterker léid waaiun voor Ik niet mijn scheepje mem üiet naar de huwelijkflbaven Oeen Maarde genegeo