Goudsche Courant, maandag 27 juli 1914

53e Jaargang Kleiweg Ken n8tj r oon n Chr b g ï b b h iVRAAGT t en 1 Saptomber te Qond wn not Burgerkosthuis liefrt in de omgering T n het lUünn Aanb mot prgnopg af an TH VAN DER Wpil HMrenitrut A lU Rhsoao 10 Hot van oad Iwkimde ETABLISSEMENT DE PARIS van iWoutirsdellaaii in weder al voorK nde jaren goarrivwrd Standplaats Markt togonovur do Firma O f DE VOOYS Poffffert es en Waffels allei met d boale kwaliteit ImtarK bnkknn Hopende avenalu vorige jaren met en drnk bmmek vewerd 1 mogen worden M tttaam aa h viil nd I Wouters de Haan BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hy wende rich tot JAC KOOIJ Kz pnttanboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belaat met bet injtalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang ii dit werk data ondergeteekende met het grootste fluocm uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERlNOeRWAAm mmmmÊmÊBÊÊmimÊÊ mfmmÊmgmm M rooderHtelHng lUt Uu laud riervttf niet itaJ loffiateu alM ln t tut eeu krtjg UiOet komen l te mevuing wordt ook buvealigd door hetgucn de uttlcteum lleunoourani t l rtc r burg gbtferea iadi deetde Lteario taal dal Ktiaiand bereid U met ali raiddotim die et groote mogendbeid ten dlnwite itaaQ ie antwoorden op ieder MpoOr vaa utinacbiing vau iju reclilvaordlge eiacheu tlUMlatfd aai niet lo wtlfuuuun dal een Klaviaoht mog udlieid wordt vumleU maar lit tM n id OuMieurtjk t tutinen litj alja rttditv aardige wbtcben 8ervl loegvvi adMd aan tu ratb n Hel al ecbler nooU lofgeveo il t bet geheele HM vIscbe volk wordt gutrolten u r willa van de uiiMdaod van wn iHikel periMon Servië ttoufa Kuiiland kuunt n duldt u dot de Sou nok ulet rbauvjulMliacbe kringen verklaren dal Uusload et u berbatiug van lieigiH n t oatearijk m lUU hvsAx gedaan uii i kau duldi u iwlillci hopen minder op eed mUltaIro interventie van Hutiland In verband blermedv wordt Ie houding der Hlavea In t OHtnnrt k tlougarlje wet groote opmerkzaamheid gade geNbkgen Vooral hoopt men veel van Kumopblle Mtroomlngen onder de Tiwhecben 1 k nationaliattn en Paoslavitften verklaren zich daorenbgen openiljk voOr een oorlog Zondagavond Miaagdeu ij er In een anilOo u arijkMbe uMuilleataile lilt tl lokken V oor hvl rttdactirbtin u van eu iad tl PetcrMliiirg bleld t n iffloltT etni lotHtpraak let de nmalgie dia daarop I eve Servi riep Van een ootriogHgiif w i Hiemtnbig iH nog wet nieu tu u peiiren maar bet Is nbH oniuog lljk dat bli raan onder Invloed vau de Hlaven verandiTlng kouit ï e uiliogen gevoegd bij d M riehtenWdike melding maken van liH naaientnfkken van lOü man ItuMlutche troepenop de Ooalenrijktiche grenwii welke Im rlehuo eehler nmler voorlithoud mw ti iword n aanvaard xijn nlei g nchlkl umHteiin te geven wui oplimUtlaobe iMiaefaoiiwtngen I 0 iw iand W n het oog mblik bt leebier dan AU van girteren dal in dlgegi ven umitandighedi n alM gunstig iMkm worden Itencbouwd BERICHT la vorbaad aiat ém aluitiag émr anAharljaa ta vacantia voar i ZATEIIDAa I Maaaoas aa DIHSDaa 4 AIWUSTIIS a a ai aa OOUP CMt COUWUIT a i aia aaflaa Ml ET arooiiilaaa Oostenrijk Servië De dreigende oorlog Als een donkere wolk aan den Euro penachen hemel dreigt na de onmsK barende tydingen het spook van den Oorlog dat geheel Europa in vnar en vlam zal zetten Do toestand van ernstige spanning sodort een paar dagen door het conflict tusschen Sorviö en f o8tenrijkHongarijo in het leven geroepen dreigt 4k oogonblik tot een nitbarating te kttiuen waardoor een nameloos wee over Earopa wordt uitgestort De harUtochten door rassenhaat ontketend hebl en in den geweldadigen dood van den OoHtenrijkachen troon opvolger en diens gemalin voor eenige weken te S jewo een aanleiding gevonden om den oorlogsfakkel te zwaaien ei de trommen te roeren die daizenden ten doode sullen voeren indien niet binnen aren het besef wakker wordt van de ontzettende verantwoorde ij kbeid bij de leidende staatslieden dat dit moorddadig optreden niet m g plaats hebben Het woord is thans nog aan dedijdomatie en aan de staatshoofden zelvon die mag men vertrouwen hechten aan hetgeen omtrent hun pogingen tot bohoad van den vrede bekend is geworden thans tracKten de reeds vonkende vlammen van den strüd te dooven Of deze pogingen blagen zullen of de massale menachonmoord dank zy de moderne krijgt middelen zal worden voorkomen het antwoord daarop zal wellicht reeds in de eerstvolgende uren vallen De diepe grond van het conflict tuBschen Servië en Gostenrijk Honp rije ligt in het rassen verschil en de daaruit geboren haat In Oóatonrijk Hongarije is de vermenging der rassen van dien aard dat zij zoowel voor den j hinenlandschen toestand van Jiet laat als voor geheel piel Ih voorljereidxelen tot den oorlog Zoowel dl Donau mcinarebie en Hervla U lie I tirop t M h landen Ix reiden zieb voor op dl gel iir ijkli ilen OoeU nrijk beeft 9 legerkorpHiii geüwhillwH rd en biiift H ii oproep gedaan aoa de rich iMlbWNlandf Iwvliuhwdf OoHtunrCjkerti ook In NederlandJ om xluh op hül e ele leidieu KiTi ed ie houden I e vernterku mtelliagen mmém ingenotiH i Aon de UervlHohe gr ne taan bet 12de korpe uit HerimuuiMtail bel 7r korpe tiii v nïieplng Van c n der franlüle hulzen In df Maximlllaanfitraal in gebruik geuomt n door een daoM die de nleiiwi Ku rigbeid der omliggende buren nit t w i nlg opwekte In haar petH gfdiuld had men baar vlug de trap xien oj gaan en itedert di n dag van haar koin t bod zij mh M uiaal m de ftcbenterlug hel hub vertali u t i wan na verloop van een uur teniggikeerd Niemand van de bitistiewonerH bod de trellken vaa haar getast kunnen ondersdielden en toch noetnde nlentond liaar andtTs dan de Hchoonn gravin Al gravin Minona xerny had de portier van bet huid haar Ingenchreven Zij had t f n oude kamenier meege Hraehl eene ItaltaanHche Am tla Oallonl die alecbta gebroken Dultacb prak Terwijl de gravin bljoa nooit liaar tjoudoir verliet bewoog dn kami nler zlth Sa de woning aln ware zij de mei dteren Zij Ifet alle met vorstelijke pracht Inrichten Zij behield fileobts een deel d r aanweyJgQ meulmten en voor bet overige iiioeaten moulM lutakerii en Kdmogerii druk werken om de gehuurde appartenif ti n binnen tww dagen te venwderen en in te richten voot een lebulii van et n aan weelde geweode lUme nit de hoogNU krtoffmi der Moatuc ppij Dienstaanbiedingen hebben in de Cfouds he Courant Mr D e adTertrDtléii kosttii sleekte kIJ Teorailkcliliig 1 6 regela f 0 36 voor elke regel meer 6 oonta Opgaaf uitsluitend aan het Bureau 9i Waar z jn Wo ook md ons gesprek ffblpven vrwg d ouöp O a i el Mangrijk hooIilBtuk van bet huwolljk Maar oorii ii if nu vijllien iaar weduwnaar Zestien jaar mlpi waarde zeatifnl Welnu m u hecU er nooit aan ge dacht weer eon vrouw to nemen U heeft liuH voiatrcltt geen nwht om met voorlielde hij dit hoofdstuk sUt te staan Toch wel mijn jongen Ht moetttedacht zijn op de Instandhouding van H adellijk geslacht en je daarom e nnwnntig aanpakken ala je in dat vrijgeïellenlevfn wilt volharden Kn dat doe iknu vandaag een met voorlirfde Waarom juist vandaag Omdat Ifc vandaag iets voor ie gevwden hrb Voor mij Ken vrouw voor mij Ja een vroow voor Jou Maar oom het schijnt wel of n het went Ia ee hawelijk daa een aak waMgNcBcheren bij to pas komt Tim Iim iMi mi hooren Heth éiket wel een passende partij voor me Wordt vervolgd DRINKT IJ S S E L S lÜ N S R O O D Koning der kluchten Witte Itioscoon I Ziine Hoogheid Incognito PRINS dARL HEINRICH GEEN ENTREEPRIJS Slaat niet over de Melksalon Vredebest Markt 30 Ut b oeken ChMtMt Conr rt Vredebe t Am9 yaii Flink deg flijk geaelschap Met steeds afwisselend Program Ik iMiit JtNlMd Aanbevelend A J AliDENHUYSEN OMTVaHOEN niau modaHan vilten REISHOEDJES la WIT en UUJEUKB De nog paateerende ZOMERHOEDEN wordan bizondep woopdeelig opgeruimd Tevana oarhaHëaw mmm uitgebraiaa aortaariiHI Cnpo Mea Pliwicl Zijde ile mr Sosliiy Mkii ii BInhs wellie naar varkiezing gemaakt gelevenli of zoo ta iMkOMoa aija QËzV ir DAMTZIG HOOaaTRJUIT II Sociëteit ONS GENOEGEÜ Gouda mE UWE SCHOUWBU RG Kermisvermakelijldieden DiMSDaa aa n woEwsoaG 29 iuli rai4 mr aLEOHTS TWEE BUITENGEWOÜE VOORSTgLUIIGEN d i land ahe Rawit fexelsohap Dirsoti HENRI TER lÊ L te mm éanr h t E i sl N MTMMM M = Past d r Op = en Migruine worden zoker on dadelijk goneion door do luto flpiJnImmWJJm van npoUieker HtKlM PnJB por Hacon H onnt 10 Verkriiffb lo Gonda by AKTON OOOPS Ka OLFF fc Co t Rotterdam bg K tAN 8ANTKIIKOLFF Korte llooftlateeg B tf p treëen m 01 m IM aanvang M uur pi aoiaa V i f DONDntDAO 30 JULI tot en nut 2f f Aa 3 USTUS Khitterende VoofïtetHngen door let Specialileiten GezèljBöhap Hmlli William Kastar iipnsttrii in VirlMi Solüttei endJPn rai ina zaterdaoTSFzÖSmoT Auouèrus DE ZÏÏID EOLLAITDSCEE Maatstrhappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Dames èn Heeren 2 Bo ken over Etiqnette voor slechts f 1 No 1 Hwidbock voor Dames waarin Uel Ideaal eenar Vrouw Het Melnje en de Jongeling Waardoor kan eon Meiije inicli hot bsiit van haren UemindevoorimroorvaraekeronV I jefdoivorklaringen Hosmen de Liefde van Ml M n verwerven an binnenkort yn Verloofde kan lün Het Huwelijk llui nluk Ink Klooding H t Onderhoud in Jeselnohappen Hoe men Benwken aflegt en ontvangt en en No i Hwidboek voor Hccren waarin Over Vermaken i Houding en Beweging Kleeding Aan Tafel Vultea Hoe men met Damei kennii maakt Waardoor iemand idne Geliefde aan lioh binden kan Minnabrievon Hiiw HJk aanvragen enz eni Vlli do Werken over Etiquette BIM of WelUivondheid voor laoht f OJM l eido voor l oht fl Te bekomen by D BOl I K Haxanrvan Ooedkoope Boeken te Rotterdam Franco na ontvangst van Po twis l van fOJO of fl waarop voriaeld Etiquette No 1 of No 2 of Etiquette 1 en 2 Maalischappeli jk Kapitaal f 1 000 000 CommlMail n Mr M M SCHIM v d LOEFF Pre Dr A E TEN tfe R Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEK 8eor Directeiir Mr J W KONINÖ f f Do Maatachappy luit allo oorton Levenaverrekering tog o lage premiSn Vrögevigo voorwaarden Voor inlichtingen wonde men ich tot de Heeren ti m911wm K TKm miaeem te 8eik eea n £ o ijSrmmmm Wetkavem te MMM Alülvang der Matlnéet te haM twee en der Mrèes te 8 uur Brokkenhuis Damei I Wilt U bn het opruimen in deaen tyd t v p donken om het BroJikenhuU Zendt slechte bericht aan een der Commiaaieleden of por Tel n 178 en onie beambte aal halen wat Ü wilt minen De Commiuie W GOL Voora I V DANTZIO Viflp Voon B D QROOTENDORST Pon l laat bo pr king op den dag alor Voontelling van morgen 9 tot 1 uur aan hiit geliouw te en 10 rent i r plaata Il OW To a f a MiiaMi aaw laMllieMM loo LUNA PARK atandpiaatai Oroyte Mirfltt Hot eenigste en het nleuwtte wat aich dit jaar tp hot ketmiaterrein van Qouda preeenteort ia ANTOOIV BBNlEir lej d WedsE Alter 269 GedjÉmpte Grackt 269 Dfill HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Sameskleediag Koopt geheele of g eeltftn van Inboedels Il ook naar buiten de stad aan hoii te Wtbieden grieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ADBKS iV lIq deWeiE ALTEE 269 Ged Gracht i DËJS HAAG Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda Stoomcaroussel Salon 11 1 m m ïBi Mm wtrdt TenteU tp t MERK Ie lettei mr BRT MaoAiuii van N RAVENSWAAYZONEN aOHlSCBMU Deie THEEËN worden afgeleverd in verxegelde pakjea van vijf Itoer en ten half en een 2fed ons root vermelding van Nommer on Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zich tot de oitvooringvan geëerde orden aan r bevelend J C BIJL Toorhett J RREEBAART Li waaraan verbondon ijn nisuwate vinding on wel Rutschhopbaan met Gak Wall hetwelk door agn beweging het lachen verbaiond doel opw kk n By hot binnentreden vorbeeldt men lich in een LOta Park to gn waar duiaenden menaohan Verwonderd taan over deao praAtigo LACHEN 1 LACHEN LACnCN Hopend looali vejjiden jaar m t eonaelfdo bewxk v roor l te mogen Aanbevelend AHTOON BENNER ictoriawater u f de VTeforiaiBron te Oberiahnsleim Êm Tafel drank Vanhj0Coninfi yAefïuJsder ledeHaiiém O 12530 JMnsda Sg Juli 1914 wmm mum iTi© u r srs oocl d vexteaa tieTDlstd v oox Q 0 a d a © an 03=a str©lc©zi Verschijnt dagelijke behalve Zon en Peeetdageu PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 85 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abunnementeii worden dagelijks aangenomen a in ons Bureau Markt 31 by onae Agenten den Boekhandel én de Postkantoren PhTÏS der ADVERTEtÏTieNl Van 1 5 gewone regels met bewQsnummcr f 0 S6 Elke regel meer 0 10 lljj drio achtereenvolgende plaatsingen wonlen deto tegen twee berekend TelefooQ Interc 82 UienxUiaiibiedingen per plaatsing van 1 5 regels f0 3 by vouruiU belalinu elke regel niei r 6 ris Reclames fO J5 per regel inHite letters en randen naar pbuUruimte Telefoon latere 83 UitgeTen A BBINIHAN EN ZOOH njksche Duitschem is de sympathie voor de Hijks DuitadiQrs niet btjz uider groot De oorzaak faiorvui is te zoeken in het feit dat Dnitsdiland niet drQft oen Daitachnationale mur n Duitsche rijkspolitiek Het voojmaamste tow Duitschland is dat het kan st onen op een groote mogendheid die het bg sal staan als ooit de groote botsing met Kusland en Frankrijk eens plaats heeft Of deze mogentuwid nu al of niet Duitschnationaal ia kat de diplomaten te Bt rlijn kond Gevraagd wordt niet of die mogendheid en Duitscli nationaal l r in het veld sal brengen maar slechtK hofi groot dat leger is Het schijnt echter of op den duur de rassengeeehillen steeds scherper van vorm wordim en is dit bet geval dan zal ook het OostenrQksche leger niet meer een eenheid vormen sterk genoeg om ook op het sUgvold tezamen to blyven Keizer Frans JoMph heeft steeds getracht de homogeiiHeit van het leger te bewaren en daaraan hebben de Duitschers het te danlum dajt tenminste de commando taal in het leger nog Duitsch is Maar reeds z n er ftoncessies gedaan die voor de toekomrit hot ergste doen vreezen By de Uongursche landweer heeft men reeda t ig geven a n dn eischen der andere rassen on is het Duitsch niet meer de eenige commandotaal Het is do eerste stap die natuurlijk door meerderon zal worden gevolgd Niettegenstaande Oostenrijk thans met de sabel rinket tep n Servië on dus t en het al Slavendom wordt door de Oosten rij ksche regeering in oigeh land bet Slavische ras in veto opzichten begunstigd Zal nu op den duur Oostenryk overwegend Slavisch worden Zoo ja dan zal die overwegend Slavische staat in de toekomst niet samen blijven gaan met Duitschland Daarvoor haten de Slaven de Duitschers te zeer Zoft mot dan zullen toch de Slaven teikoDS weder tiaohteQ zich los te maken van de Donau monarchio Servië zal thans waarschynlijk het loofd buigen voor Oostenrijk Maar zal het dit steeds blijven doen Het kan verklaren dot hot zich nederi t bi de annexatie van Bosnië door Oostenrijk maar in wezen beteekent zalk een verklaring niets In de toekomst zullen het niet meer in do oersto plaats de stoten zijn dia strijden maar dtt rassen die zich in dit geval wel heel weinig aan de rijksgrenzen zullen storen Reeds na wordt b v in Oostenryk met de rasseninstinoten rekening gehouden door maatregelen welks tot gevolg heblwn dat in t d van oorlog de avische regimenten soo min mogelijk in em te linie worden aangewend Met het steeds krachti r wonlen der rassen insticten is in Europa een nieuw tydperk aangebroken dat ieder met zorg moot vervullen De toestand van thwit Na dun grooten louvloed van berlohteo van de iH ide loatMlB dogeu ia thMin het ti ilelijkR nieuw op dU oogenblik xeer schaanieh Wel wordt melding gemaakt van een plaatit geiiod betibende telt grdliuChe oorrtMpouduntie liwachiv Kelzur Wilhetui en den zaar wordt uU Itome u i gedeild dat ItallA in uimt n ttrking met l ngeland et n verzotviend ü itri den liy iuitt nrijk tracht te IwwerkNlelligen teneinde lol herstel van den nn 1 rankrljk kwam nwdi e n gunHiig antwoord in Hieruit moge blijken dot Fngeland np JU oügenbllk a het mogelijke doet om fiitHN l te krijgen en daardoor de gmnocileren ie ontMpsnnen r Ir eehler In KdwSrd iirrj n optreiltn hin iiing dal met groote zorg verruil n dat i dat door hem Kiutlaod wordt iMisehoiiwd al te behooren lol de bij het oonflict iH trokken ii Mi iidh4 den ItiiHland i nli t genoodlgd tot felnemlng aan de eonterentle Kusland wordt genii ld op AAn li met Ooaienrijk Hongarije en HervlB IHt g fi te denken dat flrey iM kend in met verhoudingen tuMchea Hua nnd en Servlö welke niet algemtM n 1 0kend zijn n dfe grond gevnj aan de Europa een ernstig gevaar oplevert De groote strijd in 0 tennjk Honganje gaat taaschen de Germanen en de Slaven De Italianen in Oostenrijk vormen een aparte groep dte verlangt naar aansluiting bij Italië Van de Slaven is er een deel dat vereeniging verlangt met de Slavische staten Servië en Montenegro Een ander deel eohier wenscht OodtenrijkHongarije als monarchie to behouden maar er zelf de opperheerschappij m handen toS emen en de DnitBohers te verdringen Temidden van al deze rassen staan de Magyoren die van Mongoolsche afkomst zjjn alleen Kij hebben dit is hun overtuiging van do Slaven nog veel minder te verwachten dan van de Duitsohem Deze laatstgenoemden echter worden langzaam maar zeker verdrongen waartoe de R K kerk niot weinig bijdraagt door het plaatson van Tsjeohische priesters in centra waar slechts een sterke minderheid van Tsjechen is In de laatste tientallen jaren is dan ookjhet Dnitaohe element zelfs in Bohe men steeds meer teruggedrongen en onder de Oostonrijksche Daitschers zijn er dan ook nauwelijks nog die gelooven dat bet Duitsche element zich op den duur zal weten te handhaven H t HiüMbnrgtche Huis ii in wenm fkomst een Duitsch vorstenhuis et beginsel van keizer Frans Joseph is vroeger steeds geweest dat Oostenrijk moet agn een Duitsche staat hter de omstandigheden de toe iming van den Slavischen invloed in Ie eerste plaats hebben hem gedwon gen zich steeds tegemoetkomender te toonen tegenover de Slaven en hetzelfde deed de onlangs vermoorde aartshertog Deze had dan ook veel vrienden onder de Slaven zooals blijken kan uit de gebeurtenissen na den moord toen it wraak de Kroaten toch ook Slavin de woningen plunderden van de droomers vu een GrootSetvië Zooals een wetenschappelijk ontwikkeld Oostenrijker dezer daoen verklaarde was de indruk welken de moord op den aartk rtog di gemuin maakte bij de TsjeüÜNm grooter n bg de Duitschers in def4ii monarchie Nu zou into kannen ven achten dat het Duitjsa ie rijk in elk geval zij het moroolen steun zou verleenen aan de Daitschers in Oostenrnk Maar ook dit is het geval niet Bi de Oosten Waarom nielf Zou ik nu eigenlijk den naam mogen wet4 Q van die iteboone weduwe I rut wiw ik van pbu je d4 n naamIe noimi n maar Ik l eu van inzicht veranderd Van avond r g ik haar naamniiH len eerste tot slral voor jenpotlea leO tweede ecbljnt het me bevorJu kaan mijn plannen je lUen naampig Ie verzwljgeo Waaromf Wp mijn waarde de nleuwngierlgbfid maakt belangatelling gaande en de elanKKteiling geeft liefde Ik grijp je menuf Je zult nu aan die onbidtende denken bIh je In je iK d ligt je droomt wellicht van eun dame zoo scbo Hi als die Ktliarma r omaro en morgen bij betontwakea denk je er weer aani I n nu goeden nacht Je zult wel vermoeid sl mijn jongen en morgen ktinnea wij bijhel ontbijt on genprek voortzetten Ooeden nacht dan ooml Alfl wij de waarheid ulde willen doen dan kunnen wij geruitt bekejinen dot de berekening vau den oudi heer niet veif ml wan Nadat Bruno zijn legerHtede opj e f7Mtc had waren zijn gedachten nog een gemimen tijd bezig met de gehdmzinnige onlieJcende Het iieeld der nchoone rsihartna f omaro Mond hem dnidelljlt voor den ge en hij sliep In roet glimloch op bei gelaat FEVILLETOX Dij ultNiek paesend lie jonge Atum iH van ouden adel n rijk zeItH zeer rijk Knap voorkiHsea ZfMT moot neen dat drukt veelweinig uit lij is een Hchoonheld I en Bfhoonb Id van goede familie zeer rijk maar dan moiist Ikliaar kennen NpA 1 geloof niet diU je zelf maar wiot dat ze lK 4 tond Woont a hier dui niet in Weenen Totnogtoe niet zij zal echter voortaan een sieraad van oazn arittocratlitchekringen zijn In dit meisje f r geen sprake van e n meisje Pus een wedowe Juist wn weduwe Nog nooit heb Ik roe fwn wedwweal mijn toekomsttip vrouw voorgerteld SlcedA dacht ik aan ecsi bekoorlijke maagdnlfl mi bmld Wacht maar mijn waarde Ik wtl eenf zien of j woerfutand kan bledim aan zooveel itchoonheid en Mtovcel beB innelijkc lieftalllgheid Ik zal je aan haar voorstellen en dan met de dichter uitroepen Zie dotir d i dexe Mhooaheid Zorg dat bw hart nlei lijdt Maar oom als ii niet atttid zoo akalm raensdi woa Ja welt spot maar Dan zou ik met dienzrffden die Ut zeegen Hoe schoon die Sêêob wb moet I i s gri iaanir liarte blaken do H Sefje vor Uk In allfu ernst ze 1 werkelijk MClfBchoottheid Mituwhien herinner jo jt noghet portret wel van Catbartna ornaro dat in IK7H door lUakart op do fchilderlJententoonHtelling werd ingezonden Wel zeker OOB Welnu tel je zulk een profielvoor alR je ecu begrip wtlt krijgen Vanj4ar Aohoone gelaoMtrekkeo Zij w oUuurlijk in de bssle jarea Twintif jaar lüu Lfm weduwe van twintigjaar I le slechtM oen hall jaar gelroHW lis geweest iRoo titechts oen half jaort Om zoo tl w gen een maagdelijke weduwe Kn hoe lang Is ze wainwef Pas vlec wtHua Vier weken pon Vm denkt M nureede weer aan trttiwenf Kat weet ik niet mijn waarde Ikweet I atlfien dat zij onmogelijk liefdekon gevoelen voor haar ouden echtgenoot die als een ader Voor haar was zoo n Hohoooe rijke jonge vrouw magleti van het leven elschen nu het lothaar de vri etd heeft geschonken Hetzal haar niet aan atuhldders ontbr keD n Weinige dagen geleden wi aU je gftieiten bent Je naar mijnplannen te schikkei zou het niet kwaadzij als je Mj tijds mrt haar tn kmnjnkwwB as düfflTafi Oom ik galdof dat u met uw plsnren niet veel geluk zal hebben V i