Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1914

53e Jaargang DRINKT IJSSELSTIJN S ROOD Manufacturen Dienstaanbiedingeu hebben in de oudsclie Courant aUeé tmeee Deie tdrertf itléi kostn sleekls kij TMraitkeUiiig 1 6 regsk f 036 voor elke regel meer 6 cent Opgaaf iiit laitend aan het Bnieaa OEBN ENTBÉEPRU8 81oat niet over de Mtlksalon VredelKiit Markt 30 te beaoeken Chaitaat Coneert UEVBAAOD een n tU Winkeljuffronw lin gooil op de hoof te i mot boT ngftno md vak n vmi goede geiaifi oH re H Flink degelijk geielichap Met steeds afwisselend Program m IH ImijS il Mni Aanbevelend A J ALDENHÜYSEN M voorzien nniLr iiir ni i uiiiii üiii TuirnMiD 3 è 4 bekwame Metselaars 1 1 Serv eh c i Marinowttsj die lo Karlnltad i eu kuur dtn d iw gf vangeit genomen doch unuilddellijk we r rij gfilatm Dr Berliner Ijïkal Anxetger vaa gisteravond lK al een telegram uit Pelf rwburg voigeiw hetwelk keizer Ntr riaas xieh uaar Finland heeft Ijf evm nadal hij luaofaUging had gegeven dadi lljk 1 4 legercorpsen eu Ln guval mobilisatie van het Diiltsühe leger de gaoscbe legeruiassa in Rusland op oorlogaaterkie te hren ij Het Berliner Tagehlati van gisteravond bevat em teh am uil Athene vau di volgtvidea Inhoud l e üchlendblad zijn eenstemmig va oordtH l dal er voor Orlekenland geen grond tot deelneming Isislaat tn hel Oos lenrljksuh rvhMÜie oondlct zoolang Berv door tostenrljk alleen wordt aangevallen De Voorzorgsmaatregelen Vftn Nederland In verband met den kritieken toestand De voorzurgsiuaaLregeleii In verhaod m den krltiektm toi tand wonlen voortgezet IV strategiache punUm van het latid lienevens de lot angswegen ajui de gn nzen worden iieset door de iMidnr de wapenen zijnde mansahappen De versterkte ktisiplaabien word Ier verdediging gertied gemaakt Hedennadit is turn alle lundweerpHchtigen in de gemeente Monster Rchnftolnk sangcoegd sich in gnroiHlheid te honden voor de opkomst met spoed onder wapens Men meldt nit s Uertogenbost t De land woord üttriftsoom mandanten bebben oen wnarschnwing otitvnn ttn voor de grenswarhten s Hortogonboioh en Nymegen De apoorbrugf en te Uensden Uedel en Havonittein xyn door een dotachemont infanterie Imzet elk detachemont ter sterkte van 15 manschappen onder bevel van oeo officier Te Middelbnrg werd opschudding veroorzaakt doordal aan de tandweerplirhtigon liehonrondo tot do knatwocht een geheime oirculnire van en Minister van Oorlog werd uitgereikt waarbij hun wordt aangesegd zirh gereed te houden voor mogeiykemo bititatie en hnn zakboekje na to gaan Ter bewaking van hetinundatiokanoal is gisterenavond o n dtitiinhomnnt infanterie uit fVlemTiol aangekomen Uet fort te Umaiden is in staat van verdediging gebracht geen verlof wordt verleend gevraagd BEKWAME Plaatwerkers en Bovenwerkers knnnen GEPLAATST worden loon 26 cent per nnr Bchriflelijke aanb aan de Werf CZAAK PETER te ZAANDAM P DE OROOT Auncincr IDA oodi Vacantic Personeel Ter g olegenheid van de vaciintie van het personeel Mtllen de Kaïitort n en Werkplaatsen van ondeiweteekende Drukkerijen op Zaterdag 1 Maandag 3 en Dinsdag 4 Augustus a s aESLOTEN ZIJN J VAN BENTÜM ZOON J Jl B08 A BRINKMAN A ZOON M A CATS EDAUW ft JOHANNIS SÏ N V DeukicrKij v h KOCH KNUTTEIj t DRUKKERIJ VERHULÖT OouneoHX Koaaiaa JOH MULDER E J NUKAMP liDsleieDil lijfrt angebodcn un iwler in n of vronw H piul l luniiM niot noodig InU htinK n worden op aanvrage gnitlt VBntrokt door Til PORTA Bionut Luik B tKifi Tandarts Oostingh QOUttA il van i AUO tot nuteni aankondi HET FIJNSTE TAFELWATER Venterkt het organisme Het Malfata Meawatar waarin het ra4liinii hall ceMtaat kekoaden bllfft Ta OMida M4iri lHwr Mil F J J BOüNiVAN 08TADE puK uit de stad P ZILVER b richt aan iHn gafierde egnnatiR n dat by evonafi vorige jaren weder in geplaatüt op de MARKT tegenover den heer 0 Kbob De bekende Heerlijke Wafelen die de firma P ZILVEH bakt worden londer prQiverhoocIng aan huii hoBor d U rwyl boilelUngen worden nangennmon cootang do kraam taat ► ivenaU vorige jaren al bij ook nu door nette Jirompte liwlienlng ile guut on h vertrouwen weten te vOTwervBnf welk hem nu reedi meer dan rjOjK door het Ooudiohe publiek 100 ruimBuhüiit i iwrbonkon Hen wordt vur oclit dn liiiiiti llin on op te geven uitsluitend n de kraam Aanheveland Firma P ZILVER OMTVMiaEN niauwe modellan Vilten REISHOEDJES l WIT M BMLEUm Da nog MStoapamla ZOMERHOEDEH ranlan MsomiaF woopdaelig opgaruimd Tanaa MrhandM m uHgekraM MrlMriaa EHpois Mn niim Zyii é mi Mm Mm ei lleitu Ih MV riUulat § Kriamr i ♦ alaa W aalMe lwi OEZ V DmrrziG HaoasTMuiT II POOL S TANDlMilDOKLEIV zün do beate en goedkoopste staan onder voortdurende cheikondige controle en worden indi 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Jheniiselie Fabriek L POOL Zonkn Amsterdam WOTeMtantoonstalllat QBNT 191 Bolt nadadlntlnt Lid d r J ry OpeiLl are Verkooping TE GOUDA op Donderdag 13 en 20 AugustM 1914 des voormiddags 11 uren m het Hotol De Zalm san de Markt tea overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J PEMAN van Een goed onderhouden gunstig gslegen HOFSTEDE mot Schuur Hooiberg verdere 0 Ummerten Tuin en Boomgaard nu verschillende perceelen uitranntoao beste Isehe lal EEN k TWEE bloedniiverende Laxeerpillen Slym Oalen Maagpillen van Apotheker BOOM s avonds of s morgens genomen waarborgen U een goeden stoelgang zoivoring van het bloed en verdryving van overtolhge gal en slijm Prijs per doosje 25 of 50 cent Verkrijgbaar te Gouda by ANTON XIOPS Fa WOLFF Co tê Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdstoog 3 as cent per tuk LUNA PARK Standplaats I Groota Markt Hel e iflte on hot nlcuwcte wat ich dit jaar op het kermisterrein van öoqda presenteert n ANTOON BKNNER S Sloomcaroussel Salon waaraan verbonden yn nieawate vinding en wol RutschiDopliaan met Gak Walk duiaïnden men hen verWbnderd stj n over doxo praoht g hung I ACHEN LACHEN i llopSde looja verieden j kr mot eenaelfde beawk vereerd te mogen Aanbevelend ANTOON 8ENNER Het vnfi oud b kende ETABLISSEMENT DE PARIS van i Wouters dl Haan i weder alu voorgaande jaren gearriveerd Standplaats Markt tegenover de Kirma 1 C DE VOOYH Poffertjes en Wafels allea met de beat kwaliteit boter geIfejiken Hopende evenola vorige jaren met fwn druk beaoek vereerd to mogen wolden I Mmtaam atnhevriend Wouters de HSan taan Mijvende als verwachtte bij dat de sciioone vrouw hem tegimtoet zou snellm om hem in de vreugde des weerztnas te omhelzm I en vrhnidetijk lachje vloog ovet MlDona s marmeren trekken zonder van houding te vemndernn slak zij hem haar band toe Welkom mlJB vriendl Kom uaderlAeb wat heb ik op je gewachtl Mlnonat eindelijk zie Ik jn w er KniiH seheidm we qoott meer nietwaar O dlerbaje Mtnona Ik liemln je zoo teer I Hij Imk ic om haar In zijn armca V luiten doch zij weerde hei l Met zoo onstuimig mijn waarde sprak c en srboof met oe vlugge Is weging naar den hoek van den divan lp weet dat Ik rekening mwl bonden inel Rekehing houden MM wlcn vroeg bij spottend Mm je kam nler Je weet loeti ook wet dat Anettif een voorbeetd van beMoheidenheid Isl Waarmee dan Ik beo alleen maar ik t on ookweduwe Juist eo n pas korten lijd Mijn ngel je boetekleed sehflkl me Oeh nietaf Ik zie Je hier nb t In een zwartensluier ma in een liekoorlljk biilsjaponnetjp dat je allerllersl staat en watewi betoovernuleTi geur Kn is bet danwonder dat fk nlei kaha kan blijven Is dll wonder als Ik jeu we r zie Mlntma Brokkenhuis Dames 1 Wilt U by het opruimen in dezen tijd a v p denken om het Brokkenhuis Zendt 6lechts liencht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 on onae beambte aal holen wat U wilt missen De Commissie naby hot Beijersohe lyogje onder ds gemeente Gouderak te zomen groot 17 03 38 Hectaren Te aanvaarden de landerijen 1 Deoember 1914 de Woning 1 Mei VJlo Te beaichtigen des Maandag Woensdags en Vrydagi des voormiddags Betaaldag 24 September 1914 Perceelagewijae omschreven m vei lingboekies welke van af 15 Foli verïrügbaar ssgn ten Kantore van den Notaris die tevens nadere mhchtingen £ leetr r A Brinkman Zn Oonda geeft W QOL Voor I V DANTZIG Vioe Vooni B D GROOTENDORST Pon worden POTTËLBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater OWk Agent oor Hollud CATALOMdS t TUbttrg Vertegenwoordiger voorOOUDA e Oo t ken M M SElLOSJBJr Agent Amrtel Brouwerji Kei ratTaat Tel 88 No 148 Oonda Dames Iloarwnaachen met Ëleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN AL T OHO Coiffenr OosUeiveB 31 DRACHEN QUELLE FLESSCHEH WORDEN OPREKENINei GESTElD D0CH6UfERUGCAAFVEflG0Et Vt LITER A 15 CT I INATUUR BRONWATER h 12540 Woensdag 29 Juli 1914 GOIMM GOIRANT 3iTi© vi 77 s © za d v©xt©3CLti©Tol©ud rroox G o cud SL © ara OxaQ Btx©3s©3a Verschijnt dagelijks Jkl behalve Zou en Feeettiagen PRIJS DER ADVERTENTIEN Van t 5 gewone regels met bew snummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 liy drip achtereenvolgende plaaUingen worden deze tegen twee Iwrekend Dientlaanhiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vmiruitiH lalinL elke regel mi er 8 els Reclames f O 85 per regel llruote letters en randen naar plaaUniinile PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f I 25 t idem franco per post 1 50 Mft Gi Tllustreenl Zondagsblad 1 50 Idem franco per pust 1 90 Abnniirmenteii warden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Bockliandel en de Postkantoren Telefoon Intero 88 Vitffevers A BRINKHAH EH ZOOK Adverteert Id dit Blad Telefoon Interc 82 BERICHT 1 rtaHd in t 4 luiti g dM lik riiaai I BoiHla H a i anti voor rf p rMMi l i op ZATEROAB I MAilliDAB S DIMDAB 4 MIMUSTUS X I aOUPBCIIC COUB OT o ril B l IliillMi wmmmmmiBmÊmmmtmi feheiieii ouitreiil dt i iitcbt n door DoMi urtjk Hongarije aan Servië gefield NaluiddagM aprak ik de andere autbaaadpur i en dielde hun mede dat ik an mt ning wan dat WIJ geen redit ht ien onH in do zaken w luengeo zoolang het gescbU beperkt blglt tot OoHbmruk HongarlJe m bcrviü Wanneer echter de iHrtrekklngen liii Hchen OOMteurijk iiongarije Duitachland en Kuiiland van dreigendra aard worden ataat dt h uropfcsche vrtKJu op het Dpvi t u raakt de quat atiu ona allen Ik Hi t Op dat ot eublik nM welk standpunt de ItuBaiache regeering bad ingenomen en df Hl derhalve met dadelijk en voorMlL l ik zcide echter dat wanneer dl i HHrvkkuigeu tuKHchvn Ooatt nnjk Hou gartje L u Uuriland van drulgLuden aard norden volgens miju meeoiug de eenlg kanM op vrede mu ziju dat de vier btj rit ib n troom van U nrhlen din thniM i lotgekouieu laten wij hier de voornaamste rolgeii Wivnea 2S Juli E n Njzondere uitgave van de Witmw J eituug publiceiTt 1q het offlcieele de l de oorlogsverklaring aan ServtS Op gtoad van een keizerlijk besluit van Juli heden aan ile Servische Ri eering ia de l ransche taal ovei haadigd luidt dU stuk aldus Daar B rvi de note van Juli door den gezani der Monarchie te Helgra lo overhandigd op niet bevredigende wljae Iteantwoord bt ft ziet Oostenrijk zich In de noodziUcel Ijk held üMt voor de liescherfiling zijner rechten on belangen zorg to dragen en daartot op bet gewied der rapenen een lieroep te doen OCMtenriJk HongariJe ImistJiouwI zich dus van dit oogenbük af als in oorlogsto and met Servifl gei niRCimiU IV houding van Rualiud les opzichte van Grey a voorstel I en Keoter tetegrWB utt Londen iiMb1 dat het mtnlstefib van RiiitenUkndsche iUien mededeling ont ing van Uusland s prlnoipleete l estemmlng tn het ISritsehe voorstel tol ImM houden van oen eonlerentie iegell er wenacht Uualand echter voort te iJpMUi ri chistrei ka mei Weenen van gndKnteB te wisselen IJiialand neemt om afwaditende houding aan Tegen middernacht Is hier In politieke kringen een particuliere mededeellnf binnengekomen uit Peterslmrg afkomstig van den Oostenrijlischen gezant aldaar Zazonof zou volgens Ht telegram wn onderhoud hfbben gehad met den OoHt nrijk Hchen gezant waarin verklaard weri dat de Russische regeerlug er niet aan dunkt de bezetting van Belgrado door Oostenrijk als een casus belli voor Rusland te Ixschoowen in geval Oogtmrijk nog verder voorttrekt zal zelfs Rusland en atwaehltwle houding aannemiai I eze ongetwijfeld hoogst Mangrljke mededeeling Is hedenmorgen In bd vroege morgenuur in i arijs bekead geworden en wat van grooter Iwieekcnls la door den RuHsIschen gezMit Ie ParUs tievestlgd Ds mededeeling kwam oo vroog in den morgen Moaen dat geen der ochtendbladen haar kon openbaar maken Diiilscbland ten opzichte van de ogel ache l uiiddt tlngsp ittgen In afwijking van het gisteren gepuUHi H rde telegram an wn Dultsch Persbureau waarin guiuetd werd dat de Duitsche diplomatie van roeening was dat aan de gebeurtenlsst den vriji n loop mo l worden getirien wordt thans door Keubtr uit Berlijn hH volgende geseind Oostenrijk Servië Ds ooriog vspklaar4 Oistcreuavoiul korten igd na het afdrukken van ons Itiad kwam bet teiegraui in dat w einde maokie aan do mogelijkheid van een geheel vredeilevi n v öervWciie quataiut uxct ooiuidtUiUijk l di opiotmatg van bet conflict tuBSChen o okk u luogeudbedeu u l i iui chiaud Volgens een iterinht utt de beste bron kan 1 Uiitsübland hoewel gebevl lympathiseerend nHt de liedoeltngi o van mlntaliT Irey hel voorstel Ix treffende btjeenroeplng van een Mmferentie niet aanvaarde Duilschland Is overtuigd dat deze eonfertvtle niet slagim zou aangezien ititHimrljk er niet bereid toe aou wezen zijn politiek aan t en dergelijk tribunaal te onderwerpen DuiUchland meent JbU beapreklngeu tusRohen da mogendheden onderling bijter in staat zullen zijn om hel tH ooKde doel te bereiken Oostenrijk pn ÖrrviU l e oorlog was verklaard en reeds hadden vijaadetijkhoden plaatfl gevonden waarbll aan Servlftohe zijde velon aren gewond rjo strijd ia die ontbrand Thans is het de vraag ol deze oorlog kunnen worden beperkt tot de t e betmkki H landen ol dat l uropa in den Htriji zal worduQ gemengd tJe IjetiUeKing in date hangt af van Rusland eo JDuttschlaod Hoe deze zal vallen is nog niet te Kcggen Het telegram gisteren van oflicieufte Duileehe zijde gepubliceerd deed den toeHtand donker In zien Thana cchraeldt een telegram dat DuitRohland t eiiiiddelug niet alwiist op grand van nlel in te stemmen met de bedoeling daarvan doch dat lang dlploraatleken weg en oploHStng niet onmogelijk wordt gt acht De houding van Rusland is op dit jpgen lik e iigBzlnfl gerualateUend De Wrklaring van den Bussisehen gezant te l arii dat ook al rukt het Oostenrijkwcbe legfT verder Servië binnen door Uualand 11 afwachtende houding wordt aaugeDOiiii n doet eenlge hoop koesteren dat van die zijde getracht wordl i en inmenging van Ü uropa te vermiiden welke tot zulke ontzettende gevolgen zou leiden Hoewel iR kend la de Ijemiddelll Bpopoging door Sir dward Gre aangewend is het van groot lielaog te vernemen in welke liewoordingen door hem in hft IjigerhuiB mededoelbig van zljo OP lr den ia gedaan 1 e lekst van deze mededeeling luidde naar wij aan het Illild oniteenen al volgt Ik meen aan het Iliila de poaltU die de nrltwhe regeering tot dusver htn ft ingt nomen uitvoerig te moeten uileenzctun Vrijdagochtend j i ontving Ik van de OoHlenriJks HongaarBche regeertng den lekat van de mededeellngen der Oostenrijks Hongaarsche regeering aan de mogt ntltuHlen die ook in de pers ziinVOT 1 ranWrljk italié en Oroot Urttauuid l eterMburg en te Weeaen tegelijkertijd m faozauieDlijk pogingen aan L uildtn om OoHlt nrijk en Husland te Iwwegeu tj e mililatrc operaties op te Hcborteu terwijl de V ler mogendheden zouden trachten eenbijleggiug vau het geschil tot aland te liroügen Nadat Ik geboord had dat Uoa luurijkliongarije de betrekkingen tot tiet üi had vtrbroken deed ik een ander Vüurittt l Ik droeg n l aan de Untuche Biiil arttiadeurK te i arijf Bt rlijn en Kome lelegraphiMüh op de rugeeriagen bij welke £ j geacrediteerd zijn te vragen of tij gei iigif ijn eeu overeenkomst aan te gaan dat de 1 rutache Duituche eo Italiaaneicfae atubaiiaadeura met mij ie Londen ia conferentie zouden bijeenkomen ota t tracbteii een middel Ie vinden tol bijluggiog vau de huidige moeilykheden Tegelijkerujd itroeg ik onze vertegenwoordlgera opilie regeeritigeu te verzoeken iiaro vertegen woordigera te Weunen PetorBburg eii Belgrado te machtigen di regeeringen aldaar in kennia te Hlellen met de voorgtatelde oonferentie en haar te verzoekendt militaire operMies te ataken tot naafloop der conferentie Op dit voorstelbeb ik nog niet alle antwoorden ODtvangen Zal tiet succes hebbeo dan ia aiuenwerkiug van de vier im endhedeo een I eHliiHie noodzakelijkheid In een zoo ornatige criaiH ala deze zouden de pogingen V au een enkele mogendheid om den vredett iKmaren g ea effect hebljen De be hiklMtrtr Ujd waa zoo kort dal Ik heliiioeat wagen t voorstel te doen zonderd geltriiikelijk voorl ereldpnde atappen afte b gg n leneidde mij te verzekeren ofbet goed opgenofnen zou worden I aarde toestand z o eirnstlg de tl zoo korten het gevaar ietil onaanoemetijka voor II atellen onvermijdelijk ia Iwn ik doBondanka van nteening dat het aangcnomtmtal worden Hut Hbl ontving glsterim de volgende lelegraiumen utt I5erti Het avondblad van bel Bertlner 1 age blatl van heden Iwvat inn leli tnuu uit Weeu u van den volgenden Inhoud 1 r wordt verklaard dat de hmulddelingHvooratellnn zander gevolg zullen blijven I eu vreedzame Mjlegglag van hel ronllict lusHcfaen ostenrljk en Hervi is liuitengesioti n Uit de Berltaar I okaJ Aoi er van gisteravond vermelden wlj bet volgrude telegram uil Weeneo I e opening der vijandelijkheden heelt zooals officieel wordt verklaard gfle tnogell heid op vrede afgefdolen OmIohrijk rijk1 fongarljo laat zleh door niet meer wi erhouden en verwacht ook van geen enkele zijde meer eenlge Interventie wijl die toch volkomen doelloos zou zl Oostenrijk gaat nu gehe l volgens H n vooraf oiHtnsteld plan te werk Hi eds dn eer ie uren zullen gewichtige voorbereidingen doen zien wanl men Is rtnids vet l vitrdrr dan algemeen gmiacht wordl tji uil eeu later telegram Voor bedenmiddag 12 uur wordt de algemeene mobilisatie verwaobl mits voor dim t geen neutralItcitsverklaring van Husland ontvangen ts waarop wel niet meer gerekimd kan worden Hrt overtrekken van Donau en Bavc staat nu voor de i ar ledere verdere liisMchenkomst van staten tuo dosl hebbende de voorkoming van den oorlog Ik huitengesloteft oostenrijk zal dln united ingt terugwijzen 1 rai UHi even vnn Hf Tvia roii zooals hier Isikend s gemaakt eveneens doelloos zijn Oostenrijk gaat nu nergemi meer op In e Servische gezant verliet glstttnu Wei ncn lltMlennacht bebtiea stormaobtigo de iiioii tratieM plaats gehad voor het Servl che consulaat Het wapenl ord werd alfci rukt en In liet water geworpen Kindelijkl klonk Iwl als een verliehtlng van de lippen tier jonge vrouw iJiat hem binnenkomen vo e tfi er hij Wil mevrouw zieb niet erst watklertlenf 1 jkit hem blnn nikomen I n schuifde deur op den grendel Ik lien voorniemand thuis Itegrepen Zeer goed mevrouw antwoordde de kamenier In het rraaseh Uebiige oogenhlikken later hoords men h t gekraak van laarzen op het lapljt He Mjrtière werd opengeslagen en de slanke geMialie van etm man omstreeks derlig jaar oud werd op den drempel 7ifhil aar Men kon het den Mnnentredenden wer goed aanrien dat hij gewoon was zteh in de voorname wereld te bnwegen Hij was onberispelijk g leod in een langi zwarte jas en grijr en pantalon hIj had eenzijden e Iinderhoed hi do linker eo M n stokje mei een gouden knop In dr rechterhand Zijn voorkomen was niet OO bevallig Hij had hruinzwart haar en tvt vollen liaard die alleen bij de kin was wegge 4ioren Zijn tlppra konden misschien iets minder dik geweest zijn Ach ter de glazen vu zijn lorgnet gltnstert pa Afw paar oogen wier kleur hri nMf des hield tusschm lichtblauw en grijs Had de kamenier bet kaartje vui den hezoHier hinnengebraoht dan zouden wij vernomen hebben dat hij Frederik rld der vofi Hirfimann heette Mlnonat riep hij op den drempel ten welke zij van tijd tot tijd slaakt dat atles duldt aan dat die jonge vrouw ten prooi la atui een groote ongerustlield en dezi gomoedsgestfildheld drukt een figenaardig stempel op baar schoonheid De doffe droomerlghetd verleent aan haar blik iets zwaarmoedig dat de liekoorlljkb ld van haar lijne h e 4e trekken nog verhoogt Haar groote donlMre oogeo die ZOO juiat passen bij haar Ksdere bekoorlijkheden wedijveren met haar scboone zwarte lokken Ua r gelaat is oen weinig Hmal de lip zljo niet zoo ro lifi en vol als wij ui ons bij een ideale sehoonheid denken Het gelaat loont ook die strenge koele iHtken eigen aan de lierekende vrouwen dte beurtelings weten aan te trekken en af t stoolen al naar Rij verkieaen Bij toar eigenaardige schoonheid la alles In schoone overeenstemming de fraaie Romelnsehe neua uiaakt met het smalle profiel een klassieken indruk en hel donkere baar verleent aan haar bleeke trekken ften Wjzondere Iskoorli heid Haar gestalte is ahink en toch vertoonden boezem armen en hals de volmaaktf vormen van een antiek lieeld De eboone vrouw beeft joist haar boek van de t erenvacbt opgeraapt hvi lezen voort te zeilnj als de portièrn wordt opengeslagen m bet gelaat der kamenier idchtliaar wwdt Mevrouw bij is erl f1ublti rt de kamenier Wier Wie mders dan de baron F EViLLETOX 4 onitckendeï Wil wa die geheimzinnig Ook m bet huia no IS der MaxlmiUaanAtraat waa het gerucht doorgedrongen dat zij de weduwe was van oen graal die niet lang geleden gestorven wa De levendige vprhf fldlng der hul iMwoiiers wiHt van dit feit cnj groot verhaat te vormen Meo wirt elkaar te verlellen dat de oude graaf een entigjarige griJBaard waa die het heeldHéhoone evfMienjarlge meisje gehuwd bad da litj zoo jaloerfMjh was ala een Othello en fédurende de drie jaren van zijn huvefijk zijn landgoed niet veclaten had om ïljn ionge vrouw huHen alle aanraking met de wereld te houden Verder men te vertellen dat de dood van oiidfn heer de jonge leveniilaaüge mnr uil haar kerker had verloet en dat öii naar Weetten was gekomen om genietingen vaa het leven te waarop zii volgens haar jeugd en achooaheid aanapraak maken mocht en die haar aehadelooB moesten atellen voor die jaren van treurige e nzaaroheld De teroggetrokken levenswijze der achoone gravin wiRl men zeer go orerpcn te brengen met de vtrsraneu ondersteinngeo Ja de wi tvoAgljikheid vorderde dat zij haar v reiigdevollc verwachtingen van eoo nieuw leven althuia voor een korten tlid veHiorg achter haar wcvluwenaluier Dat he overgangstijd ech r niet van langen duiii zou zi maakte men op uit de weelderige inrichting van haar nieuwe woning Fji hm zou men ook geloof laan aan de oprechthel van haar wediiwenrouw terwijl haar echtgenoot een oud man wSN die zijn jonge vrouw tien niillioen had nagelaten Tt minate op titn milUoMt achatt men haar en H wiat den BtlW zij de mnaken en groot deel van den dag Is reoda verloopen maar de jonge weduwe heeft baar yd slechts verlaten om op den divan in baar Iwudolr plaala te nemen Hier lifH 4ij 4n een witten njk met kuit geganteerden bulajapon haar hoofd rust op haar rechterarm die half bedekt wordt d jor haar Ui zwarte lokken In haar linkerhand heeft ze een ï ranschra roman die echter niet boeiend genoeg ia om de liistelooaheid te overwinnen die alt gebi el haar houding spreekt Nu eens glijden haar oogen vui het boek naar de l ereBvacht die oor den divan ligt daa weer Inlt zij de oogen en schijnt In te ïlttiroeren Wordt zij dan plotseiiog wakker als bet boek haar hand ontglipt dan keert zij zich m een diepen zucht om en op den rug liggende richt zij haar donkere oogen op de bontgekleurde sterren die op he plafond ge child rd zijn wMdt Vervolgd Wo Die BtwiBWliBg tusschen slapen eti wafcflo die onrustige bewegingen die Tuch fl