Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1914

406 STAAT8 LOTER1J 1 KL Trekking v Wo dag 29 Juli No 1T7H0 f ÜOOO lacj f aooo 4602 1600 4fi60 en 10T50 ieder f 1000 60C8 en lOSia ieder f 400 47 f 200 10237 10765 18008 14395 en 19532 ieder f 100 Prijzen vaa 90 i SI 8iiii ii snississtM iiisisifisai nsissnssainwisasn UM lui IS 1110 ia usi It laos SI 9 issi SI st 1 tMtm mih aas a st ass att auiai nxiimKanm luiBttisinsatiiiTaajiiuiissuiiaaB iisKn tiuiii uaiia ia u uil os s SS n uajt a u isn ms si B u m iiis isn SI ai isüi as aouT ia as u m uu BBS snnsi IH uu isn at SI m au Rjhi Ml tui a SM n MS fmmiaummmmn masMnisansiisaisaMistisinMaTaw w ras 70 SI II nan at It BI am n san nvaan untiswu aiiauBattisaBisntiaiiiaat saatai tat atiattBasisasiiiiBaaiHisaaiaatos w tilt 88IS n aas7 71 vxm Huoo 87 m loao as los a sa 77 a iiais so loaoi as IS tono aa ts tassi to 71 as lui w m HUB GS una aD a tssisi iiMiiim iiisi itasi iisu T 7s iiTiu tiio as usit m m ua SI IS TV ID isui imtï S7 M is 70 7 lan u is isiaa laaeu as isiis as laa s7 so isio as isua M iSBia m mm umi m m mm asm ts iiua lastt isTis issos si a iiaia is b iwis uiu u uaii M naat sa a una as m iisu si 88 uaaa una uni u ao tia tasis SI una isais 10 is si a usn is7ifi ïi laau i sa ai o laa 17 s7 si lans IS 1B17S 7S isaso a was issds is as 70 isaes 18781 S7 issK lawi iToas 70 si te iiisi si iTssi laii ai nim a ai n 17 I0 ia sa at 17a 11 ia itiss laau ituh as si lauiG 7118137 SI as us imta it uta at lu laaii imsu iBSi 71 isaiB st 8 laatu as m laosB 17 w loiu al tn 10 aa 61 s7 iuvts iibii is 87 iais7 TH laa imu is si ia n luTaa aa s aa lasas saM laaa aoasi aoisi sun n sia ti sdui m m aaiai sua v arm ui st aosa auiei Laatste IBerichteix Oosteni k Sei vie MoulfiMt vau K iwr Iraus Jotiol W L oeD 28 Juli 1 K iier hcatl tai t volguadu iiuuiUt tit ullgcvurdigd Aan uiÜD volkuol llfi wsH tiSfjit iimigtiUi wtiutcti Iti lanti ilii uig door GotU gfoadu ni gtt cbonkiffi luUen worden v wijdten aao de wt rkt Am vTtHkw en lutinti volktu u hcwart u voor Av xware aflerH cq laaU o VBn d D oorlog 1b di o Haad dur VoorituDlgbeld wa ecbivir aaüuH JK Klot u Van haal vwa vtJt lirtJaiuJItii ilil kicvu laii tol baiul vlin vM ♦ s fl tlWI a KKBi Wm a b ku a baiM ua6jitHi QfUUi fs ietv rt fiikotliyi Yjfè luv b ill Jung wft vak vrude bet xwaatti op tt nt iu D Ik stol vertrouwea la miia volksa die kIcIi Id allu HtoraiuD ds Ln ecodraobt om iiiiju trooD xohaardvD en voor du uvr dl grooUii id u tl maclit vaa bel vadt rlaodr huHU lot d swaarHte alleni ercld waren Ik vwtroaw Of OotUnrlJk M dap R r vou w lfo K f erc ade geosldrtft burlfld legHC Ik vertrouw vt op dat df AlmacbUgn aan mljo wapens do sego m1 vorleeam WM iNKH 3 JoU UU Berainwo komt lipt bcrloht dat aui d Umabii Survl p ctir grens di Htrijd Id vollvn gang l BUXJUAIK 29 Juli Ia gebnel 8 rvlé iM dv taat vaa lwl g algrikoudl liet Hof nn du Uoguttrlng vi rUKtvini nog te Müch In de xitling vaa dn Skooptlna vor klaard di pruiddoDl dat d oaüc o p Kunlaod MO op oigen leg f vi rtrouwl Parljii 29 Joll l p oinct ron uit Tnnirt dif met verlof wanv Kljn naar htm arnlxorm n ttTiiggekerrd Mra a Mnt maafregflun opdat do ordn in TunlM met een copUiigent van 40 U X wan iMiwaard kan w ordcn De anderr trwjH D Kulh n naar Trankrijk teragkeernn Parijs 29 Jult Uit Kbicb wordt gisteravond gpincld dat d regiMTlng van RerviA de diplotnatleke l f r kkingt n over Mnlta in MarselllD met sJjn verlogtrowoor Kal onderbouden L i sW Molilllwtie lu BflgW ut ivteld Ilniflwl 29 Juli I mobmnatie din voor tiftdcunacbl w h gelast Ih t o o r looplg ullgoHtold T n DultMihc gottnt vnmioordf Berlijn 29 iuU part In Wwmen loopt hel gerucbt dat d Uultsebn goiant te Belgrado U Termoerd BoTOHlIglQg ont breekt MobillMttlf tn Roeland KiflH 2 Juli ld de db trlct n Kleff en Odowia U d raobillsatto Iwgatneu RIGA 29 Juli N U Ot U r Ih t cricht mlvuigen dm wagons ontladen Kljn om tBTTNMwhlkklng te wordon gtfHteld van de inUitairf autortteitea r fl mond van do Lhioa S door ml en vemperd Mlnbiterraad in Raalaod pptorsÏHirg 29 Juli ötetcren ia mder voofxllUirscbap van den Jzaar een nieuwe ininiHterraad geboudcti Het meerendeel df r Minlftf ro sprak zich uit voor cnderflteuning van ServiB De Mtal t r van l aadf Ouw wies idera eea froo ten invloed op den Csoar wordt tongi ffmd niaaodo tot vooridditlgbrid aan doch vond nid v a1 aanhang De tarogKWO ra knUwn NoordBrabant en Kortaoaw znllMi waai Hhgnlp mat da Zeeland ala gavoonIgk by de marina directia ta Nianwadiap komeD te liggen Man meldt ntt Eindhoven Uit de richting Den Boich komac axtratrainen met troepen die in de richting van de Duitacbe grenigaan De troepen baataan uit genie en artillerie met geechnt De venohulande poorbrnggan wor daa door postan bawaakt Da burgemeester van Wintatiwijk ontving Maandagmiddag bericht vanden Miniiter van Oorlog dat ruim 80 man van landweer en l ehoorende tot verschillende lichtingen moesten opgeroapan worden om onder de wapenen ta komen waarsobynlgk tan behaavedar grenswacht Hbid Da dreigende toestand en da badgastan Te Bcheveningen doet zich de oorlogsitemming leelijk gevoelen Hedert Zondag zjjn er reeds vele bnitapland soha gasten uit hotels en pensions vroagw dan ty voomemens waren naar hun vaderland teruggekeerd en Bog altyd volgen er meer Üok uit Katwyk aan Zee en nit Noordwyk zgn vencbeidane badgasten voomamelgk Duitschers en Oostenry ken vertrokken N H Ct Oistemaoht is de geheela brigade der Kon maWichaussée ta Véfijiaadaal in volle Uitrusting met onhwmda D stemming opgeroepen en varnisKèn Ken barfflinSMUiriyit raadsobrtjven I n biirgfuieeaUfr vso Zutph n de beer ZluiiionnaQ hMt flsteren hot valff nd JwtiriivHn roDdfi Mindfja AU C volf van den i uropwsoheD U i4and ct n de spoorwegbrug on de voetbrug ever den IJssel ki Zutphen door mlllUUren beset Ufl noodxakelljkbeid kan ontstaan die bruggen op een gegeven oogenbllk door d nsmtet e moeten laten springen Ik veiitig er uw aandacht op dat uw belang medebrengt soo lang de mllUatrv besetting dier bruggen duurt door het opt n U n van ramen en door het oordei lkundig plaatsen van voorwerpen die door vallen Ncbade knnnen aanriohlen of hesohadlgd knnnen worden u tooveel wogelijk Ie vrijwaren legen nadselm die een sventueele ontploffing kaa veroorsaken Zulpbeo don W Juli IBH l e burgemeester van Zutphen ZIHMKKMAN llat de Zutphenaren reeds onder den Indruk van dese waarsohuwlng verkeeren l IUkl uU hel volgende berlofel van de Kulph Cl tllstermiddag werd de aandacht gelrokken door een pleslerjaoht dat aan de Usselbrug lag en waarvan de passa glers bljBondere aandacht voor de brug eebenen te hebben F r wsrd gessfd dal er S Dults iers hl aalin sa aea sergeaat vaa d waehl Is e daa aok nisl een paar mansehappn op algegaaa Tegen den middag vertrok bel bootje hl de richting Deventer Sixxxxezi Ifluad D Noorwho pen nur t nl itliaff na h t hoio k Tu Prini Hendrik aan KrütaknU De oorreipondent van de N R Ort te KrUtiKnia Hchr fi onii 1 t1 23 tlexer I e miwRto hior vorsctiynupdo bladati vgden heden artikolen aan het beaoek van PriOB Hendrik aan KrisUania en l n voonien van afbeeldingen van den Prlni In Tideni Tegn tobr ft prof dr Ynffvar Nielsen een hoofdarbkel g titwd Noorwegen en de Nederlanden waarin hy er op wgst dat Priim Hendrik door tweeërlei banden mot Noorwof n verbonden ii wat wedonsiidtohe sympathieën moet wekken AU afiitammnling van hot Meoklonburgaohe Wendiohe vorstenhui vertogenwoordigt h een land dat oeroude verbindingen met Noorwegen heeft gehad Het waren vooral de inwonen van de UeoklenburgAche Kandetntad Koütoob die nitgobreido verbindingen hatlden roet Oalo de oude benaming van Kriitiania waar goniimen tiid de M el was van do merkwaardige kolonie van Heoklenburgsohe handwerkslieden die tang oen bijKondore plaats op Noonohon grond bekleetlden Dan wgiit prof Nielsen er op hoe de Prins tevens ook door ayn nioawe vaderland waaraan hg nu als Prins gemaal verkocht ia geworden in nauwe betrekking tot Moorwagen komt te staan Nfiderlaud on het NederlandwAe volk hnbbon eoawon lang grooten invloed op Noorwegen geoefend Hét wa da Nederlandsobo handel die den eersten knak gaf aan het juk dat Noorwegen door de Westbanaeaten op deaohouden was gelegd en de Nederlandaohe achepen de Nederlandsohe handelslieden wwxlen hier welkom geheeten als de vertegenwoordigen van de vrye handetsgrondslamn waarmede vier honderd jaar gModen een nieuwe tjjd op onaen noorddëken breedtegraad begon Dan verwip prof Nimn bf den langen vrqheidsbimp met Spanje en bg wytt er op dat Juist in dien tgd nanwere band beirekkingen met Noorwegen ontatonden omdat NederUnd t ehoefte had aan materiaal voor zijn vloot Daarmede vangt het tijdperk van een levendigen bouthandel tasBcben de beide landen aan die in de 16de en de 17de eeuw zno grootste beteekenis had en waarbij ffe HoIUndtche schepen de geheele kust aandeden Zg Kochten alle kleine havens op om handel te drijven en de eigenaardige sterk gebouwde platbodem vaartuigen met zwaarden ea afgeronde boegen konden sicb makkelijk in den Noorscben Hcherentnin beweg ft gebeurde bet dat zn op een klip stieten dan hadden zij door hun vorm het voordeel dat zy weer gemakkdgk van de klip afgleden Wn zien hoe de Hollandscbe lohepen de verschillende havens van Hmaalenene en Akorshuis bezochten inaonderhoid ook oen nog bestaand ptaataje Koon gehnetnn in de nabijheid van Horten gelegen wat aan de onde HolUnden aanleiding gaf om Kristianiafjord Ronewater te doopen Verder waren bet Drammen Hragenea Stromfco Kopervik en Ijarvak die naast Koon het meest door de Hollanden beaoobt werden ik heb daarover vroege in myn brieven over verbindingen tnsschen HoUand en Noorwegen in vroeger dagen 1912 u reeds een en ander verteld geiyk ik ook deed over de emigratie van de Noren naar Holland van de kanten van Agdesiden aan de Znidkust van Noorwegen Dr Yngvar Nielsen wjjst verderop den invimd die van de Hollandscbe knnst voor Noorwegen ii uitgegaan Boowel op arrhiUtctonitich als op kunstindustriëel gebied en hoe uit de Ne derlandeq prachtig beeldhouwwerk in hout in de Noorscbe kerken is beland Ook Hollandscbe schilderyen vonden hun weg naar Noorwegen en eveneens heeft de wetenscihap voel aan Holland te danken waarby prof Nielsen de L dsoho univenitflit in herinnering bif ngt waar ook Noren hun toevlucht zochten om kennis machtig te worden iliet artikel is domrdrongen van dankbare gevoelens voor Nederland die barteiyk gemeend sljn Een R K Oymnasium Het genootschap n Bralmnt heeft tot doei het Katholiek intellectueel leven in Noord Brabant te organiseeren en te verheffen De afdeeling West Noord Brabant van dit genootschap hoeft besloten tot oprichting van oen R K gymnasium te Bergenop Zoom D w E zn heeft de wensohel kbeid soodzakel Ijkheid en mogelgkhoid van lulk oen instelling uitgesproken zoodat de oprichting oog slocbts een quaeatie van geld en tyd is Particuliere havens Het Kamerlid H Spiekmnn beeft naar Het Volk meldt een sohryven gezonden aan den minÏBter van watentaat met het verzoek hem in do gelegenheid te stellen kennis te nemen van de gronden die den minister aanleiding hebben gegeven om trots do orhstigo beswaren van het gemeentebestuur van Rotterdam welke bozwaien door hem worden i eeld voor den aanleg van een particuliere haven vergunning te verleenen ThuUkonist vao rrlas Heodrik Ueo lueldt uH UutuUen U 2B Juli aan de TeJ K m dac vroef Pr dan verwaoht word ts de Frlns dvr N d rlaadeii met het pantNordokiichlp Zeeland tn ons land te rugKfkiH rd Als v n looiend vuurtie w rd h utlddagH de mare verspreid dat waarRvtiljnli Hare MalesIcU wvlllcht nog vorgt xi ld van prinsee J ullaaa persoonlijk haar kwtlnklijkw gvuiaal te Uuiuidên KOU vcrwelkouiea Inderdaad arriveerde de Koninklijke trotn die te 4 n 13 uit s Uravt nbagc vttrlrokksB was preoloa te vl f uur In Unmidw Oy bet perron waren ter iH roetlng aMMnidi baroa van leen Hr Us partleolMn seirotarla en dp lHir euioe ter van VehMU mr dr verIxtrtpn vu ThenaiU In de fereedataande hofauto s dte te voren waren aangekomen wwd naar bet smapbore aan den ingang van de baven gereden om de Zeeland ta slen aankomen dte tuoaohcn 5 n 6 uur verwacht werd Hare Majesteit n PriasM Juliana verge£pl4 vaa haroo van Ueen Ttoe admlraal Roell adjudant tn bultengewooen dienst Jonk vrouwf vsn de Poll dan du palais ea susler Marting welke taatsten mot den kontnklUken trein waren moegt onien heblH a nahlj het semapbon In dv auto onstfveer een Sur op de aaakoinst van de Zeeland gewaobl Hare Majesteit Uet sieh IntuwKben omtrent de omgeving tm de In a uitgaande schepen ïnllohten door H n iHirgeiueeiiter van Velasa PredM te 6 u lfi stoendei de Zeetand de pieren bian dbh even tater het semapb v te pameercn To a stapten Ha rt Majwiteit m Vriama Joümum ntt den auto om e B etrsMs grest la wiiUMlen met den Prins die aan stuurttoordzijd van de Ze aod de groetea Usatwoordde Van des oorlegabedtei werd het Wtlhetauii gespseld BM bet pass e e rn i vaa de ZeHaad langs bet panlaerfort wei n de gefiruikeli e alutttaduMa gewiaseld Nog vóóT de Zeeland aan den toeristensieicer bad péaste genomen waar reeds twee aulo it voor deo l nns va stjn adjudant gm dHtonden waren de auto n m i HartMaj ateU I rinsee Juliana eo g volg van bet seeetraad U ruggek rd n d hooge gaste aan de aaslegplaats uiigHAtapt Op d D aanlecstdger waren ter begroeting vas itm Prias aanwezig viceadmi raai Tydeman m dienit adjudant luitenant Ier uw Bafcksr en de faavoimeeeter van bel Now aeakaBaal de beer de Bruejrv Taek UtA bet uUaatten van de idieepstrap en bet leggen van de loopers ging nog eenlgen tijd gtwoeld Uare Majesteit ondt Tbltild 2ücb l tusschen met tiaar gevolg MD uiet Prinses Juliana f en dichte mfnwehennuuwa was aanwezig w had dt4i voTMttlijken p rsanen toegejuicht ilare MsjMd it was gekleed In ecu tlrht U tge uiaDtflcostuuiu en witten hoed met veeren en Jullaaotje droeg wa lichtlilauw zlJdifD manteltje en witten boed met bloemenkrans en IFiUni Herhaaldelijk wuKdf tl terug hij de KtonuachUgt toelulchlngeu en dartel trappelde ze op en vau den aaolegstelga Een hartelijke U roeting had aan boord van de Zeeland plaatn tusAchen de vorstelijke echtgenoot en Priases Juliana Na etmlgcn tijd aan boord vertoefd te hfbben waar niet de Konlnkli e standaard gpheechen werd vertrokken 4e Koningin de Prins en pHnses Juliana Ie ruim 7 uur p r auto van den aanIcgMelger naar hut statiim waar de Koninklijke trein gereed stond voor een onniiddetliik vertrek naar de reBid iUe Te ongevenr 1 aur Is gisteravond FI M do Koningin net Z KJi den Prins en het Prlnseejc pra IIoll Hpoor in de residt nlie teruggekeerd Oe Zooiand aan den grwid Het oorlogeschip Zeeland dat gisteravond VBQ IJmulden wilde vertrekken Ih bij bet Kwaaicu van den aanlegsteiger oi laar geraakt m iif het bullengelel iJfgHkanss naar ie onde luizen met vopr en BohterHehlp aan den grond ge raakt Het ttebip stt xoedaatg gelMwid dal waar het watsr vallende is vlot komen niet verwasht wordt voor hoogwafer bedenochtend U g 7 uur He toegang naar en uitgang van dooude slulsen Ih Mttnenlecl geheel vernperd VKIIGAOEKIiVANDINGKIIIiENTEilAilD VRIjDAO 24 JUU 1914 7 nr Varvolg Pe heor yanderWant M d V Ik wil ddii hoer Jonj nborger ditec tne T n d t bet artikel abat op do stoombrandipntt en niet op het pervoneel maar dat m de roden waarom ik myn amendement heb ingediend Sloeg het artikel op het personeel tavent dan vaa mijn voontel overbodig goweeit Nu geef ik toe dat de beproeving van de reddings on la lderl rig8 io met het personeel niet ïoo vsiak behoeft S laata te hebben als de bepi oeving vao e ttoombrandspait maar ik heb loo even toch aangetoond dat het personeel men moge er dan naAT streven dat het bij indiensttreding reeiii geschikt is daarom nog niet altijd geschikt is Wanneer w j nogann wat in andere plaatsen wat de bi andwoor betreft geschiedt dan lien wg niete anders dan dat door oefening de vaardigheid verkreg n wordt oen uwenorSe stelling waarvan men do onjuistheid nooit heeft kunnen aantonen Ik biyf er dus by dat het Jioodig il het personeel by de brandwtwr op goregelde tyden aan n beproeving te doen deulnemen ij het dan niet maandelyks Ik coo in elk geval wiJlen dat eon beproeving met de reddingsen laddorbriga le eenige malen in het jaar plaats hat 1 Ik wyiig dos mjjn amendement aoodat hot nu luidt De beproeving aal plaats hebben onder leiding van oon der Brandmeesters by de brandwoor terwijl daarby tweemaal s iaars het personeel der reddingsen ladderbrigade togonwoordig aal ayn om me e met hare materialen aan de beproeving deel te nemen Het gewyngd amendement wordt voldoende ondersteund en komt mitsdien in lieraadslaging De heer Koiyn M de V Is dit amendement op dit oogenblik toelaatbaar voor bespreking Do Vooraitter Zeker De heer K o I y n U de V I Ik lOD een vraag van meer t chni ohen aard tot U wUlen richten n l of er by het samenstellen van doae veror doning overleg gepleegtl is met don Opporbrandmooeter en Brandmeesteni Het antwoord op deie vnug aal voor my besliasand ayn bö het nitbrengen van myn stmn over Mt amendement WaanMr voeling is gebonden met de Brandmeesters en speciaal met den 0 mCTbraiidmeeat r ook omtrent de inoWing en de bedoeling van dit artikel dan zal ik myn stem niM kannen ven aan eenig voorstel tot wysdging er van De Voorzitter Ik kanmededeelen dat de ontwprp verordening zooals die den Raad is aangeboden volmaakt ongewyzigd is het ontwerp geUjk B en W dat ontvangen hebben van de Fabricago f ommissie en de Fabric eCommissie heeft do ontworpen wijzigingen aang iiracht in overleg met den Opperbrandmeestor Wat deze heeft voorgesteld is door do FabricageCommisaie in onderling overleg overgenomen Dus het ontwerp dat de Raad voor zich hoeft is het product van het mondeling on schriftoUik overleg tnsschen den Opperbrandmeeeter en de Fabricage Commissie on daarby is geen verschil van meening geconstateerd De heer K o I y n M de V Dan begryp ik inderdaad niet dat wy op het oogenblik zondon knnnen overgaan tot een op zydo zetten van hen die in deze deskundigen niet kunnen worden genoemd maar worden genoemd Ik zal my wel wachten na deze uiteenzetting van de ge Hchiedeni8 zelf en ik hoop dat de goheole Raad zich daarby zal aansluiten om in deze een stoot toe te brengen aan den Opjperbrandmeoster De heer M u y I w y k Ik moet ernstig ontraden om het voorstel van den heer van dor Want aan te nemen Volgens art 20 moet by elke maandeUjksche beproeving een derd van het personeel der reddings en ladderbrigade tegenwoordig zijn Das ieder lid van dat personeel knjgt viermalen por jaar een beurt maakt viermalen in het jaar een beproeving mede De heer van der Want stelt nu voordat het pononeol slechts aan twee beproevingen zal deelnemen Wij fZonden dijs oen stap terugdoen De heer Bokhoven Ik ben het geheel met den heer Huijlwyk oens Wij zoodon achterhitgaan in plaats van vooruit De Fabricage Commissie hooft voorgesteld elke maand 1 3 van het personeel aan do beproeving te doen deelnemen dus ieder lid van het personeel zou 4 malen in het jaar by de beproeving tegenwoordig zyn Volgens het voorstel van den heer van der Want zon het personeel slechts by 2 beproevingen in het jaar tegenwoordig behoeven te zyn De hear vas der Want Ikwil dén heer Kolün antwoorden dat het nfet mijn bedoeling geweest la den Opperbrandmeester oen stoot toe te brengen Wanneer hier voorstellen aan ons oordeel onderworpen worden dan moeten wy onsA niet afvragen van wien ze komen maar in do eerste plaats hoe wy er over denken en dan moeten wy altyd uitspreken onze eigen meening Ik geloof wanneer de heer Koiyn altyd te werk ging volgens de door hem zoo even gesproken woorden dan zouden wij minder oraties van hem te verwachten hebben dan wy wel van hem te hoeren of te lezen krijgen I e opmerking van don heer Bokhoven 1 ik in zoover dat ik toegeef dat wy rekenkundig gesproken zouden achteruitgaan by aanneming van myn amendement maar daartegenover staat dat men meer heeft aan een 4ieproeving waaraan het geheele personeel deelneemt dan an meerdere beproevingen en waaraan telkens een gedeelte van bet personeel deelneemt Dergeiyke beproevingen zyn niet doelmatig te noemen D beraadslaging wordt gesloten liet amendement van den hoor van der Want komt in stemming en wordt verworpen met 13 tegen 2 stemmen die van de heeren I hselstyn en van der Want Art 20 wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen De artt 21 45 zoomode de overgangsbepaling worden achtereenvolgens zonder beraadala ng en zonder hoofdelyke stemming aangenomen De ontwerp verordening in haar geheel wordt onder hoofdelyke stemming aangenomen Het voorstel tot intrekking van de Verordening op de Brandweer te Oouda vastgesteld by R sbeslnit van 24 Januari 1913 Qemeenteblad No 234 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde De voorstellen betreffende de inrichting van een kenringsdienst vao waren De hew Mnylwykt M deV Hat komt mg voor dat ar motieven lyn om daae ernstige aak eana ia h sitting met gestoten deuren te bespreken Daarom stel ik voor om dit pont te behandden na afloop van de agenda na bet tweede suppletoir kohier van Schoolgelden op de Burgerscholen voor het schooljaar 1913 14 Da heer Usselatyn U de V Wanneer de heer Uuyiwyk hier verklaart dat het bepaaldelijk raakt do gemeentofinanciën wanneer hy wetkelyk denkt dat het in hotfinancieet belang van Qouda is om deze besprekiDg te honden in comité generaal dan zal ik myn stem aan zgn voorstel kannen geven maar anders niet De heer v a n E y k M de V Ik had hetzelfde willen zeggen als de heer IJsselstyn Ik sluit my daarby geheel aan De heer M u y 1 w y k Ik kan de vraag van den heer IJsselstyn bevestigend beantwoorden De heer v a n E y k Ik dacht dat het misschien meer een personenquaestie was De Voorzitter Het kan er wel by komen maar hoofdzaak is de fijiancioeie quaestie De heer van K y k Dit is zeker een finandeele zaak maar ik kan my niet voorstellen dat het voor de gemeente schade zon kannen veroorzaken wanneer z in het openbaar werd behandeld Wy zyn vrij hoe wy de financiën willen beprekon Wanneer het een persononqnaestie was wanneer er personen besproken moesten worden dan zon het een andere quaestie zyn maar financieele zaken moeten in het openbaar behandeld worden Wij heblien niets te koopen of te verkoopen Ik kan us niet inzien waarom het voor de gemeente nadeelig zou kunnen zyn als wy deze zaak in het openbaar behandelden De Voorzitter Ik geloof dat de heer van £ ijk den hoor Muylwijk verkeerd t egrypt De heor Mnyiwyk stalt niet voor ile z ak te behandelen in beften vergadering maar hy stelt voor de behandeling nit ie stellen tot na het laatste punt van de agenda Dan zal er alle tyd en gelegenheid zyn het in het openbaar te doen Waarschynlyk heeft de heer Mnyiwyk iets te vragen of te zeggen wat hij liever niet in het openbaar doet Maar daarna bestaat er griegenhaid er in het openbaar zooveel over te redeneeren als de heeren willen De heer van ë y k Ik weet hoe het gaat in besloten vergadering Kr wordt eent het besluit genomen dankrijgen wn do openbare vergadering en dan is het in eens af geloopen Das wMt het publiek toch mot wat er over gesproken i De Voorzitter Dat pioet Ik den heer van Eyk beslist tegentq tekMt De Gemeentewet verbiedt een besluit van financieelen aard te nemen in geheime vergadering en ik geef de pertinente verzekering dat het nooit gebeurd is Zoo dikwijls een zaak in besloten vergadering is besproken is altyd eerst het besluit gevallen nadat de vergadering heropend was Het voorstel van den heer Mnyiwyk wordt zonder hoofdeHjke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om aan de Bonwvoreeniging Het Volksbelang toe te staan het aanleggen van nieawe wegen Do beraadslaging wordt geopend De heer V i n g e r 1 i n g M de V I Ik OU willen vragen welke motieven B en W er toe geleid hebben om aan de Boawvereeniging Het Volksbelang niet de voorwaarde op te leggen de sloot langa de Vierde Kade te dempen terwi tot heden steeds B en W de gewoonte hadden om bg bouwplannen waarin slooton voorkomen de voorwaarde op te leggen die slooten te dempen Het is luy opgevallen dat het hier niet gebeurd is De Vooriitter Ik kan antwoorden dat B en W de voorwairde van demping van slooten altgd hebben opgelegd wanneer dezen werden gebrnikt voor de rioleering voor den afvoer van menasewater faecaliën of hemelwater Dit is hier niet het geval De sloot blyft volkomen zooals zij is De afvoer van verschillende leidingen gaat naar een centrale leiding in de nieuwe straat zelf In de sloot komt r n riool te liggen De afvoer van te bouwen huisjes heeft niet pUats ijl de sloot Er bestond volgens B en W en de FabrioageJCommissie ook geen aanleiding om voor te sohryven de demping van deze sloot die wel is waar niet ideaal is doch die door den bouw van deze woningen niet wordt bevuild B en W zonden het met de Fa bricageCoinmisie onbillyk vonden hebben om dia boawvereeniging te met de kosten van demping lloot daar zy volstrekt niet het van verontreiniging er van te hadden heer Vingerling H deV kan toelichting schryven B en W et het oog op de mogelykhoid bter ten behoeve van andere bouwdemping van het water langs Tierde Kade als voorwaarde mocht gesteld enz ft zon nu gaarne de toezegging van W willen hebben dat in de st aan eventuoele nieuwe bouaan de Vierde Kade met de voorzal gesteld worden dat zy do e sloot moeten dempen doch dat alleen de kosten behoeven te dravan de domping van do halve het zoo even door mi aange e meende ik te moeten of te n lezen dat de mogelijkheid t dat in de toekomst aan die jjlawe bouwondernemers kan worden Sfriegd de gohoolo sloot to dompen Beb ik dat vorkoord gelezon dan ik my aanbevolen voor nadere MKshting DsVoorzitter Ik kan antlen dat wanneer er soms één huis worden gebouwd er dan naImi geen sprake is van demping de sloot Maar wanneer mocht len overgegaan tot het met steun do gemeonto bestraton der Vierde Isde dan zal ongetwgfeld als voornarde worden gestold dat de sloot lerdt gedempt on gerioloerd en dan nekt het van zelf dat dan de oigon van de perceelen langs die Kado hts behoeven te betalen de helft Wordt vorvolgd Gemengde Berichten Do Zoeland aangevaren üit New York wordt AA 28 Juli laeind Do Zoeland kwam hier aan met een in den stuurboordboeg van do eischansing tot do waterlijn Hel va i JWoens lagtiaahli éiiddeU op den reasta in aan ai fjp goweaat iptitiiiti HisAouiii Da Zeolaiul maahtu geen sier f was geen paniek nsn booxH De Zeeland is een persouenboot van I Ked Star line 11 900 ton en 18 Juli nn Antwerpen naar New York vorKrtrokken Honden en Katten in den trein Do directie H IJ S M heeft bosald dat honden en katten voortaan I D treinen mogen worden medogeinen doch alleen in 3de klassen Hf artimonten en niet in de damesi oiwfc j Voorde dieren nipotepu oukel bijj t wprden wpmeHi Zi mpjiton I den viool van don coup ISS tgehoudon Baldadigheid Over een lengte van circa 100 Motor z n van het yzeren bok dat geplaatst is om het plantsoen aan het Stations in to Rotterdam de ornamenten afkookt terwyl in het plantsoen oenigo nkon zijn losgetrokken Verdachte bollen Van don bollonkweeker K te Noord tykBinnon werd verleden jaar oon linke party dure bloomboUen gestoIm Hoe men ook zocht noch van den lader nog van de partij bollen werd inig spoor gevonden Een zekere K uit Piet Gijzonbrug üd in Nieuw Vennep een stuk land K shuurd en daarop bolion gepoot oen de nu bovengenoemdo bollenkweekor naar dien akker kwam zien Beende hij met zekerheid te kunnen fiststellen dat de in bloei staande kdden met de gestolen bollen waren boilant De justitie is hiermede in kennis go eld on is op de bollenj die nu gerooid onder politietoezicht beslag geDe rechtbank zal deze zaak te IWden hebben Vorken schuren Voor eenige dagen prikte de 28jarigo werkster Maria IJzer wonende te Rotterdam by het schuren van yzeren vorken zich in de linkerhand tengevolge waarvan zy onbeduidend verwond word Niet aan do ogolyke gevolgen donkend was zy bar gewonen arbeid blijven verrich 1 tot Zondag een ernstige infectie tr d en spo ige heelkundige hulp Modzakelyk bleek In het Ziekenhuis haar die verleend Gebouw voor Vryzinnigen Door eenige vryzinnigen te Rottor UB is een comité gevormd dat zich dool stelt om nu het gebouw e verdwenen is te trachten een r gebouw te krygen dat in de steeds toenemende beboeten aan ean r ihikt punt van samenkomst vow vryzinnigen van elke schakawing kan voorzien Vndronken De machinist van de sleepboot Zweden van de firma P Smit Jr te R dam aan de Boompjes had gistermorgen tuasohen 5 uur en halfaes den 14 jarigen dekkneClit L Boshamer gedomiciliewd Boomgaardsdwarsstraat gewekt maar zag den jongen maar met verscbynen Op vermoeden van een ongeluk heeft de nvierpoUtio ter plaatse gomimen tyd gedre evenwel zonder resultaat Vanmorgen om 11 uur echter werd het Igk van Boshamer door den kapitein O D Sigmond van de sleepboot Nederland van dezelfde maatschappy drijvende gevonden t r hoogte van de synagoge Niemand hoeft van Boshamer s tewater goraken iet bemerkt Het lyk is overgebracht naar de woning dor famiUe aan de Boomgaardsdwarsstraat 7 Stadsnieuws GOUDA 29 Juli De Reinigingsdienst dor Qemoonte In de gisteren gehouden vergadering van bargemee ter en wethouders 18 bimloten niet over te gaan tot gunning van de aanbesteding van don reinigingsdienst dezer gemeente Als gevolg daarvan kan worden verondersteld dat hot in de bodooiing ligt dezen dienst in eigen behoor te nemen tenzij een onderhand clie aan bieding mocht inkomen die zoo aaanemelijk is dat deze do voorkenrzou Verdienen Oaderbandsche aanbestedingen Door do Architecten Maller Zoon van der Tak te Rotterdam is by ondorbapdscho aanbesteding aan de 3J V v 11 J Ncderhorat alljlorop dragon het ndakon yAü g rond ör ken en taaldundeenn lïiet oykomerida werken teScïiioaapi voorrokoninfi der firma Qoossens en van Kossem Het bouwen van een kiting en ankerfabriek aan do Keilehaven te Rotterdam voor rekening vandeNederUnditohe Ketting en Ankerfabriek to Schiedam is by enkele aanbesteding opgedragen aan de N V v h H J Neder horst alhier Eindexamen H B S Zmd HoUafod Ds aitalag van het hiur gehouden ijidaiamon H B nas heÖanmuldag tUnai Dordfi fK nöuoev Qifot llU Aanta oHHdidaten 33 afgewoKon Qealaagd W do Koning Gouda Wa W Ce Bok lï B S voor meisjes den Haag V B J Kluwers Voorschoten Te Se Ive van Brero H h S voor meisjes den Haag E Kam Lyoeam Je 0 Me Hoogstra Gouda K van Baaren den Haag He Me He Ie Grom Gouda S S van Creveld de Haag Ge Ha Aa Ouderkerk Gouda M B de Haan Leiden Ca Ma Jelgersma Leiden Le Ga Zeeman leiden M W H Lagerwey Ëxtranens W H E lersheim Lyceum J B Meyc Gouda Ma Aa Ja Brevet H B B voor meisjes den Haag H J Kist Lyceam J A Weverling Leiden J Beker Voorsoboten Dienst Ned Indië Voor den dienst in Ned IndiÖ is bestemd de heer L J de Ven alhier voor adspirant ingenier bij den Waterstaat en s lands burgelijke openbare werken Notarieel Staatsexamen Gisteren slaagde to s Gravenhage voor het 2ft gedeelte van het Notarieel Staatsexamen de heer R Jollema alhier Kaar de Avp vernmmt bestaat het voornemen de opleiding bij de korpsen van het militie kader te schorsen gedurende den tijd dat oudere lichtingen voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn De adspirajiten der voorjaarsploeg die dan den rang van korporaal bekleeden zullen in dien rang dienst doen bij hun compagiyu Wordt deze regelmg ingevoerd dan zal de opleiding tot onderofficier met één maand worden verlengd en bevordering tot dien rang instede van omstreeks 1 October eerst omstreeks 1 November van elk jaar geschieden Minderjarigen aangehouden De politje heeft het dezer dagen druk met de aanhouding van minderjarigen Gisteren werd bier een minderjarig maiaja aangetroffen uit Amstwdam wwr optporing was vorxodit Haar vader waa naar hiw gekomen om haar af te halen Op weg naar den trein beiorgde aij de politie veel mo te en deed uj nlfs pogingen om m bet water te spnngen Wgeen haar vwd belet Verder werden gisteren nog aangehouden een mind jarige mt Arnhem en twee uit Utrecht die door de politie naar hun woonplanu i n getransporteerd Heden werd nog oen minderjarig jongmensch aangehouden uit s Graven hage Deze jongen bleek over voldoende geld te beschikken om naar t n Haag terug ta j an Hij gaf op aanmaning der politie do voorkeur op eigen gelegenh d terug te keeren mpiaata van onder geleide daarheen tja worden getraosporteod Mishandeling Gisteren kwam een jongmensch zich bij dt f politie beklagen datliiudoor Bijn vroegere kameraden mi l deld was Een onderzoek is in dese ingesteld In dronkenschap Gi8t rennami ld g arresteerde do politie een dronken kermisreiziger die door zijn patroon ontslagen het dezen lastig maakte en hem met een mes te lyf wilde gaan Na hem eenigen tijd in bewaring te hebben gehouden werd de kermisreiziger builen de gemeente gebracht Door den regen van gisterenavond was het in de Rodelbaan op de kermis zoo glad gowonlen dat de sleedjes beneden niet in hun vaart konden worden gestuit waardoor een dezer met oon persoon over den kop sloeg Op last der politie is daarop de inrichting tydeiyk gealoten totdat de eigenaar der mrichting er in voorzien had dat lergolijke ongevallen niet moer konden plaats hebben é I m 4V op iln den Nieuwen Scftloawburgi der Sociëteit Ons ienoegen hooft giStereü do eerst opvoerirffe piaftts gc fcfad van Uenri ter Hall t meuwste revue Pas d r op Deze revue is in éétK woord schitterend door zyn monttering De inhoud is in veel opzidlitei khiohtig terwijl spot er in niet ontbnïrltt Het aantal dames en 4ioeren is zeer groot de keuze daarvan laat niets te wenschen over De damM vooral vormden zulk een attraaUAiohnn elegante eij ook vreenjdo xpj x zw chique cdstuums dat ófin ïu r f l d v y ar byfOt dor pprnji imBOt o ik9nM De regeling der opvoering was prachtig het liep alles lag van stapel Deze revue bracht groote vroolijkheid door de luchtige muziek de aardige liedjes en de typische figuren die er in optraden Wie gisteren de Revue niet zag die ga van avond zeker naar den Nieuwen Schouwburg hy zal daar ongetwyfeld iets moois zien en syn avond heel genoegolijk passeeren Boskoop Op Vrydaa 31 Juli a s des namiddags half drie zal de Gemeenteraad een openbara veo gadering houden waarin zal worden Itehandeld benoeming van oon onderwijzer voor den talencursus voorstel tot openbare verhuring van 2 lokalen dor voormaÜgo aorogeengasfabriek voorstel tot wyziging der Bouwen Woningverordening voorstel tot het verleonen vai een voorschot a L f ï05000 aan de Boskoopsche WïVingbouw vereen iging voor den bonw n 108 woningen voorstel toljaankoop van grond ten behoeve van oon verbindingsstraat van de Zijde naar t aag Boskoop 0 Wijziging gomeenfcebogrootingdienst 19U Itsmonatr Kerk Do bij de Romonstrantsche Gemeente alhier boroepen predikant Dr K H Roessingh te Doesburg heeft het lieroep naar deze gemeente aange Zei enhuizen Ds J W Pieper alhier heeft bedankt voor de toezegging van beroep naar Bunschoten De heor J P Kuijater slaagde voor hot examen oor hot examen voor adjunct administrateur by de Ko ninkltjkoMarme iveivT Mcolaa md giütoren eea leUfram aan ketter WUMa Het ta olrt bektml o daarop aatwoerd U tngeko Pe finaneteelt goTotgea vaa dra krilMcnt toMwidi Mm eLnt oa uit Amütffdam diU vnrrtcblll ade offeetenhandelari daar ter siKdF ia ttaaooleole aMc41i JiedsB vorfco IV t Ilrma Ooigaardt ra Proot 10 Uaarlrai hvdeD In staat vaa fallUAa nm nl verklaard I t ffv4 Db un on gt Alolea Mni Mot ODK dal de lpet vb urMtttl NewYork L Hidi a ai XoMlordaai bf don gpülotco sl In de vergadering van e Nad Vfrepuiglng van den Hfivt bluidd tA Attt terdaui waarin trgi nwoor tg waren w a preabltul d r Nedi rlaDdttAh Bank de prMldfiit vu de Nedrrl HandHMaai PPU v de voonltfer vaji de Raoier van Koophandel te Amsterdam la bwloten de IOooteabrars sluiten Dit henhill Is Kegrond op dr overwiftingen dal bulteng wone mustaiidl tb dtn bult agt wme maatrtwt lua voorscUrlJveu xoodat tiet lM ter 1 ilst met dt groote g tdgt v rs rustig kan wurd ni overl op widkv wlj t kraehttg aaa de bpboetten van de 1 tfivtentwurs kan w d4 t g OV4 gtJcOQHIfl JV Nfderlandsebe Raak h Wt de renliVHiandaard bedtm gehraobt Wbiawtdlsoonlo 4H C ï ftet uln ten IMnntvlaod A Ileleenlngen Buitenland tS fliHHleri n op langen leniiljn 5 toqdervn op korteu U rmt ai 6 VoorHO u tl n In rekenlng cxtunuit 6 RerlijB 29 JiilL UU Lniemlmrg votiH Reineld dal op df FranMctHi grenx n tne I ln legeringen worden ge oni laU crd I Krannehe grens evulklag breagt baar geldswaarden naar de Luxnmbuf Chv haakna ÜArlIjn 29 Juli KHtft Krans Josi dlrt van Budapewt vtTtrokken K gaf le kf nea In de oabljlield vut hel terrein van dm rttrijii e willen Kijn l Militie 1 de lAndWfvr I e Raad vm State Is hedm In sfMtdeiwshende vergadorlnit ItlJeenRt kmrKm ter f nt hM a 5 i i i ft i i In iataaiiai untwwii Mla ik Ill Ml do laiHhHier i Rcdo iin lda sal if wtSi im tmiuittwtaii Mlnlalfmuid worden gcboudoo tifm Moint ons uit UIdilelliurK Iftaohi Diinittn Markif m vimr Draadtn u l grs Ii dto op Wali lti r ti kustinHiwuvr nissktao aljn t t gra lhbM h Daar Aisstiirdaoi iPTuggerwiini Mevr Caillau vrygesproken jMi Het oord het pMea i lUam is gnvallaa i isl mmal va 1 1 oèi sMrdi Mevronw Is v gnap Ml Te 9 uur avonds vi rklalli rf 4 i voorzitter van l1 gezworenen dat de fieide sohuldvragen in ontkennende in moesten wordon beantiroord Het Itof sprak mevmnar OaiUans daarop vry Mevronw Caillani werd onmiddallgk in vryheid gestald lit sijn pleidooi liet Mr Idbori niet na te wijwn Op de eer gespannon pólitioken toeOpwinding in Helgoland Hkliiolaiid 29 Jali ftrooto opwinding hoersoht hier seilert eenige dagen onder de baitgaston door d plotselinge arrestatie van twee sedert eenige dagen to Helgoland vertoevende llerlijnors een sonr ver on oen ntmoostnr door hun eigenaardig optredno hadden zy caer de aandacht op cicfa gevestigd en het haarde dan ook geen verwondering toen SïiJ onder verdenking vtin overtreding van paragraaf Ki gearrea teerd werdon Uo ritmeoster was buiten dienst Oedenktedien by Qaatre firaa Hen deelt ons mede dat door de comité s in Belgifi en hlor te lande is besloten op het godonkteeken alleen en nitsluitend in meilaiUons aan J brengen bronzen aflieiilda s van de hoogere aanvoerdran der Nederlandsche troepenafdeelingen by Quatrebras met name den IMns van Oranje Korpscommandant de generaals de Constant Rebocque chef van den Oeneralen Ktaf de Perponcher l i visiecommandant van llylandt en van Herion alsmede den kolonel Bemhanl Hertog van Baxen Weimer Brigadecommandant Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoh Institiot té DE BI LOT Hoogste barometentand 7i 9 te Horta Tauste stand 746 0 te Hamburg Verwacfting tot den volgei den dag Matige W tot N W wind zwaar bewolkt waarschynlyk nog regen nien zelfde temperatanr