Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1914

io iS541 53e Jaargang BRÖNGAS Wie wil prachtig licht hebbenSl Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder té WierlngerwaardJ die zich gaarne belast met het instalf leeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk dooJ ondergeteekende met het grootstfll succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz wierinoerwaardJ Een Wielrijder es en ik mug niet nalaten U mijn volle tevredenheid over de kwaliteit van Uw fabrikaatte betuigen IJc heb zeker reeds alle merken bereden doch een zoodanige daarzaamheid nog niet kunnen constateeren Continental Banden Op deze en andere wijze wordt in honderden ƒ brieven onze banden beoordeeld PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Brokkenhuis l Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een deti Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat ü wilt missen De Commissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vice Voorz B D GROOTENDORST Pen Telefoon Interc 82 BERICHT la rbanii met de eluiting der 4nilikerijen e GoHda wegena ffooantia voor de peraonaelan op Zaterdag tl Maandag 3 en Dinadag 4 Auguatua a a Ml de 60UDS0HE COUHUIIT op die dagen HIET varachijnen De eerste gevechten WEENEN 29 Juli De Serviërs hebben hedennacht om 1 uur 30 de brug tusschen Somlin Belgrado in de lucht laten springen De Oostenrgk Hongaarsch infanterie en artillerie beschoot daarop gesteund door de Donau monitoirs de Servische posities aan gone zijde van do brug De Serviërs trokten zich na een kort gevecht terug Onze verliezen zijn onbeduidend Oisteren slaagde een kleine pioniersafdeeling tezamen met tolbeambten er in twee Servische stoomschepen met munitie n mijnen aan boord in beslag te nemen Do pioniers en de tolbeambten maakte zich na een kort en hevig gevecht meester van de numeif iek sterkere Servische bemanning en stelden zich in bezit van de achepeti en hun gevaarlgke lading De schepen werden vervolgens door twee onzer Donau atoombooten weggesleept Mobilisatie In België BRtJSSLL 29 Juli De Ministerraad beeft besloten de lichtingen 1910 19U en 1912 onder de wapenen to roepen Gisteren was besloten zoo meldt de berichtgever van het HW dat dit slechts zou gebPiiren indien de naburige staten het voorbeeld gaven Op een verergering van den toestand schijnt de genomen maatregel nochtans niet to wijzen Alleen moot worden vermoed dat do regeering t n spoedigste wil voorzien In den minder gunstigon toestand door do overgangsperiode der legerbervorming gp4 schapen Den geheelen nacht hebben i litaira trainen gereden Ite regimenten dio zich in het kamp to Bcverloo Iwtvonderf zijn naar hunne verschillende garnizoenen teruggekeerd Aan de grenzen is lict toezicht door de gendarmerie en de douaniers verscherpt ala in tijd van oorlog De Brusselse bours ie tol nader bericht gesloten Mobilisatie In Zuld Rusland fit Petersburg 29 Juli Reuter vernoemt dat een gedoeltelijTte raoblliBatie in Rimland in het zuiden en zuidwesten gisteravond werd bevolen Dit wijst hoegenaamd niet op een afliroking van de belrekkingen tuuscbcn Oostenrijk en Rusland en men hoopt met vertrouwen flat een der l uropeeachc mogendheden er in slage overeenstemming tusschen beide Staten te bewerken Si Petersburg 29 Juli De Rjetsj schrijftKen kataslrophe zou onve mijdc Coirtiiim aH outchouc enGutta P reha Co Amsterdam Oostenrijk Servië Belgrado is gevallen Du oude veste die in vroeger tijden als PCD bolwerlt iwrd beHChouwd heelt na een eeQdaagscho strijd het onderspit gedolveo He UoBtenrijksche troepen hebben de Donau Btad bezet en de krijgBwet afgekondigd De brug die Belgrado met Somlin over de Donau verbond is gisteren door de Scrviörs opgeblazen waarbij aan bolde öj en strijd is gevoerd D zc eitelijkheden waarvan de bijzonderheden in de ingekopen telegramoieo hieronder nader zijn isféergegeven ijnl h H eglii van den grooten strijd die on getwijfeld spoedig op handen zal zyn De Oostenrijkschc en Servische legere zullen l in de corstkomci dèAdagen naar bet zichl thans laat aanzien tot Oen trelïen moeten komen waarbij het bloedig zal toegaan Het blijU echter nog steeds de vraag ol do boalisaende slag in Servië zal worden geleverd Is dit het geval dan kan Servië tegen de reusachtige overmacht van Oostenrijk niets beginnen en staat t leger aan geheele vemiotigng bloot samentrekken van Russische troepen kt grooten getale op de RuBsischOosten lijksche grenzen geeft steun aan onze Frees dat Oostenrijk in eigen land aan de Noordoostzijde zal worden aangetast en deze vreoB wordt allerminst weggenomen door de houding welke de RubbIBche Ministerraad aanneemt Met angstige belangstelling en volspanning zien we de berichten tegemoetÖe van uit Petersburg komen Wat iniet Czaronrijk besloten wordt Ib veor Fiiropa bealissend In Rusland zel woelt het De berichten uit Zuid Rusland wijzen er op dat bet terrorisme daar zijn hoogtij viert In RuRBlsch Polen Ib een revolutie uitgebroken De citadel te Warschau is in de lucht gevlogen Niettegenstaande dejl vredelievende uitingen van de Russische fliplbmaüe komt 1 het ons waarschijnlijk voor dat Rusland l juist in de woehngen binnenslands een I goede aanipiding zou zien om een bultonlandschen oorlog te beginnen teneinde Adverteert in dit Itlad Sociëteit Ons Genoegen Gouda Nieuwe Schouwburg 1814 BLOCKER S DAALDERS CACAO smaakt szom€ï even goed als swinters 1914 j S Jl Kéris veriDakelgkaeleD Van af DONDERDAG 30 JULI tot en met ZONDAG 2 AUGUSTUS schitterende Voorstelltftgen door het SpecialiteiteD Gezelschap Bireclle William Kos p Impresuris van Iwl CsslBi farlité Ronerdani SchHterend Progpamma ZATERDAG 1 en ZONDAG 2 AUGUSTUS MATINEE Amvug der Matinees te half twee en der Soirees te 8 uur Plaat bespreking op den dag der Voorstelling van s morgens 9 2 tot 1 anr aan het gebouw tagen 10 cent per plaats Zin oor Tananngnb linaaii dn nnnplnkbiljottm Aanvang 8 uup precies De toegangsprijzen worden met 5 auteursrechten verhoogd 100 LUNA PARK üMnoMiM Standplaats I Groote Marlit NIEUW NIEUW voor het eerst op de KERMIS fe GOUDA Standplaats MARKT tegenover GEBR BISPING Lachen niets dan Lachen Om tranen te lachen I Mie B s Ier KUIS eo TmraillllI u Mis Imskftai rarijii Mm MjD Minzaam aanbevelend GERAUD HEGTER FEVILLETOX 5 Is bet wonder Minona als ik doBchoonste vrouw ter wereld voor mij zie de vrouw naar wie ik weken lang verlangd heb Al die ik met een vurigeHefde bemin Is het wondür Minona datik me dan niet goed kan houden ïlij had haar aan zijn borst getrokken en hield haar in atorraachtigi omhelzing vast Zij wilde iets zeggen doch hij sloot haar den mond mc zijn hartstochtelijke kussen Terug riep zij eindelijk boos haargelaat werd rood van toom en haar ogen schoten viiur Terug zeg ik Verschrikt on in verwarring Het hijhaar los Minona ontvang je me zoo Moest ik dat verwachten van je mooiebrieven Je scheen daarin van vcrlani en te verteren om hem weer te zien fte eenmaal aan je liefde mocht gelooTW En nu je vrij bent nu den gelukkig toeval mij nader aan mijn wenschenWt gebïacht Ga zittm mijn vriend sprak zijïu bedaard terwijl haar toom scheen to ïeiflwijnen ïm Jaet een glimlach vervolgde zij X Wee8 zoo liedaard als mo lijk Is en luister rustig naar hetgeen Het eenigste en het nieuwste vat zich dit jaar op het kermisterrein van Gouda presenteert is Stoomcaroussel Salon waaraan verbonden zQn nieuwste vinding en wel Rutschloopbaan met Cake Walk hetwelk door zgn beweging het lachen verbazend doet opwekken Bij het minentredoa verbeeldt men zich in een Luna l ark te zijn waardaieend n menscfadu verwonderd staan over deze prachtige inrichting LACHEN LACHEN LACHEN Hopende zooala verleden jaar met eenzelfde bezoek vereerd te mogen worden Aanbevelend ANTOON BENNER DE ZUID HOLLAITDSCHE maatschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P B J BERENDS Mr J W DE KANTEE Seor Directeur Mr J W KONING MT De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegei lage premien Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren UOVirimKiBmVKB Mawm te c ee m e IjMVBBKH WeaUÜifim te fimUU Abonneert ü op dit Blad Advertentiën Nijm Bloempottenfabriek kan direct GEPLAATST WORDEN een bekwame Bloempottendraaier Kleindraaier tegen goed Iood Br fr adres directeur M K WESTENDORP 37 V Spaenstraat Ngmegen TOISTOND 3 4 bekwame Metselaars gevraagd bq J P DE GROOT Aannemer GOUDA WiDsIpiÉ Bijwerk aangeboden aanbieder man of vrouw Bepaalde kennis niet noodig Inlichtingen worden op aanvrage gratis verstrekt door TH PORTA Bierset Lnik België Maaglijders Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmijdel ToorUiaagpijn maagkramp znur hartwater en slechte spysvertering Prflsper doos 76 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLPF Co te Rot terdam bfl E VAN SANTEN KOLFF K örte Hoofdsteeg 3 liUNUBHTI rLSESËJT DB HELFT DBR SUVERNIJ van Iwt bnUwerk wor ta nM edaan iwMira SwilKM hM huU blaiMB tiwdt Om vloeren Wfak ntina houtwerk eu oer elf door choon te maken la Ainllflit het etdoenileta en vaor4eell ste middel Leat Sanllgfet Uw kaU doen gllnetaren en Uw werk verlichten Firma C SMITS Schoenlia del Kleiwegp 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEI lej de WeiE Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Koopt geheele ol gedeelten van Inboedels Ib ook naar buiten de stad aan huil te ontbieden Brieven worden vergoed Let a v p op NAAM en AXtSKS WeiKALTER 2 9 Ged Gracht 269 DEN HAAG Sleotr Dr A Brinkman Zn Gouda Donderdag 30 Juli 1914 OOIJDSGHE GOllMT i© a ws © zi cl v©xtexLti© bl© ca voox G o u d a © xa Ox3CLstx©3s©xa Verschijnt dagelijks Mï behalve Zon en Feestdagen 1 PRIJS DER ADVERTENÏIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 li j drie achtereenvolgende plaatsingeji worden deze tegen twee berekend Diqnstaanbiedingen per plaatsing Tan 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elk regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitirevers A BRINEHAK EN ZOON bevolking werd door de troepen gespaard Togen den middag bezetten de troepen alle wegen in den omtrek Do krijgswet werd hierop door do Ooatenrijkers uitgevaardigd Omtrent dit gevecht worden aan de VoBsiBche Zeitung uit Bemlin de volgende bijzonderheden gemeld Obi één uur s nadits worden de bewoners van Sem D door schoten uit den plaap gewdfct Eerst knetterde een geweldig ge ervuur en kort daarop donderden jBfl kanonnen M en vernam dat een Donau schip door Serviërs met mitrailleurs besohoten was De Oosten jk I igaarsche troepen be antwoordden fit vuur Dit gevecht duurde slechts korten tijd Ondertussche lieten de Serviërs de Save brug in de lucht springen Van den oever bij Semlin ziet ien dat het ijzeren geraamte der brug in tweeën gebroken is De eene helft hangt ten deele over den stroom neer De pijlers schijnen echter behouden te zijn gebleven Om half vier kwam n dedrieDonaumonitoren Temea Bedrog en Samoa in actie Te Semlin snelde iedereen naar den oever om de beschieting van Belgrado te gadeslaan Uit het Westen vernam men een hevig geweervuur toen de drie monitors in slaglinie den 3erviac n Donau oever bijde vesting Kalymagdam den ouden Turkschen naam voor den citactel van Belgrado naderden De Ternes vuurde het eerst Men zag een granaat boven de hoog gegelegen vestingkazerne ontploffen Thans openden ook de andere schepen een geregeld vuur Van het dak der vestingkazerne stegen zwarte rookwolken op Het dak was getroffen en in brand geschoten Ook op een andere plaats onder de vesting Kalymagdam in de nabijheid der electriciteitswerken zag men vuur oplaaien Deze brand werd gebluseht maar de kazerne die telkens opnieuw door granaten getroffen werd staat m lichtelaaie Nu en dan mengt zich onder de granaten een shrapnell kenbaar aan de kleine witte wolkjes Het vuur defr monitors werd van den Ooatenrijkseh n oever door batterijen gesteund Van Servische zijde werd slechts met geweervuur geantwoord Juist op het oogenblik dat een hevige kanonnade losbjandde verlichtten de eerste zonnestralen den Donau dü aandacht van hetgeen er in het binnenland gebeurt af te leiden De hoüdmg van i ngoland in dezen Luropeeschen crisis is van bizonder groot gewicht J ngcland wil don oorlog niet en tracht dan ook op allo mogelijke wijze dezen te weerhouden Naar de l erichtgever van het lïbld uit Londen aemt geven de i laden beschouwingen over den Europeeachen toestand in verband met de crisis die Engeland op dit oogenbhk zelf doormaakt De lluues zegt Lngeland moet zonder aarzelen zijn bmneolandaahe verschillen regelen met hot oog op de dreigende inlemalionalen crisis en de rcgeering moot al haar krachten wijden aan de iiioeielijke taak zich met de andere mogendheden te verstaan voor het beperken van den strijd De Times erkent dat er nu geen sprake kan zga van regeeringswijziging want bet land zou in alle omstandigheden het liefst zien dat Sir hdward Grey de portefeuille van buitonlandscbe zaken behield daar niemand hem evenaart in nauwe kennis van de tegenwoordige bedoelingen der Luropeeeche politiek De Times geeft daarom den raad het Uome Rulegeschil te regelen door Tyra e en Feirmanagh van Ulster uit te sli lPn len daarbij wel te bepalen dat die regeJ ig wordt getroffen om aan de eischen r bt ide partijen tijdelijk tegemoet te kommen Belde partijen zouden moeten beloven later een beter stelsel van bewind m het onverdeelde Ierland to ontwerpen Op gezag van zijn OostenrijkBchen berichtgever zegt do Timea dat het doel van Oostenrijk is Serviö te verpletteren en te ontwapenen de Servische artillerie buit te maken en Serviö te dwingen zijn leger in de toekomst te verminderen tot een sterkte die geen offensief gevaar meer oplevert Oostcnnjk is ook voornemens zich meester te maken van den berg Lowtsjen de Montenegrijnsche sterkte die de maritieme basis van Oostenrijk aan de baai van Cattaro belneerBcht AlgomeeiJ wordt aafigenomen dat de Voorbereidende bevelen gegeven voor de mobilisatie van dertien Russische l erkorpscn gevolgd door de concentratie aan de Oostonrijksche grenzen het oonigo waardige antwoord is dat Rusland kan geven nu de Oostenrijksoho troepen de Servische grens hebben overschreden Het beslissende Bcbouwtooneol van den atiijd zal waarBChijnlijk niet op Servisch gebied zijn Uit den stroom van berichten die thans is losgekomen laten wij hier de voornaamste volgen Belgrado ingenomen Men seint ons Belgrado is Ingenomen De vreedzame vischo grondgebied zal oorbiodigen en dat het ijelfs den wensch koestert om zich te onthouden van hot bezetten De monitors naderden den Servit sohen oever steeds dichter onder het voortdurend gebulder der kanonnen De rook der schepen lag als een zwarte sluier over den Donau terwijl de witte rookwolkjes der ontploffende shrapnells boven de vesting van Belgrado hingen Om half vijf staakten de monitors het vuur en verlieten zg don Serviachen oever Daarop trad voorlgopig rust in SEMLIN 29 Juli Tel De Serviërs hebben gisteren een Oostenrijksch stoomschip van de scheep vaartmaa6schappij Inn beschoten De kapitein van het stoomschip deelde daaromtrent het volgende mede Met drie leege volgbooten stoom den wij de Save op naar Bosnië Naulijks waren wij voor de vesting van Belgrado onder de z g Kalymagdara aangekomen toen de Serviërs uit mitrailleurs op ons begonnen t0 vuren Zij losten meer dan duizend schoten doch gelukkig werd niemand gewond Wij verloren echter de derde volgboot De begeleidende monitor vuurde onmiddellijk zijn kanonnen af wat groote sdiade aanrichte Beperking van hot oorlog B terjp ei n Londen 29 Juli Naar aanleiding van Oostenrijk s oorlogsverklaring zeide Morley dat allo andere Mogend heden in levendige gedachtenwisseling staan betreffende den besten weg om den oorlog te beperken binnen het oor spronkelijke ge iec Oostenrijksche veldtocht Berlijn 29 Juli Het Tageblatt V ltlaart dat het Oostonrijksche veldilan onder leiding van den chef don generalen staf Conrad von jendorff als volgt is vastgesteld en zal in twee afdeolingen opeteeren waarvan een grootste onder commando van generaal Potiorek een aanval op Servië zal ondernemen terwijl het andere onder commando van generaal Ermoly zal staan en tegen Montenegro zal optreden Een gewichtige verklaring Parijs 29 Juli De Teraps verneemt uit Petersburg Om 12 a uur werd aan de Russische Regeering officieel kennis gegeven dat Oostenrijk de intregiteit van het Ser een tóndere bloedverwanten dan een liebtzinnigen neet aan wlen het stamgoed moest vervallen röMs laftg had hij alle verkeer met dien neef afgebroken en om hem nu alle aanspraken op Upt overige vermogen to ontnemen stelde k graaf mij een huwelijk voor Hij vi r 4terde luij lat hij als echtgenoot slechtH mijn vader KOU blijven zijn jaren maakten deze verzekering nog geloofwaardiger en ik had Sfaarom gwn reden dit aanzoek af te wij7en waardoor mij het ullziobt otp grooten rijkdom geopend werd Onmiddellijk na het huwelijk maakte de graaf het testament op waarbij ik erfgename werd van het geheele vermogon met uitzondering van het stamgoed en eenige logatt u voor de U dienden Welnu het testament vroeg de baron nadat de gravin haar verhaal gt lndigd had Dat testauionl bestaat niet meer antwoordde zij kalm LuiBtor slechts verder I De gebeurtenissen van den laatsten lijd herinnerenme levendig aan eon dor eerstP dagen van ons huwelijk als ik ons leven naast eikaar tenminste zoo mag ooemon Vy j hadden zijn zeventigste verjaardag gevierd en toen wij s avonds op het terras van hot kasteel zateft verviel de graaf In oen wekelijke stemming ik ie te zeggen heb Beloof je me dot Goed antwoordde hij Ik beloofliet je Maar Geen maar Wees bedaard enluister goed naar wat ik je zal vertellen Het zijn ernstige dingen die wij te bespreken hebben Zoo uitgelaten als jenu bent zoo tenieergeslagen zal je wezen als je gehoord liebt wat ik je heb medete deelen Wal beduidt dat Minona Je maakt nto werkelijk ongerust Wat is er gebeurd Luister danl Je komt bij een vrouw die do weduwe is van graaf Michael rzorn en die gii voor de erfgeiiauiehoudt van pon vermogen van vijf railiioen Natuurlijk Verder Ik pn een bedelaarstor mijn waarde l aron In een laatste beschikking twee uren voor zijn dood heeft de graafeen jaarlljkach hikomen van tienduizendgulden voor mij vastgezet Ziedaar alfeswat ik heb en je begrijpt dat dit in mijn omstandigheden armoede en ellende beduidt Niet mogelijk Minona Hoe is datkunnen gebeuren Daar hei jo me geenwoord van geschreven Omdat ik je alles mondeling wlld mededeelon Daarom verzocht ik je zoo spoedig mogelijk vrfn Triest naar hier te komen Ik heb je hulp noodig baron want ik kan pog niet aannemen dat allen erloren Is Maar verklaar mij Uufh Luiritcrl Ik moet van vroeger tijdondenspreken om je goed duidelijk te maken wat eerst zoo vriendelijk en laterzoo treurig in mijn levenslot heeft ingetfrepen Misschien tot je er belang in alsje bij deze gelegenheid de gescliiodenis an mijn leven verneemt Twijfel daar niet aan Minonal Zij reikte hem do hand hij drukte daar een kus op en toen begon zij In het jaar 1859 stierf de lultenontkolonel von Bjeia op het slagveld l ijSoiforino De eenigo die zich in zijn ntervensuur in zijn nabijheid bevond wasgenoraal giéfi t Michafil Czerny en aandezen vertilde hij het geheim dat hemzoo zwaar drukte Den dag voor den a marsch der troepen uit Milaan was hijmet zijn geliefde een zangeres van hetRcalatbeater Minona Ferrari genaamd inhet huwelijk getreden om aan het kind dat zij verwachtte een eerlijken naamna te laten Hij gaf zijn vriend het adreavan zijn vrouw verzocht hem zijn laatete groeten aan baar over te brengen en hij stierf gerustgesteld door de verzekering van den graaf dat hij voor deweduwe zou zorgen voor zoover zijnkrachten toelieten en ij hulp mocht noodig hebben Zoodra öc vrede geslotenwas snelde de graaf naar Milaan dochvond de vrouw niet meer voor wie hijzich heilig voorgenomen had te zorgen Het bericht van den dood haars ecbtgenoots had de gelKwrtc licspocdigd v een kind dat haar hel leven koslt ègraal vond een klein hulpeloos w i Eefj © verpleegd door de vrouw liij wie de moeder gewoond had en gevoed door 3ena min die men had aangeschaft van het gi ld dat in de nalatenschap was gevonden Dat schepseltje Iwfichouwde de graaf als een erfenis van zijn vriend en diena ongelukkige vrouw Dat kind in zulko treurige en veelbewogen omstandigheden gelioreti was ik Dus do man die later je echtgenoot IK geworden nam dit kiad als vader lot zich Wordt vervolgd 9 Hij nam mij mee naar zijn kiisteel in Moravie Spoedig daarna verliet hij den krijgsdienst en daar hij veel van do eenzaamheid hield kon hij daar nu aan toegeven en zich geheel aan do opvoeding van het kind wijden Tien jaar geleden bad hij zijn eerste Vronw Vorltiren zijh zoon had bij de wedrennen dan dood gevonden en kort na afloop van den veild j tocht in 1859 was ook zijn tweedo vrouw gestorven en zijo buis opnieuw ledig Zoo scheen ik door het toeval bestemd om in het stille huis niauw leven te brengeo Maar vreemd genoeg ik ben eigenlijk nooit recht kind geweest ik heb mij nooit in onschuldig spel kunnen vermaken en zelden of nooit heeft men mlji vroolijk hooren lachen De zware moeilijke tijd waarin ik geboren word had zijn stempel op mijn karakter gebukt Echter hbtg de graaf mot teedere HefdcJ aan my hij Het mij een zorgvuldige op voeding geven en toon Ik zoatien jai r oud wa 4 deed hij me een vooratci dati me bijna me ontzetti vervulde Hij had J