Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1914

i Ingezonden Mededeeling n extra editie van de Berliner Loka Anzeiger wordt gezegd dat het bericht betreffende de Imobilisatie o njuist is Mobilisatie in Nederland op komstIn de heden gehouden Ministerraad is besloten aan de autoriteiten het waarschuwingstelegram te zenden dat beteekent het treffen van alle voorbereidingen voor mobilisatie Staatsspoor verloven ingetrokken De Maatschappij tot Expl v Staatsspoorwegen heeft alle verloven ingetrokken Nederland s Neutraliteit Hedenmiddag is te s Gravenhage m verband met den toestand in Europa op het Departement van Marine met en onder leiding van den Minister van Marine een gemeenschappelijke bespreking gehouden tusschen do commandanten van Marine te Amsterdam Hellevoetsluis en Willemsoord don chef van den Marinestaf don sous chef van den Generalen staf van do landmacht en de hoofden dor militaire afdeelingen en van het departement van Marine De Ministerraad kwam hedenmiddag in gewone vergadering bijeen De Bank van Enguland wenscht niet in tl grijpen LÜNDLN 29 Juli Tel In antwoord op een in het Lagorhuia gestelde vraag waarin hot plan geopperd werd dat de Bank van 1 Ingeland zicb met andore banken in verbinding zou stollen om ten opzichte van don huldigen fmaneioelou toestand de noodige stappen te nemen die een verbetering teweeg zonden kunnon brengen doelde Lloyd George mode dat hij zich met do Bank in verbinding had gesteld doeh hem toen werd medegedeeld dat de fmancieelu toestand iiiomenleel niet zoodanig om dusdanige slappen noodzakelijk noeh wenHchelijk to maken DE tïONG © HAGEXSLAG CHOCOIJU e VTOCXP de boteplneLm Boure te Hamburg Het bestuur stuldo Woensdag voor hot nt applaua door do vorzamclde boursbezoelicrB ontvangen Do Ijcurs had oen kalm verloop on er hostond weinig drang tot verkoopen Deposito s opgevraagd te Knwwol DKUSSHL 29 Juli Tol Ilodennjorgen verdrongen zich voor de lokotten van sommige banken der atad een groot aantal personen om hun deposito op lo vragen llot alduti onttrokken bcïb aR is f uS fe i i Ai m De boui e X M 0 dozer stede ondervindt nog steoos neurs don Invloed van den iDternationalen toosland Doï offoctenljours in gesloten golilevon iV goodcronbeurs vortooadr bedeu groote schonimoliugcn Wol daalde 4 J cenlimes itT Kilogram koffie 2 trw per 1Ü0 K Cl Voor granen was daarontogon do looHtand onveranderd Do vorkoopcrg toonden zich zeer torughoiulend en de toudenz is zeer vaat Telegrafisch Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 708 7 te Horta laagste stand 754 1 to Riga Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordwest olijke tot zuidwestelijke wind zwaar tot half bewolkt weinig of geen regon zelfde temporatuur BrRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 27 Jnli Petronclla ouders J v Duivendijk en J W Brandhorst 20 Anna Maria oodors A V d Heuvel en J M Pranj GEHUWD 29 JuU B van Oosten en D H de Wit J II Kempors ea J den Haae A van Leeuwen en J M de Gunst W do long en H C Verkerk REEUWIJK GEBOREN Geojjtje oudere K v d Lecq en J van Bssen Johannes M Verbeek overleden en H Kasborgen OVERLEDEN P Blonk eerst weduwnaar van M Vorgoer laatst weduwnaar van M Lexmond 77 j ORACHEN QUELLl FLE5SCHEN WORDEN OP REKENING GESTElD DOCH BIJ TERUGGAAF VERCOEt M LITER A 15 NATUUR BRONWATER lijk zijn wanneer Rustaud onmiddellijk Oostenrijk Hongarije binnennikte Blijkbaar ÏB Rusland niet zulk een anelle Btap voornemens De Ooatenrijkach Hongaarsche commentaren op het Servische antwoord zouden den grondslag tot onderhandelingen kunnen vormen Nadat Oostonriika prestige door de oorlogHverklarlng Ie gewaarborgd zijn de voorwaarden voor bemiddeling gunstiger Petersburg 29 Juli Tel Hier wordt steeds opnieuw verzekerd dat Rualand beslist den oorlog niet wenscht De diplomatieke onderhandelingen worden voortgezet en in officieele Busslscbo kringen houdt men nog stf ds aan de hoop vast dat Rusland zijn doel zal bereiken Vóór het gebouw van den Servischen gezant en den Servischen consul gaan vele jonf lieden door met het brengen van ovaties E groot aantal KoziOcken en politieagenten bewaken dag en nacht de Duitsche en Oostenrijksche legatiegebouwen In PanSlavlstiscfae kringen is men over de OosUmrijkscbe oorlogsverklaring aan Serviö ieer verheugd De Nowoja Wremja ziet in die oorlogsverklaring niet alleen een provocatie van Servië maar ook van eenige groote mogendheden Prof Miljukof schrijft daarentegen in de EetBch dat daar Oostenrijks prestige door de oorlogsverklaring gered ia de kans op bemiddeling veel gunstiger Is geworden De toestand in Frankrijk PARIJS 30 Juli Hedennacht laat had op t onverwachtst p iaitiatlel van President Poincaré een ministerraad plaats Heel Frankrijk verkeert in ontzettendeopwinding Goud en geld wordt nietmeer uitgegeven j Men vreest hot ergste GENEVK 29 Juli Tel Men signaleert troepenbewegingen langs de FranschZwltsersche grens De artillerie van Ponsulier is naar Verdun gedirigeerd De gevoleen van den Europeeschen cnsis in Nederland De beurs en de oorlof Men meldt uit Amsterdam Gistermiddag halftwee kwamen in t gebouw der Ned HEindel Mij dé Amsterdan sfihe ankiers bijeen ter b spreking van den critieken finanqieeleb toestand tengevolge van de Ëu opeesohe crisis Ër werden pogingen aangewend om onder leiding van het beatuar van de Vereeniging voor den Effectenhandel een garantie syndicaat te vormen teneinde de geldmarkt te steunen De besprelüngen daacttver gevoerd hadden tot resultaat dat besloten ü tot de vorming van een syndicaat dat beschikt over 25 millioen guldeu voor prolongatie De rente zal 1 hooger zijn da bij de Nederlandsche Banl Hen meldt uit Amsterdam dataaA het loket voor de Rijkspostspaarbank op het hoofdpoatkantoor aldaar gisteteren queue werd gemaakt door menBchen die hun geld komen terughalen De gemeenteraad van Amsterdam nam in zijn vergadering van gisterenmiddag de volgende motie aan voorgesteld door den heer Vliegen De gemeenteraad van Amsterdam in vergadering bijeen doet met bet oog op den dreigenden internationalen toestand in naam van menschelijkheid en beschaving een beroep op de regeetingen en de volkeren om de mensofaheid te bewaren voor de gruwelen van een veralgemeening van den oorlog Gevolgen van den oorlog Uen meldt uit Culemborg Op de Kon Vereen van Ned Sigarenfabrikanten Trio alhier zijn de sigarenmakers voor de keuze gesteld om van 8 12 uur te werken of 62 man zullen worden ontslagen Zooals men wdet werkt deze fabriek voor de Servische regie Een beroep op de Nederlandsche Regeering Ken op dit oogenbllk in een der brandpunten der politieke crisis vertoevende oudgezant van H M de Koningin seint aan de Telegraaf het volgende artikel dat wij gaarne met het oog op den belangrijken inhoud en den ernst van het oogenblik uit dat blad overnemen De Europeesche crisis heeft haar hoogtepunt bereikt Een Europeesche oorlog kan nog vermeden worden maar de toestand is nog van dien aard dat elke minuut de noodlottige tijding ons Kan bereiken over het afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen de groote mogendheden Het is volkomen nutteloos geworden nog naar den schuldige te zoeken die dezen hachelijken toestand in het leven ger roepen heeft Of het in Europa vrede dan wel oorlog al aijn hangt geheel al van de houding der Russische regeering tegenover OostenrijkHongarije Blijft die houding neutraal d w a laat Rusland de straf expediüe tegen het Servische rijk toe zouder te Intervwleeren dan kan zooals reed uitdrukkelijk van Duitache en Itallaanscbe zijde verkondigd werd weldra een basis gevonden worden wawop men de vredesonderhandelingen tusschen Servië en Oostenrijk H garije kan openen O i ligt bet zwaartepunt wel degelijk te Petersburg en alechts ten deele te Berlijn DuUschland is verplicht omzijn bondgenoot nu de beftende stappen tegen Servië gedaan zijn tot het uiterste te ondersteunen Dit zegt art 2 van hetbondsverdrog tusschen beide keizerrijken Doch tegelijkertijd meldt de Duitsche regecrlog dat zij alles in het werk wil Htetlen om den Europeeschen oorlog te voorkomen en haar goede diensten wit bewijzen bij pogingen om te Weenen den weg voor vredesonderhandelingen te effenen Rusland mobiliseert aan de Duitsche en Oostenrijksche grenzen Dit feit is thans bekend Het moet nog eens uitdrukkelijk gezegd dat uit alles blijkt dat de Driebond geen internationalen oorlog wenscht en ook geen aaaleiding wil geven om de staten der Triple Entente op de een of andere wijze te froiaeeren Sir Edward Qrey de leidende staatsman van het Brltsche rijk heeft reeds het eerste bewijs gegeven van zijn vredeiievendheid ia er geen tweede stap mogelijk Nederland beeft met dit conflict niets te maken doch zou direct evenals andere staten bij een Europeeschen oorlog betrokken kunnen worden Als neutrale en hoog in aanzien staande staat zou Nederland de zaak van den vrede ten zeerste bevorderen wanneer het op vriendschappelijke wijze de Engelsche regeering kon overhalen om met meerderen üf minderen druk op Rusland een vredeiievenden en kalmeerenden invloed uit te Slaagt Engeland hierin dan is de Europeesche vrede gewaarborgd Ligt het mi schien op den weg van Hare Majesteit die bekend staat als een groot voorvechtster van den wereldvrede bij het Engelacbe hof pogingen In bet werk te ateilen om dit doel te bereiken Ziet I de dagen die wij thans beleven doen tronen schokken en volkeren sidderen De wereldmarkten hebben de gevolgen daarvan reeds ondervonden Milllarden staan op het apet de cultuur van beschaiUdc naties voor jaren bterultgezet Het bloed der volkerMi zal de aarde met stroomen drenken wlu eër een algemeene Kuropceflche oorlog uitbreekt l at ft K de K0ningln cp d Nedevlandsobe regeering voor het laatst iwproev In Ebgeland gehoor te vinden Gelukt het den storm te Petersburg te bezweren vóór hei te laat is dan la er nog nieta verloren Gelukt dit niet weet de gevolgen Kan schooner taak voor een klein volk zijn weggelegd Teneinde een overzicht te geven van de verbondingen der Staten in getalsterkte der legers laten wij bierder volgen een overzicht daarvan hetwelk wij aanJiet Hbid ontleenen Legersterkted Oostenrijl rHongarije In Oostenrijk bestaat de algumeene dienstplicht De eerste linie wordt gevormd door het leger waaronder tebegrepen is de landweer en de Hongaarsche troepen Honvédség daarop volgen de eerste reserve ban D © mobilisatie van het geheele leger wordtgeacht drie welben te zullen duren Zoo alle troepen zijn opgekomen isde sterkte van het Oostenrijksohe legër 2 708 000 man aldus verdeeld vredesterkte 788 000 man bestaande uit O H leger 379 000 manlandweer 70 000 Honvédaêg 65 000 spec troepen 274 000 eerste reserveban 1 770 000 tweede reserveban 150 000 2 708 000 man Servië In Servië bestaat een algemeene dienstplicht Het nationale leger heeft 3 bans de actieve troepen en de reserves vormen dein eersten ban de tweede bestaat uit aanvulUngsreserves de derde uit het territoriale leger In geval van nood kan een levóe en masse worden opgeroepen bevattende allen die gediend hebben en ten slotte alle mannelnke inwoners van 18 50 jaar Het Servische leger telt opvoet van vrede 360 000 man en Qp voet van oorlog 450 000 Rusland Ook in Rusland bestaat de algemeene dienstplicht Wegens de uitgestrektheid van het rijk heeft men drie legers het Europeesche het Caucasische en het Aziatische leger die zeer verschillend zijn ook wat den diensttijd betreft De sterkte van hot iRussische leger op oorlogssterkte is zuiver nominaal volgens de verschillende opgaven telt het leger op vredesvoet n officieren 56 000 man aan troepen 2 855 000 2 911 000 manreserves 1 064 000 grensbataljoQs 41 000 Kozakken enz 150 000 Totaal 4 166 000 man Rusland kan in Europa ongeveer 1 200 000 man op de been brengen die in een oorlog meetellen Dnitschtant 870 000 man 4 370 000 Het Duitsche leger telt volgens de nieuwste legerwet op voet van vredu de oorlogssterkte w ord t geschat op Frankrijk Vredessterkte onderde driejaarswet 700 000 de oorlogssterkte wordtgeschat op 1 300 000 Desnoods kunnen de beide legerkorpsen uit Algiera en de koloniale troepen worden meegerekend waardoor het leger met 80 000 man zou worden uitgebreid Italië Leger op vredessterkte 410 000 manmobile militie 200 000 territoriale militie 1 100 000 Totaal 1 710 000 man Verzet in Boi eo Blijkens een uit Nederlandsch Indië ontvangen telegram heerscht er verzet Onder de Ohineezen en Inlanders in de onderafdoeliug Mampawa der residentie West eraf deel ing van Borneo Bij een treffen in kampo4g Penongkat werden licht gewond de 2e luit der inf B J Labotz en twee amboineesdie fuseliers en niet levensgevaarlijk een Europeesch sergeant een Inlandsch fuselier VKR6M iü6VAIiDEIJeEliEmB yD VEIJDAG 24 JULI 1914 l U ure Vervolg Do heer Vingarling H de V Volgens het Uitbreidingsplan zou de toestand daar geheel anders worden Demping van de sloot voor den aanleg van een straat zou dan niet noodig MD wapt de loot zou dan achterop huizen yjin dé yierde JJa e Jijome t liggen en dé ftraat daar wsar im dfe achteruitgang van de huizen is j De straat is zoo geprojeeteeri op het plan dat wat nu de voorgévd van die huizen is de achtergevel worilt Ik zou het dus onbillijk vinden wanneer in de toekomst aan de jbouwers de veipüohting werd opgelegd om de geheele sloot op hun jtosttn te dempen en dus ook te zorgen voor demping van de halve sloot did het eigendom van de gemeente is Ik zon daarom gaarne de verzekering van B en W willen hebben d t aan degeneny die daar later wülep bouwen oiefei de verplichting zal wolden opgelegd om da geheale aloot b dempen De Vooriitter Nu geeft de heer Vingerling een andere voorstelling van zijn bedoeling Hij heeft het nu over het tijdstip waarop zal worden overgegaan tot de bebouwing volgens t uitbreidingsplan dus over het mak n van een nieuwen weg in plaats van de Vierde Kada Ik kan mededeelen dat dan noodig zal zgn een nieuw Raadsbesluit B en W kunnen dus niet een toezegging geven zooals de heer Vingerling verlangt Dan moet natuurlijk opnieuw aan den Raad worden gevraagd een vergunning om dien weg aan te leggen en dan stelt de Raad opnieuw de voorwaarden vast Deze Raad kan zijn opvolger niet binden Dan zal het afhangen van de toekomstige omstandigheden In elk geval waar de gemeente eigenares wordt van de halve sloot ligt het ook op haren weg de kosten van eventueele demping der sloot voor de helft voor hare rekening t nemen De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel londer hoofdel ke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging van de Verordening op den Handelscnrsus De beraadslaging wordt geopend De heer Vergeer M de V Ik kan m niet vereenigen met hetgeen B en W voorstellen Wel kan ik behoudens een kleine wijziging medegaan met het voorstel van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs aangezien er in de maand Juni wanne men de warme dagen begint te kiBgen bij de jongelui minder ambitijTis om de school te bezoeken Als et zoo warm is hebben zij geen wöt meer om na hun dienst op kantoor des avonds nog eenige uren op den handelscursus door te brengen Ik stel dus voor om art 3 alinea 1 aldus te lezen Het cursusjaar vangt aan den eersten Maandag der maand September en eindigt den ISden Juni Het amendement van den beer Ver geer wordt niet voldoende ondersteund en komt mitsdien in beraadslaging De heer IJsselstijn M deV Ik wensch B en W in overweging te geven en daardoor zou eenigszins tegemoet gekomen worden aan het bezwaar doqr de Commissie genoemd om wijziging te brengen in de kunstverlichting Op het ooge blik heeft men er gasverlichting Nü geeft gas uiteraard veel hitte en waar er geklaagd wordt over de warmte des avonds in die lokalen daar zou er aan het bezwaar tegemoet te komen zijn door aanleg van electrisch licht De Voorzitter Ik geef gaarne de toezegging dat ik dit bij B en W ter sprake zal brengen eii zal ondersteunen De beraadslaging wordt gesloten enzonder hoofdelijke stemming aangenomen iAan de orde Het voorstel tot aansteHing van een derden klerkmeter pnemer bij de gemeente liéhtfabriek n j Wordt ƒ ronder beéaadslèaing en zonder hoof elJjke stemming i ngeuomen A fn d orde ng der ge14 jingHBn zonfugepomen Qg van holen voor Het voorstel tot wijzi meente Mgrooting vooV Wordt zonder beraads der hoofdelijke stemming Ann de orde De vloeken om Schoolgwd pp de Burge het Bcho oljaar 1913 4 liet tweede suppletoir kohier van Schoolgelden op de BurgeMcholen Voor hèt I schooljaar 191314 P C p iOpenbaj e ver aderi wordt y i herppanïag m $ h yooraittw mepe dat de volgende besÜasingelfi geaómen zijn Ontheffing Verleend aan P van Dam W den Hoed W Navesj P van Tiggelen Aan de orde De voorstellen betreffende de iarichting van een keuringsdienst van waren De beraadslaging wordt geopend De heer v a n E ij k M de V Ik kan mij wel vereenigen met het vooratel vaa B en W om den keuring dieosb voorloopi voor 5 jaren op t dragen aall den hoer Ötendel inrichting welke de heei Gttér del daai oor i nióéteH nfaikett z groote kosten veroorzaken en nu wil ik vragen of de bedoeling van B en W is om in de tAekomst te geraken tot een gemeentelijken keuringsdienst Wanneer dat na 5 jaren zou zijn dan zou het toch gewenscht zijn dat de heer Qrendel daarvan op de hoogte was Dan kon h daarmede rekening houden bij de kosten welke hy nu moet maken M de V Ik begrijp dat U geen definitief antwoord daarop kunt geven maar u kunt ons wel inlichten of B en W die bedoeling hebben De Voorzitter Ik kan antwoorden dat evenzeer als in het verledene ook voor de toekomst blijf t de bedoeling van B en W om te geraken tot een eigen gemeentelijken keuringsdienst en dat deze voorstellen dus zooals trouwens in het voorstel zelf te lezen staat slechts betreffen een periode van 5 jaar De heer v a n K ij k Ik dank u M d V De beraadslaging wordt gesloten De voorstellen van B en W worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging van de gemeente begrooting voor 1914 Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Qemengde Berichten Verzet tegen de politie Men meldt uit Amsterdam Dinsdagavond heeft wederom in de buurt der Warmoesstraat een botsing plaats gehad tussohen het publiek en de politie De aadleiding da rtoe was het lastig vallen van een voorbijganger doot een viertal opgeschoten jongens by de politie welbekende belhamels Een op een rijwiel voorbijrijdend agent van politie van het bureau Kattenburg gaf den jongelieden last den voorbijganger met rust te laten waarna echter terw l eerst hieraan gMngevolg werd gegeven de agent doorhet lastige viertal werd aangegrepenen mishandeld De politieman trachttezich met den wapenstok te verdedigendoch toen vervolgens het publiek opde hand der vechterabazen zich ooktegen den agent keeiden was sterkepolitiemacht noodig om eenige der belhamels te arresteeren Zonder hevigverzet ging dat niet van de zgde vanhet publiek hetgeen het gebruik vande blanke sabel noodig maakte Tenslotte zijn drie van de vier belhamelsaangehouden terwijl de vierde eveneens een goede bekende bij de politienog wordt gezocht J Overreden M Gisterenmiddag werd te WilleiilH dorp een man die onmiddelUjk v het passeeren van trein 360 de spijren nog wilde oversteken door dq trein overreden en gedood Sinds eenigen tijd had A v Arnh te KerkAvezaath zeer tegen den barer familie verkeering met de dq ter van zekeren J aan de 1 Sluizen aldaar Dinsdagmorgen n de zoon des huizes zijn zuster iiii zelschap van v A aan waaro yj een bijl greep en dezen daarmee levensgevaarlijken slag op het hd toebracht Dr v IJzeren te Dra verleende ge eeskundige hulp Staking van houtwerkera t Uet gezaagde jioat dat het stooall BjOri stiernB Björnson aan hooii m gelpet De overige liding bestaat stoenen De lossing vin het ge hout uit de atoomschepen waarop staakt lw § dt Geschiedt nu zoovfeel V I lïjk döoi i kró n en eigen voUc LTtj Hed nmorgeijl djn aaa het Mf aangekoi en i vartiertDakdSre 300 Uui chera verwachl wore Uchtelrg j b del Éjuhaven oidergel Bijt Jet blnpéjiW Tro i in dojp M aan byord S uUIpvetlrtè gevraaed Vf s Van tó8ó fa opy inerUaven epte len ian h laaaMven lon cn i o uT i her w ie 1 rfadhiJiiL laar tij vt i dit w i iiiikg zoetje jB I II Spionoagevrees Woensdagavond is een autogezelschap aan het Zniderstrand te Ijnluiden door de politie aangehoudeni omdat de inzittenden een groot gemengd gezelschap Duitschers van spionnage verdacht werden wegens het doen van fotografische opnamen tegenover het pantaerfort Bij onder ek bleek tnétl tè doen te hebben met pen blpSCÓqpfirm j dfe vooir het blot va een fftel e fgvi e ft n W fiP natoe ft u het strand V jiach te maken waarbij gebruik zou worden gemaakt van het uitgaan van de Gelria waarvoor toestemming van de ii ctie was verkregen De politie stak een spaak in het wiel de Oelria ging niet uit wegens staking van de tremmers dies zal het slot van het drama niet te IJmniden worden af Tel Stadsnieuws GOUDA 30 Juli Gedurende de ip aand Juli z n in de Spaar en Halpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 381 posten I 19582 76 j Bijgeschreven rente 67 76 f 19660 52V Terugbetaling in 154 posten 14920 63Vi Heer terugbetaald dan ingelegd f 4729 89 Aan het einde dermaand Juni was tenname der Inleggers ingeschreven 660330 32 Zoodat hun tegoed ultimo Juni bedroeg f 6B5060 21 i In den loop der maand Juli zija 11 nieuwe boekjes afgegeven 6 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 34 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Juli 2562 boekjes in omloop waren Benoeming aan de R H B S Bij Kon Besl is voor het tijdvak van 1 Sept 1914 tot en met 31 Augustus 1915 benoemd tot leerares aan de rijks hoogere burgerschool alhier mej P J van Toorenburg tijdelijk leerares aan die school i Aanbesteding Aan het gebouw van het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie te venbage werd aanbesteed het lieggen van een lijn langs den weg Gouda Schoonhoven en opruimen van de bestaande Ign Öooda Schoonhoven Ammerstol gambacht met bijkomende werken Uinste inschrijver B van den Berg Honda f5838 Het Aapmensch I Het Aapmensch Jupiter dat morIjsnavond bij de specialiteiten voor ling in den Nieuwen Schouwburg al optreden komt morgen te 11 uur nit Oatonde hier aan Hg zal van het station eerst een irandeling maken naar de Markt en lich dan naar de Sociëteit One Ger noegen begeven De mobilisatie van Nederland op komst i Naar wij vernemen wordt hier n bet ontvangen Van het waarschu wings telegram allé maatregelen tot voorbe Ireiding van de mobilisatie ge omep Pe troepen zijn geconsigneerd De door Vo ksweerbaarheid in gej bmik van het Kijk z nde geweren en de nmnitie zijn door de garnizoensoomn andant opgevraagd Bij wijze van voorzorgsmaatregelen worden de scholen en openbare gej bouwón ontruimd Het teiegiram meldend de ojbkomst i met spoed j nder de wapenen doorde autorifê en nog niet ontvangen doch an wk oogenblik worden v rB wacht i Alhier is aangekoa het plaiperj eht Ju heer iêo Tutein bestenmung niar iti ituur vfl h de Jjfe rafie te sGraWenJii lusteed het bijfflbai yie telefoonlijjuf jë leslejlmg Minste inschiij illiier f9755 m uit Boskoop eigenaar de Ithenius met ederlt 0T hot hoofdbe OBteren en teleI is gtsteren aan van draden aan alentij Rottea rAn kabels tfé vfed idanBier Voor loes eoz f Stoppelkno llcta Die kuollbn wil eten meet St LaU KUS Biet vergeten egt een oud boexenspreekwoord St Laurentiusdag 10 Augustus iB oQgeveer de tijd voor knol i zaBilug l en paar dagen vroeger of i K f verwachtüQ De ploeg zit aan do zeis vast luidt een auder spreekwoord odmiddellijk na het maaien van bet koren f volgt de ploeg waarmee ondiep wordt gebouwd althans op zandgrond waar de meeste knollen kunnen worden geteeld op kleigrond ploege men dieper Ueze voorIjcwerking welke ook met den cultivator kan geschieden ia noodig tor vernietiging van de graaifllÉQCfflels niet aHeen maar ook om de onkriumden te doen ontkiemen Is na deze bewerking de mest uitgestrooid of de gier ultgesproeid dan kan dieper worden gebouwd do uitgeloopon onkruidzaden worden aldus oadergeploegd en vernietigd Vroeger werd in vele streken aan bemesten van de stoppetknollen weiaig of niets gedaan de stalmest werd bewaard voor het graan Nu kunstinest te verkrijgen is wordt ook het knol oen bedeeld o rijker bedacht dan vrpegejj t zij met stalmest of met kunsti ststoflen Stalmest is hier echter minder geschikt Daar gelaten dat hij vaak niet spoedig genoeg kan worden aangebracht helpt hij het gewas ook niet spoedig genoeg dua met voldoende De groeitijd is kort derhalve kunnen alleen snelwerkende meststoHem afdoende helpen Men kieze daarom bij voorkeur in water oplosbare kunslmestitpHen patentkali superphoslïkaat en CiiillBalpoter P a t e n t k a 1 i noemen we het eerst want knollen hebben als alle knol en wortelgewassen het meest behoefte aan kpli Deze voedhigsstof moet dus rijkelijk afmwezig zijn 300 400 Kilo patentkali atrooie men uit Voorts 300 K G superpMphaat en 100 fc 200 K G ChUisalpeter als overbemesting Waar men den akker door voorafgaande stalhemeeling Dog in vrij goeden staat acht kan in Mer vele gevallen den oogst toch op een winstgevende wijze vermeerderd worden r een apwte kali bemesting In plaats Tin patentkali atrooit men wel kalniet welke meatatot goedkooper is evenwel toopt men dan gevaar dat het loof door öe chloorverbindingen in het kainiet geel wordt By een vergelijkende proef door om vóór enkele jaren genomen met patenti I en kainiet gal de eerste meststof em belangrijk hoogere opbrengst welke de meerdere kosten rulaiBchoots dekte De door ona aangegeven bemesting is HM de goedkoopste wd in de gegeven omstandighedea de geschiktste Wi men het voordeeligat mesten dan moet wen voor het knolgroen reeds rekenen bij de voorvrucht dus in den voorgaanden herfst wanneer het land voor het winterkoren wordt bemest Dan geve men Thomasmeel en kainiet do goedkoopste meststoffen in ruhnere mato b v een baai of 4 5 van elk méér dan anders opdat de stoppelknol ook nog de tafel gedekt vlnde Zijn de knollen het loof nl zoo groot dat de wind er vat op krijgt dan ga men er met de eg door in den regel heeft dit een zeer nuttig effect De knollen mogen vooral niet te dik staan men krijgt dan wel veel loof maar weinig knollen terwijl het eerste licht geel wordt Dun zaaien is dus wenschelijk C B 4060 STAATSLOTERIJ l t KI Trekking v Donderdag 30 JuÜ Prijzen van f 20 26 B 37e S6S iiea eg me iimi isss 31I8 9S87 tfi I aoee sbbi ssi is dtm 1QS7 UOi 16 5060 5136 saoo 6784 05 11807 mi 63 U2i eim 6748 0196 7007 38 7260 7600 771G Ï82S j 8S10 8BI0 STeS j y eUl 9851 98 10189 10458 10872 91 lOOÜl 11401 11520 17 11996 12086 13100 ISBU 16 1391 66 9S 18690 14083 14506 14730 14871 liS16 15507 ffl 15620 01 15819 1 990 10 1 16109 16GM 10871 17150 17560 83 17680 17730 08 ISCei 04 18461 18540 18701 70 18061 19601 89 19751 19686 S0191 20011 68 73 20760 990 M RKTBBEICHTEN Gouda 30 luii T914 GRANEN Tengevolge de buitenlandsche verwikkelingen waren bijna alle artikelen belangrijk hooger S arwe ZeeuwsChe 9 6q io mindere dito 9 25 X g jp Afwijkende 8 75 4 9 Poldfer ƒ 8 50 4 9S 2S R ogge Zeeuwsche 1 TS 8 Polder ƒ 7 ft 7 25 Buiteniïtntische p r 70 kilo ïr 6 7J1 a 7 Gerst Winter 6 4 6M Zomer 5 75 i 6 Ciievalier d Buitenl voergerst per 65 kiloj 5 50 i 15 Haver per H L 4 6 $ i 4 80 ï d W 8 6Ö Hertnep iAid i B viténlttmiScht per so ttUoyö pi H4Ïr Kar i ïajd per 50 Kfilo 141 f i 14 50 Koolzaad its Soi éT ï 3 per H L Erwten Kookerwten i i Buitenlandsche voeferwten per 80 Kilo ƒ 7 75 i 8 Boonen bruine boooen J k witte boonen ƒ ƒ Paardenboonen 8 S ag Duivenboonen 8 50 i 8 75 Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 7 75 i 8 35 tieine ronde 7 75 A f 8 35 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen matig i tOHÉ nurkeoB rédeh aaavcnrv lnüidtli gejVoqnj af é gl r oih i ibal£ Iö t ii t Bigg jï yodT g gfilftftA R fJplii yt öWi h nd ll ipts betiy 4 9 i Jïp t pef ha K G MagexÊ Biggen goede aanvoer handel traag i ao i T 40 per week Vette Schapen geen aavoer handel i Zuiglammeren geen aanvoer Handel ƒ a Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig 8 ƒ 14 Graskalveren geen aanvoer Fokkalveren i8 i 30 Eieren goede aanvoer handel vlug por 100 stuks 4 tot ƒ 5 31 Kaas aangevoerd 138 partijen handel vrijwel ie kwal ƒ 33 k f 33 50 sde kwal 38 4 31 Zwaardere ƒ 33 tt ƒ 34 0 NoordholUndsche a ƒ Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 H t 50 Weiboter 1 30 4 1 35 Botei Kaas en Eieren WOERDEN 29 Juli Op de kaasmarkt waren heden 441 partijen aangevoerd Men besteedde voor öoudsche kaas Iste soort f31 33 dito 2de soort f28 30 dito zwaardere f 32 34 60 dito rijksmerk f 30 33 alles per 50 K G GROENTENVEILING 28 Juli 1914 Veiling Hontmansgracht 4 uur Bloemkool van f 10 tot f 14 per 100 Snijboonefl v f 1 90 tot f 2 60 per 1000 Speroieboonen v 9 tot 12 ot por pond Andijvie van f 1 tot f 2 Peulen 4 tot 8 oent pér pond Doperwten van tot 7 cent pér pond Wortelen van f 2 tot f 3 per 100 Kropsla van f 1 tot f 2 per 100 Tainboonen v f 0 60 1 f 1 60 p 100 pd Rabarber van 4 tot 7 Komkommers groene van 6 tot 7 geele van 4 tot 8 Laatste Berichten Oostenrijk Servië PARIJS 30 Juli De oorrecpondent van de Journal meldt aan zgn blad dat merkwaardiger wijze do Duitsche grenzen schijnbaar niet de minste bewaking plaats heeft De correspondent is het zelfs gelukt ruim 1 kilometer op Dnitsch gebied rond te wandelen zonder dat hem door de Duitsche beambten het lastig werd gemaakt Alleen s nachts ia de bewaking sterker en is de bewaking zeer goed georganiseerd Van Fransche zijde worden alle spoorwegen en bruggen door sterke militaire posten bezet ATHENE 30 Juli Venizolos gaat naar Berlijn waar hij een onderhoud met Keizer Wilhelm zal hebben om daarna onmiddellijk naar Athene terug te keeren BUDAPEST aO Juli Volgens een manifest te Budapest uitgegeven is bij de inname van Belgrado de tweede luitenant ZoUoker van het GSste regiment infanterie licht gewond Het 68Bte en 44ste regiment infanterie betrad het eerst het Servisch grond gebied De bevolking van Belgrado was tot op 30 personen na gevlucht Van de autoriteiten was allepn de burgemeester nog aanwezig Deze verzocht den troepenaanvoerder de in de stad gebleven vreedzame bevolking te sparen De aanvoerder antwoordde dat de vreedzame bevolking geen haar zou worden gekrenkt Tegen den middag bezetten de troepen alle wegen naar de stad wE orop de Oostenrijksohe krijgswet over Belgrado werd afgekondigd PETERSBURG bo Juli Groot opzien baart hier een rede door den Tsaar gehouden door de adspiranten der marine academie Do Keizer ontving deze en sprak heb toe op een wgze alsof Rusland zich reeds in een oorlog bevond Hij sprak van de ernstige tijden die Rusland door te maken heeft en herjinnerde de officieren aan de groote daden door het leger verricht FKANKFÜRT a Main 30 JuU Naar uit Berhjn aan de Frankfurter Zeitungwordt bevestigd werd in het laatiuidder naclitclijk uur bevestigd dat do llueeiBcht uilrüstiiigt jSen bÜt J i dÓidtM ei öWi larfla dniicitrtfh W Aén epf tïiad peri een Ministerraad plaatB wolké drie uur duurde i e besluiten welke genomea zijn zijn niet bekend geworden Toch wuet do Echo de Paris mode te deolen dat all ministers het eens zijn geworden over de houding welke FraKüfepï i l WKtli yeofeche conflict zal aanoémyit Ih bifet bijzonder hierover dat Frankrijk de aangegane verplichtingen tegenover zijn bondgenooten absoluut en ten strengste zal nakomen TAttWS ÖO Juli H deynafetJV fllliid tift irürw tit aen I iniiiïste raiid p lBat d eemuid naélü xewcbi n fln igy q ofl t jriAiiiH4t mt WtPieim iii hö ittl Jyi j lielen Pomearé die zich reeds ter rt had begeven wekken De president vttn de Republiek las een groot aantal tclO grammen voor welke in bet late uur waren binncngekomeu Over du inhoud dier telegrammen noch het verhandelde op d 5 conferentie is iots bekend Het feit wordt als een buitengewoon ernstig teoken aangemeld PARIJS 80 Juli De Servische gezant te Parijs heeft onzen vertegenwoordiger een telegram laten lezen volgens hetwelk Belgrado m den afgeloopen nacht zon zijn gebombardeerd iroote schade is aangericht aan eenige banken Ken Duitsch bankier is gewond Bij Wichmzza is artillerie uitgezet BERLIJN 30 Juli Naar de Lokal Auzeiger verneemt verlaten talrijke Duitsche gezinnen kinderen en vrouwen inbegrepen de Fransche hoofdstad Men is het er over eens dat DuUschors die in staat zijn de reis naar bun vaderland terag te aanvaarden zeer verstandig doen zoo spoedig mogetijk af te reizen Van andere lijde wordt nog medegedeeld dat het aan de Oostelijke grens van de republiek op alle stations van militairen w emelt De expreas trein Brest Parijs vertrok met 500 soldaten l r iieeracht een onbeschrijfelijke drukte Alles trekt naar do grenzen De treinen met soldaten kruif en elkaar on de soldaten roepen alkaar toe Leve de oorlog Vooral het station te Nancy lijkt een kazerne BERLIJN 30 Juli Tot heden too is liet bericht uit Belgrado ale zou de Duitsche gezant aldaar vermoord zijn nog niet bevestigd PARIJS 30 Juli De Parijsche bladen doen mededeeling over de toestand aan de Fransche oostgreuzen en verklaren dat er de meest volslagen paniek heerscht Een buitengewoon moeilijke dag heeft Nancy gisteren doorgebracht Vanaf het vroege morgenuur bestormden te menschen de banken en de spaarkassen en verlangden hun geld terug De beambten zelf geraakten hun hoofd kwrjt en de directies van sommige banken moesten laten sluiten Het was onmogelijk goud en zilvergeld te krijgen Banknoten konden niet worden gewisseld Er heerschte een onbeschrijfelijke pa niek Zelfs de bankbeambte en de be ambten van de post en van de spoorwegen weigerden papiergeld aan te nemen De handel staat geheel stil Menschen dië in Frankrijk voor pleizier waren wachten op de eerstvolgende treinen om de Duitsche grenzen over te stekeen Soldaten met verlof wachtten bij honderden op de stations om te wordön vervoerd De algemeene paniek heeft het bestuur van Nancy op de gedachte doen komen om staatsbons uit te geven van twee drie en vier francs pm aan de geldnood een eind te maken MADRID 30 JuU Een buitengewone ministerraad werd onder voorzitterschap ven den konilng gehouden Do verplidhtingen jegens Frankrijk werden besproken Men woet niet wat er besloten i PETERSBURG 10 Juli Hier hadden gisteren talrijke betoogingen plaats tegen Oostenrijk en Duitschland De politie moest mot de wapenen optreden St PETERSBURG 30 Juli De omgeving der stad gelijkt een gropt legerkamp i In de militaire districten K i e f f is de mobilisatie in vollen gang Te WARSCHAU werd bekend gemaakt dat t middernacht zou worden gemobiliseerd Op het laatste oogenblik is dit bevel ingetrokken toen bekend was geworden dat Engeland voortgaat met zijn pogingen om de bemiddeling tot stand te brengen Het bovel kan echter elk oogenblik opnieuw worden verwacht I St PETERSBURG 30 Juli Hier wordt officieel medegedeeld dat van mobilisatie geen sprake ia St PETERSBURG 30 Juli De St Peterburische beurs blijft tot Zatöfdag gesloten indien do politieke td èstand zoo i blijft Servische nederlagen WEENEN 30 Juli Volgens eennog niet bo jestigd bericht heeft Servië zware nederlagen geleden b jFooa Aan de Bosnisch Servieohe grens moeten 2 Servische divisies de daar staande Oosten LJkse i iliroep ni h i beai iQongt valïen iT ol l i iN i iee lhëlvi gevecth4ti sh AgfloH K Q OöstönTrjteeM 1 eï ift deSoi viGr ttè övbj winnen Een deel van hen werd omsingeld en ijiaoesten do wapens neor De Serviërs verloren 800 de Ooatonrrjkscho troepen 200 dooden maximum tariel De economische toestand WEENEnI 29 Inli Teneinde den woeker in lo rollsraiddelen te voorkomen worden een maxima vastgestel lr t KQlfSWlïti Val gaf allo vuren langs de Russische Zwarte ZeeKust te doovon behalve den vuurtorefl te Sebastopol De haven van Sebastopol is alleen open voor Russische oorlogsschepen LONDEN 29 Juli Lagerhuis In antwoord op leen vraag betreffende de intern ationede crisis zeide minister Asquith toestand ia van buitengewoon ernstigen aard Ik kan slechts zeggen dat de Engelsche regeering niet ophoudt met heiar pogingen om alles te doen wat zij kan om het conÖict te localiseeren Eng eland aj vloot GIBRALtIr 3C Juli De geheele Engelsche Middellandscho Zeevloot heeft bevel gekregen zich bij de Ballearen te condentreeren LONDEN 29 Juli Asquith verklaarde dat Engeland getrouw zijn verplichtingei zal nakomen jegens zijn bondgenooten De vloot ligt gereed om op t eersie teeken zee te Èezen Buitengewone maatregelen voor het leger zijn ecïiter nog niet genomen Een Ultimatum van DuUschland tegËn Rusland FRANKPUtlT A D MAIN 30 Juli De Frankfuiiter Zeitung meldt dat Duitschland aèn den Gezant van Rusland een tenjaijn van 24 uur heeft gesteld binneu welke de beslissing moet vallen ojf Rusland zich onzedig houdt of ingrijpt Duitschland mobiliseert 30 Juli Een extra Berliner Lokal Anzei BERLIJN editie van de ger meldt Naar wij zooeven vernemen heeftt eizer Wilhelin zooeven bevolen de oniAiddellijke Mobilisatie van het geheele Duitsche legel enjk Duitschevloot I I In benrskringen verluidde hedenmorgen het Ifericht dat Rusland en Duitschland mobiUseeron BERLIJN 30 Juli In een tweede Aff hm A fék