Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1914

r Ho 1S54S Spaar en Hulpbank Gouda Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven 1 dat Zaterdafp 1 Augustus 1914 het lokaal der Bank gesloten blijft 2 dat de zitting der Hulpbank inplaats van Zaterdag op Maandag S Augustus op den gewonen tijd van 6 a tot 7 4 uur zal plaats hebben 3 dat voor inleg en Terugbetaling de gelegenheid wordt opengesteld op Maandag 3 Augustus van 8 tot 9 uur s avonds Gouda 30 Juli 1914 i NIEUW NIEUW l Telefoon Interc 82 woop het eerst op de KERMIS fe GOUOA Standplaats MARKT tegenover GEBR BISPING Lachen niets dan Lachen Om tranen te lachen ü Oi Gés MeEBi Parijs Uiio MJd Minzaam aanbevelend QERAED UEGTEH BERICHT Im werliand met ito lulting der Inikkei ljen te Gouda wegene MKMUitie voor do poreoneelen op latordafl l Maandag I en Dina4ag 4 JlagHstus a s Ml ile 6D0D8DHE OOURAHT op dio agen NIET varoohilnen Oostenrijk Servië J e geschiedenis van het confhct Is de weigering van Servië de helpers van de moordenaars van Franz Ferdi liand In overleg met en met medewerking van Oostennjksche ambtenaren op tt spo ren en to straffen do directe aanleiding vm het conflict dat tliane beslecht zal worAen met het geweld der wapenen do oorzaak van het conflict die weige ring aiet De grondoorztüten van de vijan dige houding tusschen Servlb en de Do nau monarchie zijn dieper te zoeken Hier volgt © en overzicht van de ge fchiedenis van het conflict dat wij In de imoB riHiden Ontkend kan echter niet dat het blad e schuld we al te veel bij één partij zoekt Het ie veertig jaar geleden sedert Üos mrijk voor het laatst het zwaard trok aii Sadowa tot de tegenwoordige em e crisis IS een lang tijdsverloop de gebeurtenissen staan evenwel nader elkaar dan men wel zou denken Jbe nederlaag van Sadowa welke Oob rijk van öuitschland scheidde ver lichtte het Habsburgsche huls een ander Centrum ts zoeken voot zijn eerzucht en het richtte zijn oogen naar het Zui n Men besefte de volle beteekenis van dtn nederlaag bij Sadowa pas üi 1870 toen de overwinningOT van Duilsohland op iraukrijk aan Oostenrijk alle illusies van een wraik voor Sodowa ontnamen Maar intusschen was er e i nieuwe lltuatie gesGhapen in de Oostenrijksohe monarchie zelf In de hoop de Magyaren te winnen voor een nieuwe stnjd met Buitsc land was Hongarije toegelaten tot de monarchie en aldus de dubbel monar ohte tot stand gekomen Toen na den FranBch Duitschen oorlog keizer Franz Jozef er de noodzakelijkheid van inzag ook de slaven in de monarchie op te nemen vond hij in dit dubbel systeem een onoverkomelgk bezwaar voor dit Bfheraa EXCËL810R B4IIDË1V 40 iTEBK BN SNEL STEEDS GMOOTEB SUCCES OEN DEPOT HANN GUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLE1N 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM Abonueert U op dit Blad Bioscoop Salon GOUDA VOORUIT VIpIJDAG en volgende dagen de succesfiim ATLANm 9 uur i E©£5 © 9 De graaf trok mg naast zloh op de ttnapé en terwijl hg een traan uit zija g pinkte zoide hg Mrnona God is t getuige dat ik geen anderen w onech kwnter dan je gelukkig te maken Ik toel dat ik niet lang meer zal leven en iMig zal ik dus nog voor je geluk waken Als ik dood ben mag e gehoor geven aan de stem van je lurt Ban kan je gelukkig zgn met den Oiaii van je keuze Maar zorg zoolang Öt leef aan je hart het stilzwijgen op te leggen en waak voor je eigen eer en de Dtijne Ter hennnering aan dat uur stak hij toy dezen kostbaren ring aan den vinger iêo ik nog draag en ik legde een beIdfte af die ik gehouden heb totdat ik wBnie met u maakte Minona sprak de baron met een S tainnig lachje het spijt me wcrkelgk iW die aanklacht tegen je zelve zoo wei gerechtvaardigd Is Een niet minder lichtzinnig lachje be JlNBtwoordde het zijne terwijl de jon e ï oow vervolgde Wees maar wat ernstiger mijn geptflite heer je zal zoo dadelijk vffliunnen Aangrijpenii dramatisch schouwspel in 7 afdeelingen naar den beroemden roman van GERHART HAUPTMAHN = i Behalve omstreeks 80 hoofdwertooners van de eerste schouwburgen van Kopenhagen vereischten de kleinere rollen meer dan 100 spelers en waren er meer dan 500 medespelers in de scheepsscènes Deze film geeft U een denkbeeld van het versclirikkelijki van een zeeramp zooals onlangs nog met de Empress of Ireland Boeiende inhoud Schitterende monteering Overal enorm succes lederen avond 2 Voorstellingen te 6 j en 9 uur Plaatsbegpreken van 10 uur s morgens i 5 ets per plaats Alle rangen 5 ets hooger ZATERDAG EXTRA MATINEE te 2 uur Advertentiën TERSTOÜD 3 è 4 bekwame Metselaars gevraagd bg I P DE GROOT Aannemer OOUDA Telefoon Ji IMO Diret ie 8400 1 A9IPIU 80ËSMAN Coolsingel Rotterdam Van 1 tot 15 Augustas Feestelijke llliiKigmid Bijnrk 1 Heropeninffs Profframma aangeboden aan ieder man of vronw Bepaalde kennis met noodig Inlichtinger worden op aanvrage gratis verstrekt door TH PORTA Bierset Lmk België eboden aan ieder man of vronw M X O O OPTREDEN VAN MT NAP DE LA MAR GOUDA 18 van 1 AUG tot nadere aankondiging uit de stad Tandarts Oosüngh Or ais Duet t Guily et Jeany i e OpMliD ife Operaparodlsten EquIIlbrUten Waar§clinwiiigeD Bij het koopen van een doosje 26 of 60 cent Laxeer iillen Slijm Gal en MaagpiUen van Apotheker BOOM zie men goed mt dat men het echte kr gt De echte pillen zijn verpakt in een doosje voorzien van den naam Apotheker Boom en de handteokening firma A M Boom 16 Verkri gbaar te Gonda hg ANTON COOPS Fa WOLEP Oo te Bot terdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdsteeg 3 The Colombia Three Ie OÉeileijIer Th famous Comedy Singers Alf Tack j Ie OpMen iier De man die op zt n hoofd loopt Les Georgigustj ie De beroemde Pransche Duettlste La Danseuse Mysterleuee La Paqnita ig Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant tteedë tueceë MT Deze advertentiën kosten slechts bIJ voornitbelaling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau No 66 Komiscle OpereHe id Md iele afl J IFEUil Dooi het Rottordamsch Operettegezelschap Uirectour NAP DE LA MAR De Feestppoloog wordt uitgesproken door NAP DE LA MAR Plaatabespreking vanaf heden Van 10 3uni iDames ifi ZONDAG van 2 4 MATINEE OPTREDifN VAN ALLE ARTlSTEN 160 Haarwassohen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAR WERKEN BAiiT A BE jtone Ooiffeur Oosthaven 31 Men wordt Terzoeht op t HERK t letten DIT HKT MaOAZIJS VA M RAVENSWAAYZONfiK GOBTJfCJTEM uur Deze THKEÈN worden afgeleverd m verzegeld I ak3es van vtff twef ev een half eu een Ned on mt t vermelding van Nom mer en Pri 8 voorziön van neveiiBtaand Merk vol gens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoenng van geëerde ordetB aan bevelend J C BIJL vooiheen J PREEBAART Lk BroMienhuis Dames I Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s V p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een dmCommissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz B D GROOTENDORST Pen Electr Dr A Brinkman Zn Gonda 53e la rgang Vrijdag 31 Juli 1914 wmm GomivT 5 Tie a Ws eoci d TrertexLtieTDlsu a voor C oüd © © aa Orra strelcezi Verschijnt dagelijks lAla behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVÏRTENTIËNVan 1 5 gewone regels met bewysnummer f O 55 Elke legel meer O 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Ditnslaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 regels f O 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per legel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HEI ABONNhMENT Per kvfartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Marki 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon ïnterc 82 uitgevers A BSHTOLUï EN ZOON TAMIMAU S JAM ELST BIJ ARNBEN Dit nummer bestaat uit twee aden Eerste Blad geallieerden Doch ook die verwachting kwam met uit De geallieerden wonnen I n veilig mag worden aangenomen dat de tweede oorlog op don Balkan begon onder invloed van Oostenrijk in ieder geval Oofltenr jk niet onwelkom was Oostenrgk nam aan dat de Serviërs door de Bulgaren zoudon worden versla gen Doch Servië won Gedurende de gezanten conferentie welke in 191 ï te J onden gehouden word wond d Oostenrgk ai haar invloed aan om te verhinderen dat Serviöfeen haven aan dl AdnatiHche Zee kreeg Hoewel Pasjits a het mogelijke deed om Oostenrgk op vriendschappelijke wgze voor zijn plannen te winnen zelfs groote voordeelen aan I ood Oostenrijk weigerde I i n thans is het tot een botsing geko II n Als het conflict gclocallseerd blijft al de strijd wol eindigen in een vernittigmg van Servië ofschoon de DonauMonarchie offers zal moeten brengen diegrooter 7ullen zgn dan haar Hef is aann anachappen en bloed Maar de kwpstie van de Zuid Slaven zal er niet moe van do baan zijn Die kwestie wroet voort in de ingewanden van Oostenrijk Hongarije I Ook na den forlog I Na do verschijning van ons jongste iiuiimier kwamen in de eerste uren de olgendp telegrammen in Te Be r 1 IJ n BERLIJN 30 Jub De heeraoheadd politieke spanning drukte hoden onmiskenbaar haar stempel op het Her lijnsche straatleven Voor het paleis van den Rijkskanselier verzamelde tpich m het middaguur gedurende de zitting van den Ministerraad een groote menigte die de Ministers welke het paleis verheten stil en eerbiedig begroette Van de beura kwam het gerucht dat het legerkorps te Koningsberg was gemobüiseerd doch men hechtte aan dit gerucht niet veel waarde Ook Unter den Linden verzamelde zich een groot menigte die echter blijkbaar vertrou en had in dea ver derea loop der gebeurtenissen DuifschlandendeRussische m o o il 1 s a tie BERLIJN 30 Juh De aanvraagvan Duitschland te Petersburg betreffende het doel der Russische mobihsatie heeft nog met plaats gehad Hetts echter te verwaphten dat dezemadtregel aanstaande ia PETERSBURÖ 30 Juh Eenoekase van den Tsaar roept onder de wapenen Ie De reservisten van 23 gouvernementen en vaö 71 districten van 14 andere gouvernementen 2o Een deel der reservisten van 9 districten van 4 gouvernementen 3o De reservisten voor de vloot van 64 distneten begrepen in twee Russische en een Finach gouvernement 4o De kozakken uit het Dongebied Koeban Teuk Astrakan Orenburg Oeral voor zoover ze met verlof zijn Bo Een overeenkomstig aantal re serve officieren artsen paarden on wagens De stemming tp Berlijn BERLIJN 30 Juh Te ofEcieeler plaatse werd heien de volgende verklaring aan den vertegenwoordiger van het Reuterburean afgelegd De toestand is heden minder gun stig dan gisteren m pliiiats van beter t ooals hij had kannen zi n De Russische mobihpatie hoeft de bemoeiingen voor den vrede van de Europeesche diplomaten bemoeili kt Evenwel kan nog nie t gezegd wor den dat deze bemoeupgen gestaakt zijn Wanneer echter op zulk een moment het voorhangsel wordt opgelicht en zulke omvangrijke militaire toebereidaelen van Rusland worden gecon stateerd moet worden aangenomen dat RasUnd bepaalde bedoelingen koestert vooral daar Oostenrijk geen man over de Russische grens heeft gezonden en Rusland noch door Oos tenrgk noch door Duitachland wordt bedreigd Wy weten dat ook Frankryk in alle stilte militaire toebereidselen maakt Wehswaar tracht het ze te verbergen maar ze zyn toch te be merken Duitschland heeft nog niet tot mo bihsatie besloten doch vraagt zioh af hoe lang wg werkeloos kunnen blijven met het oog op de mihtaire werk zaamheid onzer naburen De krijgsverrichtingen Weenen 30 Juh Zooals in den tegenwoordigen stand van zaken is to verwachten bepalen de krggsvorrich tingen zich tot dusver tot Onbeduidende schermutselingen tusschen patrouilles langs de oevers der grensrlivieren welko geen noemenswaardige verliezen ten gevdlge hebben Van eetiigszma ernstilger karakter was slechts het gevecht hij de brug van Semhn in den nacht van Dinsdag op Woensdag De pogipgen der Ser I ai tilt had ouderhoudeA iu ttct Noord Oosten Noordtn en ui Imdcu ingeslottn door de blaveu volg d u dt Magyaren een strenge anti bla vtn pohtitk welke politiek de basis voriu dt van de diplomatie van de verniaardü Oosttnrijksch Kongaarsche minister van Builtnlandsche zaken graaf Audrasey en hu werd eta axioma de blaven en vooral dt uidfcilaven of bervo Croatcn zoowel UI de monarchie als in het koninkrgk ötrvió zooveel mogelgk te oz derdrukkeu Verdeel en heerachl Undtr het Hongaarsth Croatisoh ver drag van 1868 werden dt inwoners van roatic en Blavonie welke constitutto I Btle onderdeelen van de Hongaarsche Kroon waren verdrukt en hunne ontwik l tliug zooveel mogelgk tegengegaan Htr haaldelgk en met succes werden pogm gtn aangewend tweedracht te zaaien tus tithen de Croaten welke de Koomsch Ka ihotieke tak vormen van het Zuid Slavi Bche ras De bezetting van Bosniö en Herzegowina vormde bg het verdrag van Berlijn een onderdeel van de poUtiek der overlieersching van het Ziud falavische ras on om de verschillende takken daarvan beter verdetld te houden om ze zoodoen de gemSkkelgker te kunnen onderdrukkeu 1 cgelgtertjijd trachtte de Oostenrgk Hongaarsche diplomatie overwicht ie ver kiggea over het komnkrgk Servië en jarenlang waa berviö practiech niet meer dan een vazaistaat van Üostenrgk Hon garije Na de nederlaag van berviö tigen Buigargc te Siaonitza m 1885 kwam Oos tt argk Hongarge tusschenbeide als be schermer om het voorttrekken van liu éh nje tt stuiten Pas m 1901 begon berviö zich gelei dclijk van de Oostenrgk Hongaarsche controle te bevrijden Koeing Alexander Obrenoviteh begon toen neiging te ver toonen om zich naar Kusland te wenden Maar zgn huwelgk met Mme Draga Ma bbin een vroegere hofdame van zgn moe dtr Komngm Natalie van Servië maakte hem niet bemind en moedigde de partg gangers van zgn tegenstander Karageor gevitch aan om samen te spannen voor iin afzetting Het bericht van den moord op Koning Alexander en Koningin Draga op 11 Juni 1903 werd hl Weenen met in slimming ontvangen Op den morgen na d i moord wgdde het remdenblatt orgaan van het Oos tenrgksche ministerie van Buttenlandsche zaken uit over de goede relatie welke het huis Karageorgovitch met de Dubbel mo I r ontstonden echter verschillen Lus fethen V tenen tn Belgrado toen lu XIXI lUdschen berviö en BtUlptrge een m en uitvoerverdrag bg acolaiQatie in het Bul gaarsüi parlement werd gevoteerd Zoo er was de Dubbel moaarchie gebeten op deze economische overeenkomst tusschen iwee staten van Balkan slaven dat het Uostenrgksch Hongaarsche Ciouvernement direct een tanUoorlog teger berviö be gon en al haar vee ea landbouwproduc n van de markten der monarchie uit sloot bervié weerstond deze aanval zoo goed mogelgk en zocht nl conder resultaat 1 leuwe afzetplaatsen m l gypte I rankrijk eu Lugeland Vanaf deze tariefoorlog welke verschei dcne jaren duurde dateert de groei van de Servische economische en onafhanke 1 jke geest en het gevat van afkeer vau burvié jegens du monarchie van l ranz Joseph De annexatie Ouderlusschen en wel hoofdzakelijk door invloed van Kusland verspreidde zich een geest van eenheid onder de Zuid Slaven der Monarchie p October 1 5 kwam zg m een conlera tie te 1 luue bg een en namen eep besIUilt hetwelk het einde betuekende van de oude veete tus öchen de Uoomsch Katholieke Croaten en de Orthodoxe Serviera Overtuigd dat een aameazwering en t een spontane beweging hot vqorwundael dezer verovering was arresteerde de Htm ga sch OroatiHche autocU itUL lu iStn 53 Zuid blaven welke op grond der beschul digifig van een agent provocateur werden Ijc schuldigd van hoogverraad Het proces dezfir heden te Agram was pen justitieel aehandaal Het volgend jaar werd een zoogenaamd Pan Servisch complot door Baron von OestOTthal als voorwendsel ge nomen voor do annexatie van Bosnié en Herzegowina Deze annexatie wekte m ÖerviÊ de bit terste gevoelens op daar er sedert lang de hoop werd gekoesterd deze belde pro inaies bg Serviè in te lijven welke hoop boofdzakelgk gegrond was op het feit dat dt bevolking dezer beide provincies uitsluitend uit Serviërs bestaat zy het dan ook verdeeld m kathoUeken moham medanen en orthodoxe Serviërs Sedert werden de vervolgingen steeds talrykor Straffen werden uitgedeeld of het zoo mets was Ln in Öerviö stond men machteloos tegen deze vervolging der broeders in de Donau monarchie f Zoo stonden do zaken tocm lu 1912 de Balkan bond tegen Turkge gevormd werd I u toen in October van dat jaar de oor log tegen Turkije uitbrak wenschto de militaire partg in Oostenrijk Hongarge die Servuj zoo klein mogelijk wenschte te ma ken interventie bg Servië Toen dat niet lukte hoopte men op een nederlaag der welke ernstige dingen hier in het spel zijn Misschien herinner je je nog dien dag wel dat je afscheid van ons nam Ik trof je toen s avonds bg de kleine poort van het park aan Wg wandelden onder de schaduw der boomen verder enals ik toen getrouw was gebleven aan mijn belofte had ik met geluisterd naar je beken teulseen Wat toen in het prieel volgde Was hot gelukkigste oogenblik vanmgn loven dierbare Minona l u mtfii ohieu do grootste domheidvan mgn leven Minona I Men heeft Ons beapiedl Wie Niemand anders dan Niet mogelgk I Ik weet het zeker I Hoe dan P IKt hetgeen hij den volgenden nachtin ijlende koorts sprak Toen ik op hetkasteel terugkeerde vernam tk dat degraaf ongesteld was Hij was in zijn kamcr gegaan en had bevolen niemand bghetn toe te laten ook mg niet Tegelijkertgd had bg een dokter ontboden Ik maakte mij ongerust want bij lichtere ongesleldheid riep de graaf nooit geneeskundige hulp in Nog altijd verminde ikniet wat den ouden man zoo geschokthad maar ik kreeg daar kennis van toenik omstreeks middernacht aan zijn bedsloop In ijlende koorts l g hij onrustigtp woelen op eens richtte hg zich opnoemde jo naam en stak dreigend de FEVILLETOIM alles het geschrift dat daar verbrandde I cduiddo voor mij vijf mUiioen dat papier was het testament van een ster Minonal Is hot mogelgk Heeft hgzich zoo gewroken En welke bewijzenheb je Luister verder Ik bleef rustig ver scholen alsof het do onverschiHgste zaak der wereld gold 1 n nu zag ik het vol gendc Hg atosd op nam het licht en loop zacht naar de schrijftafel Hij nam oen blad papier schreef ongeveer tien minuten vouwde het papier dicht ver zegelde het en sloot het weg op dezelfde plaats waar het testament gelegen had loen ging hg stil weer te bed en zonk met oen zucht in do kussens Hier hield zg een oogenblik op en hield do hand voor de öogen alsof Zij haar tranen wilde bedwiflgen Nu volgt een akelig oogenblik waarik tiiet gaarne aan denk vervolgdezij J aten wij daar over heenstappenTwee uren later was de oude graaf dood Stierf hij bg zijn volle bewustzijn M Neen I n wie was bij hem Niemand dan Ik Die gunstige ometandighndeii jeniet ongebruikt hebboi gtAMöfl Natuurlijk dacht ik aan mgn eigenbelangen Ik opende het vakj in deschrgfiafel En het papier dat do graaf öiennacht verzegelde Dat hob ik in htadoB Bevat het zgn testanjent Zoo Imtk bet opschrift van d n omslag inhoud Heb je den omsla houd bevat ui jn onttrvlng ik zonden met een jaargeld van gulden lapier kan verdwgntn ledcn denkt het gerecht dat du Int gtv ia Dan krgg ik do twee maai bondeFvluucnd gulden dio de graaf II g voor iiet huwelgk ala bruidschat te goed heeft laten schrijven Hm Dat zou een vergoeding wezen voor de tienduizend gulden s jaarR volgons het testament Juist 1 r Wil je me dat papier eens lattn lei Dadelijk De gravm opende etn vakje vanhaar pchrijftatel die in een hoek van hU bou doir stond groep een cassottP en haaldo daaruit oon verzegelden omslag Do omslag is nog verzegeld zoidede baron Verrast Jawel maar de zijkant is opcngesneden Hier Is hot document I ces hetmaar eens goed na en vertel mo danmaar eens wat jg er van denkt en watik 70U moeten doen Zij reikte het aan den baron over vuisll op toen zonk hg kermend op zijn bed neer Bij het schemerende nachtticbt had hg me met gezien en de moed ont 1 rak me om hem uit zijn ijlen te wek ken Uit ieder woord bemerkte ik dat hem nog duidelijk voor den geest stond wat hg gezien had en als een schul dtge want dat was ik Daar kom ik tegen op viel de I aron haar In do rede maar ga voort graaf 1 Wordt vervolgd Alë een schuldige sloop ik weg Spoe dig daarna kwam de dokter Ik bracht hem bij den zieke deze liet zich onder 70cken en een recept voorschrijven en Bprak ondertusschen vriendelijk met mg De dokter vertrok de voorgeschreven drank deed zijn werkmg en de zieke ver viel pa een rustigen slaap Ik ging naar mijn kamer die slechts door een portiere van de zijne gescheiden was en begaf me 0 ok ter ruste Tegen den morgen ont waakte ik door een roode schemering voor I mijn oogen die verdween zoodra ik d oogen opende Waarschijnlgk had d graaf met een kaare in mgn bed ge Hcht I om te Kien of ik sliep Ik hoorde zachte schreden in de aangrenzende kamer en meende tueschen der plooien der portiére door een vlam te zien flikkeren In groote ongeruBtheid stond ik op en sloop naar de portiére Tusechon de plooien door zie Ik dat de graaf een geschrift aan de kaaTB aansteekt en toen m den haarJ werpt Hij zet het licht op den schoorsteenmantel gaat in eett leun stoel 7itten en wacht tot het papier ge heel reibnmd la B3 aenisaet begreep ik