Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1914

viërs om het verniel in fjs werk to voltooien werden door de OosteurykBclie voorposten verijdeld Bij Progrow aan de San leed het plan van een 60 man tellende ongeregelde bende Serviërs om de rivier over te trekken schipBreuk op de waakzaamheid der Oostenrijksche voorposten Het gelnkte aaii de artillerie die aan den oever tegenover Velko en Gradiste is opgesteld ora twoo stoombooten die bemand en uitgerust werden onder vuur te nemen en te vernielen Duitschland en Rusland BERLIN 30 Juli Reuter verneemt van betrouwbare zijde dat de vraag van Duitschland omtrent de Russische mobilisatie tocb gisteren te Petersburg is gesteld Aan de Russische Regeering werd gevraagd wat met de mobilisatie werd bedoeld ten tweede of zij tegen Oossenrijk was gericht en ten derde of Rusland bereid was om de mobilisatie te doen eindigen Zoo spoedig mogelijk werd antwoord verzocht Stemming te Parijs PARIJS 30 Juli Tot vgf uur was de indruk in de wandelgangen der Kamer te eenenmale pessimistisch Sedert is een merkbare verbetering in de stemming ingetreden veroorzaakt door de berichten van directe besprekingen die thans tusschen Berlijn en Petersburg zijn begonnen De Minister van Binnenl Zaken verklaarde openlijk in de wandelgangen dat de toestand beter was dan men voorgaf en dat men het oogenblik mocht voorzien waarop de besprekingen zouden gaan in de richting van een gunstige beslissing Hij voegde er bij Wij hebben van de zijd van Duitschland berichten gekregen welke wij niet durfden hopen Augaguem bevestigde verklaringen van Malvy D 0 ïhBt ïl ÏNbjï § 091 i frurtifif iWB Hong arije Over de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Servië geeft do N R Ct het volgende staatje van jaartallen en data dat voor de kennis van den ontwikkelingsgang der gebeurtenissen van nut kan zijn 18 7 8 Het Congres van Berlijn draagt aan OoBtenrijk Hongarije opBosnië en Herzegowina te bezetten 188 5 Oosten rij k Hongarij e redt Servië ervan door Bulgarije to worden vernietigd 19 0 1 T iiëVen oorlog tnsspHenOoftenrijkIIongarlje en Servië 190 8 Annexatie van Bosnië on Herzegowina door OostonrijkHon garge 1912 Servisch Bulgaarsche alliantie welke oen tegen OostenrijkHongarije gerichte paragraaf bevat 1 9 1 3 Aan Servië wordt belet een haven aan de Adriatische Zee te krijgen Vorming van een onafhankelijk Albanië 1914 28 Juni Moord op aartshertog en aartshertogin Frans Ferdinand door een Serviër 23 Juli Oostenrijk Hongarije stelt een ultimatum aan Servië 25 Juli Servië beantwoordt het ultimatum door voorwaardelijk bijna alle Oostenrijksche oischen in te willigen 28 Juli Oostenrijk Hongarije verklaart den oorlog 30 Juli Bericht omtrent een ultimatum van Duitschland aan Rusland Tien milliard tegen vij f milliard Het Journal behandelt de alles beslissende vraag hoe het staat met de financiën der hj de groepen van mogendheden die il ftsr in de haren dreigen te vliegen iü n moet aannemen dat de door enkele staten opgelegde oorlogsschatten in korten t jd verbruikt zullen zijn Het sluiten van leeningen zal niet gemakkelijk zijn De regeeringen zullen dus aangewezen zijn op de nationale banken Op hoeveel ongeveer mag men den reservevoorraad schatten waarover de banken der beide groepen beschikken Ën het blad berekent dan dat debanken van het Drievoudig Verbondbeschikken over 5 milliard 386 millioen frs die van de Triple Ententeover 10 milliard 646 milioèn De financieelig toestand van de Triple Ententeacht het blad dus zeer geruststellend De groote banken van Engeland Rusland en Frankrijk zijn in staat zoonoodig hun land krachtig ter zijde te Bt an Alg Hbld In Engeland stijgen reeds de prijzen van Levensmiddefen Te Ijiverpt ol werd dadelijk na de oorlogsverklaring het meel een shilling per zak duurder te Londen steeg het gisteren 1 Vi shilling de quarter Dergelijke stijgingen toonen ook verschillende soorten graan Gaat RuslWnd ten oorlog dan houdt de uitvoer van graan op en zullen de prijzen nog heel wat meer rijzen zegt men te Londen N R Crt De gevolgen van den Europeeschen crisis in Nederland De Rijkspostspaarbank en ie Oorlog Zoowel aan t hoofd postkantoor als aan de bijkantoren te Amsterdam was t heden een drukte van belang van persqnen die hun spaarbankgelden kwamen opvragen Vooral aan t hoofdpostko toor stonden do mensohen in een lan rij qeue te maken vóór het loket aitbJtaling Wij haJlden naar aanleiding van deze sp rbankrun een onderhoud met de difrectie der Rijkspostspaarbank Deze d lde ons mede dat de terugbetaling der inleggelden sinds gisteren bnormale verhoudingen had aangenomen en dat de toeneming van uitbetaling niet alleen hier maar over het geheele land in dezelfde verhouding waargenomen kan worden Het is zoo vervolgde de directeur onbegrijpelijk dat de inleggers meenen t in hun eigen belang is hun gelden op te vragen Er staat toch duidelijk op hun boekje dat de sta at zelve te allen tijde de terugbetaling waarborgt Er is natuurlijk niet het minste gevaar Doch in tijden van crisis is het een gewoon verschijnsel dat de spaarbanken bestormd worden In Oostenrijk en Duitschland is dat ook reeds het geval Een groot deel van het pubhek begrijpt niet dat juist in tijden van crisis de gelden bij ons beter bewaard zijn dan bij den particulier Bovendien derven do opvragers onmiddellijk de rente Het spreekt van zelf dat alle opge vraagde gelden onder de f 50 onmiddellijk en grootere sommen In de daarjvoor vaatgeitekle tarmijnenitwprden nitbfet aid MeefctlÉr te1üèri d lfcet publiek gerustgesteld door de ciitibetahngen vanzelf ophoudt met t aanvragen van gelden t Ware te hopen dat dit thans hier ook geschiedde want nogmaals er is niet de minste reden voor ongerustheid ten opzichte der inleggelden Met de staatsschuldboekjes betreft het een geheel andere kwestie Deze zijn namelijk onderhevig aan koersverschd Onze staatschuld ondervindt thans fe nadoelige invloeden van den oorlog Do koers is t ngovolgo daar an ged U Door thans te verkoopen zal tnon dns verliezen Houders v n sta schuldboo zulleq dus goed doen n leer golden tijd af te Wacaten om hun boekjes te gelde te malwn Hiervoor geldt hetzelfde als van ejfecten in het algemeen nameUjk dat buitengewone omstandiaieden thans waarbij het geld diur is niet dan met verlies te gelde n maken Tel D Pq conferentieivan land on zeemacht aan het Dopaftement van Marine gisteren heeft van elf uur totjralfeen geduurd Daarna wM BOg n korte bijqenkomst van den Ministerraad die hedenmiddag 4 i uur weer vergadert zooals gemeld is De Koninklijke Boodschap ten geleide vaatiet wetsontwerp betrekking hebbende ép het in dienst houden van do militie en den overgang naar de landweer is aan de Tweede Kamer verzonden Met het oog op den ernstigen politieken toestand zijn alle verloven van de ambtenaren bij het Iloofdbestuur der Postortjen en Telegkfie ingetrokken De ambtenaren mogen de stad niet verlbten De mobilisatie Naar het Ilbld verneemt is men in Ui georingakrlngea overtuigd dat do mohilisatie van liet Nedtjrlandscho lefgor niet mt LT te vermijden is Belangrijke Ilnanoieolo maatregelen Buitengewone Ministerraad GlBterenavond om hall negen kwam do MiniBtorraad in buitengewone zitting bijoen AUo MiniBterB behalve die van hot departement van Waterstaat waren aanwezig Nadat tot 10 uur over den huldigen toestand was gesproken kwamen iie Amsterdamache ïinanciets onder wie de waarnemende president 0n direct uren van de Noderlandsche bank de president van de NederlandBche Handelsmaatschappij en Urecteurrai van rsohillende andere banken de vergaderzaal binnen De gecombineerde bijeenkomst duurde tot tien minuten over ei Naar het Tïbl meldt k am men tot overcpnatemming oen crediét vah 200 nillUoen gulden ter Iwachikking te stellen van een opnieuw gevormd tiani ierssjndicaat Dit syndicaat zal zich voor bet geld verantwoordelijk steiien en ook heaiisseQ wie daarmede het allereerst dienen gebolpen te worden De middelen zullen gefou meerd worden oor de Nederlandsche Bank nadat deze van de Staten Generaal vrijstelling zal hebben verkregen van de belemmerende bepalingen ijetreffeode dekking ïiandhaving waarvan in de gegeven omstandigheden het verstrekken van hel crediet onmogelijk zou maken Des geering verklaarde tot deze disjtetl tie hare medewerking te willen yverlocnen Heden reeds zal de Tweede Kamer in ppoedvergadering worden bijeengeroepen om het daarvoor in te dienen wetsontwi rp te liekraditigen Nog andere lielangrijkc maatregelen zul len worden genomen J het een nierziekte Ja indien gij waterzncbtige zwellingen rond de oogen in de enkels of polsen hobt indien gij voortdurende aandrang tot urineloozing bezinksel in het water brandorige pijn bij de loozing hebt indien uw slaap verstoord is en gij iederon morgen vermoeid opstaat indien gij stekende pijn in den rug en de lendenen hobt of rheumatische pijnen in de ledematen ischias rheumatiek jicht stjBon uremic kunnen de gevolgen ervan zijn Foster s Rugpijn Nieren Pillen genezen nieren blaaskwalen doordatzij de zwakke of zieke nieren genezenen versterken en haar zoodoende instaat stellen om haar gewichtig werk het filtreeren vanhot bloed behoorlijkte verrichten Uw loven hangt vanuw nieren af want iedere drie minuten dag en nacht wordt het bloeddoor de nieren gevoerd Haar teverwaarloozen is gevaarlijk dochindien gij haar gezond houdt hopdenzij u gezond Foster s Rugpijn NierenPillön zullen dit voor u doen en haargenezen indien zij ziek zijn 41 Te Gouda verkrijgb bi de h i S van Loon v h Wolff Co Westhaven 11 en Ant Coops Wijdstr 20 Toezending geschiedt franco na ontv v postwissel fjj 75 voor één of f 10 voor zes dfAzéi EfeéHt de eoïite ïo örs Rugpijn Kieïien Pillen weigert elko ddbs die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk Bfféven uit de Hofstad CCXLV Sneller dan zelfs zij die in onmiddellijk contact met beide partijen verkoöTOen kondoh vermyidon is er een eind pkomen aan düRtaJcjpg vajkhet tranaï sonoel Weliswaar kan géén yan Pfdo partfjen verklaren het leit gewonnen te hebben maar het valt niet te ontkennen dat de toestand na de staking anders is dan er vóór De oplossing die voorloopig is § egeveü mag als algemeen bekend worden verondersteld do vrAag is nu of het zal gelukken vóór 1 October een zoodanige algemeene regeling te treffen dat beide partijen bevredigd zijn Naast de drie partijen de maatschappij haar personeel on het gemeentebestuur is de commissie van advies verschenen die als algemeen stootblok dienst zal doen on reeds als zoodanig dienst deed Voorshands is het zeer gewenscht dat niets storend zal workon op den goeden gang van znken dat van geen enkele zi ide iets wordt gedaan dat tot verbittering kan leiden Zeer te betreuren is het dat een aantal al is het dan gering van de stakers niet onmiddellijk weer in dienst genomen kan worden te meer waar deze slachtoffers meer boeten voor de misslagen van de tramdirecfeie dan voor hun eigen tekortkoming Zeer weinig sympahie hebben do amateur werkwilligen gevonden hun is hun optreden meest te vergeven omdat zij nog te jong waron om do draagwijdte van hun daad te begrijpen Ook Wer had de tramdirectie wijzer moeten zijn on moeten nalaten de jeugdige onbezonnenheid te exploiteeren Enfin ook dat is gebeurd en bevat een les voor later Tot het laatst toe hebbon de stakers zich voorbeeldig gedragen en onmiddellijk nadat het besluit tot opheffing was gevallen hebben zij getoond dat geen haat of wrok word gekoesterd Het karakter van eun gewottigden strijd hebben zij volkomen weten te bewaren Inmiddels zijn wij allen zeer verheugd dat do tram weer rijdt De laatste dagen der staking was het weor ven e van fraai en toen begonnen wij het gemis to voelen Er vallen vele lessen te trekken uit het gebeurde De tram directie zal op één punt wel zeer ontnuchterd zijn ten aanzien n l van het publiek Werkelijk in vollen ernst heeft de directie gemeend dat zij het publiek met de exploitatie bevredigde En het is nu el duidelijk gebleken hoe weinig dÈtu van sprake kan z n Het tegendeel is eer waar het publiek heeft tgdens deze staking op tal van wgzen getjpond dat het zeer ontevreden was die ontevredenheid heeft nu eens uiiing kunnen vinden door sympathie stenn aan hen die het bedrgf van de maatsohappy eens toonden te kunnen stopzetten Mocht de maatschappij ook hieruit een les weten te trekken al hebben wij niet het minste vertrouwen d t do maatschappij in de twaalf jaar léven die haar nog is geschonken zich bijster zal Inspannen om de exploitatie behoorlijk maken Het nadeel dat de maatsohappy in vijftien dagen tijd leed hebben wij door iemand die eenigermate in staat is een berekening te maken hoeren schatten op rond vijftig mille Voorwaar geen kleinigheid Door velen is de vraag gesteld wat do schado is geweest die als nasleep van de staking is geleden door hen die feitelijk buiten den geheelen strijd stonden Het zal moeilijk zijn dit na te gaan Ons dunkt dat door het verbreken van de verhouding van de buitenwijken met de binnenstad waar de winkels en magazijnen gevestigd zijn deze laatsten het wel bemerkt zullen hebben hoewel natuurlijk de telefoon en de post wel weer het verkeer hebben aangevuld Dit is wel zeker dat Sohoveningen er niet onder geloden heeft Een goede tijd is het geweest vo r de huurrijtuigen taxi s en urbaine s Misschien ook voor de schoenmakers want dat is zeker dat er heel wat meer gewandeld is dan andeis het geval pleegt te zijn Men went aan het trammen en verwent er zich mede Eerlijk gezegd was het ons ook niet veol gebeurd dat wij naar Scheveningon wandeldon Het gaat zoo gemakkelijk je stapt maar op de tram en in een wipje ben je aan zee Uit een hygiënisch oogpunt heeft de tramstaking waarschijnlijk n gppd uitwerking gehad aé V09i$4e p9Sti9 z n hot drukke dm gen gow eest Wel l zij zeer gesteund door de marechaussee en de rijksveldwachters doch het voornaamste ge dpelte blijft toch op de politie zelf rusten Zooals altijd is het oordeel over het al of niet goede en juiste van haar optreden zeer verschillend Op de rumoerige avonden toen jeugdig gespuis relletjes verwekte op het Plein was hot noodig dat krachtig werd opgetreden Of het dan al iets minder krachtig had kunnen geschieden valt moeilijk te beoordeelen Ons eigen oordeel over het optreden der politie 3d het 1 9m ftD dit dat meestabtei laat begonnen wordt met afdoewfe maatregelen De grootste schuldïgf is het publiek dat het verst van het eigenlijk relletje afstaat doch uit nieuwsgierigheid opdringt Zich veilig gevoelend op dien grooten afstand Öieent hot nog wel iets naderbij te kunnen komen met dit gevolg dat de vooraanstaanden in het nauw gedreven worden Op een bepaald oogenblik komt er dan een verstopping de politie meet het veld ruiln maken en dit is niet wol mogeiyk omdat men dan eerst gewaar wordt welk een massa volk achteraan staat Er valt dan wel eens een klap die niet op de verdiende plaats terecht komt doch zulks is onvermijdelijk En daarover wordt dan ach en wee geklaagd Juist door hen die de schuldigen zijn geweest Hoe dit allofen te Voorkomen is is oen puzzle die de politie maar moet zien op te lossen Haar taak is zwaar en wordt door het publiek zoor verzwaard Indien dit eens werd bedacht werd het alles misschien anders Dit staat vast dat het dezelfde menschen zijn die de politie in den weg loopen on die over het optreden der pplitio klagen Do staking is zonder ongelukken afgeloopen en dat is wel voor een groot doel aan de politie te danken HAGENAAR Advertentiën Arnhem Rodenburgstraat 30 TE KOOP 2 ijzeren Vletaakjes lang 8 10 M breed 1 40 M ha 0 50 M SANATOGEN F A IdëK Apotheker Westhaven FailHssemeBt P de Bruijn Jr Bij beschikking van den E A Heer Rechter Gommissaris in het faillissement van P DE BRUIJN Ju dd 30 Juli jl is bepaald dat de indiening der schuldvorderingen aan den curator moetplaats hebben vóór 25 September 1914 en dat de verificatie vergadering zalworden gehouden op Zaterdag 10 October 1914 d voormiddagste 10 uur in het Gereehtsgebonw aan don Npordsingel teRotterdam De Curator Mr W J L VAN ES Westhaven 19 Gouda Na Onderzoek is gebleken d at lermeÉi s NaaiiÉDen beter zijn dan alle andere merken Ook op afbetaling ROTTERDAM KUNSTTANDEN en GEBITTEN PH HARTOGS Spreekuren i 1012 Ged Botereloot tegenover l Boschje 2 7 Benthemstraat 23 ROTTERDAM ro Openbare Verkooping TE QOUD op Donderdagen 13 en 20 Augustu8 ldl4r dos voormiddags 11 uren in het Hotel De Zalm ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van een onlangs nieuw geboawda Bouwmanswoning met ruim 17 Hectaren uitmuntend best Wei en Hooiland nabij het Boijersche wegje nan den Gonderakschen dijk te Gouderak en ruim 14 Hectaren uitmuntend best Wei en Hooiland aan den Haastrechtsohen dijk nabij öouïWi te Haastrecht strekkende van den IJsel tot de Goudsche Vliet door do gunstige ligging in de onmiddellijke nabijheid van Je halte der spoedig te openen spoorlijn Schoonhoven Gouda ook zeer geschikt voor TUINLAND alsmede om er twee kleine Boerenwoningen op te bouwen In diverse percoelen welke zijn omschreven in notitiën die verkrijgbaar zijn bij den ÏJotaris die ook nadere inlichtingen geeft lej deWeiE Alter 269 Gedempte Gracht 260 DEN UAÊlG geeft de HOO iSTE WAADDE voor Gedragen Heeren ed Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hoi te óntbioderf Brieven worden vergoed Let s V p op IfAAM en ADBK8 iV Uej de Wed E ALTER 2 9 Ged Gracht 3fi DEN HAAG oren in de failüasementen der vennootschap onder de firma FIJN graanhandelaars te en hare leden W J Fijn en $ i H VAH Gbieihdizen hebben op de eerste uitdeelingslijsten in faillissementen ter Griffie van de ndtssementa Rechtbank te Roten van het Kantongerecht uda nedergelegd ten einde aldaar de tien dagen te liggen ter oozo inzage der schuldeischers Curatoren JI M SCfflM VAN DER LOEFP F H KRAKEMBURG SoDDA 31 Jnli 1914 w Baemeaflikken F A UËË J theker Westhaven Uet Qoud en Zilver waden op de Tentoonstelling te Mende Londen Amsterdam Parijsde LAXEERPILLEN van ApoSdier BObM bekroond Prijs per joOBJe 25 en 50 cent 12 Verkrijgbaar te Gouda bg ANTON flOOPS Fa WOLFF Co t Rot Wdam bijE VAIiSANTENKOLrF Jorte Hoofdsteej ANSA le dat willen we allemaal iia dat kunnen wij ook dank zij het POPILilB GeiESKiDIG BIMDBIIEK Methode RASPAIL Een Boek met practische Raadgevingen en Recepten voor Zieken en Ge ndon 13e Druk opnieuw bewerkt en vermefltdérfl Sobt ean D©lfTERARTS I beel 2Ö0 bladz dik met AlfaHeSschd Register ter vergömakkeigking vsn het opzoeken voor slechts I 0 90 Geen Geneeskundige heeft zoover tffikend is voor de lijdende menschheid meer gedaan dan de groote pleerde Dr Raspail Wie de KIEM van elke ongesteldheid weet te verwijderen heeft de gevolgen niet te vreezen zorgt dus toegerust te zijn met Dr Raspail s Boekü Terkrijgbaarblj D BOLLE Hang 98 de Zeevischmarkt te Rotl rdpm verder alom Franco toezending na OntVAngst van postjïissel groot f O SQ waar95 d Pr Ruspail Telephoonnet Gouda Aangesloten W No 386 W BRUIJNE Stalhouderij Bleekerssingel 86 iDe W ITTE BlOSCOOP i IvRIJDAG 31 JULI en volgende dagen 2 Hoofdnnmmers o fEpisode uit de laatste Meïi oaansche Revolutie December 1918 Groot boeiend Drama in 3 deelen Ho 2 1 Een Kinderhari i Prachtige Comedie Deze extra Hoofdnummers worden aangevuld met de laatstfi Pathé Courant Lucern natuuropuame en Comische succesfilms Prijzen dèr plaatsen Loge 55 ets 2e rang 25 ets 1 rang 35 ets 3e 15 ets Zonon Feestdagen allerangen 5 ct meer 10 Coupons Loge f 4 Aanvang der Voorstellingen Vrijdao T uur Zaterdag uur Zondag 2 uur 451 ZATERDAGMIDDAGom 2 u Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen GOEDKOOPE TREIN oor reizigers 2e en 3e iilaese m Den Haag Rotterdam Maas en Gouda gaar I vi i uu uiuuy uiui uu uuuuuui y i en terug op WWiJD AG 7 AUGUS TUS 1914 De prijzen der voor deze goedkoopen trein uit te geven bijzondere plaatskaaj ten voor eene reis heen en terug bedragen Van GOUDA Van DEN HAAG Van ROTTERDAM M 2e kl 3e kl 2e kl 3e kl 2e kl 3e kl Waar 1 10 n 1 20 1 25 1 30 135 1 40 1 50 1 50 1 65 1 60 1 70 1 75 1 00 1 00 1 05 1 10 1 15 120 f 1 80 1 90 1 95 2 05 2 10 2 20 f 1 65 1 75 1 85 1 90 2 00 2 05 1 20 1 25 1 30 1 35 1 40 1 45 Arnhem Velp De Steeg DierenDoesbnrg Brummen Zutphen Met eene bijzondere plaatskaart naar een van de stations Velp De Steeg DierenDoesburg Brummen en Zutphen kon de reis doch uitsluitend metdezen goedkoopen trein ook onderweg worden geëindigd en aangevangen Do verkoop der kaarten vangt aan Vrijdag 31 Jnli 1914 en wordt gesloten Donderdag 6 Augustus d a v des namiddags ten 3 are of vroeger indien het vastgesteld aantal zalzijn uitgegeven Zij orden verkocht aan bovengenoemde stations en bovendien op werkdagen aan de Informatiebureaux der Maatschappij te Den Haag PlaatsNo 10 en te BoUerdam ZuidUaak No 20 A 80 Rijwielen kunnen met dezeii trein niet worden vervoerd Zie verder de aanplaic en etrooibiljetten HEDEN en volgende dagen oortzettïKL van de Bekende Faillissement UitYerkoop WER THEIM BER LIN Q Extra Goedkoope Aanbieding in alle Boorten bmii JoniÉmn en Uer Hakaat U naar den Uitverkoop LAMSTEEG No 1 hoek Boerenvischmarkt ROTTERI AM tegenover Fa Meeuws i I Let op het adres Wg verkoopen thans alle Goederen oor een derde derwaarde Nog voorradig mear dan 4800 Costuums in alle Matenen Kleuren Eenige Div prima bew EenigeHonderd Prima zwarte llaalmliuiiiis Cosluom Mode MDns Gekleede Mnuiiis gek hebbende gek hebbende gek hebbende gek hebbende 45 00 38 00 20 00 B3 M nu 2 dcrde vemi nU 2 derdc verra nU 2 deide Venn nu 2 deTde venn is 15 00 is 12 00 is 21 25 is 21 25 Laat U niet vasthouden bij andere zoogenaamde uitverkoopen maar bezoekt eerst onze welbekende Faillissement Uitverkoop No 1 L AMSTEEe No 100 M Boemsclunarkl Rgllenlaiii tegenover hel bekende Lamp Magazijn Meenwi Zondag geopend tot 12 uur 9U0A j3ERPD5T 5IBARi umcHT Fotografie Artislique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 PotografieöE in Aquarel Pastel en Olieverf worden in elk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer veel succes en uitnemend geschikt voor gelegenheidsgeschenken RUIME KEUZE LIJSTEN VOORRADIO Atelier geopend van 9 5 uur 9 Zondags tot 2 uur i T ijWiill6D B r inaygeeleiiveiireÉml Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rijwielen zijii SDtl Éril en laag il prijs AGENT ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Pryscouranten gratis IMPORTEURS GEBB SIEBOL Amsterdam Afscheid ina van Je Kerk Zij die kosteloos zich wensohen af te scheiden van hun kerkgenootschap worden door de landelijke vereeniging DE DAGERAAD gevestigd te Amsterdam daartoe in de gelegenheid gesteld De desbetreffende formulieren worden op schriftelijke of mondelingeaanvrage verstrekt en voor de latere afhaling ervan gezorgd door dobestuursleden van de Vereeniging DE DAGERAAD te Gouda D HARKINK Krngerlaan 65 en CHR W SOUFPREE Snoijstraat 127 1 mWIELHANDEL STRÏÏISVOGELI Firma A VAl VLIET iSTRdIfilVOGEL RIJrWIELEN i zijn lollde elezant licht en goedkoop MOTORHIJWIELEIT in diverse merken Complete Reparatie Inrichting Emallleeren Vernlkkelen Onze nieuwe geïllustreerde prijscourant wordt U dp aanvrage gratis toegezonden Beleefd aanbevelend J J F W TLRIOK Mijn RECLAME RIJWIEL f 28 50 overtreft alle in kwaliteit prachtig gelakt en vernikkeld kogelfreewheol stuur met 2 remmen prima banden solide garantie enz Wilt gij veel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rywiel waarde f 60 nu f 39 Machine en banden allo gegarandeerd Vraagt myn Reclameband f 1 98 met 12 mnd garantie Rijwielmagazijn Korte Pannekoekstraat 9 b en c ROTTERDAM Telefoon 8870 nmter OPGERICHT irM Voedrt uw Vee met de xuivere murwe Z i3 3 o a cLIk oe ize33 merk Sler en W li en SOrABOOmumÊiOllUBm meKlc WFÊ uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde BereDlvloma Parij 1900 Sfgen Gouder MednUles i J w J iirl l i AAté Mr I i f m 1 Vacantie Personeel Ter gelegenheid van de vacantie van hc personeel zullen de Kantoren en Werkplaats n van onderg eteekende Drukkerijen op Zatei dag i Maariilag 3 en Dinsdag 4 Augustus a s GESLOTEN ZIJN J VAN BENTUM ZOOU A BRINKMAN ZOON I A OATS EDAOW JOHANNISSEN N V Dedkkehi v h KOOH KNUTTEL DRUKKERIJ VERHULST GODDSOBB KopBIBn JOH MULDER E J NPKAMP h j j DE ZUID HOLLAÏTDSCHR Maatschappij van Verzekeriogr op het Leven HEEBENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f l OOÖ OOO Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFE Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING f0f De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiön Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wonde men zich tot de Heeren tl BOVtmEEmTÊtH Haven to Mckoonfeoeefi enf C mjUfMBKH trettkaveH te tlOH4ia