Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1914

53e laargang NIEUW NIEUW ijn het recht h btien loli n open lo bre ken hun rnehlers te kiezen en ieder tl vermoorden die ich verzet togen do zege praat van dczo heeren en de uitbuiting van het land Van nu af aan moeten we bedacht ijn op dö wraak van Caillaux en do 7y 1 en Allen die getracht heblien hun den weg te versperren zullen In hun loven n hun fortuin bedreigd worden Caillaux 18 het hoofd van de nlouwo T erri ur Hy is het hoofd van de radicale partij Ceccaldi heeft dit bevestigd Hnt de öhef van de radicak partij dien d jury en de overheid met htbbon wi Ion brandmerken met het glotiond Ij jr door dt rechtvaardige veroordeeling van en misdadigster Zy bel ben hem oen Hchandi lyko over winning bereid maar die overwinning zal hun na de ontwaking van h t gewe ten van Frankrijk duur Ie slaan komen Welk een ellendeling moot men zyn om m de gi geven omstandighi den op bet oogenblik dat frankrijk om sterkte zyn zooveel behoefte zou hel ben aan recht en billykheid zulk oen kreet van haat en wraak uit te stooten Tot zoover het artikel In de bureaux an het blad ib i on register meergelegd waar de pc rsonen die tegen het vonnis ttillen protesteoren kunnen toekencrt I r hebben zich roedH tal van per o Ol n aangemeld De Matin bevat een beschrijving van de woning van den heer en uk vrouw I aillaux zooals het or daar uitzag op den avond na de vrijspraak Schitti rende Üehten P r iBche tapyton knechten di di uk hoen en weer loopi n lolkens klinkt do i lectriscbi bel ot A telefoon on men hoort di stem die kort te voron nog zoo scherp in Iel klonk bedaarden tevreden zeggen Dank u zeer waarde vriend of Dank u ze r best vriendin I r worden brieven kaartjes m bloe nen gebracht Aan en intiemen niaaltijd ijn enk Ie vriendin voriaiigd Mevr aillaux in een kb d van blau we tuUe ontvangt als een vrouw van di wireld vol glimiachendf gratii en ztgt Mijn godaclittngang gaat nog wat door elkaar maar dat spreekt vanzulf Ik gi voi I nog als het wan eon duizi Ung van dezin laatsten dag die 700 lang duurd dat ik u ende dat er nooit een i indi aan OU komen In myn ooren ruisch n nog de schoone en hewog n woorden van nir I aliori die met zoovei I vu ir en gi loof raijn zaak I epleit het ft In en duizeling vernam ik ook dat ik vrljgesprokt n was on in een droom bevond ik nuj eindt lyk weerin de open lucht m in inljn t Igi n huls De heer aillaux nog wat bl ek na den grooten dag liet de bezoekers uU en vertrouwdi aan d intiemi vrienden toe dat hij met zijn ochtgonoote oen reis gaat maken Onder de Parijscbe jongelui die wegcns een hetooging tegen f aillaux 7ijnoHngohoudm behoopen ook di I cide zoonsvan Rostand Zy hadden in bit bun auvan do ligaro het protest tegin de vryppraak van mevr aillaiix gt teekond enzagen toen zij bulten kwaaien ïltnrl Bernstein nadtron Zy bögro tten hem met do kreten Live f almi ttc Weg met Caillaux dood aan di n moorde naar Bolden werden echter na oen poos op dt prefectuur van pohtio doorgebracht t hebben weor vrijgelaten RUSLAND Niet alleen het dreigend oorlog igf vaar ook bmnenlandscho onluBten maken den toestand in hot rijk verre van rooskUu lig Korten tijd geleden hobi en omvang rijko w rkstaklngen In do grooli indus triosteden plaats gehad die nog met atle goöindlgd zijn Ook In Polen is het verre van rustig en volgens eon bericht uit Wtenen aan de National Zeifung is de toestand er veel ernstiger dan men buiten Rusland denkt Do revolutionaire iieweging moet grooto uitbreiding gekregen hebben Hot springen van do kruitton n m War schau was het werk von revolutionairen en volgens genoemd bericht verkeert Warschau roods in opstand 1914 Telefoon 8400 Directie SOESMAN CASINO Coolsingel Rottepdam Van 1 tot 15 Augustus Feestelijke Heropenings Prograraraa OPTREDEN VAN NAP DE LA MAR Ormais Duet j t OpMtD Üir Operapwndiiten Gnily et Jeanyrji rg ti j The Colombia See Ie liTJileiillllijr Alf Tack Da maa dia op il n hoofd loopt The famous Comady Si cn f Les GeorgignstjlgflptFÉliier De beroemde Prsasdie Diuttfiat Ie Optrediii De beroemde Prwsclie Diietttete La Danseaae Mysterleuse La Danseaae Mysterleuse A j ± iv m life No 6G Kfiinisclie Operelli in m Icli fan j OFFEICI Dóor het Rotterdamaeh Operettegezelschap Directouy MP M LA MAR De Feestppoloog wordt uitgesproken door HAP DE LA MAR PlaatsbeBpreking vanaf heden Van 10 3 uur ZONDAG v 2 4 MATINEE OPTREDEN VIN ALLE ARTISTEN 150 Sociëteit Onpenoegen Gouda Nieuwe Schouwburg 1914 Kermis vermakelükheden Vnii af DONDERDAG 30 JULI tot en met ZONDAG 2 AUGUSTUS schitterende Voorstellingen door liet Specialiteiten Gezelschap DiNdle William Koster Impresurlo fan hel CiÉoViriéll RoMan Schitterend Programma ZATERDAG 1 en ZONDAG 2 AUGUSTUS MATINEE Aanvang der JWattnées te half twee en der Soirees te 8 uur Plaatabeapreking op den dag der Voorstelling van s morgens 9 lj tot 1 unr aan het gebouw tegen 10 cent per plaat Zla OOP Taagangabapallnsaii aanplskblljatlaih Aanvang 8 uur precies De toegangspryxcn worden met 5 o auteursrechten verhoogd 100 18 UUwiuilU IJl voor het eerst op de KERMIS te GOUDA Standplaats MARKT tegenovei GEBR BISPING Lachen niets dan Lachen Om tranen te lachen I talile sn Jtr BS eo niSTEUIIM I nMin Fimjs Minzaam aanbevelend dEHABfl HEaTEE I Speciaal adres voor de benoodigde Teekenbehoeften volgens model der School M M Het het oog op het aanstaande studiejaar aan de Rijks H B School het Gymnasium en de HandelscursuB neem ik beleefdelijk de vrijheid mg aan te bevelen voor de levering van de benoodigdeStndieboeken Atlassen etc Deze zullen zooveel mogelijk bij mg voorhanden ztjn en kunnen dus m den kortst mogelnken tijd geleverd worden terwijl ik U de verzekering geef dat bestellingen met den meesten spoed door mij zullen worden uitgevoerd Alle boeken worden gekaft en by contante betaling 5 o korting verleend Onder beleefde aanbeveling Hoogachtend UEd dw dienaar J T SwartsenliHrgi iS$S$s$s$ S$Sï BoekhandelaarInterc Telef No 287 60 IS Railiumhourieiiil ia Kal laata Tafalwatar ia apeciaal faaohikt vaar wormaaaing mat wrija THANS VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE HOTELS CAFE S EN RESTAURANTS UNION TAFELWATER CeresH Ceresitol sliin ceittl enz wMttl door ééne enkele besirijking Walenliclile kelders droge muren wordt verwerkt met cement en zand m mWL m IDFE Uirdai Croole Draaisteeg 2 Telefoon 2187 30 Haematogen F AaDEE Apotheker Wesüia Firma C SMITS Sclioenha del Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 hët adres voor iIdërëëiv Li GE TlENDEWEGh 27 Tel in heeft voorradig Blauwe Druiven è 0 et peir 5 qds Sfelpenen Perziken Tomaten ajianen A rdttezien Aalbegsten J Sintosappeien enz ï Aanbevelend a Flospitaafldbek f iuttapercmpapiel iHrothbMtist I osietigfaflltist A P filler ipèheker ÓOTJWE 135 Aaiiilielèa Dk Matmbetetmaljtir n Apotheker B60M geneest moedig in enuitwendige bloedende efi blinde Aafcbeien Het jeuken bedaart spoedig if rm per potje 60 ot 12 j Verkriigbaar tè Gouda bn ANTON OOOPS Pa WOLFF Co te Roterd m bij E VAN SANTEN KOLFF £ orte Hpofdsteeg 3 Inmaakkruiden Azijnessence Perkamentpapier Drogisterij Westlwren 11 WOLFF k C IsIpTenil SIjwerk aangeboden aan ieder man o vrouw Bepaalde kennis met noodig Inlichtingen worden op aanvrage gratis verstrekt door TH PORTA Bierset Luik België Dames HaarwaSBoben met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAR WERKEN BAiiT A DB one Coiffeur Oosthaven 31 MCB wordt verzocht op t HERK to lette UIT HBT MaOAZZJIT VAN M RAVËNSWAAYZONEAl QOMISCmBlM I Dea THEEËN worden afgeleverd m verzegeldie pE jes van vyf twee en een half en een Ned one metvermeldmg van Kommer en Pri 8 Toorinen van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C JBX X voorheen J BBEEBAART Lz Electr Dr A Bnnkman Zn Oonda O 1354 $ Vrijdag 31 Juli 10l4a behalve Zon en Feestdagen PRIJb DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f O 55 Likt iLgel metr O 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Du iistaanbicdingen per plaatsing vin 1 5 regels f O 35 by vooruit ktiling clkt regtl meer 6 ets Reclaims fü 25 per regel Groote letters en randen naai plaatiiuimte Telefoon Interc 82 3 i© a wrs ez d V ©xtexLt3 ©Tol© d voor G+o a d su © aa 03aQ str©Ilsea 3 Verschijnt dagelijks PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem fi iiito per post 1 50 Met Geïllubtreerd Zondagsblad 1 50 Idem fraijeo pci post 1 90 Abonnementen wortlen dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij on e Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Tdefoo4 Interf 82 Uitgevers A BRUfKMAK EN ZOON of m prolongatie gtg ven ziot de waarde van zijn ond ipand eensklaps sterk ver mindert n en zal door zijn geldschieter aangemaand worden liet tokortkomende aan te z6iveren on mdien hlj dit niet doen kan dan wordt zijn bezit by exe outie verkocht Dit geval nu niet op zichzelf staande naar tot in bet oneindige vermeerderd geeft natuurlijk aanleiding tot een natio Ie romp Reeds deed de lange lijst van fondsen welke Dinsdag bij executie verkocht wor dm 7ien dat het dun kant uitging en daarom werd door het sluiten van de bours daar tiidig een fltokie voor gtsto ken Ook op andere wijze liebl en de lei dcnde fmancioole instellingen tt Amstor dam ingegrepen Door hot weigeren van Dmsdag laatbeurs om tegen wolk per cenljo dan ook geld voor te schieten werd d handel vanzelf beperkt de dé I acie gestuit Zoo moesten ten slotte do vorkoopen wel ophouden waar do koo ptrfi geen geltl konden krijgen Doorhol V orraon van een krachtige combinatie van dr grootste Amstordamsclie banken on 1 ankiers welke over ettelijke mllUoencn I schikt 7al de markt gesteund worden geld gegeven waar zulks noodig wordt ge acht om bona fide firma s en dfiarmede lul geheele N dcriandschf publiek testen nen Togeiijkortijd heeft do Noderlandsche Bank haar tarief van wisseldiaconto be 1 mingen en mot ren vol percent ver hoogd ook al om den drang naar gdd binnen 7ckero perken te kunnen houden TTo bezwanrliik dez maatregelen ook m normale tijden zouden zijn in deze ab normale tijden moet men wei tot zilke noodmtddilm 7ijn toevlucht nomen laten wi hopen dat zi in staat 7uilen 7ijn een financiede crisis in ons land met den onvermijdeli ken nasleep van fallllsBemen t n o a te voorkomen en dat de oorzs ken die tot het nemen van do7o maat regt ten hebl en geleid ni a w hel drci f ende I uropeoBche oorlogsgevaar 7oo spo dig mogelijk tot h t verleden zullm behooren weer voor wie dat ontslag volgens art 37 eerste tweede of derde lid der Landweerwet zou moeten plaats hebben dat door deze chorBing de daarbij betrokken dienatplichtigen gehouden blijven om in geval van eene oproe ping in werkehjken dienst daaraan gevolg te geven en wat den overgang naar de Landweer betreft dat zij voor wie deze overgang thans wordt uitgesteld voorloopig hun mUitie zak boekje met bg den Burgemeester moeten inleveren maar in hun bezit moeten houden ea zich m geval van oproeping naar de aanwijzingen m dat zakboekje moeten gedragen GOUDA den 31 Jah 1914 De Burgemeester voornoemd B h MARTENS Jweede Blad Openbar e Kenn isgeving lale Militie Oprö ingstelegram DE BURGEMEESTER VAN GOUDA Ontvapgeni hebbende van den Minister van Oo log onderstaand telegrafisch bericht Waarom werd de Effectenbeurs te Amsterdam gesloten Do Amslordanische Corrtapoudtut van li t Vad meldt liet zal meoigen lezer met direct dui d lijk aijn wtilkt redenen het Bcötiiur van d VerecDiging voor den I fftctoahandj 1 Il toe g bracht hebben de beurs te bUu ten en of dtze redenen wel m het alg nieen btiang zijn tt achten 1 tn kortL ulteeiizeüfaig van den tOL hland dor AmaterdaniBcltt liture wi lko tot verklaring hterv mi d icBt moge hier lölgtn 1 ernstige vtrwikkellngtn tiiBsclu n Oostenrijk tn SoiviB heeft inemgen bezit l r den schrik om het hart doen slaan n hem or toe gebracht zich van zyn be zit aan effecten in do eerste plaatH schuld bru ven van genoemde staten maar ook obtigatiËn van andere staten die tn bet conflict betrokken kunnen worden te ontdoen om in plaats daarvan baar geld dat altijd gangbaar ie m handm te heb btn Dit verknopen tot elk aanntiuelijk 1 od heeft de koersen in het eind van de vorige week aanmerkelijk doen dalen een dating die door het verscherpen van het conflict en umdelijk door bet uitbreken van don oorlog tot oen ware paniek is overgeslagen In het buitenland heeft inen al vrot ger zijn maatregelen genomen Zoo w rd do beurs te Weenen al direct geslo l n weldra gevolgd door die van Brussel tn van Zurich Te Berlijn vormde zich n krachtig Bjndicaat van de groote anken en bankiers om de zwakke Inoederfi n daarmede ook liet publiek te steu I en door o a de bepaling a aBt te stellen dat voor het beloenen van effectenvoorloopig geen surplus meer zou worden geëischt Wanneer due de waarde an de effecten nog slechte even boven de8oin gelds bleef welke men ei op voorg schoten had gekregen ja zelfs er aang tijk werd behoefde men deze niet aantt vullen In Parijs werd de offioieeleb u rs gesloten in Petersburg idemT ondcn weigerden Dmsdag de handelarenorders uit te voeren Met al deze feiten voor oogen is het iedereen duidelijk dat alle effecten die halve aan de genoemde beurzen ook aan de Amsterdamsche beurzen verban deld worden hier op de markt zouden geworpen worden legoaover 7Ulk een aanbod gevoegd bij een verkoopdrang ook van angstig geworden Nederlandselu effectenbezitters zou nauwelijks een vraag staan Dit geldt natuurlijk ook van de waarde welke uitsluitend aan de Amater daiHBchc beurs verhandeld worden b v tabaksaandeelen Ncderlandsche gemeente lecningen scheepvaartaandeelcn enz en I en heftige daling zou llfet gevolg zijn Ook wanneer slechts een klein bedrag voor oen zekör fonds tegen zeer lagen pri 8 zou verkocht worden door iemand ie zijn stukken per 8t kwijt wilde en de mogelijkheid an doze soort gevallen Is zeer groot dan zou hiermede een grooto ramp v roorzaakt worden Wat is namelijk het geval Ven han delaar die oen klein postje op eigen risico voor een aanmerkelijk lageren prija koopt maakt van dezen verkoop notee ring Deze priji komt nu in de prljscou rant voor het verkochte fonds te staan en daarmede wordt dus officieel voor het oogenblik deze lage prija als d e waarde an het olfoct aangegeven Iedereen Alle Milicieié4 met spoed opkom0n Datum van Jpkomst I Augustus 1 14 Roept dienijengevolge de Mihciens Veflofg ajig eri van de Zeei en vian de Landmacht van alle hchtmg en 111 deze gemeente veiblijt houdende op om zich op büvengenoemden datum op de wijze als voor opkomst onder de wapenen met spoed is vastgesteld naar de oorgeschre en plaats van opkomst te begeven Zij wolden voorts opmerkjaam gemaakt dat deze openbare kennisgeving rechtens voldoende is endu8 len verlofgangei bij met opkomst in verzuim stelt GOUDA den 31 fuli 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buitenlandscli Nieuws Openbare Kennisgeving Feankbijk Na hit proces Uü woodo van den 1 igaro ovci de vrij ipraak van mevrouw Caillaux kentg on prenten In ion hoofdartikel wordt deze afloop van hit proces het grootste schandaal van on ün lijd genoemd dat de radicale republiek met bloed on slijk bedekt heeft liet blad spreekt vorder van een afschu w hike parodie van het recht Wal men thans luide zou moeten uit 10 pen aldus de I igaro is dat te geuwoordig een machtig man omrmgd door aanhangers die hij subsldeert ver honden met de politieke party die de 1 lachl in lianden heeft boven recht en wellen staat De vrijspraak van mevrouw Caillaux het 18 Caillaux die ze hoeft geöisoht aan de spits van zijn bende het palots an juslite doorioopend met dm knuppel lil dl liand en de revolver in den zak De vrijspraak het is Caillaux die c leeft afgedwongen aan een vorbyster Ie jury een regeering bevend van vreoö en omgekochte overht idspersonen De zittingen m het Hof van Gezwo r nen het is Caillaux die ze heeft gepresidierd hijzelf in persoon Prosi dent Albanel door een enkelen wenk dwin gende om de zitting op te heffen als de incidenten oen wending namen in zyn na diet de getuigen m de rode vallend on h t Hof van Assise herscheppend in een markt waar de gewetens gekocht en be taald worden Caillaux heeft een inbraak gedaan in de archieven hij heeft de opperste achan daad gepleegd dlo aan zijn naam verbon den zal blijven den diefstal van het tes tanient I n dat testament was de laatste wils beschikking van den man dic m hot be lang van Caillaux door de vrouw van Caillaux werd vermoord In geen enkelen tyd onder geen re geering heeft iets zoo verfoeüljks plaats gevonden De vrijspraak van movroaw Taillaux dat wU 7eggen dat do misdaad en de misdadigers thans In rrankrijk meester Lan dmr eer Oproepingstelegram DE BURGEMEESTER VAN GOUDA Ontvangen hebbende van den Minister van Oorlog onderstaand telcgiafisfh lieiicht Alle Landweermannen met spoed opkomen Datum wan opkomst I Augustus 1914 Roept dientengevolge de Verloigangers van de Landweer van alle lichtingen m de e gemeente verbhjt houdende op om zich op den dag en op de wijze als voor hunne opkomst onder de wapenen met spoed is vastgesteld naar de voorschreven plaats van opkomst zli wprrien voorts opmerkzaam gemaakt dat deze openbare kennisgeving rechtens voldoende is en dus den verlofganger bij niet opkomst in verzuim stelt GOUDA den 31 Juli 1914 De Éurgemeenter voornoemd K L MARTENS scheidenlijk zijn geachorst de over eang naar de LANDWEER en het Sntslag uit den DIENST van de ingehjfden bij de Müitie voor wie de oveigang of dat ontslag volgens art 99 der militiewet zou moeten plaats heb Militie en Landweer Be BURGEMEESTER van Gouda V i lo f Aan HiAnsf aangegeven i u r K ben en het ontslag uit den dienst boleming a Hfi difinstDlichtieen bn de land I van de dienstplichtigen bii laakt bekend dat i g Ml fr4 mnkhike Besluiten van Ifj Staatsblad Nrs 329 en 330 onder