Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1914

7 iDgezonden Mededeelingen DE tJONG S VOCELWEREU I CHOCOIJU 6 Bu elKe t et 3 VfegelKaapten Binxien laxn 06 Landweer gedeeltelijk opgeroepen De Staatacoarant van 30 Juli bevat de volgeade oproeping Op voordracht van onzen Kaad van Ministers van 30 Juli jl gelet op Art llbis der Landweerwet Overwegende dat de in dit art bedoelde buitengewone omstandigheden aanwezig zijn Overwegende dat het wensohelijk is dat over de landweerafdeelingen welke de landweergrenswacfat kustwacht en de landweerbewapeningsdötachementen vormen kan worden beschikt hebben goedgevonden on verstaan dat de tot de landweer bohoorenden die deel uit makea van do landweergrenswacht kustwacht en landweerbewapeningsdetachementen worden onder de wapenen geroe ien Verzet op Borneo De correspondent te Batavia van de N R Ort seint heden Woensdagavond zgn per stoomschip Loudon van de Koninklijke Paket vaartMaatBchapplj 2 compagnieën van bet 18e bataljon infanterie onder bevel van majoor Berenschot naar Pontianak vertrokken De Mataram van de Indische militaire marine die in de wateren van Riouw was heeft bevel ontvangen onmiddellijk naar Pontianak te stoomen De echtgenoote en kinderen van den controleur en priester van Mampawa zijn te Pontianak in veiligheid Wij kunnen wel aannemen dat deingesloten civielgezaghebber de heerPriester ia toekent de redactie hierby aan m Moes n De Resultaten der AardappelbesproelYng Merkwaardig zijn de uitkomsten der aardappelbesproeiing welke worden medegedeeld in het pas verschenen Verslag der Rijkslandbouwproefvelden over de jaren 1910 1911 en 1912 In verschillende provinciën worden de proefnemingen voortgezet om bij invallende loofziekte het afsterven der aardappelplanten tegen te houden door besproeiing met een oplossing van kopervitriool welke vooraf door toevoeging van soda of van bijtende kaik is geneutraliseerd ten einde daarvoor een hoogere knoUenopbrengst en niet zelden ook knollen van betere kwaliteit te verkrijgen Enkele grepen doen we uit het Verslag welke ten zeerste onze belangstelling verdienen In Noordholland waren in 1912 twee sproeiproefvelden op het eiland Texel Op dat te Zuid Ëierland werd eenmaal op 18 Juni eene besproeiing met 1600 liter Bordeauxsche pap met 1 6 pet kopervitriool toegepast per H A De kosten Tiiervan bedroegen f 17 per H A Aangezien hier geen ziekte voorkwam het proefveld lag te midden van een besproeid terrein bleef de tweede besproeiing achterwege Het besproeide perceel leverde eené hoogere opbrengst die voor de groote knollen 700 K G op de 14700 K G van het onbeBproeide bedroeg Voor de poters was het voordeelig verschil grooter De mogelnkheid ia niet uitgesloten dat hier Jroevallige gunstige omstandigheden in bet voordeel van het besproeide perceel hebben gewerkt Het tweede proefveld was te Eierland Hier werden de aardappelen na de eerste besproeiing ziek waarom op 20 Angustus eene tweede behandeling volgde Bn het rooien bleken op het onbeaproeide perceel zeer veel zieke knollen voor te komen zoodat de proefnemer ze op de helft van den oogst schatte Op het eenmaal besproeide perceel waren slechts weinig op het tweemaal besproeide in het geheel geen zieke knollen De oogst bedroeg in K G per H A Groote Kleine Onbesproeid 6950 8500 Eenmaal besproeid 171B0 7700 Tweemaal 29750 7500 De beteekenis van een dergelgk succes behoeft niet nader in het licht te worden gesteld Hier werd gebruikt 1000 liter Bordeauxsche pap met ongeveer 3 pot kopetvitriool Eene dergel ke pap schijnt wel wat heel sterk voor eene eerste bespoeiïng Het verslag zegt dan ook dat de aardappelen op het onbesproeide perceel na de be handeling beter stonden dan op de begroeide In Zuidhollaud was in 1910 en 1912 telken jare een sproeiproefveld Op dat te Kedichem in 1910 werden de aardappelen besproeid toen de ziekte reeds in geringe mate aanwezig was Bij het doorloopen gedurende het besproeien werden de planten wier loof sterk ontwikkeld was wel eenigermate beschadigd Het besproeien kon op dit proefveld het ontijdig afsterven niet voorkomen in het laatst van Juli was het loof geheel verdord Bij het roqjen bleek op het onbesproeide perceel s Q d ® aanwezige knollen door ziekte aangetast terwijl dit voor het besproeide slechts i e was Reeds daardoor alleen werkte het besproeien voordeelig De gunstige werking der besproeiing had hier blijkbaar vooral bestaan in het dooden van een deel der sporen tijdens het afsterven zoodat minder sporen in de bodem spoelden om de knollen te besmetten Te Lexmond werd in 1912 opZeeuwkes tweemaal een besproeimg toepast met Va K G normaal pappoeder in 15 L water per 10 roeden Op l Juli had de eerste op 25 Juli de tweede besproeiing plaats De gunstige invloed op het loof was duidelijk waarneembaar doordien de besproeide aardappelen langer groen bleven terwijl het onbesproeide perceel al vroeg dood was Met betrekking tot de knoUenopbrengst had de maatregel weinig succes In den oogst aan groote knollen was weinig verachil terwijl de hoeveelheid poters op het besproeide deel beduidend grooter was De kwaliteit der besproeide aardappelen was uitstekend zij vertoonden meer bloem zonder twijfel als gevolg van het langer groen blijven De proefnemer was van meening dat door betere kwaliteit de onkosten van het sproeien reeds werden vergoed C B Qeznengde Berichten Staking in het havenbedrijf Hedenmorgen halfelf zijn te Rotterdam 300 Quitsche stnkingabrokers aan xev Maasakation aangekomen Do Duitschers werden daar deltynhaven gebracht waar een lichter gereed lag om hen te ontvangen Tegen den oorlog Wij vernemen dat in de Vrijdagavond te Amsterdam te houden meeting tegen den oorlog uitgeschreven door het Partijbestuur der S D A P als sprekers zullen optreden de heeren Troelstra Wibaut en Kleerekoper De bijeenkomst zal zoowel in de zaal als in den tuirt va h t Ooucertgeboq v woïden gehondeo ƒ De rijkdommen van Camso Caruso bezit o a I een prachtig kasteel tnsachen Florence en Pisa Het heet Bello Sguardo was voor het in des zangers bezit kwam eigendom van markies Pucci en dagteekent uit de 17e eeuw Het is riyk aan kunstschatten Caruso s schilderijengalerij vult verscheidene zalen in alle hoeken vindt men antieke en moderne beeldhouwwerken Er is een zaal uitsluitend met meubels uit de Italiaansche renaissance Het heiligdom van deze woning is de feestzaal geheel van wit marmer en goud de zaal der lauweren genaamd daar de muren behanfen zijn met drie honderd lauwerranaen die Buccessievelijk den groote zanger zijn aangeboden ledere krans is voorzien van een opgave van den gever en den dag der aanbieding In t midden van deze zaal staat een marmeren buste van den heer des huizes Een twintigtal pachtboeren omringen het kasteel Dit één ander ter aanmoediging van jeugdige zangers e8Ben Doorloopende tremen Den laatsten tijd laat de H S M treinen van het Westen van ons land over Amsterdam doorloopen naar Twente en andere streken Zonder overstappen kan men daardoor van hier naar het Oosten van ons land komen Ergerlgke baldadigheid Zondag 1 1 reed een automobilist met zijn kindereu op den weg bij het Pompstation bij Scheveningen toen er met een katapult op de auto en inzittenden werd geschoten de steen kwam in den auto terecht zonder ongelukken te veroorzaken De dader was weldra achterhaald en werd hem het schiettuig ontnomen naam en woonplaats genoteerd alsmede de naam zijns onderwijzers wien na afloop der vacantie de bewnste stukken zullen worden ter hand gesteld Omdat de chuldige in allerlei toonaarden ver klaarde hy het nooit meer zal doen zag e automobilist af van zijn aanvankelijk voornemen den knaap in den auto te zetten ter aflevering aan de politie Er in gevlogen I Men meldt uit den Haag aan het Vad De juweliersfirma S Spijer en Co te b Gravenhage heeft een zaak in de Spuistraat en een in de Schoolstraat Van een druk oogenblik in den Spui straatwinkel maakte Vrijdag een man gebruik om een gouden medaillon in zijn zak te laten verdwijnen Geruimen tijd later werd de diefstal ontdekt en er volgde aangifte bij de politie s Avonds kwam de flrmant die den winkel in de Schoolstraat beheert even in de Spuistraat aanloopen Hij was in een goede bui daar hij een koopje had gehad Voor een klein prijsje was hij n l eigenaar geworden van een mooi gouden medaillon Met zichtbaren trots haalde hij een etuitje uit zijn zak en liet het koopje zien Het bleek toen dat dit medaillon het gestolen voorwerp was Gisteren kwam dezelfde man in de Schoolstraat weer iets te koop aanbieden De winkelier hield den koopman aan den praat en telefoneerde inmiddels de politie die den man arresteerde In de Spuistraat was men hem echter niet vergeten en bij confrontatie herkende men in hem den man die Vrijdag het medaillon had ontvreemd Hij is een goede bekende van de justitie hij had nog eenige maandjes uit te zitten Voor Huis en Hof Bij een onweer Een Engelsch blad herhaalt de waarschuwing die onlangs door een meteorologische instelling zijn verspreid Ga bij een onweer niet staan onder of bij een boom in de deur van een schuur dicht bij vee bij schoorsteen of haard of bij het uiteinde van een ijzerdraad waschgoed aan te drogen gehangen wordt Zoo n ijzerdraad moet men ook ijiftt aan huia beveHigen OpIemand door deu blik sem getroffen ön schijnbaar dood is moet dezelfde behandeling worden toegepast als op drenkeling Ten minste een uur lang moet men trachten de ademhaling te fierstellen Intussohen houde men t liehaam mei warme flanellen lappen e d warm L y 8 o 1 is een onschadelijk mondwater Een goede theelepel vol op een kwart glas water is een goede verhouding om te gorgelen zijn een paar droppels in hefe water voldoende Het is oQk eeli uitdt odWddel onlWlti ken te verwijderen vooral van vet b v kragen van jassen de randen van heerenhoeden vlekken in donkere stoffen in het algemeen H o n i g z a 1 f Honig met meel tot een deeg gemaakt is een eenvoudig middel om zweren spoedig rijp te maken en pijn stramheid van vel te verzachten Deze zelf wordt verwarmd op linnen gestreken en op de pijnlijke plaats gelegd Ketelsteen verwijdert men als volgt Men mengt 1 deel zoutzuur op 5 deelen water en schudt dat in den ketel heen en weer Daarna zorgvuldig uitspoelen en een nacht met schoon water laten staan Een spiritus vlek uit een gelakt theeblad verwijdert men als volgt Men neemt olie en zout mengt dat en wrgft er mede over de vlek In De Tijd lezen we onder Ingezonden Nicotine als verdelgingsmiddel Nicotine doodt alle luis groene luis bloedluia zwarte luis en weet ik het wat voor luizen al mpcr De Pranache Regeering fabriceert op groote schaal nicotine om onder landbouwers en tuiniers te verspreiden Maar als nicotine vergif is is zq dan niet schadeiyk voor de vrucht niet gevaarlijk voor hen die de vracht eten Neen want by de eerste regenbui de beste verdwijnt dé nicotine en oefent dan als meststof nog een gunatigen invloed op den bodem Zij doodt alle ongedierte en is schadeloos voor de vrucht Onze tuin verging van het ongedierte ik liet mij een bus bezorgen en nam voor alle zekerheid het preparaat ietwat sterker dan volgens aanwyzing De uitslag was verbluffend De groene luis die als gezaaid scheen op enkele praimenboomen viel bij de besproeiing als een regen naar beneden en na een paar nren zag de grond er groen van Twee dagen later was er geen groene luis meer te bespeuren Hetzelfde gunstige resultaat ondervonden wij bij bloedluis bruine en zwarte luis voor zoover wy ze konden bereiken in de gekrulde bladeren Wat met het gif in aanraking kwam was den volgenden dag dood De rupsen waardoor onze bessenstruiken bijna waren kaa gevreten vielen bij tientallen stuiptrekkend neer doch daags daarna waren deze weer present We dachten bij de rupsen heeft het niet gehoipen Maar ziet na een dag of acht zyn alle rupsen verdwenen Hoe het kwam weten we niet met zekerheid we gissen echter dat zij stierven door het vergif der nicotine die op de bladeren was achtergebleven VOOR HET LEVEN Zoolang men benijdera heeft heeft men ook vrienden Een mensch te leeren kennen beteekent dikwijls hem te verliezen Door ezelsooren wordt véél gehoord maar slecht geluisterd Eigenliefde maakt den mensch altijd vol zorg en vrees niet voor anderen maar voor zich zelf Sommige menschen vrienden hebben er veel slag van om anderen voor de moeite en kosten hunner menschenliefde te laten opdraaien Zelfs op den donkersten levensdag schijnt de zon der eeuwige liefde al zien wij haar niet schijnen Lachende spot geneest spottend lachen krenkt Wat gij den een doet kunt gij van den ander verwachten WeeB uw eigen bevelhebber maar nooit uw eigen trompetter Tegensprekers zijn meestal beter te vertrouwen dan jabroêrs Leed verbindt meer dan vreugde Bij mooi weer loopt men los naast elkaar maar bij storm houdt men elkander stijf vast Obsbbvatoe Stadsnieuws GOUDA 31 Juli Bioscope Gouda Vooruit Een der grootste Duitsche tooneelschrijvers van dezen tijd Gerhard Hanptmann heeft oen roman geschreven bestemd om in een bioscope te worden vertoond Het is deze film Atlantis genaamd die de bioscope Gouda Vooruit het Goudsche publiek thans aanbiedt De held van het verhaal is een dokter die op reis genezing zoekt voor zijn overspannen geest Wij zien hem op zijn reizen naar de hoofdsteden van Btirppa yraar hij in hartstochtelijke bewondering raakt voor een danseres v in fantastisphe danseo dïó hij tea slotte volgt aan boorci vaQ eéft groote Amerikaansche mailboot Wij aanschouwen met hem het leven aan boord van een modern zeekasteel zien zoowel het harde lot van de stokers als een schitterend feeet van de eerste klasse passagiers Ook een ontmoeting met een andere groote mailboot in volle zee krijgen we te zien Ten slotte het schip in de mist terwp de passagiers slapen Ook onze dokter slaapt en heeft in zijn droom vreemde visioenen van veraonken steden Plotseling een opschrikken uit de rust het schip is op zee wrak gestooten en zinkt de passagiers worstelen om in de booten te komen de bemanning tracht de orde zoo goed mogelijk te handhaven in één woord we aanschouwen een scheepsramp als van de Titanic in al zijn verschrikking Eindelijk zien wij de ontvangst van de geredde passagiers te New York onder wie de held van het verha l In het kort Atlantis is een film vol afwisseling en spannende momenten die in de Bioscoop Gouda Vooruit deze week wordt vertoond Bij Kon besluit van 26 dezer is voor het tijdvak van 1 Sept 1914 tot en met 31 Aug 1915 benoemd tot leeraar aan de R H B S alhier Dr J H van Burkom tijdelijk leeraar aan die school C af é Chan tant Koster Don kermis zonder café chantant ia de Sociëteit Ons Genoegen Is niet goed denkliaar en ook dit jaar ontbrak deze niet De bouw van den Nieuwen Schouwburg heeft in de kennisvermakelijkheöen wel eenige wijziging gebracht doordat we Dinsdag en Woensdagavond de Revue Past d r op van Henri ter Hall te bewonderen kregen Ben verbetering door Aetk schouwburg verkregen is ook dat men nu behoorlijke zitplaatsen heeft en niet ais vroeger gehinderd wordt door voorbijloopende toeschouwers eu keUners Donderdagavond trad het variétégezei schap op De Heer Koster Iregon met oen minder aangename aankondiging nl dat door do mobilisatie in Belgig the Buffalo Büla niet konden optreden een deslKtreffend telegram tag aan h buf tet ter inzage In plaats van dit hututuer kon ons niet best voldoen Het trio Clarus equilibriaten ea acrobaten op rollende kogels was een heel mapsD aardig nummer er is zeker veel ning voor loodig om lult een kogel langs een hellend vlak omboog te krijgen Mej Jeanne Horsten Holl soubrettei waar een heel aardige verschijning in haar costuun van tramconducteur de liedies die als zoodanig gaf en ook baar andere voordrachten hadden veel Buccea The Harmonie Three voldeden zeer goed en oogstten een langdurig applaus Maupi Staal humorist wist door zijnleuke liederen het publiek te amuseerenen niet het minst met zi n Flult j van 3 cent Eo ten Xtchi Keizerlijke Japaosohe Hofkunstenaars oogstten veel lof met hun mygterieuse experimenten vooral de wonderfonteinen waren zeer aardig Diimaa voor de Goudsche kermisbezoekers geen onbekendel bad met zijn liederen veel succes Mile Helene Gerard met hare 4 beauté s iennoises vormden een waardig slotnuuimer vooral haar Tango dansend paard liad veel succes Het orkest onder leiding van den HeerOharly Wallace kweet zich den heelenavond goed van zijn taak en heeft inniet germge mate bijgedragen tot hetsucces van den avond Hedenavond treedt op het aap mensob Jupiter I die overal veel succes heelt Minderjarige Door de politie is heden een mbiderjarige aangehouden en op transport naar zijn woonplaats gesteld KALMTE Door de telegrammen welke uit hel Buitenland binnenkomen zijn veler gemoederen verontrust en angstig geworden voor de komende dagen De toestand is inderdaad ernstig en mag niet worden onderschat Juist daarom is het nu van het grootste gewicht dat bij hetgeen thans wordt ondervonden de kalmte wordt bewaard Men late zich niet meeslepen door sensatiegeruchten waarvan de juistheid niet te controleeren ia De Nederlandsche Regeering neemt met het oog op den finanolMlea tsentattd ndto iiaA iak T maitttü eleh Men stelle daarin vertfüu èli en wachtc met kalmte af O S cd Treinenloop 1 Augustus 1914 De Sf ationchef van Gouda mddt ona dat de hieronder genoemde treinen zijn op Zaterdag 1 Aug voor het vervoer van gewone reizigers uitgesloten Parcours vm 5 43 200 ïi sii U Rpttèt i i ü 1 dfinf Gouda 7 24 20l oudft Rottecdam Den Haag 7 22 80 Gouda Woerden 7 57 81 Amsterdam Gouda 8 00 662 Gonda den Haag 8 11 1 Den Haag Utrecht 8 39 202 utrecht Rotterdam den Haag 9 06 61 Amsterdam d Haag 9 27 40 Utrecht den Haag 9 B0 20 Utrecht den Haag 9 63 663 Den Haag Gouda 11 15 207 Rotterdam Utre iht 11 46 204 Utrecht den Haag 10 36 140 Utrecht den Haag nm 12 36 25 Rotterdam den Haag Utrecht 12 49 44 Utrecht den Haag 1 16 142 Utrecht den Haag 1 37 209 Amsterdam Gonda 2 21 246 Rotterdam Utrecht 3 68 46 Utrecht den Haag 6 06 144 Groningen den Haag r 6 26 210 Utrecht Rotterdam M 5 66 212 d Haag Nienwersluis 2 06 666 Gouda den Haag 9 66 662 Gonda den Haag 10 22 53 Den Haag Utrecht Predikbeurten te Gouda REMONSTRANTSCHE KERK Voorm lOVj nnr Ds A C DE REGT te Alkmaar GROOTE KERK Vroegpreek te 7 tire Ds E v d BROEK van Haastrecht Voorm ten 10 ure Ds J VAN t HOOFT van De Bilt Nam ten 2 ure Q en dienst KLEINE KERK Nam ten 2 nre Ds K VAN AS t van Moeroapelle KinderAjeek ten 6 nre De heer 3 ymsm LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 nre Ds Vf O MENSE Predikant te Utrecht GROOTE KERK Hnweliiksinzegening Woensdag 6 Ang 12 unr Bs S VAN DOORN van Slnipwyk Telegrammen iQe Oorlog erf de CHsis in Europa jongste berichten laten ons nog in het onzekere over datgene wat bet al of niet uitbreken van een meene ICuropeesche Oorlog zal besUsn l de houding van Rusland Wel we dat Rusland zijn mobilisatie grooten uitbreiding geeft en dat Mitst Duitachland aan de Ruasische regee gevraagd is naar de bedoeling hierhoewo niet in de krassen vorm van ultimatum zooats gisteren verluidde Servische krmgen te Londen is men overtuigd dat Rusland geen werMs toeschouwer zal blijven Daarentegen komen uit Poijés gunstige l iwwei vage berichten omtrent een ver lip ering in de houding van Dnitschland Omtrent de krijgsverrichtmgen bereiken berichten over gevechten aan de DoIjMHi ten Oosten van Belgrado waar de löOBtfflinjkers pogingen doen die rivier fvm tö trekken Door de strenge censuur jrordt echter weinig met zekerheid beid en ook de bezetting van Belgrado Ene wij gisteren meldden wordt nu weer I tegen gesproken Bier volgen do sedert hedenmorgen bgd mion telegrammen tTitbreiding mobilisatie van Rusland PETPmSBURG 30 Juli Hedenavond ia D Keizerlijke Oekase verschenen waarbij de mobilisatie zeer sterk wordt ultgeMd Groot aantal reservisten kozakken net verlof reserveoflicieren artsen paariea en wagens zijn opgeroepen Duitsche bladen gecontiskeerd BC LIJN 30 Juli Een groot aantal bladen is door do politie in beSlag ge aonien De Deutsche Tageszeitung herat eveneens het bericht van het 24 uur altioiatum van Duitschland aan Rusland PARIJS 31 Juli De Servische geunt alhier deed telegrammen openbaar Bakeo volgens welke een groot artillurie duol op 3 K M van Belgrado plaats Iteeft W De Serviërs zouden den Oostenrijkers A overtocht over den Donau hebben welfttti i v fhindflEOli i il tr U t i Volgens later oflJ vaiig a telpgyamm lou hetbij KiQzni e en hq Sme ofovo tpt verdere artillerlegevecnten gekomen zijn LONDEN 31 Juli In goed ingelichte liringen Is men van meening dat de t eiSUsslng van Rusland in zake het Oosten ÏÜkschServiache conflict ia de volgende il uur te verwachten is Men meent dat Vrüdag ot Zaterdagmorgen vro Rusland verklaren zal dat he niet werkeloos toeschouwer zal blijven Aan oen particulier telegram uit B e rtft ö aan de Telegraaf oi tleenen wij BM de crisis nog geboet veranderd iseo men zegt dat men zich door de verbï lng van de mobi is ie niet in glaapBopt laten tfieg Het berucht uit pen i t groote EngolBChe tfii laflén dat de regeéring te Berlijn rekening zal houden met de stemming onder de sociaaMemocrateu is absoluut uit den duim ge a gen Do regeering staat zeer vast in haar overtuiging dat elke inmenging van RusJiJld in Oostenr ksche zaken een casus beÜi beteekent voor Duitschland Het Ivergroote deel der Duitsche bevolking itaat in dit opzicht aan de zijde der redering MOBILISATIE VAN DUITSCHLAND OP KOMST BERLIJN Ala gevolg van de mobilileering van RusJand heelt de Duitsche Keizer op grond van paragraaf 68 van Ag Rijksgrondwet verklaard dat de toestand van dreig Dnd oorlogsgevaar is in etreden Dit beteekent de voorbereidende stap or mobilisati De Duitsche Keizer vertrok van PotsIftni naar BerliQn BERLIJN 31 Juli De Keizer verWaarde op grond van Art 68 der ïgksgrondwet voor hefc Rijksgebied tehalve Beieren den oorlogstoestand Voor Beieren werd dezelfde verklaring afgekondigd WEENEN 31 Juli Oostenrijksche grensjagers sloogen een aanval van MD veel sterkere Servische strijdmacht b § Klotjewajo terug Verliezen onbe ttnd NEDERLAND EN DE OOELOG Üit den Haag meldt men ons lïe Koninghi heeft beslist dat er oorlogsgevaar bestaat in den zin van Art M6 der Grondwet wat beteekent dat bij fcft nemen van militaire maatregelen eenigo 8l DUBchreven wettelijke bepalingen kun n worden ter zijde gesteld Art 186 der Grondwet laatste alinea jl vt er oorlogsgevaar IR den zin waarin i woord In s Lands wetten voorkomt wezig ia besUst de £ onlng Be wettelïjlBe bepalingen die kuwien worden ter zijde festoid zijn de artt 7 9 158 en 159 der Grondwet inhoudende de vrijheden van drukpers van vereenigmg en vergadermg bet verbod een woning binnen te treden tegen den wü van den bewonier en de onschendbaarheid van het briefgeheim Ook kan in geval van oorlogsgevaar het burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie op het militair gezag overgaan en kunnen de burgerlijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden gemaakt BIJEENROEPING TWEEDK KAMER De Tweede Kamer is heden wegens drhigende tijdsomstandigheden bijeengeroi pen tegen Maandagmiddag half twee DL B£URS De Amstordamsche Beurs blijft voorioopig gesloten Reis der Koningin uitgeste ld De Koningin die morgen naar Soestdijk zou jgaan heeft deze reis afbestold Run op df banken DEN HAAG 31 Juli Hier had een run op de banken plaats Het eind waa dat niet meer werd uitbetaald Ook voor het gebouw der Rijkspostspaarbank verdrong zich een groote menigte Vlootaterkten Gaven wij gisteren een overzicht van de legersterkten hieronder volgt een overzicht van de sterkte der vloten eveneens ontleend aan het Aig Handelsblad F r a n k r ij k In de Middeilandsche Zee 16 pantserschepen 7 gepantserde kruisers 38 torpedojagers 18 onderzeebooten In de Noordzee 2 gepantserde kruisers 18 torpedojagers en 20 offensieve onderzeebooten Engeland In de Middeilandsche Zee 3 pantserschepen en 4 gepantserde kruisers In de Noordzee 32 pantserschepen 16 groote gevechtskrui sers en gepantserde kruisers ongeveer 60 torpedo jagers 12 onderzee booten Italië 11 pantserschepen G gepantserde kruisers 24 torpedo jagers en een onbekend aantal onderzee bootön Oostenrijk 6 pantserschepen en feen gepanta rd o kruvser 9 Dui t chlan 1 p ntser chetoen 4 gevechts kruisers eu een onbe kend aantal torpedojagers Rusland 4 PantSei SchepeBi en 4 gepantserde kruisers Aldus zoo becijfert het blad want drie van de Oostenrijksche fechepen die reserveschepen zijn worden niet meegeteld staan in de Miödellandsche Zee 19 pantserschepen 11 gepantserde kruisers 38 torpedojagers en 18 onderzeebooten van de Triple Entente tegenover 14 pantserschepen 6 gepantserde Jcruisers en 24 torpedojagers van de Triple Alliantie In de Notjfdzeeis tfie verhoudiilg 3ë pantserschepen 22 jgepantserde kruiseré zóüder do tbr pwojö ci s en de on9eyzeé boofeli tö rekenen tegenover 21 pantserschepen en 4 gevechtskruisers van Duitschland Ook hier moet dus de Triple Entente het wel winnen Ooze geïllustreerde Weekbladen De Prins geeft als voorplaat de verschillende vorsten die bij het Oos tenrijkschServische conflict betrokken zijn verder foto s van het Servische leger en kijkjes uit Belgrado het proces Caillaux kijkjes van een gebied in den Balkan de Duitsche Keizer in het Fjordengebied personalia feuilleton romanbijvoegsel enz enz Ona Premieblad Pak me mee brengt in beeld het bezoek van Prins Hendrik aan St Petersburg en aan Stockholm het bezoek van H M de Koningin aan de Ned fabriek van leder en drijfriemen voorheen öebr Prakke te Eibergen en aan Enschede verder eenige foto s van Westelijk Canada een kijkje in de Parijsohe rechtzaal groep ZuidAfrikaansche landbouwers in ons land personalia feuilleton enz BrRGERLIJKE STAND ONDEETROUWD P Leeflangen P J de Eotte J C vaa den Berg en I Blaazer A Slinger en C J Lnitjes G Braa te Waddinxveen en Q IJsselstyn J A Zier en S de Weger C A van H rten en F Melkert GEBOEiaï 29 Jnli Adrianna o A Cattel en A Planken Telegrafisch Weerbehchi van het Koninkiyk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 765 5 te VUssingen laagste stand 754 7 te Va lentia Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidwestelijke tot zuidoostel ke wind gedeeltelijk bewolkt waarschijnlijk droog behoudens onweerkans vooral in het zuiden üim MBii u i OORLOGS A I iimmm Gedurende de dagen dat de Goudsche Courant wegens het GESLOTEN ZIJN der drukkerijen hier ter stede niet kan verschijnen zullen de l elatïgrUkë teleg van h Oorlogsterrein en van den Èuropeeschen Crisis hl i j iv u i Ml I I I j si liav j fiit UJ i M ul M nU tt irirr aum8 l ii i j inui grtin ou ti l In II rt t t iU l r gnti i3 pntvangst pè BULLETIN worden beleend gemaakt aan ons Bureau MARKT 31 aan een aantal WINKELS in verschillende gedeelten der stad benevens te BOSKOOP by den Heer t j i h J Hooftman T llzii l I Dorpstraat