Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1914

Brokkenhuis Advertentiën WÊo 13543 Woensdag 5 Augustus 1014 53e Jaargang ROTTERDAM Cfevraagd terstond VIER FLINKE Werkvrouwen Gebroeders RIJKEN k DE L4NGE 155 Gedempte Blnuearotle Dames Wilt U bi het opnwman in zen 1 tijd svp denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der 1 Commissieleden of per Tel n 178 1 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie m mm mum van Steinway Sons Bechetein Erard Julius Bliithner Pleijel Orotrian Steinweg NacM Knake O Adam F Adam Mann Co Knöchel RSniSch Eigen Fabrikaat 102 Het PIANOSPEELAPPARAAT ook ingebouwd in vleugels en pianino s DE PHONOLA met aidstenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano to spelen Steeds m onze magazijnen te hooren Geïllustreerde CatalogTis op aanviaag franco en gratis DienstaanbiedingeDj hebben in de Croudsche Courant feeds aueee MT DezesdTerteatien kosten slecblrl bij vooruitbel ÜDg 1 6 regels f O 35 voor elke regel 1 meer 6 cents Opgaaf nitalnitend aan het Bnrean ten dor onafhankelijkheid van ona land De verklaringen van Duitsche zijde dat Nederland als een neutraal gebied zal worden beschouwd nemen wij aan maar wij denken slechts aan Luxemburg en Belgio Daarom is het goed dat Nederland IS in staat van tegenweer dat de voorbereidingen voor mogelijke ernstige gebeurtenissen zgn getroffen De toestand van het oogonblik is hoewel nog met dreigend toch inder daad zeer ernstig Elk uur dat komen gaat kan verscherping brengen en oorzaken in het leven roepon die kwado gevolgen kunnen hebben Daarom is in doze dagen vooral noodig kalmt e en bezadigdheid Geen Inidruchvtig optreden brenge de ge moederen die toch reeds onrustig zgn verder in beroering De kans dat Nederland verschoond zal blgven van de ïirecte ellenden die de oorlog met zich brengt bestaat Thans is het de eerste phcht van ieder Nederlander zich zelf te zgn te toonen dat zijn Nationaliteit gebiedt krachtigen steun te verleenon aan alles wat wordt gedaan tot leniging van den nood van hen die op welke wgze dan ook in deze dagen hulp van noode hebben dat gedaan wordt wat mogeluk is dat don soldaat le hier zijn kwartier heeft opgeslagen ver van huis en verwanton het leven wordt veraangenaamd waar dit kan In dezen bewogen tijd bostaan er geen partgschappen er zgn slechts Nederlandera die plichten hebben tegenover elkander Deze dagen kunnen toonen dat in Nederland het gevoel van suamhoorig heid en van verantwoordelgkheid leeft dat een natie hoog stelt Dat gevoel kome thans tot uiting Het strekt eiken Nederlander tot eer iet i te kunnen doen of bg te dragen in het belang van het vaderland en tot leniging van den nood die de thans losgebarsten oorlog met zich brengt Ieder beseffe wat m deze phcht is Telefoora In tercoi3Q 3 ma n a al 25SS I I LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KOKO i t HAAR KOKO DOET HET HAAR OROEICN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OP VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU KOOP HET VANDAAG VAN UW DKOOIST OF COITFEUI PRIJS FI O 7S n 1 O M fl 3 00 p r flusn A HO V n E nw H dig n Voor N en Z I o and tkIi Zwiand N 1 a n n I II JUlf NV Th HEKU lAKDUS BMnurMhl n Aautmda VOM Frlatlond Groi DEPÖTHOÜDERS ANTON COOPS Wijdstraat 2 A V 7KSSEN A GRORNKVFLD Ln A OOSTKRLING 68 Onuda Sthoünho en Krimpen a d eswaard IJssel POTTËLBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater ProefUfeltfet ffratl t erkr fgbaar Oen Agent voor Holland CATALOMIË te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken W X BBLONJtSTH Agent Amste Brouworg Keizerstraat Tel 83 No 148 Oonda De Oorlog Engeland verklaart aan Duitsohland den oorlog ERLIJNi 4 AuOHStus Evan na 7 uur IS d Eneelsoh g Mnl Qosohan op hat miniaïaria van buitenlandaoha jEaken gakomen om den oorlog to verklaren mn zi n passen tp vragen POOL § TAlDlIIDDflLEll zijn de hente en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds lSï 4 door Nederlandsohe Tandartsen ea doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL k Zonew AmstenlaiB Wereldtentoonstelling OENT 1913 Bulten mededinging Lid der Jury laud guschrev n ontvang je teudofu III lit waarin tot algemcuuü rtgenaiii i worl l Ixnoemd IJravoI Dus je hebt iemand hen kiitiatenaar in het vervaMchenvan handschriften mgn kindl I eti iiic h t r in 7gn vak 1 n zal het je niet moeilijk vallen h u te winnen Goedkoop zal hel niel zijn maaralH h l om millioemn gaat Yn i en je zeker van jn stil w j yii 70odat hij g en aangifte Wees onliezorgd Minona Ik hebjt iiiim r gezegd dat je je tot de rich ttn man gewend bad Misschien berorgik je morgen rei ds de verlwtf rde uitga e van dit document in een omslag dat fVcneen in de7j ifde sehrifttn kkt n bi t opschrift l evat Mijn laatste wil Hebje bet zegd van don graaf nog Z ktr ik heb het meegel raclit Bravo Maar nu nog wat Fn dat Is Hoe zullen wij deze laatut beschik king van den graaf te voorscldjn l rengen Ik iiegrijp je niet 1 r zgn sedert den doöd van dengraaf drie wek vcrloopen Zal het ge nop7l n liaren als je n i plotseling voorden dag komt met zoo n tostami qt waarvan je tot hod ni nog geen woord hebtRpHprokenf Adverteert in dit Blad ictoriawdter uifde VIctoriaSron f e Oberlahnsfeini Tafeldrank Van hj ninklykef uJs derjfederfdnéen WortH vervolgd Electr Dr A Brinkman Zn Gouda Toor het Roode Kruis zich aan te melden bij Mevr V d STRAATEN Spbuijt Turfmarkt Sanatogen ba P WEU ER Apotheker GOUWE 135 BRONGAS Wie wil prachtig lielit liebben Hy wende zioh tot JAC KOOIJ Kï pnttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekendo met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloot Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINOERWAARD SUNUBHT BOOGUMPEN VERVANGEN n komt U halverwoKC tegemoet 11 doet al het werk in de heitt van den tijd en voor de hoift dar koatcn die U aan roene laop zAu ultK ven Sunlight maakt dat Uw reed niet lijdt Uw tuinden illet ruw worden en Uw laven een slavernl la De volatrektazulverheld van Sunlight maakt haar alleen geichiict V oo r het wauchen Alk vankoatbaar linnen en r xS taT GELD BESCHIKBAAR iii Bank en van 1 Hypotheek op HUIZEN en LANDERIJEN partiPuHoi en VAN Bl OMMESTEIN S INKt is procfondei Vindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOFTN HOILAND VertegenwoordiÊer HAASTRECHT il eiken DOlEiU Ie spreken biJ den heer um Melksalon Markl GOUDt De Electrische Drukkerij van A BRI RMIAK ZOOl leven vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK Zeia d X= xo©± ord ©3 T rnkTztó vice voorz i Ls o VTS © 33 d v ext©KLti©Tola d oor G o a d ©i © an Oa str©Ikc©3n B D GROOTENDORST Pen Verschijnt dagelijks ïJfe behalve Zon en P eestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Vdn 1 5 gewone regels met bewysnummer 4 f O 55 Elke regel meer n O 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee btrekend DienHtaanliiedingm per plaatsing vin 1 5 iigels fO 35 h vooruitbetaling elke rtgel meer 6 ets Reclames f O 25 ptr itgel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HEI ABONNEMENTPer kwartaal f l 25 Idem fi inco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 b j on c Agenten den BoLkhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRIHg l Air EW ZOOK ÜEWllllSGEVlllG De BURGEMEESTER van GOUDA bitngt bij deze ter kennib van de betangiebbenden dat door den Heer Directeur Mt Directe Belastingen enz te Utrecht op den 31 sten Juh 1914 executoir is ver kUard liet Kohier No i der Bodrgfsbetasting dienst 1914 1915 van de Gemeente Gouda Dat voormeld Kohier ter invordering ifi gesteld in handen van den Heer Untvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht IS zgnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda dan 4den Augustus 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Mucie lugevütid zgu tfk du uajauink u nngtn van het voorafguude jaar d Drie jarigen Hengsten die de cigeuaars of houders om aannemelyke reden n tar bLoordeiting van de Provinciale Kegu lings Commissie met als twee jarige m hel najaar tt oren lieten keuren Art 5 De eigenaar ef houder die een Hengst ter keuring wwBcht aan to l le den is verplicht daarvan ten minste i weken vóór de keuring vraditvrg eent schriftelgko en onderleekeiidt aangifte lu zenden aui den Secretaris der betrokken Provmciale Hegelings Commissie met op gave van a naam en woonplaats van dm ige naar en houder b naam ouderdom ras kleur en bg zondere kenteekenen van den be ngst be nevens indien deze m een stamboek is ingcschrev n stamboek en stamboeknum mer c zoo mogolgk afstunming van den hengst zoowel van vaders als van moe derszgde n naam en woonplaats van den lokker 1 en Hengst na bovonvormeldi n tormgn aangegeven wordt van de keuring uitge sloten tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft on dfi eigenaar of houder vóór don dag der keuring eene som van f 10 blJ voornoemd n Secro tans stort Inschnjvingsbiljetten v or de kcurmgtn 7ullen op vrachtvrije Sj rlftolijke en on dertt kende aanvragen u eigenann en houders van Hengst n teor den Sccreta ris der Proviacil ati fe ag8 C on tiMie den Hoor J C Hoodzont Ezn te s Gra vonhage Valkenboflohlaan 40 verstrekt w orden louda Het aanvankelijke conflict tusachen Oostenrijk en Servië waarvan wij den oorsprong hebben beschreveti is thans geworden een iuropeeschen krijg in al zijn omvang Rusland heeft Serviè s zrjde gekozen Duitschland heeft zich opgemaakt om Oostenrijk ter zijde te staan Als gevolg daarvan zijn ernstige verwikkelingen ontstaan tusschen Duitschland en Kusland Duitschland en Frankrgk Duitschland en België en ten slotte ook tusschen Duitschland en Engeland Na dagen van groote spanning is het thans een voldongen feit dafcDuitschland den oorlog heeft verklaard aan Rusland Frankrijk en België waarop gisterenavond de oorlogsverklaring van Engeland aan Duitschland IS gevolgd Zoo staat dan thans Europa in vuur en zal een strijd gestreden wor den welks wederga in de histone met wordt gevonden Thans reeds wordt dicht bij onze eigen gren en het kanongebulder ge hoord en znn Duitsohe troepen waar genomen Reeds el de Belgische stad Yisé na een beschieting die ernstige schade veroorzaakte in handen der Duitschere reeds richtten de Belgen in eigen tand verwoesting aan door bruggen over de Maaa m de lucht te laten springen teneinde de Duitsche troepen den doortocht in hun land te trachten te beletten Duitschland heeft de neutrahteit van België geschonden Ook ontzag Duitschland zich niet het Groothertogdom Luxemburg binnen te vallen en zich van de spoorwegen voor het troepenvervoer te verzekeren en het land tot een oporatiebasis te gebruiken niettegenstaande Luxemburg zich on zijdig houdt Wat zal thans in de komende dagen in ons land gebeuren Nederland heeft leger en en vloot gemobiliseeid welke mobihsatie op een voorbeeldige wijze van stapel is geloopen Thans staat een krachtig leger in het veld van kloeke flinke mannen om de onzgdig heid van Nederland te handhaven wanneer oen der oorlogvoerende par tijen dqn voet op Nederiandschen bodem zou zetten In het Nederlandsohe leger heerscht een flinken geest Het wordt in de gelederen gevoeld dat het juist is wat dezer dagen door Minister Grey in het Lagerhuis is gezegd dat er niet zoozeer vrees is voor de schending der neutraliteit doch voor het inboe der bovengenoemde levensbehoeften eenigszins belangrijk worden ver hoogd handelaars voorraden terughouden of particuberen aanmerkelijke voorraden gaan verzamelen de Bnr gemeester beslag kan legden op de by de winkeliers handelaars of particuberen aanwezige voorraden teneinde ze te onteigenen en tegen normale prijzen aan het publiek te verstrekken Hij raadt daarom de ingezetenen m hira eigen belang aan geen grooteren voorraad levensmiddelen enz op te doen dan zg onder normale omstandigheden gewoon zijn zich aan te schaffen Unill goed doen door ICO te gaan setnuikan TOor bet to Uutt U KCllilll§GE¥ING Nationale Militie Inlijving der lichtingen 1914 en 1915 m DE BURGEM EESTER der ge meente ÖOUDA brengt ter algemeene ïenniH dat bij op heden vastgestelde wetten ia bepaald f 1 dat voor de lotehngen der Achting 1914 die nog niet werden ingelijfd de m ogelt kheid bestaat dat lij spoedig zullen worden in dienst gesteld en geoefend 2 dat met afschaffing der loting voor de lichting 1915 de ingeschrevenen voor tfie hchting welke in aanl erking zouden komen om aan de Ing deel te nemen bestemd zijn ter ivmg bg de NATIONALE MILITIE mede te hunnen aanzien de moge ii kheid van spoedige inlijving bestaat GOUDA 3 Augustus 1914 De Burgemeester van Gouda R L MARTENS En waarschuwt de winkeliers en handelaren geen hoogeren prijs voor hun waren te badmgen dan den nor malen op straffe va onteigening van hun voorraad Gouda 4 Augustus 1914 De Burgemeester van Gouda R L MARTENS Bekendmaking van dag en plaats der najaarskeurmg volgens de wet op de Paardenfokkerij 1901 m VBirtcnEniroocdigen Cron ma I c ntha OmjMl ia RnM mmtmoKnUMM Bn k BöRUl Ml L STER en Wl THOUDLRS van GOUDA maken bekend dat de gewone Kijkskeutliig van tot dnk king bestemde Hengsten van ten mm sic 2 jaar in bot najaar van 1914 voor iiCuid Holland zal gehouden worden te den 1 B irgemeester Augusts 1914 m Wethouders voorn K L MARTINS De Secretaris J VAN ni USDD Leiden op 13 Uctober Rotterdam op 14 October Dordrecht op 19 November en Dirksiand op 15 Uctober Ërngtige Tijden Gedurende de drie dagen dat dit blad met is verschenen hebben gebeurtenissen plaats gegrepün in Europa die een ontzettende beroering over de geheele beschaafde werdd hebben ge bracht Het vreeselgke waaraan niemand voor een paar weken nog had durven denken is thans de droeve waarheid geworden Europa is m oorlog Van Noord tot Zuid van Oost tot West wordt de krijgstrompet geblazen Het kanon heeft reeds gedonderd in de streken waar dagen geleden nog een vreedzame bevolking haar woonstede had gevestigd Thans klmkt daar bet krijgsrumoer de vrede is verstoord kennisgeving DE BURGEMEESTER VAN GOUDA brengt ter algemeene konnis dat een wet 18 vastgesteld strekkende om ce voorkomen dat in omstandigheden als 4e tegenwoordige levensmiddelen ffrondstoffen van levensmiddelen huis leudelijke artikelen of brandstoffen Irorden vastgehouden of daarvan de jrijs wordt opgedreven dat b i die wet onder meer wordt bet aald dat wanneer de prgzen Voorts vestigen zg de aandacht van be langhebbenden op den inhoud van de artt 4 CU 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 Stbl 204 gewijzigd bg Koninkhjke Besluiten van 25 Juni 190f Stil IJj © n 6 November 1906 Stbl 278 en 13 lobruan 1913 Stbl no 5fe ter utvoormg van de artt 8 11 13 19 en 21 van de Wet op do Paarden f o k k e r g 1901 luidende Art 4 Tot de najaarekouringen wor en toegelaten alle Hengsten die ten min Blo 2 jaar oud zgn Tot de voorjaarskounngen worden al ken toegelaten a Hengsten die daartoe aangewezen 7ijn bij do najaarskeuringen van het voor afgaande jaar b Hengstea dio volgens eene achnfto lijke verklaring van oen geSxamlneerdwi Veearts wegens ziekte niet op do najaare keuringen van het voorafgaande jaar heb ben kunnen komen e Hengsten van 3 jaar of ouder die tut het buitenland of uit eene andere pro J I en kind dat in 1859 goboron is en dus een kmd uit zgn twjsede huwe lijkl Neen zgn tweede vrouw heeft nognooit een kind gehad hij was steclilstwie jaar mei haa getrouwd Na zgn terugkeer uit den veldtocht vond hg haar I jdende Zt is daarvan niet hersteld Het kmd dat ep zoo raadselachtige wijze verdwenen is raoet dus de vr ichtzgn van oen onwettige verbinding Hm I dat is een vreemde zaak Maar nadereophelderingen zgn te vmden in de papieren dit geborgen zgn in de geheimelade van do schrgltafel Heb je dat gehemie vak nog geopend Menig uur van den nadit heb ik ernaar gezocht maar ik heb mets gevonden Je had een meubelmaker te hulpmo ten roepen Ik wilde niemand in mijn vertrou wen nemen Je hebt gehjk Minonft Wij zullenEamen nog eens onderzoeken Ik hebverstand van 7ulke zaken Maac vergisik me met dan zei je dat nog niet allehoop verloren is Ja dat heb ik gezegd I n aan welken uitweg heb jp gedacht Aan den eenigon die n mogeIijk is Wolke is dat Niemand heelt dit documfwt noggezien Behalve wij Wg kunnen bet laten FEVILLETOX V rdwgnen maar wat winnen wij daarbg Wij willen het laten verdwijnenen De gravid zweeg een oogrnl lik env rvolgde toen en oen ander f r voorm d plaats leggen Bravo Mmonal Wg heblien juisth tz Ifdo gedacht Ih dat dus mogelijk vroeg zg Jl hebt je tot den rechten man gewtnd dlerliare Minonal Aan wien kon ik b ter raljn vertrouwen schenken mijn vriend Ik kand g darhte niet verdragen dat ik in armonle o i moet n verkeeren terwgl ikaedcrl mijn jeugd in rijkdom leefdeWaarom opende de gjraaf mg bet uitzicht op en sciiitterende toekomst en liet hij iuj achter in omslandighedeu die voor mij slechts vtrguldo armoe de zijn In was mijn fout 700 groot om er zulk een boete voor op t leggen Kan ifmand het me dan kwalgk nemen dat ik een onrecht vaardige beschikking te niet doe die een o ld 7lek man in ijlend koorts maakte Waarom je te verdedigen Minona Heb je een oogenl lik getwgfeld of ikdo zaak anders inzag Je bent do vrouwriet om gelukkig een onrecht te dr enen ik ben de man niet om mijn vrienden in den steek te laten als ze mo haarv rtrouwon schenkt Zij reikte de liaron de hand en vroeg Wat zal er gedaan worden Laat mij het document Hfnona Ik stel raijn k t hi je handen Prent dit handsehrift good in je geheugen Regel voor regel met een liovcu voor de andere helft aan de etad Brünn om daarmede inrichtingen van weldadig heid te steunen Se£3 ® III oor mijn vrouw MInona geborenvon Bjola Jerrari wordt etn rente vantien duizend gulden s jaars vastgezet lit te betalen op den tweeden Januari van elk jaar baron las nu het volgende Dit 18 mija laatste wil I op het oogenblik dat ik mij voorbe Hi op döö dood donk ik met Hraart ttn mijn kind waarnaar ik zoo lang te Tergeefa heb laten zoeken In welke om etandigboden dit kind ook vorkeeren mo ge ik v rmaak daaraan imjn gelieele ver met uitzoadermg van het atam g jed on van het kapitaal voor de later te noemen legaten In een geheim vak a myn Bchnjftaiel zal men nadere me rieelingen omtrent dit kind vmden dat Öi 1859 geboren en due 20 jaar oud moet W In datzelfde geheime vak zyn ook h lamiliepapieren on eenige aanteekeover den oorlog van 1859 Aan jene die het spoor van mijn kind t en i ijn afkomst kan bewijzen uit Nfci verbintenis mot de moeder Louise ï h die bij de geboorte stlerl moet vergoedhig van twintigduizend gul mijn nalatenschap worden be t IV Do erfgenamen pnder I en II genocmd hebben voor mgo bedienden tezorgen zoodat ze mgn nagodachteniB indankbare et re houden Aan mgn kamerdienaar Jacob Sallai vermaak ik eenorente van tienduizend gulden s jaars Aldus eigenhandig opgemaakt kort voor mijn dood nog geheel htldtr van V rstand doch niet meer m staat om de hl lp van een notaris In te roepen Mgnoztol zlj God gmadig I Michael graaf Czemy Kasteel Windeck 19 Juni 1878 Nu wat zeg je ervan vroeg degravin nadat hg het stuk gelezen had Hoel dat De baron zweeg nog stoeds toen ant woordde hg mot een wedervraag vreemd I Wat is dat voor een kind hier opgehaald wordt f Ik weet het niet en ik heb er ook□ooit iets van gehoord Ik herinner meslechts een paar woorden van een oudedienstbode die me wel meer zou kunnenvertellen maar ze s dood iflt Indien raijn kind niet meer leeft o n een jaar na mijn dood niet ge vervalt bovengenoemde erle voor de llelft aan de stad Weenm Ze heeft me eens verteld dat de graaf70ovooi van me hield omdat ik bij hemde plaats innam van eea kmd dat hi verloren had i t i m top