Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1914

Trein van BG 105 den Hang UI Rotterdam M r 100 Utrecht BS 1 Rotterdam M 1 Den Haag BG 112 Utrecht 106 Gouda 101 den Haag 107 den Haag 113 Rotterdam M 102 Utrecht 112A Gouda I 113A Rotterdam M 103 den Haag BS 2 Utrecht 1 Gouda BG 114 Utrecht B 108 Gouda 8 40 vm S 46 S Bfi vm 9 30 9 40 9 60 9 55 10 00 12 40 nm 12 B0 nm 12 B6 12 B6 1 06 3 20 3 26 3 36 4 30 4 50 4£0 las 7 46 7 56 8 31 8 36 8 41 9 30 9 40 9 46 ie üuttlhaukelijkheid van iNederland de ueutraUtett van een dezer langescbondeu wordt en er geen daad gedaan door rjigeland om daarop te komen dan zal wal ook de teit van die landen moge zijn bij van den oorlog hun ouafliau heid verdwenen zjjn voor ons hoogst bedenkelijk kimI woorden kunnen beteekeuen dat bet betreden van Belgisch grondgedöor Duitsche Uroepeu Belgie s on elykheid verdwenen zal zijn ook vordt het niet ingelijfd en dat met onafhankelijkbeid van België het ook de toekomst met die van Nederland ge Q zou echter ook uit de woorden tiir Grey kunnen opmaken dat Eud een aanslag op België kan lieèQuweu als mede gericht tegen de onlelgkheid van Nederland en dus Jm ri zou nopen tegen Duitschland ook ons land op te komen DU nu zou met met het onmiddellyk van ons land in overoeoBtemming Uet alles overheerschendo belang ons IB de handhaving van onze on gdigheid Duitsehland beeft die tot dusver eerbie nog giateren geruatatellende ver Üuingeii in dien zin afgelegd Welnu iNeerlaud ö onalhankelykheid bs geacboudun door het betreden van elgieob grondgebied door Duitsche troe Mederland heelt maatregelen genomen fiiartoe het met mspanniiig van alle krach ia staat is oui zgn neutraliteit zelf handhaven Het acht ook voor zijn ftiaUiaakclijkbeld in de toekomst geen Ipvotur belang denkbaar dan dat m den log die thans ib uitgebroken geen reemd achip in een JNederlandsch water pimenkomt geen onschatbaai der dienst kan dus fcilge vreemde natie wie de onafhankeftliheid van Nederland ter harte gaat ons lewijzeu dan door eooals tot op dit enblik geschiedde Nederlaad s onzijdigtü eerbiedigen tot het uiterste De militaire medewerker van de Nieuwe ourant aan welk blad wij het bov ktaaude grootendeels ontleenen zegt naar wielding van de w oorden van ürey nog volgende Uit de verklaring van Miiiiater Grey luededeeling gewichtiger en botrouw iwirdbr Aai Velk o nder Milbfil üolf lijkt itall d tiet Vertstl ypd stouditoflt dt bèldö tixa Beïlfife Ifrenaeade mo aidh den iBgenoHi lO De mogelijkheid vaa een Eigélsobe i in Belgié wendt vanzelf onzeif blik r de Weater Schelde die tot de terri ile wateren van NederUmd behoort kToiu zal evenals langs de gebeole rdzcekust Nederland ook aan m ba Schelde krachtig tes handhavlog van B onzijiligheid motsen optreden en I die ons gebied van die zijde mocht Breigen even krachtig moeten unponee als dit aan do landzijdo geachledt Want dit mag ta verband daamiüde Ml wel eens wordem gereleveerd na de § r ndQ utvaste vancDuttfaoIiUmd oln m vtforiovpig i H f 9 vds hjtefc ol zullen gaan dc i tqdigi i Op pMe oogenblik genomen maatregelen do lello n Vdfledlie mobüisatie van het Bheele leger hebben een zoo goede in iak gemaakt hi Daitsohland dat dit rijk Bh met de grootste zorgvuldigheid van it botrpden van ona gebied en het stel ta van vragen ala blijkbaar tot België ertcht beeft onthouden De conclusie die wij uit deze beschoulingen meenen te moeten trokken is Men vei wacht heden de militaire inundatie in de Nieuwe HoUandsche Wa1 teriinie De mval der Duitsohers in België MAAöTlUCHT 5 Aug De eerste Duit 1 BChe gewonden drie nuui s n hier per auto zooeven oangekouien Liosse paar den wordeu opgevangen en hier gebracht De doortocht van Duitschers uit Belgiö btylt liii r doorgaan MAASTRICHT 5 Aug Het gevecht aan do Belgische grens duurt voort Het gebulder der kanonnen is duidelijk te hoori u vau do torens ziet uien het vurai Vauniorgen kruisten vliegtuigen en eeoi ticstuurl are luclitballou boven Maastricht Moï sas gozadelde Duitsche paarden kwamen hedennacht de stad binnenstormen en werden opgevangen S 00 vluchtende Duitschers zijn hier iloorgPtrokkon Zij worden van eten voorzien on vanmorgen om vier uur per trein naar Aken gezonden Du ambulance to hyaden ligt vol Volgenei gerucht schynen de Duitflchera die be Ag zijn een nieuwe brug over do Maas ie slaan bij Vise als ratten doodgeschoten te worden Zoo juist verneem ik dat 500 DuitjiciiiTs du Maas over zijn bij Vise Drie gewonde Duitsohers zijn op Cal varionberg ondergebracht BELGIÈ Gisteren heeft do ait ting van het parlement plaats ehad Alle afgevaardigden en senatoren waren aanwezig Dè openbare tribunes waren volgepakt De Koning doet in veldtenuo zijn intrede en wordt ge tdriftig toegejnlcht Daarna spreekt Koning Albert met vaste stem de volgende redevoering nit Nog nimmer sedert het jaar 1830 heeft er ernstiger uur voor België geslagen Ons goed recht en de noodzakelijkheid van ons autonoom bestaan voor Europa doet nog hopen dat zich geen ernstige gebeurtenissen zullen voordoen maar indien wi het hoofd moeten bieden aan een invasie op one grondgebied dan zal die pUcJit ons gewapend en bereid vinden tot do it óto dfobW rinöfeii y n hii t sÉ def Ëölëièché lo hgellH sc p géi öèd o4 Het Vft d fland 5 t in gèvaaj Kte verdedigden Slijchts n olikéïe Wftht wordt ons opgelegcï eeii larcTnekkigen tegenstand moed en eensgezindheid Onze dapperheid is gebleken uit de mobilisatie die op bewonderenswaardige wijze verliep on uit hot groot aantal vrijwilligers die zich aanmelden Het oogenblik om to handelen is aangebroken Ik heb u doen bijeenroepen om de Kamer in staat te stellen van hetzelfde patriotisme blijk te geven als ming op de stokken voor het veldleger is vermeld zijn deze voorloopig te zeaden aan het expeditiebureel Utrecht Station wegens gebrek aan geïdhanne bedrijven te staken waardoor vele arbeiders in die bedrijven werkzaam broodeloos worden gemaakt Als een verblijdende mededeeling kan worden gemeld dat de heer Mr Schim van der Loeff in deze bijeenkomst kon verklaren van een bekende weldoenster in deze gemeente reeds een gift van f 4000 te hebben ontvangen Het bureau van dit comité zaj worden gevestigd Kattensing 50 liet voormalig kantoor van de firma Spit de Vletter Uitvoerig schetste Lord Grey jg vriendschapsbanden die Engeland aan Frankrijk binden en de verplichtingen die Engeland ten opzichte van Frankrijk heeft Wanneer than Engeland zich niet verklaart wat moet Prankryk dan met zijn vloot doen in de MiddellandBche Zee Wanneer Frankrijk daar z n vloot laat zijn de Noordelijke en Westelijke kusten onbeschermd en overgeleverd aan de Duitsche vloot in een krijg die over het lot van Frankrijk beslist Minister Grey zeide dat de verbintenissen en de belangen van Engeland in hooge mate gemoeid zijn met de handhaving van neutraliteit vanBelgië en het vrije verkeer metFrankrijk Indien België bij overeenkomst een inbreuk op zijn neutraliteit toelaat doet het alleen door dwang De kleine Staten wenschen met rust te worden gelaten Zij vreezen niet zoozeer een inbreuk op hun nentrali teit dan wel op hun onafhankelijkheid Indien Engeland in een oorlog wordt gewikkeld zal het in het ergste geval weinig meer schade leiden dan wanneer het zich daaraah onttrekt Militaire maatregen van Nederland In het belang van het land wordt door ons geen modedeeling gedaan van de militaire maatregelen door Nederland getroffen ter handhaving van de neutraliteit van den Staat Vergoeding aan opgeroepen Verlofgangers £ n verband met de ongerustheid die in vele gezinnen van opgeroepenen heerscht vestigen wij de aandacht op bet volgende ontleend aan Mill tiewet en Landweerwet Miliciens en Landweersoldaten opgeroepen voor de mobilisatie die thans onder de wapenen moeten blijven kunnen wanneer voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zullen ontbreken aan het gezin waarvoor ij koatwinner zyn in den zin van Alt 84 der Militiet et of löbis d r Landweerwet een vergoeding van hoogstens t 1 per dag voor een verlof ganger van de militie of f 1 60 per dag voor een Landweerman bekomen Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoote of ieder ander belanghebbende daartoe bevoegd en moet worden ingediend aan den Burgemeester van de gemeente waar de verzeker woont Woont de verzoeker buitenslands dan wordt het gericht tot den burgemeester van de gemeente waar de mjliciMi o landweorplichtige als zoo 1 SA g staat ingeschreven jr i ji u uw Denemarken s neutraliteit KOPENHAGEN 1 Augustus Het ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede dat bij den tusschen Oostenrijk Hongarije en Servië uitgebroken oorlog de regeering heeft besloten dat Denemarken gedurende den oorlog volkomen de neutraliteit zal bewaren waartoe naar het koninklijk besluit van 20 December 1912 wordt ver Bankbiljetten ajin de Postkantoren De Directeur Generaal der Posterijen en Telegrafie maakt bekend dat aan de Postkantoren bankbiljetten onvoorwaardelijk vertrouwen genieten dat bankbiljetten tot elk bedrag in I talhig worden aangenomen cu uitgegevea Op aangeboden bankbiljetten worden klemc bedragen in zilver zoo noodig ea I mogelijk teruggeven ALTINQ VON QEUSAU is na aanneming door de beide Kamers der Staten Generaal door H M de Koningin bekrachtigd in de Staatscourant afgekondigd Wij vernamen dat znlka ook is geschied met de andere wetsontwerpen welke gisteren in de Kamers zijn aangenomen Schaarschte van Zilveren Munt lioewei tiet geweuacht ie dal het publiek den eraai van den huldigen toeaiaiid iuziel ih bet tocli aoodzaKelijk er op te wijzeu dat het zicli door zip angst vuor eeü Iinancieeie cneia sieclitB kuonen Vfrergereu i m der meest noodlottige dingen die m du opzicht gebeuren ïs bet vasthouden van zilveren en gouden munt Oatdit op groote achaal gebeurt blykt wet uil db groote achaarHchte van het zilver dat in gewone tijden in zuik een overvloed voorhanden is j oo ontvangt het OorreBpondentaehap van de ederl Uank m normale omstandigheden weke j lijkH minatena f 50 000 f 35 000 Waar zija deze enorme voorraden zilver thans geblevenV Het kan uiet andera 01 ZIJ moeten terecht gekomen zgn tn de kasuen van hen die gedreven door een ongemotiveerde angst hun deposito s bij de iJanken zelfa huu geld bij du Kijks osts paar bank hebben opgevraagd en bun bankpapier zooveel mogchjk voor züver hebben gewisaeld W ij moeten het publiek dringend waarschuwen biermede met door to gaan Laat niemand di nog voldoende zilver in buis beelt voor de meest dringende behoeften trachten nog meer te krijgen Ue officioele medodeeUngen hebben er ten overvloede nog eens den nadruk op gelegd dat bet bankpapier ouder alle omstandigheden wettige betaalmiddel blijft en dat bet geld bij de Kijkspostspaarbank volkomen veilig is Wie ondanks al deze geruststellingen doorgaat met het nemen van dwaze maatregelen als hierboven door ons genoemd maakt zich mede verantwoordelijk voor de ontzettende gevolgen die een fmancieulo cnais kan hebben zy belemmeren op die wijzo de Banken in het verschaffen van geldmiddelen aan Handelshuizen en 1 abrieken met het gevolg dat velen hun bedrijf zullen moeten staken en dulzende awijeiders broodelpgs woTdeUf £ aat ieder dus yij a kabflte p pjen en voiftwiuwon op dé maatregelen welke db iïe oei irig roods genomen beeft on liog zal üomon ücb gebi ek tén gevolge van don oorlogstoestand te voorkomen De Maastrichtsohe doctoren zgn ter plaatse doch konden van wege het geschutvuur niet verder De kloosters van zusters en paters te Eysden zijn gereed om gewonden te ontvangen De Duitsche cavalerie pfficier die ik sprak vertelde dat zij m brgen aan de overkant van de Maas moeten zijn Er was nu nog enkel artillerie en cavalerie in de gevechtslinie maar de infanterie volgde in den loop van den dag Hedennacht gaat de stormloop op de 100 M hooge heuvels beginnen Vanavond vlogen Belgische vliegers boven de door de Duitschers bezette streken zij werden druk beschoten doch werden niet geraakt De Duitschers geven de Russen aUe schuld van den oorlog Zij spraken van Nederland als van hun vrienden die zij geen kwaad wilden doen De eerst aangekomen dragonders waren reeds onze grens overgetrokken toen ze van de marechaussees vernamen dat ze op Nederlandsch grondgebied waren Zij trokken toen onmiddellijk terug doch hadden reeds eenige exemplaren uiigereikt van een manifest bestemd voor de Belgen Dit was in het Fransoh gesteld en den Belgen werd er in medegedeeld dat de Duitschers als vrienden kwamen dat ze niets te vreezen hadden en meer dergelijke fraaiigheden De bedoeling is misschien goed geweest maar een eit is dat er bij Monlon reeds eenige boeren gedood zijn en dat omtrent het lot van Viae de ernstigste geruchten gaan In Maastricht heerschte tot laat in den nacht nog een groote drukte Daar komen troepen vluchtelingen uit België aan Er zijn vele vrouwen en kinderen bij die in kolen en aardappelenkarren worden aangebracht Een offideuse oorlogsverklaring 1 DultschlandFrankrljk BERLIJN Officieel wordt medegedeeld dat Duitschland zich sedert 3 Aug in oorlogstoestand met Frankrijk bevindt OedeeltelUke mobilisatie In Zweden STOCKHOLM 3 Aug Om de onzijdigheid van Zweden te handhaven heeft de rogeering een gedeeltelijke mobilisatie gelast lUlie neutraal BRUSSEL 3 Aug De Italiaansche legatie meldt officieel de neutraliteit van Italië ten opzichte van de mogendheden die in oorlogstoestand verkeeren Diplomatieke betrekkingen Frankrljk Duitschland verbroken PARIJS 3 Aug De diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland zijn verbroken Generaal Joffre is naar de grens vertrokken De bezetting van Luxemburg De jongste berichten brengen ons de tijding dat de Duitsche troepen het Groothertogdom Luxemburg be l zet hebben ten einde zich den doortocht hunner troepen langs de lijn Trier Trois Vierges te verzekeren de spoorweg is bezet Hiermede heeft dus plaats gehad schending van de zoogenaamde verplichte neutraliteit van het Groothertogdom in 1867 bij het verdrag van Londen onder collectieve garantie der mogendheden ook van Duitschland zelf tot neutralen staat verklaard Het bewijs is hiermede geleverd hoe weinig men zich aan dergelijke verdragen in oorlogstijd houdt Van een ooggetoige verneemt het Vaderland omtrent e bezetting het volgende Een Nederlandsohe dame logeerde te BoUendorf een plaatsje op Duitsch gebied m d 8a er de grepsrivier tiJBScW Diiitschland èn Luxemburg Zij ha l cn uitstapje gemaakt in lixemburg en wilde tegen den avond langs de Drug over de Sauer naar Bollendorf teragkeeren Zij vond echter de brug door Dultschers bezet die haar en haar reisgenooten de overtocht weigerden Ten slotte stemden de soldaten erin toe hen naar BoUendorf te geleiden op voorwaarde dat zij onmiddellijk hun bagage bijoenpakten on Bollendorf weer verlieten Zoo geschiedde onder militair geleidde werden zij naar het hotel en weer terug op I iUxemburgsch grondgebied gevoercl De Lüxemburgsche gendarmen protesteerden maar hierop werd natuurlijk gpèn kcht slagen Gelukkig kwam kort daarna een trein die de reizigers naar Ettelbrnck voerde vanwaar zij met een propvolle trein naar de stad Luxemburg kondon vertrekken Bij de bezetting van het station Trois Vierge had de stationschef hoewel zelf Duitsoher geprotesteerd Een Duitsch officier zette hem een revolver op de borst en dwong hem zoo tot onderwerping Daarop werd het station bezet en de telegraaflijnen naar België doorgesneden Dit alles vernamen de HoUandsche reizigers in de trein naar Luxemburg Hier vonden zij alle hotels overvol met vluchtelingen meest Belgen en Nederlanders De Duitsohers waren waarschijnlijk over Trior vertrokken de Franschen over Longwy s Nachts om 2 uur bracht een trein de HoUandsche reizigers naar Brussel vanwaar zij hedenmorgen ons land bereikten Stadsnieuws GOUDA 5 Augustus Militair Muziekcorps Naar wij vernemea hebben hot Qoadsche Muziekcorps het E K Jongenapatronaat en de Chr Geheelonthouderemuziekvereeniging hunne instrumenten tijdelijk afgestaan aan het reservemuziekcorps van het garnizoen Het ligt in de bedoeling zoo nu en dan op de Markt een concert te geven tot aangename afwisseling voor de Militairen Sociëteit Ons Genoegen In verband met den toestand door den Enropeeschen oorlog in het leven geroepen zullen de vermakelijkheden in de Sociëteit Ons Genoegen op Donderdag a s niet plaats hebben Hijkspostspaarbank De Directeur der Rijks Post spaarbank geeft kennis van het bealnit van 3 Augustus 1914 No 36 waarbij wordt Roode Kruis In dit blad komt een advertentie voor van de afdeeüng Gouda van het Ned Roode Kruis waarin aan de ingezetenen een oproep wordt gedaan om allerlei materiaal hetwelk voor den dienst van hbt Roode Kruis noodig is daarvoor geheel of wel in bruikleen af te staan Hoewel wij van harte hopen dat de hospitalen van het Roode Kruia hier ingericht niet in dienst zullen behoeven te worden gesteld is het toch thans een eisch dat ze voor de e v in gebruik stelling geheel gereed zijn Waar deze nobele instelling onze warme sympathie heeft daar voldoen wij gaarne aan het verzoek van het afdeelingsbestunr om bij het publiek den steun voor het Roode Kruis in te roepen dat de termijn van 14 dagen vastgesteld voor de terugbetaling Van op spaarbankboekjes verschuldigde gelden wordt verlengd tot 6 maanden dat op elk spaarbankboekje desverlangd terugbetalingen zullen geschieden tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 25 m 7 dagen Door de politie is alhier aangehouden een Duitsoher dio zonder middel van bestaan hier rondzwierf De aangehoudene ia over de grens gebracht INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red Een vriendeiyk verzoek aan Oouda s burgerij Een groot aantal troepen is op het oogenblik ondergebracht m lokaliteiten te Gouda Gaarne zouden wij het verblijf van onze soldaten in deze uit den aard der zaak zeer primitief ingerichte noodwoningen zoo geriefelijk mogelijk maken In het bijzonder betreft dit de detachementen ondor gebracht in Rijks Hoogere Burgerschool Amb ahlissohoolf gohool ot d rüiSiHot d acfttriMl e B a lw ol Uthmajn stmat WoUiotit ïyn et onripr U lia gejezen couranten tijdschriften böe l keh illustraties die geen waarde voor den eigenaar meer hebb n aan onze jongens willen afstaan Ook voor afstand of bruikleen van saierlei andere zaken die het verblijf van onze miliceins wat kunnen ve n elianf i houden wij ons zeer aanbev81 é Oodergeteekenden zullen eventueele toezeggingen of bijdragen gaarne in ontvangst nemen bij voorbaat kunnen wü U reeds den dank van onze jon Tpveftiiengen Adres Hotel de Zalm Frankrijk erkent de neutraliteit van België PARIJS Frankrijk heeft officieel verklaard de verpUchtingeu aangaande de Belgische neutraliteit na te komen België In staat van oorlog en beleg BKDSSeL België is ia stont van oorlog en van tieleg verklaard Comité tot Btenn van noodlijdenden door de Mobilisatie Op initiatief van de hoeren R L Hartens burgemeester en Mr M M S iim van dor Loeff nlljior heeft gitórèn Vond tin stMdljuiÈè oèn bij edpkppist plaats gehad v n eèn aantal g oodigden velke ten doel had een Coramisaie te vormen die stoun zou kannen verleenen ann hen die door den ernatigen toestand waarin ons land verkeert op welke wijze ook noodlijdend zijn geworden In deze bijeenkomst werd door de heeren Martens en Schim v d Loeff do noodzakelijkheid niteengezet om in deae bewogen dagen een steimbeweging op touw te zetten waarna a lo gijfloodigdcn v rWaa 4on deel van bedoelde Commissie te willen uitma kliJ De Oommissiaïvrerd daarapi a he l piétlgesteld al volgt ii te L Tfertétts oerë viaoraltter Mr M M Schim v d Loeff ecre voorzitter IIJssel de Schepper voorzitter W A Hoyng secretaris J L van Eijk penningmeester W Ooi ondervoorzitter A Kets 2e secretaris B A Burger Mej J C Calkoen Ed van Dantzig 3 van Dantzig Az J A Donker Mevr J Dorre Nieuwenhuis Dr A C Geitel J N de Groot B D Grootendorst J Th Imholz Mevr wed van It rson Graafland M A J Kortenoover F L J Lafeber H J Nederhorst A Quant Mej N G Schelling J van der Spelt C W van do Velde G Verdouw A J J Vos en K Wessels De benoeming van den heer W Gol tot onder voorzitter van het comitó hondt veibandt met diens voorzitterschap van den Armenraad waardoor hij uit den aard dezer functie op de hoogte is van den toestand waarin vele gezinnen verkeeren Door den heer M A J Kortenoever werd een ernstig protest geuit tegen het vasthouden van zilveren munt waardoor vele induatrieelon in 1 1 i 1 l l Sin n en laon d Vri wilUge verbintenis DJ Kon Besluit is bapaald lo Tot een vrijwillige verbintenis voor onbepaaldon tijd doob tea minete zoolang de militie buitengewoon onder de wapenen wordt gehouden kunnea worden toegelaten mannelijke Nederlanders van 17 tot 50 arigen leeEtijd die overigens aan de vastgestelde oischen voldoen 2o Aon hen dio als oader lo omsohrer ve voOT onbepaaiden tijd zijn aaogenoméi watdt als premis bij voorultbetaUng toogelcend hot bedrag aaro a j irsottt zo deft hebben indien ïlj swh ve r Irwoe jaren verbonden hadden 3o Zij die bij het korps mariniers bij liot leger hier te lande of bij dot in in de overzeesche bezittingen en koloniën in den rang van korporaal ot van ondcrolficier hebiien gediend en den dienst op oervolle wijze hebben verlaten kunnen ook al zijn sedert hun ontslag meer dan zes maanden verloopen mits zij overigens aan de eischen voldoen tot oen verbin tenis worden toegelaten Gehuwden worden tijdens den duur vanhun verband voor zooveel militaire aangelegenheden betreft als ongehuwd aangemerkt Echter hebben bU overlijden inen door den dienst hunne weduwen enweezen aanspraak op pensioen of onderftand I Keno gisteravond verschenen Buitengewone Staatscourant bevat een Koninklijk besluit houdende verbod van uitvoer van stroo hooi machine en smeerollfin tai wo en tarwcmcel zout gerat en gort automobielen en onderdeden waaronder banden voertuigen voor paardentractie rijiWielen motorrijwielen steenkool cokes paarden uitgezonderd veulens rogge on roggemeel haver leder peulvruchten De Neutraliteitsverklarlng van Nederland DEN HAAG In een buitengewoon nummer van de Nederlandsohe Staatscourant wordt de onzljdigh d van Nederland ten opzichte van de oorlogvoerende Staten aangekondigd Nieuw Nederlandsch Bankpapier De Ministerraad besloot gisteren tot uitgifte van 25 millioeh gulden aan nieuw bankpapier in waardon van fl f2 60 en f5 De uitgifte zal einde dezer week Inlijving van ingeschrevenen voor Me miljHe van 1915 Door de Twiede en Eerste Kamer is aangenomen het wetsontwerp betreffende de lichting 1916 Daarin wordt bepaald Art 1 Met afwijking van de bepalingen er Militiewet geldt ten aanzien van do inlijving der ingeschrevenen voor de lichting der militie 1916 hot betoaalde in de voigende art ikelen De iQfing bedoeld in art 62 der Militiewet Wordt niet gehouden Art 3 Alle ingeschrevenen zijn bestemd om bij de militie te worden ingelijfd uitgezonderd zij 1 die voor den dienst bij de militie ongeschikt zijn bevonden 2 die bij onherroepelijk geworden uitspraak voor goed of tijdelijk van den diehst zijn vrijgesteld 3 die bij onherroepelijk geworden uitspraak hetzy voor goed hetzij voorloopig van den dienst zijn uitgesloten Art 4 De tijd van inlijving en alles wat vorder op de inlijving betrekking heeft of daarmee verband houdt wordt door ons of door de ons aan te wijzen autoriteit geregeld met afwijking voor zooveel noodig van de geldende wettelijke voorschriften Art 5 Deze wet treedt in werking op den dag van hare plaatsing in het Staatsblad Tweede Kamer bijeengeroepen De leden der Tweede Kamer zijn Dinsdagavond laat telegrafisch opgeroepen tegen Donderdagmorgen 11 uur wegens nieuwe wettelijke financieele maatregelen ter voorziening in de behoeften aan pasgetd Een Moratorïüin voor Nederland Heden komen te s Gravenhage in vergadering bgeen de vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel in Nederland ter besprekmg van de absolute noodzakelijkheid dat de goederenhandel en de industrie door onmiddellijke uitvaardiging van een moratorium maatregelbeoogend de opschorting van betalingen gedurende een te bepalen tijd gMteund zullen worden en om bij Minister Treub er gezamenlijk op aan te dringen dat ten spoedigste voor Nederland een Moratorium wordt ingesteld De Kamer van Koophandel te Gouda zal op deze vergadering worden vertegenwoordigd door den Voorzitter en den Secretaris tiandhaven i verzaken Hot leger ir óp do Kóogi van zijn taak De regoering en ik zijn vol vertrouwen Het gouvernement is zich van zijn verantwoordobjkheid bewust en zal alles in hec werk stellen om het opperste welzijn des liinds tot het uiterste te waarborgen Indien een vreomdeling ons grondgebied schendt zal hij alle Bolgen geschaard vinden om hun koning die den eed op do constitutie afgelegd immer zal getrouw blijven Met vertrouwen zie ik do toekomst toegemoet Het land dat zich verdedigt dwingt den eerbied van allen af en zal niet ten ondergaan God zal met ons zijn Op deze rede van den Koning volgt wederom eon onbeschrijfelijk enthousiaste ovatie Allo afgevaardigden zonder onderscheid van politieke nchtmg wuiven met hun zakdoeken Nameq on Lmk onder bombardement Men seint ons Namen on Luik worden door do Duitschers gebombardeerd Duitsche inval in Finland LONDEN 4 Augustus Uit Stockholm wordt bericht dat schepen der Norddeutsche Lloyd met Duitsche troepen aan boord naar Finland opatoomen Do Duitschers in de Oostzee STOCKHOLM 3 Augustus De Alandsoilanden zijn door de Duitschers bezet Yisschers vertellen dat een BussiBche kruiser vlak bij een der eilanden aan den grond geraakt is en niet meer vlot kan komen Italië s onzijdigverkl ng PARIJS 3 Augustus De Italiaansche gezant prins RaspoUn is van ochtend bij Viviani gekomen en heeft hem officieel de onzijdigverklaring meegedeeld die heden nog in Italië zal worden afgekondigd Viviani dankte ontroerd den gezant en sprak er zijn blijdschap over dit dat de twee Latgnsche znsters die i eenzelfde oorsprong eenzelfde ideaal Hot leger is óp do hoogte Laatste Bericliten NedeHand in ooplogsgevaap De Koningin iieeft vericlaani dat het land in oorlogsgevaar verkeert Hot wordt in goed ingelichte kringen niet onmogelijk geacht dat hedennacht door de Engelsche vloot een aanval op de HoUandsche kust wordt ondernomen De toestand kritiek In de lieden gehouden Ministerraad werd de Wij moeten niet toelaten dat En lader voorwendsel dat onze onafhankelijk e d door de schending der Belgische dtralUelt bedreigd wordt tegenover uitschiand voor onze belangen zal op1 on ons zoodoende tegen onisen Irll en zonder noodzaak in het ICuroleesah conflict zou betrekken Veldpostkantoren veUpostkantoren ge Er worden leatigd Voor de stelling van Amsterdamf in it expeditiebnreel van het OentraaiItatlon aldaar Voor de stelling van Den Helder fl het postgebonw aldaar Voor de stelling in het Hollands olt iHep en van het Volkorak te Niipisdorp te Willemstad en te Ooltleasplaat IVoor de stelling van de monden bn de Maas en het Haringvliet te lellevoetsluis I Voorts worden expeditiekantoren fcvestigd Voor de HoUandsche Waterlinie in Pt expeditiebnreel te Utr echt station I Voor de stelling in het Hollandsch i p en van het Volkotak te NumnnsPep in vereeniging nwet het veldlutkantoor aldaar IVoorzoover op do brieven en andere pkken voor do troepen in deze liniën P stellingen geen plaats van bestempng is vermeld benooren zij naar pi van genoemde kantored te worden ponden IDe vestiging van veldpostkantoren de Staven van division van het lleger en van een centraal expediantoor voor deze veldpostkantoren nader worden bekend gemaakt indien geen plaats v n bestem BHefwisseling met hem die 2lch onder de wapenen bevinden Do directeur generaal der posterijen ea telegraphie vestigt de aandacht van belanghebbenden op de noodzakelijkheid om de brieven en andere stukken voor hon die zich onder de wapenen bevinden van zoo volledig mogelijke adressen te voorzien Behalve de naam van den geadreeaeerde is in leder goval tevens te vermelden het korps en het onderdeel wawtoc hij behoort Voor hen die bij de bezettüig van de liniSn en stellingen behooren worde dien deze bekend is de plaats van stemming op bet adres aangegeven niet bekend dan worde de van de linie of stelling als adres vermeld De brieven enz voor degenen die nogin de gamizoenplaatsen zijn vereenlgd worden naar die plaatsen geadresseerd totdat het veldleger btiiton die gai iizoenMwordt samengetrokken Alsdan moet hetadres zoo mogelijk bovendien de aandatding van de divisie van het veldleger bevatten Stct De Neutraliteit van Nederland Sir Edward Grey heeft in zijn beslissende redevoering gezegd Indien het met de onafhankelijkheid België gedAan is dan ïb hét ookgedwn De Dultschers In België Wij ontleenen aan de berichten van een particulieren correspondent uit Maastricht aan het Handelsblad Het is ernst geworden Hedenmorgen werd de gehcele streek opgeschrikt door enkele hevige slagen Het waren de bruggen te Vise en Argenta die in de lucht vlogen en in de morgenuren kwamen de eerste berichten in de stad de Duitschers waren de Belgische grens overgetrokken Tegen den middag waren honderden fietsers en anto s op weg naar de Belgische grens by Moulon waar men zijn oogen nauwelijks gelooven kon toen men plotseling voor Duitsche dragonders stond Onophoudelqk donderden de kanonnen der Belgische forten op den linker Maasoever terwijl de Duitsche battergen nog geen 1000 Meter van de Nederlandsohe grens geregeld vuurden Op den Pietersberg kon men de Doitschers op Belgisch gebied duidelijk van den berg zien neerdalen Hier hebben de granaten van de Belgische forten reeds groote verwoestingen aangericht huizen en hooimijten staan in lichte laaie mum waaiuuu = toestand van Nederland de treurige noodzakelijkheid komen 1 zeer kritiek geaCht Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorvegen Beperkte Dienst voor het gewoon Reizigersvervoer Aanvangende 4 Augustas 1914 STATION GOUDA aankomst vertrek naar Gouda Utrecht Den Haag Gouda Utrecht Rotterdam M den Haag Utrecht Gouda Utrecht den Haag Rotterdam U Gouda Utrecht Rotterdam M den Haag Rotterdam M den Haag hl be naais De waarden worden door den Staat gegaiandeerd Minister Grey s verklaring In het Lagerhuls LONDEN Minister Grey heeft Maandagavond vijf kwartier in het Lagerhuis gesproken over de houding die Engeland ten opzichte van Prankrgk moet aannemen Nederiandsche Wettelflke Maatregelen DEN HAAG Het wetsontwerp tot aanvulling van de onteigeningswet I De eerste zeccevechten tusschen Engeland en Dultschland LONDEN 4 Aug Men verzekert dat de regeenng bericht heeft ontvangen dat de Duitsche vloot een Engelsche mijnlegger In den grond heeft geboord De torpedojager Pathfinder werd nagezeten maar ontkwam De inval van de Duitschera in BelgiC VAALS 4 Aug N R Crt Hedenochtend tusschen 6 en 12 uur heb ik bij hot Vierlandenpnnt een Dnitsch legercorps van 30 000 man België zien binnentrekken Van ooggetuigen hoor ik dat tegelijkertijd de hoofdmacht over Altenberg ten Z O van Moresnet op Dnitsch gebied gelegen is binnengekomen In de Belgische grensdorpen schenkt men geloof aan de proclamaties die de Dnitsohers uitdeelen In die proclamatie staat te lezen dat Dnitschland België te hulp komt Zelf zag ik de dorpsbewoners de Duitsche troepen toejuichen Aan de Nederlandsohe grens zijn enkele patrouiljes ülanen op het zien van de Nederlandsohe grenswacht terstond teruggekeerd De Nederlandsohe grens is door de Duitsche troepen blijkbaar opzettelijk vermeden BRUSSEL 5 Aug Verscheidene Duitsche cafe s zyn door de inwoners vernield Neutraliteit der Ver Staten WASHINGTON 4 Aug Wilson proclameerde de neutraliteit der Vereenigde Staten De Dultschers in België Uit MAASTRICHT werd Dinsdagavond 9 uur geseind Na beschieting hebben de Duitsohers Vise op Belgiscb Nederlandache grens ingenomen De Duitsche genie heeft nieuwe brng geUgd Een later telegram meldt Dnitsohe huzaren staaii by 3 Hol landsche grens bij Eysden om te voorkomen dat de Duitsche troepen HolUndsch grondgebied betredon Vise is beschadigd Engeland stelt een ultimatum aan Dultschland LOIJDEN 4 Aug Engeland heeft Duitschland een ultimatum gesteld dat Duitschland alsnog de neutraliteit van België zal eerbiedigen Voor middernacht wordt antwoord verwacht Duitschland eerbiedigt NederlaniCs onzydigheld Het Haagsche Carr Bureau meldt aan de N Crt Blijkens bij de beste bron ingewonnen informatiën kunnen de berichten als zoude door Duitschland aan Nederland een ultimatum gericht zijn op de meest stellige manier worden tegengesproken Hieraan kan worden toegevoegd dat Duitschland geen verandering heeft gebracht in zijn voornomen om de Nederlandsohe neutraliteit te eerbiedigen Rusland St petersburg 3 Augustus Bij keizerlijke oekase zijn met het oog op den tegenwoordigen toestand de Doema en de Staatsraad in buitengewone zitting bijeengeroepen Verder is bij keizerlijke oekase bevel gegeven tot een moratorium Dultschland en Frankryk BERLIJN 3 Augustus Offieieel tot nu toe hadden de Duitsche troepenovereenkomstig de verkregen bevelenjde Fransche grens niet overschreden Daarentegen vallen sedert gisterenFransche troepen zonder oorlogsverklaring de DaitBohe grenzen aan Hoewel de Fransche regeering deDuitsche nog eenige dagen geledenverzekerde dat de instandhouding vaneen onbezette zone over een gebiedvan 10 K M was aangekondigd hebben verschillende Fransche compagnieën de Duitsche grens overschredenen bezetten zij sedert gisteren Duitsche plaatsen Vliegers die bommen werpen begeven zich sedert gisteren naar Baden en Beieren en zijn onder schending van Belgische neutraliteit over Belgisch gebied in de Rünprovinde gekomen Zy beproeven de Dniteche spoorwegen te vernielen Frankrijk heeft daarmede den aanval tegen Duitschland geopend en een oorlogstoestand in het leven geroepen De zekerheid van het rijk brengt Duitschland tot tegenweer De Keizer heeft de noodige bevelen gegeven Ue g ezant te Parijs heeft instruo ies gekregen een pas te vragen en een gansch verleden vanjgemeenschappelyken roem hebben niet tegenover elkaar komen te staan Viviani droeg dadelijk din Franschen gezant te Rome oA bjj de regeering van Italië de tolk fen ie gevoelens der Fransche regeeriilL te zijn ROME 4 Augustus De Jl orriore d Italia bericht dat de minister van Oorlog alle maatregelen genomen heeft om de mobilisatie door te zotton Turkije mobiliseert LONDEN 4 Augustus Renter verneemt officieel dat Turkije de totale mobilisatie van leger en marine heeft bevolen Opporcommandant is de Duitsche generaal Liman von Sanders Do Amerikanen voor de Filippijnen BATAVIA 3 Augustus Talnjko Amerikaansche oorlogsschepen zijn gesignaleerd in de buurt van do Filippijnen De Duitscher s verlaten Batavia om te gaan naar Kiantschau Do prijzen voor levensmiddelen stijgen Qeveoht tusschen Duitsohers en Russen BERLIJN 5 Aug Ambtelijk wordt medegedeeld dat de Duitsche troopon bij S o 1 d a u een Russische cavalorio briga de terngwierpen De Russische aanval werd onder ernstige verliezen gebroken Zeegevecht in do Noordzoo LONDEN 5 Aug Modegodoeltl wordt dat bij de actio in de Noordzee heden 2 Duitsche slagschopon zonkon 1 genomen werd en 1 ontsnapte Duitschland en België BRUSSEL 4 Aug Do Minister van Oorlog hooft aan do provinciale bevelhebbers een telegram gezonden waarin gezegd wordt dat Belgio zich mot Duitschland in oorlogstoestand bevindt on dat het overtrokken van de Belgische grens door Fransche of Engelsche soldaion niet als een vijandelijke daad beschouwd moot worden biEBUJI Ï I Cift W biwflo ftiitö Wi ïifcoïen Q Wftftrdftiged ïpiWiowf iWjfgl WlTn ii iJ Btrlyndpha bonkvAd ii Qprii4 i rlgeering in beslag genomen PARIJS Oarroa do bekende Fransche vlieger zqu volgons oen to London obtvangen telegram in botsing gekomen zijn mot een Zeppelinluchtsfchip dat boven Toul voor De inzittenden van het luohtschip Cfarros vonden don dood In de Middellandsche Zee J PARIJS 4 Aug Mon moldt uit l ü Duitsche kf i3i rV Góben en aangekomen on zouden de stoombool Wmi ral Chanzy komende van Marseille on op weg naar Zanzibar gelast hebbon haar passagiers nap wal e zotten on do lovensmiddelon af te staan LONDEN 5 Aug Dö Daily Chioniclo mcidt dat de Fransche vloot in de Middellandsche Zoo do Duitsche kruisers Góbon on ireslau hoofl genomen De Fransche vloot deed het Duitsche oorlogsschip Panther zinken De Oostenrijksche vloot is nnar do haven toruggestoomd Uit Hoek van Holland Ook te Hoek van HoUnnd laat de mobilisatie zich zeer onaangenaam voelen Het onde godoolto tusschen hot fort en de zee wordt reeds door de inwoners ontruimd aangezien er aanzegging gekomen is dat men zich daartoe gereed moost houden Treedt de oorlogstoestand in dan wordon direct oen 100tal huizen mot den grond gelijk gemaakt De taxatie der huizen is in voorbereiding a GRAVENHAGF Een aantal winkeliers hebben zich bereid verklaard postzegels in betaling t nomen Men kan op deze wijze aan het postkantoor voor bijv f 10 aan postzegels koopen en deze voor klein geld in betaling geven Eindeiamens H B S 5 j cursus Geslaagd C J A Slewo Oha On van der Plas Aa Ca Roem R Pronk A J Engel Leiden He Me Niouwenhuyzen Pa Ba van Stein moisjesTI B S den Haag P de Fremery Eth Ma de Linnt B Th W van Hasselt Lyceum R Th de Carpontien J van Mazyk Gouda H W Frowoin extraneus J R Brouwer T M Ch Berkhout P O J Meijs don Haag Teruggetrokken 1 Onder de wapenen 6 ü W Ml l niri il lUjlitwHiu ya 11 f