Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1914

VRIJ ENTREE BAZAR FINALE UITVERKOOP bii de N V v G IJSSELSTIJN 9 Ingang uitsluitend BLAUWSTRAAT 7 Wê Van 5 tot en met 21 Augustus a s worden de nog voorradige goederen ver beneden factuurwaarde geruimd tegen SPOTPRIJZEN SLÏÏIinrs 22 AÜOÜSTÜS a s Om alle artikelen onder de nogen van het publiek tn brongon zjjn do magazijnen ingericht als Zie ie Etalages ineD en Nog puime keuze tegeii ongekend lage prijzen Men kome slechts en zie Advertentiën De receptie en het howelijk van den Heer A VAN ESSO en Meiuffronw LIEN MOGENDORFF zrin voor onbepaalden tijd UITGESTELD late AANKONDIGING Bij vonnis der AxrondissementsRechtbank te s Gravenhage dd 18 Juni 1914 ia het huwehjk van JAN ADRIANUS TUYN ambtenaar en ANNA MARIA KLOPPENBURG zonder beroep beiden wonende te s 0ravenhag6 door echtscheiding ontbonden verklaard Mr D VAN DER GOOT Procureur Kantoor Molenstraat 15 sQravenhage Iste Aankondiging Bij vonnis der ArrondisaementaRechtbank te Rotterdam dd 8 Jnli 1914 ia het huwelijk tuaachen JACOBA MARIA HENRIETTE VERBRÜOQE wonende te Rotterdam on ADRIAAN VAN STOLK aasurad eveneens wonende aldaar ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De procureur Mr JACQ DUTILH ROTTKBDAM 31 JuU 1914 De tegen 1 13 20 Augustus 1914 aangekondigde VEILING van eene Bonwmanswoning inlanderijen onder Gouderak en Haastrecht wordt uitgesteld J KOEMAN Notaria De OOMMISSIE voor OPENBARE FEESTEN maakt bekend dat zij met bet oog op de tijdsomstandigheden beslotun heeft de voorgenomen feestellÜ eden op 31 Augustus s uit te stellen dat de aangevangen Collectef voorloopig niet verder zal worden voortgezet en de reeda ontvangen gelden bewaard zullen blijven De Commiaaie voornoemd B P v CITTERT Voorzitter H J BITTER Secretaria Het BESTUUR der Ooudsche Vereenlging voor Gezondhelds Kolonies maakt bekon4 dat de kolonie die den Hen Augustus a s zou worden uitgezonden niet zal vertrekken Gouda 4 Aug 1914 Het Bestuur voornoemd O 1 M KROON Voorzitter M B RURGERSDIJK 2e Secretaresse Plakmeisjes Bij J UTRICIA te Zoetermeer worden zoo spoedig mogelijk Plakmeisjes GEVRAAGD Zich aan te melden aan het aiiaal van NUTRICIA Zengestraat 104 Gouda Tegen 1 Sept of eerder gevraagd eene flinke Keukenmeid en tweede Werkmeisje goede get vereischt Hoog loon Br 9331 boekh O ROSKES den Haag 7 Voor direct GEVRAAGD een nette Dagdienstbode V g g V eenigszinsbekend metkoken Zich te vervoegen Fluw Singel 43 TAMI IAIJ 8 JAM c3 e SSSTS EL8T BIJ ABIMHEN ar Mobilisatie Koodc Kruis Ingezetenen van GOUDA die bereid mochten zijn beschikbaar te stellen de volgende artikelen IJzeren 66n persoonsbedden ligstoelen matrassen kussens lakens sloepen dekens handdoeken servetten raanshemden zakdoeken borden glazen mesaen vorken lepels tafeltjes stoelen worden verzocht opgave te doen met nauwkeurig adres waar de goederen kunnen worden afgehaald Zij die hun meubelen alleen in bruikleen wenschen te geven worden verzocht dit uitdrukkelijk te melden en die goederen op duidelijke wijze van hun naam te voorzien Opgaven worden ingewacht liefst dadelijk hij i Mevr VAN ITERSON Graafi ahd Mevr VAN DER STRAATEN Si uuin of de Secretaresse N J SCHELLING De Directie der Blooker s Cacaofabrieken deelt hierdoor mede dat zij doorgaat met de aflevering van hare fabrikaten echter uitsluitend tegen vooruitbetaling en voor zoover het vervoer ogelijk is Zoolang het transport per spoor gestremd is al waar mogelijk de verzending per water geschieden De Firma WOUTERLOOD teLeiden van de nieuwe oogst vulling gegarandeerd blik V bl f 2 60 n 1 40 2 40 2 rB 1 n 0 7B 0 60 0 60 0 65 0 90 0 60 40 A blik i 0 80 0 40 0 70 0 90 0 30 0 25 0 20 0 20 0 26 0 30 0 20 levert reeda thans groenten Prima kwaliteit en goede f 1 40 O B l 1 25 l 1 60 o 55 o 4o 0 35 0 35 0 35 0 60 0 35 SLEEPASPEROES STOOFASPEROES ASPEROEPUNTEN hoogbllk Jplatbllk FUNE DOPERWTJES DOPERWTEN No 1 No 2 FHne SNIIBOONTJES SPERSIEBOONTJES WORTELTJES No 1 No 2 Alioaneert U op dit Blad KÜNSTTANDEN en GEBITTEH PH HARTOGS Spreekureni 1012 j Oed Boteraioot 9 tegenover t BoBch e 2 7 Benthemstraat 23 ROTTERDAM 0 DB HELFT DBR SUVËRNIJ van bet huiswerk wordt te niet gedaan xoodm SaBlIght bet huU binnen treedt Om vloeren tofola muren houtweric enz door en door choon te maken la Sunlight het afdoendsta ea voordeeUxite middel Laat Snnllght Uw huU doen gllnateren en Uw werk verlichten Hen wordt verzocht op H HËRK te letten üiT HKT Magazijn vak H RAVËN8WAAYZ0NËN GOMIJfCKMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pEikjeB van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nom mer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend voorheen J BïfcEEBAART I Dames Hnarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAEWERKEN BALT A UK ome Coiffenr Oosthaven 31 Aanbesteding Het Bestuur der sOravenhaag CoOperatleve Broodbakkerij V bruiksvereeniging en Ziekenfo DE VOLHARDING gevestigd sGravenhage is voornemena aan besteden op Maandag 10 Augu dea avonds te 8 nren in de Besta kamer van het gebouw der Verging aan de Delftsche Laan No aldaar Het bonwen van Apotheek eir v Bovenwoningen op een terrein aan de De Pe cnerstraat bij de Marnixjtraat s öravenhage Bestek met aes t ningen zijn van af Dinsdag 4 Au tns te 2 uren te verkrijgen tebetaling van f 2 50 per stel bn architect E F EHNLE Pieter Bol straat 41 te s Gravenhage bij wi op alle werkdagen van 9 tot 12 a inlichtingen zijn te bekomen Een besch eenv DAME m 1 z g gepl voor het isWeD ol GezeliÉi bij een Heer of Dame op leeftgd kl gezin Beste rot ten diesstx Brieven onder Letter M G 151 aa MORKS GEUZtrs Boekhande Dordrecht Ipeod lijwerk aangeboden aan ieder man of vrou Bepaalde kennis niet noodig Inlichtmgen worden op aanvrag gratis verstrekt door TH PORTJÏ Bierset Luik België IllaagiIJders Het Maagpoeder van Apotheb BOOM is het beste geneesmiddel vo maag i n maagkramp zuur huwater en slechte sp tja vertering Priper doos 75 Cents iT Verkrijgbaar te ö ouda bij ANTOl C00P8 Fa WOLFF Co te RoÉ tordam bij E VAiï SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Covnant tteed $ tuece 1 Deze adverteotiSn kosten sletkls bij Toofnitbelaiiog 1 6 regels f 0 3B voor elke regd meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Borean VAN Bl OMMESTEIN S INKT ONSCHADELI IRN HOLLAND Ji Or J TIDJ 17 Aug Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 u Armenzorg Onderstandscommiissie Beleefd verzoekenwfl geregeld tijdismededeeli g te mogen ontvangen vMTergadetingrn concerten vermakelijkheden enz n de d n io oneaagenda te vermelden Electr Dr A Brinkman Zn Gouda