Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1914

No 12544 Donderdag 6 Augustus 1914 53e Jaargang mmm codmivt XTie vi ws ezx d v erteza ti©Tola d voor C o va da © aa QrcLstarelcean Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNKMENT TÏUJS DER ADVeTtÊNTIËN Per jiwartaal Idem fniiiro icr post Met üi ïllusliccrd Zondagsblad Idem franco per post Abonnenienteii worden dagelijks aangenopien f 1 25 1 50 1 50 1 90 Bureau Van 1 ó gewone regels rtiet bewgsnunnncr f 0 55 Elke regel meer U IO Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Bij dne a lilerpenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien laanhiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer fl ets Reclames fü 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRISKHAN EN ZOON KEWMISiGKVlIWG BURGEMEESTER en WETHOU tDERS van GOUDA brengen ter al f geiineene kennis dat de gemeentekas meer nog dan in normale tijdsomstandigheden contanten behoeft ten einde aan do ver plichtingen der gemeente te kunnen r voldoen dat bovendien nu door de Koningin is beslist dat er oorlogsgevaar in den ain waarin dat woord in s Lands wetten voorkomt best at de vergoedingen aan de achtergebleven gezinnen van de onder de wapenen geroepen kostwinners wanneer deze vergoedingen worden toegekend door de gemeente moeten worden voor Zij doen daarom een beroep op de ingezetenen en verzoeken hun dringend om hun schuld aan de gemeente in het bijzonder de vervallen termijnen van de door hen verschuldigde directe belasting naar het inkomen dienstjaar 1914 indien hun dat eenïgszins moge lijk is ten kantore van den GemeenteLOntvanger te betalen GOUDA 6 Augustus 1914 Burgemeester en Weth voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE Onze onzijdigheid De N R Ct is in haar hoofdartikel in het avondblad van gisteren zeer optimistisch geatemd omtrent het Jrespecteeren van onze onzijdigheid f door de oorlogvoerende mogendheden j Het blad releveert nogmaals dat de Duischers onze grens zorgvuldig hebben vermeden Het haalt de verklaring van den Duitschen gezant te Londen L aan dat Duitschland geen duimbreed Belgischen grond wü inlijven en dat hij i zijn woord heeft gegeven de onzijdigheid van Nederland te zullen ontzien Eveneens wyat het blad op de woorden van Sir Grey dat de Engelsche Regeering doordrongen is van het hooge belang en de verplichting van de mogendheden om de onzijdigheid van landen ala Nederland België en 1 Denemarken te eerbiedigen j Het blad voögt er aan toe Zoo heeft dus de Engelache Regeering onder de toejuiching van het FEViLLETOX ZElefje H ICD Ik zal hot in de schrijftafol van graaf vindon JJie hot ft mo teeds dooRaoclit Ja maar het goheiuip vak liooft menf niet gevoiidt n En op do plek wBar uu aog dp inlichtingen liggen omtrent die i geheimïiinnigon erfgenaam kan dit teata ment ook gelogen hobhon Je hobt gelijk m de iioron Maar in ieder geval moet er nu geen tijd verloren gaan Je vertrouwt me dus fe ït document toe en ik belool je k Op dat oogenblik hoorde men achter do rtièro eon zacht kuchje on naderende Wtstappen Ben jij daar Anetta vroeg do gra vin in het Italiaansch Ja wol pievrouw Mijnheer de graaf H in de Balon ïlior is zip kaartje Tuqachen do vouwen der portiere door kwam een zilveren presenteerblad wet een knartjp waarop te lezen stond l o gi aaf von Thurnfols Heb je hier roods kennissen Miiiona vroeg de baron cenigszinfl verwonii rd Een oude kennia Bloot toevalligleb ik den ouden graaf vou Thurnfols Lagerhuis uitgesproken welk hoog belang Engeland er bij heeft dat de onzijdigheid van ons land ongeschonden blijft Dus mogen wij vertrouwen dat onze onzijdigheid ook van Engelsche zijde geen gevaar dreigt Wij maken op het woord van de Engelsche Regeering niet minder staat dan op dat van de Duitsche In een buitengewoon nummer van de Staatscourant brengen de Ministers van Buitenlandsche Zaken van Marine van Oorlog en van Koloniën daartoe door H M de Koningin gemachtigd ter kennis dat de Jfederlandsche regeering in den tusschen de met Nederland bevriende mogendheden Groot Britannie en Duitschland en België en Duitschland uitgebroken oorlog volstrekte onzijdigheid zal in acht nemen Voor de handhaving van die onzijdigheid zijn de gewone bepalingen vastgesteld De Oorlog Duitsche aanval op Luik afgeslagen BRUSSEL officieel De Belgische troepen hebben een algemeenen aanval van het 7e Duitsche Legercorps op Luik afgeslagen De Duitachérs leden enorme verliezen De Duitsche troepen werden vervolgd en verstrooid De Belgen streden met bewonderenswaardig vuur De Engelsche Koning zond een warme gelukwensch met deze Belgische overwinning De aanval op Luik De telegrammen over de afgeslagen aanval op Luik meldec o m het volgende Bij een krachtigen tegenaanval der Belgen zijn alle Duitschers die de forten waren voorbij gekomen gedood Het fort Eveque dat den geheelen dag onder ur is geweest ia in hot geheel niet beschadigd De Belgische vliegers doen volstrekt niet onder voor de Duitsche De Duitschers hebben tal van inwoners van Vise doodgeschoten en de stad zelf in brand gestoken 40 000 Duitschers waren slaags tegen 25 000 Belgen ontmoet Den ouden graaf von Thurnfels Ja hij was em vrumd van mijaoverleden echtgenoot Ihj heeft ons eenpaar koeren op Windcck bezocht eensLoon ik nog een kind was on eens kortnadat ik met don ouden graat getrouwdwas iJe oudo graaf von ïhumfela dat fitPlt me gerust Minona al zjo ik dat je voor den ouden heer nog toilet 1 naakt Minona was voor den toilctspicgel getroden on bracht haar verwarde lokken in orde De baron atond nn op reikte haar de hand en vertrok Vaarwt l mijn vriend zelde Minona Laat je door Annetta langs dezijkomor uitgeleide doen zoodat je nietaamentreft met den graaf in de salon Adieu 1 Vaarwel mevrouw Hij kusto haaide hand en verdween in de aangeduidezijkamer Toon de baron op atraat was keek hij nog eenmaal naar baar venster on morapolde Ik verlag niet veel van je mijnkind een boctjo liefde en veel hoe vee geld Ik ben nu zeker dat ik die allebei nn je krijgen zal Wel mijn jongen van avond zal ii haar zien Wie oom Wel je aanstaande vrouw O waar u gisteravond van gesproken heeft De Belgen raapten 600 gewonden in de Duitsche linies op Men denkt dat het 10e Duitsche legercorps een nachtelrjken aanval zal dt en Een ooggetuige uit Maastricht meldt dat de brug over de Maas nog steeds niet hersteld is Telkens zoodra een stuk klaar is wordt het weggeschoten De Duitschers worden beschoten uit de forten en lijden groote verliezen In Maastricht liggen op het oogenblik 15 gewonde Duitschers De uit België geweken Duitschers non combattanten die hedenochtend van daar vertrokken zonden een telegram van dankbetuiging voor de Uefderijke behandeling De Duitschers hebben een noodbrug bij Lixhe ten Noorden van Visó geslagen De forten v in Battice hebben die brug verwoest Een nader bericht uit Maastricht meldt dat de berichten over het platschieten van Vise en Argentheau overdreven zijn Een telegram uit Maastricht aan de Maasbode meldt dat de Franschen reeds tot Namen zijn voorgerukt om de Duitschers af te wachten Een bloedig treffen tuasohen de twee oorlogvoerende partijen kan niet uitblijven Te Antwerpen De burgemeester van Antwerpen heeft de volgende proclamatie aan de bevolking gericht Aan mijne medeburgers Er ia vastgesteld geworden dat de verkoop der eetwaren aanleiding geeft tot teugellooze speculaties tegen dewelke het volstrekt noodzakelijk is in te gaan Van morgen af zullen de prijzrfn der eetwaren officieel door de overheid worden vastgesteld Het is noodig dat elkeen wete dat er ruim voldoende mondbehoefte voorhanden zijn zoodat de bnitenspoiig hooge prijzen die van verschillende zijden gevraagd worden volstrekt overdreven zijn De handelaars mogen zich niet onttrekken aan den verkoop van hunne waren bij matige hoevooUiedon noch hunne magazijnen sluiten die binnen de gewone uren moeten openblijven voor het publiek Deze voorschriften dienen streng nageleefd De personen die er aan zouden te kort komen stellen er zich aan bloot hunne waren van ambts Natuurlijk DuH u heoft aw plan nog niet tpgcgeven Volstrekt niet Vandaag maak ie je eerste kennia Oom in mijn afwezigheid heeft u toch geen huwelijkHiiureau opgericht neen uiaor het is nu oonmaalmijn vaste voornomen jelui sauien te brengen l n waar zal ik haaV zien Van avond In de opera ICi zoo en ik heb zoo weinigaan de opera gedacht dat Ik niet eons weet wat er gespeeld wordt Hamlet Mevrouw Nilson zingt de Ophelia Kaure speolt Hamlet Je hebt dua nog eenig kunstgenot op den koop toe En gaan wc aamen oom een ïk heb weer pijn in mijn linkerknie en daarom blijf ik liever thuis Ik heb mijn loge ter liesohikking van dohchooue vrouw gesteld en hier ia eenkaartje parterre voor jou Je iet dat ikvoor alles gezorgd heb i n waar zal ik die ster vindon Als je in de pauzo je omkeert zalje op den tweeden rang rechts de derdo loge van hot toonoel Tweeden rang rechta de derde Jogevan het tooneel JuistI Daar kan je een schoonefatharina Comaro mot oogon en haar vaneen Beatrice enci zien 7ie is toch niet alleen Zij zal haar duegna hij haar heb wege door de krijgsoverheid te zien in beslag nemen Elkeen die zich zal hebben plichtig gemaakt aan handelingen die tot doel hebben de Belgische bankbrieven in onwaarde te brengen zal eveneens tot voorwerp zijn van strenge vervolgingen Antwerpen 3 Augustus 1914 De burgemeester J DE VOS De bestuurders van het huis Leonhard Tietz te Antwerpen hebben eendeel hunner magazijnen ter beachikking van de krijgsoverheid gesteld om er 80 a 100 bedden in te richten die zij met het noodrge beddengoedzouden leveren en die bestemd zijn voor de zieken en gewonden van alle nationaliteit gedurende den oorlog Buitendien veKchaffen zij plaats voor nog 100 bedden en stellen zij alle voorwerpen die zij in magazijn hebben beschikbaar De geneeaheer van hethuis dr Morlet zal aan dien dienst gehecht worden ook zijne operatiezaal stelt deze ter beschikking van den dienst Hbld van Antw Olieslagers bevindt zich met zgn vliegtuig in Luik Gisteren heeft een vliegtuig boven die stad gemanoeu vreerd Men heeft het niet goed kunnen herkennen maar men hield het voor een Duitsche militaire machine van het model Taube De Belgische autoriteiten hebben in het belang van de nationale verdediging besloten dat alle particuliere insteUingen voor draadlooze telegrafie onmiddellijk buiten dienst moeten worden gesteld Tengevolge van den oorlogstoestandzijn tal van Duitsche en Franschemijnwerkers in de Belgische Kempenten natuurlijk Belgen ook opgeroepen om onder de wapenen te komen Daardoor leggen overal de werkzaamhedenin do mijnen geheel of gedeeltelijk stil N R Crt Voorraden voedsel in België In verband met de voorraden voedingsmiddelen in België deelt het Hdb V Antw mede Volgens de landbouwstatiatiek is de gemiddelde opbrengst jaarlijks 397 4aa 000 kilo tarwe 588 130 000 kilo rogge 18 867 000 kilo mastelein mengsel van tarwe en rogge en 34 321 000 kilo spelt Honderd kilo bloem krijgt men van ben een Itaüaanscfte met kort donkerbruin baar zwarte oogen en een arendeneus UaAT waarom zou ik je die duegna beschreven t ijl je bij den eersten aanblik hafikr zult herkennen die ik voor je bostomd heb Ik had je niet eens do loge moeten aanduiden er is slechts óéne Minona lp Wcenon Heet ze Minona qd vreemdeitaam Die na m komt evon weinig voorals haar zeldzame schoonheid Dom oom u dweept nog altijd Tlaar aclioonhold kan voor u nog gevaarlijker worden don voor mij tJpot maar mijn jongen AIb je haar eerst runs gezien hebt Ik was daar ftroks bij haar om haar mijn loge owi te bieden O wat oen vrouw I Dat i werkelijk iotfl meer dan gewoon Ivn ze heeft de manieren van een volleerde dame uit do grooto wereld Tot haar geluk is haar jeugd in afgezondorde e uzaaniheld tot bloei gekomen en nu treedt zij hot lev m in mot do friesche ontvankelijkheid voir oen ongekunsteld vrouwelijk gemoed Heeft u me niet verteld dat haar echtgenoot pas kort geledon gestorven is Ja drie of vier weken geleden Vindt u hot dan niet vreemd dat zo hier in Weenen haar rouwtijd komt doorbrengen en dot ze van avond een uitspanningsplaats gaat liezoeken waar honderden oogen op haar gevestigd zijn Voor zoover ik weet is ze hier omeenige aangelegenheden van do nalaten sehap te regr len 7A loeft teriiggntrokketi 144 kilo tarwe löl kilo rogge 145 kilo masteluin en 174 kilo spelt De oo t van dit jaar kan opleveren 275 002 000 kilo tarwebloem 408 569 000 kilo rogge 12 834 000 kilo masteluin en 19 724 000 ilo spelt Totaal 717 129 000 kilo bföem De gemiddelde dagolijksche opbrengst der maalderg is 7 5000 000 kilo bloem Indien wij dit cijfer aannemen als het dagelijksche verbruik van ons land dan kan België graan genoeg voortbrengen om zijne inwoners te voeden gedurende 205 dagen t zij J maanden en 25 dagen Dooh deze statistiek geldt alleen wat den eigen oogst betreft on niet de hoeveelheden graan in de magazijnen opgestapeld en de graanschepen die nog op weg naar Antwerpen zijn N R Crt Al de duiven losgelaten Te Brussel heeft de militaire overheid al de duiventillen doen openzetten Als er nu spionnen waren die vreemde dnivon in huis hadden om die met berichten naar Frankrijk of naar Duitschland uit te zenden zullen die vreemde duiven merkt de Nieuwe Gazet op wel vanzelf weggevlogen zijn natuurlijk zonder op oen boodschap te wachten Zeer waarschynluk zal een zelfdemaatregel ook te Antwerpen worden genomen N R Crt BRUvSSEL Belgiö mobiliseert thans de beide lichtingen van de jaren 1900 en 1890 dat beteekent dat alle lichameigk geschikte mannen moeten opkomen BRUSSEL Treinen met Fransche troepen zijn te Doornik aangenomen Zij begeven zich naar Charleroi Ekoelanü Generaal French is benoemd tot inspecteur generaal van de land en zeemacht Engelsch oorlogscrediet van 100 millioen pond Minister Aaquith zal heden het Parlement voorstellen een oorlogscrediet van 100 millioen pond te verleenen In de Noordzee LONDli N fj Augustus Üfficlool i o torpedojager Acborou hooft vandaag om twaalf uur do Koningin IjuIhü van do HamburgAmerlka liju wulke diende als mijneaiogger in den grond geboord als weduwe die wel niet uit drootoais maar toch uit plichtgovoei Ion rouwtijd houdt Behalve haar notaris on haar bankier bon ik mlBSChlen de ftcnlgo die verkeer met liaar heeft Hooft zjj u hier opgezocht Neon ik heb haar toevallig in het sohiiderijennmseum aangetroffen waar zijverdiept was in do beschouwing oenerHchildori van Oabriol Max Ik sprok haaraan en ze was aiichtbaar verlieugd eenbekende aan te treffen Is u zoo intiem met haar hekend Intiem is het rechte woord niol Ikwan met haar man zeer goed bekend Kn kende ik hom niet MisHchien alloen zijn naam maardien noem ïk je niot Je moet haar eerstgezien hebboa tot zoo lang moot zij de geheimzinnige onbekende voor je blijven Dus van avond in de opera Op den tweedon rang rechts dodorde loge van het tooneel Dit gesprek werd tusschon oom en neef gevoerd gedurende het middagmaal dat geregeld om vier uur werd opgediend Na bet middagmaal deed de jonge graaf een wandi lrlt in het Prater en vervolgens bezocht hij Caf Bauer om de couranten Ln to zien Toon hij eenige minuten voor zeven uur hot caf 5 vorliot en do Ringstraat overüitak otn naar de Opera te gaan werden zijn zwervende blikken piotRoling zoo ernstig geboeid dat hij bleof staan Woïdt vervolgd