Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1914

Egypte oeafcraal EöD te Ixtnden ontvangen Lloydtelegram meldt dat Egypte verklaard heeft neutraal te znlien big ven Duitsche onderzeeërs in DeeoBche wateren Drie Duitsche onderzeebooten zün gisteren waargenomen in den zaideUjken uitgang van de Sont Engelsche strijdmacht naar het vasteland LONDEN De Daily Telegraph en de Daily News doelen mede dat de Regeering besloten heeft een expeditie strijdmacht naar het vasteland van Europa te zenden Duitsche stoomboot buitgemaakt MALTA Een Britsche torpedobootvernieler heeft in de Middeflandsche Zee een Levant stooiaboot buitgemaakt Het Duitsche gezantschapsgebonw te Petersburg vernield WASHINGTON Volgens een bij het staatsdepartement hier ontvangen telegram is het Duitsche gezantscbapsgebouw te St Pet tsburg door een oproerige menigte verwoest Verschillende personen werden hierbij gedood WASHINGTON Op verzoek van den Engelschen zaakgelastigde heeft de Regeering zich belast met de waarneming der Britflche belangen Tendenz berichten in den Elzas PARIJS In de mededeeling welke hedenmorgen door het Ministerie van Oorlog is gedaan wordt bekend gemaakt dat de Duitschers in Etzas Lotharingen het gerucht hebben verbreid dat hot FrauBche Parlement met een groote meerderheid tegen den oorlog heeft gestemd dat te Parijs een revolutie is uitgebroken waarbij do Pransche President vermoord zou zijn Onnoodig te zeggen dat het heele bericht een verzinsel is Verontwaardiging te Weenen t WEENEN Men is hier eer verj ontwaardigd over het feit dat do OzaaC heeft verklaard dat hij den oorlog van Ooatenrijk Hongarije sch ndelgk acht Enthousiasme in Oostenrijk WEENEN De Ozechen en Roe thenen verklaarden zich om den troon van den Keizer te scharen en steuijf te verleenen aan het liyk De houding van Oostenrijk Hongarije Aan een telegram aan de N R Crt uit Boedapest ontleenen wij Do oorlogsverklaring van Engelan heeft hier geen ontmoediging gewekt In regeeringskringen merkt men o dat de Bohennis van de on jdigheid van België in het belang van het plan van den veldtocht onvermijdelijk was om tijd en mensohenlevonB te sparen en dat men te Londen en Parijs al sedert jaren met die gebeurtenis rekening heeft gehouden Ondanks de oorlogsverklaring van Engeland aan Dnitschland beschouwt Oostenryk Honganje zich niet in oorlog met Engeland Hetzelfde geldt ten aanzien van Erankrqk ofsohoon groote verbittering hoersoht over de smadelijke behandeling van OostenrijkschHongaarsche onderdanen in Frankrijk Deze werden gedwongen het land dadelijk te verlaten met achterlating van have en goed Eigenaars van villa s aan de Riviera moesten te voet naar Italië vluchten Een ultimatum van DuitsohlandItalië BRUSSEL Berichten hier ontvangen melden dat Duitsohland aan Italië een ultimatum heeft gesteld waarin het deu steun van Italië als bondgenoot eischt Indien Italië weigert zal Duitsohland het den oorlog verklaren Dit bericht melden wy onder de meeste reserve reeds verluidde van één zijde dat het onjuist is België en de mogendheden IKJNDI IN 5 Aug In het Lagerhuis heeft Asquitli vandaag oen telegram vm de Belglsoho rogecrlng voorgolozen waarin oen beroep wordt gedaan op Kngeland I rankrijk on Kusland om als mogendlieden die de onzijdigheid van België heblren gewaarborgd goaamenliik Dültschland s geweldadig sofaending daarvan te weorbtaaa en de onafhankelijkheid en onaatitOHtbaarheid van België te handhaven Uelgie gaat het telegram voort acht zich gelukkig te kunnen verklaren lat het zljD versterkte plaatsen kraohtig verdedigt toejuichingen Verder heelt Aequith een telograoi voorgelezen behelzende dat bet Beigisofae ministerie van oorlog den Fransohen militairen attaché te Brussel heelt verzocht de ranflohe troepen to dom samotiworken met de Belgiaohe tetdat de beschermende mogendheden waarop een beroep Ie gedaan tUsacheilbelde komen Aan de provinciale autoriteiten In België is opgedragen een voortrukken van Fransche troepen op Belgisch gebied niet als een schendlag der onzijdigheid te beschouwen lulde toejuichingen N B Ct De Duitschers In BelgiS X e Duitsche proclamatie De proclamatie door de Duitschers bij het binnentrekken van België verspreid luidt vertaald als volgt Aan het Belgische Volk Tot mijn grootsten spijt zien de Duitsche troepen zich genoodzaakt de Belgische grens over te trekken ZIJ handelen onder den dwang van een onvermijdelijke noodzakelijkheid daar de onzijdigheid van België reeds geschonden Is door Fransche oHfcleren die vermomd het Belgische grondgebied In een automobiel zijn doorgetrokken om In Duttschland binnen te dringen Belgenl Het Is onze liefste wcnscb dat er nog een middel zal zijn om een gevecht te voorkomwi tusschen twee volkon die tot op heden vrienden en vroeger zelfs bondgenooten waren Denkt aan de roemrijke dagen van Waterloo Het waren de Duitsche wapenen die hebben bijgedragen om den grondslag te leggen voor de onafhankelijkheid ondo welvaart van het vaderland Maar wij moeten eon vrije doortocht hebben De vernieling van bruggen tunnels en spoorwegen moeten worden beschouwd als vijandige handelingen Belgen Gij hebt te kiezen Ik hoop dus dat hot Duitsche leger van de Maas nlot gedwongen zal zijn U te bestrijden Een vrije doortocht om hem aan to vallen die U wilde aanvallen dit Is allee wat wij wenschen Ik geef de Belgische bevolking zekere waarborgen dat ze niets zal hebben te lijden van de verschrikkingen van den oorlog dat wij de levensmiddelen die wij in het land zullen moeten betrekken in gouden munt zullen betalen t n dat onze soldaten zich de beste vrienden zullen toonen van een volk waarvoor wij de grootste achting en do grootflte sympathie gevoelen Hot hangt van Uwe wijsheid on van Uw welboirrepen vaderlandsliefde af om Uw land de verachrikklnKon von den oorlog te sparen I p Generaal Hoofdcommandant van hot logor vah 3e Maas VON J MMICH Engelsche actie U NDEN 5 Aug Hbld Volgens Lloyds heeft eeo Engelsoh oorlogsschip twee Duitsche schepen aangehouden de viermaaterbark Presko en de stoomboot Fianz Horn bedde toen zij de haven vin Dover trachtten te bereiken Men bericht dat overal geschutvuur gehoord wordt doch er is geen betrouwbaar nieuws te krijgen Een Duitsche boot niet een kwartmillioen aan lading en 73 ïoBWviste BXtn boord is buitgemAakt in het Kanat van Bristol Central Köws maakt melding van een nog onbevestigd gerucht in Downing Street dat twee Duitsche slagschepen zouden zijn in den grond geboord in de Noonlzoe Nog een oorlogsbodem zon zijn buit gemaakt en een ander zijn ontkomen Poolsche opstand De Heichspost verneemt uit Krakau d d 3 dezer In Kussisch Pofen werd gisteren een uit Warschau gedagteekende oproeping verspreid tot een Poolschen opstand Dezo oprooping was door tal van Poolsche partiijen onderteekend In de toelichting Eitaat dat de opstandetingen ook de vrauwen de Russische overheid en den mxUtairen allemogelyke moeilijkheden anoeten berekenen De Poolsche or gonisatie al precies over de bewegingeju der Ruseen worden op de hoogte gfihouden In elke gemeente zal men liet instellen vaneen Poolsche overhfnd eischen en de onafhankelijkheid van het Russische rijk uitroepen Loomen voeAen In verband met de nog onbevestigde en zeer vago jioruchten van opstanden In Polen en RusJ aod waarop ook wij allerminst onza hDop z ouden willen vestigen dat de wor ldbranid nog kan worden bezworen Is het toch niet zonder belang te wljcen op oen brief door een well nformed businessman uit Ruslaad aan de redactie van t hff Kconomlst geschreven Etj bc t met ie zeggen dat het OosteorijkMchSorvlsche conflict groote ongerustheid In buidelskr ngon beeft ge wekt en dat do stemming er zeer gedrukt Is De stakingen co opstootjes schrijft hij dan verder dte men Ier gelegenheid van hel bezoek van den Fransobeu president had gearruigoérd adjo nu vrijwel over Men moest ae beschouwen als proefmoblllsatios van den kant der revolutionalrfl socialisten die de arbeidersklasse in Rusland met het oog op toekomstige gebeurtenissen hebben georganiseerd Ik voor mij gelortf niet dat de regeertng voor hot Oogenbllk gau4r zal worden geschokt maar wanneer Rualantf In een grootoi oorlog zou worden betn ikkm dan ben Ik er zeker van dat een omwenteling bet gevolg zal zijn Het Is de vraag of de Pon Slavisten sterk genoeg zullen blijken om hun blinde eerzucht te bevredigen en tot een oorlog mot DuitscOiland en Oostwrijk te drijven teneinde één nieuwen grooten slaviechen staat te scheppen Do vooruitzichten van den handel worden slechter want de droogte is heel ergen de vooruitzichten voor den oogst zijneeer donker Al het zomerkoren Is bedorven en hot gebrek aan veevoeder Is buitengewoon groot N Ci DüITSOHLAiro Een twintigtal Elzagsers die de Fransche grens wilden overschrijden werden in Miihlhanson onmiddel k neergeschoten De Nieuwe Courant bericht in een extra editie dat do Duitsche oorlogsboot Augsburg met man en muis vergaan is De Augsburg is de boot die de oorlogshaven Libau eenige dagen geleden beschoot Engeland Londen 4 Augustus Hot officieel orgaan bevat verscheidene besluiten lo een oproeping aan de legerreserve met inbegrip van het territoriale leger 2o last aan de burgers zich te onderwerpen aan de reglementen die de marine en militaire overheid hun kunnen voorschrijven 3o handhaving in het actieve leger van de soldaten die op het punt stonden tot de reserve over te gaan 4o bevestiging van de bevoegdheid van beambten of vertegenwoordigers van de Kroofl die geroepen zouden zyn onder buitengewone omstandigheden de maatregelen te nomen die de openbare veiligheid en de verdediging van het Rijk eischen 5o rechtstreeks toezicht van de regoering op de spoorwegen in Groot Brittannië Het publiek wordt medegedeeld dat de behoeften van leger en vloot aoms het gewone spoorwegverkeer kunnen beperken Bkloie en Duitsohland Brussel 5 ugustu Duitsche huzaren bezetten sinds vanmiddag de ï ederlandsdie grens bij Eysden om Duit sche troepen te waarschuwön niet over de Nederlandsche grenzen te komen Hedenavond werd getracht de vernielde brug over de Maas te herstellen De gansohe middag klonk hevig kanon geweeren mitrailleur vuur De Belgen vuurden van op den berg gelegen forten Drie aviateura vlogen over het operatieveld Een vlieger is heftig bestookt doch niet getroffen De bevolking ler omliggende dorpen vlucht voor het Duitsche leger naar Luik Brussel 4 Augustus De ministet Van Ooriog zond aan de bevelhebbers in de provincie een telegram waarin wordt gezegd dat België in toestand van oorlog is met Dnitschland en een overschrijding van de grens door Fransche of Engelsche soldaten niet als een vijandelijke daad kan beschouwen Siru3 erxlQXi d In staat van Oorlog Een buitengewoon nummer van de Nederlandsche Staatscourant bevat het besluit van den Minister van Oorlog dat met ingang van Augustus 1914 in staat van oorlog zijn verklaard Het gebied betreffende de stelling van Den Helder De stelling van de londen van denMaas en het Haringvliet De nieuwe HoUandsche Waterlinie De gemeenten Westervoort en Duiven Het grondgebied van de gemeenten Fannerden Bemmd en Millingen rondom het Fort de Hoofddam bij Fannerden Het grondgebied van de gemeenten Neuzen HoSs en Zaamslag rondom de Kustbatterij Terneuzen Het grondgebied van de gemeenten Kllewoutsdgk rondom het Fort te EUewoutsdijk Het Militair gezag wordt uitgeoefend door den opperbevelhebber der landen zeemacht met de commandanten der verdedigingsstellingen en de commandanten der afzonderlijke forten Non Combattanten In het ochtendblad van de N R Ct heeft men in een telegram uit Luik het bericht gelezen dat naar er verluidde partioaliere personen op de Duitschers gevuurd hadden waarna dezen de bevolking gedecimeerd en Vise ia brand gestoken hadden Of dit bericht juist is weten w i niet maar het kan zeer goed juist wezen Men weet b v uit den oorlog van 1870 hoe zwaar een dorp soms een heele streek gestraft werd wannaer personen die niet tot het Franao e leger behoorden aan de vgandeligkheden hadden deelgenomen Dat is regel in den oorlog Wij brengen derhalve onder de aandacht van ons volk dat indien wy onverhoopt in den oorlog betrokken mochten worden een i er die niet tot ons leger of onze vloot behoort zich zorgvuldig moet onthouden van elke actieve deelneming aan de vgandelijkheden Dit is niet alleen zijn belang en dat der zijnen maar van zjjne geheele omgeving Staatsloterg In verband met den ernstigen toestand van het land zijn de trekkingen van de Staatsloterij tot nader uitgesteld De N R Ct van hedenmorgen teekent hierbij aan De maaregel dat de trekking van de tweede klasse der Staatsloterij tot nader bericht is uitgesteld is naar wij vernemen genomen in het belang van het publiek daar een groot aantal personen door de tijdsomstandigheden en het onder de wapenen zijn niet in de gelegenheid is om hun loten vol gens de wet voor aanstaanden Zaterdag te verwisselen Ten einde het publiek voor schade te vrijwaren is de trekking uitgesteld en voor de nog te verwisselen loten zal tijd gegeven worden tot drie dagen voor den dag waarop de trekking van de tweede klasse zal worden afgekondigd Identitloeeren van gesneuvelden en registratie van gewonden en gevangenen Naar het voorbeeld van het werk door Prol Molengraaff thans te Delft is een voUodig stelsel van registratie en Identificatie ook voor de hier te lande onder de wapenen geroepen manschappen Ingericht Ieder man draagt aan een koordje om den hals oen Identiteltsplaatje dat niet atleen zijn naam vermeldt maar ook bet adrea waarheen eventueel bericht van verwonding enz gezonden kan worden In zijn veidzakboekje bevinden zich verder twee berlchtkoarten waarnan er ee bij ziekte of v Wondltag ii a invulling vail hijkonderhoderi gozoiiden wordt Mti het KoofdinForüïatiebiireau Van het Roode Krui te s Gravenhage hetwelk erentuael Ujsr U n kah publiceeren of inlichtingen geven en dat ten slotte over een volledige statistiek zal kunnen beschikken liion part telegram uit IJMUIDEN dd 5 Augustus meldt Het Nuderlandeche s toomachip Vllestroom hedenmorgen naar Londen vertrokken Is uU zee teruggekeerd Het had op ongeveer 65 mijlen uit do kust een Engelsche oorlogsflotUle van ongeveer 40 schepen ontmoet Nadat op do Vllestroom drie schoten waren gelbst waarvan een over ckin iweg ging werd het stoomschip g ppftftid door ee BJigelsohp gewapende e q9P waarvan dp offiolec qen ondprujoek aan boord instoide Op advies van den V ngelschen officier keerde de Vlieatroom naar Nederland terug wegon het gevaar van naderen van de Theems met het oog op de gelegde mijnen De Vllestroom ontmoette op zijn terugreis do naar Londen bestemde Maasstroom dlo daarop eveneens naar XJmulden terug is govaren Beide stoomschepen zijn naar Amsterdam teruggestoomd N R Crt Deserteurs De consul generaal der Nederlanden te Antwerpen maakt bekend Deserteurs van het Nederlandsche leger mogen zonder dat hen straf dreigt opkomen Do directie van do H IJ S M zal aan degenen onder haar personeel die als militieplichtigen onder de wapenen zijn het volle salaris uitkeeren echter niet aan hen die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan Kaar men uit den Haag aan de Maaab meldt is hedenmiddag 12nur het kantoor gesloten van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond Toeristenbond voor Nederland en gaat het personeel zich voor vrijwilligon militairen dienst aanbiec en De uitgave van de Kampioen wordt eerstdaags gestaakt Nederland en de Oorlog Wijl er s avonds geen stoomschip meer van Harwich naar Hoek van Holland vaart zijn de boottreinen 8 Hoek van Holland Rotterdam 72 Rotterdam Amsterdam Oldenzaal 73 Oldenzaal Rotterdam Amsterdam en 9 Schiedam Öoek van Holland met ingang van bieden opgeheven Benzine Naar de Nieuwe Ct verneemt is de voorraad benzine die hier te lande is opgeslagen ongeveer 18 000 ton genoeg voor een normaal verbruik gedurende meer dan twee jaar MAASTRICHT Men meent hier dat de terugslag der Duitschers niet moet W n lén opgenomen als een volstrekte nederlaag Aan de Dnitache zijde worden de troepen steeds weer aangevuld met versterkingen £ den werd geen vuur weor gehoord maar men verwacht vanavond een nienwen aanval Heden ia een groot Inchtschip boven de stad gezien ROERMOND Een 100 tol vluchtelingen zijn in Roermond aangekomen zij bieden een treurigen aanblik en doen de vreeaelijkste verhalen van de wijze waarop zij werden verdreven Een comité heeft zich gevormd hetwelk voor de voeding der vluchtelingen zal zorgen Zij die een pas hebben kunnen over Vlodrop vertrekken zij die niet in t bezit duarvan zijn vertrekken over Venlo naar de grens Telkens komen nieuwe groepen aan De verbittering der vluchtenden tegen de Belgen is groot ROERMOND De treinen uit Antwerpen brengen telkens Duitschers Oostenrijkers en Ëongaren aan die naar hun land terug willen Oemengde Berichten Hoe een onzer officieren over de grens kwam Het Hbl geeft het volgend verbaal van een kapitein van het Nederlandacbe leger dle zich In Zwitserland met verlof bevond en pas Zaterdag de ernstige berichten uit de verschillende deelen van uropa vernam Dadelijk pakte hij zijn bagage en nam den trein die over Schauirhausen Duitsohland in rijdt Met eindeloos goboemel bereikte hij Keulen Van hier wist hij een plaats te bemachtigen ia een trein die rijdt naar Goch ongeveer twintig kilometer van de Limburgscbe grens ter hoogte van het Limburgsche plaatsje Afferden bij Gennep Hij begreep dat het hem moeite zou kosten nu het Nederlandsche leger gemobiliseerd werd om als officier over de grens te worden gelaten Hij sctiarrelde Zondagavondi m ifift p In Gbeh en betaWde h t ouwe MnmoMlng tnet homJerd guldrau onder beding dat de handelaar hem vijt losse i arken als eakgeltl zou meegeven £ ija bagage liet hij maar achter omdat deze slechts balast zou vormen op zijn tocht In den nacht De kapitein reed nu den weg naar de Nederlandsche grens In zonder licht natuurlijk hetgeen niet Itozwaarlijk waa aiugezlon de nacht niet donker was vUtiB wassende maan Na geruimen lijd gepeddeld te hebben werd zijn aandacht getrokken door het felle schijnsel van twee auto lantaamH Hij sloop naderbij en bemerkte dat het een Nederlan che automobilist was die In heftig gesprek was met em Duitsche militaire palrouUle welke hem den toegang lot het Nedorïaüdscb grondgebied rftfigerfïe Önib kapüeiïi maakte v n déüó YtJor hem gelukkige omstandigheid gebwlfc nu dus geen aandacht aan zijn persoon geschonken werd IJllngs verliet hij di ii grooten weg en zijn fiots naast rich voorlsleepende kroop hij door een graanveld dat nog niet was afgemaaid hi de richting van de grens Nadat hij aldus eenlgen tijd was voortgegaan zag hij in het grijze licht van den maannacht eenige personen opwacht staan die hij aan den witten band om hun arm herkende als Duitsche douanebeambten Door het maken van eengroeten omweg wist bij deze strenge douanlerfl die eiken gronsbewoner In deze dagen aan den lijve fouiUeeren en allo papieren nakijken te ontwijken Daarop stuitte hij echter op eenige manschappen met geweren gewapend welke hem plotseling den doortocht beletten Maar tot zijn groote vreugde hoorde de kapitein zich in het Nederlandsch toeroe pon n Het waren Nederlandsche tandweerBOl daten Hij was de grens van zijn land over En Maandagmiddag heeft onze kapitein zijn bataljon reeds bereikt Presentl Het Gondschip Het goudschip Kronprinzeasin Cecilie dat te Bar Harbour aan de kustvan Maine veilig is aangekomen was zoo meldt een nader telegram mt NewYork onder bedekking van deduisternis langs de kust gekropen Zijnuiteriyke gedaante was veranderd doordat men voor en achterstevenmet zeildoek had afgedekt en deyiorschoorstoenen pikzwart had geverfd Met geforceerde vaart stevende hetvier dagen lang op de Amerikaanschekust aan Amerikaansche bankiers dieaan boord waren boden aan om he schip te koopen en onder Amerikaansche vlag te plaatsen maar dekapitein weigerde dit en verbood denpassagiers ook om dradeloos te semen opdat niet uit zou lekken wa netschip was N B t t POLITIE GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdag des voormid tusBchen 10 en 12 uur zijn aan het bureau van politie alhier inlichtingen e bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorverpen 13 sleutels een R O kerkboekje 0en rozenkrans en een portefeuille met inhoud Voorts zijn te bevragen Een zilveren waardigheidsteeken met wapen van Gouda bij J G Heus gaagsche poortje C4 rozenkrans bij jl6J A de Heij N Haven 186 quitantie bS V Vliet Speldemakersteeg 8 port onaie met inhoud bij J Tak BoeIdtedolöO zilveren broche bij H Boom g V Catsweg 148 blauwe strik met broche bij mej Ackdoy Gouwe 199 Sleutel bij Scharleman Nieuwe Markt narapluie bij N Nijhuia N Haven 38 öoos met schoenen bij J Teeuwe Gouwe 169 mandje bij D Hoogendoorn Raam 296 fantasie broche bij mej Mathot Markt 48 stukje van een zilveren armband bij Vergoed Komijnsteeg kinderBohortje bg H v de Linden I Jssellaan 13 sigarenpijpje bij Negrijn Graaf yiorisweg 7 sporthemd bij J van Pierahil Lethmaatstraat 4 portefeuille met inhoud bij J van Oorsctiot Bleekerssingel 4 parapluie bij Postkantoor Gouda hengel bij Kramp IJasellaan 107 rozenkrans bij Bourgignon Hanepraai paar handschoenen bij Hooijmeijer Prins Hendrikstraat 111 zilveren armband bij M Boegheim Boelekade 26 doublé ring met steen bij 3 H Brenkman Nieuwe Haven 34 koralen kinderarmband bij Prinsenberg V Streij en straat 30 broodzakje bijK Valk Doelesteeg 12 medaillon bij mej J Sloof SnooiJBtraat 11 omslag metpapier bij Postkantoor Gouda doubléketting met broche bg L BrouwerOud Reeuwijk lorgnet bi A de JongSnooijstraat 9 portemonaie met inh bij Dr Rupa L Tiendeweg signaalfluitbij Gabry Kragerlaan 69 stuk comipositiebuiBibJi G £S lk I aij ir 8traat 27 iknaabooic h Versehut jCewwstri at tuk rvloeiaeil bij L v Damj ï ugj raat 94 pet biji JJ MnCsefRuV Gutsl reg B4 portefeuille met inhoud bij Mj Boom R V Catsweg 148 kwartje bij J de Keizer R v Catsweg 54 bos sleutels bi van Es P C Bothstraat 37 portemonnaie met inhoud bij W de Roode Waddinxveen kaasboor bij C Oostenijk Raam 12 ring met sleutels bij Hj au Hattem Robaarsteeg 17 knipmes lij V Bekkum C Ketelstraat 39 portefflionnaie met inhoud bij Immink Prins Hendrikstraat hoed bij J G Wingerden Bloekersingel 14 zilveren insigne by B de Mooy Raam 4S poTtetfloriliaiè W inbof a bU t asfonaur Bodograa lie m i lkmr l WF T 1 M uBenburglw ri AmF M § i7 iiiittlioud biv J F H Imholz A do VigcIimarkt 76 heipaal ± 10 meter bij D Geerlof Petroleumbuurt 172 hoedonspeld bij J van Ijoeuwen Heerenstraat 4 portemonnaie met inhoud bij H v d Draay Gouwo 212 doublé halskettinghij O Rijs O Ketelstraat71 daraeaparapluie bij Kantoor Gemeente Ontvanger banier bij Weoahuia Spieringstraat pak stroo bij A Domburg Bodegraven ceintuur bü B HarmsmaFiuweelen8 94 hoed bij é van Klaveren Boomgaardstraat 58 haarstrik bij J Boer Raam 163 ceintuur bij W Abbema Achter de Vischmarkt 3 portemonaie met inh bij J M van Olnen Groenendaal 64 mandje bij J J de Jong Achter de ViBchmarkt 64 hondje bij v d Broek 3d6 Kade schippers dweil bij Furror Groeneweg 69 medaillon bij F Nijkamp Turfmarkt 36 zakmes bij Hendriks Buurtje 19 heerenportemonaie b Stolk Bogen 3 blauwe kiel bij wed BarneVeld Karnemelksloot 63 bankbiljet bij F Ruiienburg Boomgaardstraat 3 kous en atopgaren bij Magazijn de Zon papiertje met geld bij 0 V d Weiden Karnemelksloot 63 balletje van een armband bij W Bruijniks Bogen 4 kwartje by v d Wolf Boomgaardstraat 52 dubbeltje bij Verhart Nieuwsteeg 5 kerkboekje bij van Beek Graaf van Bloistraat 18 broche bij J V d Hoeven Achter de Vischm 3c ceintuur bij Hoogzand iJssellaan 80 medaillon bij K Fennik Turfmarkt 88 band met lettertjes O 8 bij T v Leeuwen Spieringstraat 3 gouden damesring bij Lugthart Naayeratraat 4 kinderzak met inhoud b j v d Berg IJssellaan 6 granaten ketting met zilveren Blot bij C Cremer Vrouwensteeg 5 zilveren armband bij J Kranendonk Lethmaatraat 17 R C gebedenboekje bij J Koemans Markt 7 rijwielpomp bij N Vergeer W Haven 203 dameshoed bij I V d Broek Karnemelksloot 203 Babelkwast bij C van Wijngaarden 4de Kade 87 R C gebedenboekje bij G v d Louw Speldemakersteeg 14 karton met drukwerk bij Juffr Houtman L Tiendeweg 98 dameshorloge bij J Oostenrijk Goejanverwellendijk 14 zweep W bij W Boer Gr Florisweg 49 handdoek bij IJssellaan 83 pakje schroeven bij W de Heij Nieuwehaven 186 daiüesparapluie bij J Mourik Nieuwe Markt 1 twee zakken metwaschgoed bij Nieuwland Geertje de Buitsteeg 5 knipmes bij J Nieuwland Bpgen 39 zweep bij J G de Rooij Turfmarkt 24 lorgnet bij A de Mooy Raam 43 Gouda 4 Augustus 1914 De Commissaris van Politie BERTHEÜK Stadsnieuws GOUDA 6 Augustus Ünze bencliten van gisterenavond De benohten m ons blad van gisteren over eun te duchten aanval op onze kust en van do inudatie van de Ilollandecho Watorlinie hebben naar het schijnt bij velen onzer lezers eenige sensatie verwekt Wat het eurste bericht betreft dit kon uit den aard der zaak mot ander dan t on gerucht zijn daar geen i nkelo mogendheid fon aanval op een andere van te voren zal aankondigen Wij achten het overbodig Inerop og specmal te wijzen De bron daaruit wij hot hericbt ontleenden waarborgde ons dat or voor do vreos von oen ovorval wol dcgelyk grond aanwezig wau on wg inoondon daarom het onzen lezers niet te mogen onthouden Hot puliliek zal ochtor goed doon dergelijke licnchten to nemen voor bctgoon zij zijn Wat de inudatie iietreft kunnen wij met zekerheid loeedoclen dat aan belanghebbenden 18 aanzegging gedaan lum kcIdtTH te ontruimen Ooggetuigen verzekerden ons dat bi do Cüdt booinon dlo m don weg Htaan gekapt worden on dat zij gezien hebben dat het land in die buurt rocdfi draw stond Dit allen m mot te beschouwen als een daad van oorlog doch uitsiuUt nd ale een inaatrcgi t an voorzorg vanwege hot Minifiteno van Oorlog gelast en behoeft dus nog geen aanleiding te goven tot ongoru theid De vreofl van Bommlgen dat in geval van inundatie ook Gouda zou worden ovorstrooind is totaal ongegrond daar onzo stad geheel binnen do waterlinie valt tr Kj in fl fp p ei i NftW wu jiit fipffdft brfiö lyjeKa aftöT z dj waai üliynliik newia Duopf e ij di ch tdrl k atQpdag n i heti Hain banki papier in waarden van f 1 f 2 50 en f 5 worden in omloop gebracht Zooals gemeld wordt daarvan voor een bedrag van 25 millioen gulden uitgegeven Examen Voor het examen Pransch 1 o slaagde to a Gravenhage de hoor D M Emeis te Amsterdam vroeger alhier voor het examen Teokenon M 0 d hooj h JCoprte ImvWaddinxlVG ni vofflp het liowftwwi Hoofdakt i slaafljde te sfGi avenhagwoo heev R A uegeM teRöttferdftm vroöfïci nlhicf Woiin ifchtig Voorzorgsmaatregelen In verband met de huidige omstandigheden d oor don Europeeachenoorlog in hot leven geroepen waardoor de toevoer van grondstoffen onmaterialen thans uit hot buitenlandgeheel is afgesneden hebben verschillende bedrijven het noodig geoordeeld beperking te brengen in hunne producties teneinde niet genoodzaakt tezijn de bedrijven vrijwel apoedig stopte zetten Waar de gevolgen van dezen toestand ook bij het waterleidingbedrijf dat echter naar wij vernamen belangrijke voorraden heeft waardoor het nog langen tijd voldoende water zal kunnen leveren zich in de toekomst zouden kunnen doen gevoelen heeft de Directie het thans bij wijze voor voorzorgsmaatregel gewenscht geoordeeld den waterverbruikers te verzoeken niet meer water te gebruiken dan strikt noodzakelijk is Waar door ons van oen enkele zijde een klacht werd gehoord over een mindere gas verlichting daar is het waarschijnlijk dat ook aan de fabriek voorzorgsmaatregelen werden getroffen om het publiek nog langen tijd te gerieven Ieder ondervindt in meerdere of mindere mate ongerief in deze dagen waaraan echter niets te verhelpen ia Wanneer men dan ook meent dat er reden tot klagen is dan beware men die voor betere tijden wanneer alles weer normaal is Motorvaartuigen in boezemwateren Hoogheemraden van Rijnland maken per publicatie bekend dat voor het vervoer van levensmiddelen en landbouwproducten in boezemwateren welke daarvoor tot heden niet waren opengesteld gebruik mag worden gemaakt van motorvaartuigen nu het vervoer per as door do opvordering van paarden voor de mobilisatie groote bezwaren ondervindt Contanten voor de Rente trekkers De Directeur van het Postkantoor alhier vestigt er de aandacht op dat h t voor de uitbetaling van delnvaliditeitsrente aan de ouden van dagen noodig is dat het kantoor over een voldoende hoeveelheid contanten beschikt Waar dit de laatste dagen nog al te wenschen overliet was het den directeur bijzonder aangenaam dat hem heden door een dame eon atortmg van f 100 in contanten werd gedaan teneinde de oudjes hun rente te kunnen betalen Onder de ingezetenen zyn er ongetwijfeld nog wel die hetzelfde zouden kunnen doon de oudjes kunnen daardoor worden geholpen U ADDINXV hL l In de vergadering van deu Itaad do or Uemoeütt op iJinsdaga oud jU waren allo loden tegenwoüidig uUgououiou hut lid A Joiikliud mot küuniHgevmg Voorzitter dy liuigeuioeBler lüedgokeuiii woidou do verelagüu van iÜ JuU en Juli het laatstu uut roeltti talio V ervolgvus geschiedt modedeutmg van mgokomou dtukitou w o iii uiugo O moeken om reötUutio van lioold Omnlag Uiiiiop wordt goedguastig bi aohikt i ülgeuH kouil aan do orde oen vouröiel au b OU oui verbooging der pu ten 0 OU 131 van de Ltem begroo img dienst l H lu verband luot to gevou üigooduig aan di gozmuon van bon die dooi do luobilisatto oudor do wapenen ataau Do Voorzittor deelt modo dai UU uutitiopliobtigc n OU im laudweoimauuen ondor do wapens ataau Ter loeliobting deelt do V 001 ziltori oveuoons uioüu dat de Jielaliug der vorgoodmgon zal gtmobiodoii dooi den Iturgoiuoet tor ook liopoall bij lu dozo omstandigbedou Uot bedrag en uiol do Mimator u l voor een iiuhtiepiichtige maximum f 1 en f i iU maxmiiuu vooi eeii landwoerm iu De üiirgeuieeulor acht hel gfwüuacbt in vorbaud biermode de toof temiuiug van don Kaad to bezitteu Uij utolt zich voor du vergoeding alu ivolgt te govon voor oou militiephubtigo aan éón go ln zonder kinderen of weduwe f 0 80 por dag mot één kind f U yO on een gozin mot 2 of moer f 1 p r dag Voorts voor de landwoerpUehtigm zouder kinderen f U öü por dog on vooi ieder kmd 1 O lü moor zoodal eeu gezin met b v f 7 kiqdofcu I ÖU oi dag outvaugt ti tqtadl eb a uitgaatW irdereud vii pl ui t itW pV V Aaè 0b betreklèaïjfce óa 4mt Uoor deu Ka ff Ö arö iiet f lOO virUDo i Vdöits WïtfdÉ üog tai vorban liiut dl voorkomende gavalten vani obnn Typhoidea do bolrokkiiiijko bogrooliugöpOHt verhoogd l on brief van God titaLen ouido voorwaarde on de gepiojectoordo kade te doen liohoudBn m verbid met do toogozegde subsidie wAr aa i f i eii Nog wordt vaatgesteld hot kohier van Selioolgelden ovor do maand Jdli j l in totaal f U2 1U De vergadering is daarna gosloton OU gaat ovor m Comité ISii li6er J Titósi Word aüilM s van Kottordaiu vertrokken en jammerlijk verdronken Zijn lijk is aldaor opgehaald Gistorenmiddag had aan do Waddinxvoonscho Urijg eon opstopping plaats IntuBsclien kwam van dq richting Gouda eon zeilschip met Holdatou bemand Dezekonden do vaart van bot schip met moerleinmeu zoodat met volle kracht op dem de brug liggende booten werd gevaren iolukkig liep het voorval vordor good af lieden passeerden dozo Gomeonteneen 4tal Kijnaken waarop honderden hoIdaten mot beatoniiiilng voor Koakoop alwaar zij zijn ingokwartiord Aan boomiiiuzK k en bekijks geen gebrek INGEZONDEN Hutten verantwoordelijkheid der lied Aai de Patroons in Handel en Industrie Daar ons ter oore gekomen is dat door sommige patroons overwogen wordt om een grooter of kleiner deel van hunne bedienden ontslag of schorsing zonder loon te geven achten wij het onzen pHcht uit naam der bedienden er met allo ernst op aan te dringen aan zulke voornemens geen gevolg te geven omdat de nadeelen van de toch al zoo treurige tijdsomstandigheden anders het allerzwaarst zouden drukken op hen die het geringste woorstandsvermogen hebben Dit klemt te meer waar de bedienden in den handel reizigers kantoor magazgn en winkelbedienden als regel jarenlang in dezelfde zaak werkzaam zijn Het is o i in deze moeilijke dagen de plicht der patroons de bedienden zoolang en zooveel mogelijk in dienst te houden en loon te betalen Voor de overgroote meerderheid der finantieel krachtige ondernemingen kan dit geen ernstig bezwaar zijn Indien dit evenwel bqzondere moeilijkheden met zich brengt geven wg zeer ernstig in overweging met onze organisatie in verbinding te treden ten einde tot oene Bchikking te komen in het belang van patroons en bedienden beide Mogen ook in dit opzicht de patroons blijk geven van een koel hoofd en een duidelijk inzicht in wat de ernst der tijden vereiacht Het Bondabestuur van den Alg Ned Bond van Handels en Kantoorbedienden G J A SMIT Jh Regulieragracht 80 Amsterdam Laatste Berichten De toestand van Nederland Naar wy veruemen wordt heden in Uegooringskrlugen do toüstand waarin onu land vorkoort wat minder kritiek geacht F V alt oen oonig zms mhidor gedrukte steiumiug dan gisteren waar to nomon Hot Hordt in do om staudigbodon van bet hunlige uogeubhk ouwaarticbijulijk goacbt dat iSodorlaud s uoutraliteit door Lngelaud zal worden getioboudon terwijl dit ook van Duitaobe zijde gtiousziUb wordt er wacht Do Koningin booft hedenmorgen oen militaiiu inupootlo gemaakt ui bot Wotitlaud Do l rius 18 bedeu por auto uoar Maautriclit vertrokken teuomdo ua lo gaan ot bet Uoodo kruis daar good fmictionuoort Utroobt in staat van Oorlog Do Gomoento Utiechl is mot ingang von bed u m staat von oorlog verklaard De bomiddcling van President Wilson De oorronpondont van bot rorsburoau y a Dias boeit te e dravonbago eon ouderbütid goliad met den AmerikaauHcbon gezant llenri Dyke o er bot bomiddeJingnaanbod van President Vil ouaande oorloghvuerende mogendbodon Do guzant verklaarde nlettt naders te kunnen mededoelou doch vorzokordo dal Jiet iodor oen vrougde zou xljn tot don vrede te kuunon modowerkon TWEEDE KAMER In de hodcumorgon gehouden zLttmg van de Tweode Kamer zijn do volgeudii wetsontwerpen behandeld n jondor hoofdelijko Mtoiumia wj genpmon lo Auiiifrttie aan do desertours van di I aiid 0 Kéélnachi Aio zieh weer dieiHt willen begeven 2o de ultgUtü t HD Hions van f l f2 50 en f5 tot eon bedrag van ton hoogste 2ri mitboeu Hot woord werd gevoerd door don hee Tl oelHira dlo do Hogeeriug imido braoh voor do door baar genomen moatregolonl on er ten sterkste op aandrong in leder geval onzo onzijdigheid togonovor olk der oorlogvoerende partijen te handbaveu Do heor Dr IJos stelde do Kegoering i euigo vragen n l lo of de Hogeeriug maatr elen daoU te lieiiien Éot edn iijilBlyk vferarthriivini Vbu tHitaUnj sverpliohtïbsinJii i iiiitjo l aiwla tldij éj inaiAniié ixtenibai i l sjndicaat i t i l i j Door don Uoor de Muralt word gevraagd of Ion behoeve van do Kaï o leden die m de tegenwoordige omstanü lg hi3den lijdelijk in uiLlitalreu dlonst woi Hohen te treden geen ontbofting kon woeden verleend van hunne verplichting om dau outBlag als Kamerlid te nemen Dok door don Ilr Aallwrse word aan de Hegeerlng een dergelijke vroag gericht ftlfl door den hoer Bos Do MinlKters Gort v d Linden Treiib beantwoordden de sprekers Miuirtter Troub wenschto thans niet treden in een moratorium doch waa w e bereid nl het mogelijke to doen om cat fltrophen lo voorkoinoa O a word door hein eeu circulaire gorloht aan allo Rechtscollegen de Raad van Toezicht en Discipline bij de vorHchlllondo Balies en do Deurwaarders om gebruik te maken van hunne bevoegdhoid en goon exeeutlcB te doon plaats vinden of faillinsomouten uit to Hpreken die blijkbaar een gevolg zijn van de ongunstige economlBche oniHtandighodon waarin wij thans vorkceren Naar wij vernomen hebben verschlllondo Kamerleden zich boreld verklaard deRogeoring waar zulks noodig In van dienst te ïljn De strijd om Visó Een speciale berichtgever seint aan het Hbld uit Maastricht De oorlog ia begonnen neon meer dan dat de slachting heeft een aanvang genomen Met felheid met verbittering wordt gestreden De Belgen zijn door den aanval op hun grondgebied schier tot het waanziimige opgezweept niet alleen de soldaten alles vpcht mee uit ieder zolderraam uit iedere kelderopening dceigt den Pruisischen soldaten het reioordend lood te bereiken Achterblijvers worden horh aaldelijk in het door hen bezette gebi wl neergeschoten een groot aantal ftisillades heeft reeds plaats gehad van ï uannen die met de wapenen in de h and uit hun woning worden gehaald on op de plaats zelf terechtgesteld en dat veroorzaakt weer nieuwe wraakoefeningen nieuwe dolle verbittering In Visó is het den afgeloopetn nacht vreeseiyk geweest Ongeveer half één homieawden de Duitschers hun poging om de rivier over te trokken en onmiddellijk daarop Üikkerde van alle kanten het vuur dreunden de zware kanonnen van de vestingen ratelden do mitrailleurs knalden de geweren en veraproidde zich een regen van het moordende lood over het stadje Een van de vele vluchtelingen die evenals vele anderen dezen mc on het stadje verliet vertelde m j Niemand in heel Viae hoeft dozen nacht oen oog toe gedaan We hadden ons nog op de gewone plaatsen ter ruste begeven maar tqen van alle zijden de schoten weerklonken toen we de kogela hoorden fluiten toen kropen we weg in deu kelder on zoo hebben nagenoeg alle inwoners den nacht doorgebracht Deze uren van angst zal ik nooit vergeten Toen ik naar het bedje van mijn kind ging lag daar een kogel on lor de dekens Het lood had eerst het huis doorboord ook do boddeplank donh waa in het kussen blijven steken Wanneer ik een oogenblik naar boven ging om te kijken zag ik aan alle kanten huizen in brand staan Het huis van mijn buurman werd van voor tot ochtor doorboord Maar voegde de man er in al zijn ellende en de herinnering aan de doorgestane angsten triomfantelijk aan toe Toch zijn de Pruisen nog niet over de Maas Wat hot laatate betreft dat ia tot dit oogenbllk acbt uur s avonds juist Zooals ik reeds seinde is hot een onkelen keer gelukt kleine troepen af iloelingen over te zetten maar nauwelijks waren dit weder een 40 of 50 man of een welgericht granaatschot maakte aan de overtrekkende beweging oen einde en van voor afaan moesten de Duitschers wedor beginnen Waren die kleine troepenafdeelingen afgesneden van het hoofdleger dan werden zo óf krijgsgevangen of doodgeschoten vermoedelijk het laatste want aan do overzijde in hagen en boschages lag ook de Belgische infanterie Zeker ia dat de verliezen vooral aan do zijde der Duitschers reeds groot zijn Op het oogenblik zijn hier te Maastricht ongeveer 00 sewfli dftnJttiniiong brapht y n y f m vi f rpfV ü ovMl flen n Ï og zoq juwt isag tk oöfj goeaVlij Vo hot AugustijnengcDOuw binnen gaan om den stervende in zijn laatste oogenblikken bij te staan en hom do vortrooating van zijn geloof to brengen Eerbiedig week de menigte ter zijde Ik merk biorbij op dat het aantal gewonden dat hier gebracht ia absoluut geen maatstaf van de geledon verliezen s deze zyn op dit oogenblik nog niet te schatten Hot Nederlandsche Roode Kruis beweegt zich lang niet over het gehoelo terrem demeesto gewondGU WordoniddtaaMde Duitflahói 9 el roed igBnom a ienjde lijfceA teat mem vooriompig ligbeOi i Naar de Duitschera mededeelden rukken thana van alle kanten versterkingen voor hen aan om don overtocht zoo spoedig mogelijk te foreooron t zq door het zoo goed mogelijk heiatellen van de opgeblazen bruggen t zij door het leggen van pontonbruggen Maar morgon zijn we vaat on zokorin Luik dus voorapolde een der Dnitache officieren waaraan de Belg diemij de opmerking overbracht toevoegde dat deze officieren waarschijnlijk stOTkor in het marehoerondan in tijdrekenkunde of atrategio zijn Voor den oningewijde is het natuurlijk niet uit te maken hoe lang hoti g kan duren Den geheolen nachtenden geheolen dag is gestreden totWit Huia een vlokje vlak aan de Hollands che grens ob dusverre hebben de Dmtachers echter mot de meeste zorgvuldigheid vernieden die grens te overschrijden maar m er zuidelijk word schier overal gevochten bij Mouland by Berneau en verder Vier vliei niachmes namen aan de bewegingen t Ier troepen deel Ook nu weder kon f m enkele dezer machines door het gewoel Vuur getroffen worden Markti ierlchten Goui a ü Aug 1914 Granen Van reregeldon handelUI natuurlijk in dit ai tikel geen sprakein de gegeven omstandigheden üraBoii zijn belangrijk iiooger i nkeleöO o of meer Keno noteering is eze week dus nïet to geven Veemarkt Aanvoet zoor gering Geen animo voor den handel Prijzen benoden de waarde dos geen noteering tf =5 G 2iS =5