Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1914

De Directie der 1 0 12545 Vrijdag 7 Augustus 1914 53e Jaargang GOIDSCHË Versohijnt dagelijks lAl behalve Zon en Feestdagen WATERLEIDI G MMTSCHAPPIJ verzoekt een ieder dringend een zuinig gebruili van LEIDINGWATER te willen maken Hoewel aan het Pompstation nog voor geruimen tijd steenkool en andere grondstoffen aanwezig zijn meent de Maatschappij echter wegeps de ernstige omstandigheden waarvan de duur niet is te beramen tijdig de medewerking van het publiek te moeten inroepen teneinde zoolang mogelijk m de behoefte aan leidingwater te kunnen bl veil voorzien GOUDA Augustus 1914 PRIJS VAN llE T ABONNEMENT Ver kwiirtaal f 1 25 lilrm franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem fr inro per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten deii Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 PRIJS 0ER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysniinimer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend Dienï taanhiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters on randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BEINKIIAN EN ZOON De Oorlog De houding der S D A P in den Duitschen Rijksdag Over de houding van de Duitsohe ociaaldemocraten schrijft Het Volk onder het hoof Onbegrijpehjk o m het volgende De morgenbladen brengen het bericht dat in den Rijksdag allo partijen hun toestemming hebben gegeven voor het oorlogscrediet ook de sociaal democraten Wij moeten aannemen dat de Duitsche partij niet heeft geprotesteerd tegen de oorlogsverklaring door de Duitsche regeering aan Rusland en Frankrijk gedaan niet geprotesteerd uit alle macht tegen de schending van Luxemburg s neutraliteit en van Belgie s onafhankelijkheid De weinige berichten die ons omtrent de houding onzer Duitsche partijgenooten bereiken wijzen er heon dat ook thans in Duitschland algemeen de overtuiging heerscht dat Rusland niet Duitschland de aanvaller is In ded Rijksdag heeft de kanselier verklaard Rusland legt den fakkel voor onze deur Dit is de leus waaronder de Duitachers hun aanvalsoorlog voeren Een aanvangsoorlog tegen Frankrijk waar de laatste daad van Jaurés de regeering hield in de baan van den vrede Een oorlog waarbij het gegeven oord voor Luxemburg s neutraliteit Bonder een spoor van aarzeling wordt geschonden en waarbij Belgie s zelfstandigheid aonder den geringsten Bchroom onder don voet wordt geloopen Onze Duitsche partijgenooten schijnen mode in de meening te verkeeron dat het in dezen oorlog gaat voor of tegen het Russische tsarisme Dit is de eenige verklaring die wij vinden voor hunne houdmg Van eon oordeel over de partij onthouden wij ons tot wij de beweegredenen kennen voor haar gedrag Maar óén woord moet ons hedeii uit het hart de houding der Duiteche partij is ons onbegrijpelijk Dat de Nederlandsche socialisten niet alleen staan in hun oordeel over den oorlog door Duitschland begonnen blijkt uit een manifest van een Duitsohe socialistische leerclub te Parijs door de Temps gepubliceerd Daarin seggen deze Duitsche socialisten hun vaderland lief te hebben maar niet langer een land te kunnen beminnen dat e n vredelievend volk aanvalt Zij spreken do hoop uit dat deFransche wapenen zullen zegevieren Nederland s positie ten opzichte van de oorlogvoerende mogendheden In Het Volk van Woensdagavond komt een hoofdartikel voor waarin de schending van Belgie s neutraliteit door Duitschland in scherpe bewoordingen wordt afgekeurd Het beschuldigt Duitschland ervan dat het een zuiver aanvallende oorlog tegen Frankrijk is begonnen en dat het om louter militaire redenen en onder de meest doorzichtige voorwendselen een nijver en vreedzaam volk a a de Belgen hoont en vertrapt Komende tot de bespreking van onze positie beschrijft het blad die als meer dan akelig en zegt dat daartegenover die van België bijna te benijden is Dit weet nu waar het staat terwijl wij een speelbal zijn geworden van de omstandigheden JËet grootste gevaar voor ons is dat Engeland nu onze neutraliteit zou schenden en Nederland daardoor in de noodzakelijkheid zou komen te gaan staan aan de kant waar ongeveer de unanimiteit van het Nederl volk niet staan wil Een bijkomstigheid van ernstigen aard is nog deze dat een botsing met Engeland onmiddell k onze koloniën in het geding brengt Duitschland voert een politiek van een aard dat het onzerzijds geen enkel offer waard is Wint Duitschland den strijd dan is onze onafhankelijkheid niets meer waard De vraag kan daardoor opkomen of een ingrijpen onzerzijds om de Fransch Belgische kansen te versterken uit een oogpunt van zelfbehoud goon wijze pohtiek is Er gaat door ons volk een sterk gevoel van solidariteit met het aangerande naburige land welks bewoners voor het grootste deol zijn van Nederlandschen stam Vertrouwen wij dat de regeoring haar oor to luisteren legt waar het hart van de natie klopt Volgens Het Volk van gisterenavond moet een groot aantal partijgenooten geprotesteerd hebben tegen het slot van dit hoofdartikel In afwijking met den inhoud van het artikel heeft mr Troelstra in de Kamerzitting van gisteren de verwachting uitgesproken dat de regeering zal blijven voortgaan met het vergissing zijn getroüon door Duitsehguwoeivuur in den nacht In Maastricht heerscht eou ongowonq stemming Men hoort er overdag on fi nachts het gebulder van het geschut over de grenzen en den ganscheu dag ryden auto s van de inderhaast tot hospitaal van bet Koode Kruis ingerichte oude Augustijnen kerk naar het slagveld en terug Oe zwaargewonden wordoa naar Maaiitncht gevoord waar cliirurgische hulp orleend kan worden de lichter gewondon ontvangen hulp tu Eysden lieden was echter een ttlegram ontvangen van bet Hoofdbestuur van het Koodo Krui waarm er aan herinnerd werd dat bet aan hut ambulance personeel verbodeix is o or de grenzen van het llijk gekwctsiea op te gaan nemen Ten Z van Mesoh eelt Nederlandsch grensdorpje trekt een groote Duitsche troepenmacht de MaaH over langs d u heerweg van Aken naar Kouron Ie Goiflte Voeren die vlak langs onze griais loopt Men hoeft hier het volle gezicht op het Duitsehu kamp gelegen in een naar de Maas afhollende vlakte Het zijn do troepen die naar Luik on andere voatingen opgaan un over de Maas moetan wat over de noodbrug slechta langzaam kan gaan Men zou aan reusachtige manoeuvres denken zoo niet telkens aohter do heuvels het geweervuur ratoldo on men de ernst niet zag die op do gezlohteu der manschappen te lezen staal l On vertrouwbaar ooggetuige vertelt dat hij in het dorp Bernau ten Zuiden van den weg doodgesfflioten dorpelingen In de straten hoeft zien liggen Het waren mannen die uit hun ramen op de Duitschors gcachoten hadden In hot Hoode Krulshosp taal zijn op het oogonblik il gewonden op Oalvanenberg 23 en in llyaden 27 Morgen worden 1 Duitschora begraven l on patrouille van 2Ü i uitscherSf die van de hoofdmacht afgedwaald waren on bi Monlonakas de grens overschreden bod Ion hebben zich aan onze grenswacht overgegeven en zijn te Maastricht binnengebracht Vannacht hoeft men te Maastricht zeor hevig kanonvuur gehoord Tegen don morgen nam hot af llernau enkele kilometers over do grens aiet Pr vreesolijk uit Gofusileerde inwoners liggen bij dozijnen langs de wogen Scliepen aangehouden L0ND N Augfl De Daily Telegraph verneemt uit GilJraltar dat drie Duitsche stoomKchepou waarvan do lading oen waarde heeft van 30 1XK p st door Kngolsche oorlogsschepen zijn aangohouden nomen van maatregelen tot handhaving van onze neutraliteit De sympathie uitgaande naar België zei spr zal men niet beter kunnen bewijzen dan met de handhaving der neutraliteit te staan of te vallen Wij kunnen ons met dit standpunt beter vereenigen dan met dat van den schrijver van het artikel in Het Volk aangezien wij vooralsnog geen reden hebben aan de opreditheid var Engel and s verzekering dat het onze onzijdigheid zou eerbiedigen te twijfelen Duïtsch Uttimatium aan Italië Naar aanleiding van het letegiaiii aXa zou iJuittichland aan itah een ultimatum hebben gezonden hetwelk wy gisteren oniter de meeste reserve mededeelden merken WIJ nog het volgende op Terwijl Duitschland zich than m oor log bevindt met itusland i rankrijk liolgiö en l ngeland en Oostenrijk zich forlueol in oorlog beschouwt luct Servië onKusland doch als bondgenoot vaul uitschland inderdaad ook i l oorlog is metF flnkryk en Engeland verkeeron wenog steeds in het onzekere welke houding Itallö tn het conflict zal aauaemen Die onzekeriioid brengt ons er toe meerguwi ht aan bedoeld telegram te gaanhechten dan het oppervlakkig lieschouwdwaard is Wat wel waarschijnlijk mag hecten is dat Duittichland en OobIlut or bij Italiii op aandiingeu opunltjk hi Kgde te kiezen terwijl van de zijde van de Triplo entente al het mogelijke zal worden gedaan 0111 Italië te bewegen onzijdig lo blijven JJati deze onderhandelingen zouden heblicn gelold tot een ultimatum van Duitsche zijde kunnen wij echter niet aannemen Hot zou kunnen zijn dat Italië in dezenoorlog voornemens was de rol te spelen dio Koomenlé spoelde in den Dalkanoorlog en dus rekende op winst zonderdaarvoor mee te vechten DU zou dü bondgenooton kunnen prikkelen tot oen onwelwillende houding tegenover Italië 1 en ultimatum nan een bondgenoot goste d is echter zoo iets ongehoords dalmcQ er zelfs in deze dagen niet aan boho t t geloovon De strijd om Luik Aan verschillende tetogrammen ontleonen wij nog bot voegende Uit mededeelingon van Duitsche gewonden lilijkt dat hot landvolk op de Belgiöcho grensdorpnn zich geducht hooft geweerd en ook dat enkele Duitschors bij Duitsche schepen mot steenkolen geladen ter hoogte van Archangel in beslag zijit uonomen Het DuUsDhc stoomschip Pomau komende van Ardiangei on iieslemd voor Zaandam gisteren te IJmuidon binnengoloopen rappoEtoiirt volgen do N K rt in den nacht nabij Terschelling to zijn aangehouden door 12 Lagolsche torpedobooten die de l emanning gelastte bet schip te verlaten waarop do maclilne van de Pcmau gedooitelijk onklaar wei d gemaakt Na ingewonnen instructie bij don commandant der torpodoflottille werd de hemaualng van do Poman vi ygelaton en hot schip vergund door te stoomen op grond dat het stoomschip vóór het uitbreken van den oorlog do haven van Archangel had verlaten Te Pahnoiith zijn door Fngelsche ooriogsbodems als imit blnnengelirocht do Duitsche pakketboot Prinzessm Cecilie van do Hamburg Amerika ijn on de Prlnz Adalbert LONDEN 6 Aug Te Harwich zijn als gevangenen aangebracht 28 overlevenden van den Duitschen mijnonlegger Königin Luïse die GO mijlen van Harwich door een Britschen torpedoboot vernieler in den grond werd geboord Van de Duitachers waren i ernstig gewond De Engelschen leden geen verliezen £ r werden sleohts vier schoten gelost Ens eland Duitschland LONDEN 6 Aug Het Engolsche Parlement keurde heden een oorlogscrediet van 100 millioen pond good Minister Aiquith deelde mede dat Duitschland aan Engeland het onwaardige voorstel doed om Engeland Franache koloniën on België te boloven indien Engeland neutraal zou blijven Het laatste gedeelte van dit telegram duidt op zulk oen schanddandvan Duitschland dat hot ons op ditoogonblik waarop deze mededeolingnog niet nader is bevestigd niet mogelijk is de juistheid daarvan gehee te aanvaarden Rfu In aansluiting aan bovenstaand telegram ontleenen wij aan de N R Crt een nittrekael van de rede van Asquith Hij verdedigde de houding van Engeland in de crisis en herinuorde aan Grey fi krachtige en volhardende pogingen ten gunste van oen eervollen en duurzamen vrede Verder herin I d a V iti c AugB Uit St Potersburg Times gemeld dat lü LONDKN G wordt aan de hot zou niet moeilijk vallen het adres te inden Had hij dtwr hot voorval op straat geen recht om daar een bezoek te brengen Ken stem in zijn binnenste zi lde hem dal dit meisje niet geschapen was om er oen iichtzinnig avontuur moo te beginnen Ku toch als hij Hruno graal von Thumfols met het burgermeisje in nadere aanraking wüde komen kon dan andors zijn bedoeling zijn Hij richtte zijn opmerkzaamheid op het toonoel en het duet tusschen Fauro en Nilson boeido voor oen oogonblik zijn aandacht Maar toen hot scherm viel na de eerste acte keorifo zij zich om en koek mot zijn tooneclkijker rond of liij het lieve meisje ergens ontdekte 1 n ja daar zag hij haar Ze zat op de voorste rij van de eerste galerij Met blijkbaar genoegen keek zij vroolijk rond mvm kon haar Bfuizlen dat het genoegen van dezen avond voor haar Iets bijzonders was Zij had haar mantel opengeslagen on den hoed afgezet zoodat haar taille gunstig uitkwam en baar lokken van dwang l evrijd om haar hals fladderden denDaar nam zij den kijker van h r buurvrouw over en Üot haar blik door de raal zwerven Toen Haar blik ontmootto den zijne vcrfwhrikt liet zij den kijker zakken en bogorr met hare moeder te spreken doch zij haar kleur niet goed verbergen al leunde zij hot hoofd in de rechterhand Toen zo do hand wegnam speoldi een fijn lachje om haar mond dat een mengoHng scheen van vorlegonheid m vreugde Zij lst dat de aandacht van zeker iomand op haar gevestigd waH en dat maakte haar beschroomd en tevens gr lukkig Maar waarom was llruno toch naar dl opera gegaan Juist nu dacht bij or aan Vreemd toch dat hy daar nu pa aan dacht Hij zou hier voor de eerste maal de vrouw zien die zitn oom voor hem bestemd had Ily richtte den kijker naar don tweeden rang rechts de derde loge Ja dat was zijl Zij aUecn kon hot zijn Al had hy het nommer van do loge vergeten hy zou toch nergens anders gezocht kunnen h ij en Wat een indrukwekkende verschijningl Wfik een eigenaardige schoonheidt i n welk oen tegenstelling met de maagdelijke IjekoorI ijkheid van het meisje uit Wilhring Ja zij leek wel op Catharlna Cornare zooals zijn oom hem gezegd had Hot was werkelijk geen wonder dat bijna alle heeren hun kijker dien avond eena of meermalen op haar gericht haddon Gooden avond waarde graaf lioordo do jonge man onverwacht naast zich oen verrasfllngl Dus go zijt weer rukt sprak do jongeman Ik bid u wol om verschooning Vf gt u nog om verschooning terwijl u ons uit zulk oen groot gevaar gei d hebt l ja viel de oudere damo nu m Wie weet wat er gei curd zou zijn alB u geachte hoor mogen wij den naamvan onzon rodder vernemen Mijn naam is Tumïels Ik boot LmUie Nlsser om a te dienen mijnhec V n dU kind heet Gonoveva oen vreemde naam mijnheer vindt umol Maar wij noemen haar kortweg I efjo Ziet u mijnheer Thumfols ik benaltijd angstig als Wij onze rustige woningm Wilhrlng verlaten om een reis naar dostad te doen want voor ons is heteen reis Telkens als ik in de tram stap i id Ik oen Onze Vadertje en vandaag heltik nog tot Eofje gezegd omdat ze dolgaarne naar de opera wou maar daarzijn we aan de trap on mijnheer gaat zeker niet op do galerij boals wij Nogmaals hartelij k dank viel het meisje in terwiji zo haar redder de hand toestak Gooden avond Juffrouw Kefjo zeidohij zacht haar hand in de zijöo drukkend Het volgondc ooegy U gflp ifet schoone meisje uit het gezwB erowenoö Zal ik hot liovo kmd ooit weerzien vroeg de graaf zichzclvcn af terwijl hij zijn plaats in het partprro opzocht Thnrnfols herhaalde don naam der oudere dame Kmilie Niaser Wabrlng die haar bij den arm gr6ep Juist keerde ZIJ zich om daar zag zij nauwelijks vijf öchredcn van zich verwijderd de woest snuivende rossen De koetsier trok de leidselsaan de paarden steigerden hoog en Htormden toen weer voort Ü ij zag het gevaar en uitte oen kroct van ontzetting de ontsteltenis deed haar ats vastgenageld op dt i iiaAts blgven Op i inw voeldd ZIJ een krachtige hand djo haar wegrukte terwijl een andere hand mot den wandelstok het naaste paard bedreigde DU allea ging zoo vlug dat ztj nauwelijks van den schrik bekomen was toon zo aan den arm van den jonkman voor hot oporagebouw stond Schoolt er iets aan moeder waahaar eerste vraag Neen Goddanjif antwoordde do otfdc Zie toch eens MB onze redder la Wij zijn i veel dank schuldig mijnheer stamelde yet meisje terwijl zij denjongen heer nkeok die nu haar armHlsliet en met oen bulging tot afscheidwilde heengaan Ik Ijen verheugd u oen kleinendienst Iwwozen te hebben on ik hoopdat dit voorval voor u geen emstigo gevolgen zal hebben Is u weer geheel vandon schrik hersteld Of u ziet zoobleek zon u soms een kleine verïrissching willen gebruiken Hartelijk dank antwoordde het rocisjf Ik ben gohocl wel alloen de arm doet mij eon weinig pijn Daar ik u zoo onzacht heb wegge FEUILLETON Se±je Een jonge danio vorlict een tram on hielp L n lii aardo dame uUHtappen Ui iiucndo nooit U ts gtzion to hobbon dat iH tUiker i n bekoorlijker wae dan die jonsi dame met haar blauw fluwoclen h M li i waaronder weelderige blonde irtc km te vooracbijn kwamen en wier fraaie liohaamHVonii zoo schoon uitkwam dooi haar nauwsluitend tluwcelen manteltje Do koele avondlucht had aan baar friswhe wangen een roodo kleur gegeven niaar nog donkerder werd dat rood toen bemerkte hoe de bewonderende blikken van den jonkman op haar rusten Daar gebeurde onveTwacht Iets dat de ionkman in weinige sprongen aan de jdo Vfta hot schoone meisje bracht tS ® paarden voor een sierlijk rijtuig Mt juist oen voornaam gezelschap naar ile opera had gebracht kwamen in vollen jtlop op de plaats aan waar de twQc do tram verlieten De menigte week uit naar links en n hts voor de paarden die door den f koetsier bijna niet moor in bedwang kon 4wi gehouden worden Ook do jongedame u wol tijdig gevlucht zijn als zo zich Jiiet met de oudere dame bemoeid had Iej de¥ed E Alter 269a Gedempte Gracbt 269 DEN BAAQ ffeeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Wat hlerl Bruno keerde zich ora on grootte een kleinen man met blonden baard en een gouden lorgnet op don nous Hii herkende een oud sehoolkamoraad van het Tlieroflianum dien bij later in de Jockoyclub meormalon ontmoet had hot was baron BourlionBfl Wordt vervoïgd 17 Aug Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 u Armenzorg OnderstandsGommissie Beleefd veraoekenwij geregeld tijdig mededeelng te mOge iI ontvangenTU vergadecingcn concerten vermakelflkheden enz m deze dan in onw agenda te vermelden Electr Dr A Brinkman Zn Gouds Oetrouwd i P A SCHROOT en L V PRINS die mede namens wedatzijdsoh iamilie dank zeggen voor de vele en groote bewijzen van belangatelling in de afgeloopen dagen ondervonden BoTTÜBDAM 6 AogUStUB 1914 Heden overleed onze lieve Moeder Behuwden Grootmoeder Harmanna Maria Pitlo weduwe van den Heer Adriaan Pilh in den ouderdom van 73 jaar Lisse ö PITLO Qouda E W H PITLO B PITLO Kbctwiq en kinderen Leiden A G VTÜW Ahnheh 2 Augustus 1914 Beeoeken kunnen niet worden afgewacht Mpë Iprk aangeboden aan ieder man of vrouw Bepaalde kennis niet noodig Inlichtingen worden op aanvrage gratis verstrekt doof TH PORTA Bierset Luik België Uw Lichaam bij tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beste en goedkoopste middel hiervoor zij Laieerpillen van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbloed verwijderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slgm enbevorderen den stoelgang Prijs perdoosje 2B en 50 oent 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Pa WOLFF Co te Rotterdam bij E YAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Adverteert in dit Blad Nobilisaüe Roóde Kruis bereid mochten üljn b schikbaar te die Ingezetenen van GOUDA stellen de volgende artikelen IJzeren fiéii ijersoonsbedden ligstoelen matrassen kussens lakens sloepen dekens handdoeken servetten manshemden zakdoeken borden glazen messen vorken lepels tafeltjes stoelen worden verzocht opgave te doen met nauwkeurig adres waar de goederen kunnen worden afgehaald Zij die hun meubelen alleen in bruikleen wenschen te geven worden verzocht dit uitdrukkelijk te melden en die goederen op duidelijke wijze vaB hun naam te voorzien Ofigaven worden ingewacht liefst dodelijk bij Mevr VAN ITEUSON Graafland Mevr VAN DER STRAATEN Spruijt of de Secretaresse N J SCHELUNG Maandag a s verschijnt de 1 Groote Oorlogskaart met opgave van Forten enz van Eu pa Prijs i Gulden Bestellingen worden nu aangenomen door den Boelihandelaar J T SWARTSENBURG i 0ERPO5ï 51BAR OOUBA DE ZUID HOLLAUDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Comraissarigsen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TPN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING g De Maatschapp sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige Voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren t BOVWllIBBmTBH Have te Scfe ON eeeii en Mj C MjArmHKH treêtHutem te tlauéa Abonneert ü op dit Blad KUNSTTIIitDEN en BEBITTEH PH HARTOGS 8 lluren i IO IZ GmI Botarslaat 8 tegenover l Boich e 1 7 Banlhsmslraat U ROTTERDAM 10 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant tteedê tmeeeê Deze advertentieQ kosten sleebis bÜ TOornitVeliIing 1 6 regels i 0 35 voor elke regel meer 6 centa Opgaai uitsluitend aan het Bnrean A Ca EitTID Koopt g eheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnia te ontbieden Brieven worden vergoed Let s v p op NAAM an ADBB M llej de WeiE ALTEB 2 9 Ged Gracht 269 DEN HAAG