Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1914

nerde hq in scherpe oorden aan de wijze waarop Dnitschland heeft getracht Engeland s onzijdigheid te koopen en verklaarde dat Engeland zichzelf met schande zon hebben overladen en de belangen van het land zon hebben verraden als het de schandelgke voorstellen van Dnitschland had aanvaard Luide toejoichineen Voortgaande zeide Asqnitb De Belgen zyn aan het vechten en vergieten hun bloed thans voor hnn land Wat zon onze positie zijn geweest indien wij het schandelijke voorstel van Dtiitschland hadden aangenomen laide toejuichingen Wat zouden w gekregen hebben indien wij hadden toegestemd Een belofte en meer niets gegeven door een mogendheid die op datzelfde oogenblik kennis gaf vnn zijn voornemen om zijn eigen verdrug te schenden toejuichingen Wg zoQJen onszelf met schande hebben overladen en de belangen van ons land hebben verraden indien wij na zulk een voorstel nog geaarzeld hadden of het in beraad hadden gehouden Asquith zeide voorts dat de oorlog aan Engeland was opgedrongen dat alles in het werk had gesteld om den vrede te bewaren De regoeting is vol vertrouwen zij heeft het zwaard getrokken voor een goede zaak lulde toejuichingen De Duitschers In Belgiü BRUSSEL 6 Aug Uit Luik wordt geaeind dat hedennacht het vuren voortduurde Een Duitsche troepenafdaeling kwam binnen het fort Fléron dringen terwijl Dnitsche cavalerie er in slaagde in de stad Luik door te dringen De cavalerie kwam in de straat waar zich het bureau van den Gene ralen staf bevindt doch daar gelukte het door den krachtigen tegenstand der Belgen de indringers te dooden of te overmeesteren zoodat Luik behouden bleef Vermoedelijk is dit een nieuweaanval der Duitschers op Luik welkeook nu door de Belgen we d afgeslagen Rkd Men meldt aan de V R Ört Paarden uit den strijd b i Vise te Maastricht opgevangen zijn naar Breda overgebracht Zij waren nog van zadels voorzien waaraan de vlijmscherpe sabels nog hingen en waarop de soldatenmttts met zakboekjes van dan voormaligen berijder zich bevonden Het Paleis des Konings te Brussel is ter beschikking gesteld van het Boode Kruis Uit Luik wordt d d 6 Aug aan eNieuwe G zet geseind t Zes Dnitsche officieren in Engelacpo uniform boden zich vanochtend a n in de bureelen van den generalen sttef te Luik en verlangden bij generaal Leman te worden toegelaten Zij werden echter onderzocht en het kwam uit dat zij Duitsoher waren gekomen met het plan generaal Leman te vermoorden Zy werden op staanden voet omvergesohoten Pransche troepen in BelgW Volgens de Nieuwe Gazet is een zeer sterk Fransoho legermacht te Leuven aangekomen en is deze dadeiyk op weg naar Luik getrokken EngelKhe troepenlanding in BelgiC De Indépondanca Belgo on andere Belgische bladen melden dat Engeliche troepen aan de Belgische kust zün ontsoheept teneinde in samenwerking met do Belgen en Fntnsohen op te treden Hier volgen enkele De Indépendanee Beige zegt uit goede bron te vernemen dat Schotsche regimenten van het Britsohe leger reeds bezig zijn aan de Belgische kust te landen De Btoile Beige meldt volgens een Woensdagmiddag ontvangen telegram uit Zeebruggo dat en Engelsche vloot voor Zeebruggo ligt De Nieuwe Gazet schrijft Woensdag zgo op verschillende plaatsen Engelsche troepen in BelgiS geland TusBchen half twee en 2 uren is generaal French van het Engelsche leger na zich op de bureelen van don staf begeven te hebben van het station du Luxembourg te Brussel naar een onbekende bestemming vertrokken Generaal French werd hartstochtelijk toegejuicht Er werd L vo Engeland geroepen De burgerwacht die wegen en bruggen bewaakt heeft de militaire eer Iwwezen Da oórlogstoeatand in en om Antwerpen Antwerpen bereidt zich voor een e V aanval van Duitsche zijde voor op een gedochte tegenweer Aan een correspondentie in de Telegraaf d d 4 Augs van daar verzonden ontleenen wg het volgende WH leven hier reeds als ware de stad belegerd De burgemeester heeft een proclamatie uitgevaardigd waarby de winkels gedwongen worden den ganschen dag open te big ven en bun waren te leveren aan een door de krygsoverheid vastgesteld tarief gesteund op den marktprijs der drie laatste dagen Deze proclamatie luidt dat er levensmiddelen genoeg voorhanden zgn en dat hy die weigert te verkoopen door militaire macht onteigend zal worden De verdediging der stad is verzekerd Met koortsachtige haast is er gearbeid aan het stoppen van alle bressen in de vestingwallen en in den omtrek van de stad wordt alles lett rlyk kaalgeschoren boomen omvergehakt dreven en tuinen verwoest huizen en villa s afgebroken Alles is gereed om de polders onder water te zetten Nu acht niemand het nog onwaarschgniyk dat Antwerpen een beleg te doorstaan zal hebben Nu is Dnitschland toch ook met Engeland in oorlog en het laat zich niet voorstellen dat Dnitschland een zoo belangrgk strategisch punt als onze stad zoo maar door de Engelschen zal laten bezetten Iedereen verwacht hier een Fran ch leger en Engelsche oorlogsschepen vooral deze laatste We kunnen er staat op maken dat ze met een weergaloos enthousiasme ontvangen zouden worden Voor al wat Duitsch is is het leven hier onmogeUjk en zal ook wel nog vele vele jaren onmogeUjk bUjven Het is onfierekenbaar wat de Duitschers hier aan belangen don brand moeten laten En wat zullen wedoen met de Duitsche handelsvaartuigen die hier in zoo groot aantal in onze haven liggen Het is byna niet om te gelooven dat de Duitsche regeering de reedergen niet verwjttièd heeft om honr tïooten t laten vortrekkeh Hu vallen ze ongetwyfold in Engelsche handen want Wij zelf kunnen zo nu eenmaal niet pakken De hier achtergebleven Duitachers hebben last met de bevolking Zooeven zag ik een Duitscher omringd door zeker wel duizend inilende on tierende mensohen hg was geheel bebloed en het gelukte oen tairyke politiemacht maar niet hem uit de handen van het volk te halen Verscheiden personen werden onderverdenking van spionnage aangehouden en opgesloten zonder verdorenvorm van pttMoa Op liet oogenblik dat ik dezen br f verzond 8 uur s avonds is pe koning nog niet hier maar het is waarschgniyk dat hg dezen nacht nog zijn intrek zal nemen in het paleis op de Meir Zooeven toch werd daar de vlag uitgestoken Aan de stadspoorten werden dezen namiddag alle voorbggangers tegengehouden Zg kregen een spade en moesten medewerken aan t stoppen van de bressen die men in de vestingmunr gemaakt heeft om er nieuwe straten door te trekken Enorland Lord Kitchener Minister van Oorlog LONDEN 6 Augustus Officieel Lord Kitchener zal Aaquith als minister van Oorlog vervangen De Telegra teekent hierbg aan Viscount Horatio Herbert Kitchenerof Khartoum werd in 1850 in betlersche graafschap Kerry geboren bezocht de militaire academie te Woolwich en trad in 1871 als genieofficierin het leger Sedert 1874 was hg hootdzakeiyk met topografischen arbeid in Syrië en Cyprus bezig tot hu in 1882 in Egyptischen dienst trad In 1884 werd hg tot majoor bevorderd nam deel aan den mislukten Nglveldtocht tot ontzet van Khartoum on werd in 1886 tot gouverneur over het Roode Zee gebied en tot commandant van Sankin benoemd In 1888 tot kolonel bevorderd voerde hg by de gevechten tegen de Mahdisten het bevel over een brigade en werd hg in 1892 tot opperbevelhebber Sidar van het Egyptische leger met den rang van Initenant geHeroal benoemd Hy leidde den in 1896 begonnen veldtocht tegen de Mahdisten bracht hun op 2 September 1898 bg Omdnrman een beslissende nederlaag toe veroverde Khartoum en vernietigde de reet der vgandeiyke troepen van den Khalit Abdnllahi op 84 November 1899 bg Om Debrikat Ter belooning voor deze wapenfeiten werd hy reeds in 1898 als lord Kitchener of Khartoum in het Hooger huis benoemd en in 1899 tot generaalgoovemeur in Soedan aangeateld Op het einde van dit jaar hsid zyne benoeming tot chef van den generalen staf van het Engelsche leger in ZuidAfrika pUats en toen Igrd Roberts in December li 00 werd teruggeroepen werd aan Kitchener het opperbevel over de Engelsche troepen opgedragen Na den vrede van Pretoria werd hy tot generaal bevorderd en schonk de Engelsche regeering hem den titel van viscount benevens een dotatie van zes maal honderd duizend gulden In t jaar 1902 werd hg tot opperbevelhebber over de Enpelsch Indische troepen benoemd wat hg tot 1909 bleef In 1910 werd hg opgenomen in de commissie voor de landsverdediging EOSLAND PETERSBURG De beursoourant meldt dat de Duitschers den Bnsaischen grootvorst Conatantgn Gonstantinowitz krggsgevangen hebben gemaakt in Bad Wildungen DuiTSOHLiND RüBlAin Volksbetoogingen Londen 6 Aug Aan de Times wordt uit Petersburg een pynlrjke geschiedenis medegedeeld welke overeenkomt met een telegram uit Kopenhagen waarin gemeld wordt dat Russische diplomaten en hun echtgenooten te Berlgn ontzettend te lijden hebben gehad van bet publiek De Russische gezant werd gehoond en gescholden en het legatiepersoneel zelfs de dames met steenen geworpen bespuwd en met stokken geslagen Verscheidenen werden ernstig gewond en moesten in het hospitaal te Kopenhagen behandeld worden Deze tgding wekte groote verontwaardiging te Petersburg waar een woeste menigte een Duitsch koffiehuis Duitsche dagbladbureaux en verscheidene bakkergen plunderde Tenslotte begaf men zieh naar het Duitsche gezantschapsgebouw overrompelde de daar op post staande politie forceerde de gzeren hokken en drong het huis binnen De vloggestok gekroond dolr den Duitechen adelaar werd naiu beneden getrokken terwyi van het ameublement het behangsel de boeken zelfs van het linnengoed een vuur werd mmaakt Ook t portret van keizer wilhelm werd verbrand Een proclamatie van den Duitschen Keizer Dl ULIJN 6 Augustus De Kijkskaasetier maakt ilea volgL Dden oproep vau iaa keizer openbaar Aan het Duitsche Volk Sedert de stiohtlog van hel Rijk Is bet ii jaar laog het oprechte streven van luii ea mijn voorvaderen geweetit den wereldvrede te handhaven Onze tog nstanders benijden ons echter hetreF4Ult Ukt van ons werk Alle openlijke en heLinelijke vijandschap van Uost eu West en van overisoe hebben wij tot dusverre verdragen in het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid en onze kracht Nu echter wil men ons vernederen men verlangt dat wij met over elkaar geslagen armen zullen toezien dat onze vijanden zich gereed maken tot oen verraderlijken overval Men wil niet dulden dat wij in vastbeelotoD trouw onzen bondgenoot ter zijde sUtan die om zijn aanzien als mogondheid vecht en met wiens vernedering ook onze macht en oer verloren zoaden zijn Zoo moet dan het zwaard besiissen Midden In vredestijd overvalt ons do vijand Daarom opl Te wapen Klke weiteling elke aarzeling zou verraad aan het vaderland zgn Het gaat thans om het zijn of niet zijn van het Duitsche llijk dat onze vaderen hebben gesticht oui het zijn o niet zijn vao onze mocht en van den Duitschen geest Wij zullen ons weren tot den iaatsten ademtocht van man en paard Wij zullen dozen strijd volhouden ook tegen een wereld van vijanden Nooit ie een rijk overwonnen als het eendrachtig was Voorwaarts met God die met ons zatzgn zooBla hij met onze vaderen is geweest I Berlijn C Aug 1914 w g WILHELM Amerikaansche bemiddeling LONDEN Alhier werd telegrafisch bericht ontvangen dat in verband met het aanbod van president Wilson tot bemiddeling de secretaris van buitenlandsche zaken der Vereenigde Staten Bryan te Washington een bgeenkomst heeft gehouden met de gezanten van alle mogendheden BRUSSEL Te Antwerpen en te Gent hebben anti Duitsche betoogingen plaats gehad De Soir deelt mede dat de oudofficier der guides Prins van Croy wegens spionnage gearresteerd is PARI De Pransche gezant te Berlgn de heer Cambon heeft zich naar Denemarken begeven en zich aldoa in veiligheid gesteld T ï m n en laxxd LAndsborm Ofschoon w ernstig hopen dat een oproeping voor den landstorm niet noodig zal zgn geven wij hieronder den korten inbond van eenige bepalingen der Landstormwct 1913 Tot den landstorm behooren behondens eenige uitzonderingen 1 a ieder die van den dienst by de militie is vrijgesteld hetzij wegens broederdienat hetzij wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren bbroeder of halfbroeders hetz t del k of voorgoed wegene kostwinnerschap of wegens hét verkeeren in een bijzonder geval b ieder die heeft deelgenomen aan de loting voor de militie en niet is aangewezen om daarb te worden ingelijfd 2 a ieder die na volbrachten dienst bij de militie of bij de landweer uit den dienst Is ontslagen b ieder niet vallende onder a die gediend heeft bij de zeemacht het korps mariniers en de marine reserve hieronder begrepen bij het leger hier te lande het reserve personeel bij de landmacht hieronder begrepen bij de f otivernementsmarine in Kederlandschndië of by de koloniale troepen en bij het verlaten van den dienst gevestigd is binnen het Bijk in het Duitsche rijk of in het koninkrijk België of zich by of na bet verlaten van den dienst daar vestigt Tengevolge van deze bepalingen omvat de landstorm het manneiyk deel der bevolking van ongeveer het 208te tot t 40e jaar dat in zijn geheel voor s lands verdediging beschikbaar is met de wapenen voor zoover het daartoe bekwaam is voor zoover het de wapenen niet voeren kan met zgn arbeidskracht De dienstplicht bg den landstorm eindigt behondens byzondere omstandigheden met 31 Juli van het jaar waarin de dienstplichtige het iOste levensjaar volbrengt De landstorm wordt alleen o erofepen in geval van oorlog oorlogsgevaar of andere bnifcengewone omstandigheden Gewapende dienst wordt niet gevorderd van hen die boven onder lo a zyn bedoeld tenzg zij tevens onder 2o b behooren De landstormplichtigen die niet in ons land in Dnitschland of in België gevestigd zyn behoeven niet op te komen Ook behoeven voorloopig niet op te komen de dienstplichtigen die deel uitmaken van een categorie van personen te wier aanzien de dienst van den Staat van een provincie of van een gemeente dan wel een ander openbaar belang vordert dat zy de plaaj welke zy innemen in geval van oorlog oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden mede ten bate der landsverdediging voortdurend of voorshands bUjven bezetten Indien tengevolge van het verbUjf in werkeUjken dienst van een tot den landstorm behoorenden dienstplichtige voldoende middelen tot levensonderhond ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zyn gezin of aan dat waartoe hy behoort of waarin hy als pleegkind is opgenomen dan wel aan personen die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed of aanverwantschap bestaan dan wordt aan het gezin of aan bedoelde personen naar door de Regeering te stellen regelen op hun verzoek een vergoeding uit sRyks kas toegekend van niet meer dan f 2 voor elk dag dien de dienstplichtige in werkeUjken dienst is De tot den landstorm behoorende dienstplichtige die niet voldoet aan een oproeping voor den werkeiyken dienst wordt als deserteur behandeld zoodra hy ingevolge den last van den Minister van Oorlog als deserteur is afgevoerd De oogst De directeur generaal van d i landbouw heeK in verschillende oorden van ons land telegrafisch gevraagd hoe het atond met de verzorging vaa den oogst Het antwoord uit de overgroote meerderheid van die plaatsen ontvangen luidde dat het mot de verzorging van Aea oogst wel zal gaan dat men zooveel mogeli ernaar streelt olliaader te helpen en dat uit de industrie zooveel werkvolk beschikbaar komt dat men niet bevreesd behoeft te zijn voor gebrek aan de noodtge werkkraditen om den oogst te verzorgen Naar wij verntoien heeft de directit van den landbouw haar ambtenaren de landbouw leeraren en tulnbouwleeraren aangeschreven zooveel mogelijk de werkKaamheden te verlichten van de plaatae lijke comités tot onderling hulpbetoon bij de verzorging van den o st tot vorming waarvan de vereenlgingen op landbouwgebied door de directie van den landbouw bij circulaire zijn opgewekt Het nieuwe papiergeld Een gisteravond verschenen buil ng wone Staatscourant bevat de wett n betreffende amnestie en uitgifte van zUverbons tienevens het Kon Besluit tot vaststelling vaa den aiterlijken vonn a van de hoeveelheid van elke soort der uit te geven zilverbons Uit dit beatuU blijkt dat de kleur v a ondergrond vignet en rand is Uchtbrub voor de bons vaji 1 lichtblauw voor die van l 2 50 en lichtgroen voor die vaa 5 en de cijfers resp zijn in donker bruin donker blauw en donker groea De achterzijde der bons wordt oiet liedrukt Uitgegeven zullen worden ten hoogste tien miUloen zilverbons van een gulden vier millioen van twee m een halven golden en één mlUioen van vijf guj den dus totaal een bedrag van 25 millioen gulden welk bedrag wordt uitgegeven naar gelang daaraan ie l ehoefte blijkt te bestaan Staking te Zaandam Naar aanleiding van een conferentie tnsBchen de stakers en den Bond van werkgevers besloten de eerste de voorstellen van de werkgevers aan tenemen De arbeid zal worden hervat op de oude voorwaarden de toezeggingen tot loonsverhooging op 1 Januan en 1 Juli 1915 bUjven gehandhaafd Gevolgen van den oorlog Volgens berichten aan Het Volk schgnt het te Zaandam een kritieke toestand to worden ten gevolge van den oorlog Voor losse arbeiders ia geen werk moer te vinden De groote bedryven die voor export werken of grondstoffen nit het buitenland betrekken kunnen niet doorwerken Eenige grootbedrijven hebben reeds een aanzienUjk aantal arbeiders ontslagen Ook een paar cacaofabrieken te Wormerveer hebben dezelfde maatregel genomen Het baggerwerk voor de uitdieping van de Achterzaan ligt stil wegens gebrek aan kolen De schipperij ligt zoo goed als stil De stroocartonfabrieken in de Groninger Veenkoloniën zullen weldra hun i edryf moeten staken wegepa gebrok aan de voor hun bedrijf üoodige ongebluschte kalk die zy uit Dultschland betrekken Men tracht nu die kalk uit België te bekomen De mail naar Indië Heel wat belangstellenden vragenons hoe het staat met demailvaow naar Oost Indië Het ligt in de boiftieling dat de Rindjaiii van den Bfltterd Lloyd Zaterdagmiddag 5 aar vande Lloydkade vertrekt met brievenen briefkaarten geen aangeteekendestokken en drukwerken welke aan hetterrein tot kwart voor vieren worden gepQst De bopf4 aaJ A ö bpot bij dagUcht h t gUBch Kapaal pat seert Onderweg wordt alléén Port Said aangedaan Naar hier onderweg is de Ophir die in Marseille de toerieten van de uitgaande Tabanan zal overnemen omdat dezen niet over land naar Nederland kunnen terugkeeren De Ophir wordt Zaterdag 16 Augustus te Rotterdam gewacht Uitvoer van rgst Uit BaUvia wordt door Reuter geseind De uitvoer van ryst ia gestaakt Nieuwe actie van het Haagsche trauiporsoneel op komst Wij kwamen in het bezit van een manifest van de organisSties van het Haagsche trampersoneel in hetwelk zij punten opsommen waarin de dlrecüe der H T M hare beloHm bij het eindigen der staking gedaan niet zou zijn a komen en waarin het oordeel van de Haagsche burgerij hierover wordt gevraagd Wij kunnen over deze grle en uietoo doelen zoo oppervlakkig zou men z gen dat ze wel zeer ernstig moetei KJ om hl dezen tijd tot een nieuwe wiie van het trampersoneel aanleiding te geven Het wil ons echter toeschijnen lat de tijd voor een dergelijk beroep op het Haagsche publiek al zeer alecht gekozen is Waar op dit oogenblik alle partijschappen op zij worden gezet waar zellB tP Zaandam waar gedurende maanden een verbitterde strijd tusschen werkgevers ea werknemers Is gevoerd de schijnbaar onverzoenlijke partijen tot elkaar zijn g komen daar gelooven wij dat de organlsaties beter haddm gedaan hare grieveo althans voorloopig onder stich te honden Wij vreezen dan ook dat het tramperBoneel de sympathie van het publiek die het In de afgeloopen staking van krachtigen steun is geweest door deze daad geheel zal verspelen In de Rotterdamsche haven Het scheepvaartverkeer staat nu vrijwel stil Er ia sinds vannacht twaalf uur één Nederlandsch schip met arts geladen bianengekomen en één m g adi 3chip dat leeg ter reparatie 2ff Wilton s werf is gegaan Enkele ooT hier bestemde graanbooten heb 0i een andere bestemming gekregen agn in Engelsche havens binnengdoopen Naar zee vertrokken 2 Spaansche gehepen en één schip onder Noorsche vï Ê Gewerkt wordt er wemig en zeer langzaam Het wordt steeds meer noo om dadeUjke maatregelen te nemen teo behoeve van de bootwerkers die en dag méér zonder werk raken Hoek van Holland Hier is door de heeren C F Jas A Dvan Doorn J de Meester ds J van Haeringen en P M de Vetten pastoor een comité gevormd om bg mogeiyk gevaar voor de ingezetenen dat uit den tegenwoordigen toestand door de aanwezigheid van het fort kan voortvloeien zoodanige maatregelen te nemen dat het Ujfsbehoud verzekerd zy In een aan de ingezetenen gericht ehrgven worden zg uitgenoodigd om zicb alsdan allen nanr één punt te begeven Het ts de bedoeling om vanait dat punt dan gezamenUjk een goed inkomen te zoeken Het comité werd ingesteld op uit Boodiging van den burgemeester Uit Schouwen Duiveland Dinsdagmorgen ging de mare door Bruinisse dat er heden Donderdag geen mossels meer naar België uitjjevoord werden en dit gerpcht bleek spoedig waarheid te bevatten want j even later kwamen een 27 tal hooglartsen met volle vracht terug en dat wil voor de Bruinisser schippers wat zeggen als men bedenkt dat die mossels op zyn aUerminst berekend een waarde van f 1600 veïtegenwoordigen behalve die nog tor verzending gereed staan Een groote ramp dus voor Bruinisse dat voor zeven achtsten van de mosselvisschery liet seizoen wfis vos begonnen en een iötal b tón ifMh m j g ë in ï o j rUV deze etó èeyi ó VjlH Öefei 11 nabij ilóor dG ribg üip eU ïn wordt I Van een schilderijen ten toonstelling zonder schilderijen Men sohrytt ons Eenige te Westkapello verbUjf hon dendo schilders hadden do opeflbare ichool bekomen tot het houden oenor cbilderyontentoonstelling tydens de vacantie Alles was voorbereid en do ïentoonstol I ing zon dezer dagen gewnd worden thans lykt do vrot me kustplaats wel in oorlogfttoöStarAl allo Imizon Y inkwartiering oHdiihdL èelijlï tqrpGtlobctot4ö vbHï ftotJ Viraild tófl ïïabtön 5fti aiiè VaÜ =rt tól4e Tingen voor het badhuis de bgzondere school getransformeerd in militair hospitaal en de openbare school herbergt thans een compagnie infanterie in plaats van schilderijen VARSEVELD 5 Aug De boeren hier ten platte lande houden zich kalm Verschillende fabrieken in onze omgeving zyn reeds stopgezet Doboterfabriek ter plaatse bUjft doorwerken maar de boeren ontvangen voor hun melk boter terug daar deze niet kan worden uitgevoerd Eieren kosten 1 cent per stuk Een on ander is voor de boeren een groote schade Men meldt ons uit Amsterdam d d 6 Aug Aan den Minister van Landbouw Ngverheid en Handel is heden het volgende telegram verzonden Ondergeteekenden grossiers verzoeken Uwe Exellentie eerbiedig de hedenavond te behandelen maatregelen eventueel in die richting te willen leiden dat de leveranciers van rechtswege zonder eenige wetteUjke formahteit rentevergoeding kunnen eischen van open uitgestaan hebbende thans vervallen of nog te vervallen posten velker betaling uitgesteld wordt ÜergeUjk uitstel zal zonder dezen maatregel in enorme mate worden genomen door vele kleinhandelaren thans wel in staat tot betalen mede in verband meten juist naar aanleiding van de gepubliceerde circulaire van zgne Exellentie den Minister van Justitie gericht aan Hoogen Raad Gerechtshoven Rechtbanken notarissen enz zoodat vele grossiers die toch reeds enorme verliezen Ujden totaal ten gronde zouden worden gericht w g N V E E Visser Zoon s Handelsver w g Wed W Wiefforing w g Ronge Drost w g Gftbr Catz w g Import Maatachappy Tokio Prgzen van Geneesmiddelen Naar wy van goed ingelichte zijde vernemen hebben groothandelaren in geneesmiddelen besloten hunne prgzen met 20 1 op te slaan tengevolge waarvan verscheidene apothekers in den Haag en elders ook reeds tot diezelfde maatregel zyn overgegaan De prysopslag wordt gemotiveerd met de geringe voorraad der grondstoffen die hier te lande aanwezig is Het komt ons voor dat er alle aanleiding is voor de Regeering om onder deze omstandigheden ook voor geneesmiddelen een maximum prys vast te steUen Stadsnieuws GOUDA 7 Augustus Remonstrantsche Gemeente In de godsdienstoefening van a s Zondag by de Remonstrantsche Gemeente alhier zal in plaats van Dr R Miedema optreden Ds H van Assendelft Onderworp de E u r opeesche oorlog Tekst Jezaja 35 3 4a Gedurende de maand Juli werden in do Volksgaarkeuken alhier verbruikt In de zaal 20 2 portiën Afgehaald 67G Totaal 2996 Va portion Gedurende de maand Juli zyn door de Maliogatsluis ges chut 2707 schepen met een kihoud van 212029 M en 759 stoomschepen inhoudende 68945 M totaal dus 3466 vaartuigen mot 280U74 M inhoud en 18 houtvlotten uitmakende 96 koppels Sensatie berichten Het Dagblad van Oouda is zoo vriendelgk geweest om gisteren eenige berichten aangaande den oorlogstoestand waarin ons land verkeert wolke wy in ö 8 bi 4 VftnWae sJf gj l hebban i laïttPt M oven tö i e W W Wi tp plaatfiea BBpnpat i jow fl h8ti n ala ondereehrUt er bij te voegin dat deze berichten gedeolteiyk onjufet zyn en dat dergeUjk sensationeel nieuws de burgery absoluut zonder noodzaak tot het uiterste verontrust Laat on lieginnfn mot te zeggen dat do Ijt doolde bencljten zoo ls wij gisteren Iit bljeu medegüdeold in elk t zicfat gegrond wflren I o zeer goed ingelichte tiron waaruit wij de modcdoelingen hcblien ontvaiigon wolkc wij niet in den volïcii omvang doch zoo Hober mogelijk hi bVcn gopublicftord nadat wij beveistigyig A ah aédtTe z j 1c Welkö goed O ïdehoofeUi l Mi tv rdt n i gMidill 1iMaM ntttai gfen loftH all n lw l utlt I t ti tfüdartén ti tvtmratitriti nii Unfit Jüncoland to nolièw den d rOver verheugen wij ons Ion zeerste Het is echter toekenend dat het Dagblad van Gouda deze door haar spnaalionool genoemde berichten woordelijk overneemt om ze nog eens onder Ie oogfn van haar lezers lo brengen Zio d a t noemen wij nu sensationeel 1 liever gezegd op sensatie Iiclust zijn Wij hebben gemeend den emstlgen toestand van het oogenblik te moeten bekend maken op grond van go o gegO vens waarover anderen blijkbaar niet konden beschikken In deze ernstige dagen hebben wg geen lust om nader in te gaan op twistgeschryf als het Dagblad van Gouda thans uitlokt hetwelk wy allerminst hadden mogen verwachten van een zyde die dezer dagen in zyn corres pondentierubriek blyk gaf dat twistgeschrijf thans niet behoort plaats te vinden wy hebben hiermede het onze gezegd Uitkeoring aan gezinnen Naar wy vernemen hebben de Directie der Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda en do firma T P Vimly Co besloten aan do gehuwden van hun personeel die door opkomst onder de wapenen hun gezin zonder inkomsten achter moeten laten zoowel da militie als de landwoorpUchtigen 9rie vierden van hnn loon uit te keepen gedurende den tyd dat zy onder de wapenen verblyven Waddinxveen Ten Ryks post en telegraafkantore werden gedurende de maand Juli j l behandeld Verzonden telegrammen 136 ontvangen id 192 Het aantal gesprekken intercommunaal uitgaande 525 inkomende 631 en internationaal Dnitschland 1 Plaatseiyke gespi kken 339 Ten Rykspostspaarbank werd gedurende de maand Juli ingelegd f 12800 73 en temgt etaald f 5879 68 Het laatst uitgegeven boekje draagt bet nummer 1472 Oaze geïllastreerde Weekbl dea Ons Premieblad Pak me mee bevat o m verschillende foto s van de oorlog OostenrijkServië de verschillende vorsten en bevelbebbeis van deze rijken de meeting te Zaandam voor staatspensioen de onafhankeUjkheidsff esten te Delfzyl personalia kinderblad en feuilleton Laatste Berichten Weenen 6 Aug De OostenrgkschHongaarsche regeering heeft aan de Duitsche regeering meegedeeld dat aan Szapasy haar gezant te St Petersburg last ia gegeven do Ruasiache regoering ervan in kennis te stellen dat OostenrykHongarije door de dreigende houding van Rusland inzake het conflict met Servië zoowel als met het oog op den oorlog van Rusland met Dnitschland zich ïn staat van oorlog mot Rusland beschouwt BerUjn 3 Aug Vertraagd Volgens tot nu toe by don generalen staf ingekomen berichten hebben Russische troepen op verschillende plaatsen invallen in het Duitsche rijk gedaan Zoo zyn de Russische militairen het allereerst in de provincie Posen en OostPruisen ingevallen Een Russische af deeling opereerde tegen deMaurische Senplatte De andere trachtte do Warto langs voort te dringen Beide afdoelingen werden teruggeworpen Italië s houding RoMR 7 Aug De Italiaanache gezant te Weenen heeft gisteren te Rome een onderhoud gehad met den Italiaanschen Minister van Buitenlandsche Zaken Landstorm in Duitscfaland Aan het Hbld wordt uit B o r l y n geseind dat de landstorm in Duitsohland is opgeroepen zoodat tliana allo mannen tot 46 jaar onder de wapenen komen Pahub 7 Aug De Franst e bla iiok bi bhgen nsteifcfraig hnWerthlnj fen mttedigeh fcegMnAaüd oar hfet Rrfgischh le er tttW hM Dniteoho boden i J r j Deze tegenstand heeft hot Duitsche leger niet kunnen vermoedrn Oostenryk Servië PARIJS 7 Aug © elgraiio houdt stand By Brodojo hebben de Serviërs 2 Oostenrykscho com pagnieiin teruggoslagen Een ander bericht meldt dat de Serviërs 2 Oostenrijksche regimenten bijna vorniotigtl n j Pransch y t ööp6h ift BelMë n BRUSÖtóL 7 Aftgt ramwkfcr pen zijn in aantocht Ilunno bo Vogingon worden geheim gehouden De Duitsche Kroonprins LONDEN 7 Aug De Standard publiceert onder strenge roaorvo dat zy bericht zon hebbon ontvangen dat de kroonprins van Duitschiand door oen onbekende die wist te ontkomen ernstig werd gewond Dit gerucht moer ii het niet doed reeds eenige dagen geleden hier te lande de ronde doch word tot heden niet bevestigd Duitsche gewonden BRUSSEL 7 Aug Hier is een trein aangekomen met 40 gewonden nn 100 krijgsgevangen Duitschers Soramigon van hen droegen de Engelsche uniform LUXEMBURG 7 Aug Do terugslag der Duitsche troepen wordt toegeschreven aan do gebrekkige intendance van dien troep De militaire toestand van België BRUSSEL 7 Aug Een officieele modedeeling van het Ministerie van Oorlog luidt De toestand uit militair oogpnnt bezien blyft normaal Do Belgische troepen hebben 120 000 man van het Duitsche leger teruggedrongen Rusland en Frankryk PARIJS 7 Aug Grootvorst Nicolaas commandant van do Russische legermacht gaf aan Generaal Joffre den Pranschön opperbevelhebber de verzekering dat hy op de overwinning vertrouwt fiy zal het Pransche vaandel naast het zijne voeren Duitschiand en Frankryk BRUSSEL 7 Aug De commandant der Duitsche troepen in Luxemburg zegt in een manifest dat de Keizer den vrede wilde doch dat Frankryk de neutraliteit van Luxemburg schond PARIJS 7 Aug De Fransche mynenlegger Pluton h ft een Duitsch handelgschip aangehotkden i te Cherbourg opgebracht In de Noordzee LONDEN N R Ct 6 Aags Te Grimsby Harwich eo Hull eijn offioieele Ijerichten ontvangen die hel waarschijnlijk makeo dat m de Noordzee een belangrijk treffen heeft plaats gt vonden Naar nze correspondent d d heden seint is te Uuil bet hospitaal gewaarschuwd dat 250 gewonden in aantocht zijn is schersvaartuigen die uit zee terugkeerden brachten d mededeeling dat een zeegevecht op de Oostkust vao Kngeland plaats heelt LONÜKN 7 Augs Volgenfi mededeeling van de Admiralit t is de Kngelscbe vloot in de Noordzee met de Duitsche vloot slaags geweest De Duitsche vloot trok zich op de Ni derlandache kust terug LONDKN Officieel Het Britsohe rtehip Aniphion is op een mijn gestooten en ge onkPD IVn otticler en 130 man verdronken Ifi officieren on 135 man worden gered In de Middellandsohe Zee MESSINA 7 Aug De Duitsche kruisers Gljsben en Breslau zyn in Zuidelyke richting vertrokken Een hevig kanongebulder is hier gehoord ROME 7 Aug De Tribuna bevestigt 4at de Duitsche kruisörs Goeben en Breslau Messina verlieten en dat daar hevig kanongebulder js vernomen Men verzekert dat 10 Engelsche schepen de Goeben en de Breslau opwachten Ben Oostenrijksch eskader zou Pola de Oost oorlogshaven hebbon verlaten om do Duitsche schepen te helpen Inkwartiering Te ZuidBeierland Z H ontvingeen vrouw kennisgeving dat zg eensoldaat ter inkwartiering kreeg eenpaar uur later verscheen do militair die bleek niemand andera te zyn dan haar man onper de tragische pibi tandighed m waarin het land vorkeerti Cflri l iii g aan zyn diepe droefheid het VREDELIEVEND EN HUMANITAIR IDEAAL der Maponnerie thans op de verfoeilijkste wyze te zien aangerand Bewogen door het govafir d t Ie onafliankelykheid van België en de beschaving torüolfdertyd bedreigt Besloten om de eischen van zyn patriottisme te verzoenen met zyn onwankelbare liefde voor het rnennch dom I Hl j 1 A Overtuigd dai Ikp iagasi ii d n ibaraiAL ik a n lttilial te BrdnqVèr M natie tö ivBrvnlleni I i v j J Noodigt de Ivogos van het rijk uit om zoo spoedig mogeUjk met de hulp van de Mai ons van hun vrouw rin hun familie voorloopige hospitalen in tq richten alsmede de vaste of vliegende amlnilancos werkplaatsen of eetzalen waar de gowonden die de slachtingen ten laste zullen laten aan het medelydon en de menachehjke solidariteit VERKLAART dat de ondersteuning aan de slachtoffers van den oorlog te bieden onder hen zal worden verdeeld zonder onderscheid van klasse ras of geloofsbelijdenis met volkomen eerbi iging der gewetensvryheid van een ieder I n groot aantal Kogelache Italiaanrtchc on Öpaonsehe JOUKNAUBTKN zijn te HrusBo aangekomen in het vooruitzicht der golMJurtenisaen i ü Duitsche l agbladcorrespondeiiten die te Parij vertoefden zijn door de mobilisatie uit het land gedreven en sloegen hun hoofdkwartier te Brussel op Lcn öpaansch verslaggever die reeds vele oorlogen meemaakte en de moblU eerlngvaade meuste volkeren van Europa bijwoonde zegt dat hij nergens met zooveel spoed als in BcIgUS het l er op oorlogsvoet zag brengen en nergens ook zooveel kalmte mocht waarneni n De Belgische Koningin stelt levendig belang in den dienst van het Roode Kruis en heeft het besturend comité van dit werk in België ontvangen INGEZONDEN Mijnheer de Bedaeieur Donderdag 1 1 werden naar mtj uit betrouwbare bron verzekerd werd de varkeiu op üoadache Harkt verkocht tegen 14 per pond Schoon aan den haak komt dat de slagers op 16 cent perpond wat denken de Ooudsche spekalagera met hun prijzen te doen In afwachting Coniament Telegrafisch We bericlit van het KoninkUjk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 765 G te Mnnchen laagste stand 753 3 te Chris tianstand Verwachting tot den volgenden dag Matige zuideUjke tot westeUjk wind meest zwaar bewolkt waarschynHjk regenbuien zelfde temperatuur BrRüERLIJKE STANü GOUDA GEBOREN 30 Juli Harmanus ondars H Ham rsla en A Bel 1 Aug Corneiii Arie ouders A de Groot en G van Groeningen Joannetto IHendrina Maria Helena ouders M van Held en W van dor Endt Wülewyntje Adriana Lucretia ouders H van der Neut en P C Lugthart Hendrina Cornelia ouders O de Knrte en C Bakker Theodorus ouders J Gerritsen en A B Vlasman Maria ouders B van Loon en J Koeman Johanna Hendrika oudoii W Broer en J de Wgs 3 Aug Hendrikns ouders D Navelstyn en L van Eyk Theodorus ouders G van Uunen en II M Ileygon J 4 Aug Clarina onders H Tom on L van Dam Josinai ouders J Botterop en J HHweg GEHUWD 5 Aug M Okkeraen en W J Kraan WADDINXVEEN GEBOREN 17 Juli Antonius LeonarduB ouders J van Zeist en P Meyer 18 Simon ouders A Versloot en P Bontenbal 19 Petrns ouders J de Wit on J Westland Arie ouders A Iloogerdyk en A van Heteren Sientje en Dirkje ouders G Ileoren en N Zwartondyk Cornelia Wilhelmina Margarotha ouders J H A Kuhne on J M de Wolf 20 Johannes Hendrikns oudersS ByUma en J IL Prins 21 ArieGerardus ouders J Uitenbroek en J C de Gans 25 Adriana oudersA Groen en E Bo n 26 la wjo ouders H Olie en IiT ïtruigcr iS HfiO rikj ojidfiff p 99M9ï ItONÖKmdÜVl 1Ü X Amneker en A J van Meel 23 B van Gent en J A Ververs 29 P Vormeul te Boskoop en J A Roos GEHUWD 22 W Alblas on N Cammeraat M van Zwieteu do Blom en A M de Rooy O Iloogendoorn en E Boonstoppel K van der Laan en B Kraan OVERLEDEN 20 H Wakkerranns geh 41 i 28 P H Rijlaarsdam Shgóh 23 j ï po8 Mh ö9 j kiiAS KtKönT 1 GEBOREN Tohfft ï idtï ofl ella ouders W van Dam en G do Kruyf Neeltje Maria ouders U Schouten en H van den Heuvel Evordina Elizabeth ouders C Boeroen B C van Dyk Willem ouders J Reichard en S deMik Johannes Jacobus onders K Steenhouwer en M van Kluy ven Annigje Margarotha Baldina ondersH A van Bemmel en J van dor Vlist Anna Maria Wilhelmina ouders P M Kruyf en M van Zuilen Jacob ouders J G oen on H van Blotenburg Jan ouders C de LeUj on M Markus OVERLEDEN Petrus Johannes do Lange 9 m VLIST GEBOREN Cornelia Margarotha ouders J van der Stok en M de Koning Advertentiëii Firma C SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Oouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Dames HaarwasBchen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN UlkVW A BB one mnn Oosthaven 31 9