Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1914

0 12546 5Sè Jaargang De Directie der GOIDSCHE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ verzoelit een ieder dringend een zuinig gebruili van LEIDINGWATER Ie willen maken Hoewel aan hel Pompstation nog voor geruimen tijd steenkool en andere grondstoffen aanwezig zijn meent de Maatschappij echter wegens de ernstige omstandigheden waarvan de duur niet is te beramen tijdig de medewerking van het publiek te moeten inroepen teneinde zoolang mogelijk in de behoefte aan leidingwater te kunnen blijven voorzien PRIJS DER ADVLRTENTIËN Van 1 5 genene regels met bewdsnummer f O 55 ikt icgtl meer O 10 By dl IP achtereenvolgende plaatsingi n worden deze tegen twee berekend Dioiitl iaiilm dingen ler plaatsing van 1 5 regels f O 35 by vooruitbiUiling Ike rcgil meer 6 cis Rcdamis f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit twee Maden Eerste Blad Telefoon Interc 82 worden dezo booten herhaoldelyk door de Russische autoriteiten teruggezonden Stockholm is vol Russische vluchtelingen Een deol van hen poogt thans per trein tot m Noord Zwoden te komen om dan per boot over do Kalix elf of te voet naar Tornea te trekken de zusterstad van Haparanda op Pinsch gebied Daar bestaat geen verbmding por spoor om strategische redenen Nlorjarv aan de Kalix olf is hot laatste Zweedsche station Enorlanu De beurs en do crisis De fmancioele toestand m Engeland Door het Engelscho Consulaat ie Amsterdam wordt het volgende medegedeeld De kanseher van de schatkist heeft verklaard dat het met noodig is voor de Ëngelsche Bank om haar betalingen in goud te staken Lr bestaat geen gebrek aan krediet Do bankiers achten zich m staat hun gewone zaken morgen te hervatten Beke ndm aking INLIJVING MILITIE lichting 1914 De BURÖEMELSTER van GOUDA maakt bekond dat bg Koninkiyk besluit IS bepaald dat de nog bij de Militie te land m te lijven lotehngen der lichting 1914 zallen worden inge lijfd dat hiórvan worden uitgezonderd de lotehngen bestemd voor de bereden korpsen alsmede die bestemd voor de genietroepen voor zoover zij als ambtenaar bij de posterijen en de telegrafie belast zyn met den toestel dienst dat de inlijving voor deze gemeente zal plaats hebben op DINSDAG 11 AUGUSTUS 1914 De lotehngen worden mitsdien op geroepen om o dien dag des voormiddags ten 872 unr aanwezig te zijn aan de trap van het Stadhuis van waar zq vervoerd zullen worden naar b Gravenhage alwaar de aflevering zal plaats hebben GOUDA 8 Augustus 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Nederland taak In een oorrespondentie m het Hbl wordt nog eens uiteengezet dat Nederland tot taak heeft ellende te verzachten en gastvrijheid te verloenen Daaraan ontleeenen wy o a het volgende Een zaak lukt mij plicht dat vluohImgen m Nederland zooveel mogelijk geholpen en gastvrij ontvangen wor den Wat zich zooals mij de burgemeester van Mouland meedeelde gistermorgen heeft voorgedaan n 1 dat marechaussee zelfs vrouwen en kindo ren terugjoegen die uit België vluchtten voor de binnen rukkende Pruisen mag nooit meer voorkomen Intogondeeï had men heel Mouland terstond m Nederlandsch Eysdon gastvrg ontvangen dan had veel vreesehjk wol licht voorkomen kunnen worden Er zijn later bevelen gegeven die van een zuivere opvatting getuigden Oe lukkig maar we kunnen in de tegenwoordige omstandigheden hoe drukkend de toestand ook is in ons land gezien wat onze naburen te lijden hebben en nog zullen hebbon met gostvry en royaal genoeg zi n Een goed voorbeeld ib gisternacht gegeven door een aantal heoren en dames die vluchtelingen uit Lmk die binnen de twee uren die stad hadden moeten verlaten met melk on biood GOUDA Augustus 1014 BioBcwp Salon Gouda Vooruit Nienw Praclit Programma PaUlé Journaal Laatste nieuws in beeld Bigorno als Pannendekker Komisch De Oorlog Duitschers in België Aan hetgeen wg reeds inolddt n omtrent fie gevechten tusBchen Duitschers on Bel gen in Luik voegen wij nog het volgende aan andere bladen ontleend Uver de overwinning der Belgen aan do oevers der Veadro vertelt eeö telegram aan het Hbl nog de volgende bijzon d rheden J D slag was opnieuw om één uur dos nachts by het schijnsel van de maan be gonnen r werd van beide zijden ver wot d gestreden Do Duitsche troepen waren terecht ge komen op een terrein waar do Belgische genie raynon hadden aangelegd Zij Itden hier aanzienlijke verhezen Op het slag veld werd n met minder dan 1200 dooden opgeraapt Do stemming to Brussol na ontvangst van het bericht dat het 7e corps voor Luik was vt rslt en was blijkbaar uiterst get stdriftig Ofschoon hot nieuws als zou het Luik De Oorlog Spannend Oorlogstafereel met daaraan verbonden romantische vertelling Max onderwijst de Tango Hoogst Komisch 1 Lachen I DAKAR Prachtvolle natnuropname van de haven Dakar op de Westkust van Afrika Titi gaat in den liandel Humor finaal BOOGLAMPEN Wi inige minuten later stond op dh Ifde plaats 1 en man in wien int u Tiiodlijk d b vallig n ridder von Ilofl iiiann row herkend hi bben dl n wij hi b t boudoir der schoone Minona loerdt n k imen Hot gefriseerde haar en de goed ver iorgde baard waren nu verward ijn oudfn lorgiiit was virvangm door itti 4 al m bril met donkere glazen fijn fraaie kleeren had hij v rwisseld ugdi nu H hamele jas n pantalon smt ngf sehoinia en een ouden vilt n ho d Hij bad e n dikken stok ln dt rechter band 1 n stak tw t vingers der link r hand In den mond waarop hij en solurp gi fluit liet hooren Onmidd llijk daarna w rd het vonHt r van e n zoldi rkamer geopi nd en vertoon d 7ich do gfstalte van ooq jongen man Is u het raijnhctr Vogd rlipe n tt ra van h t zolderkamertje Jo voor don dulvd Wit üu het anders zijn Kom maar spoedig be IK den Het venster wordt gesloten en dn g taant op do zolderkamer verdween t r wyl het licht werd uitgeblarin l n wijsje f iiitende iiep de man op straal ho n en we r daor ging de deur opon ni en gedaante It een lichtgnjzt paletot ge liuld word zichtbaar Koiol ge eindelijk vroeg de waehtendo Wordt vervolgd FEVILLEIOIM fiEWETENLOOS M het U iets ander in de handen te toppen dan U vraagt Ziet daarom goed toe oo ge vraagt om een doosje bloedxHiiierende LuieeerpilUH Slijm öal en Maagpillen van Apotheker BOOM dat ge hot goede krijgt De echte IjaxeerpiUen van Apotheker BOOM pnjs per doosje S en SO rent zijn voorzien van don naam Apotheker BOOM en de handteekening firma A M BOOM 19 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFi Co te Rotterdam bijK VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdst eg 3 ft Sedert gisteravond waarde baron I Hoe gaat het m t u O dat gaat wel niiin vriendl Maar rt l mt uns hoe is ïtalitó u bevalleu Mooie Hohildirgtn en mooif vrouwen hé Maar behoeft men daarvoor 1 naar Italiö tr roinnV Misschien wd om de Hchildtnita uiaar waar ter wi relö Vind men zulke mooie vrouwtn als in Weenen Kijk eena rond vriend hebt ge in hu San Carlo theater of m de Scala 8u k etn menigte schoono damts bij el kaar ge7ien Wat I rachtig hé En Weet ge waar de schoonste onder de ftchoonste te vmden is Waarde i aron sprak de graat lachend gp overstelpt me met zooveel vragen dat ik zo onmogelijk zOo spoedig beantwoorden kan Beantwoord dan alleen deze vraagMn welke dame zoudt ge hier den prijsder Rchoonhud toekennen als go scheidsriehlir waart Nu TTml Misschien aan gra m LulwnIfld die daar ginds haar schoonheid tentoonspreidt I en mooie gestalte meende de baron el het penseel van mijn vncnd Makart Atlverleert in dil Blad O BIsOD A 17 Aag Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 n Armenzorg Onder standscommissie Beleefd vensoekenwij geregeld tgdig mededeeli g te mogen ontvangenvan vergade mgr n pxincerten vormakelgk heden enz m deze dan in onze agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Gonda TAMII JIAIJ S JAM ELST BIJ ikRNBEM speciaal adres voor Ie benoodigdo Teokenböhoeften volgens model ilfii School M M ws smsssm Jtfet het oog op het aanstaande Rtn diejaar nan de Rijks II B School hot Gymnasmm on de Handelscursu neem ik beleefdelijk de vriiheid mij aan te bevelen voor de levering van do benoodigdo Studieboeken Atlassen etc Dezo zullen zooveel mogelijk brj mi voorhanden zijn en kunnen dus in den kortst mogehiken tijd geleverd worden terwijl ik U de verzekering geef dat bestellingen met den meesten jJgJS2 gfgS5SïKS spoed door mij zullen worden uitgQ voerd Alle boeken wor den gekaft en bij contante betaling 5 o korting verleend Onder beleefde aanbevehng Hoogachtend UEd dw dienaai L J T Swartsenburg I Boekhandelaar Intei4 Telef No 287 CO De FirmXWOUTERLOOD teLeiden van de nieuwe oogst vulling ja garandeerd bhk Vlblik f 2 60 f 1 40 1 40 0 76 2 4Q 1 2 2 75 r 1 0 76 0 60 0 60 0 65 0 90 40 V bhk f 0 80 0 40 0 70 0 90 0 30 025 0 20 0 20 0 25 0 30 0 20 levert reeds thans groenten Prima kwaliteit en goede 1 60 0 55 0 40 0 35 0 35 0 36 0 60 SLEEPASPERQES STOOFASPEROES ASPEROEPUNTEN hoogblik platblik FilNE DOPERWTJES DOPERWTEN No I No 2 F ine SNIIBOONTJES SPERSIEBOONTJES WORTELTJES No 1 No 2 0 60 0 35 i 0 RP05T 5IGAR inmciïT DE KIEUWE PHILIPS HALFWATT VERVANGEN LAMPEN Brokkenhuis Dames I Wilt ü bi het opruimen in dezen tijd svp denken om het Brokkenhuis Zendt slecht bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W QOL Voora I v DANTZIG Vice Voorz B D GKOOTENDORST Pen Zaterdag 8 Augustus 1914 GOIDSCHE COURANT Verschijnt dagelijks behalve Zon en F eestdagen PRIJS VAN HET ABONNtMLNT Pei kw 11 laai f I 25 Idem fi uuo per poit 50 M t Gfïllustreeid Zondagsblad 1 lO Idem fi 11110 ler post 1 90 Aboniitnii uteii wolden dagelijks aangcnnincn aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandtl en de Postkantoren Vil eTers A BSINKHAN EN ZOON riche garnizoun do Duitschers tot de Ne dorlaadsche grens hebben achtervolgd wlI overdreven is toch blykt uit dt amb Ichjke benchtm dal van ttn ware ovtr winning mag worden gesproken lalrijkc vijandtn zouden g vangen zijn genomen en men beweert dat zeven kanonnen wer d n Imitgemaakt Over Luik vóór het beleg geeft een correHpondent an do Vlaamache Gaz de volgende beschrijving Maandagmorgen waren hét meest de V aalsche dorpen uit het noorden van de stad die voorraad on levensmiddelen heb ben geleverd Meer dan 500 stuks vee van alle stag zyn m kudden van tt Ikene een V jttigtal de stad bmneugokonien Het aantal wagens tn karrevrachten hooi stroohout was rond deu middag 700 gioot dalde heele Akademiestraat meer dan tweeuur heeft volgestaau met vee t n voerluigon zonder dat iets een stap kon verzeilen Al hot vee trok naar hot oefeningBpRm tü Bressoux Daai was t alsof de ueele arke vau Zooeven kwamen nog 26 paarden van llautiré zeker opgeëischt 10 de boerde iijeu au liaspegouw Woensdagmorgen zagen wij n dorpsou ÜLiwyzer uit hel lougersche aan het hoold van eeii kudde vau meer dan 5U runde leu in 200 stuwl davert en rommelt van al de wegen dio naar de stad lei dtu de el£do moet levensmiddelen voor een bevolking die misschien ovtr enkele da gen zal ieveu tusschen een omheining van V au Duitscbe soldaten Vien sprak reeds sedert enkele dagen m ofticieele knagen van de mogelykheid V an een belegering van de stad door eenDuitsch leger Niemand wou er aan gelooven 1 hans nog gelooft niemand er aandych velen en meest nog hooger bedoeldeofficieeU krmgen voorzien de mogelijkheid De overheid wydt haar beste zorgen aan het opstapelen van levensmiddelen om de stad legen hongersnood te vrywaren Dit wordt reeds officieus medegedeeld Minister Berryer verzeker dat mets te vreezen is Via stad zal rykelyk voorzien H orden en dfe tremen zullen geregeld Ie ensmiddclen aanvoeren Do bevolking is eer gerust De proclamatie van den Belgischen Koning Volgens de Vlaamsche bladen is door Koning Albert de volgende proclamatie tot het Belgische legoi gericht Soldaten Zonder de minste uitdaging vanonzentwege heeft ee6 gebuur hoogmoedig door zyn kiacht da verdragen verscheurd welke zijn handtoeketung dragen en schendt hyhot giond ebiedonzer vaderen k Omdat WIJ eigen NÊarde hebben omdat wij geweigerd hebben eerbreuk te plegen valt hij oM aan dat de eerbied en do achting van allo volkeren n m deze plechtige oogenblikken sterke Wanneer zi haar onafhankelijkheid bedreigd zag heeft de Natie getrild en haar kinderen zijn als een stormwind naar de grenzen gerukt Dappere soldateneoner heihgezaak in uw taaie heldhaftigheid betrouw ik en m naam van België groet ik u Uw medeburgers zijn fier op u öij zult zegepralen want gij zgt de kracht ten dienste van het recht Cósar heeft van uw voorvaderen WO op alle stations droevige afscheidstooneelen Alle stations stonden vol menschen om de soldaten bekend of onbekend een laat it vaarwel toe te wniven In Keulen was het halve paniek van Aufregung Alles was onge legeld Door het ontactisch optreden van een beambte misten wij den sneltrein naar Cleve en moesten een vreoseltjken boemei nemen De opwinding steeg intusschen ten top Verscheidene spionnen werden gevat on zoodoende was alles in de weer s Avonds om 9 uur kwamen wi m Clfive aan na eenige malen te zyn gevisiteerd In Cleve was het halt geen verkeer meer naar Holland niemand meer over de grenzen Toen maar gelogeerd in het hotel Den volgenden dag een wandeling m het Heichswald Maar ook daar bleek de spionnenvrees Boschwachters zochten met revolvers en buksen en een boel kleihe Clevenaartjea naar spionnen die als dame verkleed met witte blouses daar heetten te zijn Onder alle volkeren van Galhi3 zijn de Belgen de dapperste Roem aan het leger van het Belgische volk Vóór den Ivijand herinner u dat gi strijdt voor de vrgheid en iUMt uw bedreigde haardsteden Herinnert u Vlamingen den Slag der Gulden Sporen en eij Ijuiker Walen dat op dit oogonblik de eer der 600 Franchimonteezen u te beurt valt Soldaten Ik vertrek uit Brussel om mi aan uw hoofd te stellen Godaan ten Paleize van Brus sgI op heden ö Augustus 1914 w g Albert DiiitBcho spionnenvrees Aan een particuheren brief in de N Crt iB het volgende ontleend De schrijfster ia eèn onderwijzeres die met haar ouders op reis was in den Taunus alwaar ze door de Duitsche mobilisatie verrast werd Zondag 2 Augustus zouden wij dan maar probeeren hoever we nog i eizen konden We hadden rondroisbdjotton en zouden van Coblenz naar Keulen mot de boot gaan Maai jawel dat liep mis Met een boemeltrein ging het naar Giessen Daar overstappen weer in den trein naar Niederlahnstein Overstappen op den sneltrein Wiesbaden Keulen Intusschen zagen Ma en mijn zuster hadden weisze Btusen Én toen gebeurde het Alles in vhegeAden ren op ons af met geladen revolver voor onze neuzen ons uitgevraagd En toen Also Piisse hervor zeigenl Dat gebeurde Toen WIJ dos geen spionnen waren dropen ze af m een vhegenden ren Een der mannen transpireerde zóó van het hollen dat de stralen hem letterlijk van hot gezicht hepen We vertrokken om 10 uur uit Cleve en kwamen te 11 uur s nachts thuis DUITSCHI AND RUSI AND De Eussen naar hnis De Russen die btj duizenden in Duitschland wonen pogen thans zoo spoedig mogelijk naar hun eigen land terug te keeren Daar de reis over de DuitschKussische grens natuurlijk met mogeli k is trekken zy bij honderdtallen over Denemarken en direct naar Zweden Daar heeft men naar WIJ in Svenska Dagbladet lezen gepoogd ze naar Finland te krijgen Daar de booten op Libau Wiborg en Helsingfors m het geheel niet meer varen wordt gepoogd de Russen met de booten der Boremaatsohappn naar Abo te brengen maar ondanks het feit dat de kapiteins dezer booten met een speciale pas van het Russisch gezantschap te Stockholm zijn voorzien kinucn brengen Toen hy afscheid van haar nam was hij niet van plan het avontuur voort te zetten en nu hij in zyn rytuig naar de tram zat te kyken as hg in angstige spanning dat hij haar tit hot oog 70U verliezen I eikene als er passagiers uit iapten valte hij die goed In het oog Dicht bij de WKhringcr Ujn gekomen meende hij lat e n blauw fluweelen hoedje op ds trei plank zichtbaar word Ja hlj vergiste zicb met Hij ag het 1 v kind alstappen terwijl de conduc l ir d oud dfluie hielp Vervolgen o g n inoedtr en dochter den weg ia I nar h Behoolslraat van Wtthrlng UiJ liet h t rijtuig Btilfltaan betaalde haastig 1 11 ko tflier en volgde toen de belde ge ilalten du arm in ann op het voetpad voortBchrcden Waren dt straten van Weenen nog levendig hier heorschte in de voorstad reeds de stilte van dtn naeht lUer en daar zag men een nachtwacht of iemand die nog laat huiswaarts keerde evenals d beldi darots die dt Schoolstraat in sloegen Hij volgde 7t voorzichtig op eea kleinen afstand en bleef bij e n muur Htaan toen zi voor de deur van haar wo ning stilhielden 1 on o enhltk later wa ren ze ln hulfl verdwenen In een wip was hij bij do deur om iiet huisnummer te zien Schoolstraat no ï mompelde hij Goeden nacht I fje Ik zal je wederzien I n gelukkig in deze gedachte sloog hij dm terugweg m Zonder antwoord af te wachtm snelde d imron naar zijn plaats terug Eefj © waardig maar vindt ge haar schoonheid niet ovtrrijpr Het Is waar ze Is nog tm ster vaa de eerstt grootte maar haar glans wordt thans vertbiisterd door een I iiwi opgaande zou De voorstelling wfts afgeloopen en hetpubluk stroomde door de uitgMig n naar I liten j f jl an d voorstt Hing had Bruno slechts gede Itehjk 7ijn aandacht gcwyd zijn ge daehten waren iiid iets anders bezig Nu kendt hy dm naam der gthiimzinnigi on I ktnde waai van zyn oom uiet zooveel mg nommlieid had gesproken Werket jk jn schildering van haar schoonheid was niet overdreven geweest Ln toch dU I ld verijle ekti als hy aan het lieveiieisje dacht dat gids op d eerste galerij7 it Haar b eld zweefde hem ook voor deOOR n fo n hy de opera verliet Daar zag hy ze wedert Ilij zag hoe ze ni t de oudere dame naar de tram sneldt Zij hielp deze instópppn tn volgde toen ook 70 virdwonen in het rytuig Verdween ze voor immer Neen dat II ocht niet zyn Hij moest haar weder 7i n en wild zich tegehjkcrtiid zeker 1 1 ld verschaffi n waar hy haar moest zoek n Hij nep eon huurkoetflier aan die voor en koffiehuis stond en gaf bevel lang zaam tie Iram Ie volgen t ds op een klemfn afstand bliivcnde Waarom had hij aicii de e vreemde jacht niet gespaard en eenvoudig haar adres gevraagd om haar om boBoek te O ik begryp u daar gintis op deólw eden raug de derde loge van het too II 1 zei de graaf lachend Kan daaraan getwijfeld worden myn waarde vervolgde de baron ttrwyl hij 7i n blikken naar rechts riehtte Wat U profiell wat oogen eu haarl lij i i in verrukking waarde barontn ik moet zeggin dat uw bewondiringopnbuft getuigenis gtttt van uw g0 denhumak Maar seg me eens voor wien I loeu D al die i 1 koorlijkhodt n Voor niemand Hot zoo y is weduwe en leoft zoor terug otrokktn met haar juffrouw van gezelschap die naast haar zit En 70 heet dra vin Czemy Gravin zemy Gravin Minona 07orn weduwe vanden ouden Czemy dic oenigo weken gobden 18 gestorven Zooals ge wel Iwgrypen zult iH ze meer een weeze die haarvader dan en vrouw die haar echtgonoot verloren heeft In vorlaind roet demiilioenen die zij getrfd heeft maakt dithaar verschijning nog interessanterMaar daar l egint de muziek Hoe bevaltu myn vnend 1 anre Prachtig hé IkUrn hem nog van Parys Nu tot weerciens mijn waarde