Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1914

jea opknapten voor de reis naar DmtBchland En eindelijk moet odb nog een opmerking uit de pen onze grenswacht lijkt mij niet voldoende De soldaten liggen een geheel eind van de grens Doch kannen wij door mannen met vlaggen of door bet planteilt van vlaggen niet aangeven waar het NederlandBch gebied begint Herhaaldelijk zijn Dnitsche soldaten onwetend op NederlandBch grondge bied geveest Hadden wij zelf niet gewaarachnwd geheele escadrons huzaren zouden er overheen getrokken zijn terwijl wij door Ulahnen boalist op Nederlandsch gebied op de spoorlijn naar Luik voorbij Mouland twee Nederlanders zagen arresteeren en meevoeren terwijl beambten van de Staatsspoor by dezelfde gelegenheid enkel werden losgelaten omdat ze een dienstpet droegen Waar zoo dicht bij onze grens geregeld gevechten worden gehouden mag eenig vlagvertoon hier niet overbodig heeten De strijd om Luik Vanaf Vrtjdf oiitidag zijn d uiufst tegi n 4lri lig6 iH rlütilijD ing komun over dun uftuup van den trijd om Luik Uo eerHiti telegraminon maaklea melding van oea groote overwinamg aan UeJgi Molu zijde waarbij de verliezen der Duit krIiu troepen op M UU utan werden ge uueiud terwijl daarbij 11 kanonnen in iianden der Uelgen zoden zijn gevallen l ater kwam het volgead berictit in mtüSÖJ lL 7 Aug IJe MiniBter van Oorlug meldt ai do Duitsohem een wa IK nBtilHiand van 24 uur verzocht hebbeu De Hiad Luik in niet door de Uuitscbers bezet De DulUcherg erkennen dat 2 0Ü0 man buiten gevecht genteld zijn Uü geruclitcn volgens welke de bevolking van Luik op do UuitschorH zou gubcliotun hebben VJJn abHoluut valuch latitHBChm haddon telefonische berichten onB bereikt dat Luik in liandcn der DuilHchors zou zijn gevallen Het mocht oQfi echtet niet gelukken blj den verwarden toestand zekerheid daaromtrent te verkrijgen Wel kwam gisterenavond taat een U legrom in van dezen inhoud Hi HLUN 7 Aug De Keizer deejdo è bel Balcon v n ziju aiot mtide M fn l door de DuitHche troepen wati dW Vn dat duizenden Uelgen krijgagevmiI Ben w rffi giUaakt Pfzo geheel tegeuatrijdige berlcliten dte wij ook In de ochtendbladen heel kalropjes oiidor elkaar zagen afgedrukt dragen er rtlot toe bij om een ook luaar oonignzlna luititon indruk te krijgen van hetgeen op bet oorlogtOooueol voorvfilt Wij moenen vertrouwen to mogen atelb n in Iifitgeen de oorlogscorrcBpondent van de Telegraaf de tekende heer Pl uisse uil Maastricht d d glHteren seint hetwelk wij daaroni hier laten volgen De DultscherM trekken door Luik Womadagavond laat ben Ik In Luik fcangekbmen na den ganweben namiddag In Luiiy jn gBvougm te 7 ijt iwoeBt aU ibiltHfh pion Ik vö id de nuKBctie iroapen hl een BtolUng In wijden boog waarvan de grootflte straal 7 K M bedroeg en loopende tegen de forten Barcho r vpgnée dit waH de wijdste afstand Méron haudfontaine en l mbourg Hot waren in het Doaten m Noordooeten bot 7e DuitHobe legerkorps In het Zuiden weBtoliJk van Limburg het lOo dat eerat üuidoiijk was getrokken maar noordwoarts UR omgebogen om den boog rondom Luik op de Maati te sluiten De troepen vonden hardnekkigen tegenstond aindB Woensdagochtend van hot 9e lie en lU ntgioient linie dor Uelgon onder generaal LAinan die voortdurend versterkt word door artillerie mitr Uk ura on jagers komende uit de richting Namen Voortdurend hoorde men in Luik het Wauougehulder der fort en dat alle inwoi iTH wakkor hield en do dappersten op Miraat Uevaar was er ovorigena nog niet Mant de Duitachor hebben over zeer weii ig artillerh tt Iteschückon on hunne stukloon reikten olfcor niet tot do atadsgodoeltni van Luik De Holgtache troepen schijnen lu den nacht van Woensdag op Itonderiiag meeriualea aanvallend en d n met uccoH te zijn te work getogen ofwboon men natuurlijk a overwinningsI erichton in do couranten on do glorieuse Kenprokken in do straat niet ernatlg nemen moobt Men paradeerde met groot vertoon op de pleinen Uweo buitgemaakte Dultsohe vaandolH maar do stemming zakU al spoedig toon uit de fortenlinie de IN rate treinen met gewonden kwamen het üorHt asii hol station fles iuülominB van waar m op iaddora coupókuasens © a ilraagl ren naar de h oapitalen en onder © z er talrijke Uoode Kruls geliouwen wor en gebracht De Hebt gewonden allen linleaoldoten die zich later onder de menigte begaven leken zeer ontmoedifr on scholden op de orficleren wi de jag era dio volgens hen bet oorspronkelijke auccea in tegenslag badden doen vorkoeron door in won ord in eigen troepen te vuxen Ik leg er den nadruk op dot dit verhalen waren van lerk gedomorallaeojdo soldaten van het e linieregimont Hun verliezen waren imar zij y iden Kocjr awaar geweeat maar aan Duil cho zijde zeker niet minder Iki eit zag in do Rne Greti y uit het atotlon talloozo ieWonden tronspo rteeren m de Uroom illeld nog oon t rwijl wij lost kregen om do alraten to ontruimen wijl Dultsohe granaten daarfai Iwgonnon neer te vallen Inderdaad kwamen do ontplof fingen aogaüg nader en de moesten uit bet publiek trokken zich terug op don linkeroever van de Maaa Daar verzamelde men zieh voor het Hotel de Ville vanwaar zieh de C tat major reeda oaor de citadel had teruggetrokken on waarlanga ei n onophoudelijke stroom ging van verticrkingatroopen die langs de boulevard Sauvonière Place St Joon on Ploco du l boatre trokken lievigf ontploffingen verkondigden te een uur na di n middag dat men bruggen OMT de Maaa deed springen en to n Ik mij naar de Qua do la Meuse begaf om dit bij te wonen floten Duitsche granau n leeda liovon de stad en zag ik een huia treffen in do Rue Madeleine waaruit oogenliilkkolijk dichte walm van rook en vlammen opsloegen Ook bracht men over de brug U genover dlo straat een zwaar gfwonde eveneena zes man slachtoffers van et n granaat ontploffing 1 e opwinding in de atad nam toe Voortdurend liepen geruchten over Franrfche en l ngeische troepen die ter hulpe m aantocht waren maar dea te grooior de teleurstelling wanneer dan zulk oen gerucht wo r uit de lucht gegrepen lileelf I matiger gt voigen had bot gerucht dat het atodacommando onder generaal Leuren in onderhandeling was met de ÜuitBchers fn dat deze laatsten tegen elf uur savonda met bombardement dreigden Dit opwindende veibaal iiad een wa10 exoduB tengevolge waarvan ik m mijn botol In de Kue dos iuillomma getuige viaa Tremen naar Biuaael eu Tongoren werden beatoniid door woedende mannen jammerende vrouwen buiionde kmderea die m der baanl gepakte kieeren en levnsmiddelon mot zich voerden I ot overmaat van ramp kwam ook imjn l OHpea uuj mot ZIJ huilende vrouw verlellen dat blj weg wilde niet de stad uLt maar bij zijn schoonmoeder in den kelder l ogingen oui nieuw onderdak te vmdou bleven vruebteiooa en zoo toog ik mee naar den kolder Alles bleef echter rustig ook op bot aangekondigde on mot rei H verbeide uur van elven Wel word op verMeliillondo plaatsen in de stod brandalarm gemoakt en nu on dan viel een enkel kanonschot doob het govreestle bombardement bleef uit Inmiddels sebijnen de onderhandelingen tut een goed emde gevoerd to zijn en hchgut het militaire bestuur on hot burgerlijke tot eon compromia te zijti gekonion want het was bekend dat byrgeJiieedtli i ICleyb6 ijh tóhodné utaÜ v6èr iouilogsvcrwoi Hting wilde bewaren lorwjjl i nfta l Léu an QUder gqen bedvg de for Ion Wilde opgeven I n iiu vanmorgen kwam iiiou mij uit korten onruatigon alaap wekken mot het bericht Do Duitachors passeeren on trekken voorbij de citadel over Vottom üu Kocourt Luik binnen 11 o WO hot I e bruggen over de Maas voor zoover uiel viTwoeal voad ik dozen ochtend bewaakt door DuitBchü grenodlorB in het nieuwo kbakiunifoim Do schijnbare oniiekeudheid mot bet feit dat do Duitschora dozu uniformuu dragen haelt het proalje in de wereld gebracht dt t do Duitaohora zich ala Kngelscheh vermomden i Op i do lyorktAtu Hl langs do hoofdwoIgeii dwars door de atad overal Duitsche troepen De stad zelf wordt nog door lU lgiHehe gendarmen en politle agonten boM aakt De voorwaarden dor capUulatio üobijnen dus te zyn geweest Hot D e 1glHcho leger trekt zich terug op ie forten waorlangahoen ongemoeid de Duitachorsmorgon oprukken topakt en gezakt als ik waa ben ik leen meteen langs het MooHkauaai gewandeld tol Herstal overal door een angatlge menigte ondervraagd Vele mooie huizen op do Moaakado mot doorschoten gevela on gebroken roiuon on in do dorpen en vlekken waar ik langs kwam tolkeua kleine troepjus aoldaten informeerend of t waar was dat het Luikacho garnizoen ge oiigongenomon waa V ele aoldaten zoo zeido mg de man dio WIJ liielp oen fiotaenkoopman to vinden trekken hun aoldatenpakjes uit Dat de forten voor Luik buiten do capitulatie gebleven zijn bleek mij Onderw eg loon ik in oen stortregen Herstal verliet Voortdurend hoorde ik kanonvuur in de richting van Borcbo waar de gelU iaola Vermeulen en Berlralhd blijkbaar nog doende zijn hun hardnekkige oppositie togen het Dultache oprukken voort te zotten Bij Vlvogaia word ik bij hot pasaeoron van een brug voor het eerst lil bet Duitach aangeroepen en even later voor een Uuitsch luitenant van hot 9e jagorrogiment gevoerd die mij het volgendo medodeeldo Bij het doortrekken van Viae waa door don burgomeostor tot ruat aangemaand DosnietU genHtaande was door burgera uit de geblindeerde venstora gevuurd waar11 1 de majoor van het paard waa g choten en gedood Daarna waren allo burgers in Viaö gedood Dit lieveatigde wat ik daaromtrent in Luik roede had gehoord Zwijgende maar daarom niet minder sprekende getuigen van oorlogawee waren de lijken van drie Belgische boeren opgel angen aan do dikke l oomen langs den weg Zij liadden den Duitschon kopUein von Bolzon gedood on op ziekendrogera geschoten Zg waren zonder vorm van procea opgehangf Verder ging mijn rijkelijk moddorlgf weg nu langzamerhand langs groepjes grenslMïwoners die scherp atonden op bejiebten moor Ik spoedde mij voort naar d grens gaf nog even do laatste berichten over Luik aan da douanen en aan lil n luitenant die den gronapoat ooumtandoorde Ministerraad De ministerraad kwam gisteren in baitengewono vergadering bijeen Raad van State De Raad van State werd gisterenmiddag tegen drie nar in een buitengewone spoedvergadering bijeengeroepen Beschrijving Zilverbons Wettig betaalmiddel Serie Koninkrijk der Nederlanden ZILVERBON Een gulden Groot Twee en eèn halve gulden i Vijf gulden wordt ter betaling aangenomen door de Nederlandsche Bank en aan alle Rijkskan toren Inwiaselbaar in zilver na aankondi De Minister van Financiën Geregistreerd De Agent van het Ministerie van Financiën Het namaken of vervalechen van zilverbons met het oogmerk om die als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven wordt gestraft met gevangenisstraf van ton hoogste negen jaren Steenkoolbesparing Te IJmuidon worden de ingezetenen per bulletin dringend üitgenoodigd zuinig met gas en olectriach licht te zijn wijl de kolen voorraden slechts nog korten tijd kunnen dienen Nederland en de Oorlog De tuinbouw In Öe Tuinbouw het officieel orgaan van den Nod Tuinbouwraad wordt medegedeeld dat bericht word onty ngan fat hoogatwaarschijulgK o er enlcelo dygen do uitvoer vari groenten naar Duitachland wederom mogeiyk zal zijq onvoorziene om andigbeden natuurlijk buitengesloten aangezien zoodra men ook daar raeer wagons vrij heeft gekregen de invoer van groenten gaarne wederom mogelijk zal worden gemaakt De redactie heeft onmiddellijk ia verband met c e plaats waaruit dit bericht afkomstig was zich tot de S S gewend welke echter wees op enkele zeer groote bezwaren die er ook h i vooralsnog zullen blijven bestaan want het telegrafisch verkeer met de DtSitsche grensstations is verbroken en aan de grens zou tpch in elk geval overlading nioQten plaatshebben Op deze aangelegenheid blijft echter onze volle aandacht gevestigd Ook deolt het blad mede bericht ontvangen te hebben van de directie van den Landbouw dat onder de peulvruchten welke in het uitgevaardigde uitvoerverbod worden genoemd geenszins bedoeld zijn erwten snijboonen en heereboonen voorzoover het versoho groenten betreft Dit ter geruststelling van die centra waar deze groenten worden geteeld Voorts dringt het blad erop aq n dat evenals reeds door Ged Staten van ZuidHolland geschiedde in de verschillende provincies maatregelen zullen genomen worden om de bestaande belemmerende bepalingen voor het vervoer per motorschuit tijdelijk op te heffen Op een mijn geatooten Men seint uit VHssingen aan de N Crt Eon vermoedelijk Noorsch stoomschip is ongeveer 12 mijl van Vlis singon in de Wielingen op eon mijn gevaren en gezonken De mijnlogger Hydra vertrok daarheen en redde de bemanning die in booten aan den wal was gegaan Briefwisseling met Duitsohland Naar aan de N R Crt is medegedeeld hunnen zij die met Duitsohlandcorrespondentie voeren alleen op ontvangst van hun schrijven rekenen alszij in de Duitsche taal gestelde briefkaarten verzenden Voor de briefwisseling uit Duiteland met ons landgeldt hetzelfde Stopgezet Men meldt nit Nymegen aan de N Crt De firma E Meulenberg A Zoon parapluief abrikan ben alhier hoeft haar zaak moeten stopzetten 160 personen werken er aan die nu zoolang de stilstand duurt genieten znllen de gehuwden de helft en de ongehuwden Va van het loon dat zij thans verdienen Ged Staten van Zuid Holland Gedep Staten van Zuid Holland hebben medegedeeld dat Jiun college zal bestaan uit twee afdeelingen A en B en dat de werkzaamheden dier afdeelingen zijn verdeeld als volgt Afdeeling A provinciale en plaatselijke financiën ondorwys landbouw armwezen jacht en visscherij reclames belastingen Drankwet Tiendwet Pandhuiswet en Pensioenwetten gemee n teambtenaren Afdeeling B gemeentezaken voor zoover die niet aan afdeeling B z n opgedragen plaatselijke strafverordeningen kerkelijke zaken waterstaat en wegen wat erachapsaangelegen heden gezondheidspolitie nijverheid militie en landweer Woningwet Ongevallenwet strandvonderij Tot leden Hier afdeelingen zijn be noemd Afd A de heeren mr H A van de Velde H Ch Vegtel en mr M J C M Kolkman Afd B dp heeren mr J Limburg jhr L E M von Fisence en jhr mr D J de Geer Het Gooi stroomt leeg My house is my castle deze spreuk van onvoorwaardelgke fierheid der Britten op eigen huis en grondgebied verliest haar beteekenis nu ieders belangen worden opgeofferd aan een zaak van het algemeen schrijft het Handelsblad Te Naarden in het schootsveld der forten zijn vele tehuizen verlaten kasteelen geworden verlaten villa s met houtwol en achtergelaten hnisraad tusschen de kleurige bloemenweelde der perken in de voortuinen en bescheiden boerenwoningen die gelaten stonden te wachten om onder de bijl der ganiésoldaten te vallen Gisteren verschenen naast de gele biljetten die den staat van oorlog in de gemeente Naarden verkonden de proclamaties van den volgenden inhoud Aan do burgerij wordt bekend gemaakt dat het voorterrein van Naardan moet wo Bn opgeiruimd Steenen gebouwen zullen voorloopig blijven staan Evenwel worden de bewoners of gebruikers gewaarschuwd dat opruiming dözer gebouwen wellicht binnenkort zal geschieden Kort daarop volgden de aankondigingen aan de huizen die dit betrof de houten villaatjes van de zomersche forensen en de grootere villa s der Bussumaehe buitenmenschen Een termijn voor ontruiming werd niet aangezegd maar het duurde niet lang of verhuiswagens en handkarren rukten vaïi alle zijden aan en de algemeene uittocht begon Vanmiddag doorkruisten wij d nnalle laantjes die onder het schoots f veld van het fort liggen het geleek er een overhaaste vlucht van een geheele bevolking Verhuiswagens en karren versperden er den doorgang en de kleine voortuintjes lagen vol huisraad dat in allerijl uitgedragen was Onder de bewoners voor zoover ze nog niet vertrokken waren was een geest van smartelijke berusting en niet de minste opwinding de rustige houten villa s waren in schrille toganstelling met het koortsachtig gepak ervoor Enkelen waren reeda geheel leeg zooals Sunny Home waar de zonnestralen binnenspeelden door de onbedekte raamgaten in de holle kamers en Eortzicht dat uitstaarde over de ruimte er achter waar het hakhout gekapt werd in het bosch of 3choot8veld van het fort als in droeve berusting in de toepasselijkheid van zijn naam Groepjes menschen stonden om de aankondiging een oud renteniertje die voor het laatst nog eons naar zijn verlaten huisje kwam kijken waar de geraniums nog vroolijk voor kleurden schudde treurig het hoofd maar een postman klopte hem op dea schouder Ze lijden er allemaal onder hoor Voor een ander huis stond een boerenwagen hoog met huisraad volgepakt en daarbovenop een padvinder die alles rangschikte onder de zenuwachtige blikken van de mevronw die zoowaar de petroleumkachel op de matrassen moest zien stapelen Iets verderop nabij de Boschlaan werd druk gebouwd aan nieuwe huizen zonderlinge tegenstelling met de vlucht Langs den zandweg gingen wij tot dicht voor het fort waar de boerenwagens vol met de afgekapte boomen en struiken af en aanrolden het meest vooruitgeschoven naar dezen kant een schamel boerenhuisje de luiken scheef in de hengsels en alles verlaten alleen kakelde e n kip slaperig in het zonnige tuintje Wij gingen verder waar in een zonnigen tuin een van die prettige Gooische villa s met hoog puntig pannendak en luikjes voor de vensters verlaten stonden de voordeur open alsof zoooven alles ernit getrokken was De oorlog in ons brave oude Gooi het leek alles zoo wonÖerlrik en toch zoo merkbaar aan alles aan de roode biljetten tegen de boomen waarop te lezen stond dat de bevolking niet ongerust behoefde te zyn over het schieten op de Larensche hei waar vuurmonden proef geschoten werden of dat Amsterdam slechts via Utrecht te bereiken was daar de weg door Naarden na 12 uur s middags niet gebruikt mocht worden Wij namen er even een ijkje en zagen hoe stuk voor stuk de boomen die wij er altijd langs gekend hebben werden omgehakt en weggevoerd kortom het waren de maatregelen vóór het gemeenebest voor de b angen van elk en schijnbaar zoo ertegen Maar in het dorp overdreunde de rateling der volgehoopte wagens den stillen weemoed die er lag méér dan de opwinding over de laatste berichten die de middagtrein aanbracht Enkele auto s met koffers en huisraad snelden weg het oude Gooi stroomt leeg Zoo zijn er nog honderden kleinigheden die te zamen den buitengewonen toestand teekenen De kinderen vaff het sanatorium Hoog Laren verlieten vanmiddag per trein en onder geleide van verpleegsters het dorp ook het pas geopende kinderhuis van de Luthersche Diaconie dat onder Huizen ligt wordt ontruimd De Gooische Boer het doel van den tocht onzer kinderjaren wordt met den grond gelijk gemaakt de stoomtram van Hnizen loopt niet meer De boeren rondom Blaricum hebbeu hun fee moeten afstaan en iedere fiets of wagen die Naarden passeeit wordt gerequireerd voetgangers worden mits voorzien van een Ugimitatiebewijs doorgelaten Vanmiddag werd ook voor de steenen gebouwen het ontruimingsbevel uitgevaardigd wat weer een heele reeks vluchten veroorzaakt heeft aan e e Nassaulaan aan destationzfjdevatt an dèh spoorweg bij Bussuöi is men al aan het breken De weinige treinen die nog naar Amsterdïttn loopen zijn over en overvol deels van de vluchtende villabewoners anderdeels van menschen die verwanten in de Amsterdamsche kazernes gaan opzoeken Het is alles bittere ernst d treinen dragen honderden weg het Gooi stroomt leeg Naar wij vernemen worden in Naarden Buasnm in het geheel 285 villa s ontruimd Ook rondom Zeist worden de villa s ontruimd men doet de zware boomen langs den weg met dynajuiefï springen Verboden van uitvoer Verscjienen ia een buitengewone Staatscourant bevattende een aantal Koninklijke besluiten houdende uitvoerverbod van aalpeterzuur soda cacao aceton thee potasch alcohol zwavelzuur katoen in eiken vorm aether ammonium carbonaat boekweit suiker stroop natrium salpeter glycerine koffie antimoon regulus munition en buskruit en lood Teruggekeerd vertrouwen Naar de Zw Ct verneemt hebben verschillende ingezetenen van Zwolle zoowel handelslieden als particulieren nu de kalmte teruggekeerd is en zij de overtuiging gekregen hebben dat het bankpapier een zelfde waarde heeft als zilvergeld grootere en kleinere bedragen in zilver bij het agentschap van de Nederlandsche Bank gewisseld tegen papier zoodat velen weer aan kleine bedragen zilver konden worden geholpen Blj do Postspaarbank te Groningen is naar aan de Prov Gr Ot wordt meegedeeld Maandag een belangrijk bedrag meer ingelegd dan uitbetaald Qemengde Berichten De Duitsche gezant te Londen in Amsterdam De Dnitsche gezant te Londen prins Lichnowsky is Donderdagmorgen met zijn famiUe het personeel van het gezantschap de consnls van het Duitsche Rijk in Óroot Brittanje met hun gezinnen en een aantal andere Duitschers uit Engeland vertrokken naar Duitsohland Het gezelschap reisde met de Petersburg van de Harwiohlijn door de Ëngelsche regeering te zgner beschikking gesteld Aan den Hoek van Holland bestelde de gezant voor het geheele gezelschap een extra trein over Nederlandsch grondgebied en deze trein kvam gisterenavond te negen uur aan hot Centraal station te Amsterdam aan In de restauratie van het station maakten de Dnitsche dames n zich het halve uur opentten nutte om te soupeeren Woi ie restauratie en tot het eerste werd niemand toegelaten et Handelsblad sprak een der van h t gezelschap Belangujiend vroeg hij naar net laatste ws En de journalist vertelde van j waaghalzerij van eenige ulanen tevergeefs getracht hadden den yeischen generalen staf te Luik te M nompelen en allen doodgeschoten fnen gat nieuws scheen den Duitscher Lg te treffen Hij noemde het waag glge eine Dummheit en inforf0gie of alle ulanen waren doodgegjboten De belangstelling liet zich oeedelijk verklaren toen hij erop yt volgen Ich bin selber Ulan 1 Het Belgische leger was volgens 1 goed het Fransche daarentegen ilteht Als de Duitschers maar eerst MBS door Belgiü heen waren Wer wird Haue bekommen mei Sie vroeg de ulaan verder Pe verslaggever ontweek het antfootd Hoe de stemming in Holland was ttD opzichte van Duitsohland inf or de hij daarop aWeer meenden we neutraal te moetB blijven schrijft het Hbld En I wezen slechts op de sympathie M wij als klem volk voor het aanjwallen kleine België moesten gefoelen Ja die Belgier batten uns durchliehen lassen sollen De verslaggever merkte op dat ze erdoor de neutraliteit zouden gclohonden hebben Wir waren gezwungen die Beler anzugreifen was het antwoord En do Duitscher vervolgde Holland wird neutral bleiben Wenn wir nicht angegriffenwerden I De Duitscher deelde nog mede datile Petersburg gistermorgen ongeveeiv halverwege de reis door een EwelsBhe torped jbo t clpel uitmatande v ienift9tti je W n gP =P met scherp besohote was Het schip IfiMfde de Duit php on de Kngelso e mg en had ni4t dadelyk willw etoppen toen de torpedoboot het bevelPf Amerikaansche reizigers in Europa Aan do Amerikaausche legatie in it Voorhout is een groote toeloop 1 Amerikaansche onderdanen die Europa reisden om mlichtingen enIJsland voor terugkeer naar hun vaderland Be dimes ett Hieijftn orden door don gezanl é n do Uflbh dor legatie wanneer zij fiiHie n vpldaap aan do Teroischté ièdetttitéltSféWhalitoiten Toor zoover mogelijk geholpen Sedert 31 Juli was dr Van Dyke reeds werkzaam voor de belangen van de onder zijn bestemming geplaatste Undgenooten Heden konden de nu op hun doorreis vertoevende Amerikanen do volgende kennisgevmg van het gezantschap lezen Hot Congres heeft 2 2 millioen dollars toegestaan voor hulpverloening aan Amerikanen in Europa Schikkingen zijn getroffen voor de etste bezending van dit goud naar Europa door een Amerikaansche boot die 6 Augustus vertrekt Het gedeelte van de terugzendingskOBten dat hier noodig is zal verdeeld worden door de Amerikaansche legatie Maatregelen worden genomen om ie voorzien in de overbrenging van Amerikanen op schepen welke thans iSchatteerd worden teneinde hen naar de Vereenigdo Staten over te brengen ïoor het geval de geregelde middelen an vervoer onvoldoende zijn Nog is aan do Amerkanen door hun gwant het volgende bericht Een boot onder gezag der Britsche Regeering zal heden Vrijdag 7 Aug omstreeks 12 uur s middags van den Hoek van Holland naar Harwich afvaren Ëngelsche en Amerikaansche passagiers zullen in die boot worden ondergebracht Ik ben door de Britsche legatie gemachtigd mede te doelen dat Amerikanen in de Britsche havens iet als vreemdelingen znllen worden beschouwd De gezant is door zijn regeering gemachtigd wissels en cheques te en 1o8seeren van Amerikaansche reizigers teneinde in hun noodzakelijke behoeftsn te voorzien De Nederlandsche regeering heeftten regeling getroffen opdat zulke cheques en wissels kunnen worden getncasseerd De gezant heeft deswege aan de Hedorlandsche Regeering don dank o zijn Regeering betuigd Schepen zoo noodig van Amerika ge zonden worden teneinde reizigers terug te voeren die geen scheepsgelegenheid kunnen vinden op geregelde stoomvaartlijnenen Kermis vieren In de Zwolsche Ct lezen wjj Van een stadgenoot die gisteren te Helmond w s hooren wij dat men daar lustig kermis hield Daar is men dus blijkbaar niet org onder den indruk geraakt óf misschien vanmeéning dat in dezen ernstigen tijd een verzetje goed doet Predikbeurten te Oouda REMONSTRANTSCHE KERK Voorm 10 j uur Ds H VAN ASSENDELFT GROOTE KEkK Vroegpreek te T j ore Ds S VAN DOORN van Sluipwijk Voorm ten 10 ure Ds CANNE GIETER Nam ten 2 ure Geen dienst KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds BIJL Kinderpreek ten 5 ure De heer J VISSER LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 ure De Hoer VERMEULEN Theologisch Cand te Utrecht GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 12 Aug 12 uur Ds S VAN DOORN van Sluipwijk Qemee telijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 7 Augustus Volwassenen 1 opperman 1 machinist 1 stoker 1 kleermaker pakhuisknecht werklieden zonder vakkennis Hyfii rife 6f nfadk im mdrt M I 1 loodgieter pakhuisknecht toopknecht Leerlingen en jongens klerk Aanvragen van werkgevers Halfwas of aankomende pakhuisknecht Advertentiën lieden overleed tot ohzo dieto dfttefhëad onze geliefde VAtfèr BëhWdèn Gro otvadGf de Heer lieleman ierlos Dllo de Ridder Burgemeester van Katwilk in den ouderdom van 71 jaren Gouda 7 Augustus 1914 C P R I JSSEL DE SCHEPPER BE RmDER I IJSSEL DE SCHEPPER KN KtNDEHSN Do begrafenis heeft plaats Maandag 10 Augustus te Katwijk aan Zee Vertrek van het sterfhuis 2 nor n m Verzoeke seen bloemen Algemeem kenniegemni Te Katwijk a d Rijn overleed heden onze geachte Zwager de Heer üeleH iiAiii in leven burgemeester der gemeente Katwijk Utrecht C DIJXHOOEN Gouda 3 J DIJXHOORN L C DIJXHOORN Oouda a J DIJXHOORN A M VAN RUN VAN ALKEMADE Dl jxiiookn I A VAN RIJN VAN ALKEMADE 7 Augustus 19U Telephoonnet Gouda Aanj esloten Tel No 384 GATS Firma S L Kleine Winst Korte Tiendeweg 18 GODDSGHE HEUaNBICBTHG Turf singel 33 35 Telefoon No 21 PRIJSVERLAGINa Vanaf MAANDAG 10 AUG 14 noteepen wij voor onze Volle Zoete Melk 7 cent per Liter w W W Tapte Melk 3 99 W W Karnemelk 3 Iloomboter 150 OK G WITTE BIOSCOOPj KLEIWEfl O PROE P VRIJDACf 7 AUÖUSTUHonI volgonde dagen VertOQiiiito m M practitige realistische 1 illen die in dezen üjd werk kunnen vei schaffen aan vrouwen en meisjes worden verzocht zich te vervoegen bij bet Comlté Interessant hoofdnummor in 2 deolön Vorder leoiiee wil zellmoord plegen Comische ülm bc ZegeMVIertnde Mo Cflmisfib H i DE PATHÉ JOURNAAt in 2 doelen en öieerdere mooie nummers Men zie de Programma s voor Vrouwelijke Hulpverschaffing Blauwe Kruis iWeSthayen 6 i alle werkaagen s morgens van 1 1 18 eü s middags van S 4 Fotografie Artistique Atelier W 1 VAN ZANEN Oosthaven 20 LAJÏGE XtEND m u 27 h Qft Yflorfa li g Blauwe Druiven a 50 ct por 5 otis Meloenen Perziken Tomaten Bananen Aardlieziën Aalbessen Sinaasappelen HIK Aanbevelend tlt Door omsttinilifrheilen worden de Winkels n s MAANDAG 10 AUG om 10 uur geopend o u Blauwstraat 5 6 en 7 Fotografieën in Aquarel Pastel en Olieverf worden in elk foimmit uitgeyoei vanaf visite tQt levenagrpot SSser vésl uoces cti uitnemend gcichrkt voor gelegonheidsgenohenkeni = t== i RÜlMe KEÜZB l ljitEN VOORRADKÏ == = = aü 0Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot 2 uur ËXCËLSIOIt STERK EN SNEL STEEDS GBOOTEH SI VCES GOUDA OEN DEPóT HANN OUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM Dames Ceresit Ceresitol iaieriliclile Mers dnige murea maakt sleen eemeol enz walerdicbl Ilaarwasschen mot Klectr droging Aparte aaton Levering van alle soorten IIAARWEHKEN door lóno enkele bestrijking wordt verwerkt met cement en zand BAtiT A OE JOlte Coiffeur Oosthaven lil Essence enz Iliuil nuun iiiiuuiu Groote Draaisteeg 2 Telefoon 2157 30 voop LimonadeDrogisterij Westhaven 11 vi mm k € Aambeien POOL S TANnillDOIXEN in de hente en aoi ilknoi iite staan onder voortdurende scheikundige oontrflle en worden sinds 18W door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen heiiiischp Falniok L POOL t Zonrn Amsterdam WenldtcntooMUUIng OBNT 913BalUo meJeJInglin Lid J r Jury De Mamthetenma f van Apotheher BOOM geneest spoedig in euuitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 ct 12 VerkTflgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFK Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOU F Korte Hoofdsteeg 3