Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1914

De Directie der Q iS546 Zaterdag 8 Aiigusüis 1914 53e Jaargang GOIDSCHE WATERLEIDI GMAATSCHAPPIJ verzoekt een eder dringend een zuinig gebruik van LEIDINGWATER te wilten n aken Hoewel aan heV Pompstation nog voor geruimen tijd steenkool en andere grondstoffen aanwezig zijn meent de Maatschappij echter wegens de ernstige omstandigheden waaü van de duur niet is te beramen tijdig de medewerking van het publiek te moeten inroepen teneinde zoolang mogelijk in de behoefte aan leidingwater te kunnen blijven voorzien GOUDA Augiisüis 1914 j i© u Vvrs eza E jfL ertezxtieTola d voor G oia d SL ean Oaao strelcein üitgrevers A BBINKMAN EN ZOOH aan artikel 1 1 van Hoofd stuk XV der Uitgaven Kosten van andere bni l tengewone werken die uit buitengewone ontvangsten besU etlen mogon worden Volgnummer 233 wordt i toegevoegd een onderdeel k Inrichting van een ge1 I meentelijken reinigings dienst 20000 artikel 13 van Hoofdstuk V der Uitgaven Kosten van het ophalen van asohl en vuilnis Volgnummer 138 wordt ter verevening I van de jaarwedde vanden aan te stellen leider van den gemeentelijken reiui gingsdienst verhoogd met 375 en dit bedrag afgeschre1 ven van den post voor Onvoorziene Uitgaven I Volgnummer 222 De Raad voornoenkd Secretaris Vporzitter I Het in den aanhef van dit ont werp besluit bedoelde advies der GeI zondheidsoommissie is dodr ons ter I voldoening aan het bepaalde in artikel I 6 der Gezondheidswet bereids aangoI vraagd en zal Uwen Raad bader worI den aangeboden 1 I Aan den Raad der Gemeebte Gouda J Gouda 29 Jnli 1914 I De heffing van sluisgehl voor hot I gebruik van het Reeuwijkaohe Verlaat 118 bij Koninklijk besluit van BO October I 1911 No 38 slechts tot deD l JaI nuari 1915 goedgekeurd I Aangezien de Gemeente deze inkomst niet kan missen hebben wij de eer Uwe Vergadering in overM oglng te rm ons College te maclitigen aan M de Koningin opniQuw goedkeuring van deze heffing te Verzoeken Aan den Raad der Gemeente Gouda Gouda 4 Augustus 1914 Onder ovarlegging van de dt botreffende adviezen van den inspecteur der Gymnaaia hebben Curéitoron van het Gymnasium de eer Uwen Raad voor te stellen om voor den cursus 1914 1915 op te dragen het Onderwijs a in de natuurlijko historie aande heeren Dr J L HOVIl G leeraaraan de Rijks Hoogere Burgerschoolalhier en A SOHIERBEEK lecraaraan Hoogere Burgeraohool te sGra venhage b in het Hebreeuwsch aan denheor A KETELLAI PER alhier Curatoren van het Gymnasium VAN DER LOEFF Voorzitter I HENGEVELD Secretaris Aan den Raad der Gemeente Gouda Eindexamen H B S Groep VI Geslaagd F W Neys Leiden O W Beumer Leidon J P Wijs Lyceum den Haag W M Roasum du Ghatel Lolden P 1 Honriquez Gouda A F Cl raaf Ijoiden J F Dee Leiden J M Grundoken Leiden G A M Hoolboora don Haag B J Hummelinck den Haag Afgewezen 4 Onder de wapenen 2 Vronwelijko hulp verschaffing Het comité voor VrotlwelijkoUulp I verschaffing plaatst in dit nummer I oen advertentie waarin een oproep wordt gedaan aan allen dio in dezen I tijd werk knnnen verschaffen aan vrouwen en meisjes Op dezen oproep vestigen wij de bijzondere aandacht ÊDoor de politie is alhier oen man aangehouden dio nog G dagen hechtenis moet ondergaan De aangehoudene is overgobrocht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam rijk Honganje loopt de mobilisatie vlot van stapel Tassehen de chefs van den 1 generalen staf van het Oostenrijksch1 Hongaarsche leger en die van het 1 Duitsche leger zijn de sedert jaren bestaande goede persoonlijke betrek I kingen tot oen nauwen band van ver 1 trouweiyke vriendschap geworden 1 Engeland en de kleine mogendheden 1 AMSTERDAM 7 Aug Uit Brussel 1 wordt part aan het Hbld geseind Volgens een speciale editie van liC 1 People zou de Fransche regeering aan al de gemeenten het volgendetelegram hebben meegedeeld 1 Engeland heeft per telegram bij de Nederlandsche en Noorsche regeerm gen een stap gedaan om haar aandacht I te vestigen op het feit dat de quaestie der onafhankelijkheid van België niet alleen voor laatstgenoemd land van belang is doch ook oen quaestie Is die geldt voor al de mogendheden aan de boorden der Noordelijke zeeën Engeland is bereid een gemeenschappelijke actie te steunen tot verdediging der onafhankelijkheid van Nederland 1 en Noorwegen indien deze landen i worden aangevallen Engeland zal elke mogendheid ter zijde staan die zich in den toestand van België zal I bevinden I Fransche troepoQ ip België I BRUSSEL 7 Atfg Vad De FranI schen hebben met de Belgische troepen I ten zuiden Luik contact gekregen I Prins George van Pruisen cavalerieI generaal en neef van den Duitachen I Keizer zou gevangen zijn genomen I KËI I8GEV1KG ÏHRtCHTlKGÏïN WELKE GSVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VBROORZAKKK BURGKMEESTRR en WETHOUDERS Yan ÏOUDA Gezien art 8 der Hinderwet l Doen te weten lp Dat zi vergunning hebben verleend aan f 4e N V Sigarenfabrwk Borneo en haro rechtvcrkfijgendtin tot het oprichten eener Sigarentabriek annex drog ij van sigaren in een nieuw te stichten gebouw op het perceel gelegen aan de IJsseltaan deel iiit W makondo van het perceel kadastaal bekend H etie A No 4705 K Gouda den 8 Augustus 1914 W Burgomeehter en Wethouders voornoemd R L MARTENS üe Secretaris J VAN HEU3DE In de Noordzee 1 Van officieole zijde wordt uit Lon j den over een gevecht in de Noordzee niets gemeld 1 In den afgeloopen nacht werden te 1 Harwich gewonden binnengebracht van een Duitachen mijnenlegger wiens bemanning dapper gevochten had 1 Uit Aberdeen werd bericht ontvan gen dat daar schepen met gewonden 1 luit de Noordzee waren aangekomen I Daarentegen rapporteerde de kapite n 1 van het Ned stoomschip Beyerland 1 dat gisterenmiddag te Newcastle was 1 aangekomen dat hij op ijn reis ge n 1 enkel ooriogaschip had ontmoet I Latere berichten uit Harwich meld 1 den dat daar 300 gewonden werd n 1 binnengebracht Naar men zegt werd n deze gevangen genomen in een gevecht dat reeds Donderdag zou hebben plaats gehad Volgens een particulier telegram aan de Tel schijnt het wel dat de j Engelsche vloot die het eerst heeft zee gekozen een overwinning heeft behaald doch alles is nog in geheimzinnigheid gehuld Ondertusschen is ook de Engelsche Noord zee vloot vertrokken en zon volgens geruchten in gevecht z n geweest met de Dnitsche Hoch Seevloot die naar de Nederlandsche kust temggedreven werd Van dit bericht maakten wij gisteren reeds melding de Ochtendbladen geven eenige nadere bijzonderheden Een ander telegram aan de Tel afkomstig nit IJmuiden meldt dat daar draadloos bericht is ontvangen dat 19 Dnitsche schepen van de Hoch Seevloot ïnn aangevallen door de Engelsche Home en Kanaaleskaders De Dnitsche vloot moet verslagen zgn Eenige schepen zonden buitgemaakt andere gcwjnken iijn De Engelsche vloot ver volgt de Dnitsche Te IJmuiden binnenkomende trawiera melden dat de Engelsche vloot fan Aberdeen tot de Nederlandsche toriale wateren als het ware een liftten van slagschepen en torpedobooten heeft gelegd Ook hot Kanaal is jkwr de Engelsche vloot geheel afge In den namiddag werd te IJmuiden Swn draadloos telegram ontvangen dat wellicht nog hedennacht een Duitsche Icraiser een groot aantal gewonden dMurheen zou brengen Van dit bericht werd Dr van der Horst leider van het Roode en Witte itrais te IJmuiden mededeeling geïaan die terstond alles voor de ontvangst in orde liet brengen Een richt van 12 uur s nachts zegt dat t op dat oogenblik geen Daitsch arlogsBchip te IJmuiden was binnenskomen De complete Dnitsche Hoch See Tloot bestaat uit de volgende 21 slagepen de Prins regent Lnitpold Stadsnieuws GOUDA 7 AuguBtus 1 Door Burg en Weth zijn aan de I Raadsleden de volgende ingekomen 1 stukken toegezonden 1 Gouda 28 Juli 1914 Bij ons schrijven van 21 dezer N I 79 deelden wg Uwen Raad ons voo I nemen mede terug te komen op het ons 1 door den heer G A de Monyè uitge bracht rapport nopens de kosten der iuitvoering van den reinigingsdienstder gemeente in eigen beheer I Aan dat voornemen gevolg gevende I hebben wij de eer Ü te berichten dat de Commissie van bijstand in het be 1 heer der gemeentewerken door ons s gevraagd haar gevoelen te willen doen kennen over den uitslag der door ons gebonden aanbesteding van de uivoering van dien dienst en over bedoeld rapport aan dit verzoek s door haar voldaan hn hierbijgevoegden brief van 27 dozer No 311 Brj de gehouden aanbesteding zijn ingeleverd twee biljetten óón van den heer C M Dessing die inschreef voor respectievelijk f 10280 en f 15780 naar gelang de uitvoering zou wo den opgedragen voor 3 of voor 6 jaren en één van den heer P Ooms die onderscheidenlijk f 15983 en f 17300 I bedong naar gelang hem al dan ni t I zou worden toegestaan gedurende de j maanden October tot en met Maart in afwijking van het bestek ook des middags na één uur asch en vuilnis te doen ophalen De Commissie van bijstand IS van oordeel dat de inschrijving van den heer Dessing buiten beschouwing moet blijven en dat den j heer Ooms geon afwgking van het bestek kan worden toegestaan zoodat alleen in aanmerking komt zijne in sohrgving van f 17300 per jaar De Commissie acht het voorts noodig dat wanneer de reinigingsdienst aan een L aannemer wordt opgedragen door de gemeebte een opzichter op eeno jaar wedde van plra f800 s jaars wordt I aangesteld uitsluitend om de behoor Gtegadigden die bestek en teokoningen zich versoliaften kannen deze terug bezorgen bg den Architect E F EHNLE Keter Bothstraat 41 te a Gravenhage tegen ontvangst van f 2 50 per stel Electr Dr A Brinkman ftZn Goada Gebroeders RIJKEN k DE LME flSS Gedempte Binnenrotte ROTTERDAM van $ teinway Song Bechstein Erard Julius Bliithner Pleijel Qrotrian Steinweg Nachf Knake Q Adam F Adam Mann Co KnSchel Rünisch Eigen Fabrikaat 102 Met PIANOSPEELAPPARAAT ook ingebouwd in vleugels en pianino s DE PHONOLA met artistenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen Steeds in onze magazijnen te hooren Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis Telefooza l3=Lt©rcor2QJca a n a al 2503 De Kleine Winst AANBESTEDING ff gaat NIET door Tdtloon latarconinianul 384 wasch echt zijn onzo Blauw Keper Machinistenpakken Lajie prijaen VMte prijzen soliede goodoron prima afwerking I De voorgenomen aanbesteding aangekondigd voor MAANDAG 10 AUGUaTUS e k van den bonw van eon Apotheek en vier Bovenwoningen aan de De Perponcherstraat te s Gravenhage voor de 80raven haagsche CoSperatieve Broodbakkeril Verbrulksvereeniging en Ziekenfonds DE VOLHARDINO verkoop nitsluitend i contant IS PRIMA HA AR WERKEN woi den steeds tegen sohei p Concurreerende prijzen geleverd onder garantie ik contant b j Coifleur Kleiweg COMITÉ VAN STEUN AAN Noodlijdendenjoorde Mobilisatie Allen zoowel mannen vrouwen jongens en meisjes die tengevolge van de tegenwoordige tijdsomstandigheden WERKELOOS zijn geworden kunnen zich aanmelden aan het secretariaat van het Comité tot steun van allen die door de mobilisatie behoefte aan hulp hebben Zooveel mogelijk zal getracht worden hen te helpen aan voor hen passenden arbeid Het secretariaat is gevestigd Kattensingel No 61 te Gouda GEOPEND alle wepkdagen s middags van 4 tot 6 en s avonds van 7 It tot 9 uup t 0ERPD5T 5l iARl OOUIM VRIJWILLIGERS bij den LAND STORM Voetvolk Wielrijders en Ruiterafdeelingen Zy die deel willen nemen aan de voorbereiding der Landsverdediging kunnen een verbintenis als VPijvrllllgeP bQ den LANDSTORM aangaan Zich aan te melden by alle militaire Commandanten Do Oapnizaens Commandanl te Qouim VersDhijiat dagc lijks PKUS VAN HKT ABONilEMENTi Per kwiirkal f 1 25 Idiini ffiini o por poet 1 BO Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Ideiii franco per post 1 1 90 Abonncmeiiteri worden dagelijks aangenoiïien aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agente d n Bnekhandél on de Postkantoren Telefoon Interc 82 Tweede Blad van 25 000 ton de Kaiser de Fr ed1rich der Grosse de Kaiserin endo 1 Konig Albert elk van 24 700 ton de Oldenburg de OatFnesland de flThüringen on de Helgoland 1 elk van 20500 ton de Westfalen de Nassau de Rheinland en do Posen elk van 18 500 ton Bovenstaande 13 slagschepen behooren tot 1 i het droadnought typo Verder uit de II Hannover de Schlesieu de I1 Deatschland de Preussen de Hessen de Lotharmgen de Pom mem en de Schleswig Holste n 1 elk van 13 200 ton Buitenlandscli Nieuvs Bovendien telt de Hochsee vloot 1 nog de vier groote kruisers de 1 Seydlitz tan 25 000 ton de on 1 Moltke en d Góben elk van 23 000 ton M de Von der Tann van 19 000 ton öenevens de negen kleine k oi j sers Hela 1 en Rostock van 4900 1 ton de Br alau de Stralsund en 1 de Strasaburg elk van 4550 ton del Mainz en de Kolberg elk van 4300 1 ton en de LDresden van 3600 ton Naar aanleiding van het zinken van 1 de Amphion waarover wij gisteren 1 melding maakten verklaarde Mmi ter I Churchdl in het Lagerhuis dat het hier en daar leggen van contact mijnen in zee waarop neutrale koopvaardijI schepen zonden kntinen vergaan een I gebruik in den oorlog was hetgeen 1 door alle naties ter wereld wel over wogen moest worden De admiraliteit f was volstrekt niet verontrust of ontI steld door zulke mcidenten temeer I waar zij maatregelen had getroffen 1 om zulke gebeurtenissen tot een miI nimum te beperken Japans houding De Times van Donderdagmorgen bevat de volgende mededeeling door het departement van Buitenlandsche Zaken te Tokio Woensdagavond godaan De keizerlijke regeering gevoelt zich ten zeerste bezorgd in verband met den poUtieken en economischen toestand welke het gevolg is van de laatste ontwikkeling der Europeesche politiek Zij hoopt dat de vrede spoedig her steld zal zijn en dat de oorlog zich niet verder zal uitbreiden alsmede dat i Japan in staat zal zijn een houding van volstrekte onzijdigheid in acht te nemen Het is evenwel noodzakelijk dat de meest nauwgezette aandacht worde geschonken aan de toekomstige j ontwikkeling van den toestand In geval Groot Britannië erin betrokken mocht worden zullen de be1 palingen vat het verdrag met Japan I I in werking treden en zal Japan de noodige maatregelen nemen om de ver1 plichtmgen welke haar dit verdrag I oplegt na te komen De keizerljke regeering vertrouwt evenwel opre ht dat deze verwikkeling zich nimmer zal voordoen De Dnitsche mobilisatie BERLIJN 7 Augustus N Crt In het jaar 1870 werd 15 Jnli het bevel tot mobilisatie gegeven en eerst na 3 weken had het eerste groote gevecht plaats Zoo zal ook thans ondanks bet uitgebreide spoorwegnet de bijeentrekking van een massaleger voor een beslissenden slag nog eenigen tijd duren Met het oog op de aanstaande operaties moet het opperste legerbestuurnog een onbepaalde terughoudendheidin achtnemon bij de te publiceeren berichten Naar wij uit goede bron vernemen is bij den grooten generalen staf nog niet een enkele navraag in verband met de mohili atie gesteld De mobilisatie en het troepenvervoer per trein gaan geregeld en in de grootste orde volgens het plan dat in vredestijd is gemaakt I Ook bij onaen bondgenoot Oosten Ijehalve Zon en P eestdagen PHIJS DER ADVEIiTENTiËN Van l B gewone regels met bewysnuramor flO 55 Eikeregel meer 0 10 Ity drie urlttei et nvolgende plaatsingen worden deze togen twee ben kend üien taanbicdingen per plaatsing van 1 B regels f0 3B by vooruitbeUiling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per icgol Gi ootu letters on randen naar plaatsruimte i Telefoon Interö 82 lijke uitvoering van het bestek te oon 1 troleoren Opdracht aan den heer Ooms I zon der gemeente dua komen te siaan I op rdim f 18000 per jaar on 1 a iafloop van den aannemingstermijn zou 1 dan de gemeente evenmin als nu zijn 1 in het bezit van een inventaris voor 1 den reinigingsdienst 1 De heer de Mouyè becgfert de uitgaven van den behoorlijk ingerichten jreinigingsdienst in eigen beheer op 1 f 23800 per jaar en raamt de onti vangsten op f 7800 s jaars zoodat I de jaarlijksche kosten zouden zijnf 16000 Onder de uitgaven komenevenwel voor f 800 rente afloopend natuurlijk en f 800 aflossingvan de installatie kosten van den dienstad f 20000 na afbetaling van welkbedrag de gemeente in het onbezwaardbezit Komt van den gehoelen inventariBi enz b vergelijking met het oyfervan den heer Ooms moeten billijkI heidshalve deze cijfers buiten rekening I blijven zoodat dan de reinigingsdienst I in eigen beheer volgons de raming van I den heer de Monyo zour kostenf 14400 per jaar Het komt der I Commissie evenwel voor dat enkele II ramingen van ontvangstan zoowel als i I sommige uitgaafoyfers door den heer i I de Mony te gunstig zyn genomen I zoodat de kosten vermoedelijk znllen I blgken boven de begrooting van 1 ftl4 00 te gaan Toch is de ComI missie althans hare meerderheid er I stellig van overtuigd dat uitvoering I in eigen beheer voor do gemeente financieel voordeeHger zal zijn dangfinning aan den heer Ooms Dochook al was er geen geldelijk voordeel al waren de kosten in beide gevallengelijk dan zou de meerderheid derCommissie aan uitvoer in eigen boheortoch de voorkeur geven daar zooalsnu reeds herhaaldelijk is gebleken bij I opdracht aan een aannemer niet d e zekerheid bestaat van eene Ijehoorlijke I uitvoering van den reinigingsdien 1 1 welke eigen exploitatie biedt De Commissie van bijstand gee 1 1 ons daarom in overweging de uitvoe I ring aan geen der beide inschryvers te 1 gunnen doch Uwen Raad voor te ste 1 len den dienst van de reiniging der I gemeente in eigen beheer te nemen iop den voet van het rapport van den I heei de Monyè I Wy knnnen ons met het advies der 1 OommisBie van bijstand wel vereenigen I besloten aan geen der inschryvers by I de gehouden aanbesteding voor de uit 1 voering van den reinigingsdienst der 1 gemeente die uitvoering te gunnen en 1 stellen Uwen Raad voor het volgende I besluit te nemen De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burge1 meester en Wethouders van 28 Juli i 1914 No 80 737 en het daarbij overgelegd rapport van de Commissie van 1 bijstand in het beheer der gemeentoi werken van den 27sten dier maand 1 No 311 i I Gelezen het advies dor Gezondheid commissie alhier van Besluit lo Te bepalen dat de dienst van de reiniging der gemeente met ingang van 1 Januari 1915 in eigen beheer zal worden uitgevoerd 2e Burgemeester en Wethouders I uit to noodigen zoo spoedig mogelijk in te dienon eeno voordracht voor de benoeming van een Leider van don reinigingsdienst op eene jaarwedde van f1500 3e De gemeente bogrooting voor 1914 te wyzigen als volgt aan artikel 4 van Hoofd1 stuk VII der Ontvangsten Volgnummer 60 wordt toegevoegd een onderdeel g Geldloening ter voorziening in de kosten van inrichting van oon gemeentelijken reinigingsdienst f 20000