Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1914

Onze 9dü lldo 12de on 14de linietroepen hebben wonderen verricht Des snachts sliep geen enkele Niemand klaagde Van nit de stad werd boter koffie bier fruit chocolade aangebracht Steeds bleef do beste gezindheid onder de troepen heerschen Ten slotte word Vrijdag eene divisie rnitery der Duitschers bestaande uit zeven regimenten door de voetvolkdivisie Leman en onze divisie ruiterij vernietigd De Dttitaohe leising van den strijd om Luik wijkt nog al van de bovenstaande of Het officieuze Wolffbureau meldt Luik is beslist in onze macht De verliezen van den vijand ztjn groot Onze verlieeen zullen onmiddellijk worden medegedeeld zoodra er betrouwbare gegevens over zijn Het transport van 3 tot 4 duizend krijgsgevangen Belgen naar Duitschland is reeds begonnen Volgens berichten zoudon wij te Luik een vierde gedeelte van het geheele Belgieohe leger tegenover ons gehad hebben In Belgisch Limburg Luxemburg en Namen De Nieuwe Gazet van Brussel publiceert het volgende omtrent beweffijigen van kleine ofdeelingen bereden Dnitsche ti oepen in Belgisch Limburg en om Namen Het is zeker dat de Duitschers achter onze troepen die voor Lutk liggen door ook Belgisch Limburg reeds bereikt hebben Uhlanen z n zelfs reeds tot binnen Hasselt gedrongen Een twaalftal uhlanen onder het bevel van een officier kwamen Donderdagmorgen rond 7 i uren langs den St Truiewteenweg de stad binnen Zy trokken over do Guffensloim onderweg de verbaasde en ontstelde inwoners vnendelyk grootend Twee gendarmen ontmoetten de vijandelijke ruiters en goboden hun de wapens af te leggen De Duitscheiï schenen zich te willen overgeven doch hun overste weigerde en wilde met zijne mannen terugkeeren Alsdan vuurden de gendarmen en twee uhlanen stortten ten gronde De eene was een lijk de andore word stervend weggedragen De overige Duitschers vluchtten weg in de richting van waar zij gekomen waren De paarden der gesneuvelden De Oorlog Qe gevechten in Elzas Lotharingen Een part telegram nït Brussel aan I N li Crt dd 9 Aug meldt Het FraoBche ministerie deelt het ende telegram over de beeetting Wï Muhlhanaen mede verzonden Zon4itg twaalf uur uit Parijs Vrijdag bij Iwt vallen van den avond kwam de ftftnsche brigade van de voorhoede ïoor Altkirch aan De plaats was verdedigd door goede veldwerken en door om Duitsche brigade bezet De Franwhen liepen storm met buitengewoon een Fransch infanterieregiment nam de Dnitsche verschansingen k na een heftig gevecht De Franschen iebben de Duitschers met de bajonet 9p de vlucht gedreven De Duitschers weken in groote wanorde de werken er tweede linie verlatend die nochtans nog hadden kunnen dienstdoen Een regiment dragonders heeft de Duitschers achterna gezet in de richting van Walheim Tagolsheim en Blfurth en hun groote verliezen toepbracht De kolonel en zeven officieren van het Fransclie regiment werden gekwetst De Duitschers konden in de duisternis wegsluipen de Franachen zijn Altkirch een oude stad van den Elzos binnengetrokken Zij werden jestdriftig ontvangen Grijsaards ouwen en kinderen omhelsden de ansche soldaten De grenspalen zijn erukt en worden in triomf rondiragen de ontroering is onbeschrijlijk Bij het krieken van den dag 0Dg de voorhoede weer op marach Bonder Duitschers te ontmoeten In den namiddag kwamen verkenners un de vele veldwerken die de stad beschermden en zij stelden vast dat die verlaten waren Om 5 uur kwamen onze kolonnen voor Mühlhausen aan gaande langs de spoorlijn Te Brunlütadt begroetten de Elzassers die de ttad verlaten hebben de Fransche Vaandels met geestdrift In minder dan een uur is Mühlhausen bezet De Fransche ruiterij die in draf door de fltad rijdt heeft de Duitsche achterhoede achtervolgd de Fransche voorposten hebben stelling gekozen ten Noorden van Mühlhausen Het ware voorbarig de gevolgen van dit eerste ilagen te overdrijven nmar het staat I vaat dat de Fransche brigade een verschanste Duitsche brigade heeft verstrooid De Fransche verliezen zijn Met de politie stond de waardin van dit nachthuis op ren goeden voet iJi naeht wacht kreeg geregeld een glaanje van baar en kwam een geheim polltie agent bare inrichting bezoeken dan gaf ze leb meermalen de moeite om een lekkeren grog voor hem gerf ed te maken I e meeste bezoekers waren verloopen tul die liefHt hun middel van bestaan verzwegen Ueon wonder dus dat de twee blnnenIredonden door de aanwezige meisjos van plelzler beschouwd werden als heercm die toevallig verk H nI terecht gekomen waren Thans nu bet gaslicht op ijn gelaat valt kunnen wij In mijnheer Vogel slechts met moeite den bovalllgen vriend der fchooiie Mlaona herkennen f atfm wij nu even zijn meigezet wat nader bezien Jeremias KnabJeln is een jonkman van omstreeks zon en twlntig jaar lang en tenger van gestalte Hij Ixn ft helder blauwe oogen waarvan de randen rqod en ontstoken zijn Op zijn ingevalIfn wangen ziet men een dun leelijk rossig baardje Oehoel zijn kleeding s schamel en versloten Op het welzijn van mooi Lefjol begon mijnheer Vogel terwijl hij met zijn glas tfgon dat ran Joremias stiet Ik ken het lieve kind niet maar van avond heb Ik gezton dat zij wm mooi igiiur heeft A propos wilt ge een sigaar opsleken Wordt vervolgd J SlPixlstot uw dicnHt mijaheer Vogel Wivoorfliii dl jonkman terwijl li j if hiMmr Bloot Slot ds M uw diensl Waar KM WIJ bwn Naar juffrouw Pinker als io wilt It 3i mitniipor Vogd bestt Ken glos pag zat ons goed dorn Hot Is kopl van ivond Öe jongp man wrcof zich dn handon n Wrborg KH toen in de zakken van zijn iRtetoi Ik wou iuist naar liod gaan mijn r Vogel loon ik ii lioord Iiiilpn zoi Ip jonge man na oen poos Ik tJ QMt verkouden weet u Pat akelige weer sNaciitK Rnecuwt het en over dag mist l Iniirf nu al drie dagen Paar kan ik S t ti Keril Tiet valt me zoo op de Imrstl I an mooBt ge niet zoo lichtzinnig ft om Hnaclits aan oen open vensterta staan iJatdoe ik ook niet mijnheer Vogel Meen toen ik u hoorde fluiten Zoo Kn wat deedt ge dan daar CH aan het open venster Waarom ge iiw venster eerst toen zekere ge dame het hula was hlnnengegaan Heeft u dat gezien vroe de jonge Bij Kon beslait is o a benoemd tot adelbotst klasse by de zeemacht de adelborst 2 klasse bij het Kon instituut voor de Marine te Willemsoord M H Niomeijer vroeger alhier Bij Kon besluit van G dezer zyn tot tweedeluitenant der Infanterie benoemd de sergeanten J T SmeetB en Ü Salomonson thans hier in garnizoen Bij Kon beslait is aan den plaatswerker bij de gemeente gasfabriek alhier F G Ijisselstyn een pensioen verleend van f 290 sjaars Bü Kom besluit van 6 dezer is goedgekeurd dat aan H Ie Coultre burgemeestor der gemeente Bodegraven op zijn verzoek met ingang van 1 Juli eervol ontslag is verleend als tijdelijk Secretaris dier gemeente Vereeniging Werkverschaffing De Vereeniging Werkverschaffing heeft in hare laatste vergadering besloten het geheele kassaldo der vereeniging ca f 200 ter beschikking te stollon van het Comitó van Steun aan noodlgdenden door de Mobilisatie Ook de localiteiten der vereeniging zijn door haar ter beschikking gesteld voor het geval daaraan behoefte mocht zijn T A O de Ridder t Te Katwijk aan den Rijn overleed gisterennacht na een langdurige ziekte in den ouderdom van 71 jaar de heer T A O de Ridder burgemeester van Katwijk eertijds hier ter stede woonachtig Meer dan 41 jaar mocht hij aan hot hoofd staan van deze gemeente en haar van geringe visscheryplaats zien opgroeien tot grooto handoldryvende gemeente liet ziolental verdubbelde in dien tyd De hoer De Ridder was van de oprichting af tot 1912 voorzitter van do Vereeniging ter bevordering van de Ned Visscherij De heer De Ridder was ridder in de orde van Oranje Nassau Het Nederl Roode Kruis Hnt Nedorlandsohe Roode Kruis heeft in deze dagen van oorlogsgevaar zijn arbeid van mensohonliefde aangevangen Drie scholen in deze gemeente zijn voor den dienst van het Roode Kruis beschikbaar gesteld welke gebouwen zün ingericht tot hospitalen en opslagplaats en welke kenbaar zijn door de Roode Kruisvlag welke aan die ge bouwen is ontplooid Hedenmorgen braditen wy een be zoek aan de school voor Chr Nat Onderwijs in do Qroenendaal thans tot het voornaamste hospitaal herschapen Een der dames van het Vrouwenoomité te Gouda van het Ned Roode Kruis was zoo welwillend ons rond te leiden en ons een blik te gunnen in da tot ziekenzalen verbandkamer en operatiekamer ingerichte schoollokalen welke thans in hunne oorspronkelijke bestemming niet meer te herkennon zijn Beneden bevinden zich de verbandkamer drie ziekenkamers de operatiezaal benevens de kouken terwijl boven nog een ziekenkamer en een dokterskamer zijn ingenclit In de ziekenkamers staan do beddon in rijep langs do wanden en middenin staat een flinke tafel Het daglicht stroomt volop binnen De frisch gespreide bedden thans 50 in getal welk aantal zoo noodig tot HO kan worden uitgebreid do installatie van verbandkamer en operatiezaal doen zien dat het Vrouwenoomité uiterste zorg voor de inrichting van dit hospitaal heeft besteed en dat het voor het geval dat dit hospitaal in gebruik moet worden genomen wnt W j niet hopen den gewonden niet aan de noodige hnlp zal ontbreken wy vernamen ook dat de heefen Dr Montague Dr Rnps en Dr de Voogt tot het verleenen van hulp zyn aangewezen Het ligt in de bedoeling dat dit hospitaal in de Groenendaal zoo noodig alleen dienst zal doen voor de ernstig gewonden terwyl de opgenomenen bij wie operatief ingrijpen niet noodzakelijk zal zyn zullen worden ondergebracht in de Chr M U L O School op de Gouwe hospitaal II Voor het geval lijders aan besmettelijke ziekten mochten voorkomen zujlon deze evenals ook thans geschiedt worden geïsoleerd om besmetting te vermijden en daarom niet in deze hospitalen worden opgenomen Het Vrouwenoomité mocht zich tot heden in veler steun verbeugen zooals uit de inrichting van het hospitaal aan de Gouwe biykt Toch wil het nog gaarne een beroep doen op de menschliovendheid van het publiek om wanneer de nood aan den man komt nog meerdere steun voor meerdere ongeIttkkigen to mogen ontvangen Oouderak In de Gisterenavond gehouden vergadering van den Gemeenteraad is met algemeene stemmen besloten tot afschaffing van de kermis In deze vergadering werd do wensehelijkheid besproken van de oprichting van een comité vooi hnlp aan hen die door de mobilisatie werkeloos zijn geworden Gemengrle Berichten lio gruwcluD van het modorn geschut Iio chirurg der Universiteit Nancy prof i ii Wcisz hiuid liort geleden een voordracht over de werictng van het modera gc Hchut in den BaUcanoorlog Wat voor ruim andorhaifjaar daargind geleden is kun onK nu een flauw denkbeeld geven van de verschfittlceiijite Itwellingcn en nameiooze eilende die nu door bijna heel i uropa zulim worden doorgestaan Prof Weisz vreest het meest voor de Hluchting door het artilierievuur teweeggi l racht i en geschutsltogel geeft een wijde diepe wonde die spoediger door uitwendig vuil zai worden geïnfecteerd dan die van era geweerltogol of sabelhouw i e schrapneiikogeis zijn ontzettend wreedaardig In den oorlog tegen Mandsjoerije lioesterden de Russische soldaten groote angst voor deze llogele De Bulgaren beBciiutten er zich in de loopgraven tegen door de eetnappen op het hoofd te dragen Toen men bij Monastir vocht waar giiin loopgraven niogeliji waren doken de Serven hun hoofden In bet water wanneer zo het fluiten der schrapueiis liuorden l ven vreeselijk zijn de nielinlettiommen zelfs geharde en koelbloedige soidattm bogen hiervoor het hoofd verechrikt terzij liet machinegeweer is niet minder vreeBeiijk I rof Wolsz vertelde hiervan datRe in den slag bij Istip de gelederen derUulgaren wtjgniaaiden als een zeis do halmen I ü dooden lagen niet verspreid dochin keurig rechte rijen als do heesters opeen kweokerij In don Tarkschcn oorlog zijn do srlnenniet in staat geweest de gewonden genoegzaam te verliinden Na een nederlaaglieijbon zij zelfs geweigerd aan het werkte gaan Voor zulk oen ellende en verwarring stonden ze De iioiangrijkste factor voor den gezondheidsdienst in den oorlog is do overwinning De gewonden van het winnend leger te verplegen i nog mogelijk doch de slachtoffers van het verllezondo leger zilii niet te holpen Spionnagewet bij de Duitschers Hot volgend bericht van het Vad la teekenond voor de wijze waarop de Dultsoliers optroéen tegen leder die hun slechts eenigszins verdacht voorkomt iisleronavond stootte ik toevallig In I Ijsden op WiilyDeusson zoon van den liuuthandelaar Uretsch te ICijsden Iltj was l iu8dbg over de Maas gegaan om het slaan van een brug te zien Goedig had bij sigaren en cognac meegenomen en ouder de Duitsclie soldaten verdeeld Daar luj goed Duitsch spreekt vlotte het best tot op eens wantrouwen ontstond Deze el varing maakten wij gistoren ook Vijf u iuuten spreken de Duitschers ailorgemoedeiijkst met je tot er op eens achladocht is en een wroodo wantrouwende glans in hun oogen komt en je leven ann een zijden draadje jiangt Zoo ging het ook den heer Deussen 1 en zei wat en een oogenhilk later stond onze landgenoot voor den Hauptmann Hij moest zich ultkleeden en men vond op hem een boksbeugel en een paar 9 C M fioliortkogeltjes Een krijgsraad en alle iietoog liad afgedaan De Kugeln waren onmiskenbare spionnage teekenen VI werd naar buiten geleid Do soldaten slootten grove lieleedlglngen uit Haliinko GeiHoiner Kerl enz D werd gelionden en voor een boom gephtatst Up t laatste oogenblik kwamen zijn ader en moedor oarigeloopen dioook over dl rivier waren gegaan Mevrouw B la een Von Rauchh iupt van zioh lell en nicht van oen huogon militair in hot Dultselie leger Do zaak was nu spoedig opgehelderd maar Mu minuut later en Willi Deussen leefi le niet meer Zijn redding was mode dat een tegelijk met hom getongen genomen Belgischen kameraad i en voor here Wicrd neergelegd Gemeentegeld te Rotterdam In de gis teren speciaal belegde vergadering van den Rottordamschen Gemeenten md sprak de bargemeoster o m over den specienood Weldra zal die bebbeii opgehouden door de zilverbons niaar waar twijfelachtig is of dit bij do eerste loonbotali ag reeds het geval zal zijn vroeg hij machtiging voor een buitengewonen maotiegol Papieren Oemeentegeld uit te geven va9 f 1 en f 2 W Hij vroeg ook medewerking van de mi ddenstandsvereenigingen om deze Mtadaguldens en rijksdaalders in ontvangist te nemen welke door de oigecidomnaon der stad gewaarborgd zijn Op 17 A ng zal reods weer gelegenheid s ijn tot inwisselen Dit voorstel werd aang eaomen Het bedoelde papieren gemeentegeld is reeds in omloop gebracht Laatste Berichten Sluiting der Dardanellen tegengesproken WEENEN Het bericht van de sluiting der Dardanellen wordt officieel tngengesproken Oostenrgk en Frankrijk WEENEN Drie Oostenrijksche legercorpsen mkken op naar de Fransche grens Frankrijk en Duitschland PARIJS Een officieel telegram meldt dat een escadron Fransche ruiters den Rijn heeft bereikt Officieren dezer legermacht hebben thans de bewijzen in handen dat de Diiitschers in vollen vredestijd hard werkten aan de mobilisatie terwijl alle lauden van de Triplo Entente yverden voor den vrede Luik LUIK Een divisie van zes regimenten Duitsche cavalerie moet geheel vernietigd zijn door do Belgische infanterie De Belgische infanterie onder leiding van Generaal Lóraan vervolgde de troep n tot op den anderen oever der Maas ten noorden van Luik BRUSSEL De Fransche regeering heeft de stad Luik met Legioen van Eer gedecoreerd LUIK Het fort Boncelles bood hardnekkigen tegenstand en is nog niet in handen van do Duitsehors Overigens zijn de stad on de forten g evallen De citadel heeft veel van et vuur geleden BRUSSEL Volgens de Duitschers zouden 20 000 man gevallen zijn die om de vesting liggen in Brussel hecht men aan deze bewering geen geloof Men meeüt dat de reden van het verzoek der Duitschers om een wapenstilstand is dat de Duitsche troepen om Luik zich in deplorabelon toestand bevinden China neutraal PEKING China hoeft zich neutraal verklaard Mdntenegro ROME Men verzekert dat Montenegro aan Oostenrijk den oorlog heeft verklaard Egypte in oorlogstoestand CAIRO De oorlogstoestand ia in Egypte afgekondigd In de Noordzee LONDEN In het Parlement heeft Minister Churchill de berichten van gevechten in de Noordzee tegengesproken LONDEN Ö Aug Verschlllendo I lngelBcho bladen w o do Daily Mali bevatIon tolcgramiuoD dat 19 iJuitscbo oorlogsRchcpcn door de lOngelsofac vloot in don grond Koudien zijn geboord Üu KngoUchc admtraliteit deelde hodoniDorgen 11 uur modo dat nog geen zeogcfooht beelt plaats gehad BRUSSEL 8 Augs AIh een bowijs met welk een toutmoedigheid door do Bi lgen bij do verdediging van Luik is goi trt den kan dlonon dat van één ri gimeat pU chts d r 1 o offitdoron zijn overgebleven Itowoerd wordt dat de Duitacho troepen lierhaaldolijk misbruik hobbon gemaakt vnu d 3 witte vlag on sclioton do Belgen zoodra deze zioh vertoondon direct dood BRUSSEL De generale Staf deelt mede dd 8 Augustus dat 125 000 Duitschers do stelling en de forten van Luik aanvielen niaar er niet in slaagden de fortengordèl in te nemen Fransche legers bezetten thans een groot deel van België De strijd om Luik BRUSSEL 8 Aug Bij de gevechten om Luik zijn 2 Duitsche genoraals gesneuveld Wapenstilstand is geweigerd BRUSSEL 8 Aug De Petit Bleu doelt mede dat de wapenstilstand door Generaal Lemaa niet is toegestaan Japan PARIJS 8 Augs Gemold wordt dat de houding van Japan van do gebourtenls vn zou afhangen Japan hooit nog geen nioutraliteitsverklaring afgelegd Tc Amsterdam is op 93 arlgen leeftijd overleden de gep luU genoTaal der artillerie Vwj Ennol Scherer itMlurende ecu aantal laren was dezo opperofficier gouverneur der Rerid iÜo BRUSSEL 8 Aug Het staat vast dat d Ulanen Luik z jn binnengedrongen Zij moeten zich echter weer terugtrekken Ontkend wordt dat inwoners van Luik op de Ulanen zouden hebben geschoten BRUSSEL 8 Augs Oisteren zijo te T euven H Duitsche spionnm gefasÜeerd Ook te Antwerpen werd n gisteren 3 DuitHche spionnen doodgeschoten GiHtCFPn kwam een trein aan met 3000 gpvangtnen Uitgebreide maatregelen worden genomen ter besclienning van lien Oostenrijk en Rusland PARIJS 8 Aug aeseind wordt dat Oostenrijk alle divisies cavalerie aan de Russische grenzen heeft geconcentreerd De Groot Hertogin van Luxemburg BRUSSEL De Siècle deelt mede dat de Duitschers Het blad deelt ook mede dat Beieren ernstig heeft geprotesteerd tegen dezen oorlog De Regeering te Munchen heeft doen opmerken dat het gebied van Servië geen levenskwestie voor Oostenrijk was en dat dit voor Duitschland geen geldig motief was om oorlog té voeren ST PETERSBURG 8 Aug In Russische diplomatieke kringen wordt de vertraging in de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Rnsland toegeschreven aan de hoop welke Oostenrijk koesterde dat Frankrijk en Engeland aan Oostenrijk den oorlog zouden vorklaren hetgeen Italië genoodzaakt zou hebben eveneens aan de zijde van Oostenrijk op te trekken Frankrijk en Duitschland PARIJS 8 Aug Aan het geheele front der troepen is de toestan uit stekend De mobilisatie is zonder eenig incident geëindigd De Fransche troepen hebben Vie en Moyonvie ElzasLotha ringen op Duitsch gebied bezet PARUS Het Officieel Gemeenteblad bevat het besluit dat is bepaald dat de Rue de Berlin voortaan zal heeten Rue de Liège Duitsche straat Financiëele Berichten De bezwering van de beurscHsls De N Fin en Kap wijdt een artikel aan het probleem van de heropening der Amsterdamsche Beurs Dit probleem is daarom zoo moeilijk omdat in ons land de effectenhandel en de geldmarkt zoo nauw met elkander zgn verbonden wat in geen enkel land in zoo hooge mate het geval is als hier De effectenhandel zegt het blad heeft in twee opzichten gezondigd Ten eerste door een veel te groeten kring die in het Iselang van het volk er buiten diende te blijven bij effectenzaken te interesseeren In de tweede plaats door die handel op veel te lichtzinnige wijze te financieren Bij tien percent surplus financierde de commissionair den dobbelaar wat volgens het blad veel te weinig is althans voor de fondsen waarin gewoonlijk wordt gespeculeerd Onder het goede dat dan ook uit het tegenwoordige kwaad zal voortspruiten verwacht het blad allereerst het bankroet der prolongatie zooals wij die hier sedert jaren kennen De noodlottige usance van prolongatie heeft onzettend veel onheil gesticht Zij leidt de aandacht van duizenden kleine lieden af van ernstig werk naar roekeloos gedobbel zy decimeert om de paar jaar onzen middenstand in financieel opzicht en zij verscherpt de crisis waarmee wij thans worstelen Nu is de beurs gesloten en de laatste noteeringen zijn die van Dinsdag voor acht dagen Zoolang de beurs dicht is kan geen prolongatie worden opgezegd en voor de waardeberekening van het onderpand gelden de koersen van acht dagen geleden Die koersen zijn echter zooals iedereen weet fictief Waar h et met Russen Oostenrijkers Amerikanen en vele andere fondsen bij een heropening van de beurs heen zou gaan durft niemand te voorspellen Zoodra de beurs dus opengaat gaan ook de sluizen van de opgestuwde en niet af te voeren débilcle open Het komt het blad voor dat het middel om de tegenwoordige hachelijke positie met het minimnm van ongelukken te liquideeren zich van zelf aanwijst Wij moeten de beurs dioht houden totdat de lucht aanmerkelijk is opgeklaard en de buitenlandsche beurzen kalm laten voorgaan met openen Dan moeten wij haar geleidelijk openen Eerst met soliede fondsen en dan langzamerhand de andere Intusschen moeten wij aan het werk gaan om beurs en geldmarkt te schei den Het moet voor goed uit sgn met prolongatie met 10 marge en met elke prolongatie In het vervolg moeien effecten alleeq worden beleend door instellingen die zoowel den geldnemer als zijn onderpand in ieder geval op zich zelf beoordeelen en de marge alsook de rente vragen die ieder geval op zichzelf geboden en billijk doet schijnen Terwijl wij op de opening van de beurs wachten dient de effectenhandel aan den nieuw te scheppen toestand te wonlen aangepast Er is tijd tot voorbereiding en voor overgang Midderwijl moeten ook maatregelen ge Domeu worden om al te drastische execnties tegen te gaan Door onderling overleg der gèldgevew is daar missohien kyk op te krijgen en miBsoliien is daarna een consortium te vormen dat den achok breekt door vaa te voren vaat te stellen welk i od het bij executie voor elk genoti erd fonds zal doen meer speciaal voor dl minder actieve De conferentie met het bankiersconsortium Officieel wordt ons het volgende meegedeeld Overeenkomstig de mededeeling door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel eergisteren in de vergadering van de Tweede Kamer gedaan werd des avonds aan het de partement van Landbouw N en H een bespreking gehouden tussohen den Minister van Landbouw N en H en van Justitie den president van de N ederlandsche Bank de leiders v n het bankiersconsortium en vertegenwoordigens van den grooten goederenhandel en industrie en den middenstand In deze bespreking werd erkend dat da instelling van een wettelijk moratorium voor het oogenblik niet is aan te raden daar dit den toestand slechts zou verergeren Voorts bleek dat het bovengenoemde bankiersconsortium dat met de Nederlannsche Bank 200 millioen gulden beschikbaar kan stellen veel ruimer hulp wil en kan verleenen dan velen blijkbaar meenen Wat den aard der voor hulp te geven zekerheid betreft worden de grenzen zoo ruim mogelijk f etrokken doch natuurlijk wordt bij e schatting van de waarde dier zekerheid met de grootste zorg te werk gegaan Onder de voorwaarde dat de waarde van het onderpand groot genoeg is in verband met het verlangde orediet wordt elke zakelijke zekerheid aangenomen niet alleen fondsen ceelen wissels en promessen maai ook hypothecaire zekerheid Voorts worden srossen van hypotheken in onderpand genomen evenals voorraraden van goederen als zij namens het bankiersconsortium kunnen worden bewaakt Duidelijk werd ook dat do middenstand kan worden geholpen indien en voor zoover deze door de handen ineen te slaan een waarborg biedt waartoe ieder afzonderlijk niet in staat is Plannen om tot een samenwerking te konwn om tot het gewenschte doel te geraken worden in beginsel besproken en zijn reeds in voorbereiding De voorzitter van het Consortium de heer Van Aalst president van de Nederlandsche Handelmaatschappij zegde toe bij het tot stand brengen van die plannen behnlpzaam te zullen zijn Uit den aard der zaak kunnen alleen solide zaken geholpen worden Zaken die in normale omstandigheden alleen een scb n van soliditeit hadden maar die in werkelijkheid reeds ongezond waren vóór er van oorlogsgevaar sprake was zjjn niet te helpen ook niet door het consortium De klachten over langzaamheid van werken van het consortium bleken geheel ongegrond te zyn Het heeft alle aanvragen terstond behandeld en afgedaan en zal er voor zorgen dat dit ook verder zal geschieden GROENTENVEILING 28 JuU 1914 Veiling Houtmansgracht 4 nar Bloemkool van f 7 per 100 Snijboonen v f 1 00 tot f 1 60 per 1000 Spetciob V f 4 tot f 5 60 per 100 pond Andijvie van f 1 tot f 1 60 Wortelen van f 1 75 tot f 2 50 per 100 Sav Kool van f 6 tot f7 p 100 Roode Kool van f6 tot f7 per 100 BrRGERLIJKE STAND GEBOREN 4 Aug Johan oudenr W Verschot en J van Tiggelen Cornells baders W Melkert en A Kemp Aaltje Jacoba ouders M van Vliet en L van Wingerden Robbert onders J de höeaw en R Widner OVERLEDEN 7 Aug AnnaRegter 15 m Johan Verschut 3 d ONDERTROUWD B A van Noort en H A Bennis 18547 53e Jaargang Maandag 10 Augustus 1914 SS mmm mmm 3 ie va wrs eiri ca v ©rt©XLtielDla ca v oor O oiid © © xl Oaao str©lc©3nu ts Verschijnt dagelijks yéklar behalve Zon en Feestdagen PHIJS DEK ADVEHTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnummer f O 55 Elke regel meer O tO Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend Dien l ianbiedingen per plaalsiiig van 1 5 i egels f0 3 hü vooruitiM l ilinu elke regel meer 6 els Reclame f O 25 per regel Griiiite lellers en randen naar plaalsi uimle PRIJS VAN HEï ABüNNEMKNT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Mei Gemiitelreerd Zondagsblad 1 50 hlcm franco per post 1 90 Abonnenu iitPii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BEDÏKMAN EN ZOON niet het geval Doch even blijkbaar wisten zij wol degelijk waar zij zich bevonden en tegen wie zij strijd leverden zij die het anders uitlegden gaven den indruk alsof zij zich wilden verontschuldigen Zg hebben allen een soort coiffe bij zich die zij in het gevecht over hun Pinhelm trekken en waarin hun stamboeknummer hun regiment bataljon en compagnie staat als men ze dan gedood of gewond op het slagveld vindt zijn ze spoedig terecht Rond den middag zgn do krijgsgevangenen met een bijzondere stoomtram naar de kolonie van Merxplas overgebracht Te Brugge zijn naar het blad Patrie verzekert Vrijdagnacht de sergeant en de 39 ruiters van de Uhlanen binnengebracht die door 5 dappere Belgeu tot staan gebracht en aangehouden zijn Vijf m n van het 9de regiment voetvolk stonden plotseling voor 53 Uhlanen zij dooden er 13 de onder luitenant zou ook doodgeschoten worden tot hij de armen ophief en naar eyn vowbeeld deden die 39 De strijd om Luik De Belgische bladen geven voor den aftocht van het garnizoen uit Luik de volgende verklaring Men weet hodea NrKaTom deze aftocht door generaal Leman werd bevolen De troepen die wonderen hadden verricht hadden rust en nieuwe krachten noodig Daartoe was t onmogelijk ze in de tusschenruimten der forten te laten waar zij elk oogenblik waren blootgesteld aan aanvallen dikwijls zeer erg Wat te doen zooniet ze buiten bereik der forten van den linkeroever te stellen Zeker zoo stelde men de stad aan zekere moeilijkheden bloot maar het algemeen heil dwingt soms tot pijnlijke opofferingen Generaal Leman wist er de verantwoordelijkheid van op zich te nemen Hij bereidde dus den aftocht voor met methode en vernuft Niemand werd tnsschen een zestal forten zooals deze van Boncelles Ohandfontein Barchon ens gelaten Al de batailjons waren verwittigd geworden vóór zelfs het offensief op Evegnóe Barchon en Wandre plaats had De intendenciediensten waren verwittigd geworden evenals de troepen der citadel Al het vee tot onderhoud van t leger bestemd werd medeheeft iets over zich dat moeiohjk te hesclirijvtm is on daarom zal het wei zijn dat men haar de prinses van Wdhrmg noemt Wie iets slechts in den zin luefl komt t ij haar niet terecht en hoM udien zlju er menflchen die over haar waken Bij voorbeeld ii miinheer Jeremias Knahlein Nu ik zie haar met veel maarzijhei ft nog een broer Karel het Is eenloHzinnig jongmensch doch hij hondt veel V an haar Kom kom allea hangt er maor vanHf of men de zaak goed aanpakt dan lieefi men altijd geluk hij de vrouwen lic neem het nu niet kwalijk mijnheer Vogel dat n zoo spreekt maaril kent Moöi Detje niet Als men maar netjes gekleed en gi lerd is nu bij voorbeeld als u maar ge woont op een zolderkamer en inv voorkomen kon ook lieter NfiHschien heeft u wel gelijk mijnheer Vogel antwoordde de jonge man mflteen weemoedig lachje Bah alle zou spoedig veranderen nit uw kleeding en voorkomen wat opgeknapt werden fila u Wjvoorliceld tienduizend gulden had Tien duizend guldon mompt ldo dejonge man Ja en die kunt gemakkeliji verdienen door uw liekwoamhcid De jonge man keek omber voor zich alsof hij plytfipling aan iets onaangenaam herinnerd werd niet groot wanneer men den uitslag in het oog houdt De bezetting van Mühlhausen een groot intellectueel en nijverheidscentrum in den Elzas zal grooten weerklank vinden in gansch Europa Altkirch ligt op 17 K M van Mühlhausen en op 18 K M van de grens De Franschen zijn dus reeds ongeveer 40 K M diep in den Elzas doorgedrongen De Duitschers hebbon zich teruggetrokken in de richting van Neubreisach Geheel Elzas is in opstand togen de Duitschers dit zal den toestand voor hen verergoren Beloie Krijgsgevangenen Men seint uit Brugge aan do N R Crt Twee treinen hebbon Vrijdagavond en nacht 250 krijgsgevangenen aangebracht waaronder een kapitein en verscheidene officieren Vier hunner weigerden in bet station sabel en revolver af te geven maar werden door gendarmen met geweld ontwapend Ook werden 150 verdachte Duitschers uit de Luiker streek meegebracht Het Handelsblad van Antwerpen meldt het volgende We hebben een bezoek gebracht aan de kazerne der genie waar de eerste Duitschekrijgsgevan genen waren aangekomen Er waren daar 127 man waarbi een 17jarig onderofficier voor wien de manschappen den diensten eerbiedig aan den dag legden Zij werden in een gevecht afgescheiden van de hoofdmacht en hadden zich moeten overgeven Zij behooren tot de 7e compagnie van het 10de regiment dat verleden week uit Hannover was vertrokken Hunne kleedij is zeer eenvoudig een grijs costunm breede schoenen den vorm hebbende van sandalen en een helm met stalen pin en van voor den koperen arend met het opschrift Mit Gott fujf König und Vaterland Er was niet veel uit de jongens uit te halen en liij leden onder de nieuwsgierigheid waarvan eij het voorwerp waren Men voelde dat zij hunne bevelen niet beoordeelden als soldaten vochten zij tegen wie het door hunne overheid word bevolen maar dat die menschen met overtuiging vechten tegen de Belgen die hun nooit iets in den weg hebben gelegd is blijkbaar genomen evenals al de wagens n ot andere levensmiddelen Zoo vertrok olies voor men de bruggen te Bressous deed springen Elk regiment vertrok zonder eenigo haast naar de bestemde richting Niet een werd door de houwitsers der Duitschera getroffen En einddijk na drie dagen strijd konden de troepen eens goed eten en uitrusten wat die dapperen wel hadden verdiend Over de nachtelijke bestormingen van de Duitsche troepen wordt gemeld Een eerste aanval had plaats in den nacht van Dinsdag tot Woensdag doch de vijand werd teruggeslagen In deix nacht van Woensdag tot Donderdag gebeurde een tweede aanval om de tuBschenplaatsen te bezetten Het aantal Duitschers was ontzettend on eve r 120 000 De Belgen telden 35 000 man het garnizoen der forten niet medegerekend Van de 12 forten van Luik werden er de helft alsmede de tnsschenplaaten aangevallen Het was naar de tnasohenplaatsen Flómalle Boncelles en Bon cellesEmbotirg een ware stormloop van ongeveer 17000 Duitschers naar elke tusschenplaats Het was een schrikkelijk gevecht De Duitschers werden weggemaaid Vervolgens ging het gevecht rond Hetinne en Queue duBolB en terzelfdsrt d naarde fonen t Was een wonderzicht de massa s der Duitschers te zien opdonkeren in de stralen der projectors Onze kanonnen spuwden mitralje onze geweren knalden De stormloopende vgand viel geknakt als een veld halmen Doch tusschen Flóron en Evegnó was de Duitscher doorgeraakt en beschoot van daar de stad Een obus viel in de Pitteursstraat een op de Maghin Brng een derde te Bressoux nog andere vielen Toen ging generaal Leman een stelling zoeken op den linkeroever der Maas om nog te strijden Een Duitsch onderhandelaar werd naar generaal fjcman gestuurd om de overgave der stad te vragen zooniet zou ze beschoten worden Het antwoord klonk weigerend Om J uur werd de stad werkelnk gebombardeerd doch t duurde niet lang of een Duitsche kommandant kwam een wapenstilstand van 24 uur vragen om de dooden en gekwetsten op te nemen De Duitschers zouden 25 000 man verloren hebben man kleurende alsof hij op een slechte daad hiitrapt was Zeker hel ik dat gezien En ik hebnog meer gezien ook wat mijnheer Vogel wat Mooi Kefje zoo noemt men haar Zoo noemt de hecilc buurt haar Mooi JOofjo iB niet alleen gekomen Nu ja haar moeder was bij haar Kr waf nog Iemand in haar nabijheid Nog iemand In haar nabtihcld dat wil zeggenop n kleinen afstand achter haar I envoornaam heer heeft haar gevolgd Dat 1 het begin van een avontuur dat waarsehijnhjk nog een vervolg zal hebben iezntt goed doen als ge een waakzaam oog houdt op de deugd van Mooi Kefje Heeft u dien man misschien herkend mijnheer Vogel Neen ik liep aan den aodere kant mi de straat en zag alleen dal hij een voornaam heer was in oen fijnen pels Het was misschien alteen toevaldat Zon het toeval zijn dat hij zoonauwkeurig naar het huisnummer keek voor hi wegging Hml hij zou de eerste niet zijn dieMooil efje naliep maar tot heden kannog niemand zeggen Dat hij in genade is aangenomen Misschien is de rechte Jozef nog niet gekomen r U kent haar niet mijnheer Vogel Zij Is geen nieieie Zooala de anderen Zij FEViLLETOlM IBefje n Alp 11 eerst een klein vermogen beeft vindt u gemakkelijker een nette trekking die u i n beter inkomen ver ehaft Dan wordt ge agent in assurantiën of xoo iet ge woont niet op een oldorkamertje maar In een vriendelijke woning en ge zijt dan een goede partij Oor een burgfirdochter uit Wühring Ie draagt dan mooie kleerea een warmen paletot met polskraag laat u door een dokter iK handelen zoodat de roode randen om uw oogen verdwijnen en uw baar door een riseiir in orde brengen f ls ge Mooi iofje een Ijozook wilt brengen Wel denkt gsi niet dat dit zou helpen Maar hier zijn we bij juffrouw Pinker bij een glas grog kunnen wij ilaar wel eent op on gemak verder over praIfn Zij stonden voor oen oud smerig huis met twee verdiepingen Oeltjkvloer waren de vensters afgesloten door roode f oniijnen zoodat niPn niet naar binnen kon zien VI Zooals het uiterlijke van het huis was roo was het ook van binnen Zij liepen een smerige gang door traden een kleine kamer binnen waar een biljart stond en kwamen toen in een gro rtero kamer waor juffrouw Pinker in het buffet zat l ez dame hield nauwkeurig aanteekoning van ftHes wnt aan de gasten werd gebracht en Itegroette lederen hiimenkomenden met een vluchtig ktdkje