Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1914

uitgebrulde telegram stondgaoter s naam Vanaf dezen dag was z n sijtcces oiel meer tegen te houden Over do eeheele wereld zond t Heuter bBreau dra z n correspondenten In de igen waarin nog geen kabel op den Ifodem van don Atlantischen Oceaan lig wist Reuter zich de snelste berichten op origineele wijze te veridiaffen Z n dópèche s werden in erikaansche havens aan gewone naar Engeland terugkeerendo postbooten in verzegelde kistjes medegegeven iftB de lersche kust lag intusschon B klein snelzoilend jacht dat slechts t verschijnen van de Araerikaansche boot afwachtte om de berichten over te nemen en zo naar de naaste haven te brengen van waar ze langs oigen lijnen van de Reuter Go naar Londen werden geseind Zoo was Beater altijd in staat lang voor t binnenkomen van do Amorikaanscho n t do meest sontationeelo berichten um do bladen te doen toekomen Ëen niet onbelangrijk deel van z n vermogen moet Reuter te danken hebben aan de handigheid VE n z n New Yorker corrwpondent James Sekscher t Was te middernacht van den 14 April 1866 toen Hekscher de tijding ontving van dm moord op president Lincoln De postboot naar Europa had juist haven verlaten en de volgende voer eerst over oenige dagen Doch Hekscher talmde niet hij charterde een stoomboot en joeg de postboot na tot bij deze had ingehaald on den kapitein ï n bericht voor Reuter had meegegeven Toen Reuter deze tyding ontving had hij tijd genoeg om ze eerst aan de beurs uit te buiten voor hij 26 aan de pers doorgaf En hij deed dit dan ook getrouw aan t voorbeeld door den ouden Rotschild gegeven Nog voordeeliger waren Router s Perzische ondernemingen Hij had nu de smaak van speculaties beet gekregen en hij waagde z n gold niet angitig zooais n arme slokker doch grooticheepa steeds met don blik vooruit Op instigatie van Reuter ondernam msrifi i t¥v igtebah van i £ rai z m é ttAtf n aór Ë p t DQ onkmH tóWV06r l e ing 6ei f S tJOO OOO be tiepön Werden uit Reuter s kas bestro den die als beloohing daarvooralloeoncessies ontving die de Schah in z n rijk te vergeven had De spoorwegbouw de mijnen en wouden de tollen en keuren alles was voortaan in de macht van Reuter Van 1872 1889 as Reuter onbeperkt moester in Perië Dan echter hadden politieke moeilijkheden tusschen Rusland en Engel iand tengevolge dat Albion z n beschermeling losliet en de groote con cessies werden ingetrokken Als scha ÖWsötteH g Ofit ing mtCT lROT or verschenen werd een levendig gemompel gehoord Eensklaps weerklonk de stem van een officier zich tot de menigte wondende Ge gaat de terechtstelling bijwonen van twee spionnen maar dit is niet al anderen zijn aangehouden en morgen zullen ze eveneens gefnsileerd worden Er zijn voorbeelden noodig We zgn in oorlog En de menigte de woorden Van den officier beamend juicht toe Eindelijk ziet men de schnldigen t Zijn groote en forsche mannen die zich gedwee door de gendarmen laten leiden Ze hebben de laatste sakramenten ontvangen en geven brieven af welke aan hun familiën zullen overgebracht wordon Onmiddellijk daarna komt het poleton dat de terechtstelling uitvoeren moet een uit ïrukking van voldoening schijnt op hun gelaat te lozen Van alle kanton hoort men soldaten luidop zeggen dat ze gaarne waren aangewezen om die akelige taak te volbrengen Halt Do mannen staan Men blinddoekt do oogen der gevangenen on ze worden voor een muur geplaatst Een knal en t ia gedaan Recht s geschied I N R Crt De Franschen in den Elzas PARIJS 8 Aug offioieel De Fransche troepen overschreden de grens van El aas Lotharingen Na een zeer hevig gevocht werd Altkirch door de Franschen bezet De Duitscliers sloegen op de vlucht in de richting van Mulhausen on werden door de Franschen achtervolgd De Elzassers begroetten de Franschen met gejuich on rukten in hunne vreugde de grenspaion nit den grond Fransche overwinningen op de D itschers PARPJS 9 Aug officieel DeFransche troepen hebben na oen hoviggevecht in don Elzas de Duitschersgeslagen en hebben Altkirch on Mulhausen bezet Men spreekt vau JO OOO doodon aan Duitscho en 15 000 aan FroBSohe aijde i Öwxoraal Joffre heeft aan den Elzaè een proclamatie afgekondigd dio dadelijk werd aangeplakt en met hartstocht door de Elzassnrs gelezon Do proclamatie luidt Kinderen van don Elzas Na 44 jaren v n smartvol wachten betreden de Fransche soldaten opnieuw den grond van uw edel land Dit is het begin van het groote werk van weerwraak Wolk een ontroering on fierheid voor hon die dit werk mogen voltooien eendrachtig drijft de Fransche natie hen voorwaarts on in de plooijOR h n i i er VAandels zijn do toovor toonden gescbrovien rocht en vrijheid 1 t pVo Elzas 1 Lev Frankrijk De Fransche minister van oorlog hoeft den opperbevelhebber het volgende telegram doen toekomen De intocht der Fransche troepen in Mühlhausen onder het gejuich dor Elzassers doet geheel Frankrijk van geestdrift trillen Ik koester de vaste overtuiging dat het vervolg van den veldtocht ons overwinningen brengen zal wier waarde die van heden overtreffen zal maar dit begin van een krachtdadigen krijgt do schitterende aanvallende be weging in de Elzas brengt ons in geestdrift die voor ons een kostbare hulp is Ik ben overgelukkig u in naam der regeering mijn groote erkon telijkheid te kunnen betuigen PARIJS 9 Aug Bevestigd wordt dat na do ontruiming van Mühlhausen i de Duitschers zich hebbon teruggei trokken op Neu Breisach Onderweg hebben zij tal van gebouwen magaf zijnen van levensmiddelen en veet voeder in brand gestoken en het bosch omgehakt Do Duitschers torroriseoren de Elzassers en kondigen aan dat zij zonder genade alle venlachten zullen doodschieten De geestdrift onder de Elzassers bogint allengs grooter te worden Saksische krijgsgevangenen ver klaren dat Saksen aan den oorlog deolj neemt doch dat het dien betreurt 1 i Gevechten in Bosniö j ROME 9 Aug Telegrammen uit Nisj regeeringszetel van Servië mel den dat hevige gevechten in Bosnië I hebben plaats gehad waarbij do Oos tenrijksclio ti oepon door de Serviërs zijn teruggeslagen j Warschau bezet I NDEN 8 Aug F n uit New York ontvangen telegram moldt dat het departement van staat te Washington officieel meded elen dat de Duit Bchers Warschau hoofdstad van Russ Polen hebben bezet J In Turkije I De Russische gezant te Koustanti stelling die nog heden bestaat en bloeit Doch t Perzische avontuur waa ookde laatste onderneming van den gi oten Julius zooais Reuter dikwijlsgenoemd werd Reeds in 1865 had hij z n zaak in n compagnie Reuters Telegramm Co Ltd omgezet waarvan hij zelf nog tot 1878 de leidende directeur bloef Hij stierf ryk aanuiterlijke eer door den hertog van SakaenCoburg tot baron verheven Merhert de Reuter de tegonwoordigo hoofddirecteur van de Reuter Co word z n opvolgen Het werk van z n vaderheeft hij steeds meer uitgebreid en onder hem is dat verbond van intornationalo telegrammen bureau s tot itartd gekomen dat tegenwoordig dowereld beheerscht H N Wordt vervolgd Bin anLex laxLd werdbn ingetijka gedood De lansen en paardentuig der DuiUcher werden buit gemaakt Het gebeurde werd aanstonds per draadbericht overgeseind naar de Belgiache militaire posten en onmiddeUgk werden de vluchtelingen opgezocht De Fransche troepen moeten Tongeren bereikt hebben en een veldslag nabij deze Btad is zooniet reeds geleverd dan toch zeer aanstaande Terwijl het gros van het Dnitsche leger met alle gewSld Luik voorbij wil en klopping op klopping krijgt tracht klnarblijkend een andere afdoeling langs den rechter Maasoever door Namen en Luxemburg naar de Fransche grens vooruit te dringen Overal in deze provinciën zijn Duitsche uhlanen gezien Met groepjes van drie vier dringen zij tot in de kommen der dorpen door om het terrein te verkennen Midden in de stad Namen reden er twee Een karabinier wielrijder die ze zag steeg van zijn velo en schoot er eenen van neer Op andere plaatsen ook werden van deze nhlanen door Belgische soldaten gendarmen en zelfs burgerwachten neergeschoten wij mogen er zeker van zijn dat de Dnitsche opmarsch langs dien kant nu wel gestuit zal zyn door de Fransche troepen die ongetwijfeld Namen en Luxemburg zijn binnengedrongen De Krijgsverrichtingen iit België BRUSSEL 10 Aug De hoofdmacht van hot Belgische leger is thans te Leuven De forten om Luik zijn allen nog in handen der Belgen Luik herneemt zijn gewoon aanzien De verliezen der Belgen bedragen 7000 man De Duitschers in België BRUSSEL 9 Aug Van wegehet hoofdkwartier hier wordt medegedeeld dat de DuitBche aanvallende bewogingen zijn geëindigd Ook de opmarsch naar de Boven Uurthe rivier is gestaakt bnits h6 htté ilb W g goAQtfMn LONDEN 9 Aug Éen LloydVj telegram nit Antwerpen zegt dat deBelgen beslag hebbön gelegd op 3Ü Duitsohe pakketbooten welke in de haven van Antwerpen liggen De Fransoho trocpeD lo Dolglë Do FranHcb troepen sijn toou zij d lt lg MCh grrnn ov rtrolïkun door du Betgen rtiol onlMWcIiriJfoHjltf gcoatdrlU logeliaald l p IJclglHoho pers verzwijgt tiun fwegingen iriaar veruieldl aliueu dat zij ioii op tal van piaatsen mot du llelgenverewijgd lipiilien l o iVanBclifln ondarofHciurcn oiiilHMeti de Heigi olifl torwij di B igiHoliw Holdat n d0 Uarsniliaise AWtgt U Müt blo nJi n aigarenr VflrgnaHeri g i i ia dltinudon hcl I en de liewoners der B i glBoUFranBöhe grcnsploatsen de Frftnfiche holdaitm Ingoliaald zegt eon üorrcHpondcnt Wat een goed land riepen do KrauHotie IcurasBiers In tiun bünlceiida kuraMwm toen zij lilnnenliwamen Op de algenieonit vreugde voigdu eon uitbarsting van woede Kr dwaalden Dultsctie spionnen rond in de Btroolc V tm werd ex doodsI Uh Ic klapiK rtantead tuHachun do genliarnu H middon door de gelederen van de I anHohe kurasflicrH weggevoerd In de klolnHte geliuchten en ook In dolosflclion Koo ïit idc men waren vorspioderH die do lieweglngon van do FranHotien vüigdon Va u man en een vrouw in geosU lijk gewaad werden betrapt op een poging oui don spoorlirug te vernielen Ueiiiirgerwaoh boudt in iinel de streek nauwlettend toozielil N K Crt KAMKN Naar een Bolgisoh blad uit Namen wordt gemeld bereidt deze vpstlng zich op een liardnekkigu tegenstand voor Koning Aibort van Ilelgitf beeft naar Ie N K Crt Hieldt aan prcsidont i oinqM een telegram gezonden om liom tl dainRii voor den Hpoed waormee Frankrijk alH liorg voor do onafbankelijkbeld en onzi digheid van Beigi op Beigië s hiiroop heeft geantwoord om hot to hoi en do legera die mot minachting van de tractaten hot goliied van BolgiÖ zijn binnengevallen to keeren President Toincaró heeft met een hartelijk telegram geantwoord waarin hij zegt dat de Fransoho troepen or trotech op zijn liet dappere BcIgiHche loger bij te staaa Hcbollaerl hoeft een telegram gozonden aan ÜeBchanei voorzitter van de lVan rtolie Kamer eii de voorzitter van den ParijHcbeii gemeenteraad hooft aan dlon an den BruBsolschen geseind Terechtstelling van spionnen De briefschrijver van de Chroniqne schrijft uit Louven Het nieuws van de terechtstelling van spionnen te I euven had bij de bevolking hevige ontroering verwekt Door soldaten en politie op oen afstand gehouden was do menigte er toch in geslaagd de plaats te omringen waar men wist dat de veroordeelden zonden gebracht worden Toen deze nopel heeft daar Woensdag geïnformeerd naar htVt doel der mobilisatie van Tarkije De grootvizier antwoordde dat die geen ander doel had dan de Tnrksche neutraliteit te beschermen en geenszins gericht was tegen Rusland Men gelooft in diplomatieke kringen te Konstantinopel niet dat Rusland de Dardanellen quaeatie zal opwerpen Politieke economische en maritieme redenen zouden Rusland dat beletten De Duitscho militaire missie zou gelooft men in Konstantinopel blijven De Turksche sympathieën zijn volgens de Times niet merkbaar proDuitsch maar wel anti Russisch De houding van Bulgarije Bulgarije zoo wordt van daar geseind mobiliseerde Woensdag l l nog niet in tegensteUing tot Roemenië Wel is de pers vol van allerlei plannen Men bespreekt vooral de mogeiijkhoid van een Roemeen schBul gaarsch Turksche samenwerking met het doel Bessarabië terug te winnen voor Roemenië Tooebatan en Dobritsj te bezorgen aan Bulgarije en Dedeagatsj aan Turkije Bulgarije zou dan ook Kawatta en oen deel van Contraal Macedonië moeten krijgen De houding van Portugal LISSABON 8 Aug De premier verklaarde in de Kamer en in den Senaat dat Portugal in geen geval te kort zou schieten in de verplichtingen die hot bondgenootschap met Engeland hot oplegt Maar dio verklaring betoekent niet dat Portugal voornemens is terstond ziji neutraliteit te laten varen In de koloniën BKRLIJN 9 Augustus Naar wij vernemen verscheen voor de hoofdstad van Togo Lome een sterke Engelsche troepenexpeditie van de naburige Engelsche kolonie Ooudkust De politiotroepen en allo weerbaren blanken waren afwezig daar zij met den plaat a vervan genden gouverneur zich ter bescherming van belangrijke stations naar het binnenland hadden begeven De Bngelscheïi namen in hun afwezigheid de hoofdstad in btizit onder plechtige verzekering de orde te handhaven on alle eigendommen te beschormon Fransche Overwinning PARIJS lÖ Aug De Franschen verovenlon nig Verny na een hevig gevecht Aan boido ztjden werden zware verliezen geleden in den bergpas Bonhomme Sainto Marie aux Mines Te verwachten Veldslag 1 De s Hertogonbos8ch e Oouranf verneemt uit goode bron dat vandaag of morgen een groote veldslag geleverd zal worden tusschen do Duitsche en Fransch Belgische troepen bij Tongeren of Turnhout ZOID AVEIKA De houding der Zuid Afrikaanders KAAPSTAD 10 Aug In de bijeenkomsten van Zuid Afrikaanders meerendeels Hollanders dio Donderdag en Vrijdag in Aliwal Noord werden gehouden dat het centrum was in den Boerenoorlog werden eenparig besluiten aangenomen ter mededeeling aan de rijksregeering dat men op de Afrikaandors van Aliwal Noord kan rekenen en dat zij hun laatste druppel bloed zouden vergieten Ëen der leiders zeide dat er velen waren die tegen de Ëngelschen hadden gestreden in den Boerenoorlog maar dat do vereeniging met hot Britsche r k zoo heilzaam was dat zy do Union Jack met goed on bloed zouden verdedigen Zij wenschten dat Duitschland zou weten dat Engeland op hen kan rekenen LUX MDUHG In het Groothertogdom I n fabrikant dio in de nabijheid van f harleroi op de grens van Luxemburg zijn biKtrijf uitoefende en nu is gevlucht van het door de Jiuitschers geteisterde gi Iiied vertelt aan de Independance waarvan wij het door de N R rt ontloenen bet volgende Toen wij verleden Zondag 2 Augustus ontwaakten was de stad Luxemburg en waren alle verkeersmiddelen in handen dor Duitschers on niet weinig verbaasd waren do Luzeuil urgers toen zij aan het hoofd van detachennmten Duitsche soldaten die do stad in bezit nami n eengroot aantal employes van groote handelshuizen in Duitsche uniformen zagen aankomen Dezo ht den don vorigen dag nog in Ltixeiiiburg gewerkt Na kwamen zij in iiniform terug stelden zich aan het hoofd dor troepen en leidden ze door de stralen huiszoekingen volgden Honderden godesortoerden uit Klzofl en Lotharingen die zich In Luxemburg veilig waanden werdi n uit hot bed gelicht en weggevoerd Sedert zijn dezen niet meer teruggezien Ieder die tegenstribbelde werd door de iJiiitflehera met den revolver bedreigd Majaar van Dyck oonunaadont van de stad die legfu deze schending van bet volkenrecht proUwteerde kreeg ten antwoord Het i mlsBchien uw manier van handelen met maar het is de onze En terwijl de officier hem een revolver op de borwt zette riep hij Ml pÜMOs Op hel land gaat het er treurig naartoe Ken voerman die een auto vrachtwagen met levensmiddelen van Differdange naar Dippade bracht werd aangehouden iijn wagen werd verbeurd verklaard Hij verzette zich en riep luidkeels maarwerd weggevoerd Dat was Dinsdag WoenFidag werd hij voor don krijgsraadgi brftclit Men weet niet wat er van hemgeworden is Ieder die zich op den weg bevindt waar Dultache konvooien langs komen wordt als spion aangehouden en zonder onderzoek gevangeft gezet Kinderen van H en 10 jaar die op het gezicht der soldaten lachten worden ingerekend een iag lang vast gehouden en eerst daarna aan hun verschrikte en ontdane ouders teruggebracht Van Luxemburg tot Rodange zijn de velden verwoest De tuinen zijn geplunderd groenten aardappelen enz zijn van de l ewoner8 afgenomen Huizen die aan de vuurlinie in den weg stonden zijn neergehaald l e Duitsohers maken verRchanningen en wee leder die c maar naar durft kijken Overal en dat is typeerend voor hen bof chouwen zij zich als volkomen thuis de Diütsche vrouwen in Luxemburg beJiandelen de inwoners geringschattend en doon alsof de Luxemburgers dankbaar mogen zijn dat zij daar mogen wonen t Is in Wn woord een waar Bchriki owind Kn toch heeft Luxemburg zich niet verzet het waa niet vifftndig gezind tegen Dultsehland Is het hiermode niet bewezen dat toegevendheid tegenover Pruisen niet baat DrievQudig Verbond tegen Drievoudige Entente De correspondent van de N R Crt te Weonen schrijft d d 1 Aug De onweerswolk die reeds zoo lang depolitieke horizon In Kuropa bedreigt IslOHgelarsten Keizer Wilhelm heeft verklaard dat Duitschland zich bevindt inoorlogsgevaar waarop Oostenrijk Honga ije de mobilisatie van leger landweer enlandstorm heeft licvoien Tot zijn 42e jaar inbol ïeder m eo Ahi eén loo ónd vdurije verBproidfde ziÉÜi dBfo tijdïtig Öie de tnenflclien elkaar loetlttpotii Ze bleven BtaOn IkuoptiHi zich lii elkaar op om met groote zenuwachtigheid en onrust het vreeselijkniouwH te bespreken Er ontstond eenoploop bij het stadhuis om de noodigepapieren te krijgen bij het ministerie vanoorlog om bet bevel aangeplakt te zien Het telegraafkantoör werd door officiereniM zet en voor iiot publiek gesloten Ookdo joumaliBten werden er uitgezet Zij Lohoofden zich geen moeite te geven om telegrammen te verzenden Ze zouden tochniet aangenomen worden omdat de lijnenvoor militaire doeleinden bezet zijn t en moratorium dat voa heden tot 14 Aii gu tu uii 4 jcliien de li le mAa za duren is uilgevAardigd de levensmiddelen tlJgM zeer ïn yti omd de intendancozoovoel nbodig heelt én de bakk TS hebIon reeds aangekondigd dat zij de kleinewitte broodjes en halve maantjes die wijbij onze koffie gebruiken niet meer zullenbakken en wij met een grover brood genoegen zullen moeten nemen De postMaat onder militair toezicht en is volmacht gegeven om brieven die verdachtoF ongeweusclU zijn open te breken Meerdan COOO vrouwen on meisjes hebben zich ln pleegzusters aangemeld en nemen onderwijs in het leggen van eerste verbanden en tiet l ehaud len van wouden Ouden jong hoog en laag melden zich voorden dienst aan on de aandrang la zoot root dat do autoriteiten geen raad weten ndor anderen heeft zich de Duitsche Kaiiierclub iwreld verklaard weer dienst te nomen Nu de jonge krachten op bureaux adiuinistratles redacties kantoren direction on besturen weg moeten tracht meniien door oude heeren te verVangen wanthet vaderland is in gevaar het vaderland I oept en do zonen en dochters snellen too Hol dageiijksche leven stokt de arbeiders verlaten hun werk In mijn huiswordt bv de trap geschilderd Gisteren walon do lui er nog vandaag niemand meer N lemond weet wanneer ze terug komen Door het wegvallen van honderd duizenden werkkrachten kan hef dageiijkscheM erk niet meer verricht worden blijven lie bestellingen liggen en moeten velo fabrieken worden gesloten Men loopt letterlijk van zijn werk weg om de kiel vanuniform te verwisselen en alles gaat inde grootste orde d machine loopt voortroflidijk Kü de mensoben zijn zeer gewillig Men krijgt den indruk eener goedevoorbereiding Sinds de tijden vau Napoleon dus jnist een eeuw geledoi herhaalt zich het schouwspel dat het heelevasteland en ook Kugcland zich ten strijde aangor lt en dat Europa dit centrumvan heschavlDg weer aan het zwaard ÏH overgeleverd Woenen begrijpt de ernst van het oogenlilik en is eeu andere stad geworden Ieder lieeft he t gevoel dat het voor het land er op of er onder is Want krijgt Servië zijn zin lukt het Oostenrijk niet dit kruitvat voor zijn deur onschadelijk to maken don wordt de monarchie ernstig bedreigd De monarchie is oen rijk dat uftnatlonalitoiten bestaat en toch zooais nu blijkt nationaal voelt voor het geheel Zij die gerekend hehlien op weerstand in Praag Agram Laibach of Scrajewo hebben zich deerlijk vergist In die ateden heera dezelfde geestdrift De oorlog schijnt wat men nooit gedacht had voor het oogenblik alle nationale twisten tot zwijgen gebracht te hebt eB Het schijnt dat het groote oogenblik voor allen gekomw is om voor han vaderland hun plicht en nog meer te doen De Oostenrijksche Slaven zien hoe Rusland door middel van Servifi hun land In brand tracht te steken Zij willen hun buis waar zij het nog zoo slecht niet heliben verdedigen Men ziet hieruit dat het instinkt van het volk beter oordeelt don de door jaloezie en gekonkel bedorven pariementariörs MenBchen uit de omgeving des Keizers zeggen dat hij uit den dreigenden tMRtand nieuwe krachten put Hij b flmk en levendig en zijn iwlangstplling is groot Hij wil ook naar het oorlogsterrein Men krijgt wel den indruk dat nu het eentiiaal zoo ver is Duitschland en Oostenrijk van geen uitstel meer willen weten Ze schijnen klaar te zijn en ze kunnen Hamen over 12 miliioen nienschen daaronder 5 miiUoen Oostenrijkers beschikken Deze opgaaf klopt niet met de vroeger grmelde cijfers welke tol een totaal kwamen van e a 7 miliioen strijdere Red G frt De Wereld TelegrammenBureau s i In de tweede Octoberaflevering van t tijdschrift Der Kunstwart komt onder den titel Welt nachrichte ndtenst een artikel voor van H Prehn von Detintz dat ofschoon nu bijna tien maanden oud door de jongste gebeurtenissen bizonder actueel is geworden De schrijver begint met er op ie wgzen dat ieder die met open oogen den economischen strijd der laatste t deü heeft gevolgd wel heeft mo ten voelen de buitengewone zorgen die t afgeloopen jaar d i dus 1913 heeft gebracht Zelfs de groeten en maatschappelijk zeer krachtigen hebben af en toe gesidderd en aller oogen hingen telkens en telkens weer aan de korte berichten die de telegraaf eiken dag ja elk nur de iWor ld iimoBd J kowaün v rtopn en de dokte sprongen naar beneden of naar bov n al j w mate de berichten der gropte t grammenbureau s van pessimistischen of optimistischen aard waren Immers voor de wereld zijn deze berichten de graadmeter voor de binnen nenen bnitenlandsche politiek van een rijk millioenen van menschea hangen aan hunne woorden en a oenen van hoofden worden doordosse berichten in eene bepaalde gedachtanrichting gestuurd Ze vormen eene macht zóó geweldig dat die alteen maar vergeleken kan worden met de macht die de kerk in de midd 6jeeitW eo over de saenschen wist Jtteoefeftefl En hoe pasadoxfk dit opk klipkpn moge toch ligt dezft ui cht in d0 handen van enlcele weinigen I Het is eene formidabele vierbond die den wereld telegrammen dienst bezorgt Reuter Wdff Associated Press en Èavas In hun dienst staan kabel en telegraaf en zelfs de regeering van zoo menig land De wordingsgeschiedenis van den reus onder deze machten van de wereldbeheerschende Reuier Co is interessant genoeg om hier naverteld te worden Haar grondvester Paw Julius Reuter werd in 1821 als zoon van arme joodsohe ouders te Kassei geboren Van z n jeugd is niet veel meer bekend dan dat hij in Aken een postduivendienst vestigde dien hg evenwel tengevolge van de groote verbeteringen die Wermr Siemens ti nAfi electrische telegraaf aanbracht spoedig moest opheffen Van Aken ging Reuter naar Pargs waar hij met Dr EngIdnder kennis maakte Door dezen die bij de y Agence Savas geëmployeerd was geweest werd Reuter waarschijnlijk op t donkbeeld gebracht een telegrammenbureau op te richten In Londen zou dit plan ten uitvoer komen gemeenschappelijk vestigden hier de beide vrienden t Bureau Rffuter doch hoe groote moeite M zich ook gaven en hoe ook Julius Reuter trap op trap af de redactiebureau s bmnen liep t succes wilde maar niet komen De groote bladen waren gewend zelf voor hunne berichten te zorgen en hulp op dit gebied en dan nog wel van iemand diebij de meesten van hen totaal onbekend was moest hun eerder hinderlnk dan gewenscht toeschijnen Eindelijk gelukte het Dr Englandereen geheim contract met Napokon lil te sluiten Van dat oogenblik af washun fortuin gemaakt Op 1 Januari 1859 had Napoleon op de Nieuwjaarsreceptie in de Tuilerieën den Oostenrnkschen gezant opvallend onvrienda gk behandeld t Was 1 uur s middags toen de gezant den Keizer verliéj om twee uur bracht de TVffle reeds in n exta a editiehetsensatiooeele nieuws en aan t hoofd van t in alie dat gewapende troepen op Nederlandsch grondgebied getreden zijn Engeland en Nederland De Nieuwe Courant verneemt met zekerheid dat de Nederl Regeering van do Engelsche regeering de verzekering heeft ontvangen dat de neutraliteit van de WesterSchelde zal worden getiorbiedigd Djt brengt mede dat do Westerscheldo voor de vrije hand elsschoop vaart moet geopend blijven behoudons bepaalde beperkingen Burgemeester zoek In de jongste Raadsvergadering der gemeente Wageningen dte door den locoburgemeester werd voorgezeten deed een lid de vraag waar de burgemeester was ea of deze in de tegenwoordige moeilijke tijden niet in do gemeente en in de vergaderingen van den Raad behoorde tegenwoordig te zijn De voorzitter antwoordde dat hem niets omtrent het verblijf van den burgemeester bekend was doch dat hij vreesde dat deze zich in het buitenland ophield en door de bnitenlandsche verwikkelingen in de onmogelijkheid vorkeerde torug te komen N A Crt Burgemeester van Wageningen is mr H F Hesselink van Sucljtelen Voldprodikera Naar wij vernemen heeft zich reeds oen belangrijk aantal predikanten aangemeld om als veldprodikor dienst te doen Poit en Telegraphie De directeur goneraal der posterijen en telopraphie maakt bekend dat do uitbetalingen aan do postkantoren in do tegenwoordige omstandigheden niet zoo geregeld als andoi s kunnen plaats hebbon Do welwillendheid en de medewerking van het publiek worden mitsdien ingeroepen om f e uitvflfij g vf n ti n diflpst v M isinngen Koo n n ïgoiyk to hezw O qHj genoegen te nemen met eenigioitste alB dit soms onrern ijd ijk noodig is of te voldoen aan dé vraag om het te ontvangen bedrag aan te vullen met zooveel gold als noodig is om met een bankbiljet te kunnen betalen indien niet genoeg specie en klein bankpapier in de kas van het kantoor mocht voorhanden zijn Aan klachten over niet coulante uitbetalingen kan thans niet etgebruikelijke gevolg gegeven worden daar hot groote aantal kleine bodragonj te betalen aan önbofeiddoldo menschen o 1 wegens ou flerdoinsreute er toe noopt oAiy4ftiiL b ftcrnkbaretl voorraad 8 èci§ njes geh utlt te puttent Aan de directburela der postkantoren kan derhalve iJt worden gelast alle betalingen steeds in specie of zelfs in precies afgepast gold te doen Gisteren zijn twee semi artsen met een geneesheer aan het hoofd op door het Roodo Kruis gedane aanvraag van den Haag naar Maastricht vertrokken N R Crt Do ministor van landbouw nijverheid en handel heeft aan de voorzitters der plaatselijke commission als bedoeld in art 80 dor ongevallenwet 1901 do volgende missive gezonden In verband met de tegenwoordige omstandigheden waar buitengewone offers van s rijks schatkist zullen worden gevorderd heb ik de eer u te verzoeken de uiterste zuinigheid te betrachten De Nederlanders in Brussel Het gezantschap dor Nederlanden te Brussel publiceert hot volgende njoununiqué De openbare meening is naar t schijnt zeer opgehitst tegen onzo ïfoorderburon en Nederlanders die België bewonen ondervinden er de gevolgen van zooveel zedelijke als toffelijke Deze vijandige houding waarschgnlyk in het loven geroepen door onjuiste aieuwstijdingon moet diep betreurd n geschandvlekt worden De feiten dat Nederland het geluk Iwd zijn grondgebied niet to zien chenden alwaar menschlievende hulp rleend werd aan ongelukkige nietïfa dendon kunnen niot aangevoerd torden om zulke houding te recht ardigen nDe bevolking zou dwaas handelen feor oen onbezonnen beweging de 00 kostbare vriendschap onzer Noor buren jn gevaar te brongen iHet gezantschap der Nederlanden Alle uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn dienen achterwege teblijven waaronder voornamelijk ookte begrijpen zijn die voor het doenvan reizen Pr Öron Ct In de Zaterdagmiddag gehouden nood vergadering werd door den gemeenteraad van Nijmegen aan B en W een blanco crediot toegestaan voor lief dad igheidsdoeloinden in dezen kritieken tijd De kermis te Hees bij Nijmegen zal dit jaar niet mogen plaats hebben in verband met den kritieken toestand Op een vraag hoe het stond mot den kolenvoorraad voor gasfabriek on electrische centrale verklaarde de burgemeester dat de voorraad wel voor oenige maanden voldoende is Op sommige punten dor stad is de militaire wacht geplaatst als voorzichtigheidsmaatregel tegen het optreden van eenige verdachte zwervers die in de buitenwijken rondloopen allicht met de bedoeling diefstal te plegen Verleenen van hulp te IJmuiden Bnstraft op de uitdrukkelijkste wijze I De reddingsbrigade Prins Hendrik in deze gemeente hoeft zich ter beschikking gesteld v t het Roode Kruis om wanneer het noodig mocht zijn of als er soms gewonden hier in de haven werden aaugebrachi hulp te verleenön Zaterdag is te IJmuidett aangekomen de Duitsche logge A E 42 uit Emden door HollandschtWvisschers bevaren met uitzondering van 4 Duitsche jongens Een Fransche torpedoboot had hot schip aangehouden en onderzocht maar later toestemming tot doorvaren gegeven Hot schip kwam naar Nederland omdat de schipper bang was voor gevaar van de lading in de Duitsche havens Stadsnieuws GOUDA 10 Augustus Surséance Boakoop Bij beschikking van do arrondissemönts rochtbank te s Oravenhago van 4 Augustus 1914 is iian Roinder Regtdoorzee Group boomkweeker wonende te Boskoop op hot daartoe door hem ingediend vorzoekschrift voorloopige surséance van betaling verleend met benoeming van S J Ruizeveld can did aat notaris to Boskoop tot bewindvoerder en van mr M M Schim van dor Loeff te Gouda P don Ouden Hzn lid dor firma H don Ouden on Zoon on C Kleyn lid dor firma Kieyn on Co beiden wononde te Boskoop tot deskundigen Bij beschikking van de arrondisso mentsrechtbank te s Gravenhage van 4 Augnsjbus 1914 is aan de nuamlooze vennootschap Noderlandsche Boomkweekerij voorheen Group en Plooger to Boskoop op het daartoe door haar ingediende verzoekschrift voorloopige surséance van betaling verleend mot benoeming van S J Ruizevold candid aat notaris te Boskoop tot bewindvoerder on van mr M M Schim van dor Loeff to Gouda P den Ouden m l lid dw wffi lil d n Oudan on Zpon en C Kl6yn U4 clörfinfta Kleyn ouCp beid n wwioude te lioskoippt By beschikking van de arrondissö mentsrechtbank te s Gravenhago van 4 Augustus 1014 aan Gerard Ploeger boomkwoeker wonendo te Boskoop op het daartoe door hem ingediende verzoekschrift voo lpppige surséance van betaling vorleond met benoeming van S J Ruizeveld can didaatnotaris te Boskoop tot bewindvoerder en van mr M M Schim van der Looff te Gouda P don Oudon Hzn lid der firma H den Ouden on Zoou en C Klèyn lid der firma Kleyn en Cp beiden wonei p f e Boskqop litoordrecht In verband mot den toestand van oorlogsgevdar waarin we verkeeron is ook alhier een hulphospitaal ingericht en wel in het weeshuis Aanwezig zijn 24 bedden verdeeld over 4 zalen 2 kleine en 2 groote Ook is eon Isoloorgelegenheid ingericht Do goheele installatie is door particulieren beschikbaar gesteld Hedenmorgen zijn do verbandartikelen aangekomen zoodat alles zoo noodig in gebruik kan worden genomen Laatste Berichten Oostenrijk en Rusland BERLIJN 9 Aug De Oostenrijksche troepen hobben Olkoeaoh en Wolbrom op de grens van Russisch en Silezisch Polen bezet In do Oostzoo BERLIJN 9 Aug Twaalf Duitsche pantHorschepon en 25 torpodobooton bevinden iich thans in de Oostzee Zeegevecht PARIJS 9 Aug Öe Echo de Paris meldt dat 2 Duitscho kruisers door de Engelschen in den grond zijn geboord Keizer Wilhelm naar het front ROME 9 Aug Uit Berlijn wordt aan de Tribuna gemeld dat Keizer Wilhelm per auto naar het front aan de grens is vertrokken Samenkomst van diplomaten to Brussel BRUSSEL Ü Aug De Gazette deelt mede dat in België diplomatieke gebeurtenissen op komst zijn In verband hiermede zijn een aantal hooggeplaatste diplomaten te Brussel bijeengekomen ROME De Tribuna maakt een officieel document openbaar uit het Duitsche Blauwbook waardoor het aantoont dat Duitschland Oostenrijk aanzette tot een oorlog met Serviër BKUSSËL 10 Augs Commandant Chabot deelde aan de journalisten mede dat te Luilc alles zoo goed is als maar eenigsziuri mogelijk zoowel van de Belgen ala vf n de Uondgcnooten L c berichten aangaande de l ngelsche roepen zijn gunstig Fransche soldaten te Brassek BiïUSSKL 10 Auga Talrijke treinen mei FrauBCho soldaten zijn hier aangelto tuen eii daarna verder gegaan De Fransche soldaten werden door de treinpersoneelen toegejuicht Be Franschen ia den Kizas RRnSSl X 10 Augs lOen l ranflchman hedennacht hier aangeltomen deelde aan do XXe Siècle mede dat een kolonel van lu t Fransche leger te Rljssel hem verklaard heeft dat de Inneming vanlColmar in IJzaa Lolharlngen ofticleel Is i e Franschen mochten er In slagen de bureaux van de I uitache Generale taf tl overvallcu en de ufüoicren govougeu e nemen ROMF 10 Aiigs len telegram uit Bazel mi blt dat de Fransche troepen Colitjar KlzaHLothariugm l ezBf hebben De I tuitsohers nit Luxembui verjaagd door de Franschen BitDSSI L 10 Augs Het Fransche leger hoeft gohe l Luxemburg van Duitsohe troepen gezuiverd 1 e Belgische Cavalerie hielp mede aan de verjaging der Ulanen Belgische VrijwlUigora BRUSSKL 10 Augfi Tot op het oogenblik hebben 4000 vrijwllUgera zich aangemeld om in het Belgische leger dienst te nemen l r zullen hiervan gevormd worden 10 brigades en 2 Kogimonten Aviateurs THORN 10 Aug Hedenmorgen vloog oen aviateur over Belgisch gebied on koerste naar Venlo Te 9 nur keerde hij terug nadat hij oon half nur boven do Maas hod gevlogen Te 4 uur kwam een aviateur uit BolgiÖ over onzo grens n yel pjag THORN 10 Aug D0 gebeelen dag giftteren is hier het donderen van hefi konon gehbord Ilfet f rïcdd kwam uit de richting vfen TongoNti zoodat het waarschijnlijk is dat daor slag is geleverd Te Maaseijck is eon patrouille nlanen gevangen genomen Duitschland België BRUSSEL Onder voorbohoud wordt medegedeeld door hot blad La Derniere Heure dat Duitschland een nieuw telegram gezotidon heeft naar do Rogoeriög te Brussel Mi waarin de régeerihfr of froor w oVflt go üftt schöwd t cR Vboi il Aïot te MliSron volharden B hire höttdirig öAw Iiot anders nog zeer slecht met België zou kunnen afioopen PARIJS 10 Aug De Itoliaansche gezant te Weenen heeft Rome verlaten en is naar Woenen teruggekeerd De beslissing van Italië om hare neutraliteit te handhaven wordt bovostigd PARIJS officieel 10 Aug Na do ontruiming van Miilhauson door de Duitschors trokken deze zich in de alöhting van Neubrisach terug na te voren de magazijnen van levensmiddelen en fourago in brand te hebben gestoken Zij verklaarden dat do Elzassers die van hunne Franschgozindheid blijk zoudon geven gefusilleerd zouden worden PARIJS officieel 10 Aug De Duitschers hobben het bosch van Hard nabij Colmar met den grond gelijk gemaakt Een Duitsch consul over den Keizer BRUSSEL Een ler bladen deelt mede dat de consul van Duitschland to Ostende den burgemeester van Ostonde gevraagd heeft wat hem te doen stond De Burgemeester heeft hierop geantwoord dat de consul besohoawd wordt als een vijand tengevolge van den oorlogstoMtand en dat hij hem dus geen raad kon geven Hierop is de consul per automobiel weggevoerd in de richting van de Nederl grens Volgens het blad moet de consul letterlijk gezegd hebben De Keizer schijnt gek geworden hij is do oorzaak dat de Duitsohora de paria s der menschheid genoemd worden FrankHjk en Belfflë PARIJS Koning Albert heeft eon telegram gestuurd aan president Poincaró luidende Ik wensoh Uwe Eoellentie in mijn caam en in naam van mgn volk diepe dankbaarheid t betuigen voor de wijze waarop Frankrijk onze onafhankelijkheid en onze neuls aliteit handhaaft eo op onze roepstem te hulp is gekomen om de legers die met verachting van alle bestaande tractatou de Belgische bodem hebben willen overweldigen terug te slaan President Poincaró heeft hierop geantwoord Ik dank Uwe Majesteit voor haar telegram Ik hob de gelegenheid gehad haar in nauwkeurige termen de gevoelens van Frankrijk voor België uiteen te zotten De vriendschap voor het Belgische volk wordt heden op de slagvelden bevestigd De Fransche troepen zijn er trotsch op het dappere Belgische leger bij te staan in de verdediging van den overweldigden grond on in de roemrijke worsteling voor de onafhankelijkheid Montenegro en liostenrijk PARIJS 10 Augs Volgens sen te ogram uit Home bezetten de Montenegrljnen Skoetari Üet boailiardement op ds verdedigingswerktm aan de toegangen van Cottaro Oostenrijk wordt door Moute negrijnen voortgezet Duitschland en België MAASTRICHT 9 Aug De oorlogscorrespondent van het Vad seint Zooeven werden hier 24 Belgische lanoiers en een officier binnongnbracht die door ontbering gonoodzaakt op Ilollandsch groudgobiod waron doorgedrongen on daar op last der Nedorl autoriteiten zijn ontwapend ala zijnde op het gebied van een neutraio mo end heid Vannacht waren zij over de grenzen gereden gedreven door honger Dn kranige kerels hebben 4 dagen in da bosschen bij Battiste verkond on pmch tigo diensten aan hun land bewezen Door postduiven gaven zij inlichtingen De paarden on mannon waron op van moeheid en honger Zij zijn afkomstig uit TiUik Herhaaldelijk violen zo bijn in Duitsche handon maar zo verloren niemand Ze loefden al dien tijd op appels en peren BRUSSEL 9 Aug Volgens de Gazette zou Duitschland aan België een dringend telegram hebbon gezonden waarin Antworpon wordt bedreigd Duitsohe iffffinifliren m Böïgiisohe uniform zonden Jt pd s nrjn gevangen genomen 8 Aug De oud minister Coohery it overleden INGEZONDKN Smlen wrantwoorthmkJmd dpr JiM mijnheer df Redarleur Beleefd vjrzoek ik V onderstaand heden in uw blad te plaatsen by voorbaat mijn dank Is het niet gewenscht dat straM schrobben niet Itódlngxfater 6rdt veN boden f on i hot niet behoorlijk Irt Wn Hóoii gO lallt t jJ6rtl t lde amhtenaar de verordening nakomt on van zijn rijwiel afstapt by het pafciooren dor malle brng over de Gouwe Hoogachtend J BREEBAART I zn MAIJKTBRIUCHTFN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijsson waren voor Isto kw 40 2e 36 on 3e 31 cent per half kilo Vette Kalveren redelijke aanvoer Iste kw 30 2e 27 Se 24 cent por half kUo Vette varkens goeden aanvoer Iste kw 16 2e 15 3e 13 cent por half kilo Schapen heel weinig aanvoer Handel in vet vee traag Vette kalveren redelijk Varkens lager en flaaw de koopkracht maakt invloed op den handel In schapen en lammeren geen handel er is geen uitvoer Pryzen van hot aangevoerde gedrukt en lager Telegrafisch Weerbericht Vfin het Koninklijk Motoriologisch Instituut te DE BTLDT Hoogste barometerstand 779 6 te Sy Hagste stand 75 i l te Bodii A Vg Ag tot den volgenden dag t matige winden nit zuictó jlig richtingen meest lichtiiowolkt droog woor behoudens geringe kans op onweer warm Dames Haarwasschen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN AI T A DB JIO C Coiffeur Oostbaven 31