Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1914

DeFirmaWOUTERLOODteLeiden levert reeds thans groenten van de nieuwe oogst 40 Prima kwaliteit en goode vulling gegarandeerd blik jblik 1 4 Wik SLEEPASPERGES i f 2 60 t 1 40 f 0 80 STOOF ASPERGES 1 40 0 76 0 40 ASPEROEPUNTEN hoogWIk 2 40 1 25 0 70 platblik FIJNE DOPERWTJES DOPERWTEN No I 2 7B 1 00 0 90 1 0 55 0 30 0 75 0 40 0 25 No 2 0 60 0 3B 0 20 FHne SNIJBOONTJES SPERSIEBOONTJES 0 60 0 35 0 20 0 65 0 36 0 25 WORTELTJES No t 0 90 0 60 0 30 No 2 0 60 0 36 0 20 o 12548 PHILIPS HALFAVATT LAMPEH HEIVIIISGEVIIWC BVRGK MEESTER en WETHOUDERS ga GUUDA brengen ter kenois van de iigeietenen i dat het 26 AanvuUingakohier voorde hefjgig van schoolgeld op de Burfterscholen in deü ïemecnte voor het dienstjaar 1913 I4 door ledeputeerde Staten van ZuidFloi bmd goedgekeurd in afschrift gedurende tijt maanden voor een ieder ter leiing is ledergetegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegenonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 10 Augustus 1914 Burgemeester en Wethouders Toornoemd R L WARTENS De Secretaris I VAN HEUSÜE I De Oorlog Wat dl vijandclijkhodeo aangaat in op lift ooRenhlik eon alUte ingctrfdcn Ti Luik hBbl i d 5 DuttHchcrR waarHchijnlijk oa luHHchun de forten te zijn doorgelrokkin i Biad bozet terwijl het Belgiacho cldl gt r zou zijn teruggegaan op den We ti lijken Maasouver Hoe het mogelijk Ib lat de Htad Luik zich heeft overgegé ven terwijl de orteu zooalH nu wel llftker Ih nog in handen der Belgen zijn en wat die forten op het oogenblik doen oiii bet vourtdriugnn dor JJuitschern te Ik tten ligt nog in bet duister Wel blijkt t het 9e llo on 14e regiment Belgl lie infanterie laaK u weerHtand liebben lioden Wat nu do verdere plannen van aanvaller zijn hieromtrent volt wei ilg tl zeggen Zal hij nu tegen Namen oprukken I it lijkt niet waarschijnlijk ook al unidat het zoo goed aln zeker i dat de IranHchen die Bjad en de forten uinheen reeds hebljen Iwzet Ook van plan de Ardennen door te trekken Ki liijuen de DuUscherB teruggokomon te daar het terrein daar zeer heuvelarhtig i en niet genchlkt om hun hoofdiiiaohl te ontplooien Maar dan l efltaat er 7eer groote kans dat een treffen zal plaat V hlien op de FlolglBChe laagvlakle ten N n Tongeren niet ver van onze grenefd Hierop wijHt ook de aanwezigheid van de Belgische troepen te Tongeren eiL heCjeit dat gisteren militaire treinen vanuit rlankrijk lïruHsel zijn gepasseerd Verder Ih bekend geworden dat de Franschen in het Kijkaland zijn doorgedrongen en MUhlhauaen hehlK n Iwzet zelfs Mpri ken latere berichten van een verovering van Cohnar ver dn 1 eteekeniB van dit feit l nog niet veel te zoggen Is hel werkeliib de bedoeling van do Franwheii langen weg in Dultschland door te Wngen dan moet die beweging met groote iiSl li r Dapeel eo mmk fork Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel Wcarweil Rijwielen zijD si l sierlijk a lu ii prijs AGENT AÜK tm GItOOT Kleiwegr 79 GOUDj Prijseouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam ictoriawater ui f de VïctoriaJSron f e Oberlahnsfein Tafeldrank Vanhé ninklykef uj s der federtanéOL Dienstaanbiedingefl hebben in de Cfoudsche Courant ateeéê tueeeë MT Drae adtertratien kostei sleeUt bij Toornnbelaliiig 1 6 regel f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf oitalnitend aan het Butean A levert vlug en tot Dank tiÊL weet u O ja om redenen va grzondhcid Maar juist o s u in betere om ludigheden verkeerde Die zijn nog ver te zotten mijnWr Vogelï Toch niet als u het voorstel aaniwait dat ik van plan Ixm u Ie doen m hebt ge binnen drie dagen ewi soin ie van vijfduizend gulden in den zak Vijfduizend gulden vroog Jeremias TtTtnasd Vtjf duizend galden jat Behalve Wt 11 heeft overgespaard in den tijd dat zaken met elkaar doen a Het gelaat van Jeremias l etrofcï oa rJw mijnheer Vogel aan te zien wide ITet is waar ik heb iets beflpaard èiar ik heb geen geno rc aan dat geld HL Nu omdat Omdat het niet op wril wijze ver Vogel had intusHchen zijn AgBAr a en blies een paar rookwolkenziefa heen A a E2 TI3 A 17 Aug Oebouw Botiw en Woningtoezicht 2 tl Armenzorg Onder Beleefd venoekenwij geregeld tgdiff mededeel I g te mogen ontvangen ▼ TWgftdecmgf n oonoerten venmüc he SU m dese dux in ooêê afi wida te rermeldea Electr Dr A Brinkman Zn Gondi Adverientiën V Ilmicn ovorleod tot onze diepf droefheid onze geliefde Vodor liehawdton Grootvader do Heer Mn tlberlis Ollo ie Riililer BtirgcmeMter van KatwUk in tien ondfirdom van 71 jaren Goada 7 Aagnatiu 1914 0 F R IJ88FX DE SCHEPPER DK RiDÜKK 1 IJSSEL DE SCHEPPER RN KlKDEKKN Do begrafenis heeft plaats Maandag 10 Augusta teKatwijlc aan Zee Vertrek van het torfhni 2 iinr n m Verxocke te a bloamefl Algentecnf kfnniMyejnittf ♦ Th Kiitwijli d Rijn ovnrIneil heden onze Kenehto Kwn p Br ie Heer Tiiiiiui illiirlis Olli de iidiler in loven bnrBetnee t ir dor ifnmoento Katwijli Ulrwhl y C DIJXH0ÖRN J J DIJXHOORN L C DIJXHOORN Qimdii A J DIJXHOORN tl A M VAN RUN VAN ALKfaCADE DuxnnoBN 1 A VAN RUN VAN ALKEMADE 7 Augnstn 1914 V Hodnn ovorlee l mijn gotrnnwo l ediendft BA8TIAAK VAN VLIET in don ondordom van 21 jaar FIRMA A HI EOT fliiuBA 9 Angustn 1914 2do AANKONDIGING Bij vonnis der Arrondissiment R ohtbank te s Gravenhage dd 4 Juni 19l4 is door oehtsoheiding nnthondon verklaard hot huwelijk tusnelien JOHAN UKNDRIKWYNANDVAN ÜPUtJVHEN arU wonende t sHra vonhage on ELIHAllETU KKRDYK zender beroep wonende te Laren N H gesloten Mr D VAN DER GOOT Proourenr Kantoor Molenstraat 15 Qravenhage KOSTELOOS Bij vonnis van da ArrondissemontsRechtbank te Rotterdam dd 19 lanuari 1914 is hot huwelijk van GERUIT DE JONG los werkman wonende to Oonda met LVDIA EDEI4 aonder beroep wonende te Gouda dooh verblijvende tfi Rotterdam door echtscheiding ontbonden mot al de gevolgen door de wet bepaald Do proourenr van eischor Mr E M n KORTENOEVER OoouA 8 Augustus 1914 tliasiuRi Zij die hunne kinderen of pupillen willen laten deelnomen aan het Toelatingsexamen dat 5 7 on 8 SEPTEMBER J zal worden gehouden moeten daarvan onder overlegging van do noodige Iwsoheiden v66r 26 Augustu kennisgeven aan don Rector Dr A VAN USENDUK Ooathavon te Gouda nooFiSFicrisr en Migraine wordon zeker en dadelijk gonexon door de lumfdlttjnpuHtlHen vtto apotheker BüOW Pnj per flacon 8Ü cent irJ Verkrijgbaar te öond hij ANTON COOPS Ka WOLFF Co to Rotterdam bij K VAN SANTEN KOLFF Korte lloofdateeg 3 Adverteert in dil Blad DE ZTJID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG DE NIEUWE Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 IX EPF Pres Dr A E M v EMBDEN Dr P H Seor CommiagaricMn Mr M M SCIUM v d TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A J BERENDS Mr J W DE KANTER Directeur Mr J W KONING Ï0f De Maatschappij sluit alle soorten Levensvenekering tegen lage premiên Vrijgevige voorwaarden VERVANGEN Voor inlichtingen wonde men zich tot de Hoeren U nnVtrnKKHTKH Uaceu te Mekmomkoeen on Êj C MjMVKUKH Wettkaeen te timMa f COMITÉ VAN STEUN nun Noodlijdendendoorde Mobilisatie Allen zoowel mannen vrouwen jongens en meisjes die tengevolge van de tegenwoordige tijdsomstandigheden WERKELOOS zijn geworden kunnen zich aanmelden aan het secretariaat van liet Comité tot steun van allen die door de mobilisatie behoefte aan hulp hebben Zooveel mogelijk zal getracht worden hen te helpen aan voor hen passenden arbeid Het secretariaat is gevestigd Kattensingel No 61 te Gouda Telefoon no 34 6 en s avonds van GEOPEND alle werkdagen s mid dags van 4 tot 7 1 tot 9 uur POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater froeg leielO gratie verkrdgbaat aeu Agent voor Holland CATALONIË te Tilburg MniDa Molorrijwielen Vortegenwo rdiger voor GOUDA on Omstreken Jtf r UJSLOW TJSJr Agent Amstfll Hrouworij Keiüomtraat Tel 88 No 14H Gouda HHoÉkieFMenl OPGERICHT Voed rt nw Pee mot do iutvere murvé X ii3Xi zsuSL d Ilsoe3s ezi merk r en W L M moWABOOmÊCmUOKUKIV tmerk WTii üitmnntendo door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Hme niplomn Par Uu 1900 Negen Gouden Medaille Abonneert ü op dit IM De Electrische Drukkerij van ZOON billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK Z©an d I roefoxd er 53e Jaargang Dinsdag 11 Augustus 1914 Wmm COURANT j ie a w s ean ci v extexiptieTDlsLd voor Gro a d su ea L Oaaa strelceaa Vereehijnt dagelijks êkl behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsn mmcr f 0 55 Elke I egel meer 0 10 Ity drie arhtereenvolgende niaatsingcii worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen p r plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitlietaling elke regel meer 6 tX Reclames f Ü 25 per regel Groute letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kw irtaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Gellluslreerd Zondagsblad 1 50 idem franco per post 1 90 AboniienH nten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten Jen Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BRINEMAN EN 00N kraelit worden doorgezet on hiertoe kunrrn de Fransche troepen op dit punt nog niet voldoi nde geconcentreerd zijn Mogelijk is het niets dan een verkenning op t rot tr Fichaal Hoe het zij voorlooplg zal lil iM weging hier wel lot stilstand zijn Kekoioen Voor het overige bereiken ons weinig Irt rlehten en die er zijn zijn voor het iiieerendoe onbetrouwbaar l rankrijk l ewaart over hare troepenI weging het diepste stilzwijgen ook over Ie mobilisatie van Rusland lekt zoogoed Als niets uit Fransche bladen apreken van een opstand in den Klzas Duitnche over een opstand in Polen De bron waaruit die lieriohlen komen zijn ai voldoende waarsphiiwlng om die 1 erichtcn met het groot te voorbehoud aan te nemen l e Kngelsche pers houdt zich rustig en spreekt de geruchten omtrent vernietiging van dl I uitsche vloot tegen Over lu tgeen do vorige week in de Noordzen IH voorgevallen is niets naders bekend geworden maar met zekerheid kan nu wel ft zegd worden dat nog geen groote zee lagen heblyen plaats grhad Ook in de MIddellandsche Zee is voorlooplg nog alles lig BrLOIB DüITSdHt AND De toestand in Luik Luik herneemt langzamerhand weer zijn gewone aanzion onder Duitsch beheer Een lid van de Roode Krais brigade veraekerdo on dat do berichten van sommige bladen werkel niet te ernstig moeten wordon opgevat Er is geen aprake geweest van wreedheden door de Dujtschors begaan Het optreden der Daitsoho soldaten was het direct gevolg geweest van de houding der bevolking De bevolking heeft overal behalve in het dorp Argenteuil op vreeseÜjko wijze huis gehouden liet boste bewijs dat de Duitschers geen gewelddadigheden begaan hebben wanneer het hen niet lastig werd gemaakt levert dit dorp waarvan de bewoners rustig bleven en wien dan ook geen leed geschiedde Onze zegsman hoeft 14 man aan boomen zien hangen Zeven van deze werden gevangen genomen als lijkenschenders anderen haddon op hot Roode Kruis geschoten Het gedrag dier Belgische boeren werd ten zeerste gelaakt In Luik rijdt op bevel van de Dnitsche autoriteiten de electrische tram weder on zijn een viertal fabrieken weder in werking gesteld De schade aan de gebouwen is niet zoo groot als het wel in de bladen wordt voorgesteld BRUSSEL 9 Aug Duizenden geweren mitrailleuses lijfbodekkingen zijn te Luik gevonden toebehoorende aan do Duit chors die er op vertrouwden dat een deel van hun leger zinh te Luik zou kunnen wapenen BRUSSEL De Koning hoeft de brigade van do dappere troopon die voor Luik gevochten hobbon in revue gepassfwrd IliJ word mot groote goestdnft toegejuicht BRUSSEL Bij Tervneren zijn eon troop vordooldo Duitsche ruiters aangehouden die onmiddellijk ontwapend werden Zij waren geheel verbijsterd en gaven zonder eenig protest de wapens dadelijk over BRUSSEL De Czaar zond aan Koning Albert eon telegram waarin hij zijn bewondering uitsprak over den moed dor Belgische troepen BRUSSEL Do akkers in Jiet Walonland zijn totaal verwoest door de doortrekkende legers Veertig Duitsche ruiters hebben getracht hot dorp Waremmo te nemen doch werden zoo krachtig door hot vuur van den vijand bestreden dat zij inderhaast terugtrokken Vijf BotftMk namon het grootste deel der ruiters gevangen PARIJS Poincaré heeft do militaire medaille aan Koning Albert geschoit ken De strijd om Luik MAASTRICHT 10 Aug Vod Er zijn ernstige gebeurtenissen op til Hedenmiddag maakte ik oon interessanten tocht naar de brug bij Oxhe Het leger nabij Eijsdon is bijna hoelemaal over maar in de omgeving valt Mesch verzamelt zich een nieuw legerkorps Hedenmorgen weerklonk plotseling Belgisch granaatvuur uit de richting van Harconrt De meeste gianateu sloegen in den grond maar een paar troffen de brug Men was druk aan het herstellen Juist toen wij er stonden kwam weer eon granaat aangesuisd en raakte do brug zonder noemenswaardige schade te doen Vanmiddag hadden in de buurt van Tongeren ernstige cavaleriegovechten plaatti Men verwacht tegen morgen een groot gevecht in do omgeving van Waremme Ons Roode Kruis gaat derwaarts nu weder auto s over de grenzen mogen Heden kwamen dr Van der Ooot en Van I onwen uit Don Haag hier aan Een vluchteling uit Vise vertelde mij dat de Duitsohers de i n woners aanrieden te vluchten daar do plaat waarschijnlgk platgeschoten wordt Ettelijke kanonnen werden vanmorgen opgesteld Ik zag weer een spion opbrengen De Duitschors doen aan de vreedzame bevolking niet den minsten overlast Kon proclamatie aan do bevolking van Luik BRUSSEL 10 Aug Part Een proclamatie aan de oevolking van Luik herinnert aan het verbod van vijandelijk optreden tegenover do Duitschers on de gevolj zijn godaan om den commandant van do vesting Luik generaal Ijoman die dapper gevochten heeft te vermoorden Ook verspreiden onkelo blodon het bericht dat onze soldaten gebrekkig verpleegd wordon en zy deden de heftigste aanvallen op Keizer Wilhelm Kortom do Duitscnershaat wordt op de meest fanatieke wijze gepredikt Bgna iederon nacht sedert Dondortlog verlaten duizenden Duitschors HelgiiS over Holland onder bescherming van den Amorikaansohon oonsul gon oraal op ridderlijke wijzo beschermd door omoieron en door do burgerwacht die sedert Vrijdag eindelijk beginnen om in gemeenschap met stedelijke autoriteiten tegen do spionnagekoorts op te treden in daarvan ook loor de Duitsohers isloton zijn de bis oor güzolaars die in de Citadel opi Bchop Rutton de burgemeester Klever de senatoren Flechet Van ï uylon Peltzer Colleau do volksvortegonwoprdigera De Ponthioro en Van Hougaerden de schepen Kalloisó alsmede do afgevaardigde Gtegoire Bezitters van wapenen wordon gefusüeord Do XX Senile het blad te Brnisel dat allerlei onjniste berichten omtrent hetgeen b Luik vaa vootgWftlleDt hot eerst hooft gepublioeord is in beslag genomen BRUSSEL 10 Aug Een compagnie van het 14e linio regiment bood op T Aug tusBohen Barchon on Kvognö van morgens tot r i s namiddags het hoofd aan oen Duitsch rngiraont dank zij een mitraillousso on bracht oen batad Ions vaandot en een regimentsstandaard alsmeflo twoe onbniikbaor gemaakte mitrailleuses mmle De bladen doelen mede dat de bisschop van Luik on 15 andere notabftlen waaronder de Burgemeester Afgevaanligden en Senatoren zich naar den Duitschen Qoneraat begaven om te verzoeken dat de stad niet gebombardeerd Bou wordon Zij ontvingen ton antwoord dat dit wel zou geschioden indien de forten zich niet ovorgaven De gedlegeerdon worden als gijzelaars vastgehouden V BERLIJN to Aug De Brussolsche vertegenwoordiger van hot Wolffbureau seint het volgende uit Goch BelgiJi is gistoron in staat van boleg verklaard Allo Duitsohers worden gisterennacht aangeschreven om het land ten spoedigste te verlaten Wat in de laatste dagen te Brussel gebeurde overtreft alles wat sioh de stoutste fantasie kan voorstellen Na de oorlogsverklaring op Dinsdag voormiddag vomioldo hot gepeupel ailê winkels die aan Duitschois liehooren of Duitsche producten vorkoopen Kik uithangbord met Duitsche woorden werd verwijderd een ieder die er Duitsch uitzag werd op straat onder bedreiging met moord aangevallen of van spionnage verdacht Do onwaarschijnlijkste dingen werden door de pers verspreid o a dat door Duitsche soldaten een poging zou m lBLANU DniTHrHLAND PARIJS De Kngelsohen begonnen hun troepen te ontschepen in Frankrijk er zijn reeds Kngolsclie troepen in Duitsch Afrikaansche kolonión LONDEN Het nationaal ondersten nings fonds litidraagt Xl OOO Pond TjONDKN Do Duitsche schoenor Frido is buitgemaakt NEW YORK Ilot stoomschip nOlympic is naor Liverpool vertrokken zonder passagiers LONDEN De admiraliteit loeIt mede dat door Duitsche duikbooten een aanvat godaan word op een der eskaders van de hoofdvloot Er word geen schade aan do Engelschen toegebracht De Engelschen slaagden or zetten ie ijl oen dwaas mijnheiir Knal lein en ge zijt bang ook Heli fk u nietgezegd dat ik altijd aaar i arijs ga omdie wisselH uit te geven Koiot alloH nietvoor mijn rekening ais de zaak aan hotlicht mocht komen Kn denkt ge dat ikme zoo gemakkelijk laat vatti n MaargoiKi als ik nu ns gevat werd watK lang zou Ik nr daa hij hebhen u op ie bank der U schuld en t lircngen f Nitn neen ge moet die angst op zijzetten IJ heeft gelijk niqnheet Vogel maartoch Kom ge hebt oen hazenhart i n meent overal politic te rien viel mijnheer Vogel in ïl Marie breng mijnb T nog een glas grog Weldra dampte di heete grog voor h i op de talel en inl ibeor Vogel begon wepr Om u gerust to steUco kan Ik uuiededeelen dat Ik In den laatsten tijd hetplan heb opgevat een deugdzaam levente lieginnen Laten Wlj daar eens op drinken Misschien trouw ik wel op denzelfden dag dat u Mool KefJP naar het altaarvoert Maar om deufi aam te zijn engeen htmger te lijd l looet men geld heb en m dat zullen wij ttsdoor oen laats en coup zien te vers Aaflen Jeremias ke hem eenigszïns verwonderd aan toen hij de i aar oU den mond nam en uil zijn jas e gp chrifl te voorftchijn haalde Wees w gMl At oetu tr tecen prak mijnheer Vogel on toi n Jeremias hi t haaslig had ingezlon vroi g hij Wal iw dat Het Mchijat wel een testament Het is tenminste oen ultersti wllsItesobikking al ie de vorm wal ongewoon Kunt ge de onderüH ktming lezen Michael graaf xerny J lstl Kn wat Is dit I at schijnt i n schrijven van uw hand te zijn mijnhit r Vogel Ooed gezien I n dit bevat ook oimuiterste wUslieschikking tad de onderteekeoing van graal Czemv Begrijpt gijmij nu Noenl Ni dan zal ik het u zeggen Hchrijfdit over maar prfwiiMi alsof graat Czemyde e wilslM sehikking had goachreven zoodat leder er op zou zweren dat bet zijnhandsehrltl is Van de persoon die daaruil voordeel trekt krijgt ge en Ixdoooing vijfduizend gulden in coolanten ultI etaald Vijfduizend gulden herhaalde Jeremias terwijl ijn wangen gtoeimd roodwerden bij dit vooriitel Maar mijnheer V e dat Is d vervshiching van e n teataaieot Zoo iets ja maar wat gaat udat aan Gfi vervalscht het tiirfaBienlnlet dat doe ik In een verkeerde bul heeftde oude zwakhoofd zijn jonge vrouw zoogoed als onterid zoo zij nu daarvoormoeten ïmeten door een iQvon lang van cntlHTing Het In nieto dan de berstetlltig an ef n onmofat dat wij Mijnheer Vogel Ijleof opei ns In zijn woorden stftkiii zijn blik had dien ontmoet van xm man die hem scherp in iK t og hield Te voren liad die iiiau vordei af In een lioek de courant zitten lezen maar langzaam aan was hij dichter biJ geschoven en soheen aandachtig te liïiHt fn achter zijn courant Hij vervolgde daarom het gesprek op Ifulsterende toon en zeide Flet Ik de laatste zaak die wij on di menien mijn waarde Oe kunt u dan tenigtrekkeo een winkel Iteginoen o een Kw de tietrekking 7 m knn Hoeve tijd hebl gf noodig om het werk te doen Vler en twiatig ur i Ooed Als ge morgen de uiterste wilslieschikklng van graaf Cm my In dezen vorm bij mij brwjgt Iwttaal Ik vijfduizend gulden Neemt ge hel aan Oe jonge man keek in gedachten verdiept voor zich doch dit duurde niet lang Oe groote soiu i Lt Mem werd aangeltoden overwon all bedenkingen Vijldul end gulden Het wa een schurkenstreek dat moest hij erkenmm maar metdil geld Iftm bij een gelukkig mmseh worden HfJ dw ht aan Mool Kefje en als hijdie eens kon kri pi Top aangenomen mijnh ier Vog l f pr hij liestoten Hier mijn hand er op dat het werk Ia vier en twintlg nren genwd II FEVILLETOX ISefje H iiijnheer Vogel ik rook Oe zijt toch een merkwaardig mensch mijnheer Knablein begon hij na e n poos Waar waart ge toen ik u leerde kennen Ken arme schrijver bij etm advocaat met een Inkomen van vijf en twlntig gulden per maand Ik heb in u een talentontdekt om handschriften nauwkeurig t kunnen namaken ÏJat is een kunst dieeven zeldzaam is als de kunst van eengroot schilder en ze kan u veel opbrengen Ge hebt lo uw handen een kapitaal dat bij een goed gebruik groote winntenkan afwerpen Het Is waar ik had het loon slecht vei i slechter dan nu Ik voor u werk maar ik sliep toen good mijnheer ogei nu slaap ik slocht zeer locht CWorM TOTTolcil Waarom dan toch Omdat Ik altijd in angBt verkeer Dikwijls spring ik uit mijn plaap op endan is het precies of Ik de politie detrap hoor iH klimmen f Je zijt een dwaas mijnheer Knablelnl Neem me niet kwalijk ge zijt werkelijk een dwaas Wat gaat u de politieaan Heb ik niet alles op mijn verantwoording genomen Heb ik u niet op mijn eerewoord lieioofd dal uw naam nooitzal genoemd worden Wat gaat u de poiiiie aan Ziet u mijnheer Vogel toen u meIn den beginne die papieren liet nudten daehl ik er niet veel hij want Ik wistniet waartoe ze dienen moesten en daaru mij gorti betaalde was ik verheugd datik nu betere verdiensten had Maar sedert ik de namm op de wiMw n metvt