Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1914

waartoe samenwerking met het legerbestaur noodig is daar dit thans de controle heeft over de spoorwegen Als algemeen thesaorier van het comité zal worden uitgisnoodigd het agentschap der Nederl Haudelmaatschappy den Haag De ministerraad heeft verklaard in beginsel bereid te zyn regeeringssteun te geven binnen de grenzen der Ënantieele mogelykheid en voorzoover het geld niet uit vrijwillige bijdragen is bijeen te brengen Nog werd geconstateerd dat ook werkverschaffing zal behooren tot de taak van het comité Ter wognoming van do bestaande ongerustheid werd in overweging gegeven contact met de groote werkgevers opdat de vrees voor sluiting van bedrijven zooveel mogelijk door voldoende inlichtingen worde weggenomen Omtrent don voorraad van aardappelen worden nog geruststellende mododeelingen gedaan Tot dusver is er nog overvloed van deze eetwaar r dio rtjmpatliieko i ngelacUe corroö londentea ntet onvriendelijk aijn Maar alle oorlogvoerende landen ijn er 1 aehüT Niet voor niets wordt de oensuur toegepast Vandaar de dIkwijlB elkaar absoluut tegenspretende telogramniea anda r herichton dio met elkaar vierkant iu strijd zijn Op donxelfden dag ul old men in Berlijn dat I ailk genomen i on vierde luen Id Parij feeat omdat de Dult bers bij Luik er soo loelijk waren ingevlogen Kerst waunt er de vredo gesloten is KulU n do b alist InHrouwbart iM ricliten den iM Iangfitollende bereiken men daaimee overeen wat betreft hot aantal eskadrons Maar met betrekking tot de grensvoitingon was hun personeel voltallig 48 uur na de mobilisatie dus Dinsdag Het Fransche dekkingsleger is 280 XX man sterk en kan de ovorrompeling van den vijand in de voorn inmste concontratiezOne beletten Een spion Men meldt ons uit Roosendaal Tusschen Antwerpen on Essen zat gisteren een hoer in den trein gekleed in een fantasiepak Hij had oen handkoffortje bij zich en trok absoluut door niets do aandacht der medereizigers Dicht bij FiSsen gekomen echter haalde hij nit zijn borstzak een notitieboekje en schreef enkele regels op een blaadje papier scheurde dit uit zijn boekje rolde hot op on stak het in eon busje dat hij uit een zijner zakken haalde Daarop opende hij zijn valiosjo en tdt verrassing zijner medepassagiers haalde hij daaruit een duif te voorschijn In oon minimum van tijd had hij het busjo met het briefje aan oen dor pooten van het beest bevestigd en stolde dit door hot portierraam in vrijheid Ëen Belgische dame die togenever den heer zat word plotseling zoo opgewonden dat zij don hoer beet groep en dezen mot baar nagels begon te bewerken Een formoelo worsteling ontstond en de dame gat geon pardon Vjea der medereizigers trok aan de noodrem waarop de trein tot staan werd gebracht Qe hoer word onderzocht en hierby bleek dat hij een Duitscher was Verdacht van spionnage werd hy daarop aan hanilon on vooton gebonden en naar Antwerpen toruggovoord Ook do damo word gevangen genomen ton eindo door do Justitie te worden onderhoord middelen tegen het misbruik maken van sterken drank Wij vesügen hierop de bijzondero aan laobt van allen wie dit aangaat list ieder die daartoe Itt de gelegenheid is in de dagen vooral medewerke utti deze poging krachtig te steunen dat t Oostenryksche bureau eene staatsinstelling is ÏB geheel Duitschland wachtte men in spanning af Wat zal de rijkskanselier wat zal t ministerie van bui tenlandsche zaken thans doen Er gebeurde niets De hoogste autoriteiten hielden zich terug zoodra het nationale Wolffburean er mee gemoeid was Voor de belangen van eenige weinigen moest het algemeen belang wijken Ziet de bladen melden n ultimatum van een der groote mogendheden Op de beurzen ontstaat n paniek De koersen duikelen Den volgenden dag volgt t dementi de spanning is voorbij de politieke horizon klaart op En de koersen stijgen weer Dit voorbeeld is typisch Een handige boursmanoeuvre do ingewijde heeft in n handomdraai honderdduizenden verdiend on zij die de berichten vertrouwden evenveel verloren En t telkens zich herhalen van deze trucs kan mon blijven verwachten zoolang de tologrammenbureau s door kapitalisten geëxploiteerd worden Wordt vervolgd Daitecbe duikboot te doea m een nkea NEW YORK Het Canadeeeche volk beeft san EoKoland 98 millioen pond meel geichoaken FamEBUK DnmoBLAiiD PARIJS Onder een regen van kogels wist een FranKh aviatear die gewond werd na verkenning der Unitsche troepen te Belfort te landen De Daitschera hebhen de vallei Oascjlle onder water gezet hopende den opmanch der Franschen te itaiten PARUS De Fran chen zonden bij Altkirch nog geen honderd dooden hebben De FraOBch Belgiüche legers tegen het Dnitecho leger BRUSSEL 9 Aug DoPransehoen Belgische troepen kwamen gezamenlijk ten zuiden van de Haas in botsing met de Dniteche troepen De Fransche en Belgische cavalerie trekken gezamenlijk de rivier af Hot nieuws van de bezetting van Mnihansen heeft groote vreugde in geheel België verwekt Dnitsche oorlogsberichten BKRLIJN 10 Aug In een telegram van het hoofdkwartier wordt gezegd Fransche berichten hebben ons volk oorast aangejaagd £ r zouden 20 000 Dnitschers voor Luik gevallen zijn terwijl deze plaats ook in het geheel niet in ons bezit zou zijn Door d theatrale toekenning van het legioen van eer aan do stad Luik zouden deze berichten bevestigd zijn geworden Ons volk kan ervan overtuigd zgn dat wij zoomin nederlagen verzwijgen als overwinningen zullen opblazen Wij zullen de waarheid modedeelen en vertrouwen volkomen dat ons volk ons meer dan de vijand zal gelooven die zgn toestand voor de geheele wereld zoo gunstig mogelijk wil voorstellen Wij moeten echter onze berichten terughouden zoolang zij onze plannen aan de wereld zoadea verraden Thans kunnen wij zonder na hml over Luik me letlee ingon doen Ken iegeiyk zal voor zichzelf een oordeel kunnen vormen over df df oi do Fransohen in de wereld gebrachte 20000 man verliezen Wy beschikten 4 dagen geleden bij Luik in het geheel over slechts zwakke krachten want zulk oen koene onderneming mag men niet van te voren door het bijeentrekken van talrjjke troepen verraden Dat wij in weerwil daari n het gowoiischte doel bereikten was aan de goode vunrbereiding te danken aan do dapperheid van onze troepen de kraohbga aanvoeriiw PU Bfn G od f l ujp Do moed van fen v and wenl gel rokeii ijii troepen vochten slecht De moeilijkheden lagen voor ons in de overal ongunstige bergen bosohterreinen on in de kwaa laardigo deelname der geheele bevolking zelfs van de vrouwen aan den strijd UUi In den Klzas BERLIJN 10 Aug De van Belfort in den Boven Elzas naar Muhlhausen voortgedrongen vijand blijkbaar hot zevende Fransche legerkorps alsmede een infanteriedivisie van de bezetting van Belfort is heden door onze troepen nit een versterkte stelling ten Westen van Mühihauson in Zuidelyke richting teruggeworpen De verliezen van onze troepen zijn niet aanzienlijk die der Fransohen zyn groot Oosthniiuk Skhviii BERLIJN De Serviërs sloegen bij Lnobovia de Oostenrijkers terng die trachtten do Drina over te stoken 500 Oostenrykscho soldaten en 12 ofBoieten vreraen gedood ROMF K a Oostenryksche kruiser bombardeerde Antivari vernielde alle gebouwen aitgeaondorrt hot Italiaansche consulaat en het Marine Hotel die beiden gespaard bleven Duitaohland Ruslsnd BERLIJN 10 Aug Drie ter grensbescherming bij Eydtkuhnen staande compognieiin ondersteund door te hulp schietende veldartillerie hebbon de via Romeiken op Sohlenken voorttrekkende derde Russische cavalerie divisie over de grens teruggeworpen Muziekuitvoering Woensdagavond zal bet muziekcorps van hut garnizoen hier Ier stede een concert geven op de Markt Het geuieenleltefliuur heelt aan hetMuzielvCori toegestaan plaats te nemen op bet z g soliavot terzijde van de raadsaat De firma Polak Co heelt oaugelioden voor de verliehling Ie zorgen Morgen zuilen wij hel programma van liet concert publicceron Mooi drecht Alhier is oon comité gevormd tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie waarin zitting is genomen door oon aantal notabelen den gemeente Laatste Berichten Bulgarije 8op A 11 Aug De Minister president verlangde van de Sobranja met het oog op den internationalen toestand dat in het geheele land de staat van beleg wonlt fgtikondigd Indien ondanks de f nzijdighoidsverklaring de neutraliteit zal worden geschonden zullen door de Ilegeering voorbereidingen voor alle mogelijkheden worden getroffen LUIK 11 Augs Do Dnitschers hebben hot bestuur dor stad Luik afgedragen aan de civiele autoriteiten In de omgeving der stad heeft een enkel gevocht plaats gehad waarbij oen aantal Duitschcrs gevangen werden genomon en anderen op de vlucht sloegen Rnmenië KEULEN 11 Aug Naar uit Buckareat aan le Kolnische Zeitnng wordt geseind zal UumtMiie zich bij het Drievoudig Verbond aansluiten KONSTANTJNOPKL 11 Aug De Ikdam meldt mt authentiokii bron dat do Russen sedert eenige dagen dn RtissiaohTurkacho grens hebben ontruimd on de opslagplaatHon van Icvon middeien hebben verbrand BRUSSEL 11 Augs Do koning hoeft oen dagordor iiitgoviwirdigtl waarin wordt medcgcdcold dut bet ntal Duitsche gevatt n il hnii bödraiigt tiJ u i Land en Tuinbouw Een jeugdig spion Onder de 34 man Belgische soldaten die te Maastricht ontwapend en naar Amsterdam zijn overgebracht bevinden zich 3 onderofficieren Ook werd aangehouden een jeugdig spion een padvinder uit Aken die de ligging en wegen van Maastricht heimelijk uitteekende Hij kwam om dit doel te bereiken mot een zelfgemaakte wond aan de hand bij het Roodo Kruis te Maastricht om hulp vragen toen men argwaan begon to koesteren den knaap uitkleedde en teekeningen van de versterkingen rondom Maastricht op hem vond Hij is met de andoren naar Amsterdam vervoerd HtU West an 4 In hflt gpbouw van do Dlreotlp van T aitd Oiiw heed oen vergadering pluts fliad van dtf voorzilterH dor vciilingveri t nigingi n in hiM W stland ondor Voor itU rnchap vao h t Kam rlld Jhr Mr W Pil i van l oom VooraUtor van den NedtTt Ta mhouwraad Dool diT bijoonkoiiist woH to lHTa l lag tn ov r do ongnriwlhcid He ï i do tulndiTH hwrscht omIri nt do geldelijke moeilijkheden die uit don tfgonwoordigen crtsia kunnen ontMinan llij de di cu 4Rlefl werd er de aandacht u i gi vefltlgd dat or n hot Wefitland een groot golirek aan kapitaal hoerscht doqrdai de handel nioi kan voldoen aan de verplichtingen tot Maling van hot gpItochtr llt n in Naaldwi wordt deaohtiTHtand op f 150 000 bocijlerd Velen 7 t ii di n toestand donker in I hcor van i oorn achtte den toeatand m het WcHtland in ovoreensttttnmlng mot die in andere Htrekon V i la overal ontwrichting van den geldhandol flproker ried aan in do eerste plaat te ïiorgen voor eigen leven Homli rhoud on daarna 7 00 naiiwgexot mogolijk aan 7 ijii linan tirole vorpliehtingrn te voldoen Hh pin L iir g i n Tani Mot i lilj dit adviog Sxzixxen lean d Tot leniging van den nood üe berichten welke tot mij komen omtrent do stoornis of stilstand in bedrijven of gebrek ontstaan ten gevolge van don oorlog en het ten onzent bestaande oorlogsgevaar doch bovenal de kommer on bezorgdheid welke mij allerwego tegemoet treden waar ik mij beweeg te midden van Mijn Volk vervullen my met grooto deernis voor de velen die in zoo benarde omstandigheden vorkeoren Hot is daarom dat ik een beroep doe on al MijnO Ijandgenooton die tot helpen in staat zijn ton eindo mot Mij eendrachtig de handen ineen to slaan om plannen te beramen on uit te voeren opdat aan den nood dor tijden zooveel in ons vermogen ligt hot hoofd worde geboden I Daartoe heb ik gemeend in de eiste phiats do modowerkiig te moeten inroepen van den Werkloosheidsraad van de AJgemeone Armencommissie van den Nationalen Vrouwenraad van den Tuinbouwraad van het Landbouwcomitó van de Maatschappij van Nijverheid om met de plaatselijke oomité s welke zich te Amsterdam Rotterdam s Jtavenhage Utrecht gevormd hebben en naar ik hoop in andere plaatsen nog gevormd zullen wprdon in overleg te willen treden 1 Doch ik wil uitdrukkelijk verklaren dat iedere vereeniging die tot het elfd dool we Boht samen to werken met instemming zal worden begroot en dat ik dus door den oprpep tot floze vergadering geenerloi voorkeur heb willen toonen voor enkele comi té s met achterstelling van andere Met groote waardeering heb ik kennis genomen van de alom werkzame hulpvaardigheid Zoo vertrouw ik dat het hier te stichten comité het middelpunt zal vormen van de pogingen die allerwegen gedaan worden tot leniging van den nood en dat wij allen eenmaal de blydo voldoening zullen smaken dat menig bezorgd hart ruimer zal kunnen kloppen Den Minister van Landbouw Handel en Nijverheid mijn oprechten dank voor zijn bereidverklarinï de leiding van deze vergadering op zich to nemen Ik verzoek u thans onder voorzitterschap von den Minister van Landbouw Handel en Nijverheid uwe beraadslagingen aan te vangen en vertrouw dat Qy met den Minister oen korn oomité zult vormen Met deze toespraak leido H M de Koningin gisterenmiddag te s Gravonhage ten 3 ure in de TrJiveszaal do bijeenkopist in aamengeroepen op initiatief van II U de Koningin met het doel eenheid te brengen in do pogingen tot leniging van den nood onder de tegenwoordige omstandigheden Aan deze vergadering geleid do Minister mr Trenb namen di leden van den Werkloosbeidr de bestuursleden van den ïUninalen Vrouwenraad de leden de lge eeile Armencommissie de v nitter secretaris van den TuintaSuwraad het Nederl Landbouwcomïté de Maatschappy van Nijverheid de Plaatselijke Steuncomité s in Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht Daarbij waren ook tegenwoordig de directeur generaal van Ijandboaw de heer Van Hoek van den Arbeid de heer Van IJsselsteyn de hoofdinspecteur der vissoherijen de heer Bottemanne Nadat H M bovengemelden oproep had uitgesproken hield de heer Trenb Minister van Landbouw Handel en een nde Op de Nedorlandsche grens MAASTRICHT 9 Aug De Belgische lanciers die op Hollondach grondgebied vluchtten werden achtervolgd door de Duitaohers met wie zij aan de rechter oever vap de Maas bij Mesch slaags waren geraakt en door wie zij daarna adhtervolgd waren Werkloosheid De gemeente Schoonhoven wordt ernstig door de tijdsomstandigheden getroffen Het grootste deel der inwoners van dit stadje bestaat van de goud en zilverindnstrie welke eeMfr reeds grootendeels stil ligt on sposdig totaal niets moer zal beteekenen Afiet van de gefabriceerde voorwerpen die thans natuurlijk luxe zijn is er niet on bovendien is de voorraad ruim voldoende om de aanvragen die er nog pioehtea kemen te voldoen Door gebrek aan werkmateriaal er is nlöt aan ruw goud en zilver te komen is hot ton overvloede onmogeljk om de arbeiders aan het werk te houden De grootste fabrieken zijn dan ook reeds stopgezet on do z g kleine baasjes werken natuurlijk ook niet meer Men gaat een tyd van groote werkloosheid tegemoet De plichten van een neutrale mogeadheld Parlementairs Meermalen leest men ia telegrammeu eu lierichten van het oorlogaterrein dat op NederlandBch gebied krijgsgevaageoen zouden zijn gekomen of gebracht Natuurlijk is dit een onmogelljlibeld immers waar ons land niet In oorlog is kan het ook geen krijgsgevangenen bebIjen Do neutraliteit brengt mede dal een neutraal land TolsU ekl verbieden moet san gcwaponden om zijn gebied te betreden Maar de wisseiende kansen vanden oorlog brengen mede dat somtijds groeiere maar vooral kleinere aldeelingen scherp vervolgd wordende of wel uit onbekendheid met de grensscheiding soms nog om andere redenen het gebied van den neutralen Slaat betreden het is natuurlijk onmogelijk om vooral bij lange grenslijrien zulk een overgang onder alle omstandigheden te verhinderen Bovendien clscht de menschelijkheid dat men niet ee slachting die anders misschien onvermij delijk is in de hand werkt De neutrale Slaat kan dan ook troepes van de oorlogvoerenden op zijn grondgebied toelaten mits zij ze onmiddellijk ontwapent en op een ver vSB het oorlogstooneel gelegen plaats een verbiijfplaats aanwijst d w z zoogenaamil Interneert Hij kan deze militairen in kampen zell9 in vestingen doen opsluiten en bewaken De officieren kunnen op eerewoord worden vrijgelaten mits zij beloven zonder vergunning hel neutraal gebied niet te verlaten Aan de geïnterneerden kunnen levensmiddelen klecderen en alle mogeiyke verzorging worden verstrekt de kosten hiervan worden door hel betrokken land ns den vrede vergoed Ontviuchle krijgsgevangenen worden op neutraal gebied onmiddellijk vrij msar overigens op dezellde wijze behandeld Een bekend voorbeeld in de krijgsgeschtedenis is hel Intemeeren van het leg van den Fnuschen generaal Bourbaki Stadsnieuws GOUDA 11 Augustus I m i i t Att lhoadin E i i ifan Ven gosigiiaMr d Vjorf Oflf ibns aanhouding verzocht Waa dbor don hoofdcommissaris van politie te Amsterdam als verdacht van diefstal Do aangehoudene wordt morgen naar Amsterdam overgebracht Comitü tot steun aan noodlijtl onden door de mobilisatie Het Comité tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie is verdeeld n dit Sub Commissies Fi naritioöle Co tümSs s ie rw A vro iiot vi tüiW mi ü ü piïkóofi Movr Dorr Kloawon huÏH Movr de wed F Ö H van lter8on araafland Moj N J Scholiing do h h A O C osijn J L van Kijk E L Maitons Mr M M Schim van der Loeff en 1 IJssel do Schoppor Werkverschaffings o o m m i B B i 0 Do h h W A Iloyng Voorzitter Dr A C Goitei M A J Kortenoever F Ij J Lafeber H J Nodorhorst C W van de Velde C Vordouw en I IJssel de Schepper H o d o e l i n g B e o m m i a s i o De h h W G T C M Ooi Voorgittor B A Burger I M van Dantzig J van Dantzig Az B D Grootendorst J N do Groot J F Imholz N f Mf ntagne W A Piets L H S J M Quant J van der Speld A J J Vos en K Weasels j 3 ou tóTi NVt ïi iN ï 10 Augustus 1Ü14 Veiling Houtmansgracht 4 uur Bloemkool van f 7 per 100 Jnybooryju v f 1 00 tot f l iO imr 1000 Sperciob v f 4 tot f 5 50 per 100 pond Andijvie van f l tot f 1 50 Wortelen van f 1 75 tot f 2 ri0 por 100 Sav Kool van f5 tot f7 por ïiX Uoode Kool van f5 tot f 7 wr UX In OoHogstildi Mood In den krijg Moed wordt nog steeds van Itsderon krijgsman vorooderMtelt Zeker het i oen udiire uioed don in du lUdtMeüuwua Toon IHIooki ndo moed durf hebben brutaal zyn doen ThanH Im hot meer K n pliolil kunuoii z n Itivcn veil te hubiwu voor duu aanvoerder voor het vaderland i Ht iila fft k ia u Uvli W Uffa doxAtt rr fl Wfl IH l i fjwl De mobilisatie der groote iegera Do militaire medewerker van do Times geeft in zijn blad een boBchrijving over do mobilisatiö dor grooto legers De mobilisatiö der ooncentratio der troepen eischt oonigen tijd zoo merkt de schrijver op en het is niet in hot voordeel van een leger den veldtocht f e g5 rinc h i rafineerdötmópenmaèbf niet ieïiédl hbsrfiflfbaKf is i JbaitfecHlandj zoo g do fioht or js yuo Üegpn drf h H rtbdi hebBèn oni tröepöri dio opwegen tegen de Franscho troopon aan do P ranscho grens te plaatsen en Frankrijk zal denzelfden tijd noodig hebben om zijn geheeio leger samen te trokken De opmarsoh van den oenen of den anderen kant kan niet beginnen voor den 14den Aug en de eerste bosliasende slagen zuilen waarschijnlijk den lüen of 22on Aug plaats hebben De gevechten die voor dion tijd plaats hebben zullen niet do botsing zijn van do hoofdmachten veeleer do ontmoeting van dekkingstroepen langs de geheele grenslijn opgesteld met een bijzondere opdracht Deze bestaat in dekking en bescherming van do concëntratiezöno der hoofdmachten tegen vijandelijke aanvallen Hun opdracht omvat soms aanvallende operatiea Zes legercorpsen vormen waarschijnlijk het Duitsche dekkingsleger tegen Frankrijk Dezo zijn volkomen gemobiliseerd behalve hun reserve divisies die zich binnen 24 uur bij hen kunnen voegen Dit zijn het 14de korps te Karlsruhe het 15de te Straatsburg het 16de te MetB hot 2l8te te Saarbrücken het 8ste te Koblentz on het 2de korps Beieren dat naar Tjotharingen is vertrokken en gedeeltelijk naar doPfalz Daarbij moeten gevoegd tien dtvÏHies cavalerie In het geheel omvat het Duitsche dekkingsleger 300 000 man met 162 000 geweren 42 000 sabels on 1044 kanonnen Aan don anderen kant omvat het Fransche dekkingsleger 5 legerkorpsen het 2de te Amiens dat do grens van Givefc naar Audnn Ie Roman moot dekken d w z de Belgische grens het 6de te Chalons dat de lijn van Brieg naar Pont a Moasson moet dekken I et 20Bte te Nancy dat de linie Ponta Mouason Blamont dekt het 2l8to te Kpinal dat de linie voortzet tot Gerardmer en ten slotte het 7de to Beaan on aan de Zwitsersche grens De twee divisies Fransche cavalerie kunnen even snel worden goconcenitreerd alg de Dnitsche divisies anko ómU ftiii h üuren ou al vuurt ïiu i StiifHiif mi Voki At Mmi iiiBudoi nl dan krtjgt hij woer order xioh I TUg t trokk n on zoudor T ii ta van If bogrljpon volgt hij do liovohiu lllj wi ol iu t liij ie dr jiion dien do veldheor oj hot ooriogHHchaakbord verplaatiit To deuken hoeft hij Hchler niet Hy het ft zijn plicht te doen d w z hIJ moet in rttormpan voorwaart anellou wauuimr iit ordl gocommandeerd ook wanneer liij wofl dat 90 van de luauflchappeu 7 a oinkouieu of wanneor hij geoHtelijk t U lictiamulijk ultgoput Ih wauueor hij niet meer kan I at 1h inoedl VroogtT ging de voldhcer vooraan Ilij tüondo t n dapperheid hij wilde door 7 ij u luuod do heldhaftigheid bij do tuanHdiappt n opwekken Kn thant Zokor Thomson ging ook vooriuiu maar in AltnnitS 7 ijn geen iiioderne vold lageu goU Vord Ife I evethüblM r de genoraal hij in ItoHchenud zelfs voor Alulpuioordeu De kans dat hij Hneuvelt 1h Iwtrekkelijk kloin ln het 1 goed dat hij als het uaro omringd wordt door een haag van iiianMcbnppoD die lieui beveiligtm a b volliohlHT moet zoo goed mogelijk opge iorgen worden want hij is het tioofd van hot loger Hij en hij allet n ij het dan ook in pvorlog met ziju taf ver M t do Htukken on tracht den vljandetijki n koning Hchaakmat te zetten roeger o er waren ook voor den g i o nmoldaat lauweren te bebalcQ Maar Hiiinoi r do soldaten nu hun pücht doen nu hun moed tooneu dan wordt er mls ihioji em roerend dagbladartikel aan hen gowijd Maar zo zijn er voor zichzelf vmi ovortulgd dat aan hra de overwinning niot to dankon is nlot direct tenmln te Do overwinning 1 liehaald door bet helden hoofd van don generaal Zijn krijgsiiian kunKt heoft overwonnen Do rnodomo doldaat moet n Ot dig zijn Ilij iH hot dat hebben do eerste gevoohlon In BelgiS bewezen Kn wij vwtrotiwr n dat ook onzo mannen hon mOCNl 7tx noodig zulhm tomen Do oorlog en de part Mon RchHjft oni In louroallMtleke krlngeo mag men censuur ielH verechrtkkelijkfl vinden de mi litairo Hpecialitdten zi van mnenlng dat de oonnuur voor emt oorlogvoercmd land nog niot kan worden afgeschaft nisiiiarrk kwam van de operatlra van het f raiiHohe If er op do bo te uit KngelHche bladen FrankHjk wilde tocb tegen 1 ♦ Vo8Wiarfe kotftttMHfft n n Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor late kw 40 2c 35 en 3fl U cont por half kilo Magore Ossen Melkvee en Vaarkoftien retlolijk aangevoerd Vette Kalveren redelijke aanvoer Ute kw n 2e 28 3o 24 cont por half kilo Stieren goede aanvoer Uto kw i 2e 28 3o 25 oont por half kilo Handel in vet vee redejyk prijzon lager Vetto kalveren stug lager in pnjs Stieren slwht on moeilijk verkoopbaar Op de magere markt was er haast geen handel prijzon gedrukt Telegrafisch Weerbericlit van het Koninkliilt Metoiiologisoh Institant te DE BILDT Hoogate buometerataad 771 0 te Lahagrie laagst stand Tt jü ïï to llapa randa Verwachting tot don volgendon dag Mocut zwakkp veranderiyko wind licht tot hall bewolkt waarachijniijk droog warm weer De Goudsche Courant Hoowel elderi uitgevers van coiirnnton zich óf door gebrek aan drukkerijpersoneel if door zeor sterke vermindering van inkomsten of door onvoldoenden voorraad van materialen genoodzaakt hebben gezien tot beperking hunner uitgaven of mededeeiing dat zulks zal moeten geschieden hoewel ook hier ter stedo eenige drukkers zich door de treurige omstandigheden genoodzaakt hebben gezien hunne bedrijven te sluiten of de werkzaamheden te beperken is dit op de drakkerij van dit blad nog niet behoeven te geschieden Het ligt in do bedoeling van de uitgevers dit blad zoo de omstandighet veroorloven te doen blijven verschijnen niettegenstaande oe beduidend oogere kosten aan de uitgave in dozen oorlogstijd verbonden en de vermindering van inkomsten die een noodzakelijk gevolg z n van dezen tijd Tegen Drankmisbmik Wij achten het een verheugend feit dat de Vereeniging van Koffiehuis Restauranthouders en Slijters zich in dit blad per advertentie tot haar leden richt om een beroep te doea met alle HrR iEHI I JKK STAINI GEBOREN 9 Aug OrieUo Nooltje ouders 3 de Bmin en B ƒ van der IJnden 10 Ario C ornelin ondnr F de Jong en M W van dor Wnnt Helena Maria ouders O Tiouringien L Trenre Lauren oudera J C van Wingerden en M Verwoord Gerrit oudern M van dor Ham onW Kwinkelenberg Johanna 3arolinla Maria oudoni W J N Jtozeatraten en J M vau den Berg Cornelia oudera T van Lit en N Nieuwland OVERLEDEN 9 Aug C A Bremmert 5 m B van Vliet 21 j G Meolman 20 j 10 E Sluijtor wed van H do Zeouw 73 j T J M Boraboom geh met H Krimpenfort 44 jaar De Wereld TelegrammenBureui s n Na aldus de geschiedenis van de Reuter Co behandeld te hebben gaat de schryver over tot t bekende Duitsche Wotff s bureaa waarvan t ontstaan terug te brengen is tot een klein t l gntfiBOb inatitaat dat een zekere Dr Wolff in de zestiger jaran van de vorige eeuw te Berlgn er op na hield Deze had op aanraden van den bankier Bleichrtider en met ondersteuning Louttt Schnmder den voorlezer van den lateren Keizer Wilhelm I dezen vorst t plan voor n groot tele Camenbureau in den geest van de ter Co voorgelegd De Koning dien men reeds lang van te voren overtuigd had van de noodzakelijkheid van een oflicieus telegrammen bureau trad met z n geheelen invloed ten gunste van Wolffs plannen op on deed dezen zelfs in Maart 1866 t volgende schrijven toekomen Ihrem mir vorgelegton Plano durch eine Aktiongesellschaft Ihrem telegraphischen Institute oine iihnlicho Ausdehnung zu gel en wie dies eine englische Aktiengesellschaft zn tun im Begriffe steht kann Ich nnr meinen ganzen Beifall zeilen und es wfirde Mich freuen wonn bewührte patriotisohe Finanzmünner wie dio Horren von Oppenfeld von Uagnns Bleichroder sich mit Ihnen ganz zu dom quiist Qesch fte einigen woUten Es acheint Mir whr wichtig i nd notwendig dass in Preusaen ein dereleichen Institut kreiert werde um dem englischen entgcgentreten zu kOnnen gez Wilhelm Dank zij deze hooge protectie was t voor Dr Wolff verder gemakkelyk zijne plannen te verwezenlijken De voornaamste aandeelhouders in t Wolffsburean werden de bankiers Bteichriifler Mend sohn War ichauer on ook Baron v Reuier Julius Reuter en Dr Wolff sloten al spoedig eene overeenkomst die ten doel had beider arbeidsveld nauwkeurig af te bakenen en die moest vorhindoron dat teene bureau t andere concorrentie aandeed Aan t Wolffsche bureau word al kort na z n oprichting n officieus karakter verleonil Als orgaan der regeering moest t er toe dienen de openbare meening in natlonaien zin te l eInvloeden Tot dit doel kregen zijn telegrammen den voorrang boven alle amlere om daardoor t bureau zooveel mogelijk do prioriteit van zgne ftiedodoelingon to verzekeren wat voor Tl telegrammon buroau natuurlijk van t allergrootste belang is Het saneagaaii van particulier kapitaal met t regeeringslichaam was volgens schryver eon gevaarlijk experiment Vermoedens lagen voor do hand Bankiers als aandeelhouders de voorrang van de Wolff sohe berichten beursmanoeuvres t terughouden van deregeerings tolegrammen voor t publiek dat kon niet goed gaan Verdachtmakingen volgden Charles Lowe vroeger correspondent van de Times in Berlijn Schreef in 4 goed bekend staand tijdschrift Blark ftwi Whtte Wolff is n maatschappy p airadeelen die uit eenige der eerste jooilsohe bankiers in Berlijn bestaat en natuurlyk genoeg sic maken de leden dezer maatschappij or aanspraak op alle belaagryketolegrammon teerst te mogen inzien een voorrecht waarvan t buitengewone belang voor de naast elkaar staande machten van de internationale politiek en de internationale geldmarkt voor de hand ligt Dit waren ernstige verdachtmakingen maar men behoefde ze niet te gelooven misschien dienden ze slechts aan een op seaSatio belusten correspondent als stemmingmakory t Maar de bevestiging kwam Op 6 Februari 1900 schreef Dr Leo Leipiiger in t Kleines Journal t Zaterdag geëindigde proces in zake de veelvuldige knoeieryen in t WolfPsche tele grammenbureau heeft erge misstanden aan t licht gebracht woartcgee noodzakelijk zekere voorbehoedmaatregelen genomen moeten worden Hoogst bedenkelijk is in t bizonder eeno omstandigheid die door eene getuigenverklaring is vastgesteld Ken zeer aanzienlijke bank hier ter stede die aandeelhouder is van tWolff sch bureau en bovendien voorzitter in den Raad van Toezicht heeft jsooals de directeur van dit bureau Dr Maniltr zelf toegat in eenige gevallen van de telegrammen vdór hunne publioeering konnis genomen Het is duidelyk dat dergelijke zaken voor t vervolg onmogelyk gemaakt dienen te worden t Wolffsche bureau moet voorgoed onttrokken worden aan de willekeur en den invloed van particuliere personen Immers t gaat hier over n officiense instelling waaraan t pnbliceeren van allerhoogste konnisgovingen van ambtelijke berichten uit de hoogste regeeringskringen wordt toevertrouwd t Is begrypelijk dat men don wonsoh koestert dat de berichten van t offioiouse tologrammen lmreau tot op t tijdstip van haro publiceering als ambtsgeheimen warden behandeld Zoo geschiedt hot in Oostenrijk on men heeft t Weener Correspondentiebureau nog n oit iets dergelijks kunnen verwgten eenvoudig daardoor De Min begon met te verklaren dat hij gaarne de leiding van de byeenkomst op zich nam Daarna schotste hij de gevolgen van het plotseling stopzetten van het internationale verkeer waardoor het economisch leven als het ware uit zijn voegen is gerukt Voor velen beteekent dit gevaar voor honger Vandaar de oprichting van steuncomité s in eenige groote steden van ons land H M heeft gevoeld dat samenwerking tusschen die comité s noodig is om versnippering van krachten te voorkomen Bij het moeilijk werk dat ons nu te doen staat moet rekening worden gehouden met den bijzonderen toestand waarin we nu verkeeron Wat levensmiddelen aangaat geldt nu niet meer wat de handelswaarde is maar of ze direct voor hot gebruik geschikt zijn Naast steun in gold zal nu moer dan in gewone omstandigheden de steun in het beschikbaar stellen van levensmiddelen moeten bestaan Doarbij komt dat nu de toevoer uit het buitonland plotseling heeft opgehouden er gezorgd moet worden dat van hetgeen er nu in Nederland eetbaar is niets verloren gaat Er dient snel en krachtig te worden ingegrepen opdat niet vele land en tuinbouwproducten die thans hun handelswaarde hebben verlopen bederven of verrotten Hetzelfde geldt voor sommige producten van de visscherij waarvoor nu goen koopers zijn on voor vele fabrieken van voedingsmiddelen die gewoonlijk voor export werken bv de cacaofabrieken en die dreigen te worden stopgezet Dit alles te voorkomen is in de eerste plaats de taak van de organisatie dio nu in het leven wordt geroepen Vorder moeten diegenen welke steun behoeven erop rekenen dat hun voedsel thans vaak van anderen aard zal moeten worden dan waaraan zij gewoon zijn De aardappel zal dikwijls moeten worden vervangen door groente brood door rijst enz Het komt er nu niet meer op aan wat men graag lust maar wat men krijgen kan en Welke waarde het voedsel heeft Om èit het volk te doen beseffen kunnen vooral de ontwikkelde vrouwen in Nederland veel bijdragen Landbouwcomité Tuinbouwraad en Maatschappij van Nijverheid zullen in het op te richten comité de rol te vervullen hehben van fouragours Zy zullen het comité hebben in te lichten waar en hoe land en tuinbouwproducten en andere moeilijk verkoopbare artikelen te verkrijgen zijn en welke pryzen men ervoor kan besteden Voor do verdeeling van de bijeengebrachte producten on voor steun in geld zullen do andere organisaties moe en zorgen pierby knnn o de annenin tellingen m t ti eijvaring gijede diensten kannen doen Ook de nog zoo jonge Werkloosheidraad kan zich hierbij verdienstelijk maken De Nationale Vrouwenraad zal in staat zijn aan het comité de vrouwenhulp te verzekeren waaraan het zoo dringend behoefte heeft Voor hot onderzoek naar de gevallen waarin steun wordt gevraagd en de zorg dat die steun werkelijk wordt verleend waar hij noodig is is de medewerking van de plaatselijke comité s van zelf aangewezen De Directeur van den Arbeid heeft zich bereid verklaard de leiding van het algemeen secretariaat van comité op zich te nemen De taak dio ons wacht is zwaar zeide de Min maar met vereende krachten zullen wij baar weten te vervullen Hoe ernstig de naaste economische toekomst ook moge wezen er mag geen honger worden geleden in Nederland en er zal geen honger worden geleden in Nederland De Min eindigde met aan H M de Koningin het eere voorzittersohap van het Comité aan te bieden Nadat de Koningin vertrokken was ging men over tot regeling der werkzaamheden Min Treub deelde mede dat H M f20 000 beschikbaar heeft gesteld als bijdrage in het verleenen van steun Tot bijstand aan den seoretarisgene en hoer van IJsselsteijn verklaarden i h als secretarissen bereid en worden bSsjjemd Mr van Waterschoot V d QraclftMhr mr W M do Branw Mr de Wildeen Albarda lid van de 2e Kamer Do samenstelling van het dagolijksoh bestuur zal nader geregeld worden Na een langdurige en nauwgezette bespreking over de wijze waarop steun zal worden verkregen kwam men tot de slotsom dat onmiddellijk contact met de plaatselijke steuncomité s wenschelp is Oroote voorzichtigheid werd aanbevolen ten opzichte van het verzamelen en inkoopen van groenten en aanbevolen werd den uitvoer naar buiten niet geheel te verbieden Men zorge allereerst voor een goed vervoer OOlPBiaii dal geheel uitgeput in liogin 1 Mi op Zwitsersch grondgebied uitweek Wkisehtens overeenkomst van 1 Februari ie Verriteos gesloten In Zwlltergeïntemcerd werd Frankrijk ver e later hiervoor elf millioen francs csBVcnllc V hoofdstuk U van het z g j rt Breglcment van 1907 regelt dit zaak die zich in den oorlog van 1 1 ook herhaaldelijk voordeed was u Boogenaamd misbruiken van de witte aan beide zijden 3ok nu hoort men ver reeds klagen De zaak is dal parlementairs d w z Pf zooen die dienen om tusschen de oorllfvoerendea te onderhandelen zich daarHs siet een witte vlag voorzien by de l partij aanmelden en gewoonlijk een Mtp tter of hoomblazer bij zich hehben Dese zijn als zoodanig onschendbaar dus ylgen niet als vijand worden behandeld Haar in de hitte van het gevecht komt lirt dikwijls voor dat een of meer penMaes een witte vlag opsteken die door If andere partij niet bemerkt wordt Of al men steekt ergens een wilte vlag op fls zich tijdelijke onsehendbaarheid daarM8e te willen verzekeren deze blijU slaan m later wordt van die plaats gevuurd door soldaten die niets van do vlag afwten Vm ander geval men meent ergens f MB witte vlag te zien gaat vol vertroum naar die plaats toe het blijkt dat MS zich vergist heeft en er wordt onitfvachls gevuurd IDsbruik maken van de parlementaire fitte of nationale vlag behoort lot de nrboden oorlogsmiddolen en het OorlogsBfiement van 1907 Conventie IV verMi liet dan ook uitdrukkelijk in art 2 11 Wij gelooven echter dat een opzettelijk afaibruik door militairen zelden ol nooit güMhlMl Helaas leiden de haat en verbitteringtan oorlogvoerenden er dikwijls toe datnes elkaar over en weer onbewezen onraware betiebuidigingen naar bet hoofdwerpt Zoo ti v ook h t opzettelijk bevaren van hospitaion ainliulancog enz hel doeden of kwetsen van doctoren ziekenverplegers enz Ja zelfs werd dezerHagen reeds gemeld dat gewonden en dooén verminkt en bestolen waren dit laatlle door burgerpersonon Deze behoorenMtuuriijk al gewone misdadigers Ie worijpu behandeld Vad de provincie Gelderiand bezuiden de rivier de Waal dat het militair gezag bedoeld in art 7 dor wet van 23 Mei 1899 wordt uitgooefend door den opperbevelhebber van land en zeemacht of wel a door den commandant eener verdedigingsstelling in de gemeenten dietot het gebied der stelling behooren b door den commandant van het veldloger respectievelijk door den commdndant van een zelfstandigonderdeel van dat leger in de gemeenten alwaar troepen van het veldloger verblijf houden voor zooveel die troepen niet onder de beveleneener andere autoriteit zijn gesteld alsmede in het etappengebied dat aan het veldloger of aan oen zelfstandig onderdeel daarvan als bovenbedoeld is toegewezen c door de autoriteiten territorialebevelhebbers bedoeld onder c en dvan het Kon Besluit van 18 November 1912 Stbl no 349 in do aanieder hunner toegewezen gedeeltenvan het grondgebied des Rijks voorzooveel niet vallende onder het hiervoren onder b bepaalde Op groml van het Kon Besluit van 22 Jan I904 Stbl no 10 oetonon deze bevelhebbers hot militair gezag uit in do onder hen losortoerondo gedeelten van het Rijk gelogen buiten do Stellingen on afnondorlijke Forton Te s Ilortogonbosph worden maatlogolon getroffen om o v gewondon to kunnen opnemen Roods worden oen 200 tal bedden boschikbaar gesteld Bankiorsznnk gesloten Do Bankior sfirma Van Rijnkovorsol en Zonon te s Ilortottonbosch hooft h nro betalingen gestaakt Do Bank is gesloton til lh Ui ltj Jt lïiJÜ en y t IM fl fW V I U ld li Engelschen on Amoriknnon Donderdagmorgen vertrekt van Hoek vnn Holland oon stoomschip van do Harwiohlijnen fot vervoer naar Engola yjsp pic i og hjor te lande bo rw èn44 BPïelsebeji efl ii arikai én lo H I I II 1 Bi aea n iivliSilydeza ii Qenletig ié Berlcbten Naar men vernoem t ïs do loit gene laal Snijders commandant van landen zeemacht bevorderd tot generaal Deze onderscheiding is oen zeor bijzondere De hoogste rang waartoe officieren b j onze landmacht benoemd vorden is die van luitenant generaal wij vernemen was wijlen Z M Jbning Willem III S S en de Mbbiftsatio De Directour Oenoraal dor Rtaatsspoor ontving van Z Exc den Opperbevelhebbor van Land on Zeemacht onderstaand schrijven dat hij onder bijvoeging van zijn persoonlijke waardeering voor de door allo betoonde modowerking met grooto voldoening ter konnis van het personeel brengt Volgens de ingekomen berichten lieeft het Mobilisatievervoer en het daarop volgende gereodstollen van hot materiaal voor oon eventueel concontratievervoer met de meesto orde on regelmaat plaats gehad en is dit op den bepaalden tijd gereed gekomen Deze voor onze landsverdediging zoo belangrijke uitkomst zijn wij verschuldigd behalve aan de met Uwe medewerking samengestelde zorgvuldige itgelin en nan de bijzondere toowi ding de inspanning en het oordee hndig boleid van do bestuurders der ipoorwegdiensten en van hun goheel r8onool van de hoogste rangen tot de laagste toe Ofschoon ik reeds bij voorbaat op d verblijdende uitkomst had gerekend is het mij toch een groote volI doening te kunnen constateeren dat tij ten voUe bereikt is Het is n oen behoefte mijno hooron Ü en Uw personeel voor dezo voortnffelijke proeve van organisatie en werkkracht namens de strijdmacht ader mijn bevel mijne grooto erkenWykhoid uit te spreken en aan mijne overtuiging uitdrukking te geven dat let vaderiand ook in de volgende Jsgon op Uw aller medewerking zal koimen rekenen In staat van oorlog In een gisterenavond verschenen Imitengewone Staatscourant komt de Wlgende verklaring voor Staat van ooriog Bij Kon Besluit il bepaald dat m 11 Augustus 1914 h staat van oorlog worden verklaard Is provinciesliimburg Noord Brabant Ü Zeeland benevens het gedeelte van