Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1914

De Electrisclie Druklierij van k BRL KMANi zoon levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK 13 I n hier mün hand er op dat ge p liet geld kunt rekenen lïoe laat zoudt fe klaar zijn Ik begin dezen nacht nog en ikdenk morgen middag omstreeks vijf of zesnur gereed te zijn loed kom dan morgen in de wijk Mariahilf in du WindmoieoHtraat no 5 en vraag daar naar ti ron Hoffmann het grepen WindmoleHstiraat no 5 maar wat nioet ik bij j en l aron Hoffmann doen Ifat zult ge wel vamemen Zorgslechtt dat ge lusHChen vijf en zes uur aarzijt dan zult ge den man aantreffen dien gij kent als mijnheer Vogel I n het papier waar ik op schrijven moet Schrijf op e i van beide vellen Ik er bij gedaan heb AIb h t eerste i t goed gelukt neem dan het tweedevel og iet mijnheer Vogel sprak deInkiaan die de papierrai n eens vluchtig doorkeok Hier op het origineel ttt Kasteel Windeck 19 JanuariÏf78 en hier op uw papier staat tSJa aari i Zexi d X roeforcLex Advertentiën lieden overleed tot onze itiepe droefheid na een langdurig doch gednldig lijden voorzien vun do H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Echtgimoote en Moedor Mrjufkuouw TkenÉ Jicika Kiria Birsbein Echtgenooto van don Heer HrINBIOH Kuilll ENKOKT in den oaderdom van bijna 45 jaar H KRIMPENFORT n H KRIMI ENKORT C A KRIMPENFORT E J KRIMl ENFORT A Tii KRIMPEN l OUT Gouda 10 Augnntm 1914 Kleiweg 17 V Ondnrgntflnkondn lict iigt bij dezen huren hnrtelijken diink luin nl degenen die haar vooral in do laatsvorloopen weken zoo hijzotidnr verheugd hehbnn door hunne bewijzen van sympathie M L J BENDER Gouda Aug 1914 Cpoaiiii Ie Ma Zy tlie hunnfl kindorpii of pijpillon willfln latmi d iolnoinon ami hot Toelatingsexamen dat 5 7 en 8 SEPTEMBER z l worden gehouden moeten ilaarviin onder overlegging van de noodigo lie iheideii vóóf 26 AugustUB kenniKgoven uan don Roctcir Dr A VAN IJHENDIJK OoBthaven te Onuda ëënTtwêë bloMlzuivorondo Ijaxeerpillen lijm Gal en Maagpillon van Alinthrkvr BOOM HavondH of morgen genomen waarborgen U oen goeden stoelgang zuivering van hot blood en verdrijving van overtollige gal on slijm Pril per doosje 26 of BO cent Verkriigbaar to Üonda bij ANTON COOI B Fa WOI FF Oo te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korto Hoofdstoog 3 8UNUBHT fl komt komt U h lverweie toECinoet doet al h t wark In de helft van den tijd en voor da haiit dar koatan dia U aan groana zaap zou ultfavan 5unll ht maakt dat Uw goad niat lijdt Uw handen niat ruw worden en Uw leven laan lavarnlj laDe volitrakuiulvarheld van Sunllflit maakt haar allaan faschikt voor het waaachan f MVvankoatbaar linnen en V l kant Wie wil praclitig licht hebben Ilii wonde zioh tot TAO KOÜIJ Kz pntt nboorder te WleringerwMrd die zich gaarne lielant met hetmstalleenn van BRONGAS Reeds jaren lang i dit werk door ondergetsekondo met het grootste 0 00068 uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Vereenigin 5 van Koffieliiiis Restauranthouders en Slijters Aan onze Leden Bij den cniHt dtr tijden past n ï oroopop on rloden om nn vooral met alle middelen te waken teo en drankmisbruik Verkoop van sterken drank fffiseJiiede nan niilitJiiien èf niet èf slechts met de meeste voorzichtigheid Namens het Bestuur S J IWOUD ENBERO Voorzitter C VAN VLIET Secretaris ga NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN EXCELSIOR 40 STKHK KX SSKL STKKDS lHOOTEIt HVVCEH OEN DEPOT HANN OUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM 3 H r mayneel en eerende vork I m Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel l¥earwell Hljwleleii zijB snel sierlük en laag in prijs AOENT ADR DE GllOOT Kleiweg 79 GdUDA ¥ iSP HWW BW Prijscouranten grati IMPORTEURS OEBR SIEBOL Amsterdam DE ZÏÏID HOLLAITDSCIE maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v n LOEFF Pre Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINÖ I De Mastsohapp sluit alle soorten Lcrensverzekeriag tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren ti BOVÊrniKBrnricm maee te meh mltorem en Êj C MjMrBBKH JTesMMMt te MHM BLOOKER S DAALDERS CACAO smaakt s zomers even oëd als s winters DeFirmaWOUTERLOODteLeiden van de nieuwe oogst vulling gegarandeerd 7 blik Vi blik f 2 60 f 1 40 1 40 0 76 2 40 1 25 2 75 1 60 1 0 66 0 76 0 40 40 V blik f 0 80 0 40 0 70 0 9fti 0 30 T 0 25 0 20 0 20 0 25 0 30 r 0 20 levort reod s thans groenten Prima kwaliteit en goede 0 35 0 35 0 00 0 60 SLEEPASPERGES STOOF ASPEROES ASPEROEPUNTEN hoogblik platbHk FIJNE DOPERWTJES DOPERWTEN No 1 No 2 Fijne SNIJBOONTJES 0 65 0 35 0 90 0 50 SPERSIEBOONTJES WORTELTJES No I No 2 0 60 0 35 OPGERICHT trM Voedort nw Vee met de tutvere muruie X ii3 3 i 2ssLScc5L oe3se3a merk en W L en HOVABOOWKmUOBUmm merk Wl Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde K reDiploma Parli 1900 Negen Gouden Meda iUe Adverteert in dit Blad Brokkenhuis Dames I Wilt ü bij het opruimen in dezen tijd B v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een dm Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W ÖOL Voora I V DANTZIG Vioe Voorz R D ORGOTENDORST Pen 17 Aug Qebonw Bouw en Woningtoezicht 2 u Armenzorg Ond standacommissie Boloefd verzoekenwij geregeld tgdig mededeel 1 g te mogen ontvangen vui vergade mi rn concerten vermakelgk hed n enz m de e dan in W amanda te varmel n Elactr Dr A Brinkmaa Zn öon o 12540 53e Jaargang Woensdag IS Augustus 1914 GOVMM COimVT 3 i©ia ws ezi d v extean tie bls d v oor Q ovud © ezi OsMustrelcem Verschijnt dageüjks iAl bohalve Zou en Feeökla u PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kw irtaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Mei Geïllustreerd Zondagsblad ü 1 50 Idem fmucn per st l Abonnonienteii worden dageiyk s aangenomen aan ons Bureau Maiikt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysniimmer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen wonlen deze legen Iwcc lierekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bg viH ruitlM taling elke regel meer 4 cis Reclames f O 25 per regel Gruiilc letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 mtgrevers A BBDTKIEAK EN ZOON De Duitsche troepen in België BRUSSEL 11 Augaatus De vijandelijkheden begonnen gisteren bij Ilesbaye tussehen Duitsche cavalerie on onze voorsposten De Duitsche ruiterij begon met oen stelselmatige verkenning vat Hesbaye om de stellingen van ons veldleger te vinden De ruiterij werd gevolgd door afdeelingen infanterie Eergisteren begaven zichafdeolingen cavalerie van de Maas door de omstreken van Lixhe op weg naar ZuidLimburg in de richting Tongeren en Sint Truien en naar Hesbaye Te Hannut kwamen ongeveer 300 man ruiterij die voorzien waren van mitrailleuses in aanraking met den vijand Er werd voornamelijk gevochten op de lijn van Sint Truien naar Tirlemont halverwege tasschen de plaatsjes Orsmaal en Qussenhoven en omstreken Ook is er gevochten bij Tongeren en wel te Stockem Overal is de Duitsche cavalerie met verliezen terug maar t i BNhaar nerg a gehikt Onze vooruitgeschoven tro n hebben zich in hun stolfingec gehandhaafd Van beide kanten h ben nog slechts voorposten aan de gfvechten deelgenomen De Duitschers he en onder het voorwendsel dat onz soldaten zich in de huizen langs de fligen verscholen op die huizen gescholen ta in brand gestoken on de bewonei s gedood Het station te Ijanden on tal van huizon zijn in vlammen opgegaan Ook uit Belgisch IJmburg worden dergelijke feiten gemeld BRUSSKL 11 Aug Het departement van oorlog heeft slechts weinig nieuws van het oorio tooneel ontvangen De algemeens toestand is niet heel duidoliik Dat komt vart de maatr regelen door de oorlogvoerenden genomen om hun bewegingen te verbergen Ten Noorden van de Maas zijn do Duitschers in westelijke richting opgerukt Hun troepen sohgnen daar niet zeer talrijk zoodat ons leger zeer goed in staat zal ss n hen terug te werpen Tussehen de Belgische en de Duitsche troepen zijn voorpostengevechten geleverd waarbij de vijand ten zuiden van de Maas is teruggeworpen De toestand is onveranderd De Duitschers helton langs de Ourtho versterkingen op rpen Daaruit leidt men af dat zij een verdedigende liouding willen bewaren Het moreel en het materieel onzer troepen is uitstekend N R Crt Het vertrek der Duitschers uit België Het Handelsblad van Antwerpen meldt Hot vertrek der 4000 Daitschors die Brussel bewoonden aan de statie was oprecht hartroerend Men had hen bijeenverzameld en onderkomen verleend in den Cirque Royal om zo vandaar naar de statie te voeren In de statie hield een banner oene toespraak waarin hg commandant Verboekhaven bedankte voor zijne goede behandeling ten bunnon opzichte Wij zuilen zegde hg in Daitschland vertellen wat wij donken van ons tweede vaderland van de Belgen Een ander heeft aan gezegden commandant een brief geschreven waarin hg zegt Waarhjk de huidige toestand van België is onze schuld niet en wij zuUen niet ophouden hét goode prediken van hot zoo gastvrije België dat wij verplicht zijn te verlaten Een nieuw vertrok van een duizendtal Duitschers had desen nacht plaats Een daizendtaj werd van den j V tque Royal naftr de statie gevoerd onder het geleide van burgerwacht gendarmerie Een bijzondere trein bracht hen naar do HoUandsohe grens vanwaar zij rechtstreeks naar Duitsohland werden gevoerd Do Duitsche gevangenen in België BRUSSEL 11 Augustus Tel De socialist Vanderveldo bracht gisteren een bezoek aan de Duitsche gevangenen ongeveer 1200 in getal Allen verheugden zich in een uitstekenden gezondheidstoestand en waren zeer tevreden over hun behandeling Vandervelde bezocht eveneens iXX gearresteerde Duitschers Eenspeciale commissie zal een rapport over hen uitbrengen Zg gevoelden zich allen 2eer ongelukkig Uit de zakboekjes die op de Duitsche krijgsgevangen gevonden werden bleek dat de cavalerie 7 en 8 Augus tas een raid op Brussel had moeten ondernemen langs den Perwez en Wavre Zij had daar een oorlogscontri butie moeten heffen of zich meester maken van de schatkist Als de Belgflh aan ds Duitschers geen tegenstand hadden geboden zouden de loatsten vandaag te Maubeuge aangekomen zijn gaande via Namen en Bouillon FilANKHIJK DuiTBCHLANU De Franschen in den Klzaa BHUSShL 12 Aug Het vijftiende FranMehe leg rcorp werd naar Lunevllle teruggedreven en verloor 7w doodi n 2 iialterijen en mltralllousoB Duitsche aviateurs gevangen gnomen ItllUSSIJ 12 Aug Twee Utiiüicho aviateiirHufflcieren die bij Namen moesten landen zijn gevangen genomen ARIJS 11 Aug N R Crl Hei ministerie Jvan oorlog maakte gisteravond om half elf het volgende bekend In den loop van den vorigen nacht hebbeu zeer aanmerkelgke Duitsche strijdkrachten komende van Mulheiin en NeuBreisach de Fransche voorhoede die tot Miilhausen en Cernay was doorgedrongen aangevallen In verband met dezen aanvul liohbeu do Franschen Midhausen verlaten en hun krachten op oen terrein oen weinig aan dezen van Mülhansen geconcentreerd waar do aanval di vijands die sterker in nanfcal was tot staan werd gebracht De Pransohe troe en betoonden in alle omstandighe len verre superieur te zijn aan de troepen des vijands PARIJS n Aug N R tM Het Fransche ministerie van oorlog det H mede De Duitschers laden hun tims gm voornamelijk achter Metz on iedenhoven uit do treinen FrauHcbe vliegtuigen bewegen zich boven do stroken waar do vijand zijn troepen uitlaadt Temidden van geweer on kanonvuur hebbon Zondag Duitsche lanciers van de verwarring ontstaan door een gevecht tegen een Duitsche pntroeljo februik gemaakt om als burgers ver leed het dorp Affléville met petroleum te begieten en in bnind is steken Zonder geld en kleeren vluchtte de bevolking Zy wenl voortgoholpnn en naar Verdun gezonden DUITOISIILAM U EnOKLAN D De U IfV Naar aanleiding van het Renterborioht dat bij een aanval op een Eng sch vloot e8kad6r een der Duitsühü ondorzeoërs do U 15 gezonken is geeft du Tel hier nog eenige bijzonderheden over dat vaartuig De U 15 een boot van 300 ton liep in 1011 van stapel on gelook veel op type C van do Britseho vloot Onder water kon ze een snelheid van S knoopen aan do oppervlakte een van 13 knoopen ontwikkolen Zij voerde drie lancoerbuizen modo on had ongeveer 15 man oon boord De voorstanders van grooto schepen hebben altijd betoogd dat muu bij het schgnbaar voordeel dat de ondorzeoërs tgdens manoeuvres bieden niet moet vergeten dat in een werkelijk gevecht de onderzeeërs buitengewoon blootgesteld zijn aan het vyandulijko vaar Hun eenige kaïis op behoud is dan het duiken dat bg de Duitsche booten in een halve minuut kan gttschieden Verder zijn do gebroken die ze hebben het groote ongemak bg lange reizen bekrompen ruimtt slechte lucht on weinig moegevoerde munitie Dit zal echter langzamerhand wel verbeteren De Oorlog Na hetgeen wij gisteren schreven aangitande oen te verwachteo veldslag op de Hfigische Kemptin hcreikten ons hedenmorgen eenige telpgrammeii die ons die verwachting nog versterken Volgenn die liJ richUn hclilM n de Diiitschera over bun geliecle front contact niet de Fran sehen gekregen Tiet Vierieht noemt Kranfcchen maar waarschijalijk ïh Ijedoeld de Belgen waarbij zich de Fransehe troepen hebhen gevoegd en raÏBachien ook rtjeda ngelHche hoewel de ontflcheping van Engelsche roepen in Belgische ol FranFohv havens 7 00 die heeft plaats gehad inel de grootste geheimzinnigheid Ih ge sehlod Zooveel in echter uit de laatst onivangen l erichten üoo goed a U zeker op te tjiaken dat wij elk oogenblik twlr ngri k nieuws kunnen verwachten Het bericht omtrent voorpostengeveehten Tirleinont en Si Truyen wijst er ook weï rp dat de vijandeüjkft mltchtcn elkaar tot op korten Rf tand genaderd zijn Deze gevechten zijn het voorspolvan een Duitsch offensief ten Noordenvan Luik Elk oogenblik komen er berichten van meer belangrijke gevechten en men verwacht binnen twoe of drie dagen een veldslag BRUSSEL 11 Augustus Volgens de bUden is het eerste niet onbelangrijke gevecht tussehen Tirlemont en St Truien bij Oramael en Gussenhoven geleverd Sterke troepen Duitsche ruiterij geschat op verscheidene duizenden man voorzien van machinegeweren die door paarden werden gedragen hebben een hun tegemoet gezonden regiment lanciers aangevallen De strijd begon met geweervuur daarop chargeerden de lansiers en wierpen een deel der aanvallers terug De hoofdmacht der Duitschers kwam toen opzetten en bracht de machinegeweren in werking Voor de overmacht en ten einde niet onnut zyn krachten te verspillen is het regiment lanciers na een krachtige verdediging teruggetrokken De Belgische troepen hebben twee officieren en een klein aantal manschappëh aan dooden en gewonden verloren Vanochtend is de strijU op het front St Truien Jodoigne ten westen van St Truien hervat De Duitsche ruiterij heeft herhaaldelijk gepoogd door de Belgische troepen heen te breken Wat de actïe der Fransche troepen in ïen LIjüaH betreft niet alleen is het voorttlringnn der FranHchen zooals wij gisteren veronderstelden tot staan gekomen maar In richten uit Brussel iriolden dat zij met niet oüljeiangrijke verliezen zijn teriigf i lag n Gevecht In de Belgische Kempen BRUSSEL 12 Aug Te een nar Dinsdagmiddag had het eerste belang rijke treffen plaats tnsschen Tirlemont en St Truyen 1000 Duiteehe ruiters tegen een regiment Belgen De Duit achers werden na heldhaftigen tegenstand van de Belgen teruggeslagen Op hun terugtocht staken de Duitschers alles op hun weg in brand Dit troffen beteekent dat do Duitschers zeer sterk vooruit zijn gddrongen en dat de Belgische hoofdmacht het wenschelijk vond een beslissonden slag te ontwijken Qroote slag aanstaande PARIJS 12 Aug De Duitachers zijn volgens officieole berichten ov het goheele front met de Fransche troepenmacht in contact gekomen zoodat elk oogenblik een groote slag te wachten is Koning Albert en Keizer Wilhelm BKU8SKL 12 Aug Koning Albi rt heeft den Duitflchea Keizer geantwoord dat de Belgen zich tot den dood zuilen verdedigen en dat hij 7 00 het moeöt zelf het geweer zou opnemen FEUILLETOIM Je lienl toch niet op een andereverliefd gfT akt l n heb jo mijn uitverkoren iiiiH 4chlen n et eens gezien Als d zon schijnt liouRirkt mtm de rfterreu niet oom fat toch HtiTk Z4 ide de oudegraaf Ik zou de zon wrl eens willenzien die deze sier door haar glaoH verduistert Maar in ernst gtiiproken heb i niet naar de log gekeken die Ik jeItefj aangeduid Jawel en ik heli de tstdoelde dameüok gexien alle kijkern waren op haar evewitgd Ze h werkelijk schoon z Mrschoon m ar va la stdioon als een standlieeM dfti iiii n Is wondert zonder zich r door aanj etrokken te gevoelen een elioüiibeid welgevallig voW het o maar die het hart koud laat Ik ken nuook haar naam Zoo heeft zij je zooveel betanfstelling ingeboi zeriid dat je naar baarIjevraiigd heb Toevallig heb Ik haar naam gohoord Na de opera soupeerde ik meteenige l ek nden en toen word er ookover baar ges proken De schoone Mlnona zcAV h Mtft hij haar optredra indehoofdHlad natuurlijk opzien gew kt ea de eenweet dit en de andere dat te verietlra Ik heb er ohler niet veel naar iptluisterd mijn gedacUea waren m een andere bezig Hoor eens mijn jongen je sehijnt wiTkelijk Torliold te zijn Mag ik ook we i es te Iwtcr lieu van die twee kenik wel maar ik zal wel zorgen dat ikook spoedig wtW wfe de ander is Gooden nacht juffrouw Pinker Welnu vroeg lx von Thurnfets Ioi h oom en uwf den volgendeirtuorgeti samen zaU n te ontliljten liun je In Ic opera gewet Ht Heb je liaar gezien Ja oom i n hoe iM valt e je Uitstekend Nietwaar e is mooi Meer dan mooij Is betooverend Zoo Hitjn iongenl Je schijnt ai halfverliefd te wezen Al ik het niet reeds geheel l ea Bravo de te beter Je ziet dat ikgeen Biechten smaak heb Ze U werkelijk ffu Mhoonheid Hertenert ze niet aan i Imtariaa ornaro Oat kan ik niet zeggen Ik heb ernK het portret gezien van Agnua Bernniier en dat lieeld kwam mij gisteren in al zijn Iwkooritjklwld voor den geest Maar die fijn besneden Weeke gelaalHirekken die donkere oogen d zwarte hiBir ie vergist u oom Haar waogtoiheblKn een gezonde roode kleur haaroogen zijn donkerbiaaw en heur haar heen me goudblond Maar wie heb je dan geziwi Fen WOTiderscïiOon meisje oom Misschien liad n iH ter gedaan met me nietnaar de opera e irtnren maar voegde hijer lachend bij mUsdiicB wan het zoi nokgoed u iiiij n zi4curim naam niet noouieu en vHjidaaiï heh Ik op mijn Iwuri een geheim Mij gottd Idnnen korti r of langerItjd VeraefHi ik bet toch we I e hoofdzaak is dat je nu xln heirt In een meisje il onderHii i dat zij je waardig Is i n bd al me naugimaaiii zijn als je kleine avorituiH lot ernstige gevolgen leidt Op dit oogenblik liracht de hiiisknenht Jen uden graaf een bnof waarvan het adrert voorzien was met bel opschrift driijgeud Zoodra graat I o den brief even bad ingezien vertoourte zijn gelaat en pijnlijke opgewondenheid het papier trilde la 71 in baud Wal schei lt er aan oom vroeg Bruno Zijn er slechte ts richten Ja iriijn jong wttr slechte an mijn bankier Hwfl tl verliezen geleden Meer dan dat Uier lees d wn brief Deoiide graaf reikte zijn nmtf het noodlottige papier over stond op en In do kamer hifn en wef r loo tnnde momp4 lde bij Dat is een slag waar ik niet op vooriKTeld was VeniuivcJd riep mynheer Vogel dan heb ik me vcrgistl Uoed dat ge hetbemerkt Sefje Hij nam zijn handschrift in de hand baalde een potlood uit don zak en wilde de lout veranderen Maar btlksenutncl vloog hem een gedachte door hut hoofd die hem het potlood in de zak deed stektn Juist hij zou het valecbe testament laten maken met den datum van 18 Januari en zelf hel echte houden met den datura van 19 Januari Het echte stuk kon wegene den lateren datum altijd bet valBche stuk kraditeloos makra Mlnona kraeg dan het stuk met den datum van 18 Januari en hij zou bot echte met den datum van 11 Januari in zijn bezit houcen Zoodoende had hij Hiuona en luur vijf mitlioen in zyn machtJ l en prachtig i lée 1 Schrijf b t maar zooals ik geschreven heb mijnheer Knablein KasteelWindedi 18 Januari hoort ge 18 Januari Kom laten wij nu uitdrinken enunar huis gaan Nauwelijks waren de beide imuinen I uiten de deur of d man die achterzijn courant had zitten luisteren stondop en ging naar de joffronw bij hetl uflet Werdi vervolgd Kent u die hrea Joflrouw vroeg bij ien NflPD waarde oom Olirtnrra wild Neen miijnhcer de ccsnmtssarin luidde het antwoord Hunne namen ken ikten minste niet ik ken w ailern vw gezicht want w bI wel ii e f Mer atf weesl