Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1914

intusaehen evenzeer gelegenheid geven om den export van geslacht vee weer op te nemen De Scheepvaart verneemt dat geen hoogere vrachten dan gebruikelgk in rekening zullen gebracht worden De Vaderlander In verband met de huidige omstandigheden waarin ons land verkeert heeft het hoofdbestuur der Liberale Unie besloten dat het party orgaan De Vaderlander vooreerst niet zal verschgnon De toeristen die per stoomschip Tabanan naar Marseille zgn ge tan koeren per stoomschip Ophir dat Zaterdag van Marseille is vertrokken naar Rotterdam terug N R Ct JDnder geleide van jhr Hora Siccama is Siaandag van Den Haag per auto verzonden 300 K Q meel kinderkleeren mannen en vrouwenhomden en andere behoeften naar gravin de Öheloes op het kasteel Eysdeu waar 175 vluchtelingen van verschillende nationaliteit zich bevinden Een andore voorraad Hgt gereed in Den Haag Riouwstraat 5 maar tot nu toe kon nog niet worden beschikt over oen auto voor hot vervoer van deze bezending Uit Albaoië Generaal De Veer majoor Kroon en kapitein Do Jong vroeger in Albaneeschen dienst zgn van Romo over Genua of Marseille op de terugreis naar Nederland De handelaren in bloembollen hebben de handen ineengeslagen on zullen met elkander een boot huren om hun product naar Amerika to vorvooren rikaansche do Aamciaied Press Z n oprichting dateert uit den tqd van den burgeroorlog toen een aantal Amerikaanscha dagbladuitgevers zich verbonden om met beperkte ipiddeleneen gemeenschappeHjke berichtend iettst te vestigen t Resultaat was aanvankolgk zeer goed de nieuwe onderneming beantwoortjide nitstekend aan haar doel Maar langzamerhand begon t grootkapitaal zich voor deze onderneming te interesseeren die niet alleen eone zoete winst beloofde doch ook macht en invloed t Duurde dan ook niet lang of t persbureau was omgezet in eene grootkapitaiistischo corporatie die mot de oorspronkelgke stichting nog slechts de naam gemeen hatl Wel bleven de kranten lid van de Associated Press maar ze kwamen slechts op de tweede plaate Ook hier weer hoerschte het goud de dollar wist alles aan zich to Onderwerpen Er waren maar heel enketen die den j moed hadden om do afhankolgkheid van de pers aan t licht te brengen maar deze weinigen waren machtig genoeg om zelfs t kapitaal ter verantwoording to roepon Zoo schreef de NewYork American Als lid van de Associated Press hebben we t recht op oerlgke ware en onpartgdige berichten we protesteeren derhalve tegen de vervalschingen van de Associated Press en zullen blgven protesteeren totdat alle redenen tot klagen uit den weg geruimd zgn En de NewYorker 8un onder do Amerikaansche bladen bekend om z n eerlgke ruwheid uitte zich nadat ze een valsch bericht van de Associated Prosb aan t licht had gebracht aldus Dit ia slechts één voorbeeld uit vele Men geve zich echter wel rekenschap van wat er gebeuren kan In de handen van gewetenlooze monschon kan iodore krant in t land tot werktuig van deze mannen gemaakt en iedereen door een enkel woord gjruineerd worden t Is mogelijk t crediet van ieder lichaam te ondermgnon De koersen aan de beurs kunnen naar willekeur omhoog of naar beneden gedreven worden en de vrede van t Lind kan in gevaar borden gebrachtr zooals reeds bg meer dan eene gele nheid is grachied Ovbr t vierde lid van den machtigen bond de Fransche Agence Mavan meldt de sclmjver niets doch ik vind daarover in Brockhaus De Agetice Hiftua is eene agentuur voor telegrafische berichten uit Pargs ontstaan üit een klein vertaal bureau dat Savas omstreeks 1835 in Pargs vestigde om de Pargsche pers en de gezantschappen vertalingen van buitenlandsche bladen te verschaffen In 1840 richtte Charles Havas voor den mer oen geregelde poatduivendienst et I oaden on Brussel op en spoedig es do veiligheid van den staat genoodzaakt was naar het awaard te grijpen Deze oproep heeft bij de bevolkingvan ons land levondigen weerklank gevonden zooals dat steeds hot geval is met de waarheid bij verstandige menschen Do Polen in dit land scharen zich om den troon Zg worden daartoe gedrongt n door dankbaarheid door hun eergevoel on uit politieke ovorwegingen Wij zijn er den Monarch dankbaar voor dat hut ons veroorloofd is in zgn staat Polen te leven terwgl wg overal elders aan onbilUjkheclen en vervolging m zgn ov goloverd De eer gebiedt ons tromir te zijn in deze moeilijke tgden Mflhen met wie wg de woldaden ytfn den vrede hebben gedeeld Het verstand st ons don weg van den plicht als de oenige waarlangs men nooit bedrogen uitkomt Waar nu het lot van Europa beslist staat te worden waar een ommekeer nadert on wol de hevigste e de geschiedenis kont daar begrijpen en gevoelen wy Polen van dit land üalicU dat do trouw aan dozo monarchie en dq bezorgdheid voor dezon Staat waarvoor wg altgd alles hebben gedaan wat zijn kracht kon bevorderen met de belangen van onze natie overeenkomt Het bestuur van dePolen Club dat de vertegenwoordigers van alle partijen omvat dio op hot standpunt van de nationale solidariteit staan vorheft in dit historisch oogonbiik zgn stem om uit naam dor Polen Club als vertegenwoordiger van de Poolsche bevolking van dit land den Monarch de betuiging van oorbied te brengen on laid de woreld in te roepen dat de Polen van dit land hot vertrouwen dat de Monarch in zgn manifest heeft uitgesproken niet zullen beschamen Wg zgn tot de grootste offers bereid Laten wij doordrongen zgn van mannelgko kalmte Iaat ons vertrouwen dat onze natie die zoovoel geloden heeft weer zal worden hersteld in haar rechten die haar hier steeds verzekerd zgn geweest zoo zeker als hot geloof in de f orochtigheid is Tot zoover de verklaring van de PolonClub Wii vernomen uit botrouwImre Poolsche bron dat deze officieelo ititing van troüw en gehechtheid aan oostenrijk volkomen overeenkomt tnet den geest van de Poolsch bevolking die altgd de voorkeur geeft aan de Oostenrijksche boven de Hussiacho heerschappij omdat zg alloon onder hoerHchappij van Oostenrijk aan nationale autonomie kan denkon Van twee kwade kansen moot men de minste slechte kiezen Niettemin hebben zg dio droomenvan de wedergeboorte van eon onafhankelijk PooUoh rijk voorzeker nietsvan hun aantrekkingskracht verloren on hot Duitach EngeJsohe antagonisme eft hun nieuwe boop Wanneer zoo denken de Polen Duitschlandllusiand overwint zelfs on in t bgzondor wanneer de Engolscho vlootdo Duitsche verslaat en de DuitschekolonitJn door Engeland in bezit genomen worden dan zou bg een internationale regeling Engeland met eenuitbreiding van Duitsch of Oostenrijksch gebied ten kosto van Ruslandzich niet kunnen voreenigen i Daar echter toch de Russische hoerschappy in Polen roods zou zgn vernietigd zou de vorming van oen onafhankehjkon Poolschen staat voor do hand liggen De houding van Japan PEKING U Aug Japan heeft zich niet neutraal verklaard Er zgn sterke oanwgzingen dat het voornemens is weldra den oorlog te vorklaren aan Duit schland on zich dan meestor te maken van do haven Tsingtao in de Duitsche kolonie Kiau tsjaa waaruil do Duitsche vloot vertrokken is Hot Handelsbl teekonC hiorbg aan Japan zou dns voornemens zijn het bondgenootschap mot FiUgeland to handhaven en aan de zgde van don Kngelschen vriend te atryden hot plaatst zich daardoor echter tevens aan de zgdo van don Russischen vgand van 1904 Dat Japan boet veel meer voordeodeelen in dien oorlog kan behalen dan zich meeatei mokon van de Duitsche kolonie Kiautsjau en dus zich vastnestelen in China is niet duidelgk De Japanscho vloot kan eohtor voor Engeland in den Stillen Oceaan een ze te waardeeren hulp wezen iMontenogro IIIU SSEL 12 Aug ïïe kust van Montenegro Ip In ataat van blokkade Torklaard i kend door eeo reeks bekende f jigels dien iuowel manot n ais Trouw De economische toestand in Dnitschland BERLIJN 11 Augustus Tel Do nNorddeutsahe All meine Zeitung schryft De financieele krygstoerusting van Dnitschland heef de proef der eerste mobilisatie schitterend doorstaan De mggegraad van onze financieele kracht de Reinhsbank is ongeschokt on vol kracht Ditzelfde geldt ook voor de groote bankinstellingen te Berlijn en in de provincie De wensch naar een moratorinm en ook naar oen algemeen wisselmoratorium kan en mag in bet algemeen lieb tig niet tngewilidd worden Do leveringen voor den loilog moeten door het Duitsche volk JHlen opgebracht worden Hiervoor alloen zal een aanzieniyk deel van de door de bevolking bg de banken en spaarbanken belegde golden die meer dan dertig milliard in baar geld bedragen los gemaakt moeten worden Het is voor Duitschland noodzakoHjk de financieele steun voor don oorlog zoo te organiseeren dat de algomeone betalingsplicht en de betalingsmogeUjkheid gehandhaafd worden kan Dozo organisatia is reeds voor een groot deel tot stand gekomen De exporthandel zal zeer geholpen worden door de afkondiging van oen moratorium dat alleen op don oxportlmndol betrekking heeft Het blad Bohrgft verder Hedert het begin van don oorlog ia meermalen de vrees geuit dal daar oen groot deel der landeUjke bevolking onder do wapenen geroepen is do oo t niet binnengehaald zal knnnon worden Deze vrees kan thans ongegrond genoemd worden De binnenlandscho toestand in Frankryk Vanwege hot Franache viceconsu laat te Amsterdam wordt het volgende medegedeeld Berichten uit tendentieuse bron zeggen dat de orde in Frankrijk verstoord in geweest doch nooit was de rast ihewvolkomett De gorucbtsn nopens n EaB8i cb Japanscfac nÜMenaan nd eeft Opstantl irt Polen W n verzinaels Evenmin juist zijn de beweringen van een AVeensch persagentschap over de uitzettingen der in Frankrijk wonende Italianen en Hoemenen en omtrent de slechte behandeling die zg te verdragen zouden hebbon gehad De Italianen sympathiseereu met de Franschen in het geheele gebied Wat de Boemenen beseft dozen zgn M naar hun vaderland teruggokoerd öf er wordt in hun onderhoud vooraiien De gezant van Boemeniö heeft don Minister van Buiteitlandsche Zaken dank betuigd voor t e iBorgen waiirvan zyrt landgenooten Ifot vdorworp waren Zblfs heeft do gezant van Oostenrgk voor zyu vertrok den heer Doumergue dank gebracht voor de oplettendheden welke de Fransche Regeering aan de Oosten rykers had bewezen Zinspelend op do niet aan te duidon behandelingen waarvan do heor Jules Cambon gezant van Frankrijk te BerIgn het slachtoffer is geweest heeft de heer Doumergue te Weenen doen weten dat alle beschikkingen waren getroffen ton einde het vertrok van Z Exc graaf Saecscn volgons de gebruikelijke regelen der internationale hoffoliikheid te vorzekeron Do forten te Luik honden nog steeds stand de Franschen rukken in den Elaas voorwaarts Roode Kruis De heer L J Hemmes t Hillogorsborg hoeft aan hot hoofdcomité voor het Roode Kruis een waterdichte voldtent geschikt voor 3000 personen ton geschenke gegeven r Het Roode Kruis te Breda hoeft reeds ruim ÜOO bedden gereed Hbld Een nu te Doorn opgericht siib colEiiió van het Roode Kruie heeft de Itesfliikking gekregen over een drietal bij iiitnoniendboid geschikte gebouwen Zoo Ïb oniniddeltijk on geheel beBchikboèr ge5 leld het kasteel De Zonheuvel van mr J M W van der Poortoa Schwartz den Iji kendon schrijver Maartefl MaarlenH waarvan liet bijgebouw Klein Zonheuvel rf ods geheel iB ingericht Hier in ruimto oor de opneming van oen 2ii tal patlBnt n AutoV brancards enz enz allea Ifl i orde Ook voor h t vwvoer Voor root Xonhenvel xijn maatregelen getroffen dal bet geheele gebouw ruimte liior d nd voor ongeveer 200 patiönten dadelijk in gpbruik genomen kan worden liet zomerhuis der A J M V Landazegon ifl eveneens voor onraiddellijk gitbruik gereed en indien noodlg ook Onn Kuis mL claaima had h in alle Europeesohe hoofdsteden vaste correspondenten Z n zoon Auguste die hem in 1850 opvolgde en gebruik kon maken van de moderne verkeersmiddelen als trein en telegraaf vereenigde zich in 1866 met t Pargsche Anno neen bureau van Buüier en verschafte nu ongeveer 200 kranten in de verschillende departementen dageUjks tgdingen door post en telegraaf togen gratis opname van een vast aantal regels voor inseraten Langzamerhand ontstonden onderagenturen in alle staten van Europa in Amerika on ook in de belangrgkste Fransche steden in Duitschland verbond zich deze agentuur met Wolffsbureau in Engeland met Reuter Afgescheiden daarvan zgn in alle groote steden van Europa en Amerika evenals in de depaitements en arrondissements hoofd steden van Frankrgk vaste correspondenten aangesteld en bovendien nog voor gewichtige gebeurtenissen zooals oorlog speciale coiTospondenten De onderagenturon doelen hun nieuwi aan t hoofdbureau mee en ontvangen hunnerzgds hiervandaan berichten ter verdere verspreiding Aan de Fransche provinciale bladen levert de Agence Ravas niel alleen politieke financieele en andere berichten doch ook feuilletons en romans ja zelfs artikelen in cliché s die voor t drukken kant en klaar zgn Binds 1873 is Lebey leider van deze onderneming dfe in 1879 in een maatschappy op aandeelen werd omg set met oen kapitaal van 8 2 miUioen francs H N Wordt vervolgd Gemengde BericliteQ Bijtijds gewaarschuwd Maandagmiddag meldde de kust wacht op Terschelling dat de Duitsche haringlogger A E 90 in do Noordergronden liep Ken torpodoboot en motorreddingboot gingen uit om voor het gevaar te waarschuwen Door het wuiven van eenige mannen aan het strand opmerkzaam gemaakt ging het vaartuig ten anker T ter weder onder zeil gaande liep het schip vast in de gronden waarop de bemanning het vaartuig met de motorreddingboot verliet Gisterenmorgen werd het schip door de sleepboot Neptunus vlotgebracht en te Terschelling binnengesleept De cacaofabriek der firma BruijnRaadaheor te Weesp werd in den nacht van Zaterdag op Zondag een prooi der vlammen Geen persoonlijke ongelukken Oorzaak onbekend Verzekering dekt de schade In het Izijkanaal over het Y bg de Plantonbotorfobriek zijn een vijftigtal stoomtrawlers opgelegd ongeveer een derde gedeelte van de IJmnider visschersvloot De komst van degeheele vloot is te verwachten Zulks nit een maatregel van voorzorg omdat do Haven von iJmuiden minder veilig wordt geacht en het visachersbedrijf op de Noordzee geheel is gestaakt Ook zijn verreweg do meeste bemanningen afgedankt t e stemming n Rusland HlJtUJN tl Aug Volgens oen boi idit vau den retruliurgflchen corr van d Koln Xlg heoftde MinlHter van 1 ami houw KriswoHJem aich tot het laat to üogeuhllk toe met alle kracht tegen do oorlogHpoiitieli der va hanque spelers verïwt In de iwwlUaendo letting van den MtnlHiorraad op 25 Juli hi oU hij met proole cherpte er op geweten dat d oorlog het geheele aangevangen hervor II IngMwerk de agrarUche organisatie reddeloos OU vernietigen waarmede de grondslagen van het KusRlsche Kijk onderniijnd t orden Zijn t etnoeiingen worden echW tc v rgw Ueielldc ooTTTOpondenl schildert de siemming der opgeroepen llupslsche reservlfiten alü zijnde nog ve i getlriikter dan i ij den KiisttlfichJapanHrhen oorlog Hij celooft chter dat de gi ostelijken het volk xiillen ophitsen en dat dit van uitwerking ml sijn tot de inrsle groote lerugH ag Bal intreden D bonding van de Polen De N R Crt vertaalt uit hot PoolBche blad Dtjonnik Polski Hier te Krakau is oen vergadering gehouden van het bestuur dor Poolsohe fractie in het Parlement waar tot d volgende verklaring is besloten Ik vertrouw mgne volken zoo luiden de woorden van het manifest waarin de Monarch verkondigde dat hg ter handhaving van de waardigheid Slxxrxen laxxd Vrodo voor Recht Het Hoofdbestuur van den Alg Ned Bond Vrede door Redit publiceert de volgende circulaire In dezen omstigsten aller tijden nu Europa in dreigend gevaar ia zich zelf te verniet n en ook ons eigen vaderland ernstig bedreigd wordt zijn theoretiBcbé betoogen en ydele woordenpraal ten eenenmole misplaatst De Wcreld Tt legrammenBureftu s III Na aldus t Engolscho en t Duitsche telegram menbureau bespmken te hebben gaat de Bchrgver over tot t Ame Hoe hot ook zy de eersto ernstiRfe 1 ontmoeting iuHacben een groot ticbip en een moderne onderzeeër ïb niet in het voordeel van de laatste uitgevallen FaAKKHiJK Oosten KIJK PARIJS 11 Aug OfBcieoH bericht N R Ort In verband met de gedachten wisseling toBBcfaen Parijs en Weenen gevoerd in het bijzonder in de laatste drie dagen heeft de PranRcbe regeering overwegende den internationalen foestand on gezien de onvoldoende verklaring door de OosteiirgkflchHon gearsche regeering gegeven over het zenden van Oosten j rijkache troepen naar Uuitschland aan den Oostenrijksch Hongaarschen gezant laten weten dat zij zich in de noodzakelijkheid bevond om den FranBcheu gezant te Weenen terug te roepen De Oostenryksche gezant antwoordde met het verzoek om zijn paspoort en heeft Parijs giHteravond om 7 15 mot oen bijzonderen trein verlaten Hij begeeft zich voorhands naar Italië Ue gezant der Voroenigdo Htaten heeft zich belast met do behartiging van de belangen van de OostonrijkschHongaarsche onderdanen in Frankrijk OofUmrlj on Servte U NDKN 11 A ig liirtrüff ndc do kriJg b drtjTeD tuiwchtii OoRUmriik oaHervift vcrnRcoit Keutpr uil wcUngflichU HcrviBcht kringfm dat na vnichteloQzo poging gitdaan t t hclihen oiu rit Noordelijke HiTvldchi grens op 7 vrTHchllIi üd FlsatHfn door te brukcii de OoBtt nriJkcrn itf aaovallondft bewi ng gwitaakt lu lplt ri im ovur Af gohMe linie ie üljn tcruggt worp n 1 0 t 4irlikvrs lodt n reuH ctillgf viTllfzcn dii dor H4 rvlttrM zi u evfii fniM aanxicnlijk Ondankn altn aaavall in Ki n iikcli oHU nriJkHch 4o itaat op B rrl b graadgebted kunncD doordrlngin J li aaiiHtaamli R rviHoin krlignvorrlclitlnk ii xiiDi ti va dic van KoHland afhau De ïiuxombargscho neutraliteit Uiniitor Kyschen heeft in de Lnxemburgsche Kamer wn verklaring afgelegd waarin hij o a zeide De toelichting welke de Daitschers gegeven hebbon v oor hun optredeij n l de beweertle schending van hot Luxemburgflche grondgebied door Frankrijk heeft de Hogooring evenzeer aU nite Luxemburgers uitermate bovroomd De inhoud van de Daitsohe proclamatio geteekend door generaal Tulff von Tscheppe und Weidenbach is algemoon bokeud Het tuk was gedrukt te Coblenz on werd door een officier meegebracht om te worden verspreid in Luxemburg Maar plotseling werd besloten niet tot verspreiding over te gaan OngeluKkigerwiJze had de chauffeur van den auto waarin de proc maties werden vervoerd eeoigo exemplaren verloron met hot gevolg dat de inbond bekend werd Hieruit en uit verklaringen afgelegd door den officier tegenover don Minister in het bijzijn van den Duit loben gesant biykt dat de Duitsche generale staf ten gevolge van onjuiste inlichtingen do overtuiging koesterde dat Zaterdag een detachement van 050 Fransche wielrijders in Luxemburg was gekomen Ue juistheid nu van doze laatste bewering ontkende de Minister met klem terwijl hy verklaarde dat Zaterdagavond door het vernielen van don spoorweg bij Mont St Martin juist elke verbinding met Luxemburg hadden verbroken hetgeen hg toon terstond naar Berlijn hoeft geRoind Wy hebben derhalve het recht te verwachten aldus besloot Minister Eyschon dat nu ook van Duitsche zijde is toegeschreven dat de feiten welke goleid hüblien lot de neutraliteitsBchendinif onwaar lyn gebleken de occupatie van het land sleohti tydeiyk znl zyn Httniiming tv landen BI KIiiJN UAug tVaolmlldchflEijdü Tc landen werd Maandag van v rlfd ii wtHk lit t volgtmdi biitlKlD iD vv e lionJiTddiiixendm xt niplariii verepri ld Pji KflHcliin d t uw pliühl houdt uw iand t rrfl van wn HiiiBdolijkim m KinnrIooKon oorlog n klNinc maar machtigt cliqu wil II naar dcti oorlog drijven ÜJ nio t lew HainoHKWoring vemlpllgen o sndfrs tk hol tl laai sijn Vraagt se af HiiRrom ulli n wij tflu oorlog trokki oorlogspartij sti gl wij inoatwn h t evenult lii der Mogondhrdon bandhavtm want wanniHT uiti chland Nederland of B lglfl anii Xt rt sal het koo machtig sljn dat lu l ook onH Iwlridgt Maar d oorlogn tartij sflgt H do waarhcM niet Veoleer jft Int een feit dat wanneer wij aan do yi d van Frankrijk eo Kualand strijden hf t ovimwloht der Mi ïrndheden soo verhroken zal worden als nimmer te voren hw tt plaats gohad Wij sullen KuRland tot de terkflte militaire Mogendhoid op hfl continent w cd Gij wwt wat Uusland voor macht l hrt is uw plicht het land van den onderi utg te rodden Handelt voor het te laat is ïhw oproeping werd door de Neutrality ÏjmgMe rwrspreia en was ondertve Een kort woord tot z jn leden ment het Hoofdbestuur Vrede door Redn echter niet achterwege te mogen laten Gesterkt door de instemming en dop steun van de edelste ngroofsti geesten der menschheid gesterkt mede door de plechtige veman ngen der Regeeringen van alle Staten der Wereld op de Vredesconferenties en bg tal van andere gelegenheden afgelegd hebben de georganiseerde voorstanders van den vrede een te groot vertrouwen gebod in den vooruitgang der beschaving in de macht der openbare meening in het verstandelijk inzicht der regeerders in de eerlgke handhaving van gesloten overeenkomsten Ons aller arbeid voor de geleidelgke ontwikkeling der internationale rechtsorganisatie op papier hooft al te veel onze krachten onttrokken aan don veel dringender en noodzakelgker arbeid om zoo spoedig mogelgk tot stand te brengen een hechte internationale organisatie van allo levende menschen van goeden wil die goed geleid wellicht den grooten oorlog nog had kunnen voorkomen Dat wg pacifisten van alle landen die de menschheid den gruwel van dezen oorlog hadden willen besparen niet voorzien hebben hoe dringend het gevaar was geeft ook ons een gevoel van schuld welke slechts verzacht wordt door de ondenkbaarheid dat fe menschen elkander waarlijk zouden aandoen datgene wat thans geschiedt De voorstanders van den vrede in zooveel verschillende voroenigingen gesplitst hebben zich niet tgdig genoeg kunnen verzamelen in óén krachtige actie op de openbare mooning toen plotseling met verbijsterende snelheid hot oorlogsgevaar ontstond en al grooter on uitgebreider werd Onze Nederlandsehe pogingen tot gemeonschappeUjk optreden moesten aldus falen toen op de internationale bgeenkomst te Brussel een plan van actie voor een laatste poging gereed lag kwam do tijding die aHe hoop vernietigde Terwgl de Bonü zelf oogenblikkeHjk slechts weinig kan doen rust echter op onze ledeq individueel do plicht om ons Vaderland te helpen Gevoelens van mensohelgkheid en vaderlandsliefde waren met het bezit vaa gezond verstand de leidende motieven die ons Nederlandsche volk onverschillig of men aich al dan niet bg een vredeabond aansloot tot voorstanders van den vrede maakten Het vormt de lichtzgde van doze donkojj dagen dat ons volk thans door da ir van deze voortreffeUjko oigonschappea blgk geeft Hot is verbUjdond datook zg die niet onderde wapenen zijn om aldus de onzgdighoid van ons land te helpen handhaven veel ton algemeenen nutte doen in het besef dat vrees én moedeloosheid niets goeds tot stand brengen en dat Vooral in deee tijden kalmte en overlap gepaard met krachtig handelen noodzakeUjk zijn Qaat dan voort Uw steun financieel en persoonUjk aan hen te geven die trachten door goede organisatie de economische nadeelen der ook door ons onontbeerlijk geachte en zoo voorlÉreffeUjk ten uitvoer gebrachte mobilisatie zooveel mogelgk te temperen En overweegt ter wille van ons vaderland en van ons allen by elke handeling niet in de eerste plaats wat Uw persoonlgk belang wellicht zou medebrengen maar allereerst wat de zorg voor onze géheele gemeenschap vordert Een eendrachtig kalm over leggend voor zgn tnedomenschen warmvoelend volk kan ons nog veel besparen wat anders dreigt De tgden zgn vreeseiyk Barbaarachheid en waanzin schgnen over beschaving en redelgkheid te zegevieren zy dio thans leven worden wol zwaar getroffen En in verslagenheid gedenken wg pacifisten den beschavingsarbeid gedurende byna een halve eeuw van Enropeeschen vrede een arbeid die weldra nieuwe vruchten scheen te zullen brengen en thans misschien opnieuw moet worden aangevangen Maar dit alles kan geen reden zgn tot wanhoop of tot ongeloof in de verwezeniyking der vredegedochte De voortgang der beschaving kan vertraagd niet voor goed gestuit worden En wapengeweld en krijgs verschrikking zgn in staat ons menschen te vernietigen doch onverdelgboar zgn de gedachten overal in en allerlei vorm feuit betreffende een elkander waareerendo en vertrouwende menschheid een verhouding die ondanks dozen allerdroevigsten toestand reeds thans tusschen Ae meerderheid der volkeren heeft bestaan die helaas niet bg miachte was zich tegenover den wil van een deel der tegenwoordige machthebbenden voldoende te doen gelden De rampzalige nederlaag van de strijders voor internationale rechtvaardigheid en voor het welzgn der menschheid moot ons een aanleiding zgn onia strydwgze te herzien ons ideaal biyft onaangetast Boven het tgdelyke ver hftveit z l b do somberste aog35ilikken blgven het lichtpunt arheen ons streven te richten Wang er wij zelf niet het geluk mogen l o te oogsteDp wat wy en zoovelen f r ons gezaaid hebben wg zullen aivffliDoeid met zaaien voortgaan ten li van hen die na ons komen en fyi hun beschaving niet moer door een f erenkrgg als dezen zullen willen ggoedelen Wg zgn gereed om zoo de omstandigheden het toelaten g méér vuur en méér toewgding ooit zg het wellicht op eenigszins mdere wyze hot vredeswerk te her tten Het oordeel van België over onze neutraliteit De Nieuwe Gazet van DinsdagIJ schrijft Het publiek in België begrijpt thans jtt het zirh door handlangers van Buitschland zoo onnoozel mogelgk bwft laten opruien tegen do Nederlinders in wier onzgdighoid wg het l otste belang hebben Het is nu voor iedereen duidelgk di zoolang Nederland onzgdig blgft irg geen Dnitschen inval langs Limburg of langs het noorden van ons Itnd to vreezen hebben en dit voorèel heeft Engeland zoo goed begrepen iat het uit eigen beweging verklaard t dat hot niet zal probeeren om de onzijdigheid van de Schelde te lebenden door oorlogSbodoms naar ijitworpen te sturen Engeland voelt zeer good dat Daitachland niet beter vragen zou dan dat de Nederlanders in den oorlog werden gemengd om dan langs Limburg dio zg niot verdedigen knnnon in België te kunnen dringen En Engeland kon dos tij gemakkelijker verklaren dat hot do neutraliteit der Sclielde eerbiedigen zal daar het toch altijd te Zoobmgge en to Ostende troepen kan ontschepen op Belgischen bodem Do Nodorianders nomen het ons in Jiol geheel niot kwaiyk dat oen deel onzer bevolking zich zoo deerlgk te hunnen opzichte hóeft laton bedriegen Wg tnogon er staat op maken dat gansch Nederland met hart en ziel aan onze zyde staat Al de bladen van Nederlarid kiezen de party der Belgen al legt hun onzijdigheid hun nog zoo groote voorzichtigheid op En tot in de Kamer toe hebben do warmste woorden van ge aegonheid voor do Belgen geklonken Wg zouden honderden staaltjes kunn aanhalen van de sympathie die odpriand ons toedraagt Voor behoeftigen Naar de N R O verneemt laat de de Prins op heb IjOO geloidoliik de wilde zwgoen en hot gmf wild af ïchieton on ondei d e behoeftigen verdeelon waardoor tevens de uitgaven voor wildvooder worden bespaard Zilverbons Men moldt uit s Gravonhage Naar aanleiding van de van don borgemestor uitgegane waarschuwing t gen hot weigeren van zilverbons als betalingsmiddel kan worden gomold dat de politie krachtig optroedt tegen hfio dio deze waarschuwing in den wind slaan In den tuin van een onder de Schoven ingsche olitie afdeeling reslorteerend groot hotel met cafóL restaurant was aan sommige boomen n stuk papier bevestigd waarop met potlood te lezen stond Papieren dd wordt niet in betaling aangeBomen Een bezoeker maakte daarop isQ hoofdcommissaris vap politie opIiierkzaam en deze gelaste onmiddelgk een poli tieambtenaar deze papieren te gaan afscheuren en en exploitant zeggen dat wanneer gemerkt werd dat papieren geld werd geweigerd terrtond de inrichting zou worden geiloton met inbeslagneming van alle iBWezigo eet en drinkwaron Ook bg ttderen zgn biljetten waarop stond met gepast geld moest worden Bta ld of die op oenige andere wgze kl rtrgd waren met do uitgevaardigde i arschuwing door de politie verVgderd Hervatting van diensten Terwgl do Batavierlgn voorioopig ÏW stoomschip Caledonia in de vaart gt zal de Rotterdam Londen itoomvaartmaatschappij met het Ned ïtpomschip Import den dienst hervatW terwgl eindelgk ook met ingang Donderdag de Harwichlgn in Jlgdienst voor passagiers en goederen p varen In hoofdzaak zal deze llH ting van den dienst op Enge tó ten goede kannen komen aan het W stland dat op deze wyze gelegon te krijgt om groenten en vruchten Engeland uit te voeren De herig van den Harwichdienst zal Stadsnieuws GOUDA 12 Augustus Vaoantie en Inschr ving Openbare Scholen Noor ons van officieelo aijde wordt medegedeeld is de vocantie op de Openbare Lagere Scholen No 1 2 3 en 4 respectievelijk in de Patersteeg J ieuwehaven Keizorstraat en Prins Hendrikstraat roor onbepaalden tijd verlengd De inschry ving voor deze vier scholen zal wegens de gebruik neming door do militairen niet plaats hebben zooals is bekend gemaakt in de scholen zelf doch in het gebouw van het Gymnasium Westhaven Do lessen óp de Bewaarscholen zullen weder op den gewonen tijd bo ginnen Eindexamens H B S 5 j cursus Zuid HoUand 3e Commissie Gouda Gestaagd J S van Steinis Ga Wa He Brunt Na F Nelemans Mo We Struben den Haag N L A Schilt Gouda L J R H Schaank W H van Nieuwenhuyzen extranoi Afgewezen 3 Niet opgekomen wegens militieplicht 5 Nog slaagdon van do vorige groepen W de Brabander den Haag M W H Ijagorwey extraneus Do examens zijn afgeloopon De oandidaten die door militiopliniton niet konden opkomen worden later geèxamineerd Steun aan Noodlijdendon door do Mobilisatie De Verooniging Gouda Vooruit i heeft besloten een bedrag van ca f300 do helft der gelden waarover de kas dier voreeniging beschik af te staan aan het Comité tot steun van de Noodlijdenden door de Mobilisatie Muziekuitvoering Het gisteren aangekondigde concert o de Markt te geven door de Militaire Muziekkapel zal hedenavond te S uur een aanvang nen eu Kapelmeester is do hoor i Kisenaar Het programma laten w hieronder volgen Wilhelmus oude setting Souvenir de Tjoeuwardon Marsch Ouverture Mario Uenriötte h MONTAONK 4 La Bello Villagooiso Wals M J Kessklb 5 Ouverture Mignonnette J Bauman Pauze L Wiens Neerland Bl ed Potpourri uit do OperotténLeKUèdive C Fai si Wonnetraum Wals V J Benooüt Ouverture La Petite Duchease F Ricnus 5 lm Zigeunerlager Marsch MaJ OaoHEIDT meuwerkerk ajd IJsel De heer A M Mijnlieff heeft ontslag genomen als lid van don gemeenteraad Kijkjes bij de Landweer I 1 en M nt I dagen sleclit ziin verloopcti Minda den Zaterdag der tioudnclie Ki rmis die nicuuuid ooit uit het gelieugen zal gsan een der mt t b wog n la en voor de iouwenaars in dezen Itritieken tijd Wij zien nog de vele honderden paarden onze gemetate biauenkomen aU WA het de dag van oase groote paardenmarkt wij zien nog de vele soldaten op iioerenwageuH naar hel tttauon I n de kaz me trekken en deuken aoa de etc laad weermannen die met apoed Ier de wapenen kwames Yeleo hebiwa in dat geroescemooH niets ander gezien dan en geheel ongoordende Iwode waarmee bijüa niet tr handelen iel en waarin onmogeli orde te brengen was iJegenen echla die de saak nader konden Iwischouweo zagen wel dai Lalics goed geregeld was dal alles klopte en liovendlen dat nlemaod der opgeroepc nen achterbleef Toen het appèl by de verschillende ftïdeelingen gehouden werd bleek é t alle prachtig geloopen was Binnen nog geen 24 uur was een nioebt op de bi en go bracht die tot ia riles goed wia georganbcerd wari HCblkktngen voor het VfTvofT gctrofïen en wiMt leder taan waarheen bij zou gaan 1 0 twee compl nteeD IJRidwcer die In de Bchqïen Keizertttraat en Nieuwe Haven w ren verzameld gingen den doaropvolgeudeo Zondagmiddag 2 uur op rebi naar de plaatH waar zij vocrrloopig hunne iMHtemniing volgen Ter geuunenlijke sterkte van 500 man werd van do aehoion afgemarcheerd door een dichte haag van menschm in boofdzlak vrouwen en kinderen die hunne mannen en vadem er ij laatBte ftfHcheid UMriepen iJie tocht door de otad hoe kon ook Ml ieder die haat meemaakte t edrf bijblyven en inenlg landwoenwui had moeite zich goed te houden bij het liartroerend afscheid dat utcn aoani zog uenieu We kn eu een gevoel von opluohting luen HO doarnit waren en goed en wel lu de irein zaten hoewel de godaobto aan hen die wij achterlieten ons wel eenigaiiua dumber stemde In de trein vele verhalen ieder had zijn eigen geschiedend mede te deelen en werd geduldig aangeboord hoewel de iiieceten aan hun eigen luiere iiiüi meer dan guuoeg baddt Na ecnig gerangoer tusschen de vele imtitaire treinen in bet station van Heriteumiiüg word ondej een dreigende onweer lucht uitgestapt aan het Lijngebouw Padvindertt Iwddeo het daar druk met hut oaadragen van emmers drinkwater voor de uiaimen waarvan gretig gebruik werd gemaakt Ook de officieren versmaadden een dronk water niet In eens hadden die padvinders ons aller sympathie en die nam nog toe to i wij hen onzen rioldaten allerlei kleine diensten zagen lie wijzen Do uiar8Ch door de stad vüig aan Na eenige minuten barntte de eerste bom in cami een geweldige onweersbui lo die ons in ec n miumiiiiu van tijd tot op de huid toe nat maakte de regen liep laiigH den rug Hej waH alweer droog toon we de praehtlgo nieuwe kazerne hloneorukten Na e tn poos op hqt plein gewacht te hebben gingen twee compagnieön op voor jKiKtendetacbenient In de tortenllnle en werden de t ee overblijvende lu de kazernegolKjuwon ondergebracht Uoe gohi et auderd ala In vredestijd Op de kaa rne lag stroo uitgespreid loder zocht £ ioh een plaatBJe uit en ette zijn ransel tegun den muur de etketelf kwamen voor den dag eo elk traohttu wat te elen te krijgen Ifct moet gezind nrden dat alles gedaan wordt om den soldaten zoo gord mogelijk te verzorgen het eten is hier dank zij een modem ingerichte keuken iiitfltidiend Na twee dagen op de voorposten te zijn KeweeBt werden de belde eerste coniIiaguleën door de andere afgelost iwodat de compagnh n twee dagni achtereen in d kazerne en dan weer twer dagen bij de hourm op ritroo slapen Over on wedervaren hl de voorposten in oen volgenden brief LANDWiHi BMAN In ItoHogétiJd De voort Itgaug der oorlogHchlrurglo Met de ontwikkeling der moderne moordwerkttilgen die thans over Hchier heel t iiropo hun plicht te doen krijgen 1 d voentitgaug der oorlogsohirurgle hond iniiond gegaan Jlet Hpreelit vanzelf dat nu de kogelH van vorui veranderd zijn en diiH andem worden achtergelaten betlieb ani van de armen soldaat op andere vijiio moet worden lioliandeld Ook hebben lie gewijzigde mediflclie thoortón hun ïavtoed gehad T e hedendoagsche wondbehtindellng berust eUshiltcnd sp bet prlnelpe dat reu weod met geep eakeJ stofjeld aanrakWg mag kojnm Kn de kleine kogelH van legenwoordig lemttti zich uttHiekend hlerto V wonde die eoo n kogel achterlaat Is zeer klein Door de snellield gebeurt het vaak dat de kogel hetlii baam aan de ti onov rg st6lde zijde V erloal Wordt br geen eilel orgaan getroffen dan is het zoor woarachijnUjk dat de wond in hot vleeaob bijna oogmnerkt vergroeit I Vergohillonde medici die in di iftatste oorlogen bun krochten aan het verzorgen br gewonden iwHteedden hebben opgemerkt dat Kulko wonden elncbtfi zeiden geïnfecteerd worden r e huid groeit vrij ripoodig dicht en de bloederige korst die gevormd wordt helpt nog mee de bacillen buiten te Hlulten Werd er Olleen met lergelljke kogebi gftdchoten dan zou de laak van het Roode Kruis niet zoo n enorxni u omvang heblmn Doch holoaB wn huinanitttire oorlog moet nog worden uitgevonden vondenI n zooaltt uit de gevechten in leBeigli he dorpen blijkt zijn de soldaten er sedert de Middeleeuwen niet menschlievender op geworden De modfrne voldhoapUalcit zijn werkeliik vooriteeldlg Ingericht Do mllUalre arts van beden beschikt op bet slagveld even goed over de RAotgcn Spparaten als wanneer hij rustig spreekuur hondt Aniputeerm doet mm tegenwoor niet Veel meer Het voomaomsle werk Is verlwiniien leggen en nog eens vMbMden leggen ¥ ati enorme vooruitgang der moderne oorlogfichirurgie Ia de overbodigheid van water Terwijl de militaire dokter van vroeger vaak bijna nlabi lum uilvoeren uit gebrdk aan zotver waier niet zelden zijn mijlen rondom het 8 l pretd door alle bronnen verpest desinfecteert men tegenwoordig de handen mH m alcohol De omgeving der operatieplaatsen en de omgeving der wond worden gereinigd met jódlnmtlnctuur of mOBtiitot Door de droge behandeling wordm de genezing der wond zoowel aln de sterilitMt bevorderd Of de moderao oorIngMhlrnrgle door hilar vooruitgang diver schrik king n van het HlajrvoW l opert Laa te JBericjliten MiddenstanducredletiMiik te Amoterdam listercn heeft de CommiBUln voor de oprichting van om Middemitandsorediel iMwk to Aimrterdam vergadenl De voor toopigo statuten werden iïeaprokeu Khide deifier week wordt de koninklijke goedkeuring vernacht Ueeds zijn 7Ü0 aandeelen geplaatst terwijl verwacJit wordt dat deze week de geheeio Ie serie ad f lOO UOU üai lijn voileekend Duitsehe vluchtelingen in het kanton Oofltl urg komen nog U diH Duitsche vluchtetingeu uit België au Under hen l evlnden er zich die iaren iu België hebben gewoond Bii t tik vi i I Uiiitery to Praag BKlJSSl I 12 Aug Het Journal de Boiilioix zegt dat te Praag muiterij U uitgebroken in oen CzeGhisch rogiment dat ten utrijde zou trekken Dit regiment kwam in botsing met i en onder regUiient en wen daarom naar Weenen gezondim Ue forten van Lade MAASTKICHT 12 Aug Den geheeten morgen wordt hier kanongebulder waargenomen btljkliaar vui Megerlngngettchut Hot geluld komt uit de rlohtiug Luik xooilat vermoed wordt dal de forten Ie Luik worden gebombordoerd Ca vallerie go vechten BRUSSEL 12 Aug De Gazette de Bruxelles meldt dat bij de stad Arlon Franache en Duitsche cavalerie is slaags geraaakt Hot Fransche vrede oonsalaat to Amsterdam deelt mede dat de forten om Luik nog steeds stand houden De Franaohe troepen hebben do bergkam on de passen bozot die de lijn Thann Altkir h bohooi sohen Verschillondo gevochton liobbnn over do geheolo oostorgrons plaat gohiid waarbg de Frahscho cavalerie do overhand behield PARIJS 12 Ang Uit eon nota van het Fransche ministerie hl jkt dat Frankryk militairo bonoodigdhedon naar BelgiiJ on Bolgiti wapens naar Frankrijk levert PARIJS 12 Aug Uit Petersburgwordt geseind dat de Russen iu de OoEttzee op 20 Duitsche handeUttohftpea l eBlag hebben gelegd 14 Het Roode KrofV MAASTRICHT lï Angb Dé Duit fiohe en de Belguche liegeerïng ÏMliben aan het Noderlandaohe Roode Kmia verlof verleend de zwaar gowonrlen in do nabijheid van de Nederlandsche grons op te nemen on hior tor plaatse te doen verplegen Aan de Nedorl Grens MAASTRICHT 12 Aug Kon patrouille Belgische wielrijden onder bevel von oen luitenant zyn naar Alkmaar overgebracht Zij waren op verkenidng naaf Noülaml on gaven andaar tnot bostduiven de iihltUng aan vafe d6 vljartdelpo tMOJ dn iikl Het B iiftiho leger Zij mooston fclttM aan de graniwaoht te Honakon overgeven Ook een Dnitsch majoor die ziek was geworden to Visó werd te Maastricht opgonomon in hot Roode Kruis en naar Alkmaar overgebracht Du DuitMohers In en om Luik BIllïSSKL 12 Augd Ook hitden hadden den ti rugtrokkendfl bewegingen van de DuitMohe troept in den omtrek v Luik ploaU De DiiitHChe Cltmeralo Slof heeft ïlch in de HtMl Luik geTnNtAlloerd in het klooHter het Heilig Hart Het klooster l g rricadeurd daar men een aanval vreest De DulUcbe cavalerie trekt door de DnlverslteitJtHtraat In de richting von het I ongdozstatlon In de Rtad U een Ifolangrljke hoeveelheld meet opgeslagea Aan het Nationaal Comité feot t nn aan Noodlijdenden door do MebiliMtio is door H M de Koningin hetprodicaat Koninklijk verleend Franache troepen in Bolgi BRUSSEL 12 Aug Voortdurend trekken anto s met Fransche troepen de stad door onder levendige toejuiching der bevolking Onze neutraliteit PARIJS 12 Aug De Nederlandsche gezant heeft bekend gemaakt lat onze nentraliteit niet is geschondon De Figare toekent hierbij aan dat het bekend is dat Nederland ingeval Duitschland zal pogen do neutraliteit te schenden zijne onzijdigheid mot band en tand zat verdedigen Telegrafisch Weerberidit van het Koninkfijk MoterioIogUoh Inütitont ta DK BIljDT Hoogite barometerstand 772 4 te Qroningen lug t itand 75 i G to Bode VerwnohÜDg tot dan volgenden dag Meett mattgo K tot O wind iioht bwwolkt droog weer zelUe tempera toar