Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1914

HO 12550 Donderdag 13 Augustus 1914 53e Jaargang mwmÈ cocRiNT JjTi© u xrs eazL d Tr©rt©n ti©TDlsLd voor G o va d a © an Oaao strelceaa Verschijnt dagelijks iiAi behalve Zon en Feestdagen I RUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per jiost 1 50 Met Geflluslreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by on7 e Agenten oen Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 liy drie achtereenvolgende i laaUing U warden deie tegen twee berekend Dien st ianbiwlingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bj vooniitbolaling elke regel meer 6 ets Keclamps f O Ï5 per regel GiiH le letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 üitffevers A BEINXHAH EN ZOON Telefoon Interc 82 korpsen in den loop van don avond nog vervoegd Een R K geestelijke achryft aan de Limb Koerier Naat aanleiding der in sommige kranten voorkomende berichten over wreed optreden der Duitschera tegenover de vreedaame bevolking der aangrenzende Belgische dorpen wit Ik om der waarheidswille daaromtrent een stukje eigen bevinding me iedeelen Woensdag 11 dan was ik in Mouland dat wellüht nooit z6i bevolkt en ook weer ntspit zóó ontvolkt geweest is Het kri de er van Duitsclie troepen maar van oa inwoners zag ik slechts óén bejaard man dio zich denkelyk door zijn grijze haren besohernul achtend wezenloos aan zijn dour stond te staren naar do voorbytrokkontle vreemde troepen kWm was gevlucht of wat misaohien nog aanwezig was hield zich verborgen Tegen twee uur in den namiddag passeerden mij oven vóór de kerk tasachen in de richting van de Mans trekkende soldaten zeven of acht mannen van verschillenden leeftijd inwoners van het dorp Ik informeerde wat dat moest botoekenen en kreeg van een oogonaoh jniyk gegraduoerdo wat hij precies was kon Ik niet zien omdat alles wat zyn graad kon aanduiden zorgvuldig onder een gryzcn mantel vetoorgen was iets wat mo trouwens bü allen opviel ten antwoord dat net gyzelaars waren Hun zou geen leed geschieden wanneer er althans door m inwonera niet op de troepen zou worden geschoten Dat was den vorigen avond wol goachied Van uit do huizen was er op do Duitsche troepen geschotoa vijftien aoldaten had men gedood on om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen had men elf inwoners die men daarna in die huizon van waar uit gnschoUMi was gevangen had genomen gefusileerd Ik kreeg ook oen pakje dumdum kogols te zien op de gevangen burgers gevonden Deze feiten haddon de soldaten woedend gemaakt en waren oorzaak van de vernieling die men alom zag Het was diep treurig om te ziea Sommige woningen stonden in brand van vele huizen waren dn deuren met bylslagen vernieM dn ruiten gebroken het huisraad lag aan stukken over de straat Ongeveer anderhalf uur nk t zien van die giizelaara op t punt staande terug te keoren was ik in gesprek straten van Luik tegen het Belgisch offensief zij hebben by Ans het bombardement der forte hervat waarbij zij trachten in stelling te komen ten einde zich tegen oen offensief op de rechterflank te dekken De forten bieden meer dan ooit wederstand Het Belgische koninklijke paleis tot ziekenhuis iogerioht Het Hbld van Antwerpen meldt In October 1910 vlotte boven den rechtervleugel van het koninklijk paleis te Brussel de fiere vlag van keizer Willem alsdan op bezoek by den koning en de koningin der Belgen Thans wappert aon denzelfden vlaggestok het vaandel van het Roode Kruis en het paleis is in hospitaal herschapen op de geslotene vensters gansch den voorgevel langs bemerkt men het Roode Kruis op witten grond alsook op de vensters uitgevende pp de groote binnenkoeren Het is onze edelmoedige koningin die er aan gehouden heeft het koninklyk verblijf te herschoopen in een toevluchtsoord voor de slachtoffers van den oorlog om het even dewelke want het is een internationaal hospitaal Wanneer men de prachtige zalen doorloopt waar weleer de luisterrijke ontvangsten ter eero van Wilhelm X plaats hadden krina bet onverschil iigste hart ineen en wordt bevangen met een diepgevoeld on eindeloos wee H M de Koningin heeft zelf de inrich tings werken bestuurd Terwijl ds Koning ginder verre met zijne generaals de zege voorbereidde bereidde Hare Majesteit de teederste borgen voor aan dezen die gekwetst van de ijselijke slagvelden zouden terugkoeron on dit hospitaal is ruimschoots van alle be noodigdheden voorzien Is koningin Elisabeth immers niet de dochter van oenen genoeaheet Gansch de eerste verdieping en een groot deel van de tweede werden benuHigd Het koninklijk hospitaal zal drie honderd gekwetsten knnnen ontvangen De bedden geplaatst in do groote balzaal in do groote galory in do wachtkamer in de keizerlijke zaal in de witte salons alles op het eerste verdiep Uit deze aalons werden de meubelen de draperyen de tapijten weggenomen De lusters werden van hunne kristallen ontbloot de prachtige verlichtingstoestellen werden vervangen door klare elektrieke lampen water Openbare Kennisgeving iLandsform De Oorlog e stryd om Luik BRUSSEL 12 Aug Do Soir meldt dat de strijd rondom de forten van Luik hervat is De forten die gebombaideerd werden beantwoordden krachtig den aanal van den vyand De Dnitscho troepen zijn in beweging gekomen om de Maas over te trekken er is een brug bij Lixho geslagen voor den overtocht der troepen on het grof geschut Duitsche convooien zijn waargenomen in de richting van Engis zij Bobijnen de Maas Htroom opwaarts van Luik te willen overtrekken De Duitsche opmarsch wordt zeer vertraagd doordat de forten van Luik de wegen naar Duitschland bestrijken MAASTRICHT 12 Aug Vad Het vreeselij bombardememt van gisteren duurde ook hedennacht en heden tot twee uur voort Het geldt ongetwljfelbaar zeker een aanval op de forten van Luik Gisteravond zrjn 10 Bolgisofae verkenners met fietsen binnengebracht die op Holiandsch gebied waien doorgedrongen en daarop ontwapend werden In het Duitsche leger bij Visó werd hedenmorgen officieel afgekondigd dat Franschen op Belfort teruggeworpen Kijn Duitschers en Belgen BRUSSEL 12 Aug Volgens de Soir is de toestand heden aldus Pe nacht is kalm voorbijgegaan Do DnitBche cavalerie is over het geheole front teruggetrokken met uitzondering van één punt waar zij contact houdt met de onzen De algemeene strijdwijze der Duitschera schijnt een nieuwe phase te zijn ingetreden nu de plotselinge aanvallende krijg in middenBelgiè is mislukt schijnon zij zich op de frontlinie Visó Luik te versterken Daar zij voor het oogenblik afgezien hebben van hot offensief in het midden van het land hebben zij talryke boeren te werk gesteld op de zuidelijke wegen in de provincie Luik en Luxemburg waar zij weten dat Fransche troepen met geforceerde marschen aankomen Deze maatregelen schijnen er op te wijzen dat hot offensief zich oen weg wil banen van de zuidelijke Ourthe naar de Boven Maas en Frank kranen n lavabos werd bijgeplaatat enz enz De serre waar by de hofbals het klein buffet wordt opgesteld bevat thans een dubbele operatiezaal AI de versieringen werden weggenomen en operatietafels vervangen thans de marberen luxetafeltjes De koningin heeft niet geaarzeld de maren te doen kalkwitten Eene zaal ia ingericht voor de radiographie En op de eerste verdieping in de kamers destgds door den koning van Pruisen betrokken ataan thans veertien beddens de ongelukkige gekwetsten op te wachten Gansch het tweede verdiep ia verder voorbehouden aan de ziekediensters en daar vindt men ook de gezondheidsinstellingen namelijk badkamers stortbaden masseerzaten enz Men ziet dar onze goede koningin Elisabeth alles heeft voorzien opdat deze die in het paleia verzorgd worden de gezondheid en het leven zouden weerkriigen In Melden wy nog deae bijzonderheid de koningin hoeft besloten dat de zieken in het paleis zullen binnengebracht worden langs de groote poort van den rechtervleugel en den eeretrap Dokter Depage werd ala opperheelheelmeester aangesteld zijn helper il doktor Hannecart de diensten staan onder het beheer van dokter Leboeuf geneesheer 4 konings M Hauchamps werd belast met de radiographic Hot personeel omvat nog andere geneeaheeren helpers ziekedieners en zieke diensters alsook een bestunrpersoneel De bloedverwanten der gekwetsten zuUen ezo lautston mogen bezoeken Alle schikkingen worden genomen Hare Majesteit de Koningin deze ambulance van het Roode Kruis in haar paleis inrichtende heoft gehoor gegeven aan hare diepgevoelde menschlievendheid waarvan zij reeds züo menige blijken gaf Maandag namiddag heeft do koningin een bezoek gebracht aan de gewonden in het militair hospitaal Bed voor bed is zij blyvon staan om eiken gewonde op te beuren en moed in te spreken Zij vroeg naar hanne familion naar hnn lijden naar bijzonderheden van vorwondigen on allen werden door hare deelneming opgebeurd en versterkt Haar vertrek werd begroet met den roep Leve de koningin 1 Een groot aantal sotdaten hebben reeds de ambulances verlaten en hun l p Bïmr KMI ESTlJt der gemeente 50UDA brengt hiorbij tor aigemecne konni tlat jor llarf MajostoU de Koningin machtiging ia v rl H nd om tot don I andBtorm hoorondc dienstplichtigen tot werkelijki n lii nflt te doGQ oproepen aandacht wordt tevonfi In het IpIj mder gevestigd op het volgende lo iJe tot den landstorm bchoorerjde dienKtplichtigen moeten zicli gereed hoiiden Ipt opkomst voor den Werkelijken dirnst op de perste oproeping 2o Do tot den landstorm l ehoorende dil iiKtpliehtige die tot den werlijken dienst wordt opgeroepen doch niet aan de oproeping voldoet stelt er zich aan bloot a h deserteur te worden behandeld 3o iJe tot den landstorm behoorende dienstplichtige die in het Duitsche Rijk of in hot Koninkrijk Bolgiö gevestigd is of zich daar tijdehjk ophoudt en niet behoort tot degenen die niet of voorloopig j i ii t in werkelijften dienst behoeven te ko j men moet naar Nederland tcrugkeeren en ich luetden bij den Burgemeester der Ge 1 moente waar hij voor den landstorm Inlaat Ingeachreven iJe lot den landstorm liehoorende Liienstpücbtige die door ziekte bulten staat ann do bij vermolde verplichting te oldüi ii moet hiervan kennisgoven aan ten m dat punt Uïdoolden Burgemeester i nder overlegging van eene desbetreffende ihoorlijk geli galiHoerde geneeskundige rk taring afgegeven door twee personen bevoegd tot de uitoefening van de oskunde lit het Kijk waar hij gevestigd is of zich tijdelijk ophoudt 5o i ersonen die niet behooren tot de jnititie de landweer of den landstorm iiocli wegens uit andoren hoofde op hen ruilende verplichtmg reeds tot dienst bij de ceot de landmacht kunnen worden geroepen knnnen ongeacht hun leeftijd worden toegelaten tot eoney vrijwillige verbintenis bij den landslorin voor zooveel zil voor de door hen o vervullen diensten ook lichamelijk geschikt worden geoordeeld en hunne itónneming in het belang der landsver diging wensehelijk is U achten De minderjarige moet oen belioorhik gelegaliseerd bewijs van toestemming overleggen afgegeven door hem of haar die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent GOUDA den VA Augustus 19U De BnrgemeestPr voornoemd R L MARTKNS de keldoringen zijn bijzondere keukens ingericht voor de gekwetsten UndI ffiMd doen door KOKO M gun itbraUnn Togr M to lut u KOKO 5 HAAR KOKO DOET HET HAAR GKOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEKSTERKT DE WOKTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU n KOOP HCT VANDAAG VAN UW DKOOIST or COimUI PRIJS Fl 0 75 fl 1 60 e n n 3 00 p r lUow SEP riTMB iMOnSMS taML DEPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lra Zegwaard A OOSTEKLING 68 ï iii I nuuinniijnu i uiii iwnwu OPGERICHT ir ft Voedert uw Fee met de xuivere murwe za zsLSud Ils o©3s ©3a merk er en W I ea SorAUOOmKimoBMam murk RTIi Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte enjirootste rtik voedingswaarde MedniUf De Dnitscfaers v ersterken zich in de van juffrouw Niswr Iwkend te zijn wisl n een romantiseho gesclijedenls te vertellni en al verschilden die verhalen x n veinig iuhooldzaak kwamen ze hier op neer In vroeger dagen had julfrouw Nisser lw H gfmeublllüOKle kamers verhuurd aan een tooneelspeelster die het geluk IwmI liet hart vui een prins veroveren In het li ven dezer schoon was v n vlek die ij vofir haar vorstelijken ochtgenoot geheim hield het schoont blondi meisje dal eerst buiten op het land iiitltesteed was en later werd toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw Nlsser die haar als kind oaniiani e arme weduwe van den kantoor elinjver was daarvoor in betere omstandigheden gekomen nu dat wa wel te I egrijpen Zij had de rijke prinses nu in baar mochtt j kon haar nu Immers zooveel geld afpersen als ze maar wilde wanneer ze dreigde met onthullingen aan den prins Niemand kon wel met zekerheid zeggen dat juffrouw Nlsner uit d ze bron van inkomsten putte maar mm kon toch wel begrijpen dat zij van de gelegeniieid gebruik maakte om voor het kind zooveel mog 4JJk In rekening te brengen Wat vui deze geruchten waar was of niet was attermlnst de sorg van MoollefjP haar eer goed zijn dankbaarheid te too nen Mooi Kefie noemde men haar In de buurt maar de Heden gaven haar ook nog een andere naani Was het licwondi ring van haar schoonheid of de nijd der jonge meisjes die haar den bijnaam de prinses van WAhring vcrachaft had Daar Mooii efje volstrekt niet hoogmoedig was gelooven wij het erste MIsRChion nok hait en onlM stemd gerucht dat do tongen der oude vrouwen van WHhring meermalen in iMtweging had gebracht er veel toe Wjdragen om aan het jonge inelsjir deze titel tfl verschaffi n ilaar naam was jlenova Nieser doch de heden die beter onderricht waren vertniden dat zij volstrekt niet de dochtr r van de goede oude juffrouw NUser was op wie zij dan ook niemendal g b ck Men zei t zo door haar pleegmoeder als kind was aangenomen öm bnar e eerlijken naam te verschaffen maar dat zij Inderdaad de dochter van en graaf of prins was die wegena den l4tgenstand zijner familie zijn gelilde niet naar het altaar geleld had en dot lr e tiaarom van verdriet was gestoruen üaar vader zou in den oorlog van 1866 den dood gezocht m gevonden hehbra Voor zijn kind had hij naar men verzekerde en kapitaal vastgezet joffrotiw N lsB T leefde van de renten en c lt verklaanle waarom zij als weduwe van wm kanloorsehrljvpr In zulke goede oinstandigheilen verkeerd © Zij die beweerden nut faet verleden rn uujn opvatting daarvan wijkt uog al veel af van die welke men gewoonlijk in cn en stad vindt De rente van iiiijn kaliitaal ie voldoende voor mijn Mioeften bIb ik h t bwituur van den liojionbiirg op Ulij neem dan bmtuiir ik uw goed dan bewoon ik uw huls Misschien breng ik n dat huisje ook een Üof vrouwtje m e en als WIJ dan in Iwidühjke afzondering een genoegl leven Uiden dan zal dat g lukkige gezin n aebtoQ en firen al het hoofd er van Je iH nt een iH Jrte jongenl riep deoude graaf uit en hij drukte Hruno aan n iforst iod Mgen je voor dezehartelijke woorden us geen droevige gedachten meer oonil Wij wensehen mijnhin r WolfHolm goede reis Ie hebt gelijk Moor waar ga jebeen vroeg de onde graaf daar Hruno zich gereed maakte oftl uit te gaan Pat ift mijn geheim antwoordde Hruno Ik kan u Ueen wggen dat ik van plan ben een bezoek te iirengen aan Iemand die in nauw verimnd staat met ons gesprek vut straks Itoad nn eens oom Hag own Hag mijn jong 1 Geluk op je pogingen Mijn zegen op e voomemen I 7AI was een zonnestraaltje in het kamertje waar zij gewoonliik zat te werken T p bloemen voor de vensters groeiden zlchtlrtiar onder haar goede verpleging en als zij Hansje haar kannrlevogel die bij het vMister hing van eten en drinken voorzien had wW het aardig dlortle Hml zei Bnino dat is geen aangename tijding VerÜest u veel oom Bijna mijn gelieele vermogen in portefeuille Ik had et Woltsohn toevertrouwd omdat bij me in 1879 werkelijkvoor groote verliezen hoeft bewaard Algemeen wordt hij geacht als een voorzicbiig handelsman maar het schijnt dat deval van het Horlynsche huis de borzaak ih dat ook het zijne valt De denk meeraan jou dan aan mij zelf als ik over ditongeluk jammer Ala ik dit huis verkoop dat me nooit recht vallen beeft en op mgn landgoed ga wonen dan kanik van mijn inkomsten wi 1 leven en ikheb nietft te ontlieren Maar jij mijn jongen ik had je zoo gaarne oen onbezorgde toekomst gegund Maar beste oom LattA wij kalm do zaken bespreken zooals e nu gelegen zijn Bruno vervolgde do oude graaf Je hebt vanje vader slechts coij klein vermogen geI r d waarvan je nauwelijks vier duizendgulden a jaars aan ronte ontvangt Metdit oogenbllk te beginnen kan jemeer rekenm op een toelage uitkas maar ik hen bereid je nu roedahet stamgoed af te staan dat je na mijndood toch erven moet als je meeen rustig hoekje in je huis wilt too taan Ono oomt viel Bruno thans denouden graaf in de rede Laat mij nuook eens aan het woord konten Ik hebnu eenmaal een heel bijzondere opvatting an wat men menechelijk gekik FEVlLLETOBi Dames HaarwaBSchen met Electr droging Aparte Salon Levering vafl allo soorten HAAR © fj © U I lirlct dipn Bruno la lolddc Hooggi horon Heer Qn ll Morgen zal op do Ireurn mijn Ulis enicnl lu kend worden 1 1 val van het tain l lnlhiTl crg lo Borlijn ia do oorzaak van te val van mgn huis dat do crwi van lH7 i zoo glansrijk Iieeft doorstaan Ik heb u toen diensten liewozen lieer raal waarvoor U mij meBrnialen Uwen wwmen dank heelt botulgd Het doel y tanig leed dat Uwe voordeelen van tO i geheel worden weggenomen door tot verlies dat U nu lijdt Ut koester hter de hoop U later te kannen vergoeden wat U thans door het faiUisae aent van mijn huis Teriiesl Met den eiWvertrekkcnden trein ga ik naar Pai i naar mijn broeder en ik vlei raij t hij mij behulpzaam zal zijn om hel ïwiorene terug te winnen Natuurlijk ri ik U bij weisiogm alle vergoeden t l U thans door den val van mijn ola verliest f Aanviiard de verzekering der bijzoo f 4gxe hoogachting van Uw dienstwillig dienaar I8ID0B W0LF80HN k DE JIOM Oosthaven 31 DRACHEN QUELLI FLESSCHEN WORDEN OP rekening GESTELD DOCH BU TERUGGAAF VERMll yi LITER a 15 CT NATUUR BRONWATER A a 3E inD f niet mijn 17 Ang Gebouw Bouw on WoninfC toezicht 2 n Armenzorg Onder standsoommissie Beleefd verwekenw geregeld tüdw mededeeli ig t mogen ontvangfray vergadecinEcn concerten vermakels hedan sni m deie dan in of agenda te vermelden Ekotp Dr A Brinkman Zn öoi 1 Wordt vervolg noemt Adverteniiën Ondergeteekende betuigt bij dezen haren hartelijken dank aan al degenen die haar vooral in de laaUverloopen weken zoo bijzonder verheugd hebben door hnnne bevijzen van ympathia M L J BENDER Gouda Aug 1914 Epiiasiiije Ma Zij die hunne kinderen of pupillen willen laten deelnemen aan het Toelatingsexamen dat 5 7 en 8 SEPTEMBER a s zal worden gehouden moeten daarvan onder overlegging van de noodige bescheiden vóér 26 Augustu kennÏBgeven aan den Rector Dr A VAN IJHENUIJK Oosthaven te üouda NaaglIJders Hat Maagpoedor van ApothekerBOOH Ir het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zuur hartw ter en lechte pijsvertering Prijstier doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Oonda by ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Botterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdstoeg 3 DieiiHtaanbiedingen hebbtm in d Qoudsche Contant tteedt Êuereê H D i wlverlriiiien koülcn slechts ki vooruilbeialiogi 1 6 regel f 0 35 voor elke regel meer fl cent Opgaaf uitaluitend aan het Bureau Firma C SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEPi Hm wordl TenoeÜop t MERK t letten mt H T UApACUM TAK N RAVEN8WAAYZ0NEN OOJRTSCB BM Deze THEEËN warden afgeleverd in verzegelde pakjes van v f twee en een half en een Ned ons tf motvermelding van NomImer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgons do Wet gedeponeerd Zich tot do uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben voorheen J BREEBAART L l Hij wende sioh tot JAC KOOIJ K inttenboorder te Wieringerwaard lie zich gaarne belaat met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekendo met het grootste sucoef uitgevoerd Begrootingen kostelooa Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Adverteert in dil Blad VereenigiHg van Koffiehuis Restauranthouders en Slijters Aan onze Leden Bij den ernst Ier tijden past een bercM p op on e leden om nu v ral met alle middelen U waken tegen liranlimisbniiii Verk M p van sterken drank g esehiede aan militairen óf niet óf iechts met de meeste ooi xieiitialiaiii Namens het Bestuur J WOUDENBERG Voorzitter C VAN VUET Secretaris MITÉ VAN STEUN AMI NoodlijdenJ en door Je Mobilisatie Alten zoowei mannen vrouwen jongens en meisjes die tengevolge van de tegenwoordige tijdsomstandigheden WERKELOOS zijn geworden knnnen zich aanmelden aan het secretariaat van het Comité tot steun van allen die door demobilisatie behoefte dan hulp hebben LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Zooveel mogelijk zal getracht worden hen te helpen aan voor hen passenden arbeid Het secretariaat is gevestigd Kattensingel No 61 te Gouda Telefoon no 34 6 en s avonds van GEOPEND alle werkdagen s mid dags van 4 tot 7 Li tot 9 uur 58C l OOL S TAN MI UKLK 1 m n de hei t en gneilkoopKte staan onder voortiuronde scheikundigecontrole on worden sinds 1894 door Nederlandsohe Tandartsen endoctoren aanbevolen hemiitehe Fabriek L POOI A Zonen Amsterdam a ï ü s W r l4tentoonsteltla QBNT igu Bulten miiledlatlni Ui der Jery POTTELBËKG Het beste Tafélwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Pr e leaeJt a gratt verkrygbaar aeb Agant voor HoUand CATALONIÊ te Tilburg 3 3 Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken JMT M BELOSJEJr Agent Amstol Brouwerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Oouda Abonneert ü op dit Blad K re Diploma ParlJ 1900 Weaen Gouden WERKEN RALiT Ooiffeur De Electrische Drukkerij van levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK Z©32Ld xo©foxd ©r