Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1914

1 0 125 51 53e Jaargang PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kw irfaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Mfl Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onr e Agenten deu Boekluudel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 De Oarlog mit handeld zijn Kvoneons rottpen zy de ükrainsche bevolking tegen Knsland te wapen De stemming in Noorwegen Uit Christiania wordt van6Aagustai aan de Köln Ztg gemeld Tot dusver waa de stemming hier riiet onvriendelijk voor Duitschland de houding der Noonoho pors zelfs uitstekend soms zelfs uitatekend sums zelfs vriendelyk voor de Duitschera Vaak hoorde men dat men van ons wel verwachtte dat we met bnitlo tegenstanders Kranschen on Russen het klaar zonden spelen Maar se tert gisterennaoht bekond werd dat Engeland ons den oorlog heeft verklaard is de stemming omgeslagen thans gelooft geen Noorweger meur dat wij ook tegen Engeland veroemgd met Rusland en Frankryk lanf zonden kunnen standhouden Dat wy Btilgii neutraliteit geschonden hebben wokt hier de vrees dat ook Noorwoguns neutraliteit niet veilig is Want mnn weet hier dat het verdedigings stfdsel van het land verwaarloosd ii en Noorvrof a in geval van ernst zyn nentraliteit nanwélyks zal kunnen handhaven Zelfs Rusland vreest men niet meer zoo geer als de mogelykheld door Duitschland tot het opgovon der netitraliteit te worden gedwongen De meest wilde geruchten worden vorapreid De Regeering heeft gisteren l ntilnton tot een moratorium In do stad heorscht uen lutkore paniek daar men voor hongnrsnooil vi eest de orycen worden ontzaglijk opgejaagd Voor een zak meel die vroeger 17 50 kronen kostte wonlt 00 kronen betaald Nu hooft de lUgeering een commissie ingesteld die don verkoop van alle luvimHnuddeUm zal rogdtnn on de prijzen zal vaatst dIcn Ook do banken worden l eiitoriiid om do deposito s tti redden en pnpiergeld in gnud om t wisselen AUKHIRA Do Amerikanen Do Stoatasocretaris Bryan van de Voreenigdo Htaten van Noord Ainenka heeft vanuit Waih ington aan hot Amerikaanscho gezantschap te k Ornvenhago een telegram gezonden moldende Het sclMjjnt np dit riogenlilik dat geen stoomvaartiynen ten gerinvo zyn voor vele Amerikanen die trachten do Vereenigdo Btaten te Imv reiken De toestand in BelgiSi Veel is er o het oogenblik van de troepen der hekend Hot meesfe weten we nog van de D jitsohers Behalve dat vrij zeker is dLt DuitscHe legerkorpsen tegen Frankrijk oprukken van IjOtharingon on in Luxemburg hebiien Nederlandache correspondenten de Duitscbe cavalerie wor de nieuw gelegde bruggen bij Liihe vlak bij onze grens over ie Maas zien trekken Mogelijk is deze in den nacht door infanterie gevolgd Dit moest in de onmiddellijke nabijheid van onze grens geljouren omdat het geschut van de forten van Luik byna tot aan die giens reikt en die forten ondanks overwinningsfeesten en proclamaties van do keizer in Duitschland nog altijd niet tot zwijgen zijn gebracht Wat de bedoeling van het overtrokken van do Maas door de Duitschers hieromtrent kannen wij alleen veronderstellingen maken Hiertoe zouden we eerst ingelicht moeten zijn over de juiste positie van het Bolgisclie leger en hiervan weten we bitter weinig na het bericht van eenige dagen geledon dat de hoofdmacht zich bij I euv6n bevond hebben we verder nioto vernomen Ook vorkooren we nog steeds in hot onzekere hoever Kranschen itied in België zijn doorgedrongen Niet onwaarschijnlijk lijkt de vorouderstolling dat de Duitschers vreezon bij hun opmarsch naar Frankrijk door het Belgische leger in do flank U worden aangevallen en dat do troepen die nu de Maas zijn over Ctrokken de Belgen dit moeten letten door hen op hun beurt in do Dank aan te vallen Intusschen zgn de voorpostengevechten tusschen Duitschers en Belgen waarvan wij gisteren melding maakten veel lielangrijker geweest dan zü aanvankelijk schonen to zijn De gevechten hebben plaats gehad tusschen Diest en St Truyen met het centrum in het dorpje Haelen Aanzionlijko troepen Duitsche cavalerie met mitrailleuses hebben op twee plaatsen getracht door do Belgische strijdmacht heen te breken misschien met de bedoeling eJn aanval op Brussel te wagen Zö werden echter met zware verliezen terugge BRONGAS Wie wil prachtig licht hebhcB Hij wonde zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder t WieringerwMnl die zioh gaarne bolast met het inatslleeren van BROKGAS Reeds jaren lang is dit werk door oadergeleekende net hot grootst aucoea uitgevoerd Bflgrootingen lujstotoos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAAW et Karell Jp mag de woorden van moeder wel Utr iiarte nemen Ifai dw ik ook Lef je dat dw Ikuokt Ijiler al hef ji mlNiiehien nog spijlen alH Ik zoo n brave I ï ndrlk gewimlen U li aU moeder weuMebt Ik 7M iiret de dikke Ke hierover trouwen m dan ga Ik krulüivtier npeleit In het winkeltje dal ZIJ geltrfd he ft l an ht lp ik len gaoMclu ii dag klanten aan oietd gietroleuui enü en n avond Iw x Ik iiiij trouw fc brandiii ol iiioord n uit l ekleine mirani voor Maar wat sal jijje dan vervelen Menigmaal ssal je dnn uon zeggen hH wao l eh wel tt n preillge tijil twn Karel nog Uiul w a e altijd wat nieuws wist Ie vertellen nlxhij liil de ntad kwam i g Is t niet ÜO oh ja mompelde de oude wiergelaat intUJii ebeO weer opgehelderd wiw Welnu moeder knor dan niet langer en zorg dat we viwmlddag pi nn lekker eten Vandaag grfl Ik Ider bij Ikh maal Ik heb glMeren Ulijn trnrlenent ontvangen dun wij zullen f ii i royaal zijn Dag uioedi r dag Kelje 1 Adieii Tmk dat je precies op lijd aan tafel konitfl boor riep ïiljn moeder tien na toen bij op Hm drempel stuod I rectes Aéa uut antwoordde bij entrok de deur dlcbt Wordt vervolgd FEVILLETODI V rooi Ijk m onbcswrgd gonoot 7 u het fcwJcn zonder naar het viThsdtm ragtfQ l n waar zou xg otor moeU n gevraagd holilM n Ze hield rich zelve voor een wei Hkind dat voorzien van een kU iu vi ri eg n aan lulfrouw Mwser ter opvcM litig waH loeviTtrouwd Zij had haar vadfr en mw der nii t gekend men had Iwar gezegd dat Iteiden gestorven waren iA6r xij Vn jaar oud was tm ze herinaerde Mch dan ook volstrefci alets van mi oud Tlijk huls Zij hield van iuttrouw NtRflPr hij wie zij opgegroeid was als VM oen Qioed r en haar zoon Ijeschouw4e w als haar eigen broeder Zijbaddua I0M dat gwoel van leegte van l Hs te idaiMni dat n fn anders bij wwMMm aanti rt Ja inHrouw NiMer sou haar tf kor wwend fT bfidoïven hpbb als d wrwwdc 2iist TB van het 8t Oatbarinage iclit haar nipt aan strenge tucht gpwend goed ondttrwraen baMen De kimdighwlep dl ziï d r vmrierl hsd zij nog trachtM Ui vermeerderen igf jar lang had o i leeraar hawr dorricht ge Ten in de Franache taal than ontving zij oog ang onderwiJB 1 een oude zangeres e vroeger in Dames Haarwasschon mot Eloctr drogingAparte Salon Levering van alle soorten HAAKWERKEN IMbT A l e JONC Coiffeur Oosthaven 31 17 Aag Gebonw Bouw en Woningtoezicht 2 n Armonzorg Onderstandsoommissie Beleefd veifeoeken wij geregeld tgdis mededeeti g te mogen ontvangenvas ▼ argtde ncm conoerten vennakeli hedan ana m deae dan in on agmda ta vermelden ïSeotr Dr A Brinkman Zn Ck Advertentiëo V OndargaUekand batuigt bfi daxan baten htetalükan dank aan al degenen die baar vooral in de laat verloopen weken zoo bgzonder vefheugd habbnn door hunne bewyzen VU lyiapalbia U h 3 BEHDER Cknida Ang 1914 OKFIOIKR aoekt niii Sliipkainer m lamr S idorende zyn tijdelijk verblijf t ouda Brieven met prijsopgave onder No 2767 btirean van dit blad Wa r eliiiwiiigeii Bij hot koopen van een doofljo k 25 of 50 oent t aieerpillen Klijm Oalen Uaogpillen van Apotheker BOOM ie men goad nit ilat men hot echte krygt ï e echte pillen aijs verpakt in een doosje vo insien van den naam ApothnkiT Bf ora n de handtoeknningiinna A M Hoorn 15 Varkryghaar te Oooda Ihj ANTON CHOI S Fa WOLFF to to Hottardam by K VAN BANTEH KOUrl Korta Iloofdataeg 3 DieuBtaanbiedingeii hnl l en in 1 Qoudsche Courant Êlteéa tueeeM V Dcu idTertrallCi kwUm sleehlt kU TMrsltkeUlbig 1 e regel f 0 B5 voor elke regel maar O oenta Opgaaf nitduitend aan w Bnroaa 8I sunuootI DB HELFT DHt SUVEKNU vaa bM kauwark warM u aM daan aoodra Sall kt kU kala Manan traadt Oai vlaafan lnili aniraa heulwark aaa asr tear Kkoon ta lakaa la SaaHfht hat aldaaiHUta tm ittémUfU rnlddal Laat aallfin Uw kala ilaaa tllaaUraa aa Uw wark varilclitaa Firma € SMITS Sclioeiiliandel Kleiweg 48 oiid Opgericht 1879 BET AMES VOOR lElIËREEIt TAMINIAU S de SSSTS ELST BIJ ARNHCM oNViOH N woonn JV 1 l nvMlT NO isuio V li fv 1 T JW J NVA Vereeniging van Koffiehuis Restauranthouders en Slijters JUin onace Leden Bij den enwt il r tijdtüi pa t tien bfirot p op oir e IwU n om nu v M nil inft alli muldj len waken U cn drankmisbruik Vcrkoii i van nU rken drank cju litr lr nan niilit iii i ii 6f niet M sieeiits met de meeste woorxiohtigheid Nuaens het Bestuur J WOUDENBERO Voorzitter C VAN VUET Secretarte 4 Ernstig woord aan de Kaasmakers Ten einde een Crisis in de kaasprijzen Ie voorkomen feven wij te jroedcr trouw alle Raasprodiicenten in overwcginjip hun kaas zoo lang mojrelijk te houden en zoo mof elijk no niet voor abnormaal la i e prijzen te verkoopen lie toestand is zeer kritiek maar toch zijn na een oorlog levehsniiddeien waaronder ook Kaas dikwijls duurder geworden en is de mog elijkheid niet uilgesloten dat met eventueele verbetering van den toestand ook de kaasprijzenweer zullen verbeteren Do rrlant nche Verfmiginff rmi KanmhaniMaritt gjm HET BESlUURa NIEUW PHILIPS a WAT T 125 VOLT DE ZUIÏ EOLLAirDSCn £ Maatschappij van Verzekerin f op het Leven hbërëngra ht 12 den haag Maatschappelijk Kapitaal f LOOOOOO CommiHariaKn Mr M M SCHIM v d LOEFF Ptm Dr A E TEN OEVEB Mr A S MIEDEMA A H v EMBDEM Dik P II J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINO De Moaltohappy sluit alle oorten Levemvenekering tegen lage premian Vrygevige voorwaarden voor inlichtingen wonde men aich tot An Hoeren e IfVirmKKmTKm üaeen to Nc Hk OMi enfi C ttMnSBKH ÊTeêlèmve te Jmwia m fde KctoriaSron te Ober ahnsfei Tafeldrank Vanhé m nklyAe fu s c er fedeHè éeiL ictoriawüti n 40 De Firma WOüTERLOODteLeide van de nieowe oogst valling gegarandeerd blik blik 80 1 40 2 40 2 76 1 0 75 0 60 0 60 0 65 0 90 0 60 levert reeds thans gréenten Prima kwaliteit en goede h blik f 030 0 40 0 70 0 90 030 I n 0 25 0 20 0 20 0 K 030 0 iM f 1 40 0 76 1 25 1 60 0 65 nO 40 036 036 035 0 50 1 0 36 SLEEPASPERGES STOOFASPEROES ASPEROEPUNTEN hoogbll pl k FIJNE DOPERWTJES DOPERWTEN No 1 No 2 FQne SNIIBOONTJES SPERSIEBOONTJES WORTELTJES No I No 2 POTTELBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk BroniRrattr FrmffUstcmt graUt rerÊcrifgèaar Oen Atnmt voor Hollsdd CATALORdt to TUbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Onutreken Jf Jf BBLOJfJJUr Agent Amatol Broaworti Keiierati aBt Tel 83 Ko 148 Qouda Tla an o vexal EXCELSIOR STKHK Elf HNEL StEKDS GROOTER SUCCES OEN DEPAT HANN OtJMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM 5BC POOL i TAftDlllDttKLeii zijn dfl itente en ffttedkoopate ataan onder voortdurende acheiktitlfj oontrAlft en worden sinds 181 4 door Nederlait dsche Tandartsen i doctoren aanbevolen Jhcniischc Fabriek L rt OL k Z nk5 Amsterdam r W roldtMtooii t mnf QENT 1913 Bulten mededlAK nf Lid der Jary w mÊÊmmmÊmÊÊmmmmÊmmmmÊ mmmmmmm f i iiiiiii 1 m i Adverteert in dit Blad Iej deWed E Alt er m Gedempte Gracht 269 f eeft dp HOOGSTE WAARDE v M r edrag t n Beere e Sameskleediag Koopt geheele oi g edeeltcni van Inboedel Is ook naar buiten de tad aan hui te ontbieden Brieven worden vergo jl Let s V p op NAAM en ADRESt W iKALTZR aw ie l Jracht 2fiiM DBJS HAA Dl iei w trdt f enocU sp t MERK leUttf DIT HBT MaOUUH VA M HAVEN8WAAYZ MfiN aoRrwcBSM Q £22TCi Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde paqea van vgf ttcee en en half on een Ifed om met vermelding van Hom mer en Prijs voorzien vannevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde oMers aan 3 m bevelend J C MTJL vDOiham J BSEEBAART La Vrydag 14 Augustus 1914 mwsm GoiJMivT Veröchijiit dagelijks üAl l halve Zon en Feeshlageu PRUS DER AOVERTENTiËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke n gel meer 0 10 liy drie achtereenvolgende plaaUingen worden deie tegen twee berekend Uien lnanbietlingen per plaatsing van I regels rü 35 bQ vooraitbeluling elke regel meer 6 eis Reclames f U 25 per regel CriHite letters en randen naar plaalantimle Telefoon Interc 82 Uitgeven A BRDfKHAN EN ZOOM slagen Deze inleidende gevochten van den grooten slag die nog teeds in België verwacht wordt hebben wel bewezen dat de Belgen ook in het open veld hun man staan Mochten ondanks dat in dea komenden slag de Belgen verslagen worden dan is het niet te verwachten dat de Duitschers zich tegen de stelling Antwerpen zullen wenden om België den genadeatoot te geven Voor een beleg van deze bijna onneembare stelling zou een groete troepenmacht volgens sommigen een half millioen man noodig zijn en die kunnen do Duitschers bij hun operaties tegen PVankrijk moeilijk missen Waarschijnlijker is dat zij een corps ter bewaking van de stelling zullen achterlaten en zelf znidelijkor tegen Frankrijk xntlen optrekken Tegenspraak De regeering van den Koning ddr Belgen heeft met verontwaardiging bij ailo Regeeringen geprotesteerd tegen de verzekeringen van het Wolffbureau te Berlijn Het is onwaar dat de be woneis in den omtrek van Luik hebben deelgenomen aan de gevechten het is onwaar dat in hinderlaag verborgen inwoners Duitsche geneesheeren die gewonden veroleegden hebben gefusileerd bet is onwaar dat gewonden onderworpen zijn geweest aan wreedheden van de zijde der Belgen België is onderteekenaar van de Conventie van Den Haag betreffende de wetten en gewoonten in den oorlog en betracht deze Conventie nauwgezet Van af het begin der vyandelijkheden hebben de Belgische autoriteiten aan de bevolking herinnerd dat de burjgers zich volkomen moeten onthouden van het gebruik maken hunner wapenen tegen de overweldigers en dat alloon het leger en de landweer de vereischte voorwaarden vereenigend het recht on dezen plicht bezitten £ en part telegram uit Brussel d d 13 Augustus aan do N H Crt meldt De slag rondom Diest waarvan de beteekenifl gisteravond door het ministerie van oorlog zelf blijkbaar werd onderschat is voor België van groot belang gewemt Ziehier een verhaal ervan van ia ochtends vroeg trachtten de Duitschers zich een weg te banen naar Brussel op twee verschillende plaateen langs Haelen bij Diest eki niet ville Taviers ton Noorden van t jhezoe in de pan gehakt De Duitsche verliezen waren weer teer talryk In mmder dan vier n twintig uur hebben zij hunne b angr kate kansen om Brussel te beireiken langs de twee gemakkelijkste wegen verforen BRÜSSEI 13 Aiig Officieel De overwinning gisteren door de Belgische troepen b baiUd wordt officieel bevestigd Van Belgische zyde namen slechts deel aan den strijd een afdeeting cavalerie en een geihengde brigadeDe verliezen ler Duitsi iurs sgn zeer aanzienlijk Dnevijfden van hun effeotief zouden bulten gevecht gesteld djn De Bel tsohe verliezen zyn betrekicelyk genng Kr waren eenige dooden Het scheen dat een af leeling cavalerie der verslagen troopim liedenwhtend offensief wilde optreden Het was echter blikbaar om de j ewondon dooden en achtergelaten materieel t bwgen De Belgen behoeven geen verrassing te vreezen l en eventueele aan al zou zegevierend worden afgeslagen Hedenochtend had eveneens Zuidwaarts oen gevecht pUiUa tegen fle Duitsche troepen die mwteren voortrukten i ar Lghezer Zy werden door de BetgiHche troepen teruggedreven meft zeer aanzienlijke veriiesen Ih Belgen maakten zich meestto van mitrailleuses op auto s £ en beweging der Duitache cavol rie naar BrusiseT uit het zuiden behoeft niet te worden gevrewd AUe toegangen worden door hot leger en de burgerwacht bewaakt PAHIJH 12 Aug Van Fransche zyde Blykens oen oommnniqué heeft de Fransche artillerie een beduidend voordeel op de Duitsche artillerie in alle gevechten gedurende dose wtMik behaald De Duitwhors maakten zit h aan barbaarsohe handel wgzen schuldig Zij fasilloerden gyzelaar en pleegdon versohtUende wandaden Tal van branden werden gesticht Zij schoten don burgemeester van Igney dood onder vborwendael dat hg de vlucht vannen tjgsgevangene in da hand werkte De Zwitsche pers is op hetoogenblik vol van vaUche berichten uit Duitsche bron afkomstig De Ooatenryksch Hongaarsche bladen voeren een dergelyke leugencampagne waarbij zij do Iloemeniers trachten te beïnvloeden door mede te deelen dat deze in Frankryk strijdende partijen niet ver van Thienen Oaze troepen lieUin den vyand naderen hy werd ectiter weldra rond elf uw op hevig geschntvuur onthaald Het werd trouwens al even hevig beantwoord maar de Dnitiche artillerie haalt niet b de onze die op twee k ometer praclkig doel treft De vijlutdige cavalerie rukte echter vooruit langs twee zgden langs Haelen en lattgs Cortenaeken Tegen twee uur in den namiddag werd het gevecht geweldig het ging woldra man tegen man De charge werd van Bdgische zijde doorgevoerd daar het land zeer bebouwd is en de vlakt weinig open werd de strijd gevoerd in kleine groepjes Aldus werd opde Duitschen losgerukt die niet vnnmit konden en veel volk verloren Hun getal was echter heel groot en sou misschien aldus da overhand hebben gekregen was het niet dat zij onze troepen slechta konden bereiken over een paar bruggen over de ietho echte Thermopylen waar de Belgen on S Tachtigen weerstand hebben geboden fiettegenstaande ontzettende verlieien stroomden de Duitschers aldaar maar talrijker toe op den weg van Heick naar Haelen werden zy door oaze mitraillettses lütterlök wnggemaaid Kindeiyk moesten xj zi h terugtrekken hunne verliezen Waren al te groot Uit geachiedde bij l ulen Te Cortena en jNreti de beurtenimOD nagenoeg M fc iWu de Belgen rtertt weinig talrqk kregen dra versterking en list en moed verzekerden hun de overwinning waarna ze verder te Haelen mee giogon vechten De strijd had zeven nur geduurd d Duitaühers verlorea zoowat drieduizend man do Belgen behielden hunne positie De nacht bleef kalm maar de Düit hers bleken om v f uur reeds wwr strijdvaardig te zijn de Belgen trouwens ook Ken nieuw gevecht ditmaal to Herck stad ten O Z O van Haelm moet weer voor den vijand zeer slecht zijn nitgevallen Vf vervolgen thans zijne cavaletie Terwijl onze troepen aldus in hot noorden werden aangevalten poogden de Duitschers hedenochtend een Mlfde beweging langs het zuiden uit voeren In de streek van Kgh 20e mhlt eene volledige afdeelum cavalerie met mitrailleuses tusschen a© rten van Namen en het mos van ons leger post te vatten w ie positie die voor den vyand v n feet grootste belang kon worden Zij jwerd echter te No llo aud was hij loen u met hem rouwde rnooder vn de jonkman Wol twee i D viHirlig jaar maar hij wan nog term Hij had sllijd latitoenlijk gcl e d I ll hij twgrix p dat een iiienw h iiii t enkel voor eljn plelzlor in de wereld Is Kom moeder wacht n dan ee s tot ik ook twwHTi vcerlig Iw n Wat xal ik dan ook i m brave lel zljnf Maar itu tien ik iu fl en twintig jaar oud hrt OU 7onde wesum bIh lic bet leven niet wilde genieiim AIh Ik later niljn amH 11 waardighMrl moet optiouden heb Ik nog tljil genoeg om hei hoofd te latiit hangen Maar moeder ik bch Immers oen batrtkUag Ban ik dan niet 1J mm voornaam heer geplaatst om hef voorkomenIe lehrijfwerk te verrichten I ariel hoe kan je dan tijd bebitenmn den heflen dag In koffiehuizen cloorte brengen somtt tot laat In den naebt Wie weeil Miswhien ix oorl dat welbil mijn betrekking mompelde de Jonkman zacht i en mooie iMitrekkingl bromde deoude Kmn moeder nu heeft u hem genopg liAknord meagde Kefjp zieh nu In bfrt gesprek In den grond is hij torti goed wij moeten hi m a4 toegeven Nu Bi ri jij ook nog de partij voorhem op bromde de oade Je beat een engel Eefje Maar t rn beetje llditsInBig ben Je ifiorgen geweoHchl if hebl en Ik gelool dal het over twaalven was Jft over twaalvm Denk je dat Ikniet gehoord heb boe je sluipende d traptitnl opgegaan Twee uur wa b ft twwiHir t h twi iiiir dan wa het Utchov twaalven inwrkl de jonknwn larhend op Wat Steek je or den draak nogiiiwV ging de oude voort Kan jedtntijd niet iK M r sledflB dan mnt in eenkolfiebuifl Ir zitlen Heilige goedh tó riep d jonkman nit met HTn blik naar IWje die In stilte zat Ie lachen Moede U lecht geluimd aJM je geen goef woordje voor me doet krijg Ik vandaag nte endal te eten i n we hebben jui K n IleveUngakostjp Mehapenliout 1 igenlijk ver S je het aofc dat je honger lijdt voer de iMide voort Ifl dat wn l v voor en fllnken jongen man van jouw leeftijd Zoo den lijd met lantertantea door te brengen Jo lijkt votf trekt riiet op je vader Maar tocïi t eo ik eon kind van mijnvader chertMe de jwkman Ja pot maar Je vadert Dat waseTi Uv rig man Vaa acht tot twaalf uurop het kantoor dan kwam hij thuiR voorhet middageten Om hf mir zat Wj weersan den iMsonaar 1 n al hij avond ihuiü kwam trok hij zijn hulsjaflje en zijnpantoHela aan ra na de avondlwU amina hij me uil de eourant voor Kn omtten nnr lag de brave niM onder de wid IBefje dt op ra zong t D than van tiaar peat ïoen in W hring li lde Hft mei je had een welluidetide ziivre teiu die m ermalen in wedstrijd geraakU met Hanitje Laar kanarlcvogel Vandaaf had Mooi I Xje nog gewi lied Kczongcn en HanHje had ook geen vriendetijk woordje gfkregen Zij nat op liaar gewone plaat liij het venster en Usrwijl haar handen Iwzig waren aan wnlg naaiwerk zwierf haar Wik van tijd lot tijd nt ar den overkant der straat oF naar de wolken Terwijl ze zoo in de verte staarde had haar iillk let droomerifS dal haar ander geheel vn eind was somtijdi ook flpeelde een fijn lachje om haar mond Iiaar wenl zij haar ilroonierfjen gewfkt door luiil temnien in de gang l e deur ging open en juHrouw Siiwcr trad hinnen gevolgd door en jonkman die Hif chtH een glimlach over had voor aide tot hem gerichte verwijt De jonkman had geheel het voorkomen van een dier burgerlijke dandies zooala men veel In de viorHteden van W fti n iet Hij droeg een Hehlgrijze pantalon een laag nitgesneden zwart ve t een kort blan jacje pn een l lauwe da Ztjn gelaat verried openhartigheid het waw roet zorg geachöfen hij dro g all knevHe n maidtle een aangenamen indruk f en lee Iooper een tmaul ben ie vervolgde juffrouw Slnm t vrij luid 1 en onnut seg Ik Waoneeï ben je gisteren thuis gekwneo Wel wwneer zon dat geweest zijn antwoordde de j kroan na Refje gowien