Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1914

cier voor wie do toegangspryi ep lO eenU is l aald AVaar Woensdagavond bet Militaire Muziekkorps bij zijn concert op de M irkt zulk een enorme belangstelling ondervond daar mag het buiten twijfel heeten dat het concert op Zondag a 8 door zet r velen zal worden bijgewoond Toch wekken lirij daartoe alle leden nog op omdat dit concert beoogt destijving van de kas van het Comitétot steun aan de nooillijdenden doorde mobilisatie welk Comitó in dezevoor velen benarde dagen zeer zeervee geld noodig hoeft tot leniging van den nood ven hen die steun behoeven SE OÏ3T Militaire voetbalwedstrijd Do elftallen die elksar o a Zondagmiddag op hot Sportterrein zullen bekampen zuUon respectievelijk het He en het t9e Regiment vertegenwoordigen Ze bestaan uit speten van V W Robur ot VelociUs Be Quick Z A V Vitesse D D Go ahead Tubantia Ensch Boys E V V Enschede eu Concordia Delft Liefhebbers van goed voetbalspel zullen dus Zondag hun hart kunnen ophalen Do injzon zngi als gewoonlijk gestold met hot e op het doel van den wedstrijd ondersteuning van de behoeftige gezinnen van miliciens zijn dit mtmmum prijzon on liopon wo dus dat mottigoon iets te voel zal betalen INGEZONDEN Buiten ixrantwoordeiijkheid der Hf L Dankbetuiging Ondergotookenden brengen ook namens do goheele 3e en 4e Comp van het DepotBat al jon hartelijk dank aan allen die in den vorm van lectuur of versnaperingen bijgedragen hebben de vrije uren van onze manschappen te veraangenamen oen w onjBe oproep anderhalve week geleden ifi veer in de ó nrant plaatsten bodi n wij niet kunnen vermoeden dat ij met zooveel goede gaven overstelpt zouden worden Het is ons dan ook niet doenlijk alle schenkers persoonlijk te bedanken vooral ook omdat vele namen van geveïs onbekend bleven De in de scholen oiuiHCgehsachte trQopon ontvangen nu dagelijks een groot aantal couranten terwijl zo er een llinko voorraad boeken tijdschriften en novellen vinden Een sigarenhan delaar stond een groote partij sigaren af torwgl een aaiiieH 4mité ottdÈer Mevr v d Jagt ons niot alleen v rUiydde met een groots ver 8müU g g zelKehii pelen ia tar ow ook éba goldelijk bedrag afstond om dit te gebruiken in gevallen dat zich b gezinnon van onze troepen gevallen voordoen waarin onmiddellijke steun door ons gewenscht wordt geacht Nogmaals onzen dank voor alles In do Kazerne R H B S mankeert nog iets waarmede men ons groot genoegen kan doen n l enkele stoelon om te plaatsen in het schrijf en leeslokaal Iemand die oon paar oude wrakjos in bruikleen wit afstaan zal ons daarmede een groot genoegen doen Ie Uit C D VIEHOFF Ie Luit E A VAN I OELVOORDE Aan de NederUnders Het Hoofdbestaur van het Alg Nederl Verbond he t zich in ovorleg met de regeering tot haar taak gesteld het gemobiliseerde Nederlandsche leger te voorzien van lectuur Het maakt daarbij gebruik van de diensten der l ken Commissie van het Verbond en van de in het boekenhuis aanwezige voorraad Het doet daarenboven een beroep op de medewerking van allen die bladen tgdschriften en boeken geschikt voor uiteenloopendö ontwikkeliög kunnen missen en verzoekt deze te zenden aan het Boekenhuis Van dor Duynstraat ti3 Rotterdam onder bijvoeging op hot adres VOOR ONS LEGER Door Zuid Umbupg Sinanl 12 AuR 1911 Ik chrijf U in de wactiikaiwr vaa ho t UioQ riluard Wel Iioeli d Ucgwring voor gezorgd doi de dorltna des land r M lotaai gHsolecrd blevni moor wkeT1ïcid dut uii D xijo doel U relkifi al titt fl tncn almuK r eu treftt luuu lollaad KMt nici fürdfr dan 4 31 terwijl ik Hceriint reid Oui 12 07 moeeit verlaun waartuTii ik gegaan wu om inijn daar logtTrcndr kindtren uet bel oog op het uoflogRgt vaar naar huifl ie brcDgeo l v drit ii ir woehtens giibmlk Ik om een vorliaal ff gmm van d towlandtm die ik nantrof van d Kirhewem iumt die Ik uy ooade B de vaacbaffing van overtocbt baboort i voorkeur t worden gegeven tan van middelen ontbloot en onvergezelde vrouwen en fcindaren aan ben ilie zonder geld zijn en aan hen die wegeni dringende bezigheden hier zoo apoadig mogalgk moeten teragcün Kr komt hedeil te Bantbeim een extratrein van l rlijn aan welke de Amerikoanicbe en andere vreemdelingen die daar vertoeven naar Holland sal brengen Het iteenkolenvraagatnk ULONUEN 13 Aug Part N R a De commandant van den Duitachen kmiier Leipzig welke j cbt maakt op drie Kngeliche kanonneerbooten beeft aan den ontvanger der douane t San Franciico vergunning gevraagd om 400 ton kolen te laden tfneinde naar de naaitbiizijnde Duitache haven op Bamoa te kunnen stoomen De Amenkaansoha autoriteiten hebben dan Dnitaohen commandant een antwoord gegeven dat den vorm had van een vraag De inhoud der vraag zoomin all bat antwoord xyn bekend Tot duivar heeft da Leipzig Ban Francifoo niet aangedaan Haar Central New vernoemt heeft de AmenkaaniK fan regDoring aan de Kngeliche te kennen gegeven ilat zij zich strikt onzijdig ziu hoailen in bet kolenvraagatuk hetwelk voor de Dnitachera van zooveel belang if en dat ay hun t lkeni niet maar iteenkool zal toeetaan dan noodig in om de dichtatbgxgnde neutrale haven ta bereiken Kijkjes bij de Laadweer II VjBa welkome afwisMÜDg in om uldatenleven ïi het betrekken van eenvoorpoitenüeCachement hetwelk om detwen dftgen plaati heeft De ompaxniewordt dan opKodraguii oon ierroinue dwttlte vóór de forten gelegoa te bewaken teneinde de werkzauoihfKlen in u rondom de forten togen een a Wkkig m d9i kl ldij ei vyaud te fewaken Op verkoh léndB boérdvcybn bp vilU v in koelHhaiien wordt oen gedeelte der compftgnijln ondtirKobrncht welke sioh door bot uitzetten van potten en Rcbildwachteu beveiligen Het mi daar heel gemoedelyk ea gesellig toe de mannen die g en waoht hebben kannen zich vrü be wegen eu maken zioh den tyd ten nutte om metk eieren koaa en dergelyke vsnnaperingen by de boeren te koopen Over het ffenuMm tA ü de bewonira der hoeffin en villa a er toegevebd voor d landwwtrmaunen aü Mohiklfen alles voor hen in In het dorp w r wi verblijven heeft oonu familie hare viUa besahikbaar geateld daar aitten d aoldaten in de kamer waar het kleiHl alleen in opgenomen in gomakkolijke toelen om win tafel geHohaard waarop een übemorliunp hoel huiHolük taat te branden liOotuur ia daar in overvloed en door de goede xorgen van eenige daar wonende damei worden do Hotdaton voortdurend van de noodige foarage en Higaren aelfa vooriien liet ii daar best uit te houden n het is dan ook goen wonder dat allen liever op de voorposten ty dan in de kaaerne Voor al deae vriendeiykheid laten nae soldaten aich niet onbetuigd ly boden uit dankbnarhoid de echtgenootn van den eigenaar dier villa een prachtig bloematuk aan Maar dit ia nog niet alios wat de bewoners voor ons doen Twee dagen na onte aankonut wu een teer goed ingerichte ambulanoe mot oen BÖ tal bedden gereed gemaakt Twee landweermaunen die daarin moesten worden opgenomen hebben nieU dau lof voor de uitstaande venorgtng die ly daar ondervonden hebben FiOn wagen haalt op goaetto tgdon van do kuserno het brood boter thee en het midtlagmaal en joaorgt dit aan de veniohiDende posten en wachten D regeling daarvan is goed veraorgd KOodat klachten niet worden gehoord Op de voorposten xijiide is het niet toegestaan dat bezoeken van familieleden worden ontvangen In t begin ging dit wel doch uu alle wegen tusBohen de forten door wachten xyn afgesloten Is het daarmee gedaan LANDWËËRMAN IW het terrein nmn den strijld Jfra tuoet met tgaa oogMt de TKTweeS lug tn 4tr bneriykr streek vvm ten xuidX van WIL Umburg oanaobouwd Mi befr cht Mrti wok cf metuti mi er ff prDkm MdH l w t wfct daar g iedini U és wordt i WwoiiMw die Biet evlttefai Mfn yiMB tw 4l den dsf SM bun rur sl we loo XwlJgMMl slarm wi naar dctrw Milii w ihiiC wliB nd hoorm ilJ M v rf biiJd T vut b g obui waotrou md bnebouvm zij ilieii vrMOMMioB d e lUioi wfl in DuitMcticai difwt kan xijD Hub baat nprekeu m aJlwii uil UtgfotrvMr hoB vrtead ii t kmaliuwB van hH NMcrUodBctic gtooAgfUei waar alM r txu aii 4 t Dd tuuk rt zurygt a zrj wHi r augAtTSlllg Zii ♦ h iinni Tfi dal tk 4iiivoorxichUi woord buu hrt Ifnrm kao Toeh krf ni wp iwn kteio oud grii vroiiwiie aan twt praun I tM vfrtreuwdf xr cws nirt o OBU uml lMiug dal wij Ib s d rlaiid ihul Zacht trijDS nuiatf rr nd uïHf xij baar baat O dio ulti cbfrH di plotxeting in li H tuooif vriimdflljkf land wMfn g k tiMi n fD dJ branddoB u plundertfli I Maar w zoudi vernietigd wordt n I Zulk wandadiii sou Ctod niet ongesiraft lauw I MljB zoofi i doodgivtibou voru idf Ih vrouwtjf er wan toen xe dit x lde n Muiart allf o liaat lo tiaar oude oMgfii iu ju xoon ift doodg cbotifB Biaar il ar taai iiiljo klrinzoou ilij u aebUleu jaar im gaat vannacbt over de NederlandNcbc gr nsMm om België wt der in to trekIteu til alK vrijwill r lottdP te gaan piet If oniwB l ioi n xijbft In haar wofMie verteld liad vemchrok zij er zeif van en miderKoekeud iN keek uj onü als twijfelde Klj wedtT aan obii Vom ging ztj plotHeliog Wfg imiioodlg tni swoder redni bebboi de i uilHcbi rM lHixittiug n van parUouliereu vrwotHtt ftooalf wc uiet igen ooguo aanxeliouMdtm iü de huixun waarvan d bewouerii voor d kouwt der Duitücbffs waj fu gHvlucbt wae ge n etuk huuraad beul gflaien M u rijtjti van zevtfti woningen zagen M uaaMi i lkander waarvan de ruiten Hart u vtrbrijxekl l e deuren titondvn open III binnen zageu wc de verwoettimg bpU gulH m lampen waren Htuk geslageu kotleo opvilgtbrulten eu muvüCgeworpeu eu Uit Imiiingut U lAg op deu grond pv t iQiura uuur Jr vot tou dei vuruieiai ltiigf iniitMLiiiTH Ui Mpiiurven vsu dorsutw iMgi U üViTAl vi FMpreid de goriUjneu wa nu algtTuki Nu en Oau kwani er euu üurpi t e Hifr ül IwwüOUHler cliut hl i naar l tuu u gturi u OHi daüclijlL wvdft terug II Keervu uoar baar eigt u wouiug ain vrecMde xij dat diu in itien tuttiwbeuttjd lictxetfdf lol i iu treflen Ihj ifii klein groepje aan den lugaug vau tH u bolüti e vo 4 deu we ouh lli t woH ut it algeuiottu gultlaag over de gi leden elleude maar een iouge vrouw virleldt otm Wij xijn niet die Uuitscberii itKib wel goeil gfweent Vsniuorgi u voor uj WiVCi g i M ben sQ al ibt uiuUiit g ii don dtittbelim prljM upgekocbt i 4i Rixiereii ttiten xe uiürgvn gaan we wég uiaar voer tlteft itjd tculicu wc j nog ei u cadeautje gwvcu i U wu htrblM lt evu gutnl paard en iww nieuwe lietaeo gehad 1 wan In bel dorp é n onlng waarop eeu blljd wae gvplakl met bet opntilirllt lUtte l raohonuug Hollander IH 1 ragonderri luient Voor bet veBHtcr van een andere woning Htund te leiea lo bet UuitHob i o flgenaar van dit bulB beett xii gedunmde de dagt dat Ik bier wan uitateitaad tegen niu gedragen tk voraoek dit taubi te OQlili u W takel luitenaoJ van hel l k buKaren iu betsellde gobuoht waar we dosuopMfbrifteti sagi u vertoonde uuhiIa hui de Nporeu van gowt rkogvin t r woh nauii lijk in den uaobt van Zaterdag op ïïondag iHin verwarring geweest uoder de i uit Hcbe oblateo Ub waobtcvi aagen een iroepenaldiH Ung nadensi die aij voor Uelgen lileldim Alarm werd g blaaeo on oeu uurg ivDcbt ontvtond in bet wilde Hcboti i de luanuen op etkaader en tom bet luiHvurHUtud wa opB lo t waren er eeoige K ondea I o nieuwe aaukouiende Duitsohe oidaleu worden verwijdfrd geboudeft van ben die rwdrt hy de Uaati etredun De versObetroi peti uanieiyk verkeenm in de meeBlngdat de l ultacberB in Belgtfl een overwiane de opmaraob aiaken waarby de onder ondent geniitaDd onboduldoad la 21J diereed stredctt Weten beter Zy bebbenlil dulseade gewonden gesien en bebbenhet luchten reedii gclaerd i Aan o Ko grenn befcben alch na de hevige gevecbteu der vorige week reeds verarbeidene Duitache dcwerteurs aan nueld y werpen hun geweer weg en kouHïi rieh aan de grens ove evcn Seder t oodagntorg D eotiter heelt dat veloi tt leurHtetling gebaard Toen toch kwam dtf ordt F aan unxe grraawacbt dat alleen de vretmtdc militairen die gewapei over 4e gratis komen moeten wordói gerang f t nDl en Zondagmiddag kwam aieh aan een obtt r poaieu ïoo n deaerteur die slja geweerhad wet eworpen melden Men endlifiH eenvoudig terug en eWe bew df redi n biervan Ken oogenbUk stood de nianteleiirgeafrld maar niet laag bedacht hijxioh Hij ging Ki gewPOT weder balen n kwam ten tweeden auüe aan onsagrencpoBt e Nederlawiache maanetjesluchten eeoH evea oatwa ettden den OultHTher en sonden hem do ir naar laa ttrleht é I I11 d t itMdw dtMttriKUi die xboorde U t bet £ j mf meul lufauttru uti Vl u vfrftftdu dat hij wet ziju n guut ui liad d l aanK3i aan deu toruiaauval bij L uik Ht4 n crd door U tieig plolM liitif wier een kruwvour van iuitraiiiinir genomen n vaa brt het le regiuwnt bltr itlictiu ongevti rr JU lOu ai lullL oauU ungcdiwrd Algemeen boort num dal d uilruMUug vau dtsB iJuitMeboB noidaM uitsivkeMl ta Iluo twtketelii Mjn U m twee laaal wo groot aie di vao don ed 4laud cb miidaat waar w eu mw U r daar zf tm aluminium ziJb Uij ttouuiuge U oepeiideeteo badden de l uitHcbers bij bun uilroatbig wk paotoflebi Hun griiMgroene unilorui in gloednieuw lil dllueeiite umtormeii dragun alti jaarMl vMi vervaardiging tifH waaruit uh Q OU kunnen opaiakeu dat allee er door l uitMsbland op wa gewH dit jaar dfu rijd tilt te lokken Uok b i ledergoed eu de tulgen der paarden ia spüntiTDieuw IVgt u dt D avond ging weder een groepje Nederbuubictie jounialislen de tiet I i n boofdofticier der cavalerie moest nauiHijk weten waar de naaMlbijzijode liron wttM en van de bevolking die bi m uu t v TH ond kon bij bet niet te weten kooien l fn Nederlander vertaalde de vraag CD et n der Jelgmcbe grnulwwoners weende bron die i bter op Nisderlandüch gi liied lag en de Nederlander zelde bei tot den liultiicher Ue Daautbijzijude bron ÏH daar ginds bij dat wlitiv buie Maar u kunt daar niet kom l n waaroui nietY wbb de verwonderde vraag Omdat de bron op Nederlandüch gebied ligt l e Duitsche oHlcier lachte eims witjes reed weg maar even daarna kwam de order t de NederlanderH weder uver de grenH moenten gaan iDtUHschen badden ze nog vernomen ilat h tuiddagfl nog dertig iielglacbe boeren waren gefusilleerd Hun lijken Isgen een vijltig meter verder AngDtvatiig ontzien de DuitHcbcrs onze rieiitr litelt en oui de greiiH goed te doen ofiderncbeldeu wjn lang het NederlandBcb grondgebied door onze overheid groote NederlandHcbe vlaggen geplaatnt Ook van de iorenf der grennidorp wappert de driekleur en is de etad Maastricht fie uien Irijna geen wielrijder of voorop ntiat een klfla Nedertandsoh vbiggetje Toi n we h avond weder in MooBtrlcht waren teruggf eerd hoorde men heel b de verte weder het gebulder van het g Kfhiit Kn in je tad heerechte de eigenaardige kalmte welke ohh reed s morfted wa tfp avallen Dulzcnde meoschen bewogen ilcb door de trati o aller geHprek waB da oorlog maar van opwin Hing wofi nletfi te iM speuren Vroog ging de etad ter ruste en toen den votgeiiden dag een nieuwe Augustus lag aan den hemel gloorde was er aog fleed het verwijderd geluid van het esehltt Maar in e stad bracht dit lilijdnellap en verhn gd xeidf de monschen h t i Lander Ite forten hij Luik zijn nog niet genomen J K M Ilrederode In Ooriogstijd Da trefksna van Ket modern geschut De yolnuiking der vuurwapenenheeft een heele liervonning dor krijgskunde met Kioh gevoerd Van nabijvecht men nooit en nimmer wordende soldaten ooit handgemeen Uit ontztïttende verre afstanden worden degeweren en kanonnen afgevuurd enhet spreekt vanzelf dat de trefkansmet den afstand afneemt In den Rusnisoh Japansohen oorlog heeft men opgemerkt dat ongeveer het 151stekanonschot den tegenstander doodelijkImft en dat pa het ÖOOate geweerschot zijn dool l ereikt Ken Italiaansche specialiteit Giorgio Moll berekendeonlangs deze cyfors uit gegevens vanden slag bij den Lintscho paa DeRussen hadden hier een stelling te verdedigen Door de eigenaardige liggingvan het operatioveld kwamen er vando Russen slechts 4415 man werkelijkin het gevecht terwijl de Japannersmet een overmacht van 35600 manaanrukten Op Russische zgde waren 54 stuks veldgeschut 10 mitrailleuses 5 machinegeweren en 77 stuks vestinggeschut aan het werk De Japanners hadden 48 mitrailleuses 17 stuksAcheepsgeschut en 198 stuks veldgeschut in den str d Bü de oude strüdwijze zou het Russisdie leger stelligabsoluut in de pan gehakt zijn Tochhadden de Russen slechts het betrekkelijk geringe verlies van 100 officieren en 1375 manschappen te betreuren terwyi de Japanners 133 officieren en 4071 manschappen op de doodenlijstschreven Hoeveel munitie hiervoor noodig waa gffweest ff e Russen spendeerden er aan 736185 kartetsen voor geweren en mitrailleuses 7780 schoten uit het vestiaggeaohnt en een onbekend aantal sahot n uit het veldgaachnt De Japan en venehotMi dau t mim 4 millioen kartet en voor geweren en mitrailleusm Verder gaven zg 40149 kanonschoten af waarvan 3749 granaten eo 36400 schrapoelU ten slotte 6100 achoten uit het scheepsgpschut By de Rassen bedroeg het verlies aan maanachappen 33 4 een zeer hoog percentage Minstens 18 o hiervan komt voor rekening van het artillerievuur en 82 is vermoord door geweer en mitraillenseschoten De Japanners die dus 2 j00O K G schoten uit hun kanonnen losten hadden dos 151 kanonschoten en 3300 mitrailleoseschoten noodig otn één vgand te dooden De treftans van bet Russische geschut was gunstiger Zij hadden gemiddeld slechts 10 4 kanonschoten of 204 geweer en mitraillenseschoten noodig om een tegenstander buiten gevecht te tellen Het oordeel van een mathematicus over den duur van don krijg De Fransche mathematicus Poincaré de broeder van President Poincaré heeft kort voor zgn dood den wereldoorlog voorspeld zooals zoovele anderen Poincaré ging aan het cgfeien en hij kwam tot het resultaat dat de duur der oorlogen voortdurend afneemt Ilij maakte van den duur der oorlogen gedurende do laatste vgftig jaar een diagram en teekonde het vermoedelijk verder verloop van de kromme Volgens de berekeningen van Poincaté zou de wereld oorlog wanneer die tusschen 1912 en 1918 uitbrak ongeveer 3V maand duren De schrandere mathematicus bedoelt hiermee dat 2 2 maand dan de gemiddelde duur van den oorlog is Natuurlijk kan door toevallige omstandigheden de oorlog langer of korter duren SlxxxxerLlarxd Nedorlandscho Werklooaheidsraad Op Dinsdag 11 Augustus jj had te s Gravenhage onder voorzitterschap van Prof Is P do Vooys een spoedvergadering plaats van den Nederladdscben Werkeloqelieidsraad i Federatie ter bestudeering e bidrordering v ü middelen tor voorkoming of beperking van werkeloosheid eo tot leniging van hare gevolgen op wolko vergadering allo bij don Raad aangesloten organisaties waren vertegenwoordigd De vergadering nam na ernstige beraadslaging waarbij ochter bleek dat over het beginsel geen verschil van gevoelen bestond hot volgende besluit De Nedorlandscho Werkeloosheidsraad van oordeel dat het tijdons de hoerschende crtsis van groot belang mom worden geacht dat dahestii nde W4 kei io lküidaKu6senatiQneWlo kunftWi ndorstciincn voraockt iWlogéering in overwoging to willen nomen a do miildelen te verstrekken teneinde deze k isson in staat te stellenden leden regelmatig nitkoering tegeven b de betrokken gemeentebesturente verzoeken gedurende de crisis opde nitkeeringen dezer kassen een toeslag te verleenen van 100 c voor de uitvoering van het sub a en b genoemde de noodï maatregelen te treffen in overleg met denWerkeloosheidsraad Aan den eenon kant werd er nadruk opgelegd dat dit besluit niet tot strekking heeft de bemoeiingen van het den vorigen dag opgerichte Nationale Comité in den weg te treden aan den andoren kant was men echt r van oordeel dat niet tengevolge van den to nwoordigon noodtoestand de hier te lande bestaande Ifern van werkelooaheidsvorzekering moest te loor gaan en de oenige waarborg daarvoor zon zijn het intact laten der bestaande organisaties op dat gebied ook in dezen crisistijd Werden deze in staat gesteld met hun uitkeeringen door te gaan dan zouden bovendien niet alloen het Nationaal Comité maar ook de plaatselijk opgerichte commissies van steun van de zorg voor een groot aantal gezinnen worden ontlast Met de bestaande werkloosheidskosaen worden niet alleen bedoeld de bg een gemeentelijk fonds aangesloten kaasen maar ook alle overige Algemeen was men van oordeel en de vertegenwoordigers van het Ned Verbond van Vakvereenigingen verklaarden dat van hunnent wege reeds al het mogelijk in deze richting wordt gedaan dat do Vakorganisatiea er zooveel mogelijk er voor moesten zorgen dat ook thans door hare leden de contribntiea worden betaald voonoover dit niet volkomen ondoenlijk moet worden geacht Door den voorzitter werd vervolgens medegedeeld dat de vereeniging van Nederlaiidache Arbeidsbeurzen alles in het wtrk stelt om de arbeidsbemiddeling zoo goed mogelyk te doen functioneeren Er is te s Onvenhage Nieuwe Uitleg 12 opgencln een centrale beurs voor buitengevoQ aanbiedingen en aanvragen op teti den en contact houdt met alle bestiaaade beurzen Ook de sinds kort opgerichte Boad voor Werkverschaffing is diligent lut beatunr vergadert a a Vrijdag l a einde te overwegen wat in deze omstandigheden op het gebied van werkverschafSlig kan worden gedaan N dat de voorzitter nog den steun der aangesloten vereenigingeo had mgeroepen voor t geval de Bond voor Werkverschaffing of de Vereenigiafi van Neder and9che Arbeidabourzea dien noodig zullen hebben werd de vergadering gesloten Drukkerg en verwante bedrijven Woensdag word in het AmoricanHotel te Amsterdam een vcgaderme gehouden van do gecombineerde besturen der vereenigingen Nederlandacha Bond van Boekdrukkerijen Ned Bood van Steèndrukkergen Ned Bond van Boekbinderapatroons Vereeniging vaa Nederlandsche Chemigrafiscfao Inrichtingen Nederlandsche Uitgeverabood Vereeniging van Noderland sche papiergroothandelaren en Nederlandaclw Bond van Handelaren in Grafiache Artikelen De vergadering stelde zich op het standpunt dat de verschillende bij da grafische industrien betrokken organisaties zooveel mogelijk gozamenl moeten optreden om de govaren der tegenwoordige crisis het hoofd te kunnen bieden Ook hier werd sterk de houding van sommige dobuteuren gelaakt die misbruik maken van den tegenwoordigen toestand door zonder redelijken grond alle betalingen t weigeren Kn verschillendo aanwezige industrieelen legden de verklaring of onder die omstandigheden wegens gebrek aan contanten genoodzaakt te zullen zijn binnenkort hun inrichtingen geheel te sluiten en hun talrijk personeel aan de werkeloosheid prijs te geven Staande de vergadering werd een commissie benoemd waarvoor door elk der aanweaige organisaties een harer bestuursleden werd aangewezen en waarvoor ook de veroeniging ter bevordering van do belangen dea Boekhandels uitgenoodigd zal orden eon lid aan te wijzon Deze commissie welke eveaUmI subcommissies in de verschÜbH provincies zal kunnen vprmea heeh onder meer tot opdracht de b haar door leden der verbonden organisaties aangebrachte gevallen van weigering van betaling te onderzoeken en zoo noodig met alle haar ton dienste staande middelen wauouder begrepen het gevon val pohlifiteit de onwillige debiteuren te bestiydsn i Onze officieren uit Albanië terug De uit Albanië hier te lande teruggekeerde officieren luitenantrgenoraal do Veer majoor Kroon en kapitein do Jong zyn achteroonvolgens door den Minister van Oorlog ontvangen Allo drie hebbon verzocht weder in Nederlandsohen krygsdionst te worden hep plaatst Nederland en Frankrijk Eene officioele nota van het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Parijs verklaart dat de Ilollandache R goering lang offioieelen weg opnieuw aan de Fransche regoermg heeft medegedoeld dat Nederland onzydi wil biyven en dat het voornemens n hai neutraliteit cè de krachtigste wgze te doen eorbWligen De nota voegt ér aan toe dat het Hollandaohe legen eene kracht van beteekenis is en dat zyne opleiding en inrichting allerbest zgn Postverkeer met Duitsohland Sedert eenige dagen meert aan it Rnnkade te Arnhem een motorboot der douona die do Nedorlandsoho vlag met de woorden Noderiandscho Poaterijen voert Het is do boot welke de Duitache post brengt Do toeetond ia na de opheffing van den treinenloop tusschen Emmerik en Arnhem aanvankelgk deze geweest dat het vervoer der post enkele dagen geheel stU lag Daarna werd éénma daags de post voor DnitschUnd door het posüiantoor Arnhem met een auto naar Emmerik gebracht o de post van Duitsohland naar Nederland daar afgehaald Doze autodieoat bleek weldra totaal onvoldoende en veel t duur Meer dan 10 i 15 zakken konden niet geladen worden Men h i vrije passage bg de WeateivoortaiA spoorbrug Maar de koaten va autovervoer waren hoog In Duitacnlond onUtond een opeenhooping vM honderderden postzakken die het niet verder brachten dan tot Keulen Sn IS naar de N Amh Ct mddt jg volgende regeling getroffen De postboot vertrekt dagelijks te 6 ar van Lobith komt te 7 15 teKm l orik aan vertrekt te 8 uur en komt tt 8 40 te Lobith en te 10 uur te Amlam deze post wordt nog verzonden den trein van 10 59 naar Utrecht imaterdam Rotterdam Den Haag f0 Van Arnhem vertrekt de boot U 13 45 aankomst Ixibith 3 45 aan aankomst Emmerik 5 5 vertrek Emmerik 530 aankomst Lobith te 6 u Van Lobith wordt te 6 45 de post per wagen naar Zevenaar gezonden en vandor met den trein van 9 22 naar Amhem om vervolgens op de nachttram der Ooatorstoomtram te gaan on te pl m 4 uur in den morgen te Utrecht te komen Spoorwegabonnement n Abonnementskaarten on kilometerboekjes Met hot oog op den criais bobben do Kedorlandsche Spoorwegmaatschappijen boslotep don geldigheidsduur van abonnomentakaarten welke bg kaar zgn of worden gedeponeerd to verlengen met ovon zoovele halve Baandi n als do kaart tijdens haren geUligheidaduur onder berusting van een dor moatschappgen zal zijn gebleven Voorts zullen kiloraeterbookjos welker geldigheidsduur op 31 Juli 1914 of lator eindigt tot nader bericht geldig blijven zoodat voor deze do volle waarborgsom zal worden vergoed terwgl ook ongebruikte kilometers in nieuwe kilometerboekjes kunen worden overgeschreven Ook kilomotorkaarton blijven voorloopig geldig H van Kol De heer H van Kol zal naar HotVolk vernoemt pogen ten spoedigsteuit Japan via San Francisco door do Voreenigde Staten on vordor por stoomschip uit New Vork weer in ons land terug to komen Hg vertrekt overluorgeu uit Japan N R Ct Tec wyp ing Daorrde afdeeling Arnhem vim tipi a i Nederl Barbier ttKappewbond ia het Iwsluit genomen om gozien do heorsdhendo werkloosheid on haar gevolgen de klanten die werkolooH zijn voor half tarief te bedtenen Van Noorwegen naar Nederland via Engeland Nadat aanvankelijk door de directie van Bergen Dampakib Selscab aan de loiders van drie Nedorlandscho Jbisgezelschappen wel e zich in Noorwegen op een pleizierrein bevonden WU8 metlngAdftMd ófMer winrl hopd dat de BtaniWthwot IHs it Rottör ijffi zou kömoiï om KtXsvÓh êe Netlèrlanders naar Rotterdam over to brengen was werkotgk Zaterdagmiddag te twee uur de boot voor hot vertrek gereed en zette deze koors naar Stavanger De drie reisgezelschappen waren dat van den A N W B met 40 ledon van LisBone met 16 en van de Neder landsche reisveroeniging met 10 leden Te Stavanger kwam echter een groote stoornis in de reis doordat do kapitein bericht had gekregen dat do weg naar Rotterdam onveilig was en hij de passagiers alleen nam Newcastle mocht brengen hij deelde dit den leden mede en deze deden dit aan de ledon der gozolsohappen hetgeen groote consternatie verwekte Een viertal gaf de voorkeur er aan te Stavanger te blijven daar de kapitein ook de reis naar Newcastle niet vertrouwde en hij Toor het welslagen van die reis ook niet kon instaan Te Newcastle kwam een Engelscho loods aan boord en deze bracht hot schip naar West Uartlepool vaar men moest landen omdat de Iris niet verder ging en naar Bergen terag keerde om aldaar te worden opgelegd Van Hartelepool ging het nu verder per trein naar loonden on nadat een leel van de gezelschappen in hotels en andere in het Victoria station den nacht had doorgebracht Dinsdag via Folkestone naar Vlissingen waar men Onder t zingen van t Wflhelmus de haven binneni oer blüde weer veilig op Nederlandschen bodem te zijn aan ïêkomon De reizigers warton vol lof over do wolwillondheid der Engclsche bevolking die zich trouwens tegenover personen van andere nationaliteiten Ook welwillend gedroeg In de NoordWe ontmoette de Iris slechts een onderzeeër maat mèt de mailboot der Zeeland passeerde men tal van Engel tehe oorlogsschepen in het Kanaal Qemengde Berichten De goud auto s Door de N R Crt ontleenen wij n de Nordd AUg Ztg Aan de geheeie Pruisische grens van Myslowitaj tot Memel toe had men onzen militairen opgedragen streng te letten op alle auto s en dadelijk te schieten als se niet voldeden aan het bevel om halt te houden Men had ook over de wegen dikke ijzeren kotting Mi gespannon en er eggen neergelegd mot de punten naar boven gericht in welke de vijand wel moeet terechtkomen ia geval hij niet voor de schildwachten balt hield Door do oplettendheid van onze troepen en van do bevolking is het gelakt drie goud auto s te snappen de eerste bn Hohenlinde en twee bij Sohrau en Éybnik In Hohenlinde botste de auto togen een diehtlaten epoorweghek dat vernield werd De vier personen die in den wagen zaten werden gevan n genomen en men legde b log op een groote som geld In Sohrau werden twee goud auto s door de burgerwacht aldaar aangehouden Een ooggetuige vertelt dienaangaande Wij hadden in dim nacht van Maandag op Dinsdag uit Rybnik een telegram ontvangen dat meldde dat vijf anto s onze gemeente in razende snelheid zouden passeergn De burgerwacht die ongeveer 25 man sterk ia werd belast met de aanhouding en zoo noodig beschieting van de wagens Zij bezette terstond de hoofdwegen Na lang wachten kwam eindelijk een auto op den grooten weg van Sohrau naar Maczeikowitsj aangereden Daar de chauffeur niet stil hield schnot men op de wagen De chauffeur werd gewond en de auto stortte van een hoogte van 4 M in de diepte Toen men do andere inzittenden onder de overblijfselen vandaan haalde waren zij dood Spoedig daarop kwam met angstwekkendon vaart een tweede auto aan Toen die eveneens na waarschuwing niet wilde stoppen schoten de onzen ook en een van de personen werd zwaar gewond waarna de wagen stopte zoodat de anderan in hechtenis konden genomen worden Meer auto s zijn er niot gekomen Uit de verte schijnen de bestuurders getUBtt t bebben dfit hak met hf n voorjjiangw ui goadlfwaï afgeloopfn on iotk ïnkhmi s MnandaMn w genomen In de twee auto s die in beslag genomen werden vond men een groote som goud Ook in Rosenberg heeft men op een auto geschoten maar zonder sucx s Zfj is nog kunnen ontsnappen De Dpukkerij l Markt 31 imert spoedig I tot noi mkle priizeii alle dpukwerken oor daa handcl m oor imHIoulier gabrulh Stadsnieuws GOUDA 14 Augustus Steun aan Noodlijdenden door de Mobiliaatie Hot Bestuur der afdeeling Gouda van den Volksbond tegen Drankmisbniik heeft besloten een bedrag van f SX uit do afdeelingskfts af te staan aan het Comité tot steun aan noodlijdenden door de Mobilisatie Gemeentelijke arbeidsbeurs Het bratuur van de gemeentelijke arbeidsbeurs geeft per advertentie in dit blad kennis dat de arbeidsbeurs tot nadere aankondiging geopend zal zijn eiken werkdag van s iorgons 9 12 en s namiddags van 2 4 uur en bovendien des Maandags en Donderda avonds van 7 8 a uur Liefdadigheidsconcert Militaire kapel Naar wij vernemen zal Zondagavond in den tmn der Sociëteit Ons Genoegen een liefdadigheidsconcert worden gegeven door bet Militair Muziekkorps kapelmeester de boet Elzenaar Dit concert zal toegankelijk zijn voor leden en niet leden der sociëteit tegen betaling van den toegangsprijs zooals die voor do niot gratia concerten is vastgesteld terwijl ook toegang zullen hebben de officieren die als leden zullen worden besohoawd en de militairen beneden den rang van offi iltj iv iUei Dn U t f ik 0 hvi ittattou tteert vertcbKidem Uortturyksctn vluclju liB o du prschrikkHi k e vorUolen deden u rr wai hun lamdgt HOOti vu df l iul ulwr U IfrutUH l uu Ml n oodfrviDd D tttiltvet op van itmuw oTtfritpKnuiag hIou A tn zu luft hua vrouwtiu in tH rmotlofxü u T HUdi l naar Vlodrop KOudon goon Ami wd ol tl in ItoilUHl louddo blgv o Aii t M m luiitd Aaui nlaffi veUtg vmt lifti wa Ik antwoordde natuurlik Ja lU dat de ofttlgr conditie wa dat itiaUi vreetudflinjf b otoot oiot ten tijn iu bun und rliuiui uvoorai o daar sou biH uiui aau iiumke rtin Üeld hadden itij f aovg by Kich Tc Roermond v Tirukki n W locbtHingcu uar L niw ilaud Hun wt uuid ill mtuKtleod Tw f huunt r kiniit r u tiirvtai van ontb rlng in dm trwiu ij ui pt nltv do li jw ol te geven i n titr lKiti4 flKiuHea au liu Mtoüon 1 lugtTidit alM lofAuchlMOord UU jeugdige j a uwn eu bet rtoi uii d u gogui dfln ImrgiTMund uitt wltttMi band om dtin arui l fbtM tt Eioti gorormd tot ven coiniU van bijrttand dat d vluchlultatCf van voedael V iMirxiL t 1 ea diT hMrra iel mg dol du lio o lli id vorsiloadi u eotwarim klaaglijk IX Velen siju rwoud Uaoroiu Kijur mg ptft giuflttTs tot Vlodrop mode g Kttou t f vertrukkiMideu hingen uit dv ra iiK u di r eoupé s Zij wum enthouHio aa dankttaarbt ld voor de hulp der Hollander Hoera m voor de Koniugin wuerkbmkcn K a baukter aülionalr Itt te Uoerluoiid nciitergebtvveu oui te wachtw op ijii vrouw eu u r kiüderen Hg verteldf dat hlJ op bet oogenbltk idechtA vier f ranch up zak bad maar dat hij aU de uorjog voorbg wat i naar lioeriuuud wou tl rugkeiTou uiii daar eeu griMt v at t gc u icr ituloonlug van allo wehladwi iloor de iK volkmg iHiwHsen l ol midden der vorige week xgn Uier iiug ioveni4iiiiddtIfu uaor Ouimciiland vor u rd liwldzokulijk eieren di bevolking iioeti ziub daar otibter t4 Hi ventte un mt Ix iioon liezu toeKtonu wr tul het vtr leden 1 u iteerlun aangekomen utoo t Ik cou taiwreu hoewel dlehi in du nabijheid Muarde duwi zgu tcepier zwaait au out üi Uiug ilai ur xaiU vau ln laugi ielliug itieln U uierkeu Vlet loeu ik mg eelittT i uiieu Uu kom der gtuuwDW begai lougM bet t viiit upml dat nu auor rugeu nm iiiiHldiTigL igu dour tiet koreulond guirokIvuii Igkl tULU üviale juj vu gullwikeerd uuur Ue up tfulgeo alHtaud au elkmider geli ou uigiiarbii iei Hkuloute kfintji ik uUftfWtom KaraitiiriaÜKke Uleréoltm tm etmtUf lliux Vin Üeii Otwt ur Hci K iiud K t odftul livkreUif 9vu t wU ul iiiSchmig dat de toaute woerpUuhilgeu opfjerueptu waren om twattll uur a u üet FtUiiiou lü icgu vanwaar zij leoiuieu woflen JA ta é areu vol Muüek w H rkluuk Ul uiauiioQ tuei Hchorru itum cbrouw ueii buu liederfu Vrouwen m ktudeleu iJie blrakte aliuuu zuudeu kiju tiloudeu tnii uü CU éMn t ü x$ab KUf iw fai bwoeld toO mt lOttUle vlif dot b tM itf4od vuiii Tl fUl fllrli LuUUf U tti bltirtalMU L i ze liwl e it ii uuibaujj c t4it t luiitiu in liiiu nu ió uaie litudrNaar V adurlaiubub gulirfilli Mii rde H u vvt t hun hoeden uu uui ktau leu tti trekkeu had de kaotulelu de Uu u urgküche vt uilgt itloki U Hwleu U iMoall uur iogifu wg hen oankuiuen in optuctii vuorup du tJuHtuiiriJkHche vlag vtaarup de wuthouder ml llJdfUM uuti genprek dal ik HifokH xal wwrgvViiU oè Uedet lde dat oumuldullgk maolreguleu xgu Ifuuümeu met bet oog up ouze lieHliiitt ni UtraJiteit Tutui cbroeuwduu de luaunuQ tiiel meer Uüveu i vlag iMd mun aau da xloki ou zwart linl buvutttigd iJe üuiiu pU gwaHalH tijkolaiie Nu trlld u door d grtiz liu ht vau dreuatlgt U molrvgeu die ooervid Ui den modder bun l d rea o drwvlge wiJM alH itiu doodmgang l u nUtei giug gfni H u cwaart t u eeu i iocuïonj cho vrouw Mei inm dot k om hul boofd bleul aobter iu dtt op het Htatiouiplela uitkomende Mtraot Auh raeln niouu tuein geliebter o mubi gaUtibtor KiJwrong de boodttn Na d M avoudM bet loiJnuriHiidMrHkwartier Uhebben bowwld begolX ik mlJ noor bet iunlrtim vau het plual iie waar nu tiieer leveudtgb ld wat dau blA tuiiu kom t mei dm trein l e aatuptiK h richting Valkenburg bracht II die getracht baddm bet af iild U beruiken en hH gfrucht glug dat do ÜuilHOheni vulo vurliextiu badd BQ geledou J oar kwam twn dokter vertuUon hoe bij giitim liod dat in du osbyheld voo VWé DuitMcheri over de Majui wafeogetrai t ii i u ielken leu colonne van füüü man du tielgen gHnadtffd wfu werden dcv doi r de Belgen ouder vuur gun pmco aoodu on de lieele ooItHUie niet meer doo i i liian overbtevm Nadat te Ueerlnn timorgeDw rwdjt een automobiel met drie gi wondu ii was aangekout D kwam nu ztik ren voertuig met 4 zwaar gpkwet tett binaen waarvan cea pf n kogé iu d m bulk een oudere een in het ècbkrboofd bod gekj eo en van een denk du lip vaneen ereten OB ds loven voorkook verbrijsseld wa in hot horipiloal werden zij ontvfti en waar do doktoren vu Leent en I Juiilings onmld rielliik tot bQBDfm noodz akelig verrtcbtlnKen overgingen Die m t een kogfti In üeti buik werd nadat h t na behaudellng op de naai woh gebracl door de aanwezige prb Ht TH voortilei i van bet II 8 creuient Jndw de aau ptkmiwneu waa ook n kapitein wlfa lieidi band n door granaten doornchoten ware Nog voH Ik df houd vau den gewonde die oaOMl den cbaaflettr lat m nog spreken kon Sind Sie iiehr verletxt vroeg ik Wie gebl T f en toen kwam er dro vlg uit J wte weg Mute eg IV uion vlei terug in h t kuuen oiJQ Idlk zei dat het b lag e d in gedaebie aan aijn o voorbUgtng hg luifiterde wog weg I en auder was teer Hprooksaoui Het wat beai aU uit bet boofd te praten dal ItetgH de neutraliteit getiehonden had Toen de Duibwher aaa de grenx lag bad men de mraten door ouigvbotiwen bouuren vemperd Het was dui voor deien l ull eherheel gewoon dot hU xich alechtri te verlixuien bad on toogelaien te worden Hij gal wn verkhu ng voor de verhitluring waarmede de e rHle dagen de Im Skit volgt Brm EHLlJKK STANIK REEUWIJK ÏKIW REN Jansje ouden A Burger en J van den Heuvel Elisabeth AVilholmin oudermi M Vergwren U W van Doom WUlem ouders M Oostromen 1 f Dtjkamim Wilhelmina ouders I van Hanswyk en H A van Urouningen Cornelia Oeortniido ouder J van der Ijoe on K van der hinden Johanna onden H Bont en J M Bouefaas ömUWl J lï vaa dor Hpiegel n F de Ijinge Telegrafisch Weerbericht van het Koninklyk Motoriolonisoh Instituut te DE RILDT Hoogste barometerstonil 7 i7 0 te Cbristiansund laagste stand 757 7 te Memel Vorwochting tot den volgondon dag Zwakke tot matige Nrwirdetyke tot Oostel ko wind licht tot half Ix wolkl droog woer in hot Zuid Westen in bot Noord Oosten gedeeltelijk bewolkt met weinig of geon regen zelfde tempe kb4 tmi if itfijji wurti Laatöte J Jenoluci De t uita be opperbevel bobber BUUSaEL 14 Aug Naar do XXi Si le en Ï 0 Peuplo vernomen aoti d Doitsch opperljevolhebber generaal von l mmi h in het Militair luiKpitaul te Lm r Bün overleden EenMnder bericht moldt datOnnó raal von Emmich zelfmoord zon bebl en gepleegd Of dttb berioh jttkt ia nl dionon bo worden alS wnaht iR d ÏOt Crt wDuiiiohn f fl an 1 BRUÖHEL 14 Aug ï al y DIpM werden lï Duitscho vlieginwhinoa boHohoten Van do drio vliegeniorH worden twet gedood tn oon dordo zwaar gewond gevangen gonnnion Duitscho vliegers op Hollandsohon bodem aCHIERMONNIKOOa 14 Aug Tweo DuitRchê Marine fiflicioron lio bedenmorgen to Borkntn waroii opgestegen mnoston wegons oon di fiTt aan de inofihino oen nnodUiKliiig maken op bet strand van Scbx monnikoo Do oflioieren werden ontwapnad n nonr het dorp overgebraclit Htoomichip getonken j TIUF 4T 14 Aug Hot OosUmrijkM ii stoomschip Inutscb dat op weg was naar TriÖst is geisonkcn Tot gistoronavnnd unr waron Ü personen gereti 20 lijkoii wuroii go borgon PARUS 14 Aug Officieel lictoren heeft geen enkol gi vfwïht van beteekenis plants g ihtid alloon oenigf schonnutsolingen aan do voorpotiti n en mot patrouilles De Franschon dwlon oon krarhtigon togonnunval op den vijand die bij Cbambry oon groot aauUil dtmdon ti gewonden mofvt ochierlnton Turkye noutraal PARIJS 14 Ang lx Petit Pftn ion vet neemt uit Konntantinorml dat door do porto volstrekte onaudigheid zal worden betr oht Een nobele éahA DEN HAAÜ 1i Atig Het Nationaal Comitf tot huldiging van dto nugerlacbtenis van Majoor Thomson intving een sohrijvon van Mevr de Wed Thomson te Oroningon waarin zij er op aandringt om hot gold bijoongobraeht voor liH Ktichtnn van een monumenf voor majoor Thomson af te dragen aan het Nod Roode Kruis