Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1914

f o 12553 Zaterdag 15 Augustus 1914 53e Jaargang mMM WKilVT fcTi© a ws © Ml d v©rt©zi ti©TDlsuci voor O o o d SL © an Oa=ci tr©lc©xu ftT Sir Vliirit rlr VerstJhijiit da lijkH PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 45 Idem franco per post I 5Ü Mei Gelllu itreenl Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonneniouten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 by onïc Agenten den Bo kl ndrl eti de Postkanturen behalve Zon en Feesttlagen i Telefoon latere 82 Dit nuinmer bestaat uit twee T ïïitgeTew A BRDIlMAy EK ZOON de oorlog deed ontbranden en dat nog wel nadat 30 Juni Frankrijk had verklaard dat de vrede nooit zoo goed verzekerd was ats to i 7 Augustus dus 3 waken na de oorlogBverklarinf kwam de tjgding van het eerste belangrijke treffen nl bij Worth tevens de eerste Fransche nederlaag die weldra door meerdere fevolgd werd o a 18 Augustus die ie big Gravelotte Benchten van 4 September melden eindelijk den slag bg Sedan en den val van Napoleon III Met dezen slag is het lot van Frankrijk feitelijk beslist daar ook een ander belangrijk deel van het Fransche leger onder Bazajne te Metz tot werreloosheid gedwongen wordt Toch wordt de strijd hardnekkig voortgezet de onverschilligheid van de plattelandsbevolking en de demoralisatie van het leger maken den tegenstand echter hopeloos Omstreeks 20 September verschijnt het Duitaohe leger van Parijs en begint het langdarig beleg dat einde Januari eindigt met de capitulatie van de stad Nu volgen de onderhandelingen over den vrede die 27 Februari te Versailles tot stand komt op de volgende voorwaarden V De üjlzas zonder Betfort en Doitsch Lotharingen worden door rfrankruk afgestaan Frankrijk beUalt een oorlogssöh ttii van 5 milliard 3 E n gedeelte van Frankryk zal bezet blijven tot dit bedrag is afbetaald Wat de gevolgen van het uitbreken van den oorlog van de niet direct betrokken staten in t by onder van ona land aangaat blijkt uit alles dat die bij lange na niet zoo ingr pend waren als die van den tegenwoordigen oorlog waaraan bijna geheel Europa deelneemt Van een algeheelo ontwrichting van den economischen toestand waarvoor wij nu staan was toen geen sprake Wel vinden wij een bericht overgenomen uit The Economist waarin de waarde vermindering der effecten in de eerste dagen na het uitbreken van den ooriog becijferd wordt op £ 100 000 000 maar het feit dat die waarde vermindering te becijferen was wiJst er reeds op dat men toen noodinaatregelen als het sluiten der beurzen niet noodig achtte Ook berichten uit Gouda en Omstreken makei iel mel ng van den invloed van den oorlog marktprijzen van vele artikelen maar ofer het algem £ gaat hetdageliiksch leven toch A gevoae gang Van uitatel van opMbare vnlroopinffm van trekkingen van de staatslotery en van vermokelyklieden zooals wij nn beleven was geen sprake In het zelfde nnmmar waarin de handhaving van mBe neutraliteit breedvoerig wordt besroken wenecht de Redactie van de Gondsche Courant hare lezers een ple2ierige kennis en raadt een bezoek aan Dr Felderman H Gorillafamilie aan Niet met onverdeelde instemming echter zooals tJïtjkt uit enkele ingezonden stukken uit die dagen waarin op intooming van de kermispret wordt aangedrongen Voor de handhaving van nzo neutraliteit zat men toen ook niet atll al ging men dan ook niet over tot een algemeene mobilisatiexooals thans De genomen maatregelen l aalden zich tot het oproopen van 4 lichtingen der militie en het onder de wapenen nouden van een 5e een verbod van uitvoer van paarden en een aanvrage van 4 millioen voor de buitengewone uitgavep De voorstellen wwden 22 Juli met algemeene stonuiwn aangenomen Over militaire maatregelen vinden w overigens weinig vermeld daar evenals thans verboom woa daaromtrent znededMlingeo doeii In het nummer van 17 Juh 1870 vinden wij het zonderHnge bericht als zou de koning van Pruisen ons 40 000 man heb en aangeboden om onze grenzen te bewaken voor welk aanbod naar de Redactie meent met erkenning van de welwillende bed 6ling bedankt was Het welfde nummer maakt ervan melding dat door de Fransche regeering aan het Belgischtf gouvernement do toestemming voor doortocht van troepea was gevraagd on door Bolgiö geweigerd £ ezelfde vraag dus die nu door Duitschland aan België is gestold doch thans met zulke noodlottige gevolgen voor dit land Zyn op het oogenblik vrywel alle Nederianders het er over eens dat wg onze onzydigheid moeten bewaren en ons onthouden van sympathie betuigingen ten gunste van een der oorlogvoerende part jon in 1H70 was hoewel de regeering onze strikte neutraliteit handhaafde dit besef niet tot alle landgenooten doorgedrongen Zoo lezen wij in het hoofdartikel van oua nummer van 7 Augustus 1870 dat het dagblad bet Nooraan en de hoog klaar dan iR i870 16 Juli was de oorlog verklaard 24 Juli wor melding gemqtakt van een byeoukomst van het hoofd comitó van het Roode Kruis waar ngn poord werd tot het oprichten van plaatseiyke comité s 29 Juli vindoQ wy do oprichting van zulk een comité te Boskoop vermeld lU Juli wordt tot oprichting van zulk een comité te Gouda besloten U Augustus vinden wy melding gemaakt van de byeenkomst waarin het tieatutir van het oomité gekozen word Wy vinden daarby oe aanteokening Omtrent do oprichting van een dames couiit j was nog niet veel goeds mede te deelen Men vorgeiyke hiermede eens wat nu mot name door de Goudache dames verricht is Omtrent de ideefin die men van hét Roode Kruis had vinden wy do zonderlingste verhalen Zoo werd uit l iden goraold dat men do RoodoKruisvlag vtK r de l ruissisobe vlag of wel voor een soort Geazenvlag had aangezien Elders vindon wy vermeld dat velen bwiwaar mnakten om tot hot Roode kruisUwtotredou omdat ztj van moening waren dat gouvernementen die oonog voeren zolf voor hun gekwetsten moeten aorgon Mentchea dfe ten strtjde gaan weten vooruit waaman zy zich blootstellen en moeten dus de gevolgen hunner dwaaNheid dragen on het lenigen hunner rampen bestendigt don vloek des oorlogs zeiden zy volgens do Red van de Goudaofae Crt Wy gelooven niet dat op het oogenblik nog iemand die meening is toegedaan en behoeven dus niet als onze voorgangers verscheidene kolommen aan hare bestryding te wyden Ook hierin is dus vooruitgang Ie constateoren Maar overigens Evenals nu spraken in 1H70 de blailen hun afschuw tilt over den oorlog nn evennis m 1870 staan wH nn voor een Kuropceachen oorlog die alle vorige in bloodiftlieid zal overtreffen Eerste Blad Bekendmaking D BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van de ingezeC nen t door hem is ontvangen een schrijven van den heer OommisBaris der Koningin in Zuid HoUand waarbg bij m edeeltng doet dat de heeren Ministors van Binnenlandsche Zaken en Oorlog onder de aandacht der ingezetenen wensohen te brengen de bepalingen omtrent de handhaving der onzijdigheid van ons land en welk schrijven tevens inhondt wenken en aanbevelingen voor het geval dat onze onzijdigheid mocht wordengesch nien met name wanneer troepen der oorlogvoereAdoD wederrechtelijk Nederland s grondgebied mochten binnendringen De mhoud van bedoeld schrgven is Donderdag j I reeds in dit blad geIpubiiceerd GOUDA 14 Angustas 1914 De Burgemeester van Gouda I ft L MARTENS iln 1870 1871 Nu bijna geheel Europa in oorlogsestand verkeert hebben wij er onze jaargangen 1870 71 eens op nageilagen om na te gaan hoe de geBurtenissen van dien laateten grooten luropeeschen oorlog zich in ons blad fspiogelden iets wat onze lezers mo lijk wel zal intorefiseeren Onmiddellijke aanleiding tot den iwriog was de kwestie van do troonBpvolgipg in Spanje n l Frankryks verzet tegen de candidatuur van Prins Leopold van Hohenzollern van den aanBohen troon Peze trok zich èhter 15 Jóli zelf terug Frankrgk Jttelde t n aan den Pmisischen Ko ig de eischvdat hij ook later nooit j n toestemming zou geven aan den IJlrins van Ilohonzollorn om den troon tmn Spanje te aanvaarden Deze eisch f rerd door den koning van Pruisen eeniggzins brulike wijze van de mA gewezen Hierop volgde 16 Juli de oorlogsTklaring door Frankrijk Ook hier I een kwestie betreffende een dor linere mogendheden die plotseling FEVILLETOX morgen roedfl wet rmalon gndacht had Achier hom kwam de oude aan ïa hinnfn mijnheor von Turnfeis ga Ijinaoa vervolgde de oude mei haar Ki woDo drukte in npreken on geltanm Zeer vricntloli van u mijnheer von Thurolulë dat u ons niet vergetan hooft t efj zal ook wel hlij kIJq dat zo onum redder ian giater avond terugziet oietttaar Eefjt Maar Kefja waa nog niet gonocg van Iiaar vorraMwing iH komen om te kunnen fiDtwoorden Hlrfhts weinige oogenblikkm geleden dacht zij nog aan d n man die daar voor haar Btond on vroeg zich af of zij heAi n wel ooit in haar leven 20 terugzien f n daar stond nu die adellijke persoonliikheid voor haar en zij moest de oog Dflcrslaaji voor don hllk ult zijndonkere oogev Mejuffrouw U gon zij ik moot u zoowol als jw mama versdioiming vragen dat ik hot gewaagd bel u etm Ix roek Ie hrongoR Maar natuurlik wilde ik gaarne vornomeh of het ongeval van giatoron geen chad li o gevolgen voor de damen beeft gebad Ke fje wilde W rop antwoorden maar de spraakzame oude liet baar niet aan het woud H N eom toch plaats mijnheer von Hnafole zeido op de nota wijzende peem toch ptaatf Of u nog oen vorontRchtildlging noodlg had ala zoo n net hoor tift do ad zuflto gf nge lieden hui on in WHhring komt opzoHcen IbH uw verlfrf ImI aam t en atod en nam plaat tegunovi liij Itet raam za Iji hoe vr ondolffli van u tuffhoor oii ThumtolH dat u naar onzen wel land komt vemoDM n vervulgde do oude Ik wat hevig vornchrlkl on don gohecti ii avond zag ik de kopiH u van dn paarden voor me maar au venniod rt dal ai on er blijft Diala ovor van het gehoolo voorval dan de daakbaarheid die WO onzen redder schuldig zijn Me waar I efjo Maar waarom zeg jtj heeiemaal nii lfl Wol u taat mij ntot aan hot woordkomen gaf Iofjo lachond ten antwoord 4 Ik dank u ook wel voor de aangonamo Verrawting an uw hu oek Waw hrt werkeli e t verroHBlngvoor u Had ii mijn iieiof k niet vir wacht Zij flohudde hot hooH Zulke eenvoudige Heden al wlRwi ze leven nog lang in de herln nag aan hetgeen onn giMttTon 1p ovorkom fi ii aan al hot jiehoono dat wij gezien on gehoord heijtw n Maar dat iK teekeat nioHMTidal voo oon voornaam hoer die vaa het o e vermaak naar het andere niell on die den volgonden dag zoo n klein avontuur vergoU n hf ff waar wij nog laag aan donkon Maar mijn komst hiea is toch zeker wol hel fiewijf dat Ik üoo kleinavontuur niet vergeet ir heeft gHi wij K nr u dankbaar voor ffA YMy dfe tttar werk wwroïfraü hot molnijc dat antwoordde I efje Maar voor den middag heeft hij boKighnlen Ik wo i liet oeiin waar ali twcrotarb van wn hooggofiiaatKt amMousar geloot Ik Moeder lieefl wel gtijijk bij WWI OOn Ihh IJo lU hizInnig maar hij in zoo goo lvannAril dat uion niet roelit khik ugi bom kan wordm l ari Im u z ker wel veol alli ott juffrouw flofje Zoo mag Ik u ImiuerM welrtooHHwV l knikte on lachlf hem vriendelijk too Zeker tien Ik vwjI alloen antwoord fe zij toon maar geloof daarom nW dat tk mij verveel Ik heb gelukkig oo goed humeur 4 n ik nIoI Jtolaniy In all vtf kleinigheden dio voor onderen Rh t tet eduid n beblien do hlonmeo hlor aan betvenster die ik egiöl mijn vogeltje dal ik verzorg Kill toch Ilanixjo Wat maaktdat heeitt een leven al hij hoort nprel on mijn naard werk i ren goed iKw k e i dan eenx ullkijkén op Hiraat hol f aimm genomen nog niot voel rifciar Ék heb loeb Iwilgbeld en k denk dal men loeh wel eeo redit voomanie dame rooet Vezen om Ich Ie fcunnon vervelen f n dan loven wij ook niet zoo van de wereld afgeiilol ïi dat ik me eonxaam kan gevoelen We komt het zelden voor dnt we naar de bpei goitn ik had gititor lat genoegen omdat ik pw kort goiedi larlg wa Wat h Ik mij do oogen ultgoVokenl im I s © © M n kan nint tang Ii6os op bn MK mompelde de oudo Omdat liij iH n ge do inborst hcctt tóe Kofjc MfUcrtijd zal iiij wel ÏBÖg vordcn Ja jong volle Irokt altijd partij w urkaar Kom ik moet naar U Zal ik u holpen mowler r ank je kind Blijf maar aan v rfc I it zf gmde ging de oodf naar kntkftn was wtHïF alleen en weer zwierJj baar drooioerigo blikkca in hot rond b t een naar hot ander Konder ergen tpunl te vinden llibigr oogenblikkai lator werd Eefje ar droouMTijon gestoord door eoi 4ie haar eerwt vreemd in do oom omar die haar in Kot volgende Wflt zoo hci end voorkwam alsof 1 reed dikwijls gohoörd had U r wangen weidden jfjoeiend rood I deur open ging eii de man op i BBpeI Blond aan wlen Kij dezen Ad verten tiëfi Voer de Militairen Het Dusei Comitii dst dezer dagen Tsn vele Uoadsche Daineii gozelichapospi len en bedragen daarvofjr mf cht ontvangen voor de hier in ii mizoen liKgeniU militairen betaigt hiermede sijn bijoonderen dank aan allen die op zoo welwillende wijze hebben mwlegewerkt het leven van den loldaat hier te veraangenamen Daar het aantal ontvangen ipelen voldoende waa ia het ontvangen bedrag ter beechikking geateld van de officieren om dit aan te wenden tan behoeve van de militairen die dit van nooda hebben HET COMITÉ Bioscoop Salon Goa da Voo ruit Nieuw Pracht ProKramma met do hooMfilm De dankbaarheid V d indiaahsclie I Spannend drama in 2 acten alt het Wilde Wexten met vele interenante tafereelen I Twee partgen Kominoh De opstand te Durazzo ActutM l At men om 10 uur thuis moet zyn Oomodin m mm iseg viM ten De vollianiing van PoUcarp Hnmor Het dal van de Arve Natunr Robinet diauffeur Komiaoh Het Qoud en Zilver werden op do Tentoonstelling t Oatende Londen Atnttordam Par ien de LAXER1U Hj1 KN von Apotheker HUOU bekroond I nja pnrdooHJe 25 on 50 cent 12 Verkrygbaar te Uouda by ANTON fX 0P8 F WOLKF Co teHotUrdam by E VAN SANTEN KOLÏV Korte Hoofdateeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant ëletéi tueef HT Dexe idvertFiiiei koslci siMkte kij TooruitkeKliig 1 6 regeli f 0 35 voor elke regel meer 6 oenti Opgaaf nitflnitend aan het Borean Brokkenhuis Damea I Wilt U by het opruimen in dezen tyd a v p denken om het BroIckenliHis S ndt ülnohtii bericht aan een der Commiiisioloden of per Tol n 178 en ifitis beambte zal haten wat U wilt tniwen ilt taiii De Oommiuie QOL Voor I V DANTZIG Vioe Voor B D QR00TEND0R8T Pen w Stooinbooi Maatschap MJ SS De Volharding 99 Dienstregeling GOÜDA LEIDEN v v Zondag 16 Aug 60UDALEIDEN v n 7 8 30 II n m 2 30 5 30 LKIDENOOUDA v n 7 9 30 12 n m 4 45 Beleefd verzoeken nrQ de dames nu reeds zooveel mogciqk de NAJAARS en WINTERCOSTUMES te besMlen of te laten modemiseeren om werkeloosheid van ons Atelier = personeel te voorkomen = Voor dat doei zQn wij nu ook gaarne bereid van ons gewoon steisei af te wQken en COSTUMES ROKKEN BLOUSES KINDEiyURKEN etc zoo voordeciig mogelijk te nukcn zonder bijievering van Stoflen Zijde enz gez V DJurrziG NOOatTWUIT II iMjlieb 2 I P iipel II mmde fork USD Onbetwistbaar liet beste en goedkoopste motorrijwiel l¥earw il Rijwielen zijl sni iiirlijli II liig il prjji ADR PE GHOOT Kleiweg 79 GOUDA IMPORTEURS OEBR SIEBOL Am t rdnm Prjjuoonranten grnlln tt tf ifetifaai M M H Hpftciaal mlrm voor Ie bennodigde ToekAnhohoof ten volf onii moflel Ier Hchnol toggtapspy ii sÊsssssssssH Het Aet oog op bet aanstaande iitodiojaa aan do Rijk H H School het lymnafliiim en de Handelscursus neonl ik beleefdelijk de vrijheid mij te bevolen voor de levering van de beiVoodigdoHtndiebookon Atlassen Bto I ez zullen zooveel mogelijk bij mij voorhanden zijn on kunnen dus in den kortst mogelijken tijd geleverd worden terwijl ik U de verzekering geef dat l esteflingen met den meest n spoed door mg znllen worden uitgevoerd Allo boeken worden gekaft en by oontante beuling 6 korting verleend Onder beleefde aanbeveling Hcogachtend UEa d £ I BoekhandoUar Intern Tele Jïo 287 öO B i sspsm a i E ZinS EOLLAirSSCEE Maatschappij van Verzekering op het lieven heeben ra ht 12 den haag Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM t iï LOEFF Pres Dr A iË TEN OKVER Mr A S MIKUKMA A U v EMBDKN Dr P 1J J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor D irecte ur Mr J W KONINO 1 u Maataohagpy sluit alle soorten Levensverzekering tegen IsKO premifin VrygeVige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren fi mUVKTimKKltTKm mmtmm te meh tUtmtnm en Cl c itsrammm iresMrnxw te timuim 11 MnUijke FaHeo Mm tim lirmemer OPtiERlOHT ir Voed rt sw r met de tuivere inMrira XdijxLzsteLcLlsoe eza merk er en W ti sm morAmmomKmHOKumiv mum Wh Uitoinntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedingslraarde IMptoma faro 1909 Sagen Gandtm MadnOit Adverteert in dit Blad t Gemeenteiyke Arbeidsbeurs Spieringstraat 113 Met het oog op de g evolg en der Mobilioatio zal de ArIieidHbeurs tot nader aankondiging geopend zijn Eiken werkdag des morgem van 9 12 uuraa das namiddags iÊ n 2 4 uur tevens des lll andags en DonderdagsavoNd wan 7 SVa aar LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR HET BESTUUR KOKO h e VHAAR KOKO DOET HET HAAI OIOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEISTEIKT DE WOITELS HELDEI ALS KIISTAL BEVAT OEEN KLEDISTOr OLIE OF VET VElrSISSCHEND VOOI DE HOOrDHUID KOOr HtT VANDAAG VAN UW DIOOIST OT COimua raus R 0 75 n 1 so a 3 00 m naM I ti kt Zwiud JJSSsi nm aaana a DEPOTHOUDERS flonda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Sclioonhoven A v ZKSSEN Krimpen a d IJasel A GUOENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTEBJilNG 68 DeFirmaWOUTERLOODteLeiden levert reeds thans groenten van do nieuwe oogst 40 Prima kwaliteit en goedn vulling gegarandeerd V blik blik L blik 1 si ki pasperoes 2 60 i 1 40 f 0 8 STOOFASPEPOFS 1 40 0 76 ÜM ASPEROEPUNTEN hoogblik 2 40 1 26 i platblik FIJNE DOPERWTJES DOPERWTEN No 1 2 76 1 60 0 90 0 56 0 30 0 75 0 40 0 25 No 2 0 60 0 36 0 20 Fijne SNIJBOONTJES SPÉRSIEBOONTJES 0 60 0 36 o ao 0 66 0 36 0 26 WORTELTJES No 1 0 90 0 50 o io No 2 0 60 0 36 0 20 HH HHBHI DERPnSBOAR aouoA UIRUJlf BRONGAS Wie wil praclitig lidhHebben A a EiT3D A 17 Aug Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 u Armenzorg Ondw standscommiasie Beleefd vwioekenTii geregeld tijdig medddeeli jg te mogen ontvaogenva ▼ ergadetin n conoficton Termaket i heden eni m ct pan in o agenda te rermeldok Ëlectr Dr A Briakmao Zn Goud Hö wende zich tot JAC Ï OIJ Kz pnttenboorder te Wicriiicerwaanl die sioh gaarne belast met hetinatalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste snooes nitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbeyeiend ü sKOOIJ Kz WIERINOERWAARD prijs DKR APVÊRTENTIEN Van l gi woni regels met brwysnunimer f 0 65 Cite regel meer 0 10 liy drie arhten envolgende plaatsingen worden deie legen twee berekend Uieii tnanhiedingen per plaatsing van I 5 regel 10 35 by vooruitbetaling eike regel itieer 6 tl KerJames f O per regel Groote letters en randen naar plsnUruinite Telefoon Interc 82 leoraar Opcoomer ruiterlijk met hun sympathiën voor de Duitschers voor den dag kwamen terwijl het Dagblad de partij der Franschon koos Ook onze toenmalige redactie bleef niet geheel onzydig in tegenstelling met hetgeen wg evenals alle andere Nederlandscbe bladen op het oogenblik gevenscbt aohten Zy schreef aan het slot van bedoeld hoofdartikel De Staat zij dus geheel onzijdig de pers kan vrijuit spreken mïfa met oordeel en bedachtzaamheid op lat de sympothiën niet het gezond ver stand versohalkoïi het hoofd niet worde verdrongen door het hart Wy laten deze sttjlbloem voor rekening van onze voorgangers lied Wy voor ons gevoden mede sympathie met de Duitsohers die strydan voor hun eenheid waarop Bj onbetwistbaar recht hebben en die ala onze Oer maansobe siamgenooten ons nader in den bloede staan dan de Homaansche Fnnschen Het oproepen van 4 lichtingen der nationale militie beeft in die Ugen naar het sohgnt bier en daar een paniek gewekt ouders namen af scheid van hun zonen in de stellige overtuiging dat weldr hun blo l zou stroomen voor het vad9l land en dat zg groot gevaar liepen hun kin daren nooit wem te ien a hrÜft de Gondsche Cri in een hoof Urtikel waarin zij erop wyat dat een dergeiyke vrees geheel ongemotiveerd was en schending van onze onzydighoid niet te vreezen was P n ander gevolg van de oproeping van de lichtingen was evenali nu de oprichting van een ComW tot steun van hen wier kostwinners onder de wapenen moestei komen Ken eerste oproep tot vorming van zulk een comité kwam voor in het blad van 22 Juli 1870 Eerst in het nummer van 31 Joli d a V vinden wg d oprichting van het Oomitt vermeld Vergelyken wy dit met hetgeen thans is geschied dan moeten we erkennen dst de Gouwenaars er in dien tyd wat voortvarendheid betreft niet op xgn achteruitgegaan De Oorlog Japan verklaart Duitschland don oorlog PARIJS U Aug Japan heeft aan Duitschland den oorlog verklaard ZelfB scheen men het over de wen schelijkheid van een dergeiyk Comité j toon nog niet eens te zyn althans do Redactie van ons blad achtte het noodig die wentchelykbeid nog eens in een lang hoofdartikel in het nummer van 17 Aug aan te toonen Ook voor het Hobde Kruis waa men dezer dagen heel wat vlng erj j ilol verkoel 1 Iian moj t u iDfj ook beoordeelifli juffrouw vervolf e de jonge raaf die hier alochtH liokeud wbm ouder ton nsaiD Thumfeb ik Iwhoor nl l lot lie lieden die verzot zjjo op vorinakeii Wollieht U U u daaroiu gaan di kon dat ik verzadigd eii vu do vorImakon die door ooderen zoo ijverig worden nagejaagd maar dat is nint zoo tk rii h or nooit 4maak In gebad lial kan men u wel aaozlvn mijn li or von TburnfolN viel de oude In Dij llen eer toii hllk ziet wen wel dat u niet 1 4 gelijk andore Heden die alleen voor tiiin pleiïler leven In uw wezen ligt tets JjoftigK dat eerhled intioezemt Waanwhtjolijk M u niet ouder dan mijn ioon Karel r wa wn groot verachlll SJaar ziol luijn jongen io een echte Woencr knaap die liever In het koffielmi zH dwi tTHA g te arl eldon jK n juffrouw NlBsor die zich onder hol prokin we r opwond begon nu aan baar ezoiker haar hart uit te Klorten en overie UobtzlttDlgheUl vao baar Mm te k laion Heniorkle zij eindelijk aan de verlo iihoid op Kflfjea gelaat Hat zij vui dlsgon Nprak die tiaar gast g en belangiWl ezcmden bf l egroep zij elodelijk dat tie jongelieden gaarne oen oo hl1k al ten wltdo zijn Iloo dit zij ze wenddedrukke bezighodon voor om zich aaïfIkt g sprok te ontfrekkea on verliet deiamer Wordt vervolgd Heeft u een broeder viwg de Jonge man zoodra do oude juffrotiw weg tOM Kb ia dat uw gefwele Familte f