Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1914

Over hen waa otozo z ig man vol lof zij waren vol plicbtabosef en vochten als duivels De meesten hunner zgn evenwel gwnaoveld In de toekomst acht men in Ali anië een botsing tuAichen Griekenland en Hnl arye onvermgdehjk Halooiki zal eens een Bnlgaarsche haven worden daarvan is men daat overtuigd Wat den terugkeer der Kederlandsche officieren betreft de algemeene mobilisatie hier te lande heeft hun eea schoon voorwendsel daarvoor gegeven en daarmee is het contact met de Albaneesche regeering voor goed verbroken Hun terugkeer was anders toch vrij zeker geweest want van alle zijden werd togen hen gekuipt De hofkliek wilde ben eveneeiu verwgderen met baron v Trotha den hofmaarschalk nan t hoofd Alle grieven onaer ofücieren waren daarom opgeteekend en aan genoraal de Veor gezon len om den vorst oen ultimatum te zenden Terwgl dit nog hangende was kwam de Nederlandsch mobilisatie Allen zgn toon truggekoerd Of de bg de rebellen gevangen zittende officieren majoor Verhuist on kapitein Roimeni ree l in vrijheid zgn gesteld wist de luitenant niet t Zon intnsschen wel gebeuren Voor t grootste doel is allo bagage on bezit der officieren verlor gegaan luitenant Mallinokrodt zelf is teruggekeerd zonder n uniform met een Turksche fez op t hoofd In DalroatU kon hg nergens aan land komen by de resting Pota werden de kajuitspoorten zelfs geslotenon een hoed kon hij niet machtig worden Aangekomen m Triüst werd hg direct met nog een paar anderepassagiers onder geleide naar 1 statton gebracht om via Salzburg Mimchen naar t vaderland terug te keeren Zijn bagage bleef staan aan een klein Oostenrgksch grensstationnotje Daar echter naam enz duidelijk op do koffers staat is er nog een kleinif kans datna den oorlog alles good en wol aanden eigenaar terugkomt i Luitenant Mallinokrodt heeft dajplijk aangevraagd in zgn uBndtr rrH g in t Nedorlandsche legér t Xwordon hersteld en wacht nu elk oogehblik zijn aanstelling Op oen vraag wat by van de toekomst van Albanio dunkt gaf luitenant Maltinckro lt als zgn meening te kennen dat alleen oen bezittting door een Faropeesche legermacht in staut is daar orde te acbeppen Van dit geslacht is niets meor te wachten maar het opkoirieiyle geslacht moet onderricht worden in geregeld weikeu enz Het leek hem wol waarscbijnlyk dat oDHtandelingen en regeeringstrocpen zich thans hebbon vorbroodnré oln naar de Servische grens op te lUkkeh want Dibra en Kaasowo aan Berviü afgestaan ign eigenlgk Albaneesch Do vorst heeft dus nog non gelegenheid om zich te Jinndbaven met of tonder PENSION up nott n stand Brieven niet ïoUerfige inhihtingen onder No 2708 bureau van dit blad Ntderluisebei MMolieDd le Ctidi De vacantia wonH ais goBindigd beschouwd Ue leerlingen worden ZONDAG 16 MKH TUS wederom op het f wone uur verwacht HET BE STÜUR Strobin om Stro hoeden te wasschen Drogisterij Westhaven 11 WOLFF k i De losstanil in Balgiii Do part C4 rre pondont van de N R Ort is in verband met hot uitlilgvon van oorlogsbsriohten to Antwerpen naar Brussel on Lenven gegaan om te zien hoe het daar is gesteld Hy verhaalt daarvan het volgende t Is to rustig in Antwerpen ik wip den trein in ndkr t binnenland waar meer t zien moet tgn De trein van 1 10 snort stipt op tyd naar Brussel door De zonhescnenen landIchappen eggen dat die blauwe hemelkoupet mijn vacantiedroom was wat is alles gewoon alleen de vlag op de kerktorons doet u vragen is t kermis of oorlog Wat lien allo monsoben er kalm uit en die onderlinge bereidwilligheid dat gevoel van saamhoorigheid by iedereen Ons ras heeft d n t$ch stovigo eigonsohappon die nuj t Is ïialf pas heorlijk aan t Jicht komen tOnnopzel vee dat nooit iSoch kwaad noch onrecht deed graast mafpiieienwyaheid gestadig voort nergens èon spoor van oogst t zit al in de schuren Hocholen voorby mot de vlag op deh stompen Romboutstoron alles stil alsof men een middagdutjo deed We lyn in t Hrabantscho Verderop naar Porck toe zie ik de drie torekens van David Teniers af en toe blinken de spitsen der bajonbtten van waakzame schildwachten Daar is W6 In t groen do landbouw sohool van Vilvoorde Schaarbeek Ijaoken de kerk omringd door stellages eindnigk Brussel Stikheet te Briis el maar rustig in de Nieuwstraat de groote confectiehuizen Tiotz door buriferwacht bewaakt Jongetjes venten kranten over don boulevard Anspaoh I angs do Bouia naar do Orooto Markt woulsch plein mot zgn grgzo gebouwen vol verguldsel en de bloemonverkoopsters ouder groote sohermen e n paar geeuw d6 soidaatjosVn Btadhuis1 mbt n en af en toe oen auto in het mustV Du Livre heeft het instituut de Hiblio Gebroeders RUKËN k DE L4NGË tSS Cedemple Blüneiir lle ROTTëKHAM van Steinway Sons Bechsteln Erard Juliu BlUthner Pleiiel Qrotrian Steillweg Nacht Knake O Adam F Agam IMann Ce K nSchel RMtch Eigen Fabrilaat Het PIANOSPEELAPPARAAT ook ingebouwd in vle igeU en pianino njpjP B o NO II A met arestJ llen stelt iedereen in staat muzikaal pia tj sjnlen Steeds in onze magazijnen te hporen y Geïlltistreerde CatalogTis op aanvraag franco en fi atis f Tolefooza In t©xco23C3Lm u n aal 2509 Ruasiiche overwinning op de 0ost nrijlc4cbe tro p6n PARIJS U Aog De Ruuen l ol Iwn bij ds rivier Dnjaitrr Mn beUae rijke ovHrwinningapideOoiitenrijlucbB troopen boluald Vi r regimenten infanterie en een regiment cavalerie werden vemiatigd FraMche teger in Belgig PARUa 14 Aog Hacieol Pm groot Fransch leger rukt Itelgië tïinoen by Ctiarlemont in de richting van Oeiubloun hartemont i de citadel van do sterke Franvhe vesting iivet gelegen Op het fort waar de Maan de Franscbe bodem verlaat OomUoun legt ca 2i K M Ion N Ü van Namen BKix iii DniT mi tiiD THIENKN TIRI KMONT 14 Aug Volgomi do laatHte boritihteii drukt d algemeene iHtwuging der I uit horti naar Bruaiel en Antwerpen aich duidelijk uit Ilón infanterie rokt op naar Tongeren en Ht Trayon Men verwacht een aanval in de richting Tan l ieat en Aerschot van aanaienlykn Dnitsoh strij lkracht n De Onitacben rukken op naar het front St Truyen Hasselt Hun cavalerie is aan do Nóordzijtle van Hasselt Zij schijnen ïich to bewegen in een richting noordwaarts van iJrnskel en Antwerpen Volgens verhalen van karabinierswielrijders keert de verbittering der DuiiJK hers i h vooral tegen hen Ken bericht uit Luik meldt dat de Daitsohers hel bombardement der fott n op den reohtoronvor staakten om al hun krnobton in te spannen tegen den linkeroever t e aangevallen forten zijn Pontisso Uors i ntin Ixtncin IioUogne en Fiemalte 1 0 aanviü is vooral togen Pontisse gericht l o bladen molden dat do Franschon bet transport der troepen op Uelgisch gebied beëindigd hebben Alle Franscho troepen die derwaarts werden gwondon yn aangekomen e aullen in slagorde optrwlcn Ton einde aan de Daitsohers elk voorwendsel tot représaille te ontnemen agn de inwoners van Namon ontwapend 1 Kolonel D orjo de Marchovolatto is toegevoegd aan den staf van generaal jnffre 1 verdodigingswerkon rondom Mamen tjn workeljjk indrnkwekkend I e versterkte positie is nog sUjrker dan Ijulk Oisteren heblien 200 militaire wielrijders eon delarhoment van 400 Duitschers ingesloten waarvan zy een groot I aantal doodden M gevangen naim n I en de anderen verstrnoulen l lgische lnnciBriildfra W l Sf V w scheidd n liili m bol mjnAnéor m jté de uhlanen die op den rechteroever der Haas aankwamen Hen deelt me lo dat toen een buitenlandsch geiant ijn verwondering uitsprak dat de Daitsohe gezant niet onmiddeliyk na do porlogsverklaring was vertrokken doae laatste antwoordde dat is de moeit niet waard nuiKen tullen d Uuitsohers hiir zyn Dit is tien dagen geleden BRUS8EU 14 Augtatns De kassier van een bank te Luik die per Sets te Brnsisl arrivwrde verhaalt dat hg door Huy n NaB n kwam n Imtrekkelyk woinig moeito had om uit Luik te vertrekken Do Dnitsohers gaan voort maatregelen t treffen voor dii verdediging tegen een annval maken echter den indruk aioh voor te bereiden op eon overhaast vertrok Zy t fi druk in do weer met hot loggen van bruggen over de Uaas Do houding der Duitsohors ton op iehta der inwoners van Luik heeftvoor het oogonblik niets bniUmgewoona BHUasEL 14 Augustus F n ofBoieel berioht luidt TTit het geheel dor borioWon volgt dat do toestand gunstig l ft voor ons en onae bondgenooton Do tndingen uit I otharingen ontvangen ign aoer glittstig voor de Fransohen Men verwacht een nieuw onderneming der Dnitsohers tegen ons 1 ynflkbter maatregelen genomen omdeaen aanval oveyls do vorige af teslaan Aan den generalen staf is niots bekend omtrent oen overgave der flirten van Luik De gonicbton daarover agn tendenUou en valsch AlbaniK Het Nieuwsblad v h Noordan lioeft afn onderhoud i had met laitenant Mallinokrodt uWlmningen een dor uil Albania teruggokoorde Noilerland ohe ofücieren Daaraan is tot volgende ontleend Den besten steun in Albltnië hebben 4e Noderlandscha offioirioren rtnder Tond n van d rtiilgaren dio in het Oostelgk deel van het land wonen graph ie een eigenaardig initiatief genomon de Permanenoe dea Ajwociations ntellec tuelles zetelt daar Magdalenastoenweg 4ti en plekit al de bev stigde berichten aan die door gekiof waardige personen Kooontroleerd zgn Op beknopte en duidelijke wqs wof dt de toestanJI en de stelliag van de onzen en van den vyand aangetoond Vraag on aanbad ia hier vermeld het is een prachtstnkje van den aartsbiWiograaf Otlet bg hem zal mende vertrouwbaarst9H cnmentatie vinden Iets dergelyks dillen de informatiekantoren overal te doen Do KoninkIgke Bibliotheek is in een ambulance van het Roode Kruis herschapen hot peraonoel is aanwezig de toegang verboden Aan het park ligt het koninklijk paleis eenzaam te blanken een enkele soldaat wandelt er voor aan alle ramen het Hoode Kruis Het mooiste beeld van de rust te Brussel is een ministerieel kantoor de slaap der rechtvaardigen heeft bevangen al wat daar leeft Kven vreedzaam zyn do dominospelers in oen groot café bg den Muntohonwlmrg waar ik me nederviy om uit te lilazen on wat te eten Wat een overeenko ast met Antwerpen bepaald hior is voor een oorlogscorreepondent voorloopig niets te doen Daarom snood ik me naar het station waar ik een trein vipd voor lAUven vanwaar de laatste berichten zoggen dat de Duitschors hun opmarsch nasr Brussel en Antwerpen schijnen te willen doorzetten Weinig liefhebbers voor Ijeuven in afwachting dat de trein me daarheen voert lees ik oen artikel van Van der Volde in Le People waarin hy zegt dat het volk voor Lnik en in Haspegouw Ijeaig is het algemeen stomrwbt t © veroveren Door het honvelaohtigo land mot zwierige glooiïngen waar men de boeren druk doende ziet met hot inhalen der schoven Dioghojnberoemd om oen bodevaart Sftventhem waar een bekende van Dijrk hangt NosHegb i Cart erg Het land overal blond van Korert en achter t groen dor landhuizen verre horizonten Aan alle stations kteine groepen soldaten hier oen trein vol veldbedden met de vl g van het R iode Krnw kleine lage grgzo kerkjes mot schaliedaken on spitse torentjes de buiBJes cleemoodig er rond gekurkt todor oogenblik stoppen we Jtiakeo plaats voor den Roode JCruistrein die in volle vaart wegstoomt naar onze armo jongens tiinds te Herent staat een detachement voetvolk eeji trein die van ginds komt is er vol van Ken paard in don ploeg op t veld voort do driekleur aan élan hahicf Wij naderin I uv h hier ruiken we latil al porlogslucht Een compagnie ruiter j en landers draven door do Stationstraat aan de Sint Pioterskerk s het iontrum waar alles moet stoppen of vertragen Groepen bestofte soldaten met ongeschoren gezichten komeü voorby allen diep ernstig maar niet moedeloos Ik ontmoet n kennis don braven de Oruyter denleeraar voordrachtkpnstonaar uit Bent die Philoktetes en Starkadd speelt Reeds drie dagen ligt hg in de buurt bg Diest nn moot hg om proviand en hy heoft zoowaar een paar zware brooden bemachtigd Ik spreek jongens van t 11de die te Lliik den slag meemaakten Ilun wordt proviand on sigaren toegestoken Ken auto van Le Soir staat daar hij gaat naar Thienen en Diest net mijn zaak 0 confrater komt op mg toe hy zwt myn docaiwnten na en ik word ga vry opgeladen En route 1 Maar wy worden voortdurend opgehouden eerst om benzind op to doon daarna door affleelingen kanonniers die langzaam voorbijdav en met Kruppkanonnen iven en wy vreezen voor het duisterjniet ter plaatse te gwaken 7 uur Ejndeiyk op weg en wg slikken wegen zooals de ranschcn dat noemen Drie officieren dio zich by hun leger te vervoegen hadden warenC mede ingestegen Dat heeft ons de reis wel vergemakkeiyitl want minstens vijftig mail werden wy np elioudon door militiuren die hel wa twoord vroegen At n toe vgM erde ean groepje soldaten ons den weg of wel stuitten wij op schuin over den weg taande wilgens of barricadon Terwyl do zon he rUjk rosj en orame onderging zagen wy de laatste boeren maaien n zaaten De lange dreef die we door njioostoii word langzaam donkerder Té Thionen was alles donker en onzeautoJPbg verderop naar Diest Twee offiijieren verlieten ons afaar we laadden een soldaat op eoi Bruggeling die in den slag te Itaelen was geweest on m aar Loxbergeff wou om zich bJj zyn regiment le vervoegen Zijnjierhaal in onyorvalscht Brugseh v kwtto Üen weg hg was nit over de dappemeid ler offieiéron Wy zagen de soldaten gelegenl op stroozakken voor de boeven ook af en toe een auto beladen met een gewonde Halfweogs Diest werd ons verzekerd dat het eigenlgk te Aerschot ta doen wai Wij taften dan terug naar Thienen waar ons de heldendaad van een sergeant der plaatselyke burgerwacht werd verteld Hg had vanmiddag 31 Daitschers gearresteerd waaronder drie officieren die van den slag te F ghczee kwamen Het xevecht bij Wellin Van onzen eigen corresp B n goede WaafD thuis in zgn Ardennen ik liehoefde geen permissie te vragen awi de indringers om te zien wat iyzien wilde Althans bet voornaamst de angstige opwindende heerlijke k amp van de Fransche brooders om ons goed land Daar gy mynheer do redacteur wel niot zoo good op de hoogte van onze streek zult zyn vertel ik u oven bit de hoogo weide van Wellin door begrooi le toppen wordt omgeven en afgebroken De Franschon kropen fluks op langs do Znidelgke hoogten Ze hadden wat Dnitsche lanciers afgemaakt en wat infanteristen opgejaagd maar watr al te bont waren ze Toortgerukt Ze wisten dat het nog niet pluis was in hun rug en daarom hadden zo al hun paarden achtergelaten tot dokking der verbinding Wellin is haast geen dorp een herberg en een paar verstrooide boerdergen maar het ligt aan den weg naar de Oostelyke dalen en is op een paar uur rondom minstens de eenige aanvoorplaats van de levensmiddelen die 9on campeeronde troep noodig heoft Daarom wilden de Duitschors het niet opgeven al moesten zo dan ook standhouden n het randje van het plateau inplaats van op den top Toch haddon ze hoogten bezet die een eind uitstaken boven de ruggen waar do Franschon over aankwamen De Dnitsche majoor Herschen of zoo iets maar ik heb er niet al te dikwgis naar gemformeerd omdat ik mv liever zoo min mogllf k al9 aten had ii n posito goed gelfcien De hebosAte roggen aan zgn zijde spreidden zich wijd uit naar het Oosten glooiend in dia richting ïj was gesB jdbnken aan dat alles te bezetten ndaaraandank ik het dat ik veilig zat in myn sohuilhoek Een groote zwaarbetakte boom dien ik kende groeit tegen een stijl stuk rots op maar er vóór staan hooge struiken dik en dicht genoeg om me niet te lateo vinden als ze niet by toeval zichi juisN daarin markeeren wilden Ik k8efc 30r do bladeren geheel vrij naifr butyn on als er iemand was dio m j jueti kon dan moeeten het de Praiaohen ayo Tonner ik hoof niöt bang voor ze te zgn myn broeder I Zelf zag ik nieta va hte dan nn en dan de vuurstralen hunner geweten want de helling aan don anderen kant was wel tamelgk laag maat onder het geboomte zaten ze veilig Even in het begin had ik een benauwd oogenblik Een dikke Dnitsche officier met een paar lange gemoeide luitenants bg zich kroop dicht in myn bunrt Ik zag ze met kgkers tiaar de Franschon turen en ik dacht als ge t in uw kop haalt het beste uitkykpunt op te zoeken kryg ik zoo meteen een revolverkogel door myn borst Maar zo zwenkten naar achteren af aarom begreep ik eerst later Dat was natnurtyk een duchtig gepoef en geknetter vooral van de geweren want artillerie hadden ze geen van tweeën veel by zich en de granaten richtten in het dichte hout ook de betrpkkolgk weinig schade naar my dunkt Maar zien kon ik hot natuurlijk niet Toch korfden ze zoo niet blyven zitten of hot ware een wederzgdsche indirekte zelfmoord geweest De Franschen hielden het natourlyk het korst uit stil to zitten Daar hadden do Duitschers zeker wel op gere kendV Want slim eta verstandig zgii zj maar zonder intuïtie Van mgn shuilplaats nit zag ik de Franschen naar beneden schuiven on kolonnos formeeren zoo goed het ging tnsschen de daar dunner wordende hoornen Er vielen daar geen granaten neer opZBttelyk Ik geloof het haast want alles wyst erop dat de Dnitsohers hen afwachtten En jawel daar kwamen zo los uit het boschje eerst langzaam toon bard loopend met hot geweer in de rechter hand vooruitgehoiVden verstrooid natuuriyk om de kogels Die bleven aanvankelyk wat Tik maar even boven dei4 weg naar Wellin waarde Franschen dwars over moesten daar kwam de loodregen schrikkdyk neergeslagen Hot ging mg aan fcyn hort de brave roodbroe en zoo te zien neerstorten by tientallen Onopboudelgk bleven zo vooruitatuwen uit het boscK Maar hoe konden ze zoó ooit de Duit Bche posiUes êemen Naar het Zoid Ooeten afUi myn kant buigen zich de ruggen verder uit elkaar vooral de onze Tegelïk stijgt bet dal daar aanmerkeiyk Dat p4 een goede gelegenheid om da Duitschers nabg te komen van tac zgde zonder hun vuurlinie te trotsearen Indien de Duitschers hun geweren en kanonnen daarop richtten dag moesff de uitwerking door de wijde versprMdicg zwakker worden De Franschen drongen haaat over het gras vooit naar den nabijgelegen boschbrand vUk bg mg Ik voelde mijn boezem trillen want het leek me dat ze den vyand al haast bg d keel hadden Daar kwam opeens van de uiterste linker hoogtede uhlanen aanzweakeo In geslrekten draf hollen ze dicht opeen door de dal vore op de Franschen aan Mgn hart kromp ineen want ik begreep dat geen tiende deel dier dappere strijders op niets verdacht en zonder dekking zich redden kon naar de gebladerde hoogten liet is een verschrikkelgk gezicht hst zwaargewapend verderf op je onthutste vrienden te zien aanrennen Da afstand was kleiner voor die vaart ik zag de voorsten al haaat bg de voorstal Maar het was als in een droom ab de heftigste aandoeningen bliksemsvl op elkaar komen Een gebulder vUk over me een kogel uit bet 8oelvaa geschut strijkt over de dichte dromaieii der ruiters neer Ik begreep onmiddellijk ze hadden het voorzien de Franschen ze hadden hun flank gedekt met een ratelende snelvuurbatterij Ik zelf was eigeuiyk niet veilig want ieder oogenbbkNton zoo n kogelstiial tegen mgn boom slaan maar ik geef er niets om Ik was zoo nerveus luchtig als stond ik zelf In den stormenden slag VóAt mg wriemelde traiK de verwarde klomp van ruiters nkaardoUj n eergezwaaid door de kogJs De achtersten struikelden over de gevallenen Ik zag ze verderop hev aan de teugels rekken dat de pLarden stygerden van het inhouden iPegen elkaar haast streden ze bg het Machten tegen den oakomenden in en ik weet niet hoe ik het noemen moet boe ae wegkwamen do waini n die nog konden Toen hield niets meer de Fnuische charge tegen Ik had zelf geen rust op mijn boom on wrong mg door de struiken den kant op van de Dnitsche posities Ze waren genomen dat wist ik ze imoeeten genomen zyn Eu M waren h t oók ik sohre4uwdej r hoera en Frankrgk I maar boem ik de eenige was die schreewde latte niemand op my Zoo kwam ikbovea in de verwarring van de overwinning en de vervolging met aan t ead waarachtig schaamte omdat de mannen die buivleven jiadden blootgegeven kalmerl aren dan ik de toeschouwer Dorp gelegen in Belgisch Luxemburg op ca 25 K M van de Fraoschu grens Qemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van wftrknemera op 14 Augnstos Volwassenea V 3 timmerlieden machinale houtbewerker 3 metselaars opperlieden 1 beitser 1 ïioutaager l 1 machifUBt H 1 stoker kleermaker pakhtiiBknechten 2 werklieden zonder vakkennis 5 boerenarbeid flaUwas m aankomende 1 loodgieter 1 pakhaisknecht 1 loopknecht Leerlingen en jongens 1 klerk Predikbeurten te jouda REMOKSTRAKTSCHE KERK Voonn lOVi uur Da C M A A LINUEilAN te W addinxveen GBO9TE KERK Vroegpreek te 7Vj ure Ds DIïPKVoorm ten 10 ure Ds BERKïX BACU n SPRENKEK N am tenSfure Ds CANNEGIETERHf id Cat Zondag KLEINE KERK Nam tea 2 ure Ds BIJL Kinderpreek ten ure Db Bpl LtJTHERSCHE R RK Voorm ten 10 ure Da CflARTEN GROOTE KERK Havelijkiinxegening Woensdaa Ang 12 nnr Ds CANNEöI enuitdettetitiMt ccxuv een lieeW te gpven vaa den iB de rföidt üe Alle was nog 11 h kluts kwijl aXXen liop doort en f a steefai fvn cbaoa Naar uwte bt t ver S tta 4t Lrijgri¥fmchtiBgeii de hoop ripen dat N rland qh tu MtchfQ Idr öl Blïf ix n ke rrd d orde woer H IMffkiraardig U bet hoe so men iich ü aanpui t U Dinmiag Ut wii dit l oi tifo dagen nadat bet verbijste lle ericlit van de mobilisatie ons boi ii reeda kaUin lt bel HaagKcbe w rualig voort Wij bt hov en ml f fn rt iaae te doeu an de lw4z VOO bet publiek biijkmi de weli ichaarschc twriehten uit andere lllftiieii tB bet daar al ue zoo grwtv 0 hier Trouwens het ligt voor de baad l lt DU B T P h daehi ié zich een voortt verzamelende bintorie bi elt on geleerd dat de gr MÉtt verscbrilItiy van den oorlog u Ae looordeu du i oeg r worden het gebrek aaa bvena IPielen U t U Ix gnjpeJift l t daaraan IH eerKt werd gedaebl On laitd moet grool dvi l van zi alledaagflebe ie tfniiddelen van elders betrekken en de lellijke Htopzetlmg an ht t frk er jMl 8 de schrik om het liart laan Wel eor gemakkelijk mag bet geacht grdcu dM de regeering onverwijld maaim li ii nam oiu de winkeliera aan ban ififu Veleti van ben die AchtaySSii ondervraagd hebljen ïulicn er dt l rolgi ü V an ondervinden 1 e b ide IpOOte coftpiTatieve vereenigingm Mgeii Sidp en Volharding heblten zich Di jjiTonemiiche gevolgen van don I iiro jietwliin oorlog doen zicb thanw reed gevoelen er wordt aüerwege ingeteerd liet meent Inulkende van allen fmaneieelen arbtcruilgug i r wordl kapitaal opgegcti n i H dit leidt met reuzenwebreden lot n Tmancdeele Ov T hel militaire zullen wij nift ei l v Tti liin Het U m elk ge al miu der Kiwii Hrht lat daarover in het piihludt Jifti wdfdt Het wdtatrouwen in de Holiditeit van M bankpapier heeft een moorddadige uitwerking jgeliad op het oecoMHMiiC leven Oeiiikkig zijn wij thana Abw te r t boven l en Haag zal het wat levensmiddelenMreft ntok kunnen uithouden De toevoervan groenten uit het Westland is zeerfroot en de prijzen zijn zeer laag Tlier oor is Ispt voor on mogelijk zniftig tele en H anne Westland treft echter deMconomiBchö oriais op ont armhftrtigo iir e Daarover phi volgende maal me r Allna te amen ifi het hier ru g in hetHaagH men iet de jo komRt niet te om r en men wacht rijWod al wat kwien zal ÏUOWNAAB Adverteotiën i ÖEVRAAiJD fn ohe en SlaapkaDier beslist aanberelenswaardige 2 ets Sigaar Louis Ifeschop Dubbele Buurt GOUDA IdUJGE TIENDEWEO 27 Teleph 313 heeft voorradig Blauwe Druiven a 50 et per 5 ons Mcloonon Poraiken Tomaten Bananen AaWbpzii n AalbfMc B Sinaasappelpn enz Aanbevelend I ii i nuuiimujBuiuuiiunuu i OPGERICHT trsa uw Ve met de tuivere murire X i3 3 LZiSLSud oe3s ©x L merk Ai r en W t ea mOVABOOWKMUOKUmiS wurk Wi UitraiBtonde door hoog eiwit en vetgehalte au irootste roedingswaardr KertIMttloma Parij tOOO Ktgen Ooiulm MalaiUtm Foiografie Artiltique Atelier W J VAN ZANEN Oosthilken 20 FotogiaieSn üi Aq uarel Pastel e peverf worden in elk formaat uilj evoord vanaf visitü tot lovonsgioot Zeer Teel acnes on nitnemoml giwohikt voot gologonheidsgiwohoiikFii RUIME KEUZE LUSTEN VOORRADIO i BV Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot Z nur Ceresit i Ceresitol 1 1 Walenliclile Mim dregt nunui mlil sleen mu m mMë 1 1 wordt verwerkt 1 met cement on zand door 1 iVmo enkele bettrijk n 1 Lm BI i m MIE MtÉi 1 Groote Draaisteeg 8 Telefoon 2187 3o 1 QERP05T 5l6ARl OOUDA imncMf nmp OMITË TOT mm HoDJIijilenil en door de Hohilisale Allen looweb nsTinen vronwen Jongens on meisjes die tengevolge van de tegenwoordige tijdsomstaiidigliedtii WERKLOOS zijn geworden kunnen zich aanmelden aan het secretariaat van het Comité tot steun van ailei die door de mobilisatie behoefte aan hulp hebben Het secretariaat is gevestigd Kattensingel No 61 te Gouda Telefoon no 34 EOPEIID voer aanmelding om steun Maan dag Woensdag en ZateiHlag des namiddags van 4 i5V en s avonds van 7V8 uur en verdw alle werkdagen s middags van 4 tot 6 en s avonds van 71 tot 9 uur Gemeentelijke Arbeidsbeurs Spieringstraat 113 Met het oop op le ffevoljifen tier Mohilisatid al WS ArbeidHlK iir tot nader aankondiging i eopend ijn Elkan werkdag des mirfWM tan 8 IS lurMl des namiddags wan S A uur tevens des Maandags en Dondlprdagsawonds wan 7 SVi uar HKT BESTUUR M A tf Beleetd verzoeken wy jle dunes nu reeds tooveel mogeiyk de NAJAARS en WINTERCOSTUMES e bettetten of te ten moderniseercn 4 om werkeloosheid van ons Atelier = personeel te voorkomen == Voor d t moei zi n wy nu ook gaarne btnXi van on gewoon stdici at te w ken en COSTUMES ROKKEN BLOUSES KINDEI URKEN etc zoo voordeeUg mogelijk jl mijlen loiulw billeycring van StoBeni Zfide eni t ylcf i o i a i 4 i H i É1E3IL V OMfi XI HOOStTIIMT II III6I60 2 Il iigml ei vueimile vorii i tou Onbetwistbaar h t l este en goedkoopste motorrijwiel Wcarwell RIfwIelen ilji nil sierlijk eg Ing is priji AOKNT ADR DE GllOOT Kleiweg 79 GUUIU Prij Ourui n gratis HtPORTEURS UlslUll HlKBOt Aa U rdkm Dames ÏIonrwwRchon met Klootr rlrofl j Aparte Salon wnring vnn ulto HOort n IIAAHWKIfKKN tUktV A BB J Me oiffmr Oo Uinv n 81 Rex Zolen voor wondloopen der voeten 10 ot per paar bij ANTON COOP4 lrHiil WIltolnil23 j FirmadSiöTS SchoenliaAdel Kleiweg 48 Goudi Opgericht 1870 Wi ADRES TOOK