Goudsche Courant, zaterdag 15 augustus 1914

Abonneert U op de Goudsche Courant Verschijnt dagelijks N Bevat De telegrammen en berichten van het Oorlogsterrein welke inkomen tot s namiddags 5 uur Dgen correspondenties uit Nederlandsche Legerplaatsen van de Nederlandsch Belgische grens uit Parijs en van het Oorlogsterrein 4 llbonnemeiitsprüs f per kwartaal f 1 25 fpanoo pop post f 1 50 fier week 0 10 mmn huis bexopgd Bureau Markt 31 Gouda Tel Int 82 Nieuwe abonnementen worden dagelijks aangenMen IIOPSGHB COURiUiT ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1914 Tweede Blad De Oorlog Kort overzicht Terwijl de taktiek der Duitschers door de plaatseo waarop zij by hun herkenningsdiensten met de Franscbon tri den Klzas de Franschen in België Belgisch Luxembnrg en de Belgpn jn de Kempen in contact komen al duidelijker begint te worden tast flnropa geheel in het duister wat betreft de aetie der bondgenooten De Dermüre Ileure pabliceert eon onderhoud met een te Sheffield woonirlitigen Belg die uit Engeland is teruggekoei Deze deelt mede dat de j openbare meening in Engeland voort dnrend gunstiger wordt voor Frankrijk en België en dat de ontstemmmg tegen Duitschland met den dag toeneemt Het aantal vrijwilligers dat gehoor geeft aan den oproep van Lord Kitl chener ia aeor groot Onder hen zijn tal van göharde strijders uit ZuidAfrika en do Koloniën Vooral voor België is de geestdrift zeer groot M n brengt de Belgen die zich in Engeland bevinden groote ovaties en de Brabanconnc weerklinkt alom in Engeland Omtrent de bewegingen van hot Kngolsche leger verkeert men in Engeland volkomen in het duister De hoofdofficieren laten niets los en hot is den soldaten verboden hunfamiheIfiden te sctinjven opdat de plaats hunner bestemming geheim blyft Nimmer is de beweging van zoo n groot troepenmacht zoo bewondenngswaardig geheim gehouden Vek n in Engeland vragen zich af waar op het oogenblik de Engelscho soldaten zich bevinden doch men is overtuigd dat zij op het juiste oogenblik op rle govaarlijkste plaats verschijnen zullen flvenals men er van overtuigd h dat de vloot op het juiste oogenblik op de vereiscbte nlaats zal zijn Tal van botsingen hebben plaats in Belgisch Luxemburg waar de vooruitgeschoven Dnitscho troepen in aanraking komen met de Franschen cm worden teruggedreven mot groote verhezen Uit deze voorpostengevochten blykt met welk een kracht de Duitschers trachten in het Zuidoosten van de provincie Namen door te dringen De stations van Rochefort en Honyst werden door de Duitschers genomen doch door de bondgenooten heroverd De voorhoede der Duit che cavalerie heeft vergeefs gepoogd do spoorli n van Dinant naar Givet te naderen vermoodelijk met de bedoeling dim spf orweg lu de lucht te laten vliegen In de straten van Dinant heeft opnieuw een gevecht plaats tusschon Ubl nen en huzaren De vijand weid onmiddellijk buiten gevecht gesteld Het 8 8 Empress of Londen dat dr n dienst tusschen Dover en Calais onderhoudt heeft 42 aviateura met al het noodige materiaal naar Belgio overgebracht om een vjiegstation te vestigen te Ostende Tot op heden zijn 650 inrichtingen voor draadtooze teiegraphie in de provincie Brabant vernietigd Het is niet aan te nemen dat zy alle aan Duitsche spionnen toebe j Donderdag zag © en afdeeling soldaten die artillerie vervoerden op don weg nabij Diost 3 Duitsche vliegmachines welke zich boven de Pruisische troepen bewogen De Belgische infanterie vuurde op dne toestellen doch Bonder resultaat Hierop openden kanonnen en mitrailleuses het vuur op de vliegmachines Na enkele miuuton word een der toestellen getroffen on stortte ter aarde Bijna op hetzelfde oogenblik vielen ook de beide andere vhegmacfaines neer Van drie aviateurs werden twee gedood terwijl de derrie waar gewond gevangen word geno Duitechland in het Verre Oosten De ïierichten omtrent e D oorlogBverklaHog van Japan aan DuttHchland makenhet de moeite waard eenige aandacht te wijden MtD ie pOHitle van Duitschland in Oo lAzlë en de ïroote Oceaan ïeh etonverwacht komt de oorlogsverklaring lot Iteeds eerder werd gemeld dat in dethinresche Zee alle kans op een gevechtboatond Volgens het Vad zou het Rus rtche eskader van Wiadiwoatok de havenn eriateo helibCTi terwijl hrt Duitsche eskader door de straat van T toesjinia g varen moet üijn Het blail Vervolgt w l dit bericht iuW dan atoomw Ix ide vijandelijke eskaders elkander tegemoet in h i geJoph tUr i hiiH e eli Ut al JapuDsefae i in SUeler Haodfttllut UM ruifld n dal begrviuid u bet Westen ioor d u vatttï n wal van 0 M t 4aie in hK iKMsifn H ingfslotm door de Japaa che filaoden UM t hol Sil ensche eiland Sartiahn m het Noordffl Ih voor n go dwlc vtrnltrkio iland n Rrocp T8o ji iika an Japan sluit In Imh ukU n de Jap a ch ï H al llfj dt i f filaadengroep m de straat aü TsiM njinia werd itodjniWfni iVOoKt ïtt vloot t nM iigd nadat or n di Ku stachP vloot in de kmt xlat che wale nn herhaal d l Ijk prli fn had i lffd T ni f itcluk lain gctdagen wa at zal tbani4 dt lüutag ei vaa Am lïvffwatibtes seegtrijd I e sterkte van Itfidp kadert is ou met ekcnd waarom op dit raag we gwn antwoord kun iien gpvpu Traden den JafHUMcb KuHsiitchen oorlog wan de Hel Hultsche eskader in de C hineeBebe wateren KjaiitjDii zou dan het eskader heb i n zien trtrekken Het protectoraat wordt iH stuiird door een martne olfieler WHaniit reed fie ln tcekenK blijkt aU marme lita tiou I e omgeving van de liaven van l ingla i aan den ingang van de aai aii kiaulMjoii leent zicb Idi liaar voor i n krachtige verdediging iioch in het gebwle protectoraat zijn nh t meer dau ra fim liiiitschers bet garnizoen tnliO grepen tn dat garnizoen zal bet tijfer aan IUiiI cbe marine soldaten van JU man mei te Iwven gaan Tlie taltnnan i Oeheei geiHOlcerd ligt het Duitsche prO tni toraat Kiautt jou op de 0Ht AzlaÜHche knul niet ver ten Zuiden van de Gecle zee lie naar de goK van PetHcbili voert Ite overige Duitsche bezittingen in de toMtersche wateren Kijn in den Stillen Oceaan gele jen b noorden en ten Oosten van on Nieiiw Juinea waarvan kaiwcr V illioliiiHland het N t deel aitmaakt I it K W land Htaat met dti aangrenziiidim iiitimar k archipel onder wn gouverneur te FïerlMTlHbohe op Nieuw l ommeren Ken f rdere voortzotUng naar bet Oosten an Nieuw duinefl Noordwaartn kot r Hende komt men te midden van de Karoli UI n de l alau eilanden en ten sloth van de Mananen uiet het eiland Ponap In de WeHtKarolinen als zetel van den gou erneur ln diwtncl an bel gouvernement van Nieuw Omnea moet nog Ri notund wordui ib groep der Mar ball ilanden ten Oosten van d KrfVolinen met JabiK sIk hoofd i van den I uitseben vertegenwoordiger i en Hlotte zijn nog te noemen de eilan ibn Savaii en llpobi van de gebeiil gf Ïholecrd gelegen Samoa groep met de haven pia De overige weinige eilanden vwct If e groep zijn in banden van de V reenig b Staten ÏU Tf Duitsche bezittingen met weinig weermacbt iK Rlnande uit een ontilbaar aantal kleine en zeer kleino eilanden en i nige van groote uitgestreklbeid zijn fta Noord naar OoHt om Kalser Willubiiwiand gelegen dal ttn Zuiden door Papiia of vViislj N Guinea wonlt begrcnwd en in de nabijheid ol te midden van r ngel he en Frannebe iM ziltingen tlBuiede nabij AuMtralló en Nieuw Zeeland Van Zoeland kan ge e ïd worden dat hel steunt op de Rritsebe steemaebt en bet zal de vraag zijn of Brit cbe schepen zieh thanfl In die wateren lievindw Doch Aiistrailfl i doende zich een zeemnrht te eheppen l n tenigilag van lift groote gelH iiren bier in furopa ii du i ook in dat verwijderd deel der wen ld t verwaehlrn Door Zuid Limbupg Sitlard 12 Aug Vüi II Slot an den Duitscfaer vernam Ik nog dat het 7e legercorps b wtemd was voor Bnis el Aooab mm weet is dat rmón ver Irooid Het i en Ibe uit Coblonx zou vüor den tocht naar Frankrijk ls stemd ijn onder Oeneraal Graaf von Ilesulen Ook wist hij te vertellen dat de Betgen ien Fransoben haddvn aa oboden om door hun land te trekken dat de Hollanders den Doitaehers drie r mentea had den geoffreerd I aar de mwi vermoeid was praak heeit gt t oudefl durtNü em Hoch op Holland uitbrengend tl e t pl tcb zei wa iDwtMit r van lltvrbia Dat kou hiJ wei Uien dat l t gevaartyk geiweg l e HoHmidt rs kunnen overigvn g ü kwaad bfj d L utbMdieni iloen Van ttigeuover ge te de iijde ut de slcuuning echter niet b irde Dit getdl niet voor allen IV mijultevoiking m hier overwt ud t uftitcb In de itrtvk wordt Dulbw b gwprokvn i ok de opctchrUten der oalaV eawhikeitt iijn u die taal ge ld DuiUche gehl is gangltaar Hieruit mo I daa ook aekvr V t rklaaitl vi orden dat gisterenavond totm ik op de uArkt eco beer ondervroeg dte naar het slagveld a gowe M deze door en der omstanders t ider bet mt ii van liedrelgingen In een caf giiluwd werd met een Nicbls ftag B zum Teufel Ik l es oot nilj to n tot de autoriteHen te wenden om mUcblingen m Ik naar het gi itieentebui Daar juist tten couten utie Kiboiul u werd over vooraifQing der gclaeente van bvensuiiddelen wm de burgemeester verhinderd een der wethouders noodigde mij in ai kamer Op mijn vraag naar den voorraad h vensmiddelen dfH lde ileze heer mtj mPde dat die niet zoo giin tlg was r kou nog ix slag gi legd kunnen worden op het graan in A rhiiren dt r iKwren doch spoedig zou g bn k kunnen heerscheo Ik vro g verder naar de temming der bevolking of er ook V re IwBtond voor invasie der I uit nchers Het antwoord der Diiltsciiers was dat die vrees wel bt taan heeft maar nu niet uipcr Al is men dus niet lievreesd voor m n inval der Dahsc ers is het goed lil laogeliike wanhoop van dal leger alles e verwgderen vtnt aanMding kan zijn lot inbreuk op hel oorlognrecht Alle wapinwiiikils yijn gefloten Huiszoeking al gedaan worden hij de mtinwerkers of 71J wapenen in hun tiezit hcbbim Over den toestand in hot inljnlM drijl kan worib n Hiet gtMleeld dat geen der mijnen i xlii gelegd dat handffli te kort komen doeh dat ook de particulierB mijnen n w rkeu voor het Hijk tm waantH r tsen mijn al te zeer ontvolkt is gaat het resteerende personeel op andiïre mijnt n over De achtergebleven vrouwtm van arln lders in dt taatsmljtien krijgen n U aanvulling van hun uitke ring van KijkHwege tot op r 2 90 per dag Mot de vrouwen der Duit ebers en Oostenrijkers i bet treuriger gesteld Dere zijn totaal Konder middelen Zeven vooraanstaande personen in de arbeidersbeweging hebben zich naarde vuur hnie begeven en niet teruggekeerd Ver iioech tijk zijn zij gcarrestce Na niijn bezoek aan hol geiuo ntehuis Ingaf ik mij naar den trein waar juist de ooHtenrijkers aankwamen Nog steeds klonk hun ktaaggezang In den trein was d oorlog sciienng en inslag Iemand verleide dal honderd jaar geleden etia Igeunerin aan een Duitsok C prins had voor Apeld dat ergens oudte een HndeiMiom de laatiite Duttsche vortd geztden sp een cbimmel zou sneuvelen Droevig zijn do VRrbalun van vluchtelingi n die Ie Hrnssel en Antwerpen van UuilHchers zoowel mannen e vrouwen door menigte worden niliihandeld uit wraak over de wiJ7e waarop de Duitsche Ik l b n hiiisgehoiidefl te Vis Onder het gczelsebap is een I jigelschman dlo In I uitscbtand drie malen gearresteerd is over het leven in de gevangenis niet te klagen tieeh u verwonderd is als ik hem wal van het nieuw vertel I en Hagenaar rlie uil Aken UTUgki virti lt dal na de oorlogsverklaring van Duitschland aan België de Ht lgMv de tannel w Datbeim versperd beblu n DltelioV indt 7ioh op den vnrblndtngswf tos Hebin ken en Dtitk Zij hebls n ettetij ki locomotieven op zulk een wijzr op en In I Ikaar lalen too K n dat jaao verwijderingmet te denken valt Bij den tunnel mot tworden iiitg slapt waarbij jongens van Jung Deutscbland padvinders dnt wegwij en Zoo ondervindt bel vervoff vantroepen grootj matericele en ernstige vertraging Ih Aken heeft nieo op een gegeven oogenblik den ongewajMMiden soldaten aangezegd onnilddelliik In het vuur tegaan en dan maar de wapenen van degewonden en dooden Ie nemen Maar wcbevinden ons ihana In veilig Nederland en jagen de ehtmftre van al de gehoorde en geziene ellende voOr een oogenblik weg PARIJSl HE BKIEVEN Panjs 2 Anghstus 1914 We hebben hier een week van ongekende steeds sneller stijgende opwinding achter den rug Vandaag voor acht dagen toen bot antwoord van Servië aan Oostenrijk word gepubliooerd had heel Parijs zijn gewone aanzi Q nog £ r stonden des avonds voor het bnrean van den Matin vat meer monsohen dan gewoonlijk en een paar groepmi hieveti de Marseillaise aan waarvan de tonen echter spoedig in het gewone straatrumf er verstierven Men begon pas te spreken van oorlogsgevaar Maandagavond een betooging voor den Vrede Eén enkele oproeping in den Bat ille syndicalisto had honderdduizenden op de been gebracht Den geheelen avond lang kookte het in heel de binnenstad évn oogenblik had ssich zelfs een stoet van meer dan 20000 man gevormd Die werd aiteengedre o maar telkens vormden xich weer nieuwe kleinere demonstrttjes en heel den avond waa de eentonige dreigende cadans s bas la gaerre a baa la gnerre ho ho Biet T n de 1 lucht Wil het volk dan werkoluk vrede vrede tot eiken pr a Och neen snik een uetooging setalleen de massa in t ewe png omdathet een daad is een actie De menigte kon zich nTuntn maken voor het dre i1 gen tegen de regeering het vechten 1 tegen de politie dat een vredesbetooging heette maar niet voorden vrede oelve het negatieve het aflaten van 1 den strijd met oprukken niet vechten Jnist die heftige betoogon van Maan i dag waren het meest vatbaar voor de i oorlogskoorts die Dinsdag reeds begon 1 op te komen j Dinsdagavond bruischte en woelde j het weer op den boulevard ten ge volge van de monsterachtige vrijsprwik i in hot proces Caillaux Heel Panjs was diep verontwaardigd en onder andere omstandigheden aonden de betoogm gen zeer ernstig zijn geweest Maar I nu zoodra men sijn woede even had uitgegdd keerde de geest weer terug tot die andere meer ernstige kwestie Komt er oorlog Woensdag en Donderdag begon men banken en spaarkaasen te battormen ieder hield ztjn goud on eilver vast on trachtte papier tegen metaal te wisselen Weldra annonceerden alle winkels en cafe s dat se geen liankbiljetten moer in betaling aannamen Vrijdag en Zaterdag holde atles naar de kniideniors en dergelijke winkels Ieder wilde gedroogde groenten erwten boonen en dergelijke inslaan zooveel hij maar kon Voor enkele winkels afschuwelijk gedrang vechtpartijen selfs De magazynen moeston tydolijk sluiten om nieuwe voorraden op te doen en zich dan voor den verkoop door de politie laten bewaken En inmiddels groeide het patriottisme sioh uitende op oene inaerdaad be wondenngswaardige wijze Alle veeten allo politieke geschillen allepartijruzies die hier anders soo ongehoord heftig kunnen agn waren plotseling vergeten Men zi men voelde hoe heel het volk zich tot één onverbreekbaar geheel aaneennloot En zoo kon het gebeuren dat de afsohuwelüke moord op Jaurl geploogfl die Maandagavond misschien een oproer verwekt zou hebben Vnjdng en daarna geen enkele onregelmatigheid heeft veroorzaakt Heel de turbiilantn massa s van het strUdbare sooialisnko bedwongen hun woede on verontwaardiging met een bijna bovenmenaohomk Ijaat ons zwggen het Vaderland eiaoht het En nu ia het de mobilisatie Gisteravond waa het nog betrekkelijk kalm op straat Ken groep Ttalinnen die zich juist hadden doen inschrgvi n voor oen Italiaansch vrijwilligerscfHiis trokken door de stad oen ItaliaunBoho en een Franscho vlag voorop zingende de Marseillaise Die hoorde men trouwens overal on eerst nu nu het waarlijk ernst is toont zich do gewoldigo meeBloepende macht van dit volksliutJ dat voor alles krügszang is Aux armes Citoyens die kreet beheersofat hier thans heel het loven Het patriottisme dat zieh een week lang bij de steeds dreigender telegrammen heeft opeengestapeld in oen kalmte zonder weerga die door do omstandigheden geboden word barst nu los in woest enthonsiaamo Overal waar gisteravond de eenvoudige speelgoedvlaggotjes die voor do demonstraties dienstdeden passeorden ontblootte ieder zonder uitzondering het hoofd en men juichtte juichtto Vanmorgen waren alle straten al vroeg vol drukte en beweging Ieder heeft het druk en loopt on draaft en praat en er zit electriciteit in do lucht één kreet is genoeg om het enthousiasme te doen oplaaien hot gejuich te doen losbarsten De gare de TOt vanwaar de meeste soldaten vertrekken is nu het centrum d atad Daar stroomt alles aanwn en wel gnjpt het U aan in die uttgostrekto dooreenwoelende menigte zooveel woonende vrouwen en moeders zooveel innige on moedige afscheiden te zien Maar daar klinkt de Marseillaise weer Le joor de gloire est arrive Dat iB de stemming de geest Io overtuiging die hier overheerKht Maar wat later nu ik thuis in mijn hotel dezen brief zit te schryvon wordt mijn aandacht al maar afgeleid door oen jong vrouwtjo dat in do kamer naast mij al maar zachtjes zit te schreien Haar man ia zoo jitist vertrokken Maandag 3 Anguatua Er zit electnciteit in de lucht schreef ik gisteren Het bericht dat Dmtschland zonder oorlogsverklaring en met schending van Lnxembnrg s nentnUiteit Frankrijk I heeft aangevallen deed hier het on I weer losbarsten Ongelukkig wie van d i iwMand wilde uiiKbrutk waken door voor leveasnilddelen o kranten onbehoorlijk booge prijreu te n enen Terstond keerde de volkswoede rit 11 legen hem n m kijo versehilh de ntagazijnm volkomen leeggo plunderd Ongelukkiger nog de DuitAchers hier m xoken geveatigd Verocheidene wf kels rm niet atlet n bt geplunderd maar vtrfkomee verniebl en verwoi st xoo al de filialen der r iisaclitige tn IklLmia Maggi waarvan leder weel dat bel een Duilsrho iiiaatschappu Is en die alli g geslgnaIwrd Mond als spionnagedlenst Ven die winkels is gw n mil geen blind giteo tx hangsetpapierlje seUs hn l gvhleveu Hel was een anct urenswaanllgt maar Ie verklaren JU xelts ten deele te veront huldlgen alttng der volkaverontwaardtging over wat hier heet Het Duilmhe erraad A F PBTIU N Ws nüln ttêchttm M IC PvniKbni cd wedief loo raegelqk gneield op dr hao jK te WHYcn hrt o n rt in d tfn tqd m P ni ea ook dutbiiit n orv l Drtr rortvapoBdrniim lullry drn tori and in ikn k tii tër kunnen w eig n dan dr inLo Rwadr IcnannMB du vprmcMwfc Ip d H n REDACriF Stadsnieuws OOÜDA 15 Auenstnu Door Barg on Woth syn aft de Riuidiloilon M volgendo iiiKokameii stukkon kwgoaondon i Uwe Vergadering xmSfe tor fine van preadvio8 in onzo handen bet hierbii overgelegd adre vim J Rond m le eigenaar vun den onniiddellyk aan de Ooütiijde der Cornetix Ketelatraat gelegen bouwgrond met vereoek do voorwaarden waarop do Iluad by bealuit van ï Maart j l de bebouwing van dien grond heeft toegoittnan cenigsEina te willen wyaigen Alvoron aan Uwo uitnoodiging te voldoen wonnen wy omtrent deze lutak het gQvorlen in van de C Ommisiiie van bijstand in hei beheer dor Oemeentoworken welke daarvan deed blijken b haar mwle hiorneveni gevoegd rapport dd 3 AagnstUB U no 312 IHt dat rapport zal Uwe Vergadering lien dat de gonoenxle CommiKsio genegen ia tegemoet to komen aan hot besswaar dat voor belanghebbende bouweiH gelegen 1 in de voorwaarde lub lo krochten welke ag vorjdicht zyn den afvoer van faeoalieu en menagowater te doen geachietlen door middel van een riool aan te brengen in de aohter het bouwterrein golnge loot Sootie A no 22 welke loot daartoe vooraf moot geilempt worden Ten einde den bouw van een aantal arbeiderswoningen in de hand tn werken wat de Commissie bn do hoorsahende sohaarschte van belong acht geeft il in overweging oene ondero wijze van afvoer der faeoaliun en van hot mona ewater voor to ohnjvon waartoe ziJ aanbeveelt het leggen van een betonnoleoring in de bij het Uitbreidingsplan geprojecteerde oostolukn zyitraat dor Cornells Ketelstraat un wel van de westelyko rooit n dier straat af tot in de sloot Seetie A no Ö22 op welk riool met eigen rioleering aan te brengen orhter de t bouwen huizen kan worden aangesloten Ons College kan zich wol veroonigen met de voorstellen der Commissie zoodat wy de eer hebben Uwe Vergadering in overweging t geven hot hieronder volgende i esluit te nemen De Raad dor Gemeente Qouila öezien het odre van J Rond ingekomen dd 24 April lUUj Uelet op het voorstel van Itnrgemeester en Wethouders üti 7 Aiigustni 1914 No 82 lM on het daarby overgelegd advies der Vmmissie van bijstjind in hot beheer der Jemeontewerken dd 3 Augustus 1914 no 312 felet voorti op zUa boaluit nm C Maart 1 U no 124 Beslnit Mot intrekking yan uin voormeld besluit van 6 Maart 1914 no 124 te bepalen dat onder de volgende voorwaarden zal kunnen worden nverg gaan tot uitbreiding van den openbaren weg do Cornell Ketelstraat iloor bet bebouwen van den aan de ouatzyde van dien weg gelegen grond kadastraal bekend in Hefjtio A No lil 1 dat rekening zal moeten worden gehouden met het Plan van Uitbreiding en met het Raadsbesluit van 27 Maart 1908 waarbij op een gedeelte van bet te bebouwen pendel Beotio A nummer IIUU oen bouwverbod is gevestigd 2 dat de weg een broodto wJ verkrijgen van 10 Meter de broedte gemeten van de voorgevels der woningen aan de overzijde vnn den weK 3 dat het peU van den weg zal zijn 0 70 Meter boven het peil van den polder Bloemendaal 4 dat in het midden van de by het Uitlireidingaplan geprojecteerde J