Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1914

QSh tliMirgang het vaak genoeg voor dat de koning zich te midden van zijn soldaten bevindt zonder dat dezen on zelfs ook of cieren in den langen blonden man met het lorgnet on de Ix iofte uniform hun vorst herkennen Zoo wilde hy Donderdag een hospitaal binnengaan maar de schildwacht die den rang van den onbekenden bezoeker niot thuis kon brengen vroog hem of hy een pas had y n pas heb ik niot antwoordde Ue bezoeker kalm maar ik bon de koning mis8 üii a wil je me dus wel toestaan binnen te gün De mhildwaoht lachte ongeloovig aoodat tie kroehtige tuatoheukomst van een adjudant noodig was on Z M toegang te veriohiufen Het spreekt vanzelf dat er over dit avontuur vanden koning veel gesproken is on de aol daten k en nu goed uit of ig bem ook ergens herkennen kunnen De oorreipondent van het EngeUohe blad aaa wiens via Brussel voraonden mededeeling wy het bovenstaande ontleenen sag koning Albert Dondordog argcuis aan den weg een boterham zitten eten waarby hü water dronk uit een loltlatenflesch De koning het is hiervoor reeds gezegd verplaatst zich door do Belgische legerkampen on stellingen zonder eenig osrort Wanneer zyn auto aangohoudon wordt laat de Koning zyn pos van het ministerie van oorlog zien waarop zyn voUediiifen naam on a gvboorteplaata tiaan ut dan zijn beroep Koning der Belgen BRUSSEL lö Aug N H Ct Part Men gaat voort kleine schormutM ingen in da omstrekan van Tienen te vermelden Aldaar aou ookeenTaabe neorgesohoton zyn geworden Hot gerticht yiui oen groeten Hag rond Dinant is nug niet offioioel lievestigd het kan echter voor waarschijnlyk worden geacht Te Namen zou men het kanon van halfdne h nachts tot zes uur hebben gehoord Niettegenstaande bf langrijke verliezen zouden do Kranschen aa n de Duitacbers zegeviorand hot hoofd hebbon geboden deze loatsten zouden ontzagliJK veel volk verloren hoblwn Tot gemitstelling der menigte werken naast de mededeolingen van het ministerie van oorlog do officioele berichten van Fransche zijde dio geregeld naar BelgiÜ worden geseind ten zeerste mee liet laatste geeft eene voortroffelijke samenvatting van den toestand Het luidt ongeveer Hetoeinto oorspronkelijke plan van Duitsohland Van den Haag naar Gouda Vertr Den Haag Aank Gouda 7 50 ï m 9 2B 11 52 1 M n m 2 31 C 42 8 15 jf Ik heb u gerien vW Thumfelstn Hpelt u hot niet opgoHiefkt Ik rao st noen zeggen antwoordde terwijl zij do oogon neersloeg maar Wi bemerkte ik wel is mevrouw ï® 8oii u bevallen Och hoe kan ik nog vragenl lederoen was in ver tóiingt Heeft u misschien nog groo r tangeresson gehoord Hij antwoordde niet dadelijk op deze g want hij was geheel verdiept tn W aanschouwing van dit bekoortijke Kk M Ilij had in dit kamertio in do lOWitad eone nieuwe wereld ontdekt 4ii en eng maar vol poëzie aoo iots 1 dus mogelijk in een stad waar hij fct tww soorten van vrouwen haS kennen nl de vrcwwen volgma tereischte gangtore model van onze log en de vronwen die door haar rige aatouK eMe vfouwelijke beheld verloren heWwm Tonfijl ïij had hij haar nauwkeurig gadegora zijn ervareo oo h d niets t van dio coquotterio wetiie zich ft verltergl achter het masker dor ffrüeit Neen zij was Jtulver natmiVliJjkl Was hij gisten n reed botooverd toen 15 Meter breedte oostelyke zijstraat van de Uomelis Ketelatnat van de waatelijké rooilijn dier straat af tot in de sloot Sectie A No 022 een betonrioleering inwendig metende 00 by 90 C M met een reinigingsput zal worden gelogd op welk riool met eigen rioleering achter de huizen kan worden aangesloten 5 dat de onbestrate 3 Meter breedte van de Cornelia Ketelatraat zal warden boatraat met vlakke waalklinkers en met op afstanden van tfm hoogste 25 M groot moilel gegoten ijzeren straatkolken on voorts bi iedere atraatkolk een reinigingsputje van harden ysselomlersteen inwendig roetende 4U bg 40 by 50 c M afgedekt met een gegoten yzeren plaat deze kolken met een betonrioleering inwendig 30 by 40 C M aangesloUsn op de sub 4 genoemde rioleering en de overige 7 M breedte der rnelis Ketelstraat behoorlgk wordt opgehoogd en herstraat dat de bestrating der verschillende gedeelten van den weg zal kannen geschieden naar gelang er woningen lantfs gebouwd wordfu iloch tn eik geviï voor de bewoning daarvan en wel ten genoegen van Burgemeester en Wethonders 7 dat da grond by het llitbreidingspUn aangewezen voor straten enz aan de Uemeento kosteloos en om niet in eigendom on beheer zal worden ovorgediagen zoomede de 15 M hroede zgstraat sub 4 bedoeld de 7 M breade straat geprojecteerd ten Westen van do Cornells Ketelstraat langs den spoorweg en het nog niet aan do gemeente overgedragen S edeelte dor Cornelia Ketelstraat na e uitbroiiling daarvan over de volle breedte van 10 Meter met straal rioleering en kolken alles in eeni n door Uurgemonster on Wethouders goed Ie keuren staat 8 dat voor zoover van deze vorgnnning geen gebruik zal zyn gemaakt y b iedere herziening van het tJitbraidmgsplan dar gemeente zal kunnen worden ingetrokken gewyzlgd of aangevuld Aan don Raad der gemeente Gouda Gouda 11 Augustus 1014 Zooals wy in onze memorie van beantwoording op het afdeolingsvorslag betreffende hot onderzoek der Oemeon tebegrooting voor l J14 opmerkten weerhield dn staat waarin de finanoiSn der Gemeente verkeeron ona tot BOg toe van het doen van voorstellen tot oprichting eaner derde openbare bewaarschool Wy meenen echter nu daarme le niet langer tt mogen wachten daar met wtkerheid kan worden aangononven dat oen derde bewaarschool onmiddaliyk goed bevolkt on zyn zooijat het plicht der Gemeente is in deze behoefte te voorzien By de laatste gehouden insehryving is gebleken dat 55 kinderen wegens S ebrok aan plaatsruimte moesten woren afgewezen terwyl verwacht mag worden dat dit oyfer by de eerstvolgende linschryving nog zal stygen Als plaats voor tien eventueel te tiehten derde openbare bewaarschool if naar het ons voorkomt aangewezen hi deel der Gemeente genaamd Korte Akkeren alwaar eeno uitgebreide arbeiderslwvolking gevestigd is waarvan bekead is dat zy nu van de gelegenheid voor hanne kinderen tot het bezoeken van eeue bewaarschool slechts weinig gebruik maakt mot hot oog op den betrekkeiyken verren afstand en de moeieiykheid welke vooral voor zeer jeugdige kinderen verbonden is aan het bttroiken van de binnenstad De meeste ouders toch missen de gelegenheid er hunne kinderen heen te brengen en woer von school af te halen terwyl zy niqt hunne oudere broortjesof zusjes kannen vergezellen daar deze loatsten de gewone in de K ite Akkeren gelegen scholen be oeken Volgens ene voorloopige raming van den Gemeente Bonwmeëater lyn de kosten van een nieuw schoolgeboaw met vijf lokalen te stellen op füOOOO Naar deze school ruimte bevattend voor plm 100 kindoren zonden in de eente plaat overgebracht kannen worden de kinderen uit de Korte Akkeren die nn zyn geplaatst op de beide andore Iwwaarsoholon gelegen aan de Paterstoeg eii aan do Nieawe Haven ten getale van 63 Deze soholen zonden daardoor weder in staat zyn alle kinderen op te nemen Naar aanleiding van het voorgaande hebben wy de eer onder overlegging van hot adfvios dor Commissie van Toelicht op het Ijjger Ondorwy en hot rapport vanden Gemeente Bouwmeester üwe Vergadering voor te stellen te bealuiten tot het stichten van eone derde bewaarschool in de Korte Akkeren By de Qemeonto Bogrooting voor het dienstjaar 1915 kannen dan de daarvoor üoodige middelen worden aangewezen De Kood voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gonda Gonda 12 Augostas 1914 De betrekkeiyke wetaartikelen bepalen dat de vergoedingen toe te kennen aan gezinnen van militie en landweerplichtigen of aan de gezinnen waartoe zij behooren in geval van oorlog oorlogsgevaar of andere buitan wone omstandigheden worden voorgeschoten uit de gemeentekas Het komt ons met het oog op dit laatste wenscheUjk voor dat detedoene vnorschotten en de terugbetalingen daarvan door het Ryk in de Ge metiiteRekening worden verantwoord waardoor het nw dig is dat de op dorgelyke voorschotten betrekking hebbende posten der GoraeentoBegroo ting belangryk worden verhoogd Voorloopig komt ons een t edrag van f 25000 voldoende voor berekend over drie maanden Met het oog op het voorgaande hebl on wy de eer Uwe Vergadering in ovwweging te geven hnt volgende besluit te nemen De Raa l der üemeento Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 12 Augustus 1914 No 85 1070 Besinlti De begrooling der Gemeente voor het dienstjaar 1914 te wyzigen als volgt a het onderdeel c vanArtikel 1 van HoofdstakXm dor Uitgaven 1 Voor scbotten ten ttehcteve vanhet Ryk wegens Iwtalingen van allerlei aard Volgnummer 213 wonit verhoogd mot f25000 b het onderdeel c vanArtikel I van Ilmfdstnk VI der Ontvangsten Terugngave van het Ryk vanwegens bij voor schot gedane lielaungen yHn allerleiaard Volgnummer 40 vintit verhoogd mot f 25000 De Uaad ïoornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Ramt der Gomeonte Gouda Gouda 10 Augustus 1914 Zooats Uwe Vergadering bekend is W 1S viiór de invoering vnn tiet Bouwen Woningtoezicht in de e gemeente aaii oen drietal Rooimeosters opgedragen het aangeven der rooilyn by don bouw van woningen hetadviseêron in tusschen eigenaars van aan elkander grenzende woningen gerezen geschil Ion betreffende gemeene muren afscheidingen enz Nu al deze verrichtingen thans geschieden vanwege het Bouw en Woningtoezicht voor Rooimeosters dus niets meer te doen valt en van do dtie waaruit hot kollege vroeger bestond slechts nog een do heer H Kleüweg die voor pensioen in aanmerking komt in betrekking is liebtien zy do oer üwe Vergadering in overweging te geven d betrekking op te heffen en in verband daarmee te nemen hot volgende besluit De Itaad der Gemeente Gonda Gezien de voordracht van Burgemeester on Wethouder dd 10 Augustus 1914 No 88 1093 j Besluit met ingang van 1 Januari 1915 op te heffen do betrekking vanRooimeestor der gemeente aan H Kleyweg eervol ontslag te vorleenen uit ayno betrekking van Rooimoester Do Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gouda De Ijandstorm De pfflcieren en onderof6oieren behoorende tot daa laadstorm worden opgeroepen om a 8 Dinsdag ouder de wapenen te komen Aan do lietrokkenen wordt daarvan kennis gegeven Voor de gemeente Gouda is naar wy vernemen hot aantal opgeroepenon 4 Zooals gemeld dient deze in dienststollin uitsluitend ter voorziening in den kademood by het leger De economische crisis De Qoudsche Winkeliersvereeniging roept per circulaire haar leden benevens de besturen der Algemeeno Patroonsvereeniging Boekiirnkkerspatroonsvereeniging Broodbakkorsvereeniging Kappers on Barbiersvoreeniging Kloormakorsvoreeniging Nederlandsohe Bond Vergunning afd Gouda Middenstandsvereenigin de Hanze Pottenbakkersvere iging Sohilderavertieniging Sohoenmakersvereeniging Slagorsvereeniging Ver eniging Pypenneoring binnen Gouda en de Vereeniging van Tabak en Higarenfabrikaatan op tot aan vergadering op Maandag a j dea avonda half negen in de üal der Sociëteit De K uoie In deze vffi gadering znllen de maatregelen worden beaproken welke tot verbetering van de bestaande moeilyke iinancieete omstandigheden kannen leiden Van Regeering WBge wordt al het mogelijke gedaan uit verbetering van den toestand on in verband daarmede zal het lid van de Tweede Kamer Hr II U Bchim van der I eff een inleidend woord ipreken over den financieelen toestand en hetgtMin tot afwending van de meext ernstige gevolgen van een wonomische msis kan worden getlaan Waarachnwing Do Commisaaris van Politie alhier w ar chuwt de ingezetenen in hun eigen belang geen dienstbetrekking aan te gaan met of goederen zonder betaling af te geven aan Zoetje de Waard out 23 jaar inwonende bij hare moeder aan de PPiJerhtraat no J alhier aangezien herhaaldelijk klachten ann zijn bnreau over die vrouw inkomen Spoorwegdienstregeling S S Het ingang van Maandag 17 Aug a s wordt de beperkte dienstregeling der reizigeratremen welke vanaf 4 Aug j l geldende wai uitgebreid en gewijzigd Wij ontvingen van do Maatschappij tot Éxpl van Staataspoorwegen de nieuwe dienstregeling welke nu Maandag a a aanvangt en hebben ten gerieve van onze lezers daaruit bijeengezocht de treinen welke van Uouda nit vertrekken naar lïotterdam den Hang Utrecht en Woerden en terug benevens de daarop oorreHpondeoronEio treinen naar en van Ijoiden en Amst43rdam alteen langs de lijnen der HM Wy laten deze dienstregeling dan hier volgen Van üonda naar Rotterdam Vertrek Gouda Aank liottenlam 1Q 30 v m 10 51 v n 12 50 n m 1 42 n m 3 15 a 3fi 4 50 5 42 8 36 7 57 840 10 32 Van Rotterdam naar Oouda Vertrek Rotterdam Aank Uouda 7 r 4 v m y 29 1 54 n m 2 34 0 34 8 19 8 40 v ra 9 50 2 15 n m 3 26 7 26 8 40 Van Gooda naar Don Ilaaj Vertrek Gouda Aank den Haag 10 44 v m 11 05 1 45 u m 3 50 5 44 9 10 10 35 9 40 v m 10 35 l2 5ti n m 3 20 4 40 H 4I 9 4Ü 8 40 v m 9 56 12 56 n m 2 20 3 20 7 40 8 45 Van Goud naar ütfecht Vertrek Gouda Aank Utrecht 8 56 v m 10 1 06 n m 2 26 3 3B 7 56 8 50 10 13 v m 10 33 2 23 n m 3 4 53 9 13 9 26 Van Utrecht naar Gouda Vorrolf Utredit Aank Gonda 9 30 ï m 10 26 12 40 n m 3 10 4 30 asi 9 30 8 13 ï m 9 50 11 23 s 2 36 n m 3 13 7 68 8 13 In aansluiting met den dienst Qouda Utrocht vertrokken Van Utrecht naar Amsterdam de volgende treinen geen volledige dienst UtrechtAmsterdam Vertrek Utrecht Aank A dam 11 15 v ra 12 15 n m 1 09 n m 8 48 2 30 aao 3 47 4 90 W P 7 M aso a B 9 4S 9 s 9 33 W P Van Amsterdam naar Utrecht Vertr Amsterdam Annk Utrecht 7 57 v m 9 40 v m 9 31 10 28 10 W P 11 16 1 W P n m 1 33 n m 1JJ5 2 6Ö 3 36 5 06 4 30 5 20 1 09 W P 5 42 Van Qoada naar Leiden Vertrek Vertivk AankoniBt Ooad Woerden Leiden 8 56 v ra 10 29 11 36 12 40 n m 3Ji5 5 07 Van Leiden naar Qonda V loeiden V Woerden A Gooda 12 23 n m X5ön m 4 30 n m G I9 8 55 9 80 Bneltreinen Opg ave van Personen dio zich gedurende de week van 31 JqH tot 7 Aag in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben OEVEHTiGiyEN G F Wooden uit Midwoud in Kragerlaan 130 J de ïtoode uit Amsterin Oosthaven 33 A G omeijn uit Stolwijk in P C Bothstrlat G2 J F Koxhel uit Reenwijk in Nieuwe Markt 25 K M J Wolff uit riosmalen in Markt G4 J Smits uit Wawpik in Nieuwehaven 223 M J Winter uit Rotterdam in St AnthoniQBtraat 7 C van Ërk uit Zovenhuizen in Grnafflorisweg 61 M J Nugteren uit Zogwaart in Orabethstraat 67 J J Kolenbrander uit 7uiemborg in Ileerenstraat 59 G Kiellingen uit Utrecht in Lemdulsteeg 3 C Braam uit Brouwershaven in Turfsingel 24 F X A J Vervoort uit den Haag in L Tiendewog 76 K Terlouw uit Ouderkerk a d IJsel in Bockenborgstraat 98 T Brunia uit Varaseveld in L Tiendeweg 74 B Vermeij uit Utrecht in Drapiersteeg 16 A Poot uit Waddinxveen in Gouwe 115 D J van der Sprong uit Voorschoten in Krugorlaan C9 A C de Jong uit HaoBtrecht in Raam 320 C J P 8imonis uit Amsterdam in Houimansgracht 2 L J de Ven uit Delft in Wijdstraat 4 II Mak uit Bergambacht in Gouwe 19 W van Oudhoorn uit Norg in Kuiperstraat 34 H F Breaker uit Rotterdam in Gouwe 188 A L van Schalen uit Amsterdam iu Korte Dwarsstraat 12 S de Weger uit Utrecht in Niouwemarkt J Stoute uit I eiden in Bockenbergstraat 10 W O Bar uit Aarlanderveen in Vest 18 P Hermans uit Duiuburg in Snooystraat 85 A T van dor Wurt uit Voorburg in Peperstraat 14 J C Ziokemeyer uit Helder in Molenwerf 16 P J van Toorenburg uit den Haag in Kattensingel 36 5 M C van Hoff uit Alsum in R v Gatsweg 4 J van t Hul uit Zutphen in Bleekerskade 15 W H van der Munt uit Tiel in Pr Hendrikstraat 34 A Teepe uit Deventer in Gouwe 130 en J H Rem uit Cleve Duitschl in Karnemelksloot 24 Posterijen De Directeur van het Postkantoor te Gouda maakt bekend dat tot nader aankondiging hot Postkantoor op werkdagen geopend ia als volgt 8 30v 12n voor postwissels en quitantiezaken Rijks ver ze ke ringsb en ouderdomiiente 9v 12n 4n 8n voor Rykspostspaar hank i 8v 12n 4n 8n voor Oangeteekende brieven pakkotpost on zegelverkoop 8v lOn voor telegraaf on telefoon Lichting dor brievenbussen 6VjV 10 V 2n C n 11 n Brievenbestelling 7v 2n 7 n PakMBtpostbestelling lOv 4n Op Zondagen oponstetling van 8 9 en 1 2 Brievenbestelling te ± 12 Door dit late uur vervalt de gelegenheid tot afhalen van brieven PakketpostbesteUing te 10 vm De Directeur voornoemd HERMANS Oi gelllaslrterde Weekkladei tn T LI VEN brongt io lièt ld lal van folo s van dcD Kiiropeesoben oorlog de H rlH vvlhelibflr van hel Nedertaadische Ligor Generaal S u ij d e r a de troepenma tt voor H M de Koaingln in dereuidenlie de uUtocht uit het Gooi panoraiua van Luib mei de ortea erom heen leneraal von Falkeubaün de ontwerper van den lluitschen veldtocht het dorpje VM na luchligülg van de jinwooers io lirand geatokm door de Dailsehwi schetw ö PUB Het tweede Oorlogannmmer van J9e Pnns geeft lUs kanon door UoUandsche soldaten Hat ooriogsterrein in Bdgie n aan de Belgische grenzen de verschillende uniformen van het Belgische leger Het leven der Oostenryksche soldaten de mobilisatie in Frankrijk de Engelache Landen Zeemacht verder romanbijvoegsel en feuilleton Ons Premieblad Pak nu mee geeft als voorplaat het portret van Generaal Snyders verder eenige kiekjes van de mobilisatie in NederUnd m Engeland foto s van het troependéfilé in Den Haag kijkjes aan den grenzen verder nog een oorlogskaart van Europa personalia feuilleton en kinderblad Laatste i3erichteii Gevechten KEULEN 15 Aug Uit Berlijn wordt aan de Köln Ztg gemeld dat in het laatste gevecht Prins Ueinrich van Beijeren met zijn eskadron ee afdeeling Pransche dragonders heeft aangovallen en totaal vernietigd BRUSSEL 15 Ang Bij Namen is gisterenmiddag gevochten De Duitschers hebben Deney bezet Bij Tirlemont zijn Donderdag 106 uhlanendoorde burgerwacht beschoten en door hen op de vlucht gejaagd BRUSSEL lif Augs Gisteren zyo te Leuven 40 Duitache gevangenen aangekomen Onder hen bevonden zich een kolonel en twee andera hoofdofficieren Gestrande Amerikanen BERLIJN 15 Aug Het Beriiner Tageiitett verneemt uit Turijn dat de millionnair Vanderbilt die in Europa vertoefde er in geslaagd is een atoomboot te charteren Hij zou daarmede gisteren mot een 500 rijke Amerikanen van Genua naar Amerika zijn vertrokken Japan en Dultaohland DRÖSSI L 15 Augs Uil Londen wordt aan do Ueraierc Heuro geseind dal Ja pan olticleel don oorlog aan Duitaehlanl heeft verklaard LONDEN 16 Augs Do Dally Telegraph zegt dat de Japansche vloot s heeft gekozen Oostenrijkers on Serviërs Athbmk 15 Aug 40 000 OoAatykers hebben een aanval op de Servische grens gewaagd en tevens gepoogd daarna bij Tekia en bij Belgrado over te steken Voorts hebben zij getracht de Save bij Ghalatz en de Drina bij Loznitza over te trekken De Oostenrijkers werden bij beide plaatsen mVt met aanzienlijke verliezen teruggeslagen Zij slaagde er evenwel in dank zij hun numerieke meerderheid de Bare over te steken Chalets is na een bloedig gevecht genomen Loznitza hield stand Be Serviërs maken zich gereed tot een groeten slag B iReERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 12 Aug Cornells Anthonius z v M J L M Mimpen en C Jongeling Johan Adam z v C Kaars en A van Dijk 14 Aart z V W N de Bruijn en C de Jong Cornelia Hendrica d v A Snel en E Luynenburg Maria Johanna d v A C Kalhman on M van Wie ringen 15 Willem z v W Bojawal en A A Homes ONDERTROUWD G Koenekoop en T van Mourik J H Verslnis en M E Sprayt OVERLEDEN 13 Aug Johannes den Hertog 74 j iTenntje Zaal geh met J de Bruin 70 j Ad verten tien ER BIEDT ZICH AAN een net burgermeisje als tweede Meisje of MEID ALLEEN in een klein gezin in F G en van g g voorzien Adrea Nieuwstr 119 Boskoop Aambeien De Mitmbetemma f van Apotheker H M geneest spoedig in enuitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 et 12 Verkrygbaar te Gouda bij ANTON COOPS Po WOLFP Co te Rotterdam bijj VAN SANTEN KOLFF Korte Hootdsteeg 3 Ëleotr Dr A Brinkman Zn Gouda O IS553 Maandag 17 Au tus 19I4 i wmm m m Verschijnt dagelij ks ïTie7ü w s exL d Tr©rt©XLti©TDlstd v oox Q o CLd a © za 03aa ©tx©lc©aa behalve Zon en Keestdagen PHUS OER ADVERTENTlEN Van 1 5 gewone regels met bewyiiaummer f 0 65 Elke regel meer 0 10 Ity drie achtereen volgende ploalaingen worden deie tegon twee berekend Dienxtaaiihiedingen per plaaUiug van I 5 mmU fO 36 bU vouruitiH taling elke regel meer 6 t s Keclainea f O fe per regel Grtiote kiUera on ranc ii naar ptaataruimte PRIJS VAN HET ABOTNEMENT Per kwartaal f ijg Idem franco per lOst Vm Met GcTllustreerd Zondagsblad 0 l BO Idem franco per post 1 90 Alxinnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau M iiKT 31 by onz Agenten den Boekhandel en de PoalkaiUuren Talefooa Intero 82 Mefoon latere 8 ïïitgeyers A BRDIXIIAH EN ZOOIT De Duitsche troepen in BelgiÖ Dr D Broei chef dor ambalanoe te Maastricht schrijft aan de N R Ct Heeds eenige dagen waren wij Maastrichtenaren onder don indrnk van hetgeen ons te wachten zon staan Zonden wij zouden de Belgen liet Blachtoffer moeten zijn van het noodlot dat wg liggen aan oen niet versterkte zgde van Frankrgk Toen na eenige vatsohe geruchten die oogenblikken van spanning maar ook van groote inspanning brachten kwam het voldongen feit dat deBelgische nentraüteit was geschonden Het gedonder der Belgische forten dat Maastricht voor de werkelijkheid plaatste wu voor ons eenuitkomst maar daarmede was ook detragedie voor onzen nabuur begonnen Na Dinsdagavond een vorgeefscben tocht naar de grens gemaakt to heliben ging ik Woensdagmorgen vroeg mrt een kleine vlugge auto naar de greni De BdgtBche vlag wapperde nog uit het huis van de Belgiacoe douane maar tien pos verder stonden de grijze Duitsche wachten De auto liet ik aan de grens en met de meeste welwillendheid ontvangen passeerde ik de grens te voet ng ik naar Honland waar gewapende vrede heerschte De Belgische burgers liepen rustig rond en praatten kalm met de Duitsche lanciers Spoedig ontmoette ik den Stabsarzt die mij smeekte met hem mede te gaan In een Duitsche militaire auto reden wij terwyl van alle zijden uit de v f e de kanonnen donderden naar BernWu waar de tijdel he Duitsche ambulance was Het tooneel dat ik daar aanschouwde waa als eerste indruk het verschrikkelijkste wat ik ooit gezien heb Zijn er later gewonden gehaald op gevaarlijke plaatsen zijn wij soms in rustig onderhoud met den Duitschen staf gestoord door de hoogoversnellende graftaten die ellende vergeet ik nooit In een schoollokoal lagen in het stroo op den steenon vloer veertig allen ernstig verwondon reeds ojdq den hoek lag wentelend op de steoneit onverbonden een arme jonge kerel te streden met den dood maar geen klacht kwam over ziji lippen Enoinnep lagen zij allen met starren blik wachtend op hulp Hier kon niet getalmd Telephonisch werd machtiging gevraagd te redden wat to redden was en weldra snorden de Nederlandstho Hoode KruisautomobielïMi dwars door hot Duttsohe leger om de stakkerds te vervoeren Nooit zal uit myne gedachten gann de droeve tocht terug met de drie zwaarst verwonden Maastricht was stil als onder den druk van een zwaar Opkomend onweer En iu stilte aangestaard door duizenden met tranen in de oogen ging de droeve tocht naar Calvariunbei 6oo zouden zoovele tochten door zooveel beschreven kuBDeft worden Honderddertig brochttD z er reeds hier do dappere NedeiAoiKlsche jongens wien geen moeiie geen tijd goen gevaar te groot vpi om te trachten oen monschenleTOè teroddon Welk een tegenstelling I Hier wordt geen gevaar ontzien om te redden daar wordt geen macht geen kracht ontzien om t dooden En toch te midden vaQ die uitbarsting van nationalett tro en aat komt toch altijd weer boi4n het persoonlvjke mensohelijke gev Hoe dikwyis zagen wy iHet soldaten die lachten om flaiteftde kog en snorrende granaten en die er trotsch op waren zoo en zoo velen neergelegd te hebben en een traan wogpiuken als wij weer een doodst ding brachten De eersten die ik lucide ss n dood Maar de meesten leven en ons aller harten kioppon van vrengde als een stillo handdruk oon oogknippon toont de dankbaarheid van hen die w trachten het leven te redden In de duisternis van al verschrikkelyke ellende waarin wij hier leven die w van uur tot uur meemaken die w steeds erger verfoeien zijn er twee lichten die ver weg hunne vwbiydende stralen zenden Qet eene licht projecteert voor ons het feit dat ol meenden wy dat geen Kuropeesoho beschaving meer betond naast alle moroele verliezen nog hoog staat hot plichtbesof al is het ook dat dit voert tot het opvolgen van bevelen die leiden kon tot vernietiging Het andere licht doet meer het projecteert niot alteen maar hot verlicht het laat zien dat do menschlievendheid niet is gedood door de ovorbesohaving maar het verlicht ook de duisternis die over Europa gebracht is door de uitbanting van zoo lang opgekropten nationalen haat I Hoovole liefdediensten zyn niet ver richt hetzij door jonge vrottwen hetïij door vereelte mannonhaaden De tijd voor beschouwingen ontbreekt ook voor antiek er wordt van ons allen In Maastricht slechts werk gevraagd Maar ik had behoefte eenige uiting te geven aan hetgeen ons allen vervult Menigeen onzer heeft thans meer van de oorlogsverachrikking gezien dan velen die misschien onze neutraliteit zullen moeten verdedigen In die verschrikking is het dramatisch hoogtepunt bereüct door hetgeen gehoord werd aan het sterfbed van een jongen Duitscher Bewusteloos had hij uren en da jen gelogen oen kwartier viVSr zijn dood sloeg hij zijn oogen op en prevelde trachtende met zijn zieke nand te salueeren Herr iJeatnant ioh melde mich Geslagen stonden aHen In zijn doodsstrijd zegortorde nog het ingostampte plirhtsbeaof i Wat leoren wij hieruit m I ton wij daarvan geen oopton kken Maar laten wH allen NeoBrtaaders thans onze plituit zóó doen nu en als het moet later dat wij als somi ons Btervenauur mocht slaan zonder vreoiien zullen kunnen prevelen Herr Oott ich melde mioh Koning Alb rt De correspondent van een Kngelach blad die in het hoofdkwartier van hot Belgische leger vertoefd hoeft meldt naar wg aan de N R Crt ontleenen sympathieke bijzonderheden van koning Albert der Belgen De koning vertoeft voortdurend temidden van zyn troepen waar hy allo gelederen door zyn tegenwoordigheid aanvuurt Hy is afkeerig van vertoon on houdt er van rustig en onopgemerkt zyn gang te gaan Hy draagt te volde een doodeenvoudige blauwe uniform zonder eenig teeken dat cyn hooge positio aanduidt Hij is geenszins een chocolade soldaat hy heeft nachten doorgebracht in het bivak te midden van zyn dappere soldaten Gewoonlijk maakt hy om zich te verpkatsen gebruik van een auto beitaard door een soldaat en met een officier als eenig gezelschap Godurondo de govochton by Diesl on Haolon is koning Albert naar het front van zyn leger gegaan tot op een punt waar de n gheidvon den vyand het noodig maakte dat hij z n auto verliet Votgons den corr pondent van hot Engelscho blad komt De Oorlog Kort overzicht tflcgraiiimcn uialfo luuldiDg viui u l echt bij UiüBDl waarbij de OmtML httr fftft h Ton Noorden van do Maas hebltcn tusnAen llullHCluTB i Bflgen BlechlB BoherwttH Uilg m plaatR gehad De foHen om lUik zouden volgen berichten van do fKAxen in handen vlbi de Duitscherp zijn iNh dit wordt uit andere ron weer teIwgesproken l i liuitHcher lihjvoQ iu Ik lgiÜ met do irootHte g Btrengheid oplrtMluo tegen hur i r4 die aan de gevochten deelnemen VinC iH voor een dergelijk feit weer een rand gestoken en ook Ie Vervier fcfijlM n Htrcnge afu lraHingen plaats ge fiad mogendheden hulten Kuropa b ia eii reeda van den oorlogsloetiüind voor 4w l Ij trekkfni Terwijl de Vereniigde Staten dit moer vrodelievendo wijïft Kullen loen door l uropa van versohUlende marktm l verdringen treedt Japan moor open op Do oorlogsverklaring I alUiaus iet ullimatma dat dit land tot Dultscliland lieett gericht heeft kennelijk geen andere ifioellng dan flat Japan zich raeoBier wil km van de rhinee oh Dult che haveu lautchou t n miiwchien vim de Duttsche iKittlngei in den irooten Ooeaan ok l urkijc schijnt in het goding blikken te zullen worden door dun aanloop tegen alle gebruilten in van do 2 i ilHChe kruiser iObcn en Breslau welu wel als vaHtfltaaod schijnt te moworden aangenomen Wat Turkije nu voornemens is to doen ten we afwachten maar ook de alge mobilisatie die Turkije gelast heeft gft lt n den fot wantrouwen In Frankrijk Migt land Is mtm dienaangaande alloB W hfth I genist men spreekt reeds van H R ultimatum dal aan Turkije door de Triplo K ntent v a l worden gestold Wat Nederland aangaat de liinnenland he tooRtand Is do laatste dagen wol iets fcHT geworden Pc binnenlandshe hanM begint woer Iets op te leven Van eerdere zijden wordt weer vertrouwen Hchonken bij het onderhouden van de litod lBrelatiön on de ahnormaio prijavertoogingon door in atrie en handel aanmiomcn worden rocda weer ingetrok Im tn loae d en blijft liet eon dringende ieh wil de toestand niot verscherpen ï aanleiding geven tot een Hnancioelc iW clfl dat loder die daartoe in staat is 1 verplichtingen stipt nakomt FEViLLETOM hidommHdo i en gebofl gi tuigc Ut ik niet met slechte gedoetiten bier gekomua Iwu en zoo eerlijk muen ik hel mot u dat ik nlei eens op nbaar wat i aaH Insmljtt hart omgaat Wat Ifr ok hoop of tmw eb aar an zal niets iivft mijn lippen Wtnon maar als u slechts it n weinigjo vrloi ihap vo6r mij gevoelt weiger mij das Uf t verzoek niet dat Ht n doe Als u iinj wil toeiitaan van tijd at tijil tl een Iweook te brengen zog dan lut afMcheid HiechtH dece woorden Tot ederiiensl IflJ was opgestaan en forwijl ze bem vol vertrouwen vniendolijk aankeek lis pelde üij Tot woderzleosl zy zat nog een laago poos bij het vimstw nadat hij vertrokken was Iu gM acüton verzoiUien zwimf haar hlUi droouutrig rond Kindelijk klaarde haar gelaat op en fluisterde zij Üod is mijn getuige dal ik niet mol sloohle gedacb n hier gekomen bon Vn een glimlach van geluk speelde ora liaar mond lindelijk wat langer Icli voor Kijn geest vuor de reolitlwak al m huldigde figur ardo Met den tiil llip liet Is vooijf de laalHiLuniiwstl was hy eindoll tilt Mot bed gi jmmgen om weer oon het wwrk te gaoir Daar zat by nu drn gi liyfi n voormiddag lo werken zonder et li gidiriilken dan oen kop koEflo die de hulsjurifouw hem gebracht had Mol de grooiMlo zorgvuldigheid kweet hij zich van jsljn tsak Tw e drb mftAt soms mlfn wel vwt n wt nof Bcfatmaal toekende hy em lottor op een afzonderlijk blad jmpler na voordal hij die In liet valscho toMlamenl plautfte dat gravin Mln $ba zorny tol oeulge eifgenamo van liaar overleden eeb enoot ii Oest maken Iiy hield do deur van zijn kamer gotiiaUiü m hij tMShrlkte i by gedruhwA op do trap hoorde leder oogenbltk vrtmde hij dat de politie kwam om hem gevangen lo nonnen Zijn booze gewolm liet I m geoB rust totdat hy elndeiyk op wf ging naar den man mot wlt i hy In den affreloopon nacht In het koffiehuis Iwl zilt n praten on dien hy nu in de woping van baron von Hoffmann ging op zof ken Hij volgde de Theroniaslraat Mok de JuHophstraot over mi kotw voortdurend de stilste Htraten Hpofilde tooneol waarbij hij als b h BvOnds wel prettig om iu het prieel te zitten Dok zoc it Zij dtn dikwijl cm vrieodln op wier amilie don zomer op ei o vlila te Dber DobllBg doorbracht H op feestdagen d H d met moeder on Karol kleinp uitHiapjtw naar Durnltaeh IlUtteldorf ol Weidlingau Ja hot Ifl daar voel mooier dan hier in de Htoftlge traton besloot e on ik b Q gelukkig als oin kind wanneer wlJ koo veld en bosoh doorkruisen twuuT men keert toch welgemoed t rug naar Iw plekji waar ion thuis tHïhoort Wie In de week hard erkt wict den vrijen Zpoilog naar waarIe te schatten en zoo gdool ik ook dat wij tadsmensehen hot mewte genot van het landleven hehlien irfs wij van tijd L tijd onze Itenauwde straten verlaten Il in todfl vrije naluar rond te dolen llij die laatste woorden was haar haaknaald op don grond gevallen m terwijl iK iden buktfm om die op te ratten streek Kijn hoofdhaar langs de hAkon van i fjc Die aanraking werkt op bom als een toctrischo ffehok hij gevoelde zich weer alH een jongeling HM vatte haar hand en zij lioi hem iH gaan toen Wj daar tam kus op dnikte ZIJ wilde echter haar hand woer teriigtrekki n doch Wj hield die vaat en wat hij op dat oogmWlk zeldo deed haar lichaam trillen d r een geheel nieuwe gewaarwording il i wn giiwd lief roolsje zeïde hfj op bedaarden manneü koo toon en Ik ksn inoeiiijk woorden vindon om tilt dniklton hoe gelukkig ik hen met u kmnis geotaiütt U bel ion od is mijn S@±3e è hij uit de vorlo dit schoono mflisje kon hoscfaoiiwcn nu h i in haar onmiddellijke nabijheid was stond hij geheel onder tl n invloed van haar frissche Ijekoorlijkbeid Misschien wel antwoordde hij eindelijk Ik zon u Paiti kunnen noemen maar laten wij liever over iet anders preken Met u wil ik alleen over u zelve preken Verhwl mr toch van alles watu bezighoudt Roe n feeft Brengt u ook den zomer in deze l odompte nauwe straat door Peinzend over den zin van deze vraag kook zij hem eai oogenWlk onderaoekend aan Stelde hij don werkeli belang In hetgeen haar betrof Terwijl 1 efje daar in zalige bli bet venstor zat was de jonkman die Dp de zolderkamer boven haar woonde aan de grootste onrust ten prooi Nadat hij dienzelfden nacht nog aan hot valsche teütamont was Ijf onnen bad hij togen den morg n zi legerstede opgezocht Hust vond llij echter niet Zoa dra hij ingesluimerd was zag htj poliiloagonton die ht m vervolgden Toen hij Welizeker antwoordde ij hel oogweer Op haar werk richtende wij zijnni t rijk genoog om den zomer te Iséhlof te Badf Baden door te brengen Ikben nog niet verder geweest dan Brttnn daar woont en uster van mijn moeder Als wij s Zondags een groot uibKapjedoen dan gaa we naar Weidlingaa olnaar Brtthl bij Modling Maar één keerzijn we toch op den Sommering geweest Dat was een pret voor me Wordt vwotgd Vorder vertelde ze dat zo a zomer we gaarne buiten xou wewn maar nu hot eenmaal niet kon gevoelde zij het gemis niel ol te zwaar Achter hot hul had zij een tuintje dat moeder voor een billijken prijs had gehaard Jo de lente had zij daar drukke genoeg mot het planvan bloemen het zaaien van groeDten maar in d osaer was het