Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1914

valt in dnigen sipowel langs Lotharingen aU langB de lijn der Maas InBelgië zien de Baitschers zich teleurgesteld De krachtige tegenstand das heeft de volledige mobilisatie en concentratie van Frankrjjk s leger mogelyk gemaakt alsook de aansluiting met Eet Belgische leger dat ons dekken moet De Engelschen hebben hun expeditiekorpsen kannen ontschepen en de Kussen hunne mobilisatie bespoedigd De Servieërs z n meester van Herzogewina en kannen het zenden van OostenrQksche troepen naar O perElzas beletten De meesterschap ter zee is verzekerd De voordeelen die Frankrijk behaalt in de Vogezen en in Opper Ëlzas wekken vertrouwen voor de gebenrtenissenii die zich op ons grondgebied kunnen voordoen terwijl het autonoom verklaren van Polen door Rusland als een schoon gebaar vanwege den Tsaar wordt toegejuicht IntusBchen wordt hier de arbeid der oorlogscorrespondenten zoo goed als onmogelijk gemaakt men houdt ze op groeten afatand van het front waarvan trouwens niemand weet waar het zich voor het oogenblik bevindt Deze maatregel wordt gewettigd door de Duitsche bekentenis dat de mededeelzaamheid der EngeUche pers in 1870 de nederlaag van Frankiijk heeft hel pen bewerken FranBCho overwliuiiiig BRUSSEL 16 Aug Het Franache gezantschap bevestigt dat de Fransche troepen een overwinning hebben behaald bij Dinant De Duitsche troepenmacht voorzien van tnitrailleuses viel de stellingen der Franschen aan Een allerhevigst gevecht volgde waarbij de Fransche artillerie de Duitsche eelederea decimeerde De Franschen nouden beide oevers van do Maas bezet THIENEN 15 Airg Sedert 3 uur wordt kanongebulder gehoord in de richting van Borst en Hongaerde De groote veldslag is aanstaande en wellicht op t oogenblik reeds begonnen De krygstoestai en ld es om Brusseti BRUSSEL IB Ang In een mede deeling van het Minièterie van Oórloff wordt verklaard dat de toestand goea is Er zijn zoodanige maatregelen genomen dat indien de aanval geschiedt de Belgische troepen zich in zeer gunstigen toestand zullen bevinden De legers dor verbonden mogoodheden zijn niet ver meer De Belgische troepen houden zich uitstekend en brengen de Duitschers groote verliezen toe Om Brussel wordt aanhoudend aan de verscbAnsingen gewerkt voor het gevftl d vijandelijke cavalerie ntidert ï e bladtiQ i iogeji van af heden niet meer dan eenmaal pQr da verschijnen en zijn onder censuur gesteld van de militaire overheid die alles zal schrappen wat 1 etrekking beeft op de militaire maatregelen 1 KUUSSEL 15 Aug Bij Thienen is leen patrouille van 15 Ulanen door de Belgen verraat Bij Landen werden de Duitschefs met groote verliezen teruggedreven Gisteren kwamen de Franschen met de Duitsche in contact Het gevecht eindigde in het voordeel van de Franschen De Duitsche bevelhebber die in de zijde was gewond voerde het commaacio gezeten in een rolstoel Engelsche troepen naar Afrika PARIJS 15 Augustus De eskaders van Frankrijk en Engeland hebben bet overbrengen van Ëngelscbe troepen naar Afrika mogelijk gemaakt Dit telegram doet vermoeden dat ook de Duitsche bezittingen in Afrika zullen worden aangetast De Engelsche bevelhebber te Parijs PARIJS 15 Aug De a ftkomst van Generaal French gaf hier aanleiding tot ontzaggelijke geestdriftige betoogingen Oostenrijk en Servië WEENEN 15 Aug De Oostenrijkèrs wierpen de Serviërs langs den oosteiyken oever van de Drina terug Aan beide zijden zijn talrijke verliezen geleden De Montenegrijnen werden bij een aanval door de Oostenrijkers teruggeslagen BEHLIJN 15 Aug De desertie der Russische grenswachten wordt steeds grooter Groote veldslag aanstaande PARIJS 16 Aug De Regeering deelt mede dat Frankrijk nog minstens 8 dagen zal moeten wachten voor het resultaten kan weten van de eerste groote botsing welke zonder weerga in de geschiedenis zal zijb Gevechten PARIJS 15 Aug De Franschen namen op schitterende wijze de dorpen Blomont en Cirey en de omliggende hoogten De Franschen gaan voort met de hoofd Vogezen te bezetten De Duitschers trekken zich terug met achterlating van dooden gewonden en gevangenen Een Duitsch vaandel werd bij Latruche veroverd Twee Fransche vliegers die boven Metz vlogen wierpen bommen op de hangars waarin zich Zeppelins bevinden De vliegers bereikten Verduöj niettegenstaande zij Ijij herha g werdenbeschoten Generaal French zal hedenmiddag Parijs v laten Aanval op Nancy afgeslagen PARIJS 15 Aug De aanval der Duitschers op Nancy is dóór de Fransche dekkingstroepen afgeslagen De Triple Entente en Turkye PARIJS 15 Aug De Triple Entente zou volgens de Temps een laatste sommatie tot Turkije hebben gericht waarin de noodige waarborgen worden geëischt om te verkrijgen dat Turkije zich zal onderwerpen aan de wenschen der Triple Entente De bemanning der Duitsche kraisers Goeben en Breslau moet worden teruggezonden en de missie onder Limftn von Sanders moet uit Turkije worden verwgderd De houdiug van Italië BERLIJN 15 Aug van Duitschezijde In verband met hier in omloopzijnde geruchten dat Italië tegenoverDuitschland en Ooatenrijk Hongarye een minder vriendschappelijke houding aanneemt heeft de Italiaansche regeering aan haar gezant te Berlijn opgedragen deze onware geruchten tegente spreken W De Italiaansche gezant heeft ter vervulling van deze opdracht aan het ministerie van buitenlaijd sche zaken veraocht de geruchten voor ongegrond te ve kUren Oorlogsverklaring vaïi Japan aan Duitschland In verband met het floor ons gepubliceerde bericht dat Japan aan Duitschland den oorlog heoft verklaard kan het Vad mededeelen dat ïeeds Verschillende dienstplichtige Japanners in Nederland door de Japansche regeoring zijn opgeroepen Da Duitsche invasie Den 24 November 1911 zoo herinnert de Figaro werd bij de behandeling van de Milifciewet in het Belgische parlement een stuk Voorgelezen uit het Journal de Liefe een ver trouwelijk Duitsch dokument dat het blad zich aiechta met de grootste moeite had kunnen verschaffen In dit stuk is sprake van plannen van den Duitscfaen generalen staf betreffende de bezetting van België welke noodzakelijk geacht werd voor een opmarsch tegen Frankrijk waarbij de versterkte Fransche grdns werd ontweken Niemand kan onze doortocht zoo heet o a in dat stuk ten zuiden van de Maas beletten hetzij het Belgische leger Dit telt vier divisies van 25000 man elk Wij zouden onze flank kunnen dekken met een leger van gelijke sterkte Maar dit ware toch een gevaarlijk stelsel bij en mogelijke terugwerping van onze dekking zouden wij 100 000 man in den rug en dp onze verbindingen hebben AVenscheliik werd het daarom geacht het Belgische offensief een ander doelwit te bieden op de linkerMaas oever nl dobr mocht de gelegenheid vopr een overval ontbreken om de mobilisatie en concentratie te beletten nabij Aken een leger van 100 000 man landweettroepeq bijeen te trekken dat tot taak zou hebben om noordwaarts van Luik de Maas overgaande het Belgische veldleger op zijn beurt in den linkerflank te vallen terwijl dit een poging deed het Duitsche hoogleger op zijn doortocht in den rechterflank te bestoken Het lanweerleger zou dan moeten beproeven de Belgen af te snyden van Antwerpen Ten opzichte van Luik en Namen werd aanbevolen de opstelling van een observatielegertje De werkeiykheid van heden schünt wel te wgzen op de verwezenlySiig van althans enkele gedeelten van die plannen Generaal von Bülow Het Iwricht omtrent het sneuvelen van generaal von Bülow wordt in Duttsclie bladen bevestigd Het was daafom dat de Keizer den broeder van don gesneuvelden generaal prins von BUlow den oudRijkekan seller bij zich liet komen om hem zelt de droeve mededeeUog te doen oottschlf ottschland en Japan TOKIO 16 Aug N R Ot Japan heeft Duitschland een ultimatum gezonden den eisch inhoudende om de Duitsche oorlogsschepen in het Verre Oosten 6f terug te trekken 6f te ontwapenen en het grondgebied van bet protectoraat Kiautsjou binnen een maand te doen ontruimen RussiBChe Dioatregelen ST PETEESBUKG 15 Augustus Het St PeterÉibur aohc telegraafagontschap maakt melding van een keizerlijke oekase uict betrekking tot de volgende onderwerpen Ie opbeffing van alle gunsten en voor rechtcn die onderdanen van vijinndelljkestaten krachten vroegere verdragen geoioten i 2e gevangenneming van hen die béhooren tol de gffluobiiiseerde of te mobiliSeeren tronen der vijandelijke legers 3e machtiging aan de overheid zulke onderdanen uit Rusland te verbannen of hon naar erschiilcnde oorden van h t Rijk te brengen 4e aanhouding en conHskeering van schepen van vijandelijke staten welke Voor oorlogsdoelehiden kunnen worden gebruikt öe vergunning aan onderdanen van onzijdige sinten hun loopcnde eaken af te loon Ge inachtneming onder voorbehoud dat ook de tegenpartij er zich aan houden zal van de Parijschc declaratie omtrent het verkeer ter zee in oorlogstijd van öi H jare 18 50 de St Petersburgache declaratie van het jaar 18G8 betreffende het Verbod ontplofbare kogels te gebruiken welke twee declaraties ter eerste conferentie te Gravenhage zijn onderteekend de declaratie t ctreffondo bedwelmende en ontplofbare kogels van het jaar 1906 en van de voorschriften betreffende den oorlog te land neergelegd in de verdragen die tw tweede Haagsche conferentie in het jaar 1907 zijn onderteekend Internationale Handelsvooruitzichtbn De correspondent te Londen van de Manchester Guardian schreef Donderdag Nu de reusachtige Duitsche uitvoerhandel voorloopig dood is zien mannen van zaken gaandeweg in dat dat een markt voor de Engelsche nijverheid kaji openen Wij kunnen nu zoover de zeeën veilig zijn met de Yereenigde Staten dingen naar den grpoten handel die Duitschland met het Verre Oosten en Zuid Amerika heeft of liever had Een groot deel van dien handel was in electrische lampen en oleetrische toestellen in het algemeen en in alineverf en andere lichte chemi j4uiën Ik sprak vandaag met het hoofd van een der grooto electrische firma s hier Hg was overtuigd dat wij op het sfcuk van electrische artikdfen voor den uitvoer in staat zijn met de Vereenigde Staten den buit te deelen De fabtieken zijn hier ten volle toegerust om laan den slaj te gaan en z hebben te beschikken over al de noodige patenten zonder hun toevlucht te nemen tot bijzondere wetgeving als die waarvan in het Parlement sprake is geweest naasting van Duitsche patenten Maar zei hij het kan niet in een paar weken voor elkaar komen De verschepers moeten tijd hebbon om met de Oostelijke n Zuid Amerikaansche markten in ver binding te komen Het zal ten minste ruim een maand duren voor er bestellingen to krijgen zijn Die zijn daar ongetwijfeld te krggen en deEngeleche fabrikanten zouden goed doen daar aanstonds werk van te maken Mijn zegsman voegde er bij dat zijn firma druk zaken deed Hij was alles behalve mismoedig over haar handels vooruitzichten De U 15 in den grond geboord Uit de Evening Standard nemen wij door het Hbld over de volgende beschrijving van het zeegevecht waarbij de Duitsche onderzeeër U 15 in den grond werd geboord Zondag wM d door het Engelsche kruiserseskader dat gelegen was op de plaats door het hoofdbestuur aangewezen de nadering van eenouderzeesche flottilje bemerkt De vijand naderde geheel onder water slechts de periscopen waren zichtbaar boven de wateroppervlakte De houding van het eskader tegenover die allergevaarlijkste zee bewoners was kalm en het volgde een taktiek die er op gericht was de flottilje te misleiden en is lokken Een langen tijd werd er zonder succes gemanoeuvreerd doch toen kwam er plotseling een verandering De periscoop van de meest nabijzijnde onderzeeër werd gezien juist binnen de gevaarlijke zone en de kruiser Birmingham met volle kracht stoomend loste daarop het eerste schot Dit schot was niet gericht op den romp van den onderzeeër die diep onder het beschermend water lag maar op de smalle streep van den periscoop die de oppervlakte van het water deed rimpelen Het kanonschot trof schitterend en verbrgzelde den periscoop De nu blinde onderzeeër schjoot weg bij het onpiiddellijk gevaar voor een botsing mflt een der kruisers en verkeerde in een moeilgke positie De andere onderzeeërs zagen het gevaar voor henzelf en namen de vlucht maar de ooglooze onderzeeër was in de omstandigheden waarin hg na het eerste schot verkeerde gedwongen aan de oppervlakte te komen De kruiser behoefde niet lang tewachten voor de onderzeesche bootvoor den dag kwam Toen de zwartemassa van den stnurtoren zich bovenhet water vertoonde werden onmiddellijk de kanonnen van de Birmingham daarop gericht en dreunde hettweede schot De toeschouwer had juist den tijd om het nummer en de letter van het ten ondergang gedoemde sdhip te onderscheiden voor het schot dat de basis van den stnurtoren trof de geheele bovenstructuur van deju onderzeeër had vernietigd de boot zonk onmiddellijk als een steen in de diepte Dit schot uit een vaartuig dat met volle kracht stoomde is in dezen oorlog het tweede voorbeeld Van de schitterende qualiteit der Engelsche marinekanonnen In Oorlogstijd Een politieke voorBpelling Een paar dagen geleden bereikte onshet gerucht dat de diplomatie te Brussel heimelijk werkzaam was misschien wel aan den vrede Sedert is dat alweertegengesproken Over de neutraliteityan Nederland en IJoorwegen heettehet te gaan en zoo weinig was ersprake van vrede da juist nu Italië wegens het bombardement van Antivari zich gereed maakte Oostenrijkte gaan beoorlogen Nu moet al dadelijk it gezegd worden dat de invallendeneigingen van Italië zoo ze al bestaan niets te maken hebben met de mogelijke vredelievende stemming onder destrijdende Staten Wij kunnen het natuurlijk niet weten maar het lykt ops verre van onwaarschijnlijk dat ze ernu reeds genoeg van zouden hebben Alles is andera geloopen dan mendacht Duitschland geloofde zijn vijanden te zullen verpletteren de Keizerzei het nog in zün eerste toespraak wir werden den Feind zerschwettern Daar is niets V n gekomen Het wordtgewoon kans tegen kans Een militairemogendheid te land sterker dan deandere bestaat niet E zelfs ter zeeis dat nog niet zoo zeker De Engelschevloot kan evenmin zeggen ik kwam zag en verwon als het Duitscheleger Nu de zaak aan den gang isbeseft men eerst tvat een nederlaagbeteekenen zou Is het oorlogvoereft wel mogelijk Millio nen soldaten worden naar de g renzen vervoerd Dat is mogelijk geleken ten koste van het stopzetten van alle verkeer zelfs met de neutrale buren Men heeft verraderlijke aanslagen voorkomen maar ten koste van een optreden tegen de vreemdelingen dat men in vroeger eenwen barbaarsch zou hebben gevonden Nu moet men die groote legers dagelijks voeden ten koste van een land dat van zijn arbeidskrachten beroofd is Vroeger dacht men nog vaag de oorlog moet den oorlog voeden wij plunderen bij den vgand Maar de vijand heeft zelf niets Het internationaal verkeer is zoo omvangr k gebleken dat geen Staat eigenlijk op zichzelf meer kan bestaan Men zal toch in de hoofdsteden van Europa niet zoo blind zgn dat men willens en weten den algemeenen ondergang tegemoet gaat zonder redeIgk doel Zonder redelijk d6el Jarenlang bestond er spanning Men meende dat de eene helft van Europa op den loer stond tegen de andere en dat er vroeg of laat gevochten moest worden Het was een dwatigvoorstelling Wie zijn bondgenooten in den steek liet zou zelf later vernietigd worden In dien waan heeft de Duitsche keizer nog eerder dan Oostenr jk den oorlog verklaard aan Rusland Nu weet de heele wereld dat de liondgenootschappelijke trouw bij de anderen niet bestaat zelfs niet bij Oostenrijk Niemand heeft den oorlog gewild behalve Rnslaod welks regeering zich zelfs over haar eigen volk niet bekommert Zouden de mannen die op t oogenblik het lot der wereld in handen hebben niet aan t nadenken zijn geraakt De neutraliteit van de Schelde gewaarborgd Men schrift oiis Ongetwgfeld zal het ieder verheugen dat de Engelsche Regeering beloofd heeft de nentraliteit van de Schelde te eerbiedigen Daarmede vervalt an Duitschland de eenige reden om ons te bemoeilijken Dat ie niet slecKt aangenaam op zichzelf da r wK dn niét behoeven te vechten maar oS omdat wij nu geen Engelschen hl stand behoeven in te roepen Ti kleine staij die door een groote mogendheid geholpen is moet dScwÏÏ die hulp duur betalen Zoo moert Italië de Fransche hulp bij de totstand koming harer eenheid met den afstand van Savoye en Nizza vergoeden Het is daarom goed dat wij ons al dadelijk ongenaakbaar houden tegenover iedi Het Steenkoien vraagBtak Men meldt aan De Tel Aan het Departement van Handel zijn uitvoerige besprekingen gevoerd met belanghebbenden ten aanzien na middelen die kunnen leiden tot eeki herstel van den handel voor zoot dit onder de bestaande omstandighed mogelijk is Met name is thans veel belang de vraag of de regeering geneigd zou zijn het molest riaico op zich te nemen voor schepen die steenkolen van Engeland naar Nederiand zouden kunnen brengen daar vnes bestaat dat tenzij hot verkeer ojt de Limburgsche mijnen spoedig h nt wordt de nijverheid gebrek zé Im feen aan stook materiaal Uit het Westland Men schrijft uit Loosduinen Door den oorlog is ook de exporthandel in het Westland lam geslagen Wel worden e veilingen hier nog geregeld voortgezet en brengen de producten ook redelijke prijzen op maar tomaten worden voor de varkens geworpen of op den mesthoop gegooid en krmkommers lagen op dea tuin of bi de veiling met hoopen t irotten Eenigo Rotterdamsche kooplieden hebben hot nu echter aangedorft weer te verzenden Met de Harwich en Batavierbooten zijn nu seeds drie keer doizenden kilo s tomaten naar Engeland gegaan Gisteren werd op d veiling bekebd gemaak dat de Ëojlandscho Spoor weer producten naar Dnitschland verzendt maar dan moet aan de grens overgeladen worden T gingen nu de prijzen der mkommers omhoog en werden delbezendingen geroed gemaakt Als de nroef gel t kunnen de tuinders ook wwr personeel aan het werfe satten V De örotius gearriveerd De flOrotius van de Maatschappij Nederland is Vrijdag aan den aanlegsteiger van de Handelskade te Amsterdam gearriveerd Nog nimmer had mea Jfoo groot aantal passagiera tot Amfltlwl gebracht vertelt De Tel Inwww gw in gewone omstandigheden vele passagiers in Genua van boord om dan over land hun reis te vervolj en Nu had juist het omgekeerde plaats Het bureau der maatschappij te Glenaa U bestormd door honderdtallen Duitschers Engelschen OostenrijkerB en Hollanders bijna allen toeristen die in Zwitserland en Italië van hun aomerreis profiteerden toen de bom boven Europa losbarstte Men bood honderden guldens boven het gewone tarief als men alleen maar deró mocht meemaken Doch do dirawe besliste dat uitsluitend voor HoUaadW plaats zou worden ingeruimd In het geheel werden TOpassagiw opgenon pn Ieder passagier liMJ inkwartiering in zijn hut En o in rooksalon en conversatiezaal ffWO slaapgelegenheid gemaakt De otius is onderweg raaamalen door Engelsche en FrwuK kruisers aangehouden die volgens Mt verhaal van een der officieren s oaoWi met gedoofde lichten voeren eo w katten om de Grotius slopen w Grotius heeft de Fransche krm w Sureoof moeten volgen naar de reflde van Falmouth waar het aan M grondig onderzoek werd onderwoipBSi waarna het de reis mocht vervolgen Een wijze voorzorgsmaatregel v den gezagvoerder was dat het P dat anders zoo overvloedig i laatste week belangrijk werd ingek t Dit geschiedde met het oog op fflO gelijk opbrengen van het achip proviandeering uitgesloten waa Oo had men meer kostgangers da vooraf berekend was Bestaat er tegen uitvoer van uit KeJ lapd bezwaar Men Bchrijlt ons In de sub oommissie v n het Kon fl Steuncomité konden reeds trouwbft gevens worden verzameld over den aw der levensmiddelen in de veraohül deelen van het land Daarbij bleek van Bommige producten vooral en tuinbouwproducten een zoodanige OW vloed is dat zij ook bij een norinoal J keer per spoor en te water binneoBl jtipi geheet zondeü kunnen worden verbruikt bruiktI it geldt vooral voor eommige fToenten vóór boter kaas slachtvee en ïsrkens Onder deze omstandigheden wijdt de gubcouimissie voor het vervoor haar volle taadacht in de oerste plaats aan de begchikbaarstelling van vervoermiddelen tot het brengeji van levensmiddelen waar zij liinnonslaads noodig zijn maar daamaaat lok aan het vervoer naar l Ingeland Duitschland en België van hetgeen voor binnenlandsch verbruik niet behoeft te wordra gereserveerd Men zij dus niet boangat wanneer mefi in deze kritieke dagen constateert dat lovcosiüiddelen naar Engeland worden verecht t pt ol per trein of per schip naar Duitschland of België worden vervoerd £ r wordt op gAet dat er voor binneniandflcli verbruik genoeg in het land blijft Bovendien houde men in het oog dat jN ed Tlaiid er een overwegend belang bij hraft dat er geen tekort ontstaat aan gronJstQfïen en hulpmiddelen voor landbouw veeteelt en nijverheid die het zelf of iu het geheel niet of in niet voldoende h H eelheden voortbrengt Men demke slechts uil graan atei nkolen zout en dergelijke meer Alleen wanneer Nederland van zijn overvloed aan sommige producten aan het l uitciiland uitvoert kan het andere producten waaraan het behoefte heeft van hel liuitenland betrekken Nu het aredietwezen tijdelijk in zijn werkzaamheid zoozeer is ingekrompen goldt nog meer dan in normaie tijden dat lietgoen van hot buitenland wordt Ingeïoerd betaald moet worden met goederen of uiet goud Waar nu verschillende Staten het goud zooveel mogelijk vasthouden Ir hot duidelijk dat wij hetgeen wij van het buitenland noodig hebben alleen kunnen krijgen als wij van onzen over lood aan koffie thee i ijat eactfo groenti n boter kaas vee varkens en vleesch uilvoeren wat wij kunnen zonder den voorraad die voor bïnnenlandsch verbruik moet worden teruggehouden te na tp komen Mon zij gerust op hot behoud en de aanvulling van dezen voorraad wordt nauwlettend toegezien Zooal i8 medegedeeld zijn aan het Kon Nat Steuncomité reede zeer belangrijke giften gedaan Het is zeker te wenschen dat deze voorbereiden van grooto plt rv ardigh id en lloBff van deil orjist van de tijdso ji f tBrtdighod Ti navolging zullen vinden l f pennlngmeesh r hr mr W Th O Van Doorn Kittiinglnneglfacht 35 neeanl gaarne allo giften in ontvangst ook reeds oordat de algemeono oproep zal ver iijiien dio spoedig tot het Nedorlandf h volk zat worden gericht In officiersuniform op den kansel Do Koningin woonde gisterenmorgen de godsdienstoefening bij die te halfnogen in de Ned Herv Kerk aan de Duinstraat te Scheveningen voor militairen werd gehouden Als voorganger trad op ds Barbas predikant te iiongelo dïe als reservel loit ohdet de w peneii Is Ah tekat zijner pfftdicitic had dd leeraar die in de officiersuniform gekleed den kansel besteeg gekozen Psalm 23 De Koningin word aan den ingang van het kerkgebouw ontvangen door een hoofdofficier en den presidentkerkvoogd den heer A Hoogenraad Betaling Het bestuuf der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels kennis genomen hebbeiode Tan het besluit eener plaatselijke boekhandelaars vereeniging om gedurende Augustus betalijag te weigeren welk slecht voorbeeld door vele dobitanten gevolgd wordt spreekt m een circulaire aan den boekhandd als zijn meening uit dat een dergelijke handelwijze ten sterkste moet worden irfgekeurd Waar zoo zegt het bestuur de regeering na rijp beraad en in overleg met de grootste financieele krachten in ons l nd besloot geen moratorium te moeten instellen mogen ingezetenen tiilks allerminst en zeker niet collectief op eigen initiatief doen Uit een door het bestuur ingesteld onderzoek blgkt dat banken ookdi in de provincie de deposito s uitbetalen zoodat een beroep hierop moet worden verworpen Ia de maatregel het gevolg van nalatige betaling van partfculiere zijde 4an wordt met den meesten nadruk in overweging gegeven hiertegen met kracht op te komen daar detijdaomBtandigheden dit nu zeker alleszins Wettigen Do gevolgen van tijdelijke staking Tan betaling zouden naar het bestuur meent voor het bedrijf van niet te overziene gevolgenzijn Koninklijk voorbeeld H M de Koningin heeft last gegeven tot aanzienlijke bezuinigingen op Hoogstderzel ver hofhouding en huishouden met behoud van töt gg wele personeel tende later ruimei CB kunnen bijdragen in de leniging van den nood welke een gevolg is van den thana heerschenfien Sdrakkenden toestand op economisch gebied Daartoe zal het Vorstelijk £ htpaar voor eenigen tgd op meer bescheiden voet leven en is voor dit jaar reeds afgezien van een verder verblijf op Het Loo en van het jaarlijksch bezoek aan Amsterdam terwijl de gebruikelijke feesten in den winter van 1915 ten Hove niet zullen worden gegeven H M wenscht dat door Hoogstdezelve later in het land te brengen bezoeken niet ala officieel zullen worden aangemerkt Bezoek van H M de Koningin aanhet telegraafkantoor H M de Koningin heeft Zaterdagnamiddag met gevolg een bezoek Abracht aan het rijkstelegraafkantoor te b Gravenhage H M werd rondgeleid door den directeurgeneraal der posterijen en telegrafie jhr Alting van öeusau en door den directeur van het telegraafkantoor den heer Zeilmaker Het doel van haar bezoek was om haar belangstelling te toonen aan het personeel der telegrafie enz nu dit zulk een drukken dienst heeft gehad H M bezichtigde de telegraafzaal de telefoonzaal het administratie kantoor de telegraaf telefoon kamer en andere vertrekken Verder o a ook noghet kantoor van den veldpostdienstten postkantore Door een der vrouwelijke ambtenaren van de telegrafie werden H M bloemen aangeboden Gemengde Bericliten Inkwartiering geweigerd Voor den Ütrechtschen kantonrechter stond terecht de heer T te Utrecht Hie toen een millicien zich met een ini wartieringsbiljet bij hem in den avond van 2 Aug aanmefdde tot deze zeide Kom morgen maar terug dan zal ik probeeren je uit te besteden Een baurman heeft den militair toen nachtlogiês verstrekt Den volgerfdes dag kwam de soldaat teptig en de haeCr T zeide hemAii en dar hij een deken en een laken iB ijgen maar óp den grond slape9t iiitair nam uaarmee geen genoegen Eeh hoofdagent van politie was getuige van het tweede onderhoud tusschen den heer T en den militair Het O M eischte tegen den heer T f 40 boete subs 15 dagen hechtenis en gaf hem nog een flinke schrobbeering op den koop toe De kantonrechter bleef in dit laatste ook niet in gebreke Vrgdag a s uitspraak Centr I Ter waarschawing Dat het goed is om naar de waarschuwende woorden te luister vanop wacht staande soldaten onddrvondeen slager uit Zundert die niet voldeed aan den oproep van een aldaarop wacht staanden soldaat om stil tehouden ten einde pa te kunnen gaanof hij gerechtigd was door te rijden De soldaat maakte gebruik van zyngeweer zooals hij verplicht is enschoot den slager dood Msb Varia aa aanleiding van een gerncht dat de zoon van mr Troelstra die te Dresden woont dienst zou hebben genomen in het Duitsche leger deelt Het Volk mede dat bedoelde zoon uit Duitschland is teruggekomen en zich met zijn vader aan het Ministerie van Oorlog heeft vervoegd om alsnog als vrgwilliger io dienst te treden Een Engelsche torpedoboot ovei toomd Het verhaal van den kapitein Zaterdagavond werd uit IJmuiden gemeld dat het Nederlandsche stoomschip Kinderdijk in den nacht van Zaterdag op Zondag te 3 uur is de Kinderdgk te Amsterdam gearriveerd Het vaartuig dat eigenlijk te Rotterdam thuis behoort was van de eigenaren Solleveld v d Meer en van Hattum s Stoomvaartmij gecharteerd o6i kolen voor A dam te halen Aangekomen te Methil werd heÉ schip ongeveer veertien dagen Vastgehouden alvorens het de terugreis kon aanvaarden De Kinderdijk arriveerde dan te 3 uur alhier en werd gemeerd aan de Ertskade Onmiddellgk na aankomst heeft de gezagvoerder de heer R Teensma ons een volledig verhaal gedaan van het gebeurde Ziehidt wat hg aan de Telegraaf meedeelde Vrgdagavond te 10 uur 30 min varende onder de Engelsche kust ter hoogte van Yarmouth kreeg ik plotseling bakboordzij een rood licht in zicht dat later afkomstig bleek te zijn van de Engelsche torpedoboot Bullfence Deze boot gaf geen teekens om te kennen te geven wat hij wilde Dichterbij gekomen liep hij eensklaps vóór de boeg van de Kinderdijk over met een toplicht in groen Onmiddellijk daarop had een aanvaring plaats De Bullfence wüde vl k vóór onze boeg langs schieten doch de Kinderdijk raakte hem even vóór zijn midscheeps Ik stopte mijn machine en liet met volle kracht achteruit stoomen doch het was al te laat De torpedo had bij de aanvaring zeker een 20 mijls vaart Zij werd weggeduwd door de Kinderdijk en schoot daarna nog een eind vooruit Zoo zwaar was de voorsteven van de Bullfence ingedeukt dat zij direct water maakte Er ontstond een geweldige paniek aan boord Het bleek mij dat tijdens de aanvaring de kapitein van de Bullfence bij mij was overgesprongen Direct nam ik maatregelen om hulp te bieden Ik liet drie booten uitzetten die respectievelyk onder commando kwamen te staan van den len stuurman A F van Keulen den 2en stuurman H Post van der Molen en den 3en stuurman M Wielema Weldra kwam de eerste boot bij mij terug met 5 gewonden Allen vijf hadden zware brandwonden Het schynt det de Kinderdijk de stoompijpen die zich m het voorschip a n de Bullfonco bevonden had doen afknappen t n de ontsnappende atoom deze wonden had veroorzaakt Aan boord van de Bull fence had men hun wonden verbonden met in zeewater gedrenkte doeken Wij hebben hen direct een beter verband gegeven De overige booten kwamen ook vol terug Het schijnt dat er wel 70 man aanboord van do torpedo waren Het voorschip van de torpedo jiing jy ongeveer bij Maar de waterdichte sChJP ten hielden bet uit Toen men dit bemerkte werd men aan boord van de Bullfence wiXT gerustgesteld en keerde de kalmte weer l e 16 mannen die bij mij aan boord waren gebracht werden weer afgehaald Ik hoorde nog dat er één man over boord 5 jvajlen was bij i e oaavaEi JiJ iJwijl er nog vijf i ist wyrdei Dezfc zijn bij de aanvUrM in de iiunkcra dw gedrukt Wij hebljen tegen 12 uur VrljdagnhCht onze reis vervolgd De Bullfence werd door een andere torpedoboot naar Engeland geHleept Onderweg gaf hij een Engelsche mgnenvemieler laet de gewonden I ij mij van boord te hal In des loop van den nacht heeft zfSik een vaaHid di gewonden van mij overgenomen Onderweg naar Nederland ben ik nog verscheidene malen gepraald Ik ben er vast van overtuigd dat deaanvaring te wijten ie aan h t feit datde Bullfence zonder zija boèoeiing tfldoen blijken vóór de boeg van de K njdcrdljk is omgevaren Tot Boover het verhaal van den kapii lein De Kinderdijk hoeft slechts geringe F Cliade aan do boog bekomen Overvaren Gisterenmorgen is op de Nieuwe Meer bij Amsterdam een roeiboot waarin 5 personen zaten door een stoomboot overvaren De roeiboot sloeg om waardoor alle inzittenden te water geraakte Van hen konden de heer J en Mej L v d V niet worden gered zij verdronken De Dpukkepij van A Brinkman Zoon Markt 31 levert Spoedig en tot IIOPniflle prijzen alle drukwerken voor den handel en voor particulier gebruik Stadsnieuws GOUDA 17 Augustus Spoorverbindingaa van an naar Gouda Door den boekhandelaar J T Swartsenburg Kleiweg alhier is uitgegeven en verkrijgbaar gesteld de mot ingang van heden geldende dienstregeling der Maatschappij tot Expl van Staatsspoorwegen voor wat betreft de directe spoorwegverbindingen van en naar Qoada en de aansluitingen op Amsterdam on Leiden De vorige dienstregeling is thans vervallen Bij de gisteren gehouden stemming voor den Ned Israel Kerkeraad werden d heeren A van Wijnbergen en A D Horneman herkozen terwijl herstemming moet plaats hebben tusschen schende heeren M A Oats en N S Polak aftr Concert MiUtaire Kapel Naar wij vernemen is als batig saldo van het Concert van de Militaire Kapel isterenavand in de tuin der Sociëteit Ons Genoegen j geven een bedrag van f 75 afgedragen aan het Comité tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie Steun aan noodlrjdendÖn door de mobilisatie Dooï de Spaar en Hulpbank van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is f 5000 tgr beschikking gesteld voor het Comité tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie SE OIST Militaire Voetbalwedstrijd op het Sportterreip Er had geen mooier dag uitgekozen kunnen worden voor dezen liefdadigheidswedstrijd een vroolijk zonnetje een druk bezocht veld de tribune gestoffeerd met aardige zomertoiletjes vroolijke muziek wat was meer noodig om een flink bedrag voor et goede doel in kas te krijgen Het terrein zag er feestelijk uit Bij in ingang waren de rood wit roode aggen vervauê en door het roodwit blauw en het oranje terwijl om het veld met de Olympiavlag het nationale dundoek wapperde Het middengedeelte der tribune was voor de autoriteiten gereserveerd Toen het terrein te 2 uur geopend werd stroomde onafgebroken een menschenstroom het terrein op waaronder velen die meer offerden dan het wettelijk miqimom Alle trjbnno pliwfsep war u djjwjt bezet terwijl om het veld d tpeBphoat wers kwamen te staan in dubbele rijem De muziek van hat Depöt bataljori opende den wedstrijd met het Nedei landsche Volkslied dat door da aanwezigen staande werd aangehoord iJe voetbalwedstrijd werd te kwart voor Ine voorafgegaan door een estafettenloop uver 5UU M waarin vtiftaLlen van üa ÜupotCompagnièu deelnamen De uitslagwati Ie Compagnie iu I uuu Ü on I O Mee 2e pryö 4 compagnie in 1 min 13 I U 1 5 uüc Voor de 4e Compagnie liepen V d Vegte ticliuiiing Kodenburg iluting m do Zee voor do Ie Compog üié l verts Metzcr oltbuts gléaingh enl aters Te a ftui tehlfi du SroetUil dltaUfen vaii M I9e en Ht ItcgiuieBt Inlaatöt44 aitU voor de tribune op Na gekiekt te xljn I e vergrootiug van de iggiiiuime door de tirma W J van Zanen jfMltHtfi w reeda te 7 uur gieterenavond van der I ost geöxp WilbeUauH geepeeld dl aangehoord en te Ü lü dor du leiding van beidarechter Baron van I aUandt res 2eMüüit van het öo Itegt Infanterie iOen technisch versl van dezen wedstrijd zullen we hier achterwege laten Aanvankelijk was atuurli k merkbaar dat do Bpe4ers noo te voren eamengetjpeeid hadden na de ruBt kwam meer aamenspel vooral bij het 19e Individuee gaven de meeate spelers echter dikwijls zeer mooi spel te zien Met liet oog op de warmte werd 2 maal een half uur gespeeld in de ruat bood Ülympia spelers en sclieidsrechter thee aan Üe wedstrijd eindigde onder levendige belangstelling van het publiek In bet voordeel van de Iloodbanden Het 19o won met 3 0 Onmiddellijk na afloop had voor de tribune de prijsuitreiking plaats door It Viehoff Deze richtte eerst een woord van dank aan allen die tot bet welslagen van ilit feest hadden medegewerkt in het bijzonder aan den Raad van Beheer van het Sportterrein en do Footballclub Olympla wtlke geheel belangeloo terrein en verüiTC benoodlgdheden hadden afgestaan en tot de spelers on loopers welke zich op dezen warmen middag zooveel Inspanning getroost hadden l en woord van dank bracht spreker ool £ aan do autoriteiten die door hun tegenwoordigtieid een blijk van beiangstelliag hadden willen geven met name aan den burgemeester van Gouda de tijdelijke GanüiwenB Ct Kapitein de Winter en Mr Schim van der Loeff lid van den Kaad van Beheer van liet Sportterrein Dank zy de groote opkomst kon luit Viehoff mededeelen dat er een bedrag van bijna 200 gld wsis ontvangen en aan de noodlijdende militairen kan worden afgedragen Luit Viehoff zette me de spelers een driewerf hoera ia op Ck uda s burgerij die zoo met d militairen medeleeft Daarop werd dvei gaaii tot de prijsuitdeeling wurna la it Viehoff een Achttal bo dtagtjes ov erhsvndigde aan de jonge niaElw van iiet Steun Comité die gednrende den wedstrgd bloempjes verkocht hadden Na een afzonderlijk geoord van dank voor de adspr vaandrig v d Vegte voor zijn arbeid voor deze wedstrijden werd te kwart voor vijf het feest besloten met het zingen van het Wil helmua en een Leve de Koningin Voor de organisatie van dezen wedstrgd hier ter plaatse een woord van dank aan hen die het initiatief hebben genomen en de noodige regelingen hebben getroffen Laatste Berichten Geen blokkade van Duitsche havens BERLIJN iK Aug De in het bui tenland verspreide meening als zouden Duitsche havens geblokkeerd zijn en de scheepvaart op de Duitsche havens gestremd is onjuist Geen enkele haven is geblokkeerd Er staat niets aan het scheepvaartverkeer met de neutrale Staten in den weg Levensvoorradeó in Frankrijk PARIJS 16 Aug Officieel Het onder comitó voor de voeding in Frankrijk heeft geconstateerd dat de hoeveelheid koren die in Frankrijk is onafhankelijk van den oogst die wordt binnengehaald voor verscheidene maanden afdoende zal zijn voor het leger en de bevolking Een Fransche vloot slaags met de Oostenrijksche NÏSA 16 Aug Hedenmorgen heeft een zeegevecht plaats gehad tusschen een Oostenrijksche en een Fransche vloot bij Budp aan de kust van Dalmatie Het Fransche eskader uit het ZuidWesten komend viel het Oostenrijksoh eskader aan Twee Oostenrijksche pantserschepen zonken het derde verbrandde on het vierde nam de vlucht Noordwaarts in de richting van Cattaro itZeegeveohfc bgid Ofinètriaoh etf eilanden MADRID 16 JKug D blatitin erichtan dai bij de Cttnarla che ellaïiden een zeegevecht heeft plaats gehad tusachen Duitsche en schepen Een Duitsche kruiser zonk en emi BchiJ et contrabande geladen wea aeaomen Turkije en de Triple Entente ROME 16 Aug officieel AanTurkye is door de verbonden mogendheden geen ultimatum gesteld dochis verzocht opheiderlttg te ge èn inaak © Tntkije a bonding tpn nno sSHi van de Duitsche kruisers Goebëfi en Breslau Russische torpedoboot gezonken STOCKHOLM 16 Aug Z Vftn het Zweedsche stoomschip Marie wordt gemeld dat in do buurt van Malmö een Russische torpedoboot gezonken is Volgens het bericht zouden 90 man verdronken z jn Uit Italië ROME 17 Aug De Italiaansche gezant te Berlijn is hier aangekomen ROME 17 Aug De Messagero meldt dat ook Italië zijn troepen zijn troepen uit Skoetari heeft teruggeroepen MARKTBERICHïEiN Veemarkt RotterdÉm Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prgzen waren voor Iste kw 40 2e 35 en 3e 32 cent per half kilo Vette Kalveren goeden aanvoer Lste kw 31 2e 27 3e 24 cent per half kUo Vette varkens redelijke aanvoer prnzen onregelmatig Schapen en lammerwi redeiyk aangevoerd Handel in vet vee redelijk varkens hooger en vlugger schapen en lammeren stug niet hooger kalveren flauw Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Institutit te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 0 te Christiansund laagste stand 756 1 te Nice Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige windeü uit nit noordelijke richtingen gedeeltelijk bewolkt met weinig of geen regon in het noorden in het zuiden zwaarbewolkt met kans op regen of f nweer zelfde temperatuur