Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1914

1 0 1S554 53e I Jaargang Advfertentiën Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant tteeat tuccet 9 Dezeadverlfotien kosten sleclils bij vooruitbelaling 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitstuitend aan het Bnrean en Migraine worden zeker en dadelijk genezen door de hoofdpHnpastillen van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 DeljOorlog BI ilLUS i Augustus tl art Wollfliuieuu j A P trt Hot ondorataandets tii ca ipi n Vaii den DuttsclioD geiiejaliii stal mÈi getoekend Vod htein g UI raal kwai ljffljiueeeter lltt gili tffm van J u i k kan nu wüitldi oiits bl jlid VVy hadd bfrnchton olit a igcii iiobeJK nda dat voor hot begin ivüu lUii üorUbf j FrJ isclie o iCierfp en iiiinKcliuu ooiJ tialdatai naar Ijuiftj waron gi oudtii 0111 l ii iHclgiachc Iroeppn Ie on duuciiU ii 111 fliMvericdigmg viaó een vesting Op ii iiogeubhk wW daartegt n iii i 1 1 t Iji pi n imaar tm d ooilog itiiiiiaul wa jliltKtbrokt ii welïil liet eon Hull lidiiig t pnz diglieid Wn UeJgië ilyui Brai kiu k WfimuthloQ toLij auel handelib Niét I gBiiiMJiUsocide reg emon werfietij t geiii Liuji Mgt ondon Zch Wrigatlfcs op VI ed B tt rtöli met yat ruit ij l ijii oif 8t doantli op Kobriogsstérkle ée iacht 3i it lü mbB oltooid j f iiizol t enstttMbrB ebben g lt fat llil l l u i2Ut Klé fl uit8 hers slondén die f g né jnoc UijknWlün er verplegijig den I Bii al jHHL JiOOW dp trzotteu Zij hebben dii Ti Qze heeft een andere Brokkenhuis Dames 1 Wilt XI b j het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan en der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz B D GEOOTENDORST Pen Agent Amatel Brouwë y Keizerstra4 Tel 83 No 148 Gouda j Ej lai t r j iWi de j ï ult8Che opmarBch bigomiön onjoiffie tegenstanders zullen eiLh kunnun overtuigori dat de DuUeche frs good verpleegd en toegerust üijn keizer heeft wooi i gehouden eu aan de luneiumg der forten van Luik geen ruppel bloed onnut besteed De vyand viiand kende onze geduchte middelen van aan al met en dacht derhalve veilig te zipi m do forten doch reeds de zwakste kanonnen van ons zwaar geschut hebben llf Inschoten fort in korten tijd tot overgave genoopt Het nog levende deel der bezcUmg heeft door de overgave het levin geriMi doch do heschtften forten zijn alle in puinhoopen veranderd waaronder on deel dor ezetting begraven is iNii worden de puinhoopen opgeruimd en de forten weer tot verdediging lOgencht Do stelling van Luik zal de plannen 011 1 tcgonstandcrs niet meer dienen üocli con steunpunt zijn voor het Duitschc kg r lletDbld V N Brabant bevat hot verKtag van oen onderlioud met een Luikenaar giatercn te Breda aangekomen die hot PtiitBcho rapport in allen doelo be Do BolgiRcho rcgeering naar Antwerpen verlegd BltUSSKL 17 Augustus Offioieel N R Crt Tegen den wcnsch van den DE HELFT DBR SLAVERNIJ van bet huilwerk wordt t niet geiUaii xoodra Swilltht bat huU blamn ti Mtt Om vloeren tegel muren houtwerk en iloor en iloor choon te maken U Sunlltht het aldoeniUta en voordeell iU Laat Suallght Uw hola doen llnsUren an Uw werfc verlichten BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wieringerwaafd die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door met het grootste m suoces uit Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD HenwordtTerzoohtop tHËRK te letten DIT HRT MaOAZIJK VAN N RAVE 8WAAYZ0NËN QOBIUCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi f twee en een half en een Ned ons met vermelding van om mer en Prijs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BBEEBAART la FimaC SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ABRES VOOR IEDEREEN Gemeentelijke Arbeidsbeurs Spieringstraat 113 Met het oog op de g evolgen der Mobilisatie zal de Arbeidsbeurs tot nader aankondiging geopend zijn Eiken werkdag des morgens van 9 12 uifr en des namiddags van 2 4 uur tevens des Maandags en Donderdagsavonds van 7 8 a uur HET BESTUUR Gemeente ZEVENHUIZEN Prov Zuid Holland Kermis en Paardeniiiarkt wopden dit jaap alhier niet gehouden Da Burgameeater SANDBERG Beleefd verzoeken wij de dames nu reeds zooveelmogelijk de NAJAARS en WINTERCOSTUMES tebestellen of te laten moderniseeren s om werkeloosheid van ons Atelier == personeel te voorkomen == Voor dat doel zijn wij nu ook gaarne bereid van ons gewoon stelsel af te wijken en COSTUIHES ROKKEN BLOUSES KINDEI URKEN etc zoo voordeellg mogelijk te maken zonder bijlevering van Stoffen Zijde enz Hoaaaehtand Gcz Va DANTZIGa H006STRMT tl Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oener vrijwillige verbintenis bi Ilr Ms Zeemacht als Matroos torpe lomaker i i ieeftijd2ijaar Kleermaker Matroos kok Stoker 8 klasse f maximuro leeft 29 jaar minimnm leeftijd 21 jaar maximnm leeft 28 jaar minimum leef tijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tijd 29 jaar terwijl voor jongelieden o een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden ais liohtmatrooB of matroos 36 klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord don Helder 50 GELD BESCHIKBAAR voor 1 Hypotheek op HUIZEN en LANDERIJEN van Bank en van pai ticulieren Vertegenwoordiger J SCHEE HAASTRECHT Wmr eiken DOiEiiG Ie sprekeg bij den beer ILDElUISEli Melkialon Markl GOimil DE ZmD HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal F 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEI F Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v ËMBDEN Dr P H J BERENDS Mr 3 W DE KANTER Seor D irecte ur Mr J W KONING 0 De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Heeren O BOVWrnBKmTKH Haven te SckMukocen en ij C WaMVBBKH B eathave te fiontfa DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT BOOGLAMPEN LAMPEH Het beste Tafiel water Zuiver e natuarlijl Broi wate ProefffeicMet grutte éérkrijgbai LOOPT UW KAM ViEG MET UW HAAR Gen Agent fpor Holland CATALONIË te Tilburg ii Vertegèmi oordiger foor GOUDA en Omstreken 3r X ÊJBLONJEJii goed doen door KOKO te lun lebniiken I voor het te laat b KöKb ïl HAAR KOKO DOET HET HAAR Broeien GAAT HET UITVALLEN TSOEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOr OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHDID KOOP HET VANDAAG VAN OW DROOIST Or COimm PRIJS Fl 0 5 n 180 w g 00 pv AUaoit VtrWBEnwotJi liKvr VooiN enZ Holland tlirrrfii Zoetond HMnn n ht B AmiUrdkU Voor FrlaiUDdi ciimi n □ niiwên Un be OreiyMl M rinu aBINDBKIHA MUI DEP6TH0UDERS öouda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVEiD Lf Zegwaard A OOSTERLING aouoA l Qf iP05T 5IÖAR trmccHfr ii D ïej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huil te ontbieden Brieven worden vergoed Let a v p op NAAM en ADBVSi Mej deWed E ALTES 269 Ged Gracht 268 DEJV HAAG Electr Dr A Brinkman Zn Goai öinsda 18 Augustus 1914 mmm mum Verschijnt dagelijks tTxo cLws © an d ertez tieTol a ttoox Oto Ólo © an OïTLstïrelcean behalve Zon en Feestdagen ÉPRIJS VAN HET ABONNEMENT 1 per post reerd Zondagsblad i per post 1 1 ieii worden dagelijks aangenomen j aan ons Bureau Mahkti II bij üBie Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIE Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefó jii Interc 82 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegdn twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vi n 1 5 regels f 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Grootc letters en randen naar plaatsruimte Telefooi Interc 82 Uitgevers A BKINEIIAN EN ZOON per spoor van Luik naar do hoofdmacht M n het leger gereisd BRUSSl L 17 AuguBtufl Officieel K R Crt De Dultsche troepen wier pogmgomdoor te breken gisten n is mislikt 7i n Het choc der Duitsche ruiterij bg llaeion hoeft haar wat oorzichfigpi gemaakt C istoren Zondag opcroerde zij zeer be hoed aMii en tiok terug zondor oon Tnsligon strgd aangebonden te hebbon Alle DuilRcho troepen die togen ons fiont zijn samengetrokkop hebben trouwens oen j ordedigenge houding aangoooiiien en w frpon vooral versterkingen op Do dag Aran h en ia verloopcn condor goyfcht of y oenigerlei treffen t I Dp Duitschere in België RUéSEL Twee Dnitpöh e vliegers vfogen over Huy en lieten twee bommen vaöl n Er werd hevig op hun geschoten In Huy ontstond groote consternatie omdat men meende dat de projeciielen welke na den vliegers te zijn t i egezondon neervielen bommen waren welke door de vliegers werden uitgeworpen BRUSSEL De stad is hier buitengewoon kalm Dezen morgen is de chef van den Buitenlflndachen spionnagedienst gearresteerd Papieren welke op hom bevonden werden stelden in staat apht andere spionnen mede te arrosteeren BRUSSEL Dmtsche cavalerie werd verslagen Na een rust van twee dagen beproefde zij opnieuw een aanvallende beweging in de richting van Vavre In groote massa s trokken zij op doch werden teruggeslagen Hierop had wederom een schermutseling plaats zonder eenig belang Overigens bevindt het leger zich m de grootste kalmte Als een aardig feit wordt medegedeeld dat twee aviateurs opstegen tengevolge van een defect aan hunne machme moesten zi dalen nabij Avion Zij werden daarop door de Duitschers gevangen genomen doch wisten te ontsnappen Twee dagen later gmgen zij met een auto van 80 p k voorzien van een mitrailleuse naar de plaats waar zij wisten dat hunne machine stond opgesteld Zij kwamen met groot bravour aan zetten de ulanen die de ra achine bewaakten op de vlucht demonteerden de aeroplane en voordat de Duitschers goed begrepen wat er eigenhjk gebeurde woCren zy reeds met hun vliegmachine vertrokken BRUSSEL Men heeft nog steeds geen officieele bevestiging van het gevecht by Dinant maar men heeft alle reden aan te nemen dat de Eranschen aan de winnende hand zijn De minister van oorlog verklaarde dat de kooplieden die sedert het uitbreken van den oorlog levensmiddelen tegen te hooge prijzen verkochten de burgers de gelden welke te veel betaald werden terug moesten betalen of anders vorvojgti zouden worden MAASTRICHT 0 k te Verviers hebben de Duitschers evenals te Visó uit wraak de boel in brand gestoken Zij hebben een gansohe straat waarin een groote fabriek verwoest MAASTRICHT Wij spraken gistermiddag een Duitsch officier wien wij inlichtingen vroegen omtrent Luik Het schieten was nadat het den geheelen nacht van Zaterdag op Zondag en den ganschen morgen gehoord was te half elf verstomd De officier verklaarde ons dat de forten Barchon en Chaudfontaine door de Duitschers onder vuur Waren genomen e i dat klaarblijkelijk alle forten thans zich in handen der Duitschers bevonden De Belgische vlaag ia overal neergt haald de Duitsche er voor m de plaats gezet Voorts kunnen wij nog mededeelen in strijd met de verklaringen uit Brussel dat vervaarlijke massa s troepen gisteren en in den nacht van Zaterdag op Zondag de Maas tusschen Vise en Aken zijn overgebracht In het dorpje Oud Vroonhoven Belgisch grenzend aan het dorpje Vroenhoven HoUandsch liggen ontzaglijke troepenmassa s Te MAASTRICHT zgn aangekomen de austers uit oen klooster tevens pensionaat welk gebouw door de Duitschers te Visé in brand werd gestoken Do vluehteUngcn wuLko bg honderdtallen hier aankwamen weerspreken do verklaring der Dultschera dat een burger eon officier had noergeschoteo PARIJS De bladen staan vol over de schitterende overwinning welke de Eranschen bij Blamont en Cerey hebben behaald Volgens officieele Fransche lezing is daar een buitengewoon schitterende slag geleverd De aanval begon Vrijdag Do Duitsche troepen hadden zich voor Blamont duchtig verschanst De Fransche infanterie ondersteund dopr de artillerie heroverde Zaterdagmorpen Blamont en Cerey Vijandelijke machten samengesteld uit Beiersche legerkorpsen bezetten hierop de hoogten welke deze plaats omringen maar de Fransche legermachten wibten door en dubbelo krachtige beweging de Beieren te dwingen terug t trekken in de richting van de vqorstad De verliezen van den vijand zijn zeer ernstig Officieel wordt opgegeven dat de Fransche troepen mqer dan ïOO Duitsche krijgsgevangenen maakten Tijdens de ontruiming van de dorpen in de boven Elzas zouden de Duitschers allerlei ongehoorde wreedheden hebbon begaan De Fran$chen vonden althans de huizen afgebrand lijken van gefusilleerde bewoner versporden de wegen alles was vernield PARIJS 17 Atig N R Crt Het volgende is ambtelijk meegedeeld door het departement Van oorlog Zondagavond half twaalf De voorwaartsphe beweging ontwikkelt zich lan B hot geheele frpnt van Réchicourt tot St Marie aux Mines in de Vogeezen Vü hebben St Marie aux Mines verme jsterd en zijn opgerukt tot aan de sj reek van St Bloise De Eraneche troeben die eergisteren Donon hebben beget zijn voortgerukt Hun opmarsch wa buitengewoon snel m het dal van de Schirmech waar zij gisteren 500 en VEfndaag 1000 gevangenen maakten D vijand liet tal van uitrustingsstukken i in den steek In de buurt naimen wij kanonnen van groot kaliber jen veldstukken mot caissons i In de buurt vanj Blamwit en Cirey drongen de Fran chen d or tot aan de hoogten Lorquii en vermeesterden den tros van een Duitsche ruiterijdivisie met inbeg ip van negentien vrachtauto s Ondar ks de verhezen die ztj in de verschilleiide gevechten hebben geleden is het moreel van do Fransche troepen ditstekend De officieren htbben de grootste moeite om de onsttiimigheid van hun mannen te bedwing en PARIJS Een prachtige krachtproef 18 verricht boven Metz door den avia tenrlaitenant Oesarli en don korporaal Pru ommean Zij vlogen boven de stad omringd van een zwerm spnngende projectielen toen boven het vijandelijke veld dp motor plotseling ni al mu Jtoiji tli V 4gibt idii wetgever van 1859 is de rogeering te BruöBtil geblevfn ttidens een faze van den ojtrlog waarin ona leger zich alleen tegenover den vyand bevond Thans nu de htjvriüudti legers zich op ons grondgebied lievmdLi heeft de regeenng geooideeld dat baar z tei zonder bezwaar naar AntV ei pen kan worduln overgebracht in overoensteuimmg met den wensch van hen die de gt oqtc versteïkte telling hebben lot stand gdhracht Niet dat de gobeurteniisen uu i rnstiger zouden zijn dan ze tot dusver warqn Integendeel valt een ni uw Huccea to melden vaa onze troegeholpen door Franscho ruiterij liÉir hot echter noodig is dat de overbPJnging zich op normale wijze voltrekt niet de luinete ondetbrekmg ig m dien i heeft de rege ring het t beste cht 9 lc versiShillonde mimsteries ttoilSreigen terwijl de gezinnen der jfatonaffn m de hqofdatad myven LnmuiUters gaan dus naar Antwerpen im7 jfi waar ookj da dienst van het Eartcniönt van oqrlog beter op zijn j bIh z t zijn terwijl het l er te veldg Isi de wens ö der regeenng dat do ungirjl de prinses hu introk zullen j raleis 1 te Antwerpen terwijl temidden jyaü aijn cÜppero 8oltloeven De dienstea van Jiet iPateis xMen te Brussel big rzoekii a de regeerfpg zullen VtM ifliione staatamimeters in t bijzondor diüg non wAke tot de oppoBitie bohooren zich tgd itj c te Antirórpen vestigen Do Iraïeclon van luitenant generaal Clooton militair gouvornour van de provincio Brabant zullen van Dmadag af geVostig d woCden in het departement van oorlog De strijd in Bolgife BRUSSEL 17 Augustus Officieel N 11 Crt ir zijn ingrgpende maatregelen genoniLn om de verdediging au Brussel te verzekeren en do hoofdstad te lieveihgen voor een overrompeling Üvoral in de omgeving zijn versperringen aangebracht die good worden bewaakt door afdeelingen van de burgerwacht gewapend met mausergeweren De welgewapende en van munitiy goed voorziene burgerwacht telt te Brussel 20 01X man die sedert de laatste 14 dagen ge rejteid geoefend zgn on vastbesloten hun plicnT fcn doen In die omstandigheden mag een overigens onwaarschgnlgke overrompeling van Brussel uitgesloten boeten Ongeveer 800 verdedigers van Luik zgn met hun officieren bg de hoofdmacht vau het leger teruggekeerd Zg hebben hun aangewezen post zoo lang mogelgk bezet gehouden zgn daarop 10 goede orde bg nacht teruggetrokken en FEViLLElOHV Gn O het IS indirdaad prachtig Het schrift IS juist als dat van den graaf en dl regels staan ook een beetje onregelmatig als door dt hand van oon stervende op het papier geworpen Ik maak u iiiijn compliment mgniieer Knabiein Het IS jammer dat ge met uw belooning van MJfduizond gulden u m het particuliere loven wilt terugtrokken Ge hebt eigenlijk een schoone toekomst voor u Zoo n aangoboron talent kon geld opbrengen Maar u wU dat nu eenmaal zoo dus or ia niets aan te veranderen I n oigenlgk vind ik het ook we goed dat u zoo bang is om do wetten te overtreden dat stelt me genist Hoe bedotfit u dat baron Wel do vrees voor eeno onaangename kennismaking met de politie 7al uw mond gesloten honden Het eerste woord zou u op de liank der beschuldigden brengen Maar baron hoo kan u donken Ge zgt een zwak monachenkind mijn waarde heer Knabiein en uw ziekelijke nelging tot eerlijkheid die ge nogmot geheel hebt overwonnen zou mij misschien In ongelegenheid kunnen brengen Maar ik verzeker u jonge vriend dat ikdan zonder aarzelen de gehoimen van deheeren Vogel en Knabiein zou verraden die op groote schaal bedrog hebben geploegd met valscho wissels op Londen Parijs en Berlijn Go hebt mij gisteren nog gezegd baron dat alle verantwoordoli hoid op u valt dat ik niets hen dan do pen waarmee u schrgft Dat hooft mgnheer Vogel u gezegd maar nu aproek ik ala baron Hoffmann on dan moet ik ii zeggen dat het gerecht g ou genoegen noemt met zulke gezochte onderscheidingen als mijnheer Vogel gemaakt heeft om uw geweten gerust te btellen Het scheen dat Knabiein nog maar niet begreep welk onderscheid bestaan kon luHschen mijnheer Vogel en baron Hoffmann aangezien die twee namen toch slochtö Wn persoon bedoelden en met verV onderlng koek Knabiein den man aan die hom in zulke gevaarlijke zaken had meegesleept De vrees voor de politie deed hem het zweet ultbrek i Hij zag hoc db baron hot echte testament van graaf Czorny en het valsche m zgn borstzak stak on hlj güvotlde grooten lust om 7gn werk terug te eischen Maar dat zou toch te vergeefs zijn Hg was geheel in do macht van dezen man die van de politie en van bot gereciit sprak alsof het do onschuldigste dingen van de wereld waren Ge weet nu mijn jfaarde wat u te wachten sta t als ge sofns lust knjgf om wat veel te praten zei de baron terwgl hg zyn jas dichtknoopte Kom ga nu mee om uw helooning van vijfduizend gulden in ontvangst te nemn Morgen koopt go een nieuw stel kleeren eon gouden horloge en een fraaien ring ge laat uw haar door de kapper friseoron on brengt dan ooti bezoek aan Eofjo Ge zuU dan ocna zion of de ver andering die uw persoon heeft ondergaan geen invloed h eft op het hart van bet schoone kind Kom aan voorwaarts ingn waardel Torwgl dit gesprek gevoerd werd keerde du schoone Mlnona van een rgtocrtji terug Gedurende het rijden was zg zeer opgeruimd gewoeat mi had met gfuoegon goliiiHtord naar do ojmerkingun dio haar kamenier maakte Doel thuisgokoraen word 7g wwr erg ongerurit Het uur naderde dat de baron zou koriion om het valscho testament te brengen on binnen weinig lijda zou beslist worden of het waagstuk golukti of ntet Deze vrouw was gzonder gdet de hewond reud blikken die op haar geworpen wiren gedurende haar rgtoer beschouwde zij als een hulde aau baar Hchoonheld en die hulde hedwelmdr haar moer en moer Men bewonderde haar dat had zij den dvond te voron reeds opgemerkt toon alle tooneelkijkers op hare loge gericht werden 1 n haar triomfen te vieren in dezo stad waar zooveel vrouwelijke schoonheden waren dat waa haar oenige begeerte eb om daartoe te geraken had zg do milljocnen van don over lodon graaf noodig Elft middoi om tot haar doel to geraken écheen haar geoorloofd zij had dan opk geen oogi nblik geweifeld oen w te botrodfa waar zij Iclkone gevaar liep in botsing te komen mei wet on recht Wordt vervolgd waaroiider half Weonen mg kent Met irijiiieer Vogel hoeft u mets meer te doen rokerig maar dat die dood ia IBefje Mgnheer Knabiein bevond zich m een fraai gemeubileerde kamer die door de zware gordgnen slechts een getemperd licht ontving 18 Het was een koude winderige dag War het zweet stond hem op het voortioold toon hij in de Windiiioloustraat voor het huis no 5 stond Is mijnheer de baron thuis vroegl i don portier dion hij in de gang ontbootte $ Nu dat treft u goed Fon kwartier eioden is hij thuis gekomen Soms is hij agon lang afwezig Op do eerste verdieping rechts niet aar Eerato verdieping rechts Hi snelde de trap op en schelde aan eerste deur rechts Onmiddellijk werd n lokot in de deur geopend en klonk hem een bekende stem tegen O is u mun vriend Kom Wnncnl De deur werd opengedaan on mijnheer jBablein herkende in den eieganten heer daar met gefriseerd haar in ëen len chanibercloack voor hem stond Jil cht8 met moeite zijn vroegerea keaais Vogol Ik ben het mijnheer baron moet nu wel zoggbn Jonge vriend mag Jk u opincrkcn haron von Hoffmran de naam is Is het stuk gereed vroeg de baron hot oog gericht op de portefeuille dieKnabiein op tafel legde Ifc hoop mijnheer baron Ikdenk dat ik geslaagd ben Het was eenzwaar atuk arbeid on ala het met gewoest was om de groote belooning dieu mg beloofd heeft Hier ia het origineel en hier is bet afscbrilt of eigenlijk Zeg maar geruat het vaiacho gtuk Als u no it slechter dingen doet wel het is prachtig voortrcffclgk Go hebtuzelven overtroffen waarde heer Iknioct neggen ge zijt oen kunHtenaar muw vak En de datum ja allea inorde Waar is het stuk dat ik geaehre on heb Hier mijnheer de baron antwoordde Knabiein zichtbaar gestreeld door denhem toegezwaaiden lof Hg haalde uit eenvakje van de portefeuille het geschrift tevoorschgn dat de baron hem gegeven hadom in het handschrift van den ouden graaf over te schrijven De baron stak de lamp aan en verbrandde dit ontwerp aan don licifer dien hij nog in de hand hield Zoö zeide hij toen laton wg nu bgdo lamp uw werk nog oriis nador bekij