Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1914

deeld Op het slagveld hebben wij ver BchiUende Duitsclie graftombes gezien met Duitsche inachriften Gedurende onze geheele tocht lange dei voorposten zagen wij een Duitsche vliegmachine die verkenningen uitvoerde en ons rijtuig scheen Ir volgen Duitschers in een val te willen lokken om de hand op hen te leggen hoopt men dat een zeer dichte toenadering tusschen Polen en Russen het gevolg van den maatregel zal zijn Oostenrgk Servië LONDEN 17 Aug De Times verneemt uit Dalmatië dat daar een schrikbarende ellende heerscht De geheele bevoll ng staat onder militaire controle Te Ragosa zou de miUtare autoriteit acht Slavische notabelen hebben doen arresteeren als gijzelaars om hen ter dood te kunnen brengen ala de bevolking schade mocht toebrengen aan de staatseigendommen De Oorlog en de plannen van Engeland De Times ziet met spanning den komenden slag in België tegemoet Niet dat deze slag reeds beslissend zou zijn maar er zal uit blijken of het Duitsche leger inderdaad zulk een zuiver werkende oorlogsmachine is ala het steeds geschreven heeft en of de Pransche organisatie en aanvoering der troepen zooveel beter zijn dan in 1870 Het blad wijdt ook een beschouwing aan de intendance van het Duitsche leger Op het oogenblik schijnt alles goed te loopen maar of het op den duur mogelijk zal blijken zulk een reusachtig leger te voeden en van verdere benoodigdheden te voorzien blijft een open vraag Want de Times verwacht niet dat de oorlog spoedig geëindigd zal zijn Daartoe hangt er te veel van af Het ia de strijd om de wereldmarkt die jaren kan duren Zelfs als Rusland en Frankrijk worden verslagen moet Engeland den strijd voortzetten Vandaar het plan van Lord Kitchener om 500 000 man onder de wapenen te brengen opdat Engeland kan ingrijpen tot herstel van bet verbroken evenwicht in Europa Engelannd mag zich door geen nederlagen laten afschrikken Wij vechten voor de vrijheden en zelfs voor hot bestaan van Europa zegt de Times Lord Kitchener is niet van plan wijziging te brengen in de organisatie van het leger het nieuwe leger is uitsluitend voor den oorlog bestemd en wordt bij het sluiten van den vrede weer ontbonden Hot moet dienen ala expoditieloger naar hot vasteland en ter aanvulling van het territoriale leger voor zoover dit naar het vasteland gezonden wordt Kitchener is echter niet van plan troepen over te zenden voordat zij voldoende gedrild zyn hij heeft maatregelen genomen dut dit snel maar grondig go ichtödt Ook de troepen door de koloniën ftan hot moederland beschikbaar gesteld zullen zeer goed bruikbaar zijn in het overzeesche leger Lord Kitchener denkt over een of twee waken de eerste 100 000 man bijeen te hebljeD officieren hiervoor zijn reeds aan èezig En de kracht die van den nieuwen minister vnn oorlog uitgaat is zoo groot dat hot geheole nieuwe leger vun 5lX 000 man waarschijnlijk over G maanden gevechtsklaar is Stadsnieuws GOUDA 18 Augustus De economische crisis en de beperking van de gevolgen Gisterenavond is in de benedenzaal der sociëteit de Réunie een vergadering gehouden belegd door de Goudache Winkeliersvereeniging en waartoe waren genoodigd een 13 tal andere vereenigingen hier ter stede welke het zich tot taak rekenen de verbetering zoo piogelijk te bewerkstelligen van de economische positie harer leden In deze vergadering sprak het lid van de Tweede Kamer Mr M M Schim van der Loeff alhier over de middelen welke kunnen dienen tot afwending van de meest ernstige gevolgen van een economische crisis welke door den grooten Europeeschen oorlog over ons land is gekomen De heer Schim van der Loeff wees er op dat al neemt Nederland geen deel aan den grooten Europeeschen krijg de gevolgen daarvan reeds aan ona land ernstig nadeel hebben berokkend Ook al wordt de neutraliteit van Nederland niet geschonden van de rampen die de oorlog met zich brengt blijft Nederland niet verschoond Tot die rampen behoort een economische crisis de ontwrichting der geldmiddelen Waar zoovelen thans onder de wapenen zijn ter bescherming van de neutraliteit van ona land daar is het de taak en de plicht van allen die zijn thuis gebleven om de economische crisis tot de kleinste proporties terug te brengen De crisis hier te lande heeft zich geopenbaard in de dolle angst voor de veiligheid van het bezit als gevolg waarvan een run heeft plaats bqhad pp de bankinstellingen apaarDp nk 6a op de postspaarbank in het gevaar dac het publiek bankpapier weigerde en slechts zilver wilde ontvangen en ook in het niet betalen van wiBBols en rekeningen door hen die daartoe wel in staat zijn Spr weea er dan op hoe dwaas het publiek heeft gedaan door bij de rijkspostspaarbank hun gelden op te vragen daar zij in betaling ontvingen bankpapier dat dezelfde waarborg voor de waarde heeft als het spaarbankboekje zelf Het oppotten van zilver is even zoo dwaas omdat de zilvermunt niet de constante waarde heeft welke de Staat daaraa toekónt Door dit oppotteb iK brdt echter een onnoemelnken schade aangericht daardémuntsp cia onontbeerlijk is in bet dagelijkseh ej 1 ven De Regeering is door het va tf houden van de zilvermunt in de noodl zakelijkheid gekomen tot uitgifte vaii zilverboDS teneinde in de behoeftA aan een oirculatiemiddel te voorzien Deze zilverbons moeten voor de daarop aangegeven waarde worden ffiwec 1 teerd Indien deze zouden TwordéïiJ geweigerd dan is het spr s kweni g r dat de Regeering zeker niet zoV zelen tot strafmaatregelen overte jaan Het niet betalen van wisselskeningen indien men daartog ir aatis noemde spr zeer verkeera ei dom Verkeerd omdat de creaiteuimiddelen worden onthoud oi hjzaken voort te zefEei of zii behoeften aan te sfchaffeu en dom omdat het oi der zich houden van aan een ander toebehoorend geld een gevaarlijk bezit zou kunnen worden Teneinde den bona fide handelaar en industrieel die door de huidige tijdsomstandigheden in moeilijkheden is geraakt te helpen is opgericht do Algemeene Nederlandache Middenstandscredietbank welke in verbinding staat met het bankconsortorium genaamd de Vereeniging voor den G ldhandel welk consortium beschikt over een kapitaal van 200 millioen gulden hetwelk voor credieten bestemd is Dit conaortium werkte op zich zelf te stroef en kan nu door de Alg Ned Middenstandscredietbank die in zooveel mogelyk gemeenten verbinding zoekt met plaatselijke eredietbanken of deze opricht direct in aanraking komen met den handelaar en industrieel om deze aan de direct noodige credieten te helpen De bedoeling ia dat alleen de bedragen worden verstrekt welke oogenblikkelijk noodig zijn teneinde zeer velen te kunnen helpen De aanvragen kunnen dan telkens worden hernieuwd De Regeering heeft verklaard dat voor elke f 100 000 die aan aandeelen worden genomen het Rijk zich voor hetzelfde bedrag zal interesseeren Te Gouda kan de verbinding met Japan en Duitschland 1 De oorlogsverklaring van Japan Verleden week Donderdag heeft Japan Duitschland medegedeeld dat Japan eiacbt dat Duitschland Kiautsjau zonder meer aan Japan zal afstaan teneinde Kiautsjau eventueel weder aan China te kunnen teruggeven Tegelijkertijd heeft Japan geëischt dat alle Duitsche oorlogsschepen welke zich in de Japansche en ChineeBche wateren zouden bevinden terug geroepen zouden worden of ontwapend Hoewel Japan binnen een week antwoord op deze eischen verwacht spreekt het vanzelf dat Duitschland er niet aan denkt noch aan denken kan deze eischen in te willigen en dat dus de door Japan gestelde vraag minder ala een dreigend ultima turn dan wel als een for pieele oorlogsverklaring moet worden beschouwd Reeds Vrijdagavond heeft er dan ook een algemeene trek van hooggeplaatste Japanners naar Den Haag en Rotterdam plaats gehad Zij allen wachten de eerste gelegenheid af om naar hun vaderland te koeren Enkele van deze Japansche notabelen verzekerden ons reeds Vrijdagavond dat inderdaad de oorlog tusachen Japan en Duitschland ala een feit kan worden beachouwd Zaterdagmiddag werd ons van officieel Dattsche zijde verzekerd dat de oorlogstoestand iusschen Duitschland en Japan door Duitache regeeJ eachouwd wordt e z n ingetredeb BehaiWeling van Duitsohem en Oostenrpers in Engeland In de Düaseld Zeitung vinden wij een bericht betreffende de behandeling van de Dnitschers in Engeland Daar in Engeland tot voor weinige rtagen een politieverordening bestond betreffende de aanmelding van vreemdelingen kon de Britsche regeering slechts op weinig Duitschers de hand leggen Het grootste deel van de eenige honderdduizenden Duitschers in OrootBrittanië was niet zoo licht jvobr heat te bereiken Sinds Zondag hebben iij daarop do volgende list gevonden Officieel werd bekend gemaakt dat de verbinding naar Duitschland via Holland niet was gestoord en dat de Duitschers gerust naar hun lan d konden reizen Ook de Amerikaanache consul aan wien de belangen der Duitschers waren toevertrouwd bevestigde dat bericht vermoedelijk zelf op een dwaalspoor gebracht iDaarop hebben Zondag verscheidene honderden Duitschers met vrouw en kind en het weinige dat zij konden meonemen in allerijl Londen verlaten om den vaderlandschen bodem op te zoeken Van het Charing Croaa station vertrokken in de vroegte twee treinen met Duitsche en Oosten rij ksche vluchtelingen het zullen meer dan duizend menachen zijn geweest naar Falkestone om de boot naar Vlissingen te halen Toen de trein in Falkestone aankwam werden zij door militairen opgewacht en aan elk reiziger werd gevraagd of hij Duitscher of Oostenrijker was Alle Oostenrijkers en de vrouwen en kinderen van alle Duitschers werden daarna op het schip gelaten terwijl de mannelijke Duitschers werden tegengehouden oncjer voorwendsel dat hun passen moesten worden nagezien Toen men zoo alle Duitschers bij elkaar had werd den kapitein van de Vliasingache boot bevel gegeven dadelijk te vertrekken De ellende van de van hun vadera echtgenooten en broeders beroofde vrouwen en kinderen was hartverscheurend daarbij kwam nog dat oowel hun biljetten en bagage ala loral ook hun geld bij de mannen zoodat alle vrouwen en kinderenzonder middelen waren Zij zijn doorHolland over Ooch In veewagens naarDuitschland gebracht daar de Nederlandsche spoorwagens vanwege demobilisatie in hun eigen land nietgenoeg persoftenwagena tot hun beschikking hadden Zoo zijn ze vanalles ontnomen en velen in bitterennood in het vaderland aangekomenDe mannen zijn als krygsge ngenenin Engeland gehouden en hun ver iwanten blijven zonder eenig bericht 1 betreffende hun lot schijnt de BiïxxienlsLndL Aan de Limburgscho grens Men schrijft aan de N R Crt uit Maastricht dd 17 Augustus In de atad brengen de aanwezige vluchtelingen uit Vise een ongewone drukte Geheele families dio zeker nog van hun geld wat hebben kunnen redden hebben in hotels overnacht en wandelden hedenmorgen doelloos en met bedrukte gezichten rond De anderen eenige honderden in aantal verblijven nog steeds in 5leRijkskweekschool Naar ik vermeen bestaat het plan ze in enkele naburige gemeenten onder te brengen in een soort cantines waar dan gezorgd zal worden dat ze driemaal per dag gevoed worden s Morgens koffie en brood s middags boenen of erwten aardappelen en spek of vleesch a avonds weer koffie en brood Ze hebben hier allemaal een verschooning gekregen en waar het noodig was pantoffels boven en onderkleeren schorten en wat dies meer zij t Was voor menigeen niet aan vragen gewoon hard dit te moeten aannemen Voortdurend kwamen klee eren etenswaren en ook giften in geld in Niemand die de ongelukkige stakkers gezien had ging heen zonder in den zak getast te hebben Maar nu hun huizen allemaal in den brand gestoken zijn en hnn mannen mee naar Aken genomen zoodat het de vraag is of ze ze nog ooit terugzien zal er nog veel noodig zijn om die vrouwen en kinderen later als de oorlog voorbij ia weer een beetje er boven op te helpen Wenken aan den landbouwer Het UtrechtscheLandbou w genootschap heeft de volgende wenken aan den landbouwer verspreid Blijft oogsten en zttö ien Bedenkdat acoppelknoTlen geschikt zijn voor menschen voedsel Houd bij gebrek aan zaaizaaden mest uw land voortdurend zwart Door deze truc het is tevens eén uitstekend middel Engelsohe regeering alle om het onkruid te beatrijden te werken De luitenant daalde teneinde zijn taak toch te kunnen volbrengen en vol plane en wierp een bom naar beneden De korporaal wierp eveneens een bom naar beneden de beide aviateurs meenen dat deze bommen hun doel niet gemist hebben hoewel de rookwolken hen beletten znlks na te gaan In Lotharingen PARIJS 17 Aug Officieel Het 2e detachement Beiersche infanterie heeft zich in den omtrek van Briey te bniten gegaan aan geweldpleging tegen de Franschen en Italianen die deze streek bewonen De woningen zijn geplunderd levensmiddelen meegenomen de kostbaarheden geroofd De bnrgemeester van Jamy is met verschillende Italianen door de Duitschers meegenomen Ben der Italianen woa doodelijk gekwetst Van de lonssisohe grens BERLIJN W Aug Part TJit officieele DniJ he bron Volgens overeensteimnende berichten van de Oallicischa grens nemen de deserties van RqpHische grenswachten en Kozakken s 5gds grooter verhoudingen aan BERLl3N iS Aug Part Officieel Volgens betrouwbare berichten bevindt zich Servië in den grootsten nood daar de boeren beginnen weg te loopen ten einde den oogst te kunnen binnenhalen BERLIJN 17 Aug Part Officieel De bewering van Engelsohe zijde als zou de Noordzee door Duitschland met mijnen zijn bezet is onjuist Neutrale schepen bestemd voor Duitache Noordzeehavens moeten overdag op een punt tien S N W van Helgoland aansturen Aldaar ia van Duitache zijde gezorgd voor loodsen die de schepen in de havens brengen De OoBtzeehavens kunnen neutrale schepen direct bereiken er zijn loodsen voor elke haven Het verbod van het uitvoeren van kolen heeft geen betrekking op bunkerkolen BERLIJN 17 Aug De Norddeutache AUg Ztg iheldt dtó de inname van Luik de Duitache Regeering door bemiddeling van een neutrale Mogendheid te Brussel hoeft doen mededeelen De vesting Luik is na een dapperen tegenstand stormenderhand genomen De Duitache Rogeering betreurt het ten zeerste dat het tengevolge van poaitie door de Belgiache Regeering tegenover Duit chland ingenomen tot een bloedige botsing is gekomen Duitschland komt njet als vijand naat België maar ondet den drang deï omstandigheden heeft het mo hét bog Bp de militaire maAtregelün van Frankrijk het besluit moetten nemen België binnon te rukken en Luik als steunpunt voor zijn verdere krijgsverriehtingen te bezetten Nadat het Belgiache leger een held hafttgen wederstand tegen oen overmachtigen tegenstander heeft geboden waarbij het aan de krijgsmanseer op schitterende wijze heeft voldaan ver J zoekt de Duitache Regeering denj Koning der Belgen en de Belgisclur Regeering om verdere verschrikkmgen van den oorlog te voorkomen De Duitsche Regeer ng is tot elke overeenkomst met België bereid die op de een of andere wijze in verband met haar strijd met Frankrijk vereenigbaar is Duitschland verzekert nogmaals zoo plechtig mogelijk dat het niet door het oogmerk geleid is geworden zich Belgisch grondgebied toe te eigenen en dat dit oogmerk haar volkomen vreemd ia Duitschland ia nUkg steeds bereid het Belgische Koninkrijk onverwijld te ontruimen zoodra de oorlogstoestand zulks toelaat Hierop is op IB Aug het volgende antwoord va elgië ontvangen Het door de Duitache Regeering aan ons gedane voorstel herhaalt den in het ultimatum van 2 Augustus ge formuleerden eisch Getrouw aan zijn intornationale verplichtingen kan België slechts zijn antwoord opldit ultimatum herhalen en zulks mser daar sedert 3 Augustus zijnneutralit schonden en smartelijke oorlog gebied werd overgebracht terwijl mogendheden garanten zijner neutraliteit loyaal en onverwijld aan zijn roep om bijstand gevolg gegeven hebben De dood van den vorst van Llppe Bl lJlLIJN 17 Aug De Lippeasche Zeilung bevcBtigt den dood van den vorst van Lippe tijdens de gevechton in Belgys Rusland PARIJS Ten deele hondt men eich in de kringen van hier wonende Polen zeer gereserveerd ten opzichte van de onder de druk der opstandigheden genomen maatregel ten opzichte van Polen door den Czaar Anderzijds Bewaar uw beste fokvee al ishet wat duur Verkoop uw varkens niet vooreiken prijs Blijf kaas maken kunt geze niet zelf bewaren huur dan tezamen een kaaspakhuis want dezenwinter zal de kaas waarschijnlijk duurworden Bewaar uw appels en peren ofschil en droog ze Gratis inlichtingenhieronjtrent geeft de Nederl Pomologische Vereeniging Rgnkade 8 Utrecht Hebt ge gebrek aan werkkrachten wend u dan tot onze afdeelingsbesturen of tot den correspondent vanhet Comité voor onderling dienstbetoon in uw woonplaats Pot geen geld op maar brenghet naar de spaarbank daar is hetvolkomen veilig Verzilver in gééngeval effecten alvorens inlichtingeningewonnen te hebben bij vertrouwderaadslieden Hebt ge voorlichting noodig wend u dan tot de Rijkslandbouwambtenaren of de vertegenwoordigersvan het Genootschap Werk kalm door en gebruikuw verstand U D Duilachland over UoÜond 1 üii i i3üacteur van du Koluische ZetluDg diu zich lydülijk m Uollaad buMuül schrijft m zijü blad De gedachte wiiJiivau ledereea doordrougeD ib ih doze ol do Nederlaudöcht neutraliteit van iNederlaiitl bewaard zal mogen blijven De autoriteiten hebben de lueesl uitgebreide maatregelen genomen welke veruutt en oupuriijdigtieia hem hebben mgegeven Mtttti aun nog Zullen wij verschoond blijven Dat 18 de groote vraag De mintjoixle Htemmmg der Belgen legen de HolmiidcrH doet üe Htemiuing nog lueor be J ürgd w orden lulii J8Ctten gaan ook in lietgic stemmeu op ten guustc van de iNederlanduche iieutraliloil in de lueeBt invloedrijke kringen in ilelgie hoeft men nog met alle bezinning verloren De Vlaaiuöcbe professor i rot Paul iTedericq uit Gent een ge ehiedkundige die door de góheele wereld bekend is heeft een voornaam gestelde oproeping tot het BeigiHche volk gericht w aarm huip voor dy nooddruftige biiitenlauders in België wordt gevuagd Ik bi n er zeker van dat zijn brief alleen tie NederlElnderö lo flelgié geldt maar ook do Duitschers die h t land niet meer hebben kunnen verlaten en welke zich op Htraffe van den dood binnen 24 uur bij den commandant van Antwerpeu moesten aanmelden Waar blijlt bij zulke maatregelen ook het internationaal recht van private personen Dau worden eenige berichten geciteerd ait iNoderlandHche bladen van vluchtelingen die vertellen von de aanvallen in iielgiu op vroemdelingun of gewaande vreemdt liugen l en vrouw uit het volk hoeft hetjuiale woord gebtudtt zegt dö K oln Zeit louu zij K ide Men moet dio fi n cheii geen kwaad doen Ze kebbuu hun vaderland hel iOQolö wij het onze Die vrouwsprak internationaal recht in intematio1 ualü goedheid en waardigheid Onze collega haalt andere voorvallen lu België aan en laakt bet optreden van I den Antworpschen burgemeester De Vos die volgens bom door valsche gegevoaa Ie verspreiden de haat tegen de Duitsehers nog ou hebben vergroot De Nederlandsche pers behandelt de berichten uit allo bronnen met de uaeeste nauwkeurigheid maar ongelukkig genoeg is men aan Duitsche zijde zeer zwijgzaam en dat is ona nadeel In Nederland zelf was de Hteniming toen ik een paar weken geleden in Den Haag vertoefde voortreffelijk Duitscb gezind Men begreep in Nederland geheel en al de houding van Üoatenrijk Hongarije tegenover Serviö Het strijden van Duitschland aan Üostenrijksche zijde na de houding van Kusland Maar de Hollanders werden door een zeer verklaarbare angst aangegrepen toen de Duitschers de neutr i liteit welke zij hadden toegezegd te bewaren verbraken I igenlijk wantrouwen tegen Duitschland is er niet geweest maar om nog meer zekerheid te geven dat de Duitschers Nederland zouden sparen publiceerden de bladen de rede van Keizer Wilhelm gedaan bij zijn bezoï aan Holland in 1907 aan Koningin Wilhelmiua Aan het slot van die rede verklaarde de Keizer immers toen dat Duitschland niets liever zag dan dat Nederland bloeide onder het beheer van Koningin Wllhelmina Dan wordt nogmaals er op gewezen hoeveel de Nederlanders hebben gedaan voor de vreemde gewonden en hoe gaarne zij offers voor de behoeftigen uit vreemde terwijl zij toch ook groote verliezen lijden door den oorlog De opsomming van de nadeelen in handel en industrie wordt niet vergeten en het artikel eindigt met de mededeeling van de vergadering tot het verleenen van steun aan uooddruftigen door den oorlog onder bescherm vrouwschap van H M de Koningin Wetenschappel k Nieuws Draadlooze Telefonie Reeda sedert lang zijn er pogingen gedaan om zonder draad te telefoneeren De eerste pogingen z n zelfs veel ouder dan de proefnenqngen die de draadlooze telegrafie tot resultaat hebben Qroham Bell de uitvinder van de telefoon construeerde in 1880 reeds zijn photofoon Daarmede kon men zich tot op een afstand van 200 meter venftaanbaar maken Dit kan worden beichouwd als de eerste practische draadlooze telefonie Simon Dnddel en Ruhmeif hebben het onderzoek voortgezet en brachten den afstapd langzamerhand op 15 kilometer Na hen hadden bekende mannen als Poulsen Forest Majorana ÖolQamith en later nog Vanni Örindell Matthews Collin en Jeance meur of minder aucces met hun pogingen op dit gebied Ën zoo is de draadlooze telefonie door middel van vrije electrische golven in een stadium gekomen dat zij voor practisch in de commercieele beteekenis gebruik geschikt wordt doordat de afstandsresultaten zooveel verbeterd zijn en de toestellen voor verzending en opname zoodanig veranderd zijn dat men van een goed functioneeren ook op grooteren afstand verzekerd kan zijn De diverae methoden onderscheiden zich van elkaar door de verschillende manieren waarop de benoodigde electrische golven worden opgewekt en waarop de klank aan de trillingen zoodanig wordt meegedeeld dat ze de menschelijke stem onverzwakt wo geven Vooral het systeem van Prof Vanni is hierin bijzonder ver Daarbij wordt een eenvoudige hydraulische microfoon gebruikt waarmede men de golven tot op 1000 kilometer afstand kan brengen bv van Rome naar Tripolis Een toestel van dit soort is op de atedelijke tentoonstelling te Lyon gedemonstreerd De jonge Engelsohe ingenieur Harry Grindell Mattheys wist den afstand die döor middel van zijn toestel bereikt kon worden van 100 tot 180 kilometer te brengen Van dit systeem is do bereikte afstand minder merkwaardig dan wel de omstandigheid dat met de Aerofo n bewegelyke stations als aeioplan en schepen te bereiken zijn Daardoor zou dit toestel vooral op het gebied der scheepvaart en in oorlogstijd veel diensten kunnen bewijsen De verbeteringen door Colm en Jeance aangebracht maken het mogelijk tot op een afstand van 200 en meer kilometer te telefoneeren wanneer de omstandigheden bijzonder gunstig zijn in gewone omstandigheden is die afstand ongeveer 100 kilometw Het groote voordeel dat dit systeem boven anderen biedt is de toepassing vau z g gefiltreerde golven die alle andere geluiden neutraliseeren en de menschelijke stem in haar natuurlijken klank overbrengt Bij de proefnemingen die tusschen Parijs en vowes genomen zgn kreeg men het idaej of do telefoneerende in de onmiddelUjke nabijheid waa ofschoon de afstand tusschen do twee plaatsen 103 kilometer bedroeg Men mag in verband met deze verbeteringen dus de hoop koesteren dat in de volgende jaren de draadlooze telefonie algemeen in gebruik zal zijn Semengde Berichten De Vervloekte Bron in Algerië In de Algerijnsche provincie Konatantine niet ver van Mjex Ammar bevindt zich de warme mineraalbron Hammam Mesk Houtin de Vervloekte Bron Het watei dat zwavel kalk en ijzer bevat heeft een temperatuur van ruim 35 graden Celsius en stort met veel geraas van de rotsen Om de bron staan eenige eigenaardig gevormde zuilen waarschnnlijk op eenzelfde wijze ontstaan ala druipsteenrOtaen Van verre gezien doen deze zuilen denken aan menschelijke gestalten monniken in tabbards of Arabieren in burnoes De bijgeloovige Arabieren zeggen dat het werkelijk versteende menachen zijn en een merkwaardige sage doetde ronde 11 Een rijke Arabier door het votKHammam de Vervloekte genoemd maakte zich met een bende anderebandieten achuldig aan alleriei uitspattingen Eens toen de bende juist een wilde braspartij had georganiseerd werd Hamman medegedeeld dat een gesluierde hem wenschte te spreken Hq liet haar bij zich roepen en ruktohaar den sluier af Toen herkende hij zyn beeldachoone zuster die langen tgd ver van hem verwgderd had gewtwnd met haar moeder die niet zijn in d was want hun beider vader had op Arabische wiize vele vrouwen gehad Xamina a moeder was gestorvenen daarom kwam zij haar broeder offl onderdak vragen Deze werd door haar achoonheid zoo bekoord dat ng haar wenschte te huwen Zij weigerde en werd daarom opgesloten I Na een gevangenschap van tww stemde het meisje eindelgk toe bende maakte aanstalten de t met meer dan gepaste uitheid te vieren ïoen het feeat in vollen gang was ttiiderdett plots alle aanwezigen in JSéuilen en uit den bodem van de üeM sprong een straal warm water 4oog Het was vermengd met zwaden moest de versteenden nog meer In België Vsn een bijzonderen berichtgever Brussel 16 Augs 1914 IJeden heb ik met een ander jourilslist een tocht gemaakt langs de TOoniitgeschoven voorposten om ona tf van te vergewissen of werkelijk de Duitschers dicht tot Brussel genaderd 1 Wij hebben Duitsche troepen aangetroffen in de nabijheid van Haelen m piest waar zij bijna een volkomen wderiaag hebben geleden Het gevecht rond voortgang in de omgeving van Heldert Hougaerde en St Jean Geest b Jodoigne Tegen vier uur in den morgen ving het gevecht aan met een irtillerieduel hetwelk werd gevolgd loor een welonderhouden geweervuur Kort daarop mengde zich de Belgiache Bi alerie in den strijd Opeen zekeren dfatand van den vijand genaderd iprongen de oavaleriaten van hunne paarden waarachter zij zich als t ware verschansten De Duitschers trachtten een charge uit te voeren doch ze leden daarbij enorme verliezen Daarop voerden de Belgische regimenten eveneens een charge uit die op voortreffel§ke wijze werd volbracht De Belgische troepen legden daarbij groeten moed aan den dag in het bijzonder bet 2de regiment jagers dat gedurende vier uren tegen het 18e regiment hnza ten streed en het groote verhezen toebracht Terwijl wij ona te Haelen bevonden kregen wij bericht van een officier van den staf die uit Leuven was aangekomen dat do troepen die gisteren en hedenmorgen waren aangekomen bij Mechelen in aanraking waren gekomen met het Üuiteehe lófeer Vati ftblglsÉhe aiid ward ver i wkerd dat de Belgische infanterie DuHschsre volkomen verridgen Jjeeftflopr bajonetaonval uit te voeren De vyand tmsi voor de onweerstaanbare charge te agwijkeo Te Haelen en in andere dorpen welke aich slechts op enkele metera sifltand van de vijandelijke liniea bevinden in de aanblik van de door de Duit jcfwrs aangerichte verwoestingen verschrikleiijk De huizen zijn verwoest en verleid de muren ingestort en alle inboe r Zelfs de kerken zijn niet ontzien ooral die van Haelen heeft zeer van de uitache kogels geleden toende Üuitsahers het dorp binnonrukten waaruit zi later Weer verdreven werden Gedurende den tijd dat Zij het dorp bezet hielden hebben de Duitschers op de wuren geschreven lUthet op strafte van den döod verhodwi was l t dorp binnéü te gdan ïtet hedett door ona afgelegd beioek heelt Ofthgetoond dat de Belgen nog meester waren van h t Belgische grondgebied tot op ee grooten afstand van Diest Hot is moeilijk zich een denkbeeld te vormen van den voortreffeüjken geest die de soldaten bezielt evenals van hun buitengewonen moed De Belgische soldaten verlangen vurig om ttdelijk aan een grooten veldslag te kunnen deelnemen om de overwinning t behalen Het slagveld van Haelen heeft ons werkelijk den indruk gegeven van 4 ® verschrikkingen van den oorlog De korenvelden zijn thans kerkhoven waar mannen en paarden óp uitgestrekt liggens Lansen geweren en bajoneten bedekken den grond terwijl reeds roofvogels die over de lijken liepen de somberheid van het geheel verhoogen De Duitschers hebbnn verschillende huisjes in de bosBchen in brand gestoken en de boeren ien in wanhoop hunne bezittingen in vlammen opgaan De verwoesting die de Duitschers in deze streken die zij fterst bezet hielden en vervolgens moesten ontruimen hebben aangericht ijin ontzettend Bovendien gaan er bijna ongelooflijke verhalen omtrent door hen gepleegde feiten rond Belgische karabiniera die uit Visó ontsnapt waren vertelden ona dat de Duitschers de Belgische soldaten ophangen en hun de buiken met bajonetten opensteken Dit is iöts dat wij nauwelijks kunnen gelooven De Belgische troepen gelooven dat een poote veldslag aanstaande ia en nemen daarvoor hunne maatregelen Toen wij iedenmorgen uit Brussel vertrokken kwamen Wij met onzen auto eenige Belgische Idaten voorbij die zich naar hun regiment te L uven begaven Wij spraken et hen en vernamen dat een hunner een Aroerikaansch millionair was van Belgi ohe afkomst die zich gehaast had naar ïin vaderland terug te keeren De actie die heden plaats heeft gehad i Jodoigne heeft de Belgische troepen staat gesteld een groot aantal krljgsfievangenen te makon welke naar Leuven ijn overgebracht Ook ia een Duitsche Bpion gearresteerd en ter dood veroor deze ceiitrale credietbank worden verkregen door de bestaande coöperatieve Middenstandscredietbank en door de credietbank De Hanze die daorvoor slechts een aandeel behoeven te nemen van f 500 waarop f 200 moet worden gestort De moeilijkheid bij de verieening van credieten is alleen hierin gelegen dat de plaatselijke credietbank aansprakelijk is voor de crediet accepten promessen Daarom moet de plaatselijke bank een commissie van advies inatellen tot meerderen waarborg Het ligt in de bedoeling van de Centrale Ned Credietbank dat tijdelijk credieten worden verleend op buitengewone onderpanden op hypothecaire grossen voorraden coupons boekvorderingen rekeningen en wissels Wil de toestand helderder worden dan is het noodig dat de betalingen geregeld plaats hebben De Regeering heeft te kennen gegeven thans van een moratorium in den zin van verschuiving van de betalingsverplichtingen niets te willen weten waar de Staat dus een moratorium afwijst mag een particulier moratorium zonder eenigen wettelijken grond niet bestaan Wanneer de betalingen worden stop gezet wordt de economische toestand aanzienlijk verscherpt wordt werkeloosheid veroorzaakt en kan armoede niet uitblijven In dezen tijd waarin geen partijschappen bestaan ia het een nationale plicht dat ieder doe wat maar eenigszins mogelijk is om in den bestaanden toestand verbetering te brengen Applaus Van de gelegenheid tot vragen stellen werd gebruik gemaakt door de heeren J G Potharst P Rond Pz H C van Staveren en E Arends De heer Potharst meende dat de spreker tekort was geschoten in de mededeeling van de oorzaak van den crisis De heer P meende dat de schuld daarvan lag bij de fabrikanten en grossiers die hun prijzen beduidend hadden verhoogd en niet dan bij vooruitbetaling leverden Deb was er niet zeker van dat do Ingezonden gelden dan miet iwecdea afgesobrevjen op d e bestaande rekening inplaats dat dW vQor de besfcelde goedepn welfden gezonden Waarom vroeg deb moet de afnemer alleen vertrouwen schenken aan zijn leverancier Voorta vroeg deb of de koopcontracten moeten worden nagekomen en of kassiers het recht hebben om v wissels welke zij ter incaaseering hebben aai enoment alle verantwoordelijkheid van ïsich af te schuiven De heer Rond stelde spr de vraag of het niet mogelijk was dat eenigen drang op fabrikanten en grossiers werd uitgeoefend om hel omhoog drijven der prïj Dd bPerl II C van Stavoren bepleitte de l elangeft van den arbeidenden midden stand die Ithane evenzeer in het nauw komt en v oeg den spr of het niet mogciyk is jf t een comité zou trachten voor dien mtfdenstand arbeid te krijgen teneinde een steun te behoeven te geven Ook êp spoediger afdoening der rokeningcn die thans op langen termijn loopen ig de heer Van St aan De heer E Arends vroeg ten slotte d spr of in het bijzondere geval dat een meelhandejaar die contracten in voorkoop had afgesloten doch vfipm voorraad voor algemeen gebruik was onteigend om lot een maximum vastgestelden prijs af te Icvoron zijn contracten niet liohoefde na komen De heer Schim van der Loeff antwoordde op de gestelde vragen Spr gaf den heer Van Staveren als zijn meening Ie kennen dat van gemeentewege zeker wol zat worden gepoogd om de werkloosheid tegen te gaan Wat de arbeid bij particulieren aangaat daarover kan alleen door henzelf worden beslist Een verzoek tot spoedige afdoening van rekeningen door particulieren vindt spr billijk en thans volkomen op zijn plaats Wat de vragen van den heer Potharst aangaat de oorzaken liggen niet zoo aan de oppervlakte als deze vrager meent Grossiera en fabrikanten zijn er eerat na terugontvangst van pakken onbetaalde wissela waarop gemeld Betaling na den oorlog toegekomen hunne krasse maatregelen te treffen Het meerendeel van hen is daarvan thans reeda teruggekomen Alle koopcontracten moeten worden nagekomen zoowel door den verkooper wat aangaat den gpcontracteerden prijs ala door den kooper het aCfiepteeren der goederen Dat is het risico van den handel Niemand heeft het recht zgn contracten te annuleeren tenzij hij b e w ij z e n kan dat hij niet tot leveren of tot accepteeren in staat is Kaaaiers die wissels ter incasseering geven aan derden kunnen voor de incasso s niet aansprakelijk worden gesteld De heer Rond antwoordde spr dat bij geen heil verwacht van een druk van regeeringswege op fabrikanten en grossiers geleidelijk zal wel een normale toestand terugkeeren De rentevoet is afhankelijk van den oconomischen toestand van het land Op de vraag van den heer Arends antwoordde spr eveneens dat koopcontracten niet kunnen worden geannuleerd Is dhrecte levering niet mogelijk dan blijft de verplichting tot levering toch bestaan Dat de levering niet zou kunnen geschieden in het geval als door den vrager bedoeld kon spr niet aannemen De details dezer zaak leenden zich overigens niet voor een bespreking in deze vergadering Ten slotte drukte apr de talrijke aanwezigen nog eens op het hart goed boek te houden daar daardoor alleen mogelijk ia een overzicht te krijgen van den juisten stand van zaken De voorzitter der jGoudsehe Winkeliers vereeniging de heer A D van Vreumingen die ook de druk bezochte vergadering met een inleidend woord had geopend bracht thans den heer Schim van der Loef dank voor zijn uiteenzetting en voor de goede wenken door hem gegeven alsmede aan hen die vragen hadden gesteld waardoor nog enkele zaken nader konden worden toegelicht De vergadering werd daarop met dank voor de groote opkomst en aandachtig gehoor door den voorzitter gesloten Militair Concert Morgenavond zal door het Muziekkorps van het Depot bataljon alhier in garnizoen weder een concert op de Markt worden gegeven Het programma van dit concert zullen wij morgenavonji mededeelen Het ligt in de bedoeling zoolang het muziekkorps hier verblijft geregeld des Woensdagavonda op de Markt een concert te geven Nederlandache Vereeniging van Kaashandelaren 1 De Ned Ver van Kaashamïelaren gevestigd te Gouda heeft een schrijden geiiQoht am den ini tar n OorWg waarin zij verzookt l den vrijen uitvoer van kaas uit de stelling Amsterdam te willen toestaan 2 Wagens voor het vervoer van kaas beschikbaar te stellen 3 de consumptie van kaas bij het Leger te bevorderen Een afschrift van dit verzoek ia gezonden aan den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel Tevens lia dien Minister gewezep qp Ifet groote behing vaw de g g afaie yan kaae noac het buitenland ea dej vfpn sohelijkheidi df t opi ultvper per spoor weer mogelijk worde gemaakt door beschikbaar stellen van wagons Boskoop Onder voopzittbrschap van den Burgemeester dezer gemeente is alhier opgericht een comité ter verleening van steun in verband met de tegenwoordige tijdsomstandigheden Zondag j I waren twee kinderen van de wed Boot alhier met een g kano in de Gouwe aan het spelevaren Het ranke vaartuigje kwam in het schroefwater van een der booten der Volharding waardoor het omsloeg ën de inzittenden te water geraakten Een soldaat van de vesting artillerie die het ongeval opmerkte sprong gekleed te water en mocht het genoegen smaken de drenkelingen te redden liODi CiRAVi N In de gisteren gehouden raadsvergadering is met C tegen 5 stemmen het voorstel De Jongh om deraadsvergaderingen met geliod te openen vrworpeu N R Ct INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur We kunnen de slagera dankbaar zijn voor hun genomen besluit eerst in het uiterste geval de vleeschprhzen te verhoogen Intusschen zijn de marktnoteeringen van koeien aanmerkelijk lager geloopen Naar mij uit betrouwbare bron verzekerd wordt is de prijs waarvoor de koeien door h h slagers aan hot accijns kantoor worden aangegeven f 100 per stuk 1 3 van de waarde lager dan voorheen Is er misschien reden voor h h slagers ons te verphchten door hun prijzen te verlagen Met dank voor plaatsing Consument Laatste Bericliten Servische overwinning LONDEN 18 Aug De Servische legatie heeft aan Reuter medegedeeld dat de Oostenrijksche troepen door de Serviërs bij Chabatz zijn verslagen en op de vlucht zijn gejaagd Drie regimenten Oostenrijksche infanterie werden volkomen vernietigd De Seryiërs maakten 14 kanonnen buit en vervolgden de Oostenrijkers LONDEN 18 Aug De Times verneemt uit Nisj regeeringszetel van Servië dat de Ooatenrijksche troepen een nederlaag leden bij Chabatz eQ dat de Montenegrijnen en de Serviërs een tocht in Bosnië hebben ondernomen De Montenegrijnsche troepen beschieten Cattaro Wraak maatregelen LONDEN 18 Augs De Times verneemt uit Bern dat Buzweiler doorde Duitsche troepen in brand is gestokenDe gasfabrieken werden vernield wiijl debewoners op Duitsche patrouilles schotenen 8 man van bet 14e legercorps oodden I MAASTRICHT 18 Augs Te Bilaen ca 13 K M ten westen van Maastricht zip Maandag vier burgers gefusilleerd door de Duitschers De burgemeester werd in gijzeling genomen De bevolking vlucht in al erljl naar de gemeenten op de Nederlandische grens Generaal UMob von BtUow LUIK 18 Augs Het sneuvelen van generaal uiajoor Karl Ulrlch von Eulow broeder van den vroegeren rijkskanselier Vorst von Dulow wordt door het Departement van Oorlog lo Berlijn bevestigd De Düitachers in Noordelijk Bolgitó Uit Ila nont op de grens van BelgiëN Braliant en Limburg wordt aan de Telegraaf geseind Gisterenavond hebben Duitsche troepen het kamp van Boverloo bij Hechtel c a 15 K M ten zuiden van de Nederlandsche grens hij verrassing genomen De Belgische bevolking lieeft overhaast de vlucht genomen De Duitschers verschenen in gepantserde auto s met mitrailleuses Do gansch onbeschermde strook van N oordel ijk België op 4 uur afstand van de Nederlandsche grens is mot Duitsche cavalerie bezet Door de Nederlandsche cavalerie wordt pet nauwgeze pi4 ÖO erlap4 C b3jK bewaakt 11 J4pai i baitschi tid LONDEN 18 Aug Uit Shangtti wordt gemeld dat Japan aan de Regeering van China heeft gevraagd te trachten Duitschland te overreden de havenstad Kiautchou vrijwillig te verJaten Japan is gereed voor den aanval op Kiautchou te land en ter zee Paus Pius X LONDEN 18 Aug Tel Uit Rome komt het bericht de Paus die zich sedert het uitbreken van den oorlog Hff i8en vooïtdurenden f eëtai d van zenuw chtigo neeislachtigh id l evjndt genoodzaakt waa jzipjj te iü V geven De H Vader heeft hooge koorts Zijn toestand boezemt deRomeinsche curie ongerustheid in vooral daar de helft van de leden van het H College zich in vreemde landen bevindt en zich in de onmogelijkheid bevindt zich naar Rome te begeven Ooatenrijksche torpedoboot gezonken ROME 18 Augs Uit Pola wordt gemeld dat een Oostenrijksche torpedoboot in de haven is gezonken Slechts een der opvarenden word gered Drie miliffïWw verdronken Te Veeren bij Oorinchem zijn lrie miliciens Sanders Hendriks en Moordijk allen uit Eindhoven bij het baden verdronken Het baden geschiedde niet bij de militaire oefeningen Engelsch expenitieleger LONDEN 18 Aug Een Engisch expeditiecorps is behouden in Fran rijk aangekomen Telegrafiscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7GG 9 te Lahagrie laagste stand 757 8 te Nico Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige nooi lwestelijke tot noordoostelijke wind gedeelte ijk bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatuur BrRGERLIJKE 8TANU GEBOREN 13 Aug Margrietha Johanna Francisca Fredrika ouders A Meerman en J G Vestaring 16 Gerarda Johanna Elizabeth ouders A G Scheggrond en J E Groenendjk 18 Marinus ouders W Rietveld en M C Smits OVERDEN 15 Aug Albertus G Soholten 7 mnd 16 Hendrik N Boom 12 j