Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1914

53e Jaargang Doet dapper uwen plicht vreest God eert den Koning Do Aginoourt De Agincourt het Braziliaansche linieschip dat nog in aanbouw bij Armstrong Whitworth Co te Newcaatle aan Turkge was verkocht en binnenkort zou worden afgeleverd is nu het sterkste schip van de Ëngelsche vloot en van alle vloten Het heeft een waterverplaatsing van 27 500 ton loopt 22 Va mijl is gewapend met veertien vuurmonden van 80 c M die olie tegelijk naar bakboord of stuurboord kunnen schieten twintig vuurmonden van 16 C M tien van T a C M en vier driepondera alsmede drie torpedobuizen De stukken van 30 en veertien van die van 15 c M staan in pautsertorena de stukken van 30 c M zijn beschermd door een pantsering van 23 c M die van 15 o M met een pantsering van 15 c M Vier stukken van 30 c M en zes van 15 c M kunnen tegelijk vooruit en evenveel tegelyk achteruit schieten De pantsergordel van het schip is in het midden 23 c M dik nitloopende in een dikte van 15 en 10 cM aan de uiterste eind Er is ruimte voor 30 X ton steenkool en 7 X ton olie met 22 stoomketels worden 35 XK P K ontwikkeld Het schip heeft 6ijna 36 millioen gulden gekost N R Ct De Tsaar en de Rassiache Joden Duitsche bladen doelen mede dat de Tsaar van Rusland een proclamatie heeft uitgevaardigd aan de Joden in Rusland waarin hij do verwachting te kennen geeft dat zijn Joodsche onderdanen hem de liefde die hij hun steeds heeft bewezen thans door trouw en opofferingsgezindheid zullen vergelden In dit stuk dat volgens de bladen verspreid wordt in het Rusaiach en het Jiddisch de omgangstaal van een groot deel der RussiHche Joden en dat begint met Aan mijn lieve Joden herinnert de Taaar aan vele weldaden die de Joden in Rnsland vooral van het huia Romanof hebben genoten en wekt hen op vrijwillig dienst te nemen daar immers het belang van de Joden nauw verbonden is met dat van hot RoBBische Ryk De Engelschen in België Naar de Soir publiceert heeft een correspondent van dat blad het Engel minimum loeftijdaijaar i maximum leeft 29 jaar minimum leeftijd Sljaar maximum leeft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftijd29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van lü tot en met 20 jaar immerde gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden alslichtmatroos of matroos 3e klasse v Nadere inlinhtingon worden op aanvraag het zenden van een briefIkaStt is voldoende gratis verstrekt door don Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JA c KOOIJ Kz püttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met hot installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste Bucces nitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Dadelijk baron sprak de schrijver verblind door het zien van do baokblljftten Haast II dan De baron keerde naar Mlnona s boudoir terug en zag juist dat zij haar solirijflafel sloot Waar is het kostbare do umont yroeg hg Ik heb het voorloopig wcggealoten Goed Binnen een half uur zal allesin orde zijn on dan vergezellen wc hotdocument dat voor u een waarde heeftvan vijf mlllloen Ia dat werk gedaan don sehenkt ge me zeker een paar aangename uren om ons te verheugen oVeronze gemecDschappelljko overwinning enplannen te ontwerpen voor de toekomst I en klein souper en een glas pundi zooais Annette die zoo hoerbjk weet gereedte maken en die mij vroeger op het kasteel Windeck het bloed zoo warm hoeft gemaakt Ik zal ook voor i s zorgen baron om uw blood to rechter tijd af te kooien fï gij schoonste en tevens wreedste aller vrouwen Herinnert ge u volstrekt niets meer van de choono dagen die wij op het kasteel Windeck hebbendoorgebracht O zeker bet testament van denouden graaf herinnert me genoeg aan diedagen Kom kom dat is slechts eon kleine hinderpaal dien we gemakkelijk zullenoVeïwlnnen Wordt vervolgd m Zij trad awi het venster en trommelde cl baar vingers tegen de ruiten l ven liter bracht de kamenier do lamp en nu Wn Minona op de sofa plaats met oen koek in de hand doch de lectuur kon bMir niet boeien Zij staarde strak oor Itóh heen en ebeen verdiept in gedachW van minder aangenamen aard Daar rd zij uit haar droomerijen gewekt door hei geluld der huhhol er word driemaal kort na elkaar gesehold Dat was hetafiWproken toeken dat haar de komst van ra baron meldde Eindelijkl riep ze en haar hart bepa anoller te kloppen 5Sij stond op en trad den baron tege Opt die op den drempel verscheen ter IS mijnheer Knablein achterbleef 1 Wel mijn vriend wat brengt go Öeg zij hem do hand toestekende Ik ben niet alleen schoone gravin 4 M oni wensch ik u gaarne onder vier fttgen te spreken f Kom dan even mee De gravin sloeg de portière open die t haar boudoir voerde en sloot daar J de deur die zij mot een knop uit de PHld te voorschijn trok Firma C SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Advertendën Tandarts Oostingh GOUDA M É prakGjk kmi Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant tteedi Êuceei I DezeadvertfDtien kosten sleekly bij vooruitbeltling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 centa Opgaaf uitsluitend aan het Bnreau Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt de meesteziekten De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed veidnjvoiiovertollige gal en slijm on bevorderenden stoelgang Prijs per doosje 2 j en 60 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekoningfirma M A BOOM 15 Verkrijgbaar te Oouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteeg 3 4 Kcnioet II Ik hal komt U h lv rwe e totemoet doet al het werk In de helft van den tijd en voor de heift der koiten die U aan croene zeep zou uitgeven Sunllfht maakt dat Uw goed niet lijdt Uw handen niet ruw worden en Uw leven een slavernij Is De volstrektezulverheid van 5unllKht maakt haar alleen CMchIkt voor het wauchen r l vankoatbaar linnen en l fIJne kant Brokkenhuis Dames 1 Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W aOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz B D GROOTENDORST Pen m m II Hen wordt verzocbt op t MERK te letten üiT HRT Magazijn van N RAVEN8WAAYZ0NË QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vy twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Itferk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend c nut VOOtlieen J BBEEBAART U Uitvepkoop N V G IJsselstijn BLAUWSTRAAT 7 w mmm mmi Voor het in orde brengen der étalages zullen Hbrllwrl I onze Magazijnen morgen WOENSDAe 19 AUSusT s GESLOTEN ZIJN tot één uup a namiddag Daarna voartzatting U TVCRKOOP tegen ongekend lage prijzen lOlOrrijViÉD th U mm ei nmk Tort I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel WearWell Kijwielen zijl sael sierlijk eo laag ie prijs AGENT AÜK ÜE GttOOT Kleiweg 79 GOUDA Prijsconranten gratis IMf RTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam NIEUW PHILIPS zWATT 200 KAARSEN ienl OPGERICHT irOft Voedrt uw Vee met de tuivere murire JL 1 j x l z SL SL cL pbe o o liz e zi merk Ster enVW t en MOVAHOOmicmHOKMiBM merk ITfy Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bereniplomn ParU 1000 Sef i f Gouden MedaUJes Konin klijke arine Kennisgeving dat gel ogonhmd bestaat tot het akngaan oener vrijwilligeverbintenis bij Hr Ms Zeemacht an Mah 008 lorpedoii kep Kieeriiiaker Matroos kok Stoker 2 kYakse POOL S TAMDMIDDiJLEU zijn de besU en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen Jheniische Fabriek L POOL k Zonen Amsterdam Wereldtentoonttelllai QENT 1913 Bulten mededlfi nK Lid der Jury MK P05T 5IBAR GOUOA DElïïÏD H0LI4irDSCHE Alaatscfaa pij van Verzekeriag op het Leven I HEERJEJVG RACHT 12 DEN HAAG Maatschslppelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Tir i TEJKTEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P ffi BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING De Maatschappij sluit alle soorten Le easverzelcerine ten lage prsmiSn Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren tl BOVUnmEEaTMSH Hatsen te 8c Mn ocea enf C JbMrmBJBR ircttaee te tlouua Ceresit Ceresitol ceneDl enz alenllclii ialerdjcble kelders drope oiDreo door ééne enkele bostrijking wordt verwerkt met cement en zand IFE Groote Draaisteeg 2 Telefoon 2157 30 POTTEL Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Ê roeff letchjft grati verkrijgbaar Geu Agent voor Holland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Om ïtreken W M JtMLONJMJr LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Ajrent AmBti l Broiiwerij Keizerstraat Tul 83 No 148 Gouda IOmI doen door KOKO Ie gMua gebmikoi TMtf bet to iMt ia KOKC t HAAR KOKO DOET H£T HAAK OKOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEOCN VEISTEWCT DE WORTELS HELDES ALS KKISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFKISSCHEND VOOR DE HOOFDHUID KOOP HIT VANDAAG VAN UW DSOfllST OF COirFCUK PRIJS R 07S fl 1 60 mi a 3 00 p r RMum Vooi N en 2 Ilollind Titi cRt Zerlaiitt N DratMiX i n Umhure r T b BSKU mmdIu Allten Ve Een1 Ml di n VoOT FriHliDd GronltMn Dnoiba Orwrial o Pbmt IHDBKBMS BMtk DEPÖTHOÜDERS ouda A TTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROËNEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 Dames Haarwasschen met Eloctr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAHWERKEN BAILiT A DB JONe Coiffeur Oosthaven 31 Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracbt 269 DEN HAAG geeft de HOOGSTE WAAll DE voor Gedrag en Heeren ea Dameskleeding Koopt geheele of gedeeltf n van Inboedels la ook naar bmten de stad aan huil te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ADBES l Uej4eWed iALTER 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Heotr Dr A Brinkman Zn Gouda lo 12555 Woensdag 19 Augustus 1914 GOVMHË GOIIMNT ieijL ws ean d v ©rteri ti©lolo cL voor C oij d © © za Ora str©3se3a Verschijnt dagelijks t iAl behalve Zon n Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonncniciiteii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau n oen PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewgsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Mahkt 31 bij onze Agenten Boekhandel en de Postkantoren Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 hij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEMAN EN ZOON i Zondag hebben verschillende gevechten an voorposten iangs Waver plaats gehad deze stad hebben de Duitschers niet kunnen bezetten Verwacht mocht dus worden dat Maandag een offensieve beweging van Duitsche zijde zou hebben plaats gehad Het vechten Is natuurlijk niet van de lucht doch officieel heet het dat gisteren geen noemenswaardige schermutseling plaats greep terwijl do Duitache troepen langsheel het Belgische front eerMer een defensieve houding zouden heb V Met dit bericht komt weer de rust die iiier anders is omdat oen ieder weet dat rust en kalmte noodig zijn De Vingtième Siècle meldt dat de Dultachera Dinsdag opnieuw getracht hebben lie Maasbrug bij lloux 5 K M ten Noorden van Dinant over te trekken doch lat do Fransche Iiatterijen groote verwoestingen in de Duitache gelederen hebben aangericht Het kanonvuur werd ook aan den kant van Dinant geopend waarbij de bewoners van de spoorwegwijk hun hulzen moesten ontruimen De inval der Daitschere in België BRUSSEL 18 Augustus Part O N R Ct De Indópendance geeft van den toestand de volgende samenvatting die wellicht een vingerwijzing kan zijn voor wat komen moet De gevechten die in de laatste dagen hebben plaats gevonden zijn op zich zelf staande ontmoetingen met min of meer ngrijke vooruitgeschoven Duitsche afdeelingen Deze afdeelingen waren in verbinding met de hoofdmacht der vijandelijke ruiterij Zij dwalen hier en daar rond zoeken op ons geheele front het terrein te verkennen en zich op de hoogtf te stellen van onze middelen van verdediging achter onze voorposteniyn Van groot belang zijn deze bewegingen niet daar elke tegenaanval ze verijdelt Dit is gebeurd met een Duitscho cavaleneafdeeling die Zondag in Zuidoostelijk Brabant werd verstrooid Het gevecht bij Dinant waar de ïVanschen de Duitsche aanvallers krachtig terugwierpen was veel ernstiger en van denzelfden aard als de overwinning die de Belgen Donderdag bij Haaien en Diest behaalden Van de hoogten afkomend beproefden de Duitschers die uit het Oosten van JLuxemburg waren opgetrokken een onverwachten aanval Nadat de Fransche machinegeweren het terrein haddon schoongeveegd werden de door de Duitschers bezette stellingen ingenomen door charges met de kavalerie en aanvallen met do bajonet diohun terugtocht tengevolge hadden Intusschen schijnt ook dit gevecht bij Dinant geen verband te houden met een werkelijk algemeenen aanval dat wil zeggen den grooten slag dien men sedert verscheidene dagen verwacht en waarvan het terrein reeds nu duidelijk afgebakend lijkt Men verwondert eè zidi hier en daar over dat waar de Belgen en bun bondgenooten al hun stellingen hebben ingenomen deze zich niet haasten den grooten klap te geven maar dan vergeet men dat elk uur ons voordeel brengt doch den vijand verzwakt Het feit dat het Duitsche plan alleen gelukken kon door een bliksemsnelle uitvoering doot dit plan alle praktische waarde verliezen nu de Duitsche macht verplicht is werkdoos voor Luik 1 te blijven liggen De Duitechers dachten België in twee dagen door te kunnen trekken en den derden dag op de Fransche grenzen te ptaan Wij zijn veertien dagen verder en de vijandelijke troepen zijn er zoi verre van hun opmarsch te kunnen ifeortzetten dat hun hoofdmacht defenl ieve stellingen moet bewaren Dit is het zekere resultaat van de afgeloopen dagen een resultaat van groot gewicht voor dea verderen loop der gebeurtenissen 1 De Redactie v de N R Ct teekent hierbij aan dat ze meent veilig te kunnen aannemen dat alle forten van Luik thans in de macht der Duitschers zijn de uitdrukking voor Luik is dus niet meer juist In hoeverre de Indópendance die op dit punt naar ona voorkomt miatast voor het overige werkelijk met de plannen van don Duitschen generalen staf op de hoogte ia waagt de Red niet beoordeelen BRUSSEL 18 Aug Officieel N R Ct Het Belgische Ministerie van Oorlog spreekt met beslistheid het bericht togen dat verscheidene forten van Luik in Duitsche handen zouden zijn Engeland In den str d Koning George tot het leger LONDEN 18 Aug De Koning heeft tot de troepen voordat doze naar Frankrijk vertrokken de volgende proclamatie gericht Gij verlaat thans ons land om te strijden voor de veiligheid en de eer van mijn rijk België welk land wij plechtig beloofd hobbon te zullen VM dedigGn is aangevallen terwijl in Frankrijk door denzelfden machtigen vijand een inval ia gedaan Ik heb een onbegrensd vertrouwen ia u mijn soldaten Plicht is uw wachtwoord en ik weet dat gij uw plicht op edele wijze zult betrachten Ik zal van oogenblik tot oogenbhk met de diepste aandacht volgen en met gretige voldoening uw dagelijkschen voortgang gadeslaan Uw welzijn zal nimmer uit mijn gedachten gaan Ik bid tot ïod dat Hij u zegenen en behoeden moge en u als overwinnaars moge terugvoeren Lord Kitchener s legerorder LONDEN 18 Aug Reuters spec dienst Hbld De volgende instructies zijn door lord Kitchener gegeven aan iederen soldaat van het expeditie leget in actieven dienst Gij hebt order gekregen u naar het buitenland te begeven als soldaat des koninga om de Fransche makkers te helpen tegen den inval van den gemeenscfaappelijken vijand Gij hebt een taak te volbrengen die al uw moed energie en geduld zal vergen Bedenkt dat de eer van het BritBche leger afhangt van uw gedrag Het zal uw pUcht zijn niet alleen een voorbeeld te geven van discipline en kalmte in het vaur maar oc om u zoo vriendelgk mogelijk te betoonen jegens degenen die gij helpt in hun strijd De operaties waaraan gij zult deelnemen zullen grootendeels plaats hebbes in een bevriend land Gij kunt aan uw eigen land geen beter dienst bewijzen dan door u in Frankrijk en België te toonen in den waren aard van een Britach soldaat altijd beleefd bedaard en vriendelijk te zijn en nooit mede te werken tot beschadiging o vernieling van eigendom Beachouwt plundering steeds ala iets oneervols dan kunt gij er zeker van zijn goed te worden ontvangen en vertrouwen te zullen genieten Door uw gedrag moet gij u die goede ontvangst en dat vertrouwen waardig maken Uwen plicht kunt gij slechts doen wanneer uw gezondheid niets te wen schen overlaat Onthoudt u dua steeda van buitensporigheden Gij zult dikwijls in VOTgoeking komen wat wijn en vrouwen betreft Aan beide verzoekingen moet gij weerstand bieden de vrouwen uiterst beleefd behandelen maar elke intimiteit vermijden De Oorlog De Duitschers in Noord Belgie ï In ons nuiumer van gieteren nanlen wij tó hericht op dat öc DuitBcherB het kamp nn Bevcrloo bij Hechtel ca 16 K M pao onzo grenw bij vorraseiag hebbon goBomcn Dit bfricht bevestigd in dr eerste plaats bt tip Duitschere zich in het Noorden van do BolgiBche Kempen ophouden zootis reeds vermoed word Doch in de tweede utH geeft het een aanwijzing aangaande ie bedoelingen van de Duitschers op dit oogenbhk Het 18 duidelijk dat de Duitache troepeoiaacht die over Vise onophoudelijk wordt aangevuld door het Noorden van België weBtwaarts trekt daarbij dez streken van vijanden schoon vegende 1 leze Imweging schijnt voor eeo deoi gericht te zijn tegen Antwerpen hetzij om deze stelling te belleren hetzij om liier alleen een legerafdeeliog achter te laten die de hoofdmacht van het Duitsohe leger tegen een mogehjke uitval uit Antwerpen moet beveiiigen Die hoofdmooht zal dan naar hot Zuiden opmorchoeren en na Brua hebbon bezet wat weinig moeite E l kosten voortrukken naar de Transche noordgrens Waar dns oorspronkelijk de bedoeling in ï ultgchland geweest zal zijn laoga ie Maas en de Maine teg i Frankrijk op te trekken ia het nu door den dapperen egenetand van het Belgische leger geaoodzaakt d n omweg door het uiterste oordon van BolgiÖ te nemen om daar lerat het terrein vrij te maken Hiermede is dus kostbare tijd gewonnen die de Russische mobilisatie ten goede komt torwiU ook het Duitsohe leger nu verder naar het Westen wordt verplaatst dan met het oog op den aan voer van Dngelsche en Franschr troepen wenschelijk Is De toestand In Brussel Een zekere neerslachtigheid aldus wordt uit de Belgische hoofdstad aan het ITbld gemeld heeft in Brussel gehcerscht Zij ylndt haar aanleiding in hét bericht dat de toegangen tot de hoofdstad overal door loopgraven en andere middelen benevens Btorke afdeehngen burgerwacht zijn versperd geworden ten einde na een gevecht mogelijk dolende cavalerie af te weren Het feit ook dat reeds drie ministers met de Koningin on de Prinsen Brussel hebben verlaten voor het zoogenaamde reduit national te Antwerpen heeft het zijne tot de hocrschende neerslachtigheid bijgedragen Doch nlt dit feit kan alleen worden afgeleid dat een groote lag onvermijdeljak op til Is welks gevolgen de R eering zich bij voorbaat heeft to onttrekken FEVILLETODI Nu baron hoe staat het Brengt ge mij het bewuste testament Helaas alleen het origineel dleri aro Minona antwoordde de baron terwijl hij zyn best deed om een terneergeslagen gezicht te zetten Wat Is het dus niet mogelijk geweest De baron trok intusschen een geschrift Hit zijn borstzak en ontvouwde het Tiet 18 het handschrift van een stervenden grijsaard zelde hij en deman in wiens bekwaamheid ik vertrouwen stelde en die werkelijk een meesterin do kunst is verklaarde mij dat hetonmogelijk was het handschrift van70o n hal f verstijfde hand getrouw na temaken De schoone vrouw fronste het voorhoofd terwijl ze een blik op het papier wierp O dat Is verschrikkelijkt zei ze 1 n gisteren waart ge zoo vol vertrouwt op een goed i uitslag Herkent u het origlneell Herinnertge u goed het schrift van den graaf Wel zeker antwoordde Minona nogaltijd op bpot papier starende Maar lees dan toch wat er staat Wel dot Is Dat is het vervalschte testament dat u tot eenige erfgename benoemt Maar dat is niet mogelijk Ik zou er op gezworen hebben en toch Waar Is hot echte testament Het echte stuk bestaat niet meer Hoe Bfiataat het niet meer rieef mij den bnef onislag en en bedrag van vijfduizend gulden Als onze kin tf naar dan gereed is met het opschrift verzegelen wlj den iiriet Minona had haar schrijftafel geopend deiM rtefomslag er uit genomen en daar ij biljetten van duizend gulden bijgelegd Goed zool Verschoon mij voor eenif i oogenblikken dat ik den man die in li voorkamer wacht het geld op afkorting betaal en bom het opschrift laat iiaken Zouden wij het oude opengesnedencouvert niet kunnen g briilken als het met groote zorg werd dichtgeplakt nmogelijkI Ge moet het valschetestament aan het gerecht overleveren alsgevonden In de schrijftafel van uw echtgenoot Als nu ontdekt werd dat hetcouvert reeds vroeger geopend werd neen dat gaat nletl Wij moeten niets ten halve doen De baron ging liaar de voorkamer waar mijnheer Knablein met kloppend hart hot oogt nbllk afwachtte dat de baron hem de toegezegde belooning zou ult1 etalon Kijk eens wat mooie papiertjes hebik hlerl fluisterde de baron Binnengeinige oogenblikken behooron ze u toe als go nog een kleinigheid verricht diewij vergeten hadden Vin wat Ib die kleinigheid Bezorg ons oen couvert dat preciesgelijkt op dit hfer en schrijf daar op Mijn laatste wil Befje Deze wijze van vorvalschlng is kunstig niet waar Het la een scheikundigebewerking waarbij het oorspronkelijkeRUik verloren gaat llml dat veroDtruBt me Waarom Al het nu toch eens Iwstondl Als men er eens misbruik van maaktel Wees daar niet lang vooi Mmonal Zijt ge dan zeker dat de man vanwien ge u bediend hebt van het echtestuk niets meer in handen heeft Daar ben ik zeker van liefste ikkan er miin eerewoord op verpandenl Dan ben ik geruati r eof mij nu den briefomslag om daarop te laten zetten Mijn laatste wU en geef mij dan ook het zegel van de n graaf Dadelijk mijn vriendl Nog Iets dat papier hoeft voor mij een waarde an vijf mlllloen Het ia dus noodig denman goed te beloonen die zoo bekwa is Hoeveel verlangt hij Niet 700 heel weinig die hoerenlaten zich tamelijk duur betalen 7ij weten dat men door oen ruime Ijelooning levens hun mond gesloten houdt Hoeveel vraagt hij Vijftienduizend gulden Hm dat Is meer dan Ik op hetoogenblik op kaa heb f at hindert niemendal Hoeveol hebtge in kas Ongeveer zesduizend gulden Ik zalmorgen mijn bankier op oeken vandaagis bet te laat