Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1914

uiterste zuinigheid by het doen der uitgaven noodzaakt stellen B en W den Raad voor de invoering van den nieuw gestichten keuringsdienst van waren waartoe in de raadsvergadering van 24 Juli j l werd besloten vooiy loopig óén jaar d w z tot 1 Jan 1916 uit te stellen B en W van Gouda hebben aan den Raad ingezonden de door de Commissie van bijstand in het beheer der gemeentelicbtfabriekeii ontworpen begrootingen dienst 1 5 De begrooting der O sfabriek sluit met een batig saldo van f 6500 die der Electrische Centrale zonder saldo B en W stellen voor beide begroetingen aldus vast te stellen B en W van Gouda bieden den Raad ter benoeming van een leeraar in het vakteeken voor machinebank werkers en andere metaalbewerkers aan de Ambachtsavondschool voor en cursus 1914 15 de volgende voordracht aan 1 J van Leeuwen werkmeester by de My tot Expl van S S te Utrecht tijdelijk leeraar aan de Ambachtsavondschool 2 Joh Swart opzichter teekenaar bij de locomotief af deeling van de S S te Utrecht Voor de bpnoeming van een leeraar in de wiskqnde aan het gymnasium te s Gravenhage is als no 2 op de aanbeveling geplaatst de heer H Nort ieeraar aan bet gymnasium alhier Militair Concert Zooals gisteren gemeld zal het Militair Muziekkorps onder leiding van den kapelmeester E Elsenaar j hedenavond Weer een concert geven I op de Markt Hot programma van dit concert bevat de volgende nummers Vieux Camarades marsch C Fktke ApoUon Ouverture A Vtolot A La Pltis Bello Grande Valse A GOVAEBT Une Nuit 4 Bté Ouvi rtuE ï ftntftsti qwe G TAOif i UI i ï Pauzeii i Fleur de Bois Fantasie Jd v Peeck Donau Wellen Walzer J Ivanovk i Caprice Sur 1 opéra Norma Bpllini Chant Printanier Marsch M J H Krssels Postkantoor Gouda Bij don dienst der posterijen en telografio worden verplaatst met ingang van 1 Sept a s de heer Van Dgl comraieatituiair der posterijen ca telegrafie alhier naar Zwijndrocht efl i de heer Van dqr Horst van Wjnspnij naar Gouda Uitbetaling van tractementen Maatregelen zijn getroffen waardoorhet mogelijk is dat de uitbetaling vantraktementen en toelagen enz vanambtenaren en beambten buitengewoon onder de wapenen zijnde kangeschieden aan familieleden echtgenooten voogden enz Vad scbe leger ontmoet in slagorde op marsoh z nde en gevolgd door talrijke wagens met levensmiddelen en fonrage Hot gevecht bij Dinant BRUSSlL 18 Augustus N R Crt Het Belgische milüsterte van oorlog geeft opealiaarheiil aau den volgenden Irlet van een Iransoh ollicier die den aaavat op Dinant Zaterdag j l heeft meegemaakt Ik was met mijn compagnie la do voorhoede en liet mijn manschappen zich m twee afdoelingen opstellen rechts en links van de citadel van Dinant Ik voerde Kolf de linlfergroep aan Honderd man liadden bovel gekregen Hink stand te hou den boven de steengroeven ter linkerzijde van het fort Leffe ten einde den toegang open te houden naar den anderen oever van do Maas Te half acht werden we 1 esprongen door een Duitsche colonne die op Dinant aan trok met haar geschut Ik kreeg order om al vechtende terug te trokken op het fort Dinant Op hetzelfde oogcnblik trol mij een kogel in t hoofd ilio mij het vel van het hoofd scheurde en een hevigon schok gaf iU viel in de htoengroeven en brak een been DeDuitBOhers achtervolgden ons oji dat oogenblik tot op 50 meters afstand Mijn manschappen kwamen uiij opzoeken en brachten mij naar een punt op de rotsen boven het klooster van de Paters Premonstratcnsen Nu werd er een zoo moordend vuur op ons gericht dat ik mijn inaWn verzocht mij te verlaten ik zou dan trachten mij naar beneden te laten rollen lot bij een klein boschje Ik deed t zoo goed en kwaad als H ging aldoor onder oen kogelregen Do Duitechers kwamen over de rotsen heen waar ze op 260 M van mij al waren toen ik boneden bij t boschjo was Ik zag opeens eenige buizen met monschen voor de ramen die mij toofechreeuwden Het waren Belgen Toen ik mIj had Iwkend gemaakt als Fransoh officier kwamen verscheidene personen zonder zich aan den kogelregen te storen mij halon Zij brachten mij bij de Paters I remonstratonsen die mij prachtig heliben verzorgd tot Zondagmiddag toe Vrijwillige branoarddragers en paters preinonstratensen brachten mij vervolgens naar een hotel op den linkeroever der rivier waar zich een vlleger ollloior bavond die mij in zijn auto naar Philippeville in het klooster van de paters van Onze Lieve Vroaw bracht waar men mij geed heeft vortiomlon AUon hebben i ij viu zorgd alsof ik een Belg was Dat jk f ered lien heb Ik te danken aan de Belgen die met eigen levensgevaar mij uit de handen der I uitBOhers hebben weggehaald Dnitsohe wreedheden BRUSSEL 18 Ang De Enquêtecommiasie inzake de inachtneming der bepalingen van het oorlogsrecht vestigt do aandacht op het volgende Op 12 Aug na het gevecht by Haefen doodden de DuitscherB den zwaar gewonden commandant van Domme door hem met een revolved in den mond te schieten Op 9 Aug maakten zH to Ormiael den gewonde kajpitein Ku pen ai Een laantal sol daten werd op verschillende plaatsen mishandeld of afgemaakt De Duitschers schoten op hospitaalsoldaten geneesheeren en ambalancewagens In het gevecht van Bonoelles trokken zij op met het Belgische vaandel voor zioh uit Op 6 Aug schoten zij op soldaten die de witte vlag hadden opgestoken eveneens te Votten bij het fort Loncin Duitsche kroonprins gewond 1 PARIJS 18 Aug Alhier werd bericht ontvangen dat de Duitsche kroonprins die de eerste cavaleriedivisie commandeert gewond is en te Aken wordt verpleegd Censnur op de brievenpost Het Bmsselsohe blad Le Soir bericht dat correspondenties uit België bestemd voor het buitenland met uitzondering van Frankrijk en Engeland open moet worden gepost Dat ook de brieven uit BuitscUand niet ongehinderd de grens naar ons land passeeren bleek uit een ons heden getoonde brief uit Saksen die 6 dagen onderweg is geweest en waarop gestempeld was Militftrisoherseits unter Kriegsrecht geprüft waarna volgde de plaatsnaam de datum en de onderteekening van den Überwaohungsoffizier In OoHogstijd De Oorlog Krijgssuooessen en schijnsncoes Een militair berichtgever schrijft ons Schijn bedriegt ook in den krj g Een goed beoordeelaar moet den schijn van de werkelijkheid weten te onderscheiden Eerst dan kan hij goede conclusies maken conclusies die overigens door de groote massa niet worden aanvaard Want die laat zioh door haar gevoelens beheerschen en gelooft wat ze hoopt Hebben de Dnitschers succes in Bell f gis De een zegt ja de ander de massa zegt neen De deskundige beoordeelaar zegt niets maar Uet nog toe Hij weet dat er noch van een Duitsch noch van een Belgisch fiasco sprake is Dat er gevechten zijn geweest waarbij de Dnitschers tienmaal zooveel manschappen verloren als de Belgen bewijst hoegenaamd niets De Belgen hebben de forten om Luik moeten overgeven Maar de deskundige beoordeelaar heeft dat zien aankomen £ n hij ziet nog heel wat meer aankomen In zijn verbeelding ziet hij al de Duitsche eavallerie Brussel binnenstormen hij ziet Brussel capituleeren en hij ziet daar het Koninklijk paleis bewonen door den Dnitschen stadhouder Maar het is geen wapenfeit van beteekenis Het is een schijnsucoes zeg desnoods een moreele overwinning waarom men in Berlijn kan feestvieren Maar een krijgssucces is het niet Een krijgssncces is de overwinning van een groote veldslag Een krijgssucces is reeds in vele gevallen de noodzakelijk geworden positieverandering van den vijand Bloed heeft er dan niet te stroomen Het kan gaan zonder één enkel schot En de buitenwereld hoeft er niets van te weten Want die interesseert zich slechts matig voor dergelijke militaire successen Zij wqnscht schijnsucoes Kijkjes bij de Landweer iJe eerste dagen was de BÏzettini tusdcbeo du forten nog ttiet zoo atreajiioorgt voerd en kwam men nu en dan Vrouwfn togen meestal vergezeld van iidüre liloodverwanten die hun mannen kwamenop ocken dan kon men er zeker van ijii door hen om nadere inlichtlngep teworden aangeklampt Meeelal kon il hen na gi vraagd tü hebben lot welk gdÉtljonen welke Compagnie hunne mM pi behoorden aanwijzingen geven J ife ineer dan gewone bedankjes kon ineii zeer goËd opmaken dal het een opluchtinÉj v lrhenwan nu zy preoies wistffli waar zi raoesrten zijn om den vader van hun kiöderonweer eens te zien en te vertellen hoe hetuu thuis ging I ater zag men dan Koo ngroepje luor f daar in het grae jKltteii jaloersch aangegaapt door w overige iandwaerniannen I Maar niet a ijd Hep l ©t evengoed af ik herinner mij nog een dame die ik tegenkwam m een eenzame we terwijl de avond reWai as gevallen die ik op haar vraag moest medcdeelen dat zij nog wel oen uur moest loepen en zij had reedf den heolon dag gezocht Later vernam ik dat ze haar man toch eindelijk nog gevonden had Voor zuJko vrouwen heb ik respect s Zondags gaat het weer wat beter ton minste voor de 2 compagnièn die dan in de kazerne xljn Bij tiantallen komen dan de InirgerH in Jtóofdzaak vrouwen en kin deren het hrft ar kazerne binnen ei wordt allfM goeA in oogensehouw geno liien TfdWb iiioeJtitni de Soldaten in den namiddag eonigo uren de kazerne verlaten om hunne familicjeden weer naar den trein te brengen Zooals ik a e der schreef zijn onze mannen graag j voorposten ze kunnen zich dan vn Wöwegen en knoopen met den boer op Siot erf waar hun wacht ligt een gesprek an Zoo liep het gesprek verleden week terwijl er een 20 tal bij een varkenshok stond over de varkens tn den prijs ervan Ze brengen nu nog maar h cents p r pond op zei de boer ii dat vonden ze een koopje Even geïnformeerd naar hot gewicht en er vormde zich spoedig een syndicaat dat een varken aankocht Fen paar slagersland weermannen namen het onder handen en m ruil voor het spek atond de boer zijn waterfornuis een poosje af Ker het avond was wae het varken in de hongerige magen van de landweer verdwenen Werkelijk we zitten hier niet gauw verlegen ook niet met jonge hanen er zijn er al verscheidene naar de andere wereld geholpen Ken paar goocheme jongena hebben zoo onder het werk aan een loopgraaf door zelfs al een haas verf ehalkt on verorberd LANDWRERMAN BirLnerLlaxid De G emterneerden De belangstelling van de Alkmaarders schoon hartelijk schijnt wat te ver te gaan schrijft het Haarl D bl De Dnitschers ten minste die zich vermaakten in den tuin van de H B S die met een hek van den openbaren weg is afgesloten ondervonden al te veel deelneming van massa s toeschouwers die zich er voor verdrongen Vooral de vijftienjarige Duitsche Padvinder had veel bekijks Er was nu een geïmprovisoert e schutting verrezen en de Duitechers konden onbezichtigd rondwandelen De Hollandsche schildwacht joeg zoo af en toe eens Alkmaarsohe jongens weg die in de boomen klommen in de noop zóó een kpje er op te krijgen AUes ganz gemUtlich zooals Alkmaar altijd en ook in deze dagen is De bewoners sturen den vreemden soldaten allerlei versnaperingen en deze hartelijkheid wordt ook tot de officieren uitgestrekt Uie zijn frank en vrij om zioh in Alkmaar te bewegen waar ze willen hebben hun eerewoord gegeven om die bepaling te handhaven en logeeren in verschillende hotels De heer De Sellier de Moranville woont in hotel Neuf mét z n Belgischen kameraad die een paar dagen later dan hij over e Nod grens was gedwaald De hoer De Sellier is l enf ant chéri bij de Alkmaarders Men stuurt hem versnaperingen men stuurt hem kranten en boeken Iemand vol goede bedoeling zond i4 de fabelen van Lafontaine En den geheelen dag lieten zichmenschen bij m aandienen om overden oorlog te praten of misschien omhun Eranseh eens te luchten trijd niet en alli heden overlia naamsn Nai bezoell taire Hetijwefd den Belgischen luitenant te bar l Hij was toch door z n plotselingen I gedwongen aftocht uit den Ti het bedr eigde vaderl d al i de rooskléurigste st piming I nien hem in deze ogi tandigmaar n beetje aauif zichzelf was Iieirf dat wiel m aange 3n paar clagen ontvinj y geen irs meer en vroeg aan iti miliutoriteiten jOm zich in civiel te mo en kloedenS t geen t eg taan weird ln een cosraum van Alk aarschen init gaat hijithans min of meer onbenMrkt zijn wqegs bezoekt dagelijks Uln jongpks in het I ijksopvoemngsfflttsticht en stuurt ïll rlei dingen ifaar e hij zte genoegen kan doen 1 I l f Levêïsmmdeleii uit ons land naar i I j Engeland a De Daily TJelegraph meldt dat de Duitachland vi n de Maatschappij Zeeland Vrijdagavond uit VUasingen te C iieenborough aa ökomen Zaterdag meest voor Londe hoeft geland 179 ton margarine 16 ton kaas 18 ton spek en 13 ton gecondenseerde melk Het yftis het eeiste schip dat in een week tijda nit V ssingen te Queenborough was aangeilomen Er waren geen reiaigeïs aafej boord Behalve dat zij op de Belg Bchö kust door eeh Engelsche torpedopoot was aangeroepen had het schip op zee niets bizondera ervaren Alleen de kapitein en twee stuurlieden mochten even op het havenhoofd komen Geen van de bemanning mocht zich met iemand aan den wal onderhouden Na haar lading gelost te hebben keerde de Dui chland naar Vlissingen terug Uit andere berichten in Engelsche bladen blijkt dat er nog meer levens middelen van liier naar Engeland gaan Zoo vleesch en groente die over den Hoek worden uitgevoerd Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing Op Vrijdag 14 Augustus 1914 vergaderde het Bestuur van den onlangs opgerichten Nederlandschen Bond voor werkverschaffing Men besloot zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het in werking brengen van genoemden Bond Werkeloosheid toch aal in de naaste toekomst vermoedelijk in sterke mate optreden en daarbij zal werkverschaffing een der middelen zijn waardoor getracht moet worden den nood te lenigen Dit is te meer het geval daar uitkeering hoe onontbeerlijk ook in tal van omstandigheden toch zooveel mogelijk beperkt zal dienen te worden om dan daarvoor in de plaats te stellen een zooveel mogelijk productieve werkverschaffing De Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing heeft niet ten doel de werkverschaffing zelf ter hand te nemen maar wil trachten alle lichamen die zidh op dat gebied bewegen met raad ter zgde te staan Naast een groot aantal instellingen die alreeds ervaring hebben opgedaan omtrent eene doelmatige toepassing van werkverschaffing als middel ter bestrijding der werkeloosheid en ter leniging harer gevolgen staan verschillende andere vereenigingen die in den komenden tijd werkversohaffing voor het eerst ter hand zullen nemen Do Nederlandsche Bond voor Werkverschaffing nu heeft krachtens haro statuten de tweeledige taak om Ie de ervaringen op verschillende plaatsen in den landq opgedaan te verzamelen en 2e met behulp van de elders opgedane ervanngen alle lichamen die werkverschaffing ter bestrijding van werkeloosheid willen gaan toepassen desgewenscht van advies te dienen Voor het uitvoeren van die taak heeft de Bond een Bureau van Advies in het leven geroepen waarin de volgende HBeren zitting hebben F B Ixihnis s Gravenhage J Gerrite Haarlem V R Y Groesen s Gravenbage A van Hoogstraten Arnhem Mr Dr D Hudig Jr Santpoort Jhr J A de Jonge Scheveningen Dr P A Klap Amsterdam Prof Mr E M Meyers Leiden Mr F van der Tnuk Groningen Th van Weideren Baron Rengers Oenkerk Fr H de Wilde VGravenhage en B van Zinderen Bakker Naarden Het Bureau van Advies is gevestigd Buitenhof 42 s Gravenhage alwaar de Heer V R Y Groesen zitting houdt Ter voorkoming van teleurstelling zij er met nadruk op gewezen dat de Bond geen gelden verstrekt voor werkverschaffing en zich evenmin belast met het rechtstreeks aanwijzen van werk aan werkloozen Hoofddoel is van goeden raad te dienen en zooveel mogelijk organiseerend op te treden i üpe Duitscho vluchtelingen en É onze douane poortreffohjke maatregel schrijft jln Volksaeitung is door de ische douane genomen te en de uitt uiting der arme Duitsche vluchtelingen uit België Bij de aankomst der vluchtelingen aan het Belgisch grensstation Esschen werd hun meegedeeld dati zij tot het derste Hol lan c e stoj ion Roosendaal een af 4t Ad van legen 1 omet t imoesten looien vooirt zoover zij n itleön der talrijke on di re wagentjes c mden of wilden betal m pie voor e station stonden te urac ten i Als if geheel bezette langfe rijivan karrini bij den HoUindschea grenspaal w ia aangekomen gelasèt de grenseoiij landant die klarren halfc te óudeniMtrat op iede k v to Uii b val Voor ieder yolmssene kotó de reis tot Rposepdaal ltati in littgeni ciloiueter i twie franffi yoc f i er ncl één m anc Meenmag de be purdor niet vo rd ren 3 en feoede n atreget egt ijraai oor dank diej © gO Dat was het lad bracHt Te Haarlem is lop 69 jarigen 1 overleden den gepensioenöerdejoor der infanterie de heer G I rieux üe overledene was bestuvan de kiesvereeniging der rale Unie i irslid Ube Ds A S Talma te Bennebroek is uitgenoodigd godsdienstoefening voor het veldleger te leiden De Dpukkepij an A Brinkman Zoon Markt 31 levert spoedïg en tot nor msle prijzen alle dpukwerken woop den hsiliclol en voor particulier nebruik Stadsnieuws GOUDA 19 Augustus Veboadehiko van den Gemeenteeaad op Vrijdag 21 Augustus 1914 des namiddags 1 uur Aan de Orde De benoeming voor den cursus 1914 15 van twee leeraren in denatuurlijke historie en een leeraarin het Hebreeuwsch aan het Gymnasium De voorstellen van Burgemeesteren Wethonders en van de hoeren I van der Want c s in zake hetoverzetveer in de Turfsingelgracht Het voorstel tot verhuur vangerioleerdei grond aan 0 Verschutalhier Het voorstel tot het bouwen eenernieuwe tolgaarderswoning aan hetGoudsche Bijpad Het voorstel tot nadere regelingder salarieering van administratiefpersoneel der gemeente gasfabriek G Het voorstel om niet over te gaan tot stichting van een veilingsgebouw voor groenten Het voorstel tot voortzetting derhefüng van sluisgeld voor hetReeuwgksohe Verlaat Het nadere voorstel inzake deuitbreiding van de Cornelis Ketelstraat Het voorstel tot wijziging dergemeentebegrooting voor 1914 10 De voorstellen in zake de water leiding Door Burg en Weth zijn aan de Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 14 Augustus 1914 In üwe Vergaderingen van 1 enb Mei j l werden in onze handen gesteld met verzoek daarover advies nit tj brengen adressen respectievelijk van de Afdeeling Gouda van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap en van het Personeel verbonden aan i Herhalingsscholen dezer gemeent betreffende eene verhooging van dé jaarwedden van hët ondervfijzend personeel der lagere scholen ön der herhalingsscholen alsmede yin Ue aso dat personeel toegekende ver edini wegens gemis van vrije woning en tegemoetkoming in de huishuur Gaarne v jldoende aan Uw verzoek hebben wij de eer allereerst in Uwé herinnering te brengen dat de Verordening regelende de bezoldigihg van het onderwijzend personeel aan de Lagere scholen der gemeente Gouda nog niet lang geleden werd herzien Dit had plaats bij Ujv besluit van 31 October 1911 no 16 krachtens welk beslnit zoowel do jaarwedden dèr hoofden van scholen als die van de onderwijzers van bijstand metingtai van 1 Januari 1912 uige verhooging hebben ondergaan Belanghebbenden vragen nnopnienw eene herziening omdat h a de salarissen fc bfna alle opzichten vBrhooging alschen b dit laatste voojal geldt de jiarwedden der onderwijzers tusschen bi 20 eff 30 jarigdö leeftijd f c do gemiddelde leeftijd vanWjaron fljalfrop on onierwi er hier tai ximi n+jaartiidde Bfcreikt te hpjis jwat p ïk gel t vooifldo hoofden tscBolen i d del tegem tkonJing in de h huur voor gehuWdb oiderwijzers medü de yergoedjng v or t gemis vvrije woning Mn dë hoofden va scholen te laag jii e de toeslag v Hlt onderwijl inlvreemde talen en W tjelooning vortrhot geven van herlmJiussonderwijseveneens verhoogïng behoeven Ons College heeft het voorgaande in ernsi ige overweginggeiiomen Golet op de motieven door belanghebbenden aangevoerd mogen wij niet ontkennen dat ei el eenigszin termen bestaan voor jherziening Zoo kunnen vm wel anbev len met behoud van iet tagenwooidige i aanvangssalaris va f600 enevenzoo van het maxuiium van f 105Ö de opklimming neder te regelen en wel zoo dat reeds na een dienstt d van twee jaren een salaris van f 650 wordt uitgekeerd en voorts na elke drie jaren f 50 meer zoodat het maxiöium van f 105p na 25 jarigen diensttijd bereikt wordt Deze wijiöging zou ten gevolge hebben dat aan een zestal onderwijzers met minder dan vier dienstjaren eene vorhooging van f 25 kon worden toegekend en aan ongeveer 55 die de maxunnmjaarwedde nog niet hebben bereikt f 50 meer vorderende eene meerdere uitgaaf van f 2900 Met het oog op den hoogeren levensstandaard welke zich mede openbaart in de woninghuur kannen wij er ons verder wel mee vereenigen dat de jaarwedde der hoofden met f 100 wordt verhoogd en de aan een tweetal hunner uitgekeerd wordenda vergoeding voor het gemis van vrije woning nu f 300 bedragende op f 350 wordt gebracht Eindelflk zouden wij aan de Hoofden en het verdere personeel der beide herhalingsscholen en van den Cursag voor volwaasenen eene verhooging hunner jaarwedde met f 50 wenschen toegekend te zien waardoor die jaarwedden respectievelijk f 250 en f 200 zonden bedragen Wij meenen dat de door ons voorgesteld wordende verbetering der jaarwedden en vergoeding voor woninghuur billijk is en dat zij daarom door üwe Vergadering zal worden goedgekeurd In totaal zal hierdoor voor 1914 rond f 4250 meer gevorderd worden een belangrijk bedrag met het oog waarop wij U in overweging meenen te mogen geven niet verder te gaan gelet op den toestand der gemeente ünanciën Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de eer üwe Vergadering voor te stellen te nemen het volgende beslnit De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethonders dd 14 Aug 1914 no 86 715 Besluit met ingang van 1 Januari 1915 de navolgende w zigingen te brengen in de Verordening regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de lagere scholen der ge B l Bieente Gouda van 16 October 1908 o gewijzigd den 28 October 1910 en 31 October 1911 Gemeenteblad 1908 So 199 1 Artikel 1 wordt gelezen De jaarwedde van de hoofden der openbare lagere scholen bedraagt a voor de hoofden der scholen voor gewoon lager onderwijs met minder dan vijf dienstjaren f 1500 met vijf en meer doch minder dan tien dienstjaren 1600 met tien en meer doch I minder dan vijftien dienst jaren 1700 met vgftien en meer 1 dienstjaren 1800 b voor het Hoofd der Twei deBurgerschool voor jongens f 300 meer en voor de hoofden der overigeBurgerscholen f 200 meer dan deonder a genoemde bedragen i De hoofden dei openbare lagetescholen genieten behalve hi nne jaalrwedden nog vrije woning zoo mogt lijk metseen tuin bij gemis van vrije woning wordt hun eene vergoedingvan huishuur toegekend ten bedri van f 350 s jaars I 2 Artikel 2 wordt gelezen 1 De jaarwedden der onderwijzers e onderwijzeressen dij de hoofden d jcholey bijstaan bedragen voor heji fs et minder dan twee dienstjanen f 600 meD t ee e n mfeer doch minderdanvierdienstjaren Ö50 mefjnvier en meer doch minder dan zeven dienst 760 m jt zeven en meer doch minqjor dan tien dienstjaren fl I met tien é i meer idoch mindjer dan rtien dienst 800 met dertien enmeer doch i inder dan z0stien dienst 850 i M 900 95d t jnet zestien en moer doch milD flfir dan negentien diiepstjaren jljnot negentien pó meef dooh minder dali twee en twttrtig dietigtjftfep 1000 1050 iWefc twee en t wintigen moffi doch minder dan vijf en twintig dien jtiren met vijf en twintig en meer dienstjaren 3 Artikel 12 wordt gelezen Do hoofden der herhalingsscholen en der avondschool voor volwassenen lontvangen eene bölooning van f 250 per jaar eventueel boven de jaarwedde door hen als hoofd van of onderwijzer of onderwijzeres aan eono der openbare scholen genoten De onderwijzers en onderwijzeressen e de hoofden dezer scholen bijstaan dhtvftngen eene belooning van f 200 per jaar wanneer zij gedurende ten hoogate twee honderd lesuron por jaar onderwijs op deze scholen geven en f 0 75 voor ieder lesuur daarboven Aan den Raad der gemeente Gouda Gouda 15 Augustus 1914 Naar aanleidmg van hot adres aan Uwen Raad in het einde van het vorige Jaar gericht door versbhillende vereenigingen deel uitmakende van de afdeeling Gouda van den Nederland8chen R K Volksbond betreffende de wenschelijkheid der stichting van een gemeentelijke Werkloosheidafonds verzocht Uwe Vergadering ons ter ake praeadvies te willen uitbrengen In verband daarmede stelden wij het vorenaangehaalde adres in handen van het Bestuur der Gemeentelijke Arbeidsbeurs met bijgevoegde uitnoodiging ons te willen inlichten omtrent flen stand der werkloosheid in deze Gemeente en tevens te willen berichten of alhier vakvereenigingen gevonden worden die over werkloosheidsfondsen bBschikken en zoo ja tot welke beiden aan deze uitnoodiging heeft m Bestuur bovengenoemd voldaan öoals kan blijken uit zijn hiernevens d rapport Waar intusschen ook de afd Gouda den Chr Bak ersgezellenbond en de Goudsche Bestuurdersbond hunne temming met h 3t adres van de afd Öonda van den RlK Volksbond hadWO betuigd derhalve zioh een meer gemeen verlangen naar stichting van ea gemeentelijk fonds had geopen j achtten wij het dienstig mede m örkrijging van een goed overzicht janog een nota te doen samenstellen Welke de hoofdbeginselen van een Ij stichten fonds en hunne toepassing H verschillende gemeenten werden ö6ngezet Bedoelde nota leggen wij gelyka hierbij over vorens nu met een tot in bijzon eden uitgewerkt en geformuleerd tel tot Uwen Raad te komen en wij gaarne zien dat Uwe Verdring zich te voren uitsprak over beginsel vragen of voor deze Ge meente een werkloosheidafonds zal wordeii opgeripht en zoo ja welk stelsel dan zal gevolgd worden Naar onze meening kan een industrieel © gemeente als Gouda niet meer buiteq zoodanig fonds en verdient toepassing van het Gentsche stelsel aanbeveling al ware het alleen omdat de eenige proefneming welke met het Noorsche is gedaan n l te s Gravenhage niet gelukkig kan genoemd worden W j stellen U dus voor te besluiten dat in deze gemeente een fonds van Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van gedwongen werkloosheid volgens het Gentsche stelsel zal wor 1 den opgericht waartoe nadere voor stellen van ons College worden inge wacht Aan den Raad der gemeente Gouda Gouda 15 Augustus 1914 In de vergadering van Uw Baad van 5 Jnni j l werd in onze handen ter fiite van praeadvies geateldi een adres tan Dijkgraaf en Hoogheemraden vfen Rijnland dd 27 Mei j l ontvaifeen 3 Juni d a v waarbij zij üw Raad verzoeken een zoodanig beslui f te nemen dat aan Rijnland ten beÜoeve van zijne opzichterswoning aan d n Fluweelensingel alhier het ongestoord gebruik van zijn recht van uitloAig wordt verzekerd Ter voldoeni aan Uwe uitnoodiging hebben vHjï jtè eer Uw I aad het volgende modei lfiy deelen ToéUf het adres bij Uwen Raad inltw was hij reeds doot ons iigelicht omtrent het geschil dat tnasénen Rijnland en de Gemeente was ontstaan over de afgesloten uitloozing van Rijnland i opzichterswon ng als gevolg van het dempen van het door de Gemeente aangekochte deel van de achter die woning Ipopende Kolfwatering Zoo w he Uw Raad onder meer bekend dat wijMn deze het advies hadden ingewonnen van Mr A M M Montijn die alShteijne meening uitsprak dat de Gemeerate niets wederrechtelijks had gedaan en dus aan de eiachen van Jlijnlailiö niet behoefde toe te geven Uit hdt adres blgkt nu dèt het Hoogheemraadschap alvorens de Gemeente over de zaak in rechte aan te spreken een beroep op Uw Raad wil doen ten einde te trachten buiten een procedure om zijne eischen ingewilligd te krijgen Aangehouden Door de politie is alhier aangehouden een minderjarig Jongmensch uit Leidon afkomstig Deze aangehoudene is naar zijn woonplaats teruggebracht Abonnementskaarteq op de spoorwegen Naar ons wordt gemold zal de geldigheidsduur van de abonnementskaarten welke bij een der betrokken Spoorweg Maatschappijen mot het oog op den crisis worden gedeponeerd worden verlengd met even zoovele halve maanden als de kaart tijdens hare geldigsheidsduur onder berusting de Maatschappij blijft De kaart moet minstens 8 dagen vooraf aan het hoofdbestuur wordon teruggevraagd Een vreemdeling Naar wij vernemen heeft een vreemdeling zich op den Hoogen Schielandschen Zeedijk onder de Gemeente Moordrecht een verwonding toegebraïcht aan den pols Nadat Dr Mari te Moordrecht hulp had verleend oordeelde deze overbrenging naar het Ziekenhuis alhier noodzakelijk waarheen de man per wagen is vervoerd Een politiebrancard die van het bureau hier was uitgerukt behoefde geen dienst te doen Alvorens nu Uwen Raad ons gevoelen over Rijnland a adres te doen kennen meenden wij goed te doen andermaal advies ia te winnen bij onzen rechtsgeleerden raadsman Blijkens zijn hierbij overgelegd tweede advies van 8 Augustus j l handhaaft deze zijn gevoelen en beveelt hij aan om bij het eenmaal door ons aangenomen standpunt te blijven volharden De bedoeling van Rijnland met zijn fcetóep op fr J Hff ÜfelUjnt ochtor te $ y pm al eziaa va i6 quaestie van recht aan te toonen dat in ieder geval de billijkheid inwilliging van zijne eischen moet medebrengen Het komt ons voor dat het daarin allerminst is geslaagd Zooals ook de heer Montijn in zijn advies neerschrijft heeft Rijnland zich de ongelegenheid waarin het is geraakt geheel zolf te wijten Immers vóór de demping van het bewuste gedeelte KolfYatering is de opzichter van Rijnland van wege het gemeentebestuur met het gevaar voor verstopping van diens huisrioleering in kennis gesteld Rijnland beeft zich toen tot de Gezondheids commissie gewend met het gevolg dat deze ons noopte een aanschrijving tot het in orde maken der rioleering aan Rijnland te richten Het is dus geheel eigen schuld van den ingezetene wanneer deze gedwongen wordt op eigen kosten de rioleering zijner woning in orde te brengen Wij zijn derhalve niet genegen Uw Raad in overweging te geven aan het verlangen van Rijnland zooals uitgedrukt in zijn adres te voldoen en stellen U voor ons te machtigen het adres namens Uw Raad te beantwoorden in den geest van het door onzen rechtsgeleerden raadsman uitgebracht ad vies Aan den Raad der gemeente Gouda Gemeente rekening 1913 De Raadscommissie belast met het onderzoek van de Gemeente rekening over 1913 rapporteert dat zij deze rekening na vergelijking met de daarbij behoorendo bescheiden accoord heeft bevonden INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red De Oommissie stelt daarom voor derekening voorloopig vast te stellen de gewone ontvangsten op f 566464 795 uitgaven f 497701 3e zoo een batig saldo van f 58763 16 de buitengewone ontv op f 670984 16 uitg f661693 34 alzoo een batig saldo van f 9290 81 Steun aan militairen Door het Comitó tot Steun aan Keuringsdienst van waren In verband met den gedrukten m veroana mot umi gHuiu wMi i w o v financieelen toestand welke tot de Noodlijdenden door de Mobilisatie is aan ondergeteekende afgedj agen een bedrag v f 62 50 zijnde de helft van de opbrengst van den bloemenverkoop op het Sportterrein jl Zondag en van de collecten by station en bootenveer Deze gelden waarvoor onzen harielijke dank zullen gevoegd worden b i de opbrengst van den voetbalwedstrijd eni de reeds van anderen ontvangen gelden tot Ondersteuningsfonds Depót Bataljon Gouda Bij elk der 4 DepótCompag nion zal daartoe een commissie gevormd worden welke gevallen waarin steun noodig is beoordeelt en ter kennis brengt van het Ondersteuningsfonds Ie Luit L D Viehoff 2e Luit Van Poklvoorde De vleescfapiijzen Mijnheer de Eedacteur Het ingezonden stukje van Consument m uw blad van gisterenavond heeft eenige beantwoording noodig Voor de plaatsing daarvan bij voorbaat mijn dapk Met een dergelijk geschrijf waarvan de inhoud geheel bezijden de waarheid is maakt men ontevredenen Ik raad Consument aan de marktprijzen van vet vee die de Nieuwe Rott Courant aangeeft te raadplegen en daarbij te lezen de toeUchtiog omtrent den gang van zaken op de veemarkt daaronder geplaatst dan zal hij tot de overtuiging komen dat het slachtvee duur is De deskundige ambtenaren belast met de verificatie van het vee alhier weten dat evengoed en zullen zeker niet die information aan Consument hebben verstrekt omtrent het aangeven van koeien waarop hij de lezers van uw blad heeft willen vergasten Hoogachtend C VAN VEEN Az Van Beverninghlaan 17 Gouda 19 Aug 1914 Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van het ingezonden stuk in uwe courant dato 18 Augustus van een Consument verzoek ik U b leefd eenige plaatsruimte Ridderlijk had ik het gevonden wadneer de inzender met zijn waren naam onderteekend had en ook zijn betrouwbare bron wat duidelijker had omschreven Zyne bewering als zouden do koeien 100 gulden lager worden aangegeven aan het accijnskantoor dan voorheen is eene besliste onwaarheid Dit is mij door twee Heeren ambtenaren belast met de verificatie vanvee uitdrukkelijk verklaard en dezekupne zeer zeker toch voor eenebetrouwbare bron doorgaan J Dat de marktnoteering van de vette Koeien iets lager is ftle voör hetnitï breken van den oorlog wil ik orkenl nen doch niet zoo belangrijk dat wij het vleesch met vijf cent per pond af kunnen slaan waar tegenover staat dat bij eene gelijke stijging der prijzen ook niet dadelijk opgeslagen wordt De inzender kan er echter verzekerd van zijn dat bij aanmerkelijke daling der vette veeprijzen de slagers niet achter zullen blijven om het vleesch onmiddellijk af te slaan wat zeer zeker ook aan hunne zaken ten goede zal komen daar het verbruik onder de tegenwoordige omstandigheden steeds minder wordt Onder beloofden dank aan U Mijnheer de Redacteur voor het afstaan van uwe plaatsruimte teeken ik Hoogachtend J SCHINKEL I Voorzitter der Goudsche iging Laatste Berichten De Duitschers in België Groote Veldslag BRUSSEL 19 Aug Sedert gisterenavond 8 uur wordt op een breed gevechtsfront een hevige slag geleverd ROOSENDAAL 19 Aug Belgische vluchtelingen komen hier in getale aan Bcigiscli grensdorp door de Duitsohcrs bezet MAASTBICHT 19 Augs Hedonnacht hebben de Diiitachers het Bflgischo dorpje Canm vlak bij de Nederlandacbo grens 5 K M ten zuiden vaa Maastricht bezet Dd chtgonooto van den burgemeeeter CQ oen logcergast een advocaat werden gedood De geheele bevolking van hot dorp vluchtte naar Maastricht De algemeene getuigenia van de bevolking is dat er niet op de Dnitschers is geschoten doch dat de Duttschers zelf het vimr openden Be wapens der bewoners waren door den bargMneeater zelf ingenomen MAASTRICHT W Augs Hbld Tongeren staat grootendeolB in brutd De strooi vaa vluchtelfagen houdt steeds aan ANTWr RPJ N 19 Augs Hbld Duitecho patrouiHes zijn in verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen gesignaleerd Na een geweervuur dat versoheidene uren duurde zyn de Dnitschers teruggeslagen Aan Belgische zijde z n geen gekwetatea De Duitsche verliezen waren schijnbaar talrijk Duitsche ruiters zi n Dinsdagmiddag voor Turnhout teruggeslagen door de burgerwacht Ken Duitsch ofÜcler werd gewond en eenige manschapen krijgsgevangen gemaakt GHEEL 19 Aug De Duitflchershebben vau den burgemeester de ge meentekas en de gelden van de post opgeëisoht Geweld is niet gepleegd Gisterenavond kwamen tairyke vluchtelingen uit het Kempenland en uit Aerschot aan Zij vertelden dat alle huizen in de oimstreken van Dieat en Aerschot in brand staan en de spoorwegen vernield zijn ANTWERPEN 19 Aug Vele beweners van Brussel zijn naar Antwerpen getrokken BRUSSKL Omcieel De Duitaoho cavalerie werd Zondag en Maan door de Belgische troepen teruggeslagen De vijand trok naar het Noord Oosten terug en Hchijnt door verschüleode leasen die hl kreeg voorzichtiger te zijn geworden De toestand van ons leger te Noorden van de Maas is niet gewijzigd De Duitsche cavalerie heeft op verechillondo punten versterkingen gekregen BRUSSKL Een onbekende aeroplane vloog over bet kasteel te Laeken en verdween vervolgens uit het gedicht Ken groot aantal Duitsche Taube toestellcn vlogen boven de omstreken van Leuven Gielenuorgeu werd óón dezer vliegtoestellen door een mitrailleur neergeschoten Duitsche overwinning op do Russen B RLIJN Van de Oostelijko grenzen wordt meldlug gemaakt van eene schitterende overwinning der Duitsche troepen op de Russen behaald Daaromtrent is vanwege het generaalrcommando van het eer tn logei Oirpa noedegedöËld dtit Iflaand ig 17 AuguHtusi de DuitsctNe trueiréif bij atfl liupoenm in de provinoie Ctost FriJiBon iRjn groot aantal Raasietfiie eoldoten aantroüen dia na een onwwrfitaatibaren tónvaf de Duitsche troepen op do vlucht werden gedreven Meer dan 3000 Kussen werden gevangen genomen terwijl de l uitaehera zee machinegeweren veroverden Een groot aantal Ruseischo mltraUUu os werd onbruikbaar gemaakt In Berlijn heerachte groot enthouaiasmo toon hot bericht dezer ovorwüining word bokeitd gemaakt Men ia van oordeel dat dit aucces van groote boteoknnis ia voor de veiligheid der Duitsche NoordOosle lijkc Gevechten ter Zee m DEN HELDER 18 Ang Al r word kanongebulder gehoord in westelijke richting Nader wordt geseind In de Noordzee heeft oen gevecht plaats tusschen een Engelsche vlootafdeeling en Duitscho kruisers die op verkenning uit waren In het zuidelijk deel der Noordzee is er beweging van Duitsche en Engelsche schepen merkbaar Tnrkije s optreden LONDEN 10 Aug Do kruisers Goeben en Broslau zijn te Konstantinopel aangekomen en Turksche officieren on bemanning hebben zich aan boord begeven Russen en Oostenrijkers LONDEN 19 Aug Volgens een telem am uit St Petersburg dwongen de bussen na oen gevocht bij Tilse in Polen een geheele Oostoniijksche divisie terug te trekken De Polen BRUSSEL 19 Aug Via Kopenhagen komt uit Berlijn het honcht dat de proclamatie van Grootvorst Nicolaas tot do Polen gorioht in Berlijn groote ongerustheid heeft gewekt daar men hiervan een opstand in Polen vreest Paus Pins X ROME 19 Aug De toestand van den Paus is niet onrustwekkend Do ongesteldheid bleek na hot onderzoek der doktoren een normaal verloop te hebben Spoedige genezing wordt verwacht Tdegrafisch Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7G5 5 te Helder laagste stand 757 8 teHerno sand Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit noordelijke richting gedeeltelijk bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatuur