Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1914

13556 Ho 53e Jaargang I ook overdag telkens tt de golven te zien Interessant wi de onderseeërs opdnU en ToOTi men het Kanaal naderde was dit geheel afgezet dnor de Engelaohe vloot die een heele linie vormde Daar kreeg de Ophir bevel om met het oog op de gelegde mijnen langa de ËngeUche knst te varen en vandaar weer de VlissingBche route te volgen Op den laatsten dag van de vaart werd amidddags aan tafel door den heer Krienen uit Den Haag de kapitein van de Ophir in een geestdriftige speech namens alle opgenomen passagiers warm gehuldigd voor zijn uitmuntende zorgen De heer Krienen liet in zijn hulde en dankwoord ook heel het personeel van de Ophir deelen dat met opoffering van eigen gemakken den onverwachten reizigers zoozeer ter wille was geweest Al de passagiers stemden mot deze hulde in behalve de eene ff milie die protest had aangeteel eud dat zij niet alles aan boord had genooten waarop zij in gewoöe tijden recht kon doen gelden Da menschen konden de beteekenis van a la guerre comme a la guerre niet vatten Een Hollandsch officier bracht de Ophir veilig door do gelegde mijnen den Waterweg binnen Hoe vatsche berichten ontstaan De Koin Ztg deelt op aanschouwelijke wijzo mede hoo onjaisto berichten in de wereld komen In de hal van hot centraal station rolttrein na trein aan en verder naar dogrenzen Daar klinkt plotseling een donderend hoera van oen der perrons Een dichte groep inonscbcn soldaten en reizigers ataat bijeen en nog eena klinkt hoera I lioerat door de ruimte Wat gebeurt Ieder vraagt het niemand weet het Opgcwondï komen de beeron en damos Van het roode kruU aansnellen spoorweglieambten rennen heen en weer IClndelijk komt hot antwoord Belfort gevallen I Wie brengt dat bericht Vanwaar komt het Niemand weet dat men hoort hot Iedereen roept het t en anderen Eindelijk iemand die het weet Een hooggeplaatst officier heeft het uit den trein geroepen tot do manschappen op het perron zegt een spoorwegleambte Hebt gij het gehoord Neen maar mgn kameraad Do kameraad Is echter niet te vinden Maar het gerucht gaat als een loopend Miiirtie door do ruimte over de perron8 door do wachtkamers do straat op Wie hoeft hot bericht verspreid Een politieagent op last van hooger band Heeft u dat gehoord Noen maar myn vriend Do vriend is niet meer te vinden Ieder hoorde het van een ander F n do menigte tuwt zich voort overal staan menschen en vertellen bot nieuws Belfort is gevallen Reeds weet men nu het aantal gevangenen genen40 000 man Een krantenjongen dio extra bladen to koop biedt gilt Belfort is gevallen Jongen hoe weet jo dat Het is aangeplakt bij de Kolo Ztg Ik heb het zelf gelezen Wat hebt gij gelezen Belfort is gevallen 40 000 Franschon gevangen genomen Zoo gaat het voort Ieder vernam hot van oen officier oon politieagent van andoren Voor de bureaux van de Koln Ztg staat het zwart van mensehen die wachten en die elkaar toeroepen Belfort is govallonl Het bulletin komt dadelijk Daarbinnen vragen de redacteurs elkaar verbaasd af wat er toch te doen is Niemand ontving het bericht Op aanvrage aan do autoriteiten komt nu liet antwoord Belfort Is niet gevallen Zoo ontstaan valsche berlchtenl DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïlllistreerd Zondagsblad Idem franco per post VERVANGEN iV BOOGLAMPEN Abonncmontci worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 KE MISGPA mG fimiCHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER K UNNEN VEROORZAKEN WETHOUDERS riu GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan k N V Koninklijke Stearinekaarsenfabriïk pGouda en hare rechtverkrijgenden tot het Oitbreiden barer inrichting dienende tot Werking van kaarsenpit door tijdelijk een jQteren gebouw te stichten op het perceel un de Hooge Schielandsche Zeedijk kadastaal bekend sectie E No laSa Gouda den 19 Augustus 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J VAN HEUSDE scliOHwl aS tH n piaatsvorvaugslcr van detwee Dreadnoughts welke zij in Engelandhonteld had en die door Engeland overat nomen zijn De Duitschers n België De opmarsch naar Brussel BRUSSEL 19 Aug Indien deDuitschers niet nog en groote nederlaag lijden ver wacht men dat ziiheden Woensdag avond of morgeifin Brussel zullen aankomen Naar men gelooft ia heden een groote slag geleverd BRUSSEL 19 Aug Op de nadering der Duitschers op hedenmorgen besloten de Belgen do stellingen om de stad bezet te houden Toen de Duitschers het zware artilleriegeschut in actie stelden werd het besluit genomen om de Belgisohe troepen die op Brussel teruggetrokken waren de stad te doen ontrui men ten einde een verwoesting te voorkomen Zij namen toen stelling op de wegen en in de bossohea naar Brussel leidende die met de grootste hardnekkigheid zullen worden verdedigd Zij trokken aanvankelijk slechts terug om strategische redenen De speciale correspondent van hot Vad seint dd 19 Aug van af de Brabantsche grens Ik heb hedenmiddag een tocht gemaakt in de richting Antwerpen en ontmoette daar tal van vluchtelingen uit Leuven vluchten geheele families het was een vreeselijk gezicht geheele gezinnen te zien binnenkomen blcwtsvoets en dikwijls zonder de noodigo kleeren Tirlemont Thienen is volgens hun verklaringen gedeeltel k afgebrand terw l Blauput een voorstad van Leuven ontruimd is Ook in Leuven bevinden zich zoo goed als geen menschen meer In Brussel heerscht een ontzettende agitatie Door verschillende ejgenaars van kweokerijen zijn de terreinen ter beschikking gesteld voor vluchtelingen die daar hun kamp opslaan Van de Limburgsche grens Men schrijft uit Maastricht aan de N R Ct dd 19 Augustus Het drama is nog niet afgespeeld Van alle kanten kwamen er heden nog vluchtelingen in de stad Hedennamiddag van den kant van W jk uitVisó van de Brusselsche poort uit Bilsen en van den kant van Sint Fieter uit de dorpen Halambaye en Hacoourt De Oorlog Kori Overzicht In den lati n avond giateren kwamon da tcIcgraiumoD in die melding maakten van di n opmarHch der Duitschera naar Bruseel J o voren was reeds bekend geworden dat in bet noordelijk deel van Bel van 10 tot 40 K M van de Noord BrabaatschBelgiache grens een hevig geveclit word geleverd waarby de legermaclilcn op oen zeer groot Iront tegMiover iHuar zouden staan Heeds kwamen be idili n m dat talrijke Belgische vluohte iiigen in Nederlandsqbe grensplaataen waaangckomen die have en goed badlen verlaten uit vrees om eigen lij te irgen Duitsche cavalerie bezette onbeBcbemide Uolgischo gemeenten iu de Kempen en stelde zieh in bet bezit van de aanweiigü geidmiddelen van gemeenten en posterijen ia querre comme la querre Uit deze berichten blgkt opnieuw zoo la wij reeds als onze meening te kennen gaven dat oen belangrijke Duitsche troepenmacht welke als voorhoede optreedt vaa het Duitsche leger geheel Noordetiik Belgiij zuivert van ongewenschte elementen waardoor tevens de gelegenheid aan de Belgen wordt ontnomen bij den opmarsch van hot leger in zuidelijke richting naar Frankrijk een aanval in den riig te kuQnen ondernemen He groote slag welke is aangevangen en waarvan op t oogenbbk waarop wij dit schryven nog niets naders bekend is ai hoe bloedig Iiy ongetwijfeld zal zijn la goen enkel opzicht een eeaigszina besiiseend karakter dragon Indien de OTe winning uiocht zijn aan Duitache zijde dan za do opmarsch naar Frankrijk welke hot dool IS van het leger direct langa dien weg worden voortgezet overwint bet gemengde leger in België en wordöi de DuitBchors teruggeworpen dan zullen L FEL LLÈ TO paar kussen van uw rozenlippen vraag op afkorting Hij trok haar aan zijn bornit on drukte zijn mond op haar lippen Zij trachtte zich los te rukken en toen dit niet gelukte wierp zij den punch bowl om Deze Vlet in stukken en do inhoud vloeide oVcr de tafel Onwillekeurig Uot hij haar loa ZiJ Bprong op en gloeiend van verontwaardiging nop zg Ga weg nlelawaariigo I Op datzelfde oogcnblik werd aan do deur geklopt de portiere word opengeslagen on Annotte verscheen op don drempel Ge komt jui t van pas zeldo de baron die zijn kalmte had teruggekregen Ik l on eenboetjo onhandig geweest hot bewijs daarvan ziet ge hier op de tafel Bekcinmer u maar niet om de schade die ik heb aangericht lievo Annette en breng ons nog een tweeden bowl mot u w heerlijken punch Ik ben dorstig on heb het voornemen me een kldnen roos te drinken Minona wilde daar Iets togen Inbrengen maar de kamenier had in ó6n oogopslag alles begrepen en verdween Alzoo bleef Minona weer 4Ueon met den man v iuns vrijpostigheid Tiaar bad doen tmtstellen ISefje Advertentiën Baron Hollmann was in een goeden kim en praatte gezellig Op eens echten ade hij Ik hoor iemand komen Dat zal K schrijver zijn die ons het couvert N ngt Terwijl de baron in do voorkamer ging met mijnheer Knablein af te handelen de jonge weduwe aan het venster J liet haar blikken over het gewoel op straat zwervMi fiet ontbrak de jonge vrouw niet aan VMtberadenheid om alle hindernissen uit weg to rubnen maar als zij dacht m het waagstuk dat zij nu ging onder nen wae zij niet zonder bezorgdheid De baron stoorde haar in haar everlezingen met de woorden Ziezoo H in orde Minona Hier is decouvoorzlen van de woorden Mijn wil Geef mij nu het valsche tes t on bot zegel van den graaf l n do schrijver Dien heb ik betaald wij kunnen P T wjn dat hij zwijgen zal En wat P n belooning vroeg Bij terwijl j testament ia het couvert stak en bet gelde Maaglijder § Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zunr hartwater en sleohte spijsvertering Prijfper doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te öoada bn ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Brokkenhuis Dames Wilt U bfl het opmimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W QOL Voorz I v DANTZIÖ Vice Voorz B D GRÜOTENDOHST Pen Wtrit vervolgd Qemengde Berichtéi Van Marseille naar Rott am Van een Kotterdamscbe familie die op reis naar Italië te Marseille door den oorlog werd overvallen ontleenen wij aan de Maasbode nog de volgeirie bijzonderheden De familie die over Fargs naar Marseille was gereisd en van oorlogsgemcbten zoo goed als niets gehoord bad kwam jnist tti Marseille aan toen de mobilisatie van het Fransohe leger werd afgekondigd Zy had haar intrek genbmen in Hotel de Noailles en zat in den middag de thee te gebruiken in de hal van het hotel toen opeens het gelnid van een ontzettende herrie op straat tot hen doordrong Het hotel werd bestormd door het grauw van Marseille waar furies van vrouwen in de eerste rijen stonden en de mannen opzetten tot geweidaden De oorzaak van den aanval moest gezocht worden in het feit dat de eigenaar van het hotel een Duischcn naam draagt ofschoon hij zelf beweerde Zwitser te zijn Daarbij de Du tsche consul had in t Hotel de Noailles zijn kamers De familie vluchtte naar hare kamers die bet uitzicht hadden op de Banqne Générale Zij riepen de hulp in van een Fransob officier die daar de wacht had De officier stelde onze Hollanders gerust en zeide dat er aanstonds maatregelen zouden worden getroffen de orde te herstellen En passant had er al een bombardement plaats en rinkelden de spiegelrniten in scherven de straat op Door een achteruitgang wist de familie het hotel te verlaten en wendde zich tot den Hollandsche consul die haar aanraadde om haar intrek te nemen in het Hotel da Louvre waar voornamelijk Engelsohon logeerden en veilig zou zgn Het Hotel du Louvre had zijn uitzicht op de bekende Cannebière waar heel Marseille samenstroomde De mobilisatietroepen trokken juichend de straten door bloemen en seringen op hun geweren gestoken terwijl het volk langs den weg den vertrekkenden troepen toeklapten Toen oen Belgische overwinning bekend werd wet voor het balcon van het hotel de Belgische vlag uitgestoken wat een nieuwe storm van applaus uitlokte De groote kwestie voor onze Rotterdammers was hoe kwamen zij uit Marseille weg De Hollandsche consul adviseerde om te vertrekken met de eerstvolgende boot van den Rotterdamsohon XJoyd die Marseille zou aandoen Dit zou in oasu de Ophir zijn maar da vraag was zou dit schip nog passagiers aan boord kunnen nemen Na heel wat moeite slaagden de familie er met andere Hollanders in lich van de prefectuur een pas te verschaffen Daarna moesten allen bij den Nederlandsobe consul een verklaring teekenen dat zg voor Ie klas betaling tevreden zouden zijn met hetgeen de kapitein van de Ophir hen zou kunnen bieden De consul leende voor wie het noodig was het De Ophir arriveerde te Marseille geheel bezet maar de vriendelijke kapitein was bereid alle veertig aan boord te nemen als zij zich wilden schikken n u u u De officieren van de Ophir steldenaanstonds hun eigen kajuiten beschikbaar voor de dames andere moestenzich tevreden stellen met derde klasse cabines Maar de menschen waren allentevreden behalve een enkele famihejdie tegen alles en nog wat protestaanteekende omdat ze met aUes eersteklas kon genieten De vaart van Marseille naar Rotterdam was zeer interessant j 1 i Bij 4 ibraltar begon de oorlogstoestand reeds Een eerste schot w rschuwde het Hollandeohe schip dathet zich gereed moest houden voor de visitatie Engelwshe officieren klommen aan boord om het schip en delading te doorzoeken Maar zoodra vernam men met dathet een HoUandsch schip was of erwerd hoffel k verlof verleend om verder te varen Viif keer werd het schip door EngelBche en Fransche oorlogsschepen ïrtn werd plotseUng het phiD fel door zoekiicbtoD belicht en t een racende vaart kwam een VrLn phe torpedo aangestoomd maar £ S goBiaueerd mocht de Ophir weAfce pi w K eiken ochtend vonden Se ten op het dag menu de IwagB aieawstydingen omtrent den oorlog Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oenor vrijwillige verbintenis b j Hr Ms Zeemacht als Mai roos torpedomaker i i m Mtijd2ijaar Kleermaker J i IWIadxrtnc hf l minimum leeftijd21jaar ifiail Uüh KUH maximum leeft 28 jaar ttér L i i 9 Li P minimum loeftijdlDjaar iSlüJiei KlMSSe maximum leeft 26 jaar indien reeds zeer vol t doende kunnende stoken maximum leeftijd29 jaar terwijl voor JQ ngeliodBn op oon leeftijd vnn 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid ia opengesteld om bij do Zeemacht in dienst te treden als lichtmalroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder BO DE ZUID HOLLAÏTDSCHE maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappeli jlt Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v o LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M V EMBDEN Dr P H i BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING JH De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegenlage promiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren CJ BOVW MBlKltl i Ktt Haven te mehoonhoeeu en i C MaMPBBêSR eithavefi te fiotula J 1 UflUijke Mïu taoeD ULaan Woierveer OPÖEEICHT arvft Voedert uw Vee met de zuivere murwe XdiïXLZSuSLcL oeHsces merk Ster en W l en aOrABOOlVKH liOEKmiV merk Wti uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereDiploma Paria 1900 Negen Oouden MedaiUe POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froeffleaekjet gratt verkrijgbaar Qei Agent voor Holland CATALONIS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BUI OlfJMJr Agent Amstel BrouwerB Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Adverteert iu dit Blad Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant reed xMcee MT Uezeadverlrntiüii koslea sleebts bij v oraitbelaling 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau BRONttAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kn puttenboorder to Wleringerwaard die zich gaarne belast met hetmstal leeren van BRONGAS Reeds jaren lang ia dit werk door ondergeteekendö met het grootste succes uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbeveleiid J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD DE HELFT DBR SUVERNM van het huiswerk wordt te aiet gedaan zoodra SuBllgbt bet huU binnen treedt Om vhMren t iela naren houtwerk enx door en door achoon te makeo It Sunlight het afdoendste en voordeellgite middel Laat Sunlight Uw bula doen gilniteren en Uw werk verlichten ii m m Hen wordt verzoeht op t HERK t letten OTT HET MaOAZIJN VAS M RAVEINSWAAYZONEN GOBiyCSJEM Deze THEEËN worde afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf Iwea m een half en een Ned on metvermelding van Nommer en Prijs voorzien vsn nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJt voorheen J BREEBAART U Firma C SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES FOOR IEDEREEN VAN Bl ommestein s Inkt is i ocfoRderVintlelijk de BESTE en volkomen ONSCHADEUiK APEL 00R N H01LAND Electr Dr A Brinkman Zn Go Donderdag SO Augustus 1914 GOVOSGHË COIIftilVT Verschijnt dagelijks i behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN f 1 25 1 50 1 60 1 90 Van 1 5 gewone regels met bewysnumgier f 0 55 Elke regel njeer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 els Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 üitfrerers A BRIFKHAN EN ZOON deze zich een uitweg moeten zooken oostwaarts waar zij eenigen vasten voet liebben of noordelijk naar de Nederland sche grens waar zij zich als op aeotraaj terrein komende zullen moeten laten onbwapenen In dat geval zal de Duitsche hoofdniaoht een anderen weg zoeken om Frankrijk binnen te trekkm Uit een Intervieuw van een gezaghebbend persoon zeer bevoegd in militaire zaken voorkomend in het Handelsblad van Antwerpen vinden wij de meening weergegeven dat hoe de uitslag van dezen oorlog ook moge zijn het onafhankDlijk bestaan van België als een zekere zaak moet worden beschouwd Indien de offioleele mededeellngen van Fransche zijde juist zijn zouden do Duitsche troepen in den Elzas in groote wanorde naar het Noorden en Oosten zijn teruggetrokken Naar van Duitsche i Ag la erkend hebben de Duitsche troepen in de Vogezen bij Schirmack het veld moeten ruimen met achterlating van enkele stukken geschut en maohinegewerön Ter zee hebben naar de berichten meldden gevechten plaats gehad waarvan de bijzonderheden nog niet bekend zijn In het zuidelijk deel der Noor ee zijn oorlogsschepen waargenomen Het door Japan aan Duitsohland gestelde ultimatum gelijkstaande aan een oorlogsverklaring is thans van Duitsche zijde officieel bevestigd on daarbij is te kennen gegeven dat Duitflchland niet aan do wenschon van Japan wil tegemoetkomen Opk in Azië zal doa de strijd ontbranden De oorlog en het internationaal recht In éen Lngelach blad is een breedvoerig artikel verschenen over de oorlog en liet internationaal recht waaraan wij het volgende ontleenen De oorlog duurt nog slechts enkele dagen en alreeds heeft zij enkele vragen van internationaal recht naar don voorgrond gebracht Om te beginnen bij hot begin de manier waarop een oorlog aanvangt Velen hebbwi voorspeld dat voortaan geen staat zich zou bekommeren om de ceremonieele vertooning nadat de Japansche torpedobooten werden uitgezonden tegen de Russische vloot voordat de oorlog verklaard was Ala mm daartegen aanvoerde dat de groote machtoi alle een traotaat geteekend hadden dat zij den oorlog zouden aankondigen hetzg door een oorlogsverklaring hetzij door een ultimatum antwoordde men dat geen staat onder den drang van den oorlog de moeite zou nemen zijn verplichtingen van internationaal recht in acht te nemen Ondervinding het eenig bewijs in dit geval leerde andere Ieder van de oorlogvoerende naties zorgde er voor vroegere vriendschappelijke relaties af te bre ken voordat zij overgingen tot eenigo daad van oorlog Men kan hier nu t audi r8 dau mot voldoenmg meldmg van maken met alleen om hét feit zelf maar omdat er aii blijkt dat de regels van mtentatlonaal recbt gezag uitoefenen ook al bestaat geen sanctie bij de nietnako ming In verband hiermede is de ontvangetvan een voorstel van mr Gibson Bowles een volbloed minachter van mternationaal reeht van beteekenis Mr Bowles komt met liet voorstel dat het BritscheGouvernement zich niet zal storen aandat artikel van de Verklaring van Parijs waarbij bepaald wordt dat de neutralevlag vijandelijke koopvaardijschepen beschermt behalve wanneer ze oorlogsconii abande vervoeren Dit is een voofschrittvan internationaal recht geweest sedert 85 jaar Zonder nu nog rekening te houden met de noodzakelijkheid dat onzeschending van dit vooraoiirift one in conflict zou brengen met iedere neutralestaat m het bijzonder met de VereenigdeStaten is hot duidelijk dat zoo n daad deergste alag zou zijn die wij do geldigheid van het internationaal recht kondentoebrengen De voorsteller heeft niet alleen geen Indruk gemaakt op de Reg eiing maar hy heeft nergens eenigeaympathie ontmoet Het volgende te bespreken punt is het effect van don prlog op den handel en op de onderdaflH van het vijandige rgk aie binnen onze grenzen zijn Het iB van belang er de aandacht op te vestigen dat de lijat vfm contrabande met een onbeduidende tovroeging en van voorwaardelijke contrabande door ons gou ornement gepubliceerd identiek is met die van de Declaratie van Londen Onze behaudelbig van vijandige koopvaardijschepen in Britscfae havens op den datum van bet begin der vijandelijkheden f ter 7ee op den tijd van de oorlogaverkmrbig is verwarrend Op 7 Augustus werd een proclamatie uitgevaardigd ter uitvoering van de voorzieningen van do Vide conventie van de Haagsche conferentie maar de toepassing van deze regels werd atlutnkelljk gemaakt van een nlet minder gunstige behandeling ten opzichte van onze schepen door Duitschland Aangezien onze Regeering geen verzekering aangaande dit punt gekregen heeft heeft het iedere speciale bescherming door deze regelen gewaarborgd opgeheven en Is vormoedoiijk teruggekeerd tot den ouderen op harderen regel van internationaal recht Daar de Vle conventie van 1907 ons niet bindt tot inachtneming barer voorschrift maar ze alleen aanbeveelt als wen8chol is ons gedrag te dion opzichte in geenen deele een schending van internationaal recht en ons aanbod aan Duitschland was geheel een welwillendheid onzerzijds In een andere zaak is de vergelijkmg nul UI ou vüoiüihI i uu üudi regel dic u vi ai UI ttLiii goiiuUK u wt iü liieiU m duL de uilliarstuig an een ooilog ailu üuderdautju vau uet vijandolgk land buiwii bt scbermmg tlei wol stelde on handel met don vijauu verbood Dit was bot gevolg van ue opvatting dat oorlog met oon blrijd tusscuea de staten was maar lusschon do volkeren en do onderdanen waardoor tot in de uiterste graad do lachting ot gevangenschap vau de overwonnoueu door de overwinnaars werd gerechtvaardigd Hot is een van Rousseau s iiiooiBto daden dat bij de uerste was om Lcji krachtig protest uit te spreken tegen deze afscbuweli e opvatting en sindsdien komen wij steeds meer tot liet tiegrip dat oorlog oeii zaak is tusschcn staten mot luusclioa uienschen Toch heerscht nog in do Vereonigdo htaten en in l ngelaud de meening dat liet eoD overtreding is met den vyand handel te maken met oorlogsmateriaal tm al betoekenl bet beëindigen ervan do Werkloosheid van duizenden onzer burgers Vele andere landen waaronder i uitschland on Oostenrijk staan allen hand ïl mot den vijand toe voor zoover deze utet speciaal verboden is Het zou een tueken van vooruitgang zijn als wij deuzolfdoü regel volgden Öinds eenige dagen hebben velen gevraagd wat de waarde volgens internationaal recbt was van een dergelijke transactie als de vermelde koop van de Goeben door Turkye Het punt is moeilijk De declaratie van Londen bepaalt dat do overdracht van oon vijandelijk schip aan een neutrale mogendheid na dun aanvang dor vijandelijkheden niotig la indien die ovordiacht plaats vond om te ontkomen aan de gevaren waaraan zulk een schip 14 blootgesteld Maar dit artikel slaat waarschijnlijk alleen op koopvaardijschepen bovendien heelt Lhgeland do Declaratie van Londen nlot bekrachtigd en i ngclscho gewoonte heeft do overdracht aan een neutrale mogendheid gedurende don oorlog gedoogd Het is juister te zeggen dat er geen poaitieve regels van ini rnationaai recht zijn die slaan op een geval als van de Goeben waaruit we zoudon kunnen afleiden wat de beteekenis van don koop door Turkije ia Het zou ons in do eerste plaats in geval van een üvorwinning aan onzen kant beletten de Goeben als oen deel van onze oorlogS buit te veroveren ten tweede zou het Duitschland zooveel meer geld geven goduiende den oorlog Als wij dat willen zijn WIJ volkomen gorechtigd een daad die dergehjko gevolgen beeft onvrlendschappebjk te beschouwen en van onzen kant allo tegenmaatregelen to nemen dlo wil wenscholijk achten Maar wij moeten biorbtj twee dingen niet vergeten nl dat hot aileron waarschijnlijkst Is dat Turkije V erkelijk do koopsom zal betalen gedurende den oorlog en dat zij de Goeben bo worden zijn oogen glinsterden ongewoon en hij glimlachte voortdurend Hij gedroeg zicli zoo ongedwongen alsof bij in zijn eigen buis wae Na het souper stak hij een sigaar aan en kwam bij Minona op dp sofa zitt n toon Anettc den punch hft 4 binnengebracht Nadat zij van den heerlijken drank geproefd hadden greep hij haar hand kuste die on zei Wel lipve Minona nu zult ge toch moeten erkennen dat ik mot den grootsten ijver voor uw toekomst gezoi d heb Hoe koel zijt ge echter tegenover mijl Toch haast ik mij om u een achat van miUioenen in den schoot te werpen en ik ga daarbij mot het grootste overleg te werk aan alle teedere gevoelens van mijn hart leg ik zoolang het zwijgen op Is dat eigenlijk geen overdrijving van de edelmoedigheid En verdient zulke belanglooze toewijding geea bolooning Een belöoning met bewijzen van liefde Die toewijding is niet zoo belangeloos als zo aanspraak maakt op belooning antwoordde Minona mot een glimlach Ik zeg niet dat ze aanspraak maakt op Imlooning ik zeg alleen dat ze die verdient Dat ia zoowat hetzelfde ICn als dat zoo was zou dlo aanspraak dan niet rechtmatig zijn Binnenweinigp weken i lsschien bezit ge eenkapitaal van vijf milHoent Zon bet nietwreed zijn Minona als go den man nietwilde beloonen die den weg lot uw gelukeffende Is het dan te veel als Ik een Latefi wij daarover spreken als iklu het bezit ben van de middelen om tebcloonen En uw schoonheid dan zeide hij zijn arm om baar middel slaande Houdt u bedaard vermaande zij zich losrukkende Men moet een vaste hand hebben als men het testament van oenstervende verz elt 4te halfjaar met arbeid voor mijnheer Vogel verdiend had Daar kon hij nu de vijfduizend gulden bijleggen die bij thuis had gebracht Het was een vermogen dat daar voor hem op tafel lag Hij maakte plannen hoe hij hot zou aanleggen Eerst Wilde hij n Men kan zich voorstellen in welke stemming mijnheer Knablein den terugweg naar zijn zolderkamertje insloeg Ieder oogenbllk voelde hij naar zijn borstzak om zich te overtuigen dat by nog m het bezit was van de groote som die hem nu aan een fatsoenlijk bestaan kon helpen Hij wilde met de tram gaan doch herinnerde zich dat de zakkenrollers met voorliefde in tramwagens hun lange vingers gebruiken Hij ging daarom te voet de binnenstad door en stapte zoo flink door dat b j in een half nur z kamer bereikt had Zoodra hij de deur op slot had gedraaid was zijn eerste werk een Ijzeren kistje voor den dag te halen uit een oude Uim hkast dit kistje bevatte zijn spaarpenningen Hij schudde Hm inhoud op de tafel uit LH telde iiRt geld nauwkeurig het waa e i Bediiag van negenhonderd en eatlg gulden allemaal geld dïkt hij in het laat Wat was dat Een gedrulseh op de trap deed hem ontstalen Hij meende zachte schtt en te booren Neen alles was stil Maar hij was zoo verschrikt dat hij geen genoegen meer had in het zien van al zijn geld Hlj legde het geld In het ijzeren kistje zette dit In de linnenkast en begon in de kamer been en weer te loopen Zijne gedachten waren vervuld van een soboone toekomst waarin Mooii efje een gewichtige rol speelde Wat zou de schrijver in het hoofd hebben sprak juKrouw Nisser terwijl zij met Eefje de tafel gereed maakte voor den avondmaaltijd Hij löept In z kamer heen en weer als een leeuw In zijn kool Terwijl Jeremias Knablein aan zijn gedachten den vrijen loop liet zat baron Hoffmann bij de scfaoone Minona en deed zijn uiterste best om aangenaam en onderhoudend te zijn Gedurende het souper had hij den heerlijken Rijnwijn duchtig aangesproken merkbaar vroolijk vertelde hij haar allerlei nieuwtjes en babbelde maar steeds voort Met angst en verwondering bemerkte MiqoBB wolke verandering bij haar gast plaats had Zijn gdnt was vuurrood ge f m ki ¥