Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1914

daar do gan itige vooruitzichten van Duitschland op het Europeesche oorlogsveld door en eventueel verloren gaan van Kiautsjou onaangetast blijven Onder het volk heeft de houding van Japan natuurlijk een ontgoocheling te voorschijn geroepen daar het aanvankelijk op Japan verwachtingen had gebouwd Doch niets kan thans het Duitsche volk doen buigen Alle buitenlanders te Berlijn zijn vol bewondering De militaire toestand in België evenals in Rnsland ontwikkelt zich verder gunstig voor Dmtschland Het iegerbestuur heeft reeds krachtige maatregelen getroffen om een ingrijpen door de vijandelijke burgerlijke bevdlking in den strijd te onderdrukken De generak staf heeft tot de Duitsche pers het verzoek gericht het voorbeeld te geven van het bewaren eener eensgezinde vastbcradonhmd en ook verder het voeren van partijpolitiek nfl te laten BERLIJN 19 Aug Wolff N R C Het Berliner Tageblatt bevat een intervieuw met den voormaligen Amerikaanschen ambassadeur te ParijsWhite over het eventueole ultimatumvan Japan Daarin wordt gezegd datde Vereenigde Staten dezen loop vande gebeurtenissen natuurlek met bijzondere opmerkzaamheid zouden volgen Het was geenszins in het belangl van de Vereenigde Staten dat Japanen Rusland zich m het Verre Oostenop kosten van Duitschland verrijkenen daar de alleen gebiedende mogendheden worden In de eerste dagen vanden oorlog had het eensgezinde Duitschland White een onvergetelijken indrukvan de zedelijke grootheid van hetDuitsche volk gegeven Wie den heiligen ernst en den stalen wil had aanschouwd waarmede geheel Duitschlandzijn plicht jegens het vaderhand hadgevoeld wie de wonderbare organisatie had bewonderd welke de Duitschers zich in hun leger en vloothadden geschapen die kon niet geloovön dat zij zouden kunn n wgrcl noverwonnen i n u n Het spoorwegverkeer in Duitschland BERLIJN ia Aug Het bureau Vanden opperbevelhebber in de Markenmaakt bekend dat na de doorvoeringder mobilisatie en beëindiging van destoringen in het spoorwegverkeer deuitvoer van graan en vleesch uit Berlijn weder toegestaan wordt De voordon duur der mobilisatie vastgesteldemaximumprijzen voor zout en meelzijn tot de normale hoogte teruggebracht Het spoorwegverkeer herneemtin geheel DaiJiachlEmd z n gewoonaanzien i 1 verduistering is totaal o a in een groot gedeelte van Rusland Vele astronomen waren daar reeds naar toe gegaan om de totale eclips daar waar te nemen maar daar komt nu natuurlek niets van in Rusland denkt men op het oogenblik wel aan andere dingen dan aan het wetenschappelyk zon onderzoek en de astronomische kykers kan men ook uitstekend bij de Marine gebruiken Eene totale zonsverduistering is belangryk om verschillende dingen Dan toch kan men de lichtende omgeving van de zonneschgf uitstekend observeeren men komt tot allerlei conclusies omtrent de corona de porta beranzen enz Ook de meteorologen interesseeren zich inmiddels levendig voor een totale zon eclips Merkwaardig zijn b v de lagere temperaturen die direct worden waargenomen Ook heeft een zon elips invloed op den barometer op d © windrichting enz Vele meteosologen nemen aan dat door een zon eclips zelfs onweders kunnen ontstaan Door de totale zon eclips blgkt duidelijk hoe groot de invloed van de zon is En tevens ziet men dan dat er wel degelijk kosmische invloeden zijn die op het weer inwerken die wellicht het weer beheerschen Maar zoo n z g partieele zon eclips behandelen de mannen van de Wetenschap als quantité négligeable Het kan hun niets schelen Ze kijken er wel naar maar dat is ook alles Het is voor hen een aardigheid precies als voor den leek Men obs rveere Vrijdag de gedeeltelijk verduisterde zonneschiji door met roet zwart gemaakt glas Een gewone kaars geeft een uitstekende walm In de zon kijken is gevaarlijk Laten we hopen dat de Tucht belder is Igk onmogelijk indien de verkoop zoo goed als stilstaat Er zgn thans massa s menschen die geen cent meer kunnen uitgeven dan voor het noodzakelijkste t ot levensonderhoud maar er zijn er ook zeer veel die dit wel kunnen doen en op deze categorie doe ik een beroepHet is echter beter werkeloosheid te helpen voorkomen dan later den werkelooze te moeten ondersteunen Blgft Uwe chocolade Uwe biscuits Uwe sigaren enz zooals U gewend is koopen doch verlang uitsluitend N ederlandsche fabrikaten U steunt daarmede den Nederlandschen werkman en Uw eigen industrie W J R kleine verbetering is in den toMtand gekomeny doordat eenige expoithande laren botten hebben gecharterd voor Engeland en groote partijen tomaten daarheen hebben verzonden Nu da Batavierlijn meerdere booten in de vaart heeft gebracht kan ook de verzending weer geregeld geschieden Andere kooplieden hebben nu een groot bezending komkommers naar Duitschland gezonden Na een reis van vijf dagen aan de grens moest overgeladen worden is die te Berlijn aangekomen en tegen vrij goede pnj zen verkocht BRUSSEL 20 Augs Baron Rotschild heeft tra 50 000 geschonken aan het Fran Bcbe Koodtt Krula Het Belgische leger op Antweipen teruggetrokken ANTWERPEN 20 Augs Hedennacht te 1 uur is er een Kabinetsraad gehouden welke bijgewoond werd door de ministors van Staat Een proclamatie is aangeplakt dat bet Belgische leger Dinsdag m de stelling do Belgische zijde veracheidene dagen dapper on met goed gevolg heeft verdedigd Poor een aanzienlijk grootere Duitschekrijgsmacht aangevallen heeft de opperbevelhebber nadat een moorddadig gevechtwas geleverd besloten het hoofdkwartierover te brengen naar Mecheleu en vervolgens naar Antwerpen en het veidleger tedoen terugtrekken op de steltbig van Antwerpen Proclamatie te Brussel ANTWERPEN 2p Aug De burgemeester van Brussel heeft een proclamatie doen aanplakken waarin do bevolking van Brussel tot kalmte wordt aangemaand bij het binnentrekken der Duitsche troepen Uitw zing van correspondenten ANTWI RPLN 20 Augs Op order van den Minister vfltn Oorlog moeten alle correspondenten ook die van bovrieodo naties het iand verlaten Nederlanders worden aangeraden niet te Antwerpen te blijven daar de poorten der stad zullen worden gesloten Paus Pius X f Paus Pius X is in den afgeloopeTi nacht naar een telegram uit Rome meldt te half twee na een korte doch ernstige ziekte overleden De bulletins welke gisteren door s Pausen lijfartsen werden uitgegeven gaven blijk dat de toestand verergerde en stervensjfevaar optrad waarna hedennacht het doodsbericht volgde Paus Pius X Joseph Melchior Sarto werd geboren 2 Juni 1836 te Riese in de provincie Treviso Italië uit eenvoudige ouders Na in 1858 tot priester te zijn gewijd en tot kapelaan teziju benoemd te Tombolo werd de thang overleden Paus m 1867 benoemd tot de waardigheid van pastoor te Salaaöo in 1875 tot domheer tq trövlao in 18S4 tot bisachopi van Stantaa m 1893 Éot patriarch van Venetië en kardinakl iükrna het oonclavi den patriaroh op 4 Aug 1903 tot Paus koos Paus Pius X heeft in de jaren datbij lu Home zetelde vaak van zicb doun bpreki n met hut minst in de latere Jaren van ga leven Uit et leven van Paus Plus X wordt ons het volgende medegedeeld Als paus drong bij afkeerlg van uit den tud zgnd ceremonieel aan op vereenvoudiging der pausoltjku huishouding eu In het bestuur zoo in de congregatie der Breven m iai Agaten t venzoo 09 zuivering en versterking va hut g diiJtUenstlg leVeo vooral ook lu Home aa If liti MARKTBERICHTE Gouda so Aug 1Q14 GRANEN Tengeralge htt voldoende aaabod van h nieuwe gewas begint de handel in ie binneolandsche granen weer normaal te worden Tarwe Zeeuwsche 11 o i ia mindere dito 9 85 A ƒ 10 Afwijkende 8 50 i 9 Polder 8 3S a 8 75 Rogge Zeeuwsche 9 a 9 50 Polder 7 k f 7 35 Buitcnlandsche per 70 kilo 7 75 8 25 Gerat Winter 6 50 4 6 75 Zomer 6 25 k 6 50 Chevalier 7 25 4 7 75 Buiten voergerat per 65 kilo 5 75 a 6 25 Haver per H L 5 15 i 6 25 Per 100 kilo f 10 4 12 Hennepzaad Buitenlandschc per 50 Kilo 7675 4 775 K anariezaad 24 4 25 p H L Karwijzaad per 50 Kilo 13 k 14 Koolzaad 11 50 4 12 50 per H L Erwten Kookerwten 4 Buiteniandsche voererwten per 80 Kilo 8 50 4 8 7J Boonen bruine boonen 20 4 J 22 witte boonen 4 Paardenboonen 4 ƒ o Duivenboonen 4 Maïs per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 10 4 Kleine ronde 9 4 f 9 50 Vkeuakkt Melkvee geen aanvoer Vetle varkens rad aanvoer handel traag 20 4 22 cl per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 15 4 17 et per half K G Magere Biggen weinig aanroer handel slecht 4 per week Vette Schapen geen aanvoer handel 4 Zuiglamraeren geen aanroer jHandel Nuchtere Kalveren redeï aartvoel h indel vr j e f 4 i6 GraskaWeren geen aanvoer Foiikalveren Eieren ruime aanvoer handel vrijwel per 100 tuks 4 tot 5 Kaas aangevoerd 82 partijen handel vrijwel ie kwal 25 4 27 50 2de kwal 20 4 24 Zwaardere 28 i Noordtlollandsche a Boter veel aanvoer Handel matig Goeboter 1 35 4 1 40 Welboter I 35 4 1 30 Vervoer van buskruit enz vroeger en nu Zou het nog onder den indrnk van het Leidsche kraitschip geweest zijn dat 30 a 40 jaar geleden de uiterste voorzichtigheid betracht werd bij het vervoer van buskruit van en naarde WierickersofaaDs De tjalkjes met kruit geladen voerden in den mast een witte vlag met boskmit in duidelijke letlers en achterop een roode vlag Tot geleiders waren steeds aan boord een sergeant en soldaat van de veatingartilTerie Bij het begin van de kom eener gemeente ging die soldaat eerst naar het gemeentehuis en kwam met den dorpsveldwachter terug om loopende op bet Jaagpad de schuit samen te begeleiden De enkele stoomboot die voorbijvoer moest stoppen De schippers mochten aan boord geen vuur hebben en zoo bleven zij hier en daar buiten het dorp bij een boerderij liggen waar zij permissie kregen om wat eten te koken Van al die formaliteiten ziet men nu niets meer schepen met witte vlag en roode vlag schijnen er niet meer te varen De vraag rijst dus op of de springmiddelen nu niet meer te water vervoerd worden of van dien aard zijn dat er geen brandgevaar meer bij is Over t algemeen was men 40 jaar geleden voorüiohtiger missohian al i Schrijver dezes herinnert zich zeer goed dat aan de asohschuren buiten de kom der gemeenten het verbod stond om te passeereü met een brandende sigaar of een pqp zonder dopje Waarschijnlijk achtw de deskundigen de voorzorgen bj tiet vervoer vanspringstoffen even weinig noodig alswij de dopjes op de pijpen bij eenasohsohnur H Boottocht voor de Möitairen Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de Directie van de N V Reederij de IJsel voorloopig des Zondagsnamiddags een der groote salonbooten dier Reed y beschikbaar te stellen voor de militairen teneinde hen bij gedeelten een boottocht op den IJeel te kunnen aanbieden Niet onwaarsch nlijk is het dat ook de Militaire Kapel zich aan boord van de IJaelboot zal bevinden Zouden er onder Gouda s ingezetenen ook zgn die iets zouden willen afstaan om de soldaten op deze boottochten een genoegen te doen Boskoop Tydens den oorlog van 1870 had men nog geen verbandwatten De leerlingen der Openbace School alhier kregen op school vierkante lapjes Ünnen van ± 2 d M ii t vierkant om die uit te pluizen tot pluksel en tot lapjes met ruitjes Toen er genoeg fts werd in het hotel Wapen van Boskoop een tensteiling er van gehouden alvorens het op te zenden naar het Roode Kruis FOSTBBlJ EiTSr Postkantoor te Gouda Lijst van de aan dit kantoor tor post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de lo helft der maand Aug niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen der ladresseerden Binnenland Dekker M fjpmrioa J wart P No 34282 Huis v Bewaring 1 Zonder Adres Briefkaarten Goosen öebr Hendriks H Koster D Tuit Spon Mev Stijnhout J Trouwen T de Vries Rinke Fam V Werkhoven B M ter Wiel G 7 Zonder adres Buitenland Brieven Westra J Montana U S A Briefkaarten Brunting Fran A Bad Kreuznach van Tol Miss B Brikhanse England Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegraafkantoor HERMANS Bnitenland Brieven Briefkaarten Laatste tóeriohten c wu ai UU lu nomu raxfanti j or tofïzidht 0b ftrüadift id lisieue öddcr richt aan het wik ïJncycliek i an 1 April lyOG evenals hij overal met boeUste gestrengeld op uitroeiing van misstanden bij clerus en volk optrad Door een motu proprio van 22 Nov iy03 rogHden hij een bervornnug van hot kerkgezang van lÖ Maart J1K 4 tmi oodiflcatiti van hot kauonieke recht van 2 April ma de uitgave vau liturgische boeken Het jubiló van Oregorius de Üroote werd door den Paos gevierd door de 1 ncycliek van 12 Maart 1904 Ten opzichte van hut Bijbel vraagstuk trof du Paus herhaaldelijk maatregelen Dl verhouding tot Italië beeft aan spanning verloren al hebben de verschillende vermauingeu aan de Italiaansche katholieken motu proprio van 18 Dec L90S Lucyollck van 11 Juni 1905 eaz dl geen principieel verbod tot deelname aan het politiek leven tnhoai tot ven tastl aBr gevolg en tot een vereeniging der Do kp tdn van den arop oorlog De tusschen Duitschland Engeland Oostenrijk België Frankrijk en Rusland ontketende oorlog zal 20 000 000 soldaten onderdewapenenen 10 000 000 man op de slagvelden brengen Volgens officieele gegevens omvat de mobilisatie leger en marine van Duitschland 3 600 000 man Engeland 1 600 000 Oostenrijk 2 000 000 België 200 000 Frankrijk 3 400 000 Rusland 7 000 000 totaal 18 350 000 man Strijdend Europa besteedt dagelijks aan kosten voor transport voeding munitie verwoesting 150 tot 200 millioen gulden Dagelijks de kosten voor de Europeesche legers in het geheel voedsel voor de manschappen f29 000 000 voedsel voor de paarden 2 2 millioen soldij lt i milhoen soldij voor de werklieden in de arsenalen 2 Va millioen mobilisatie 5 millioen mobilisatie en transport van levensmiddelen en munitie 10 millioen munitie 10 patronen per man en per dag 10 millioen artillerie 10 schoten per stuk is per dag 3 millioen marine 2 schoten per stuk en per dag 1 millioen équipementen berekend over 10 dagen 10 millioen ambulance 500 000 gewonden of zieken 4 2 50 per dag l i millioen minderwaarde der belastingen 25 millioen hulp aan noodlijdenden f 0 60 par dag aan 1 10 der bevolking 17 millioen reclames schadeloosstellingen vernieling enz 5 millioen totaal 135 millioen Feitelijk zijn deze cijfers nog te laag want ze werden berekend volgens een normalen prijs an levensmiddelen z Daarby komt nog de vernieling en slijting van het oorlogsmateriaal Wanneer men raamt dat een derde van het materiaal vernield wordt en de kosten van deze vernieling over 30 dagen verdeeld komt men tot o waardevernieling van een 10 tot 15 millioen per dag Met een verliesschatting van 150 tot 200 millioen gulden per dag blijft men dus onder de werkelijkheid want men moet er nog bij rekenen de honderden dooden zieken en gewonden De Duitschers in fielgië De opuiarach iAh CHl U h 20 Augs Hedennacht ie Mechtilen door de Bolgiache troepen ootruiuid hü troepen trokken zich torug achter dü oerate forlenlmie van Antwerpen Tal van gejünaea zijn naar Urusael en oldflFB gevlucht l v UuitHchera faehbeo het tiamstation liijiuenani v urwooBt NAMLN 2U Augs De groote wegen bij Namen zijn met barricaden he et die op eou afstand van 1 K M ooderlmg zijn aangebracht Dgzb barricaden worden door tielgiache soldaten bewaakt Het Wf rpeu van bouunen uit iJuitscbe vliegtoestellen die boven Namen kruisen richijnt woinig uitwerking to hebben Ll UVKN 20 Auga Leuven ia gistermorgen door de troepen en de bevolking ontruimd Velen zijn naar Bruasel gevlucht of hebben de wijk naar Nederland Plaatsen van bestemming Brieven A dam den Haag R dam Zwolle R dam AMam den Haag Boxtel R dam Zwolle n A dam Gouda vcrschllleude richtingen nog uivt gevoerd nieds onder 1 0 XllïJ legouni n De breuk met l aakrijk is door de scbcidingswet van 1905 een feit geworden Tegen die wet is door den Paus plechtig geprotesteerd AUoculio van 15 Dec lOOriJ en hij bezette ook de talrijke vacant bisscbopzetets 1906 Zooals reeds is medegedeeld ztA de nieuwe Paus keuze et nig bezwaar ontmoeten daar de kardinalen In deze oorlogstijd rooeliijk naar Rome kunnen komen De generale staf heeft Leuven verlaten Ln IS naar Antwerpen verlegd Duitsch vlieger geland OOSTBUKO 20 Augs Hedenmorgen Is nabij deze gemeente een Duitsch offider met vliegtoestel geland Hij word door grenswacht ontwapend Do vlieger die uit Belgtë kwam was genoodzaakt te landen daar zijn toestel door geweerschoten was getroffen BRUSSEL 19 Augs To Budingon is Graal d Ursel In een loopgraat door e n kogel getroffai en gedood Onderhandelingen met Itallö en andere landen PABUS 20 Augs Volgens ds Temps worden onderbandellngen gevoerd tuaschen Londen Parijs en St Petersburg cenerztjda en Italië anderzijds Aan den andoren kant zijn onderhandelingen gaande tusschen Griekenland o Turkije met de regeering te Bukaroat Telegrafisch verkeer vorbrokwi AMSTERDAM 20 Augs Het telegrafisch verkoor niet Brussel la verbroken Telegrafisch Weerbericht van het Koninklük Meteriologi ich Inatitunt te DE BILDT Hoogste barometerstand 7G7 4 t Boda Iaag8to stand 762 3 te Penpngan Verwachting tot den volgenden dagi Zwakke tot matige wind uit noordelijke tot ooBtelijke richtingen half bewolkt waarschiinlyk droog woer overdag iets warmer Land en Tuinbouw BrBGEBLIJKE STAND GEBOREN 18 Aug Bankje ouders M J Binnendijk en B Kleefstra ÜEHüWD 19 Aug B A vpn Noort on H A Bennis OVEBLEDEN 18 Aug K Anker 53 j 20 C H Sanders goh met Groentenexport Men schrift ons uit het Westland Waren in den laatsten tijd de prijzen der groentesoorten in t algemeen al eer laag voor tomaten en komkommers was ongeveer niets meer te krijgen zoodat men ae voor de var krijgen zoodat men ze voor de var BRUSSEL 20 Aug Hel treinaiTer kens of op den mesthoop wierp Een k r Brnasol met L ivm li geslaakt van der Valk 37 j t aan de overzgdo van Visó gelegenVroawen en kinderen die vandaar kwamen vertelden dat deDaitschers daar ook weer de huizen in brand stoken en de inwoners noodzaakten om te vlachten Van de 500 die in de Rgkskweekschool vertoefden zijn er heden een gedeelte ondergebracht bij de Ursnlinen en vanavond nog ruim 100 bij de Fransche Zusters in de Capucgnenstraat Een aato vol kleeren en schoenen ging naar het kasteel van den graaf de Geioes En aoo wordt voor allen op de beste manier gezorgd Tot zelfa speelgoed toe werd er gebracht terwgl blikken voi koekjes manden met ontbijtkoek worstjes en allerlei versnaperingen binnenkwamen Efi dankbaar dat de menschen zijn 1 Men hoort niets an ders dan On est si bien ici In het Roode Kruis werd vandaag éón gewonde Duitscher uit Riempst en 4 Belgische militairen uit Visó binnen bracht Er waren nu in t geheel 24 Belgen van w lke 2 overleden zijn en 1 geïnterneerd h Twee menschen uit het Belgische dorpje F mael die in de stad waren deelden mij mede dat de puitsche troepen nog steeds door Ebon trekken dat ze paarden en wagens opeischen dat ze de magazijnen leegmaakten en slechts betaalden met bon te voldoen na den oorlog Gewelddadigheden werden daar niet gepleegd Het bombardement van Dinant Verhaal van een ooggetuige BRUSSEL V D Een ooggetuige verbonden aan het station to Dinant verhaalde over het bombardement het volgende Als door een wonder ben ik en mijnfamilie gered Het was zes uur Zaterdagmorgen toen oen verschrikkelijkeslag gevolgd door een zwaar knetterend geluid ons wekte Een Duitschebatterij opgesteld bij de Steengroevevan Drenance kondigde door de eerstegranaat aan dat zij haar moordendwerk was aangevangen en projectielenop de stad begon te worpen Dadelijkvolgden nu vijf granaten Achtereen volgens werden getroffen hethospitaa beti café het ei fauisje het goederemkantoor en het burcau voor kaarten verkoop twee projectielen waren inden spoordijk gedrongen Hot moorendeel der bewoners redde zicli door inde kolders te vluchten Niet vóór hetavond werd durfden zij hun schuüplnatsen verlaten Tegen den avond concentroorde de Duitsche batterij haar vuur op de wijk St Meday Achtereenvolgens wortiónl nu door het vuur getroffen het Hotel de la Care het hotel Du Nord de Bank en andere gebouwen De Franschen van wie steeds twoa geotiei de brttg en de omstreken be Waakten antwoordden Het bleek echter al dadelijk dat de Franschen in de minderheid waren Des ondanks wierpen de mitrailleuses de Duitschers massa s schroot op het Ujf hetgeen dezen niet verhinderde zich van de citadel meester te maken waarop zij onmiddellijk de Duitsche vlag heschen Een gedeelte van de Franschen trachtte te citadel te herwinnen Zij werden echter na een hevig gevecht gevangen genomen Gelukkig kwamen intijds de Franschen versterkingen opdagen en de Franschen wisten hun kameraden met de bajonet in de handen uit de handen der Duitschers te verlossen Door deze charge werden den Duitschers belangrijke verliezen toegebracht doch de citadel was nog niet hernomen Inmiddels werden Fransche batterijen op d hoogten ge bracht en aan het vuren gebracht waarop al spoedig het Duitsche vuur in kracht verminderde Het zal ongeveer twee uur zijn geweest toen oen Fransche bommenwerper op de hoogte geplaatst op beslissende wijze tusschenbeide kwam Met viei goed gerichte schoten bracht hij e vijandelijke batterijen tot zwijgen Het Fransche regiment rukte in looppas aan en chargeerde zonder pardon op de Duitschers in Niettegenstaande de Duitschers in de meerderheid waren ontruimden zij de citadel de Franschen rukten de Duitsche vlag af en heschen de Fransohe er voor in de plaats Japan en Duitschlaad BERLIJN 19 Aug Set Björnsonbureau Duitsche zijde seint Het Japanscbe ultimatum is in de Regeeringskringen te Berlgn met groote kalmte ontvangen Het is buitengesloten dat Duitschland op Japan s Voorstel zal ingaan om Kiautajou te ontruimen Het zal geen voetbröedte van den grond vrijwillig afstaan Alle maatregelen ter bescherming en verdediging der kolonie zijn genomen De bladen spreken over den door het jiltimatum geschapen toestand in ernstigen toon tot bezorgdheid echter geeft de toestand geen aanleiding de gesloten fabrieken de verlaten akkers en den verlamden handel De geschiedenis der vesting Namen Namen de tweede groote vesting van de Belgische Maaslinie is dikwijls het brandpunt van bloedige gevechten geweest t Was altijd de poort tusschen Frankrijk en Nederland en toen Nederland met Lodewijk XIV in oorlog geraakte werd de stad extra versterkt door den bekenden vesting bouwmeeater Baron van Coehorn In 1692 begon Lodewijk XIV met 46000 man met de belegering van destad Er onstond een kamp tusschende twee grootste vestingstechnici vandien tijd Van Coehorn en Vauban Vauban had de leiding van het belegterwijl de Hertog van Luxen burg met JOOOO man voor dekking zorgde Inde stad voerde de Prins van Brabaponbevel over een Spaansche bezettingvan 8300 man In den nacht van 29 op 30 Mei werden de loopgraven bezeten den Gden Juni moest de bezetting die de uitgestrekte verdedigingswerkenniet voldoende kon bemannen zich incitadel en het fort Coehorn terugtrekken Maar ook hier konden zij het nietvolhouden en na een zwaren strijd vandrie weken moesten zij capitaleerenden 308ten viel het fort eveneens Detrouweloosheid van Engeland koning Willem III stond met zijn machttegenover den Hertog van Luxemburgzonder iets tot ontzetting van de stadte doen was wel de hoofdoorzaakvan Namon s val In 1695 sloegen de Hollanders hetvoor de stad die door eenFransche macht onder Boufflers bezetwas Coehorn leidde de belegering dochzijn tegenstander in de stad was Markies Grigny naast Vauban Frankrijk sgrootste ingenieur Opnieuw moest destad capituleeren de bediening derreusachtige verdedigingswerken was tezwaar en zoo trokken op 6 en 6 Aug een duizendtal Franschen zich op dtcitadel terug Een oödéndö tfiHivfeï ö 8Ö Attg door Keurvorst Maximilaan Eniariilrel van Beieren ettderrt Omen werd toru geslagen doch denJ n September 1695 gaf Bou4Öor8 b citadel over waarna hij zijn dapperen met alle eer mochten aftrddcen In 1775 werd de stad bij het Barrièretraqtaat tbt Barrièrestad verklaarden dooR England aan de Nederlandentoegewezen met een nj van vestingen dio in de Spaansche Nederlanden terbescherming van Nederland gestichtwerde ïij Pus werd men door Hol lai deKiLibezw vïoen 4iehben de FranjschetT in de ISde eeuw moërmalêmNimdta ingenomert j In 1776 kramen zij onder Clei mont voor de stad De bezetting was 9000 man sterk on stond onder bevel van den 80 jarigen generaal Oolyar Deze grijsaard verdedigde de stad zoo slecht dat generaal Crommelin die spoedig aangewezen werd om hem te vervangen de stad ook niet meer kon houden on zich reeds op de citadel terugtrok Na 10 dagen strijdena moest hij zich op genade of ongenade overgeven Na den slag bij Jemappes in 1792 sloeg de Fransche generaal ValencQ het beleg voor de stad die reeds dadelijk in zijn handen viel In de citadel bood de Öostenrijksche bezetting onder generaal Matelle dapperen tegenstand doch zonder succes Door den slag bij Neerwinden 1790 moesten de Franschen de vesting weder ontruimen In 1794 heroverden zij echter de stad weder en sloopten toen de vestingswerken zoodat Namen langen tijd zijn kracht verloren had Gedurende 20 jaar 1794 1814 was het de hoofdstad van een Fransch departement In de veldtocht van 1815 tegen Napoleon was daar nogmaals eiL voor t laatste een hevige kamp Den 20sten Juni vocht de armoe van Grauchy die zich na den slag bij Belle Alluance terugtrok verwoed met een corps Pruisen onder Pirch I De strijd ia Namen was toen zeer bloedig Sinds is de stad versterkt doch een 100 jarigep vrede zal Namen op 20 Juni 1915 wel niet mogen beleven In Oorlogstijd Een oorlogsprofetie Er ligt een zekere eer in iets zij het ook nog zoo onjwlangrijk het eerst te hebben geweten het eerst te hebben voorspeld Een Duitsch koloniaal blaadje verschijnend te Winnipeg gaat er zich thans op beroemen den löoen Juli reeds n naderenden Europeeschen oorlog w hebben gesignaleerd Een beroemd arts te München zou volgens den Duitsohen correspondent van dit blad in het begin van dezen zomer Koning Nikita van Montenegro met diens zoon de kroonprins op consult hebben ontvangen Na een medisch onderzoek Jiad de arts Z M aangeraden een kuur te ondernemen in Bad Gastem De Montenegrijnsche vorst had zich echter zeer vertoornd getoond over dit voorstel Ik ben da Koning van Montenegro moet hij gezegd hebben ik kan mij niet op Oostenrijksch gebied begeven Es gibt Krieg De oorlog Pour la mérite Pour la mérite is een Duitsche orde met een Fransehen naam die evenals Het IJzeren Kruis toegegekend wordt voor buitengewone krijgsverrichtingen In 1740 bij het uitbreken van den eersten Silezischen oorlog is deze orde ontstaan uit do in 1G67 opgerichte Orde de lagenérasite Prederik de Groote veranderd bij die gelegenheid den naam Hij bepaalde dat de nieuwe oude orde toegekend zou kunnen worden aan militairen en civiele personen In dezen vorm bestond zij 70 jaar Koning Frederik III bestemde op 18 Januari 1810 de orde alleen voor bijzondere verdiensten in den strijd tegen den vijand getoond Als zoodanig bestaat de orde nog De toekenning er van is een zeer hooge onderscheiding die ook alleen hoogere aanvoerders te beurt valt In 1842 werd door Koning Frederik Wilhelm IV een bijzondere vredes klasse der orde opgericht die bestemd was voor hen die zich zouden onderscheiden op het kunsten en wetenschappen Het eereteeken voor de krijgsdecoratie is een blauw geëmailleerd Malthezer kruis In den bovensten balk staat een gekroonde F terwijl in de andere drie de woorden Pour ia mérite gegraveerd zijn De ruimten in do krnishoeken worden ingenomen door ongekroonde gouden adelaars Aan den krijg ten offer gevallen Er zijn geen duiven meer in de Duitsche vestingen Alle zijn een slachtoffer vifu den oorlog eworden pG vestingcotnraandanten hebben oenigen tijd geloden bevolen dat alU duiv n iiT hot vestinggebied en da omtrekken ervan op een bepaalden dag gedood moesten worden De civiele gezaghebbers waren verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevel het niet opvolgen er van wordt met gevangenneming gestraft Deze maatregel werd genomen om te voorkomen dat oorlogs postduiven anders misschien in een verkeerde duiventil terecht zouden kunnen komen Blnxx©3al€U2aca i WerklUen M Men meldt uit Amsterdam Gisterenmorgen verzamelden zich op het Damplein een 600 a 700 tal werkloozen met het doel een bezoek te brengen aan den burgemeester om hem eenige thans hoerschende noodtoestanden uiteen te zetten De burgemeester ontving een deputatie bestaande uit drie personen Er werden drie vragen tot den burgemeester gericht 1 of B en W nu niet reeds kunnen aanvangen met een financieele uitkeering daar de nood thans hoog gestegen is 2 of B en W maatregeien kunnen nemen dat de 300 patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen waren vooralsnog betere verpleging dan in huis zouden kunnen krijgen 3 of B en W niet reeds maatregelen kunnen nemen tegen gevallen van ontruiming van woningen wegens achterstallige huur De burgesieester antwoordde dat hij zeer zeker onder den indruk was van de oogenblikkelijke toestanden doch dat hij niet een vaste toez9 ing kon geven wel zal hij in de Mrstf komende vergadering van B eJ W deze drie punten ter sprake brengen Op de vraag of de burgemeester een definitieve toezegging kon doen moest hij het antwoord schuldig blijven De deputatie buiten gekomen deelde de resultaten van het onderhoud aan de menigte mede Daarna trok de stoet n ar het Algemeen Steuncomité om den heer Scheltema den penningmeester te verzoeken haast bij te etten bij de uitkeering Goed en goedkoop brood De burgemeester van Amsterdam brengt in een circulaire hierbij ter algemeene kennis dat met ingang van Maandag door de belangrijkste bakkerijen aldaar een grof tarwebrood zal worden vervaardigd bestaande voor de helft uit gebuild en voor de andere helft uit ongebuitd meel Dit waterbrood van l ngwerpigen vorm en een houdend gewicht van7V om gaar gebakken yordt tegen den nriiRvan 11 cent in de winkels verb i baar gesteld Wyl deze maatregel van voorzorg noodig 18 met het oog op tijdsom tan digheden worden de mgezeteDen uitgenoodigd deze goede en goedkoone broodsoort zoo algemeen mogefijk ta gebruiken Te Rotterdam zijn ongeveer 60 OOn werkloozen Gistgebrek Nadat de directie van de Delftsèhe Gist en Spiritusfabriek de betnokken autoriteiten in kennis had gesteld van enkele door haar van burgemeesters ontvangen telegrammen meldende gistgebrek zoowel voor militaire als voor burgOTlijke brood productie is door de betrokken autoriteiten bepaald dat aan gistvervoer zelfs boven mditair vervoer den voorrang moet gegeven worden Scheepvaart Men meldt uit Rotterdam aan het Hbl Ook de vaarten van hier naar Belfast en Dublin en van Grimsby worden weer opgenomen In laatstgenoemde route wordt gebruik gemaakt van een stoomschip onder Nederlandsche vlag Hersteld zijn dus vooralsnog de vaarten op Londen door middel van de Batavierlijn de Rotterdam Londen Stoom vaartMij en de General Steam Navigation Go voorts die op Hall waarin voorloopig met twee Nederlandsche schepen wordt gevaren dte op Belfast Grimsby en Harwich terwijl de Noorsche vlag zich weör vertoont voor de diensten op Bergen en Cljristiania En eindelijk heeft ook de bekende Havrelijn de vaart hervat Voor een begin van het herstel van het veikeer is dit niet onbevredigend doch er kan in deze richting nog wel wat meer gedaan worden wat trouwens ook overwogen wordt Brood van aardappel en tarWetóeel De directeur der aardappelmeel fabriek te Huizum heeft een goedgeslaagde proef genomen om brood to bakken van 50 pCt aardappelmeel en 50 pet tarwemeel Opbrengst der Middelen Overzicht van de opbrengst dar middelen hoofdsom en opcenten o t de 1 maand Juli 1914 in vergelijking gebracht met de opbrengst over hetzelfde tijdvak van 1913 door het departement van Financiën openbaar II teu n 1913 iI iir helaBt f6 m 748 Ifl l l9 i Recht op den invoer 1 316 017 1 341 036 Accijnzen 6 890 232 6 518 795 Waarb en bel der goud en zilv wer ken 39 266 40 291 Indir bel 2 689 639 2 785 222 Domeinen 69 613 76 912 Posterijen 1 603 731 1 552 270 Rijksteleg 67 i 420 610 459 Staats loterij 93 0 5 9 05B Akte voor Jacht en visscherij 74 625 91 225 Loodsgeld 333 041 302 732 Totaal 1 18 797 391 f 18 809 497 De opbrengst over de eerste 7 maanden van 1914 bedroeg 1 117 633 829 tegen f 113 139 236 over de eerste 7 maanden van 1913 Qemengde Bericliten Panama kanaal De Amerikaansche legatie te s Gra venhage deelt ons mede Het Panama kanaal zal voor handelsverkeer met schepen die niet meer behoeven dan 30 voet water op en na 15 Augustus 1914 opengesteld worden De officieele opening van het kanaal zal gelijk reeds is aangekondigd plaats hebben in de maand Maart 1915 Een afzonderlijke kennisgeving zal geschieden wanneer een grooter waterdiepte dan 30 voet verzekerd is Bedreiging en poging tot zelfmoord Een te Velsen gedetacheeerJ miü tair bedreigde Maandagavond omdat hij tot provoost straf was veroordeeld den overste en poogde daarna zichzelf door een schot van het leven te berooven Men wist dit te verhinderen waarop de soldaat gevankelijk per auto naar Haarlem werd overgebracht Torenbrand te Streefkerk De Kerkelijke Gourant schrijft Het overlijden van den heer Froirein aan wien de herbouw der kerk pu opgedragen was ook voor de Miaeente een groote teleurstelling Termoedelijk zal daardoor dit jaar gog geen begin gemaakt kunnen wor den met dit werk Bovendien is de lom uit assurantie verkregen niet soo groot als verwacht werd Voor kerkgebouw werd ontvangen f25 600 voor het orgel f 14 000 voor hgi meubilair f 4900 totaal f 44 500 behalve den toren Er werd f 15 600 BÜnder ontvangen dan het geassunerde bedrag Het werk ook het herstel van den fcren is nu opgedragen aan de heeren Pfl Roos en Overemder te Rotterdam Het doen zinken van de Alcor Ket een extratrein tien wagens lang is gistermiddag omstreeks vier uur aen gezelschap gestrande Amerikanen uit Duitschland aan het Centraalitation alhier aangekomen De meesien gingen door naar Rotterdam om nn daar scheep te gaan naar de Verlenigde Staten De reizigers droegen i rikjes met de stars and stripes i ok enkele Japanners bevonden zich imder de reizigers Met denzelfden trein kwam mede 4e bemanning van het Nederlandsche rtoomschip Aleor van VanNievelt Goudriaan s Stoomvaartmaatschappij ie Rotterdam Dit schip werd naar men weet in de Russische haven Hangó door de Russen tot zinken gebracht om de haven te versperren de haven zelve werd naar men zich herinnert eveneens door de Russen vernield WadMnacveen Tot tijdelijk onderwijzer aan scliool D ia benoemd de heer C M Plomp alhier Schoonhoven Voor het examen FranBch m o akte A slaagde gisteren t s Gravenhage Mej J Teyinok alhier Kapitein H Ebes van de Alcor vertelde aan het Hbid het volgende We waren den 26en Juli van Rotterterd m naar Kroonstad vertrokken met een lading van ruim 5000 ton steenkool Den Sisten Juli merkten we dat in do Finsche golf de vuurschepen waren verwijderd en dat de lichten uit waren Daar we bekend waren met het vaarwater voeren we toch d lg0 jia sAvpnds oim elf uur zagen we vuurpeinen Jiet bleken een paar Russische torpeaobooten ifi zyn die tóet gedoofde lichten voeren en waarwn een een schot voor onzen boeg lo0te om ons te doen stoppen Ër werd naar onze nationaliteit gevraagd a toen werd ons gezegd dat de nart naar Kroonstad verboden waa lm dat we na r Hangö moesten gaan Ik besloot daarheen koers te zetten 1 er telegrafische orders van mijn fieedenj te vragen s Morgens om zes aar van den len Augustus kwamen we op de reede aan Daar vandaan momten we op last van dë Russen naa do haven en toeb we in de haven lagw kwam een officier v rgeeeld ran matrozen on soldaten ons aanaeggen dat we binnen een half uur het schip moesten verlaten Met dynamiet lieten de Russen de Alcor zinken en dienzelfden dag hebben ze ook hun eigen haven geheel vernield Kapitein Ebes kreeg van de Russen reisgeld voor zich en zijn bemanning Bovendien werd hem een verklaring ter hand gesteld dat de Russen zijii hip met de lading wederrechtelijk n lag hadden genomen Over Zweden keerden de opvarenden van de Alcor Baar Nederland terug waar ze na een reis van zestien dagen aankwamen De DpukkeriJ van Mrinkman Zoon Markt 31 n spoedig an tot nor le prijzen alle dpukwerken pw d i handel en oor iMPti aabpuik Bij de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente alhier is tot predikant beroepen Dr R Miedema alhier die het beroep heeft aangenomen Ouderkerk ajd IJsel Voor het beroep naar de Gereformeerde Gemeente alhier is door Ds D van Lom te Koudekerke bedankt INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bed Te veel zuinigheid schaadt I Ter ondersteuning van hen die door den oorlog armlastig zullen worden zijn op tal van plaatsen z g steuncomit s opgericht Dit nn is ten zeerste te pryzen en ieder die het zijne bedraagt helpt veel leed verzachten Stadsnieuws GOUDA 20 Augustus i Kon Besluit van 21 Juli j l is I den heer M Westrienen leeraar i de R H B S alhier een pen verleend van f 1400 per jaar r het examen Fransch M O j gisteren te s Gravenhage L Brouwer alhier Het komt mij echter voor dat in een andere nchting te veel wordt gedaan of laat ik beter zeggen te veel ongedaan blijft £ r wordt te veel bezuinigd Mij zijn personen bekend die voor wekelijksche bijdragen van 5 en meer gulden geteekend hebben maar die het koopen van sigaren chocolade biscnits parfumerie etc als een overbodige luxe beschouwen zij schenen over bet hoofd te zien dat honderdtallen werklieden in fabrieken dezer branches hun brood verdiepen De zonsverdnistering fgen Vrijdag zal tusschen 11 25 48 een gedeeltelijke zonsverdnis zyn waar te nemen Die zons De meeste genotmiddelenfabrieken bestaan grootendeols van export welke nn zoo goed als opgehouden heeft de afzet moet dus in het binnenland gevonden worden om tenminste een deel van het werkvolk aan den gang te kunnen honden dit wordt natuur m r v