Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1914

è 1S557 Vrydag SI Augustus 1914 53e Jaargang eOtMlHE COHAIVT a TieiTL w s © an d Tr©xt©XLtieTola d voor G ö a d a © an 03aa stx©lc©3nL Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad l 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen woi den dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 De Oorlog Kort Overzicht BRUSSEL 20 Aug DeDuitschers tijn hedenmorgen in Brussel aan geliomen BovenstaAnd telegram gisterenavond ïn ons bezit gekomen kenschetst de toestand De Dnitschers zijn meester van het terrein om zich thans een doortocht to banen in zuidelijke richting naar Frankrijk Een woedende strijd is gestreden ever een front van 10 K M tusschen Thienen en Diest waarbij het moorddadig is toegegaan De mitrailleuses hebben de strijders weggemaald De overmacht der Duitschers heeft de Belgen gedwongen tot den terugtocht Leuven Mechelen en Brussel zijn thans in Duitfiche handen De troepen hebben zich nit deze onbeschermde steden ternggetrokken teneinde ze niet over te leveren aan de woede van den oorlogsdemon ze niet aan vernietiging prijs te geven De legermacht der Belgen is thans met het hoofdkwartier in de stelbng van Antwerpen waar indien de Duitschers tot een aanval zouden willen overgaan een ontzettende strijd gestreden zal worden daar Antwerpen geduchte tegenweer bieden kan Stelselmatig heeft het Dnitsche leger zijn operaties voortgezet zoodat thans de algemeene opmarsoh naar Etimkrijk kan begmnen zonder dat door het Belgisch leger althans ernstige hinderpalen in den weg kannen worden kwamen steeds meer soldaten vertellen dat de Duitschers steeds moer op rukten Toen liet de burgemeester bekend maken door aanplakking dat de staf van Leuven naar elders waa getrokken on dat de garde civique haar wapenen had in te leveren Dit werd nog aangevuld door do waarschuwing tegen de Duitsobera geen daden van gewold te plegen Merkwaardigerwijs was de oorlogstoestand juist op het oogenblik dat de ware oorlog zoo dicht bij was dat de ygand zich op slechts enkele kilometers van de stad bevond feitelijk geëindigd Mocht men de laatste dagen niet moor zonder permissie het marktplein over thans waren alle hekken van den Dam genomen De wachters aan de poorten waren verdwenen t leek wel in vredestijd Toch steeg de onrust bij de minuut niettegenstaande of misschien juist omdat het kanongebulder te half negen geëindigd was eü men daaruit begreep dat de Belgen waren teruggeslagen In de Namensche straat verkondigden met luider stemme eenige goede raadgevers in den nood dat voorzichtigheidshalve het rood geel zwart moest worden binnengehaald en inderdaad verdwenen als by tooverslag de vlaggen van Se daken on de cocardee van de kleederon der Leuvenaars Zoo zit de schrik voor de DnitscheHambbnw in het Belgenland er in Doch t kan niet anders want massa s vluchtelingen uit de verbrande dorpen Aorachot Thienen en Corbeekloo dio don avond te voren uit hunno huizen waren jaagd vulden thans den Steenenweg tusschen I enven naar Brussel Waarom naar een kleurrijke beBohryving te pogen in deze droeve tyden Laat ik mijn venlag schrijven gelijk een deurwaarder de goederen uit een faillieten boedel noteert want dat is de Éioraai van hetgeen in België gebeurt Ik heb kinderen gezien inderhaast bijna in het geheel niet gekleed zij strompelden met bebloede voetjes langs den steenen weg zij mochten zich nog gelukkig achten de stnmpords want zg waren met hunnen vader en hunne moeder en er was een man die niet wist welke richting hij gaan zou om zgne kleinen te zoeken welke hy in het duister van den nacht in het gedrang was kwytgeraakt en er was eene vrouw die ik bg het Bassin van Leuven krankzinnig heb zien worden Tot nu toe heeft blijkbaar alleen het Belgische leger aan den krgg deelgenomen daar van Fransche of Engelsche legermachten welke tot steun der Belgen waren uitgezonden niots is vernomen Het is kiaarblijkelg k dan ook alleen de taak geweest van het Belgische leger den opmarsoh der Duitschers te bemoeilijken en te vertragen en daar is het Belgische leger door zijn hardnekkigen tegenstand wel in geslaagd Inplaats van in 2 dagen in Brussel te zijn zooals pochender wijze is gezegd hebben de Duitsche troepen een paar weken noodig gehad om zich den weg vrij te maken De Belgische Regeering heeft in haar prodamatie tot het Belgische volk gezegd Het belang dat het meest over DEPATHOUDERS Qon ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d UbmI A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING FEViLLETOIX Hij kon niet verder aprt en zijn tong weigerde den dienst ziju oogen vielen dicht en in een staat van verdoovlng zakte hij inem In een hoek der sola waar Minona vlug wejnïesprongen was Uij IS dronken riep zij met blijkl aren afkeer uit Ani tal He kamraiier verscheen onmhidelHjk alsof ze achter de deur op post bad giwtaan Met een tevreden lachje keek zij naar den slapenden baron liet drankje tieeft goed gewerkt fluisterde zij hare mfx steres in het Italiaanseh toe U aal het mij niet kwalijk ntwen hoop ik maar loen ik zag dat de baron het u lastig maakte Hoe zacht en goed ziet de Itaron eruit als hij slaapt lachte Ann ta Alseen kind Spreek niet zoo luid Als bij wakker wordt O mijn hemel Wat moeten wij met hem aanvangen Wees daar niet bezorgd voor mevrouw De baron zal spoedig niet wakker wordtm Kion glas van mijn drankjeis voldoende voor 3 b 4 uren Wat beleekenl dat WcL mevrouw dat Iteteekent datik zeer goed oen slaapdrank we it gereedie maken Ik heb slechts de helft van en glaasje in den punch gemengd enhier ziet u de uitwerking Goeden nacht baron slaap wel Wanneer w il u gewekt zijn Mef oen triomfeerend lachje keek doka menier haar meosteres aan Wordt vervo B©±3e Brokkenhuis Dames 1 Wilt U bij het opruimen in dez tijd s v p donken om het Brokkenhutt Zendt slechts bericht aan oen Commissieleden of per Tel n 1 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz B D GROOTENDORST Pen 21 Zie zoo mijn kind sprtk de barondie inttisHchen de schervoQ bijeengeraapt CU op den schoorsteenmantel geleed had zie zoo we zijn nu weer alleen komnu eens bij me zitten en laten wij eenseeo ornstig woordje mot elkander spie Ga wegl riep zij terwijl ze op deBora neerzonk met de hand voor deDogen alsof zij hare tranen terug drong Ga wegl Ik wil niets meer met u teïloen hebbenl Aha riep hij honend is dat oaa bondgenootschap Hebben wij ons daarom met zoo n gevaarlijk stok ingelaten Kn ia dat dezelfde vrouw die mij weinige v dkea geleden zoo liefkoosde en die mij nu de deur wijst Geloof je werkelijk lief kind dat je zoo gauw afkomt an oen man als ik Denk je dat je het nu we zonder me kan stellen omdat je het valsche testament in handen hebt r at testament is niets waard zoodra het ij in den zin komt het echte testament loonen dat ni altijd in mijn bezit is Zij sloeg de oogen op en iwmcrkte n duivelaohtigp uitdrukking in zijn w en die boosaardig loerend op haar OEl P A 31 Aug Gebouw Bouw on Woningtoezicht 2 u Armenzorg Onder standscommissie Beleefd verzoekenwij geregeld tj ig modedeeli ig te mogen ontvangenw vergadetmcon concerten vennake j heden enz r deze dan i n agenda te vermelden Jond Advertentiën Inschrijvii v n Leerlingen De Directeur der Ambachtsavondsehool maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot Inschrijving van Nieuwe Leerlingen voorden aanstaanden Cursus op Dinsdag f 8e rtember a s ia het gebouw van den Handelscursas aan het Pacadgs des avonds van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vrucht te hebben doorloopen Zij die zoodanige verklaring niet knnnen overleggen of tot een hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat zal worden afgenomen op DONDERDAG 3 en VRIJDAO 4 SEPTEMBER as des avonds te 7 anr in het gebouw van den Handelsonrsus De Directeur B E SPIJKER Az Qoada 19 Angnstus 1914 Uw Lichaam bg tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beste en goedkoopste middel hiervoor zijn de Laxeerpillen van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbloed verwqderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige G al en Slgm enbevorderen den stoelgang Prys per doosje 25 en 50 cent 16 Verkrijgbaar te Oouda b j ANTON COOPS Pa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Boofdsteeg 3 BUNUaHT n komtl komt U Iwrtvei w i tt U deet al het werk In de heHt van den tijd en voor de heift der koaten die U aan groene eep zou Dltfeven AanHsht maakt dat Uw goed niet lijdt Uw handen niet raw worden en Uw leven geen tlavemlj U iljiiUifttlli De votstmktezuiverheld van Sunlight maakt haar alleen geichlfct V o o r het waaacinn vankoatbaar tinnen en I VO tljne kant Dames Haarwaasohen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWEEKïaf Ai v A BC one Coiffeur Oosthavon 31 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttanboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetmstal leeren van BRONGAS Reeds jaren lang i dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WiemNOERWAARD Goudsche enleids chp Kaas Aanbiedingen gevraagd van Icieine of gpootere partijen r Ir Mo Z7SS Bur dazep Courant Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als tninimiim leeftijd 21 jaar MaÉroos torpetloniaker Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse i maximnm leoft 29 jaar minimum leeftljd 21 jaar maximum leeft 28 jaar minimum loeftijd 19jaar maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken mBximuraleeftijd2 Jjaar terwijl voor jongelieden op non leeftijd vnn 10 tot en mot 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij do Zeemacht in dienst te treden ala lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis voratrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 POOL § TANDAIIDDKLEN zijn de beste en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en warden sinds 1894 door Nederlandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen heiiiische Fabriek h POOL k Zonf n Amsterdam LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR UnR foed doen door K0KO to Bun gebruikui voor bot ta ImI U KOKO h HAAR KOKO DOET HET HAAR OROCIEN GAAT HET UITVALLEN TCOEN VERSTERKT DE WORTELS BEL C ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU KOOP HET VANDAAG VAN UW DROGIST Or COimUR PRUS R 0 75 fL 1 60 on fl SOO Mr fUcon ur N n ï lló ifc i ctli li N tliatMDlfti I IniLurs T Vfh KEKEI aAflDRM Alleen VmttAgenwooRllfen ilHbniil GfonloBïn 08 WereldtentDonstelUnir QBNT I9i3Bulten mededlnilni Ud der Jury 1 Ceresit i 1 Ceresitol 1 1 WiMÉ Wm drop nereii maakl sliieii eeflieni enz wMi 11 1 wordt verwerkt door 1 1 mot cement en zand ééne enkele bestrijking I niiCIl i M IWa Mrtn 1 1 Oropte Dfaaistaeg 2 Telefoon 2157 o 1 1JWM 2 Il loagiieel h leenmile vorii 1 4S0 Onbetwtotbaar het beste en goedkoopste motorr wiel Wearwell Rijwielen zl ml sierlijk en laag is prys AGENT ADR OË GROOT Kleiweg 79 GOLDA Prijaoonrantan gtatis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Abonneert ü op dit Blad NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT DE ZUZD HOLLAHDSCHE ilaatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONING gpMT De Maatachappij sluit alle soorten Levensverzekering tegi lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren O lOt arjneetlV Kn Umeu te Sehoonkoeen es f C MjAPBUEÊI irettnaveu te GouiTa POTTËLBËUG Het beste Tafelwater i Zuiver en natuurlijk Bronwater ProefleteÊiJet gratu cerkrijabaar Gen Agent voor Holland CATALONlB te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA on Omstreken M M BELOJfJSJr Agent Amstel Bronwerij Keizerstraat ïel 8S No 148 Gouda ijKeraDrii OPGERICHT 1I Voed rt uw Vee met de xuivere murwe merk Sler en W I en HorABOOmKmUOKUBX merk WMj Uitmuntende 4oor hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde SSereDiploma ParU 1900 Negen Gouden MedaiUe 5DER Pn5T 5iBAR aOUDA Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracbt 269 DEN HAAG ffeeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren ea Dameskleeding Koopt geheele cl gedeelte n van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vorgoed Let s v p op NAASt en ADMBS MTMej de WelKALTEE Eleotr Dr A Brinkman Z n 269 Ged Gracbt 269 DRN HAAG behalve Zon en Feestdageru FrIJS der ADVERTENTIEN Van 1 B gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbeUUing elke regel meer 6 ets Reclames f Ü 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 ïïitgerers A BBIKKMAN EN ZOON door het verkeer eenigszins wordt geregeld Van het Oorlogsveld Van oneen correspondent Brussel 17 Augs 1914 De komende dag Vandaag was ik getuige van eenige gevechten in de omstreken van Thienen Aan de uiterste Belgische voorposten woonde ik een ontmoeting bij van een troepje van 14 nhlanen tegen 8 belgische ruiters Ik was juist met mijn auto de laatste post voorbij gereden toen ik van achter een heuveltop de uhlanen zag verschijnen Zoodra hadden de Belgische ruiters hen niet opgemerkt of zij stegen van hun paarden lieten deze neer leggen en ze als verschansing gebruikend begonnen er achter vandaan den v and te beschieten Met de grootste kalmte laadden de moedige kerels hunne karabnnen en schoten ze eerst af wanneer zij zoo goed als zeker van hun schot waren Bijna elk schot was raak en binnen enkele minuten lagen G uhlanen doodel k getroffen in het zand te bijten terw r de andere 8 waarvan verscheiden verwond waren aftrokken De Belgen keerden daarna na Thienen terug om zich te laten verbinden want ook zy hadden wonden gekregen Ik vertel U dit voorval waarvan ik zelf fetuige waa ala staalbie van koelblóoigheid van de Belgen Zoo gebeuren er dagelgks tientallen Ook de Franschen houden zich prachtig Een kamerlid voor Namen die getuige was van den aanval der Duitschers op de brug van Chimay vertelde mij gezien te hebben hoe nadat de Dnitschers de brug stormenderw ze hadden trachten te veroveren de onzen een tegencharge verrichtten Een woedend gevecht ontstond op de brug dat eindigde in een volkomen nederlaag der Duitschers Toch zy n deze ontmoetingen niet veel meer dan schermutselingen de groote slag moet nog komen en men verwacht dien thans eiken dag Het aantal Duitsche soldaten dat zicL thans in België bevindt moet enorm groot zgn als het groote samentreffen plaats heeft kan men zich dan ook op een verschrikkeiyken slag voorbereiden Brussel 19 Augustus 1914 De inneming van Leuven Dwars tegen de menschenmassa s in zochten w onzen weg naar het benarde welhaast verlaten Leuven Een vreemde tocht Terwijl op ieder gelaat dat men op den weg tusschen Brussel en Leuven ontmoette te lezen lag somberheid en angst ja angst vooral en iedereen en alles koers zette naar Brussel zochten wij hardnekkig onzen weg juist in de richting van de stad thans door een ieder ontvloden als waren pest en hongersnood de veste binnengedrongen de stad waarin men zoovele jaren in vree en vriendschap genijverd had In wilde haast ontvluchtten de bewoners de armsten en de allerrijksten thans hun stad De vreemde sliert van allerlei slag menschen doch allen Belgen eindigde op het plein voor het station waar duizenden Leuvenaars ich voor den trein verdrongen Van kaartjesverkoop was geen sprake men stapte maar in zoolang er ruimte overbleef in personen en goederenwagons of klom toen ook deze tot berstens toe gevuld woï n lan de latten met vrouw en kinderen de beestenwagens in Nergens was een behoorlgk Belgisch soldaat te zien of viel er een man van de burgerwacht te bekennen De heer Liefèvre een der notabelen dien wij om inlichtingen verzochten vertelde Wg werden reeds te vier tïur in den morgen gewekt door angstwekkend schieten en de mewte bewoners spoedden zich dan ook het bed uit schoten in de kleefen en liepen de straat op Wel weinig hoopvol was de aanblik van onze stad Een groot aantal soldaten van de meest uiteen loopende regimenten hepen dikwerf bemodderd en bebloed door de straten of hadden zich op de keien te ruste gelegd Zij erkenden dat zij de hel van het slachtveld in ontzettende angst ontvlucht waren s Nachts was in de buurt 0 Cnmptich een s g geleverd waarbij do Belgen voor de ermacht der Duitschers hadden moeten vluchten Aan tegenstand viel waarlgk niet te denken Juist toen de mannen in doffe onverschilligheid ons dit vertelden kwamen eenige lanciers luid schreeuwend het marktplein op ge loopen hun kameraden beduidend naar het slagveld terug te gaan of zich althans weder onder hun banier te scharen Of de lanciers die zoo plots een bevlieging van dapperheid kregen na den slag wel heel goed wisten waar die regimenten nu eigenlijk wel te vinden waren betwijfelen vrij sterk Tot overmaat van ramp weegt is de taak te volvoeren die voor ons leger in het algemeene plan van den veldtocht was weggelegd Die taak het is bekend was de Duitschers zoo lang mogelijk op te honden Het Belgische leger heeft die opdracht met bewonderenswaardigen moed volharding en doodsverachting vervuld Dat het tegenover de overmacht van Dnitschland blijvend stand zon kunnen honden kon niemand verwachten Maar het heeft trouw zijn bloed geofferd om de kleine maar verschrikkelijke roeping te volvoeren die het in de mechaniek van de geheele oorlogsorganisatie te vervullen had gekregen De taak van het lïelgische leger La nog niet ten emde Staat eeuerzijds Antwerpen ale een machtig bolwerk van verweer anderzijds kunnen afdeelingen van het BelgiBche leger menigmaal afbreulc doen olgeus bwichten in de llelgische bladen IS or een aanhoudende troepenaanvoer uit Luik en ontgevmg langs de Ourthe via Durbuy en ook meer westelijk over Ciney Du blijkt ook uit het volgend bericht aan een Belgisch blad ontleend Naar een mwoner van Ciney verhaalt doorloopen sterke DulteChe afdeelingen die streek hebben de staties van Hocheforten Jemelle sedert een paar dagen l ezet en zouden een brug te Assesse lipi Brussel Vrlon en een te Bamois lijn Ciney Hoel hebben doen springen Talrijke ruiters zijn door Ciney getrokkeui dien dag had een slag plaats te Vincon waar de Fran sche ruiterij Duitsche verkenners versloeg on er een honderdtal van doodde De uhlaneu die op verkenning uit zijn dragen palm om er draadlooze telegrafie op te stellen De meesten spreken Fransch Vele Duitsche motooyclisteo doortiekken de streek zij zyn in t grijs gekleed Zij hebben kaarten van den Belgischenv Touring Club in hun bezit In den hlzas hebben de Franschen weer een overwinnhig behaald Mtlhlhausen zou naar een bericht meldt weder door hen heroverd zijn waarbij vele Duitschers krijgsgevangen zijn gemaakt en eenaantal kanonnen in handen der Franschen vielen De oorlogsverrichtingen aan de DmtschliusBische grens zijn nog steeds sohermuteelingen waarbij echter somwijlen hevigoQ strijd gestreden wordt Oostenrijk ia thans tor zee aangevallen Cattaro is door do gemengde oOrtc sschepen als ook door de Montenegrijnsche forten op Aea berg Lovoen bestookt Gevechten in de Noordzee tusschen twee vijandelijke vloten waarvan het bericht in het buitenland verluidde hebben niet plaats geliad Offlcieele berichten maken meldmg dat de handel gelegenheid krijgt goederen te exporteeren naar het bultenUuid waar ridder en behoor niet tot die bestendige iui wier ideaal het is kinderen op te voeden en een goed staatsburger te worden Ik verlang niets van je dan een heerlijk uurtje en een bescheiden aandeel in den buit dien wij samen smaken Als ti mij van de vijE millioen dieje door mijn hulp in je bezit krijgt slechts een half millioen uitl etaalt danben e niet noemenswaardfg armer geworden Laten wij over het testament spreken zeide zij het voorhoofd fronsende Dat hebt ge dus nog in uw bezit Natuurlijk mijn kind en als jehet zien wil hier is het Hij tastte inzijn zak en ontvouwde voor haar oogeneen papier dflt zij onmiddellijk herkende Ik ben nog al voorzichtig en je zalwel begrijpen dat dit papier voor mijeen onschatbare waarde heeft zoodra jede dagteekenlng ziet Het testament vanden graaf draagt de dagteekenhig van 19 Januari 1878 wanneer je het valschetestament dat je in handen hebt wat nauwkeurig Iwkijkt zal je zien dat bet gedagteekcnd is op 18 JMuari Welnu wat beteekent dat O zeer veel lief kind Dat beteekent dat je geheel In mijn macht zijt Fen testament verliest alle waarde alsbet herroepen wordt door eni ander testament van latere dagtnekentng Begrijpjo het nu kindlief Dan hebt ge mij bedrogen riep yijuit op verwijtenden toont Toch niet vewekerde c e bU9B na Jat hU weer eens gedronken had Alleen heb ik aan mijn eigen voordeel gedacht terwijl ik voor lu t uwc yorgdc Ik kon HU Kclven het genoegen niet ontzeggi je lot gt liee in mijre inachl te hehl en Je kaa nu kiozm kindlief Aan de eene zijde een jaarlijksch inkomen van tienduizend gulden volgens hot echte testament van den graaf Het in waar honger zal je met lijden je kan fatsoenlijk stil leven nu en dan een naar de opera s zomers naar een kleine liadplaats waar burgerlieden komen Tm misschien trouw je dan wel met een raadsheer er zijn menHchen tlio dat een geluk noemen Aan de andere zijde opent zich met die vijf milUoen fcn Bchittfrende toekomst waarin je als feu koningin den toon in de nalons der groote wereld kan aangeven Hier hield hij even op om nog een van den heerlijken punch te drinken on vervolgde toen weer Kom wees nu f cn zottinnetfe speel geen rol die je niet goed afgaat Woes nu eens lief Je heut zoo schoon Heerlijke Mlnona ik bemin je 1 Hij sclioof nader bij en wilde denarm uitstrekken om haar aan zijn l oret 1 drukken maar hoe vreemd zijn arm scheen zoo zwaar als lood hij moest hem weer laten zakken Hij gevoelde opeens een zware vermoeidheid in al zijn ledematennauwelijks kon hij zijn oogon openhouden Wat te dat stamelde hij Die vervioekt punch Ik geloof dat ik te veel heb gedronken Maar neen Miq na ik bemin je ik 1 netten Het echte testameöt vro ze Bestaat dat toch nog Welzeker lief kind Annetta kwam binnen en zette eendampenden bowl punch op de tafel Kmpoogend zonder dat do baron dit bemerkte f zij haar meesteres oen teekea éaX beduidde dat zij do kamenier waakte om zoo noodig bij de hand Ie yijn I e baron vulde onmiddellijk twee glazen nam het zyne op en sprak Op je welzijn mijn kind Laten wij drinken op onze goede vriendschap Goede vriendHcliap tusschen een man en een vrouw voert meermalen tot liefde En liefde al U het maar voor weinige oogenblikken hoop ik ééns nog ten minste van je te ondervinden Op je welzijn lief Kind Hij zette het glas aan de lippen en dronk bet half ledig toen kwam hij naast haar op de aofa zitten Zij keek hem niet aan en slechts van tijd tot tijd Ti ierp zij een aleelachen blik op hem Hij nam haar hand in de aijne doch zij trok die haastig terng Wees maar niet zoo schuw mijn duifje vervolgde hij Ik begrijp wel dat je hooger strevaida plannen in het hoofd hebt en dat Ik niet zon aangenomen worden s ik je hand vroeg Doch hel daar geen zorg voor ik heb er nohit aan geacht ons e romantische verhouding Ie laten clndijgen in een prozaïsch httwrfqk Ik ben een dolende