Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1914

omdat twee harer kinderen onvindbaar waren Deze vrouw was van Tierlemont gekomen bet dorpje dat gansch verwoest is Verdwaasd keek de vronw naar eene Dnitsche vliegmachine die over Leuven vloog en zij schrok niet terug bevreesd voor een vallende bom niettegenstaande zij iets bazelde van bommen die de Duitschers boven Dïest hadden uitgeworpen Ëen der soldaten vertelde ons dat men van Leuven nit s morgens te vier uar te vergeefs op denzelfden vlieger geschoten had Wat heeft men met dat terugtrekken der Belgen voor Men zegt dat de Koning zijne schoone steden voor vernieling wil behoeden en de Duitschers rustig zal laten doortrekken om in Antwerpen hen af te wachten Op den terugweg Werd onze aandacht nog getrokken door een klein aantal soldaten te Winsel gelegen doch hun aantal waa te gering om te kunnen aannemen dat men deze in het vuur zal brengen Geruischloos vloog het handige kleine karretje van een Engelsch collega over den weg terug naar Brussel Ik schaamde mij zoo bruut t zijn weg zocht terug naar Brussel dwars langs die zich met moeite voortbewegende massa s vluchtelingen Toen bracht de Kngelscbman de goede stemming er weer even in door een Leuvensche schipper op den weg aan te klampen hem in zrjn wagentje te nemen en zoo goed en kwaad als t ging een gesprek met den man wiens kleeding den Brit zoo zeer imponeerde te voeren Het bleek dat de schipper door het kanongebulder en het voorbijtrekken der vluchtelingen bevreesd geworden zijn schuit in den steek had gelaten en hals over kop naar Brussel was gevlucht Het verhaal van den schipper komt zeer getrouw overeen met hetgeen wij zelf zagen en hoorden zoodat de lezer omtrent de feiten voor Leuven voorgevallen volkomen zekerheid kan hebben Wij zetten den schipper aan het Koordentation te Brussel af welke stad pü Woenadngavond vonden ten prooi aan groote opwiQ liagi £ ko t b ata trd ta B f as s el Kui uiott lot voor enkele dogpu verklaren dat do bevolking haar kalmte had ht rkri gen on mt t woardignctd afwachtte di dingen die komen zouden of zoo alH oen Parljsch Idad Hohreef dat de Belgen riitttig den grootcn slaig alwachUea sinds Uondordagniorgen ïb die steiuiiilng volkomen orngt slagcn Du opwinding Hteeg juint uitgedrukt blJ hot binuenkomen van elke nieuwe trein De mi nHclien die van de statie kwamen wisten u df afgrijselijkHte verhalen to doen van de toestanden waarin de ontzagUJk t maBtta n vluchtoUqgm olT dA dorpen eii uit Lpuveg y ifk c Jm öf vfeldhtolmgi n IrteHen ao nlBSelaarf WöQer dat de Diiitsche troepen naar BruBsel oprukten de mare ging weldra de boulevarts over van mond tot mond want de kranten zwijgen in de cafó s en oatamlnojs verdrong mon zich om plattegronden en kaarti n en tegen den middag was mon t er over eens dat de Duitflchers op elechta enkele tientallen kilometers van de stad Htonden t Bericht dat de vliegers het kasteel van do Koning van Laeken hadden vfrkond deed wat men noemt de dour dicht De Brusselaars waren ten prooi aan do grootste opwinding Men lachte niet meer om het smakelijk connnontaar niet Fransohon geest opgediend op het verhaal van oen Duitschen krijgsgevangen graaf l lotow von Bulow die zich lichtelijk verwonderd zou hebben over het weinige comfort hetwelk de Belglsohc krijgsgevangenachap l ood terwijl don graaf de Bolgiache gastvrijheid tijdens hei laatste concours Iilpplquo zoo aangenaam had getroffen Waar bloei zijn koudo kip on do champagne lOn met smaak vertelde hot blad dan verder hoe men den graaf er aan herinnerd had dat hij zich in een openlutro InNteliing bevond dat het voedsel uitstekend van kwaliteit waa bevonden en dat indien hot hom niet beviel de gevangenis van Si Gillös voor hem openstond Men moet den Brusselaar konnon om te kunnen beseffen welk een genot hom zulk oen entre fitet schenkt Nlmmor zal ik trouwens vergoten dq vrlondolljke grijns welke zich op hot gelaat van een lïrusselschon gendarme vertoonde toon hij met do bewaking van een viertal Dultsche spionnen belast pal voor do ellendelingen die met as grauw gelaat on vertrokken gelaatstrekken hot vonnis van den knigsraad wachtten ging staan cn met de meest sierlijke beweging op nauwgezette wijze het leggen van den strop doitionstroerde Dat was in de dagen van de jacht op de Duitschers Inmiddels was de kalmte teruggekeerd doch de schandalen In Vlsé hebben het volk thans meer geprikkeld dan men vermoed In htm overspannen brein hebben zich voorsteltingen van do gruwzaamsto niet noder te omschrijven wreedheden vastgelegd en zij vertellen t nu met een overtuiging dat ge bevreesd wordt bun te verklaren dat zulke boestachtighedcoi ntet l pgaan kunnen zijn Ik heb meisjes en jonge vrouwen gesproken die mij met trots hun kaart van het Koode Kruis lieten zien en mij onder dtn indruk brachten van zooveel vuur en geestdrift voor de goede zaak zooveel liefde en toewijding voor hun lijdende iiiidemenschen doch na een oogenbllk van zwijgen schokte uit het opg ropte gemots Weet u wat de vrouwen van Herstal gedaan hebben Weet gij hoe zij hebIjen mode geholpen Zij gooten ketels en pannen vol Jieete olie en gloeiend vet op de honden ultt O bad Ik mede kunnen duenlll Ik antwoordde niet ontsteld over de vordering welke de epidemie van de oortogspest zoo snel had gemaakt Angstig stelde ik mij eerst de vraag of bot iugen bij de komst der Duitschers wel voorkomen zouden kunnen worden De slrengo censuur op de bladen waardoor gansche stukken op het laatste oogenblik uit den opgemaakten vorm op bevel van de militaire overheid moeten worden gestoken hebtten ons een staalkaart van de meest vreemdsoortige nieuwsbladen bezorgd Twee opmerkingen dienen daaraan te worden vastgeknoopt Ten eerste dat men thans beter en gemakkolqki dan ooit de slecht geredigeerde couranten herkend want juist deze nemen In OO Wi lendheid of onnadenkendheid de meeste ougewenschte artikelen op on vertoonen het grootst aantal van die malle witte plekken en de tweede opmerking is dat ik mij er van overtuigd houd dat die witte plekken allerongunstigst op de stemming der iwvolklng werken Zij zijn het tooneelschcrm waarachter de fantai8ie van de overprikkelde toeschouwers zich allerlei overdreven voorstellingen vormt zij brengen den lezer in een hoogst ongezonde toestand van onzekerheid en fitreven dus hun doel voor een good deel V oorbij De bevolking is geënerveerd In deze oogenblikken wenden zich de gedachten van eiken Brusselaar van olken Belg naar liet Zuiden vol hoop naar de FranHcho broeders De officleele verklaring van de regeC ring nop is don toestand Donderdagavond te ö uur verschonen heeft in zooverre den hartewensch der Belgen voorl evredlgd dal zij uit die proclamatie te weten kwamen dat er thans geen kwestie meer van is dat de Belgen alleen strijden dat het hoofddoel waarlijk niet meer Is bet dekken van dit of dat gedeelte van de stad dat dit laatste slechts van ondergeschikt belang is geworden De eerste taak van het Belgische leger dftt van tijd winnen is afgeloopcn Vijftien dagen la t ig b b ni d Be gtn 4 l l uUHcii sr H opgehouden r en thans m men te zamen puet do Fransohil a gelitolié Vrlc deti den grooton slag levepen Hft geduldig wachten op nieuws vanIe Franschon is beloond de regoeringheelt het medegedeeljj de Franschen zullen eerst thans ee is toonen wat zij kunnen en het Belgische leger zal ter vrijwaring der onafhankelijkheid kunnenvoortgaan een doeltreffende hulp te verleenen In het vervolg van de krijgsverrichtingen aan de legers der waarborgendeiiiogendhctdcn T n dan eindigt do regeeringeiet de stellige verzekering dat de vor lediging der steirke btellln Namen ver7 ekerd Is n Nanwn ibeheeraoht weer dendoorloQht op de Maas i De regeerii g h fiO n tuUi kiger jwOr elamatie kunnen kiezen Haar kort zakelijk en openhartig woord rfeeft de bevolking In hooge mate haar kalmte doen herkrijgen De Duitschers in België ANTWERPEN officieel Gisteren hebben verschillende Belgische detachementen slag geleverd met vijandelijke cavaleriea f deelingen Deze gevechten hebben op verschillende plaatsen plaats gebod met het resultaat dat de vijandelijke ruiters overal teruggedreven werden Gevangen genomen Duitsche gewonden zullen naar de militaire hospitalen worden vervoerd De toestand blyft voor de stelling Antwerpen uitstekend De Belgische banken te Brussel hebbon besloten aan de patroons voorloopig de noodige sommen te verstrekken waardoor deze in staat zijn om huilne nog aan den arbeid zijnde dagloonera te kunnen betalen ANTWERPEN De commissie die zich uit de Hollanders beeft gevormd heeft als eerste storting een bedrag van 1000 francs voor de hulpbehoevende Belgen geschonken Ook Wtirden lijnwaden matrassen mondvoorraad enz door deze commissie beschikbaar gesteld Van de Limburgsche grens Men meldt uit Maastricht aan de N R Ct d d 19 Augustus Nog achynt de maat niet vol Hedenmorgen waren het weer vluchtelingen uit het naburige dorpje Oanne en het veraf gelegen stadje Tongeren die bij honderden de stad binnentrokken Men heeft reeds gelezen welk droevig tooneel zich in de woning van den burgemeester van Canne den heer Postwiok had afgespeeld En dat den menachen de schrik om thart sloeg I Wie zal t hun kwalijk nemen Vrouwen uit Tongeren verzekerden my onder txanen dat men hen weggejaagd had en dat ze gevolgd door Duitsche soldaten met de bajonnetten vooruit gednrende 2 uur hebben moeten loopen met de handen in de hoogte tot dicht by de Nederlandsche grens Ongeveer 700 hebben om 12 uur op de groote speelplaats van de Rykskweekschool gemiddagmaald In minder dan een half unr tyd waren allen verzadigd daijk de zorg van al de dames en heeren die hanne medewerking verleenden Frankryk en Dnitsobland PARIJS Uit MUaan wordt aan de Petit Parisien geseind dat de successen der Franschen tot buitengewoon enthousiaste betoogingen voor Frankrijk te Milaan hebben aanleiding gegeven In den Elzas PARUS officieel In den BovenElzas bUjft de voorwaartsche beweging der Franschen aanbonden De Franschen bereikten Morhange en Delme in Lotharingen en bezetten eveneens Chatean Salins en Dieuze De stelselmatig uitgevoerde opmarsch der Franschen welke eenigsziuB vertraagd wordt door het optreden der vyand wordt krachtig voortgezet De daden van wreedheden door de Duitschers houden niet op De Duitsche soldaten hebben b v in een dorp in den Elzas een gevangengenomen cavalerist in tegenwoordigheid van de geheele bevolking geworgd Aan de Fraosch Duitsche grens PARIJS 20 Augustus De Franschen hebben Mühlbausen heroverd PARIJS 20 Augustus Part N R Ct Een officleele mededeeling van hedennacht zegt dat de Fransche troepen een schitterend succes hebben behaald tusschen Altkirch en Mühlbausen De Duitschers trekken zich terug op den Ryn Er zgn tal van krygsge vangenen gemaakt 24 kanonnen zyn genomen In Lotharingen was de dag mindergelukkig dan de voorafgaande dagen Duitsche troepen hebben daar eenheftigen tegunaanval ondernomen Thans hebben de Franschen zich sterkverschanstwin de Smlle en het M eRyn kanaal BERLIJN De Duitsche cavalerie heeft de vyMe Fransche cavalerie devisie met zware verliezen by Perwoz ten noorden van Namen teruggeslagen BEBLfJIïi 4 Beiersohe en Badensche troepen hebben by Weiier vijftien kilometer ten noordwesten van Schletstadt een overwinning behaald op de 55ste Fransche infanterie brigade welke met zware verliezen over de Vogezen teruggeworpen wei d Zornüër dat de sluier die de opnVarsch der Doitfiofae troepbn bedek j b ho öft opgelicht te worden kan ffiëdé Md worden dat de Duitsche operaties in gunstigen zin vorderen Japan en Duitschland BERLIJN Betreffende het ultj matum van Japan wordt medegedeeld dat men van ambteUjke zyde thans de yolgende verklaring geeft Wanneer het bericht bevestigd wordt dat Japan de hand wil leggen op onze bloeiende bezitting Kiautschau dan zal ons dat even weinig afschrikken als het ingrgpen van Engeland in Togo en Duitsch Zuid West Afrika bet zal slechts een nienwe streek van Engeland zijn die ht e pynHjk zij ook np zich zelf is geen invloed zal hebben op het inneriyk van den stryd De beslissing waarvan alles afhangt zal in Europa vallen omdat zich daar de gezamenUjke strijdmachten bevinden De aanspraak van Japan op Kiautschau zal Duitschland moeten weigeren en als het daardoor schade lydt zal het zich op andere wyze genoegdoening verschaffen De Duitsche pers neemt het bericht van het altimatum rustig op en toont aan dat Duitschland onmogeUjk op den eisch van Japan kan ingaan Van Engelsche zyde Van officieele Engelsche zgde wordt het volgende overzicht verstrekt van den toestand ter zee Sinds de oorlogsverklaring heeft de vloot zorg gedragen voor de veiligheid van het expeditie leger dat op 18 Aug zyn ontsoheping in Frankryk voltooid heeft een ontsoheping welke in volmaakte orde en zonder eenig ongeval plaats hadHet werk van de vloot in de Atlantische ceaan en elders ter beveiliging van de handelswegen wordt het best geïllustreerd door het feit dat aan Lloyd s bureau gisteren de oorlogs risicoverzekeringspremie daalde tot 40 shilling per 100 ton voor bgna elke reis van Britsche schepen terwgl de premie om vrachten te verzekeren van kooren die betaald wordt door stoomschepen van de Vereenigde Staten naar een Britsche haven SOshil4ing8 per 100 ton is De Duitsche vloot buiten de Oostzee is gedwongen in de havens te blgven De Engelsche handel is bgna normaal De Duitsche zeehandel is verlamd Het eenige ongeval is het verliep van den lichten kruiser Amphion die op een mgn stootte na de Dnitsche mgnenlegger Konigin Xjouise te hebben doen zinken Een Dnitsche onderzeeboot is in de Noordzee tot zinken gebracht De militaire toestand is als volgt De Duitsche troepen hebben op t oogenblik het terrein bezet gelegen tusschen het Noorden van Bazel over Luik tot een punt oostwaarts van Antwerpen en dicht bg de Hollandache grens Het hoofdpunt in de operation was tot dusver de vertraging welke is teweeggebracht in de voorgenomen aanvallende beweging der Duitschers aan de overzyde van de Maas tengevolge van de verdediging van Luik waar de forten nog ongeschonden zgn Dit heeft de ordehjke mobilisatie en concentratie van het Fransche leger en bet Engelsche expeditieleger mogelgk gemaakt Duitsche troepen zyn nu de Maas o vergetrokken zoowel boven als beneden Luik en winnen langzamerhand in westelijke richting eenig terrein maar faun vooruitgeschoven cavalerie is voortdurend door de Belgen tegengehouden In het zuiden waar de Dnitsche legers blgkbaar verdedigend moeten optreden rukken de Franschen voorwaarts over een lange linie in Elzas en Lotharingen waarvan zg thans een groot gedeelte bezetten nadat ze in verscheidene gevechten de vgandelijke troepen hebben teruggedreven Als Duitschland wint en ajs Duitschland verliest In Nash s Nagazine heeft Hilaire Belloc voorspellingen gedaan voor de beido mogelijkheden dat Duitschland ttezéh ootlog winÉ en 4rtff t hom vor De schryver acht het Amfrftkiredhijil Ujk datDnitschliri d iiVgeval het de zege behaalt zichzelf zal bezwaren met meer Europeesch grondgebied Wel zal het de kleine naties om zich heen als ondergeschikte en f ondgenootschappeUjke staten beschouwen in t bizonder Nederland en België Dezelfde houding zal het vermoedelgk aannemen tegenover Zitserland Frankrijk zou het bg verdrag dwingen al zyn vestingen te ontmantelen Het zou vports dit land zeer ywrnederend handelsvoorwaarden yooi cllrifffifl if hdt een groote bigvende oorlogsschatting oplpggpn In heel WesfrEdropa zou bet alle nieuwe pehiiig i Vatlileayni i t Is meer waarscbynlijk dat het de havens en scheepswerven der Noordzee voor eigen doeleinden zou gebruiken dan dat het zou pogen ze rechtstreeks te beheerschen Mogelgk zou het maar t ware on verstandig de FranschBelgische grens meer naar t Zuiden willen verleggen teneinde een kleinen afhankehjken bondgenoot verkrijgen die over de havens van t Nauw van Calais beschikt Zeker zou bet naar alle kanten koloniaal bezit nemen en wel in t bizonder de Afrikaansche bezittingen van Frankryk Op zyn OosteUjke grens zou Duitscbland s taak moeiUjker zyn want t is niet doenUjk Rusland zóó te verslaan dat het bulpeloOH wordt Men kan aannemen dat Duitschland in samenwerking met Oostenryk een kwasi onafhankelijke linie van staten zou trachten te vormen waardoor Rusland van Europa wordt afgesneden Indien Duitschland de nederlaag Ujdt op t Westelgk oorlo terrein ztil bet snel worden verslagen en eens vooral Indien de Duitschers bet afleggen op de Maaslinie en ternggedrongen worden achter den Rgn of gevaar loopen te worden ingesloten zal de oorlog over enkele weken zgn gewonnen door deWesteUjke mogendheden en dan zal hg uit zgn Want t is düidelgk dat er niets zou zgn uit te richten tegen de macht van Rusland door Duitsche volkeren aan wier hoofdmacht een dergelgke nederlaag was toegebracht t Is niet onwaarscbgnlgk dat in dit gevel de oorlog spoedig ten einde zon zgn Dit wil zeggen dat Rusland den veldtocht niet zou doorzetten doch tevreden zou zgn met de resultaten die het zonder te vechten zon kunnen verkrggen Weöi zou bet er even hard als Frankrgk naar streven de Dujt ohe staten te ontwapenen en meewerken aan een algemeene beperking van de bewapening Voorts zou Rusland al wat niet Duitsch maar Slavisch en Poolsch is aan de Oostgrenzen van Duitschland overnemen Met zyn bondgenooten zou Rusland samenwerken om het Kanaal van Kiel in handen van Denemarken te stellen en om een oorlogsschatting enz te bepalen Doch Rusland zoa niet op groote schaal gaan annexeeoer Frankrijk zoomin als Engeland zouden Rusland te Konstantinopel willen zien Rusland zon trouwens tevreden zya met een gewaarborgde overmacht in t heele Oosten en Zuiden van Europa en met een Oostzee bevryd van Duitsche controle WaArschynhjkzonden er ook verdragen worden geslotaa waarbg da versterking van bet NoordOostzee kanaal wordt vëtboden Tot zoover Belloc t Meest opmerkeiyk is zeker wel wat deze Engelsche schrijver aan Engeland s bondgenoot Rusland toedenkt zoo zegt de N R Crt waaraan wy het bovenstaande ontleenen De mobilisatie voor vrouwen Niet alleen de militie en de landweer zyn thans gemobiliseerd het heele volk is als het ware in beweging gebracht m a w gemobiliseerd Waar men nog voor kort kalme rust kende heerscht nu bedrgvige opgewondenheid De halve vrouwenw reld is in rep en roer gebracht Wat dames al niet prakkizeeren omdat ze letsdoeo willen op een andere wyze de soldaten te willen steunen of ben hun plicht vergemakkeUjken Er is een ware manie uitgebroken om toch vooral sokken te breien degeUjke zware sokken Ik kan er niets aan doen maar heusch al die gver ontlokt mij een glimlach en erger nog het wekt vaak mijnverontwaardiging op Niet dat iJf aan de ernst twyfel waarmee de vrouwen van het Roode Kruis zich aah haar taaV wyden niet dat ik den draak zon willen steken met het be sluit van onze Nedorlandsche vereeniging voor Vrouwenkiesrecht hoewel ik het met haar motieven met geheel eens ben neen de bedoelingen zyn heel goed en heerlg k gemeend Doch men is niet altijd Verstandig WÉit jk hier voor staaltjes aanhaal zijn feiten Een naar schatting j 2jarig meisje aan de kleeding als padviüdster herkenbaar zag ik dez r dagen een bandkar voortduwen do kar was leeg en of dé afstaod die het kind er mee bad af te leggen laag was zou ik niet kunnen zeggta Maar toch vraag ik U hoe gevaarl 1tii 0 iets niet en dat op de Amsterdanuidie Koningsplein waar tram s rijden auto s voorby snorren fietsers op het gladde asfalt een fiinke vaart nemen enz k Moet U eeriyk zeggen uat ik zooiets onverantwoordelgk vond A fge en nog van4iet feit dat er honderdea TveFk Qloo5 en PPpop taak dergeIgk W rk en dï e n iflrnafcig concurrentie ondervinden Eén dé geHjk afkeurend oordeel heb ik uitgesproken over den daad Van twee jongedames uit een Noord Hollandsche provincieBtad dochters vab den burgemeester en van den dokter die Zaterdag 1 1 voor bun bakker uit broodventen gingen omdat de knechts oiader de wapenen waren geroepen My dunkt badden die meisjes wijzer gedaan met haar krachten en kieeren die toch niet voor zulken arbeid berekend zullen zgn te sparen en een paar werklooze arbeiders op te sporen die aan dit werk nog iets konden verdienen Wie weet hoeveel bUjdschap dit had kunnen brengen Daarom lieve lezeressen die wellicht ook aangetast agt door de arbeidbacil wees toch verstandig De mobilisatie geeft nog aanleiding tot een andere opmerking vernon D uit den mond van een bekend Amaterdamsch arts Deze beer geeft aan een aanta jongedames les in Eerste Hulp by Ongelukken In een eer groot schoolgebouw verzamelen de meisjes ziöh en als ze zoo alle in haar witte zomerkleedjes tezamen zyn ia het volgens den dokter net of er een vlucht blanke duiven is neergestreken In één woord de ngvere meisjes zien er snoezig uit maar o wee de mooie kieeren bigken dwangbuizen te zijn By de verschillende oefeningen hoort men ook bet verbinden van gewonden op den oud liggende Hiervoor is het noodig dat de helpster zich op een knie neerlaat Wat is nu gebleken Byna geen der jonge dames was in staat te knielen Au mgn corset O die nauwe rok werd er Unka en rechts uit rQ pen AU het niet zoo storend was geweest onder de ernstige les zou de geneesheer er zich mee hebben vermaakt Nu geeft by in een ingezonden stuk in een der dagbladen den raad dat de vrouwen voor zij denken aan Eerste Halp bg Ongelukken de Eerste Hulp gaan verleenen aan baar kleeding Het is toch al te erg dat een vrouw niet zou kunow knielen of zich bukken om een menm De economische toestand f fjl een onderhoud dat Mr Belin gte directeur van het Nederlandscb ll mgsch Correspondentiebureau voor bladen met Minister Treub mocht over den economischen toevalt het volgende mede te De Minister zeide dat in het begin den huldigen toestand de rente § 0 de bankiers f oor beleeningen enz Aderen inderdaad zooats werd ge ssg te Jioog is geweest maar dat artegenover staat dat niemand kon voorzien hoe de toestand zich verder aitwikkelen zou en er gerechtvaar $ gde vrees was dat indien niet het Kragen van crediet zou worden be Itoeilykt er oen overstelpend aantal vragen zon komen waaraan niet B Q kunnen worden voldaan De Mi puter herinnerde er aan hoe van alle ggden uit de finantieele wereld met dB Regeering is medegewerkt om tot ipn normalen rentoBtand te komen en yiD het ongerechtvaardigde en in vele gevallen verregaand onbehooriyke wei gven van betaling door het publiek fan rekeningen een eind zal komen Het gerucht dat van rijkswege de akomende tarwe krachtens de Levens middelenwet te Rotterdam in bezit is genomen noemde de Minister in hoof d WAk juist De voorraad tarwemeel omstreeks 25 milhoen K G zou maar voor 2 a 3 weken voor het binnen landsch broodverbruik voldoende zgn l normale toevoer van tarwo is reëda zeer verminderd en hoewel in de laatste dagen weer enkele graanschepen langs dm Nieuwen Waterweg binnen komen lou op een normalen toevoer niet zijn te rekenen Men moet or op rekenen dat de broodprijzen In ons land spoedig zullen ftijgun en reeds nu Is het aan te bev dal de bevolking zich er aan gewent naast lii t verbruik van brood meer dan in ge l M fiy Kf y 9 gebruiken Dp tarweoogst in Nederland ia m jiprfuaje ometp dlgh dp lötAts V r onjlévw r 214 maand vóldoeade ie opft t ó lt Vrst dezef d geö hiniiengehj iia an Biot l daarna nog gedorscht en gemal wftij en or zal niet vroeger dan over onpveer een maand voor de bakkergen hoeveelheid van eenige bete enlB dien ODgftt beschikbaar zijn Ten einde dn handel niet meer moeilijkheden in den feg te iegg R heeft de Miaiflter de tarwe 5 reeds in de liehterfl geladen was niet beslag genomen Door de m bezitneming van tarwe zal door de handelaars naar de moening dea MlniBlers geen schade kunnen geleden worden De regecriü l voornemens nadat de tax8rtie j eH Vi n ö ê fn bktt geiKMltön tarwe afti zijrt dStéfesteM n dkb wt nglieU dBdGB urtjJcHeeM fthitóiftSfeÖéfc t4 eiiiQii 0 ladbtt i èëeli btf ij4 tlÉh IB g 4everd dat ben heindelaar bij een getaxeordon prijs wlnstderving zou hebben die winstderving op dg een of andere ijzc te vergoeden Met betrekking tot den cconomiach en toestand 3er bevt lking in hot algemeen deelde de Minister o a mede dat boewel de toestand zich op het oogenblik beier laat aanzien dan oen week geleden Iten inderdaad er mee moet blijven rekedat er in verschillende takken van i piiri f reeds abnormale werkeloosheid dat die werkeloosheid in de komende teken en zelfs maanden daarna hel Baar allo waarschijnlijkheid nog sterk zal loenenien Steenkolen Het Volk deelde ooals men weet mee dat do Duitsche regeering het verbod Tan uitvoer van de voor Holland klaar Uggi udc steenkolen heeft opgeheven Bij informatie bleek het Hbld dat opheffing alléén geldt voor bunkerkolen Het vrachtgoederenverkoer met Duitschland V an geachte zijdo wordt aan de Tol Wegedeeld dat binnen enkele dagen bet Wtehtgopderenvorkeer van Duitschland met Slfleriand hersteld zal worden Koninklijk voorbeeld 5 en leverancier van H M de Koninifa Moedeï ontving namens H M een dirijven waarin hem met het oog op de Wige tijdsomstandigheden waardoor vele Bui b dringende behoefte hebben ami tenten verzocht werd zijn jaarreke Mli die anders na het einde van het r aan H M i ordt ingezonden reeds bi te zenden wanneer hem dit goi lijk kon zijn Brie venposter y ingediend is bij de Tweede Kamer ontwerp van wet tot aanvulling wt 24 der wet tot regeling der enposterij 1 bepaalt dat de tweede alinea art 24 gelezen wordt als volgt gke vrijstelling kan worden ver voor de verzending van stukken openbaren dienst betreffende en geval van oorlog oorlogsgevaar andera buitengewone omstandig heden mede voor de verzending van stukken van anderen aard I en tweede interneeringsdepot Bg het De rtement van Oorlog bestaat het voornemea om een 2de interneeringsdepot op te richten voor in ons land ontwapende of uit de hospitalen als genezen ontolagen militairen van oorlogvoerende partijen Dit tweede depot zal gevestigd worden in Gaaaterland In de nabijheid van Balk Friesland De voorbereidende maatregelen tot de ia richting van dit depot zijn reeds getroffen Het hgt In de bedoeling rfe Belgische en Duitsche geïnterneerden van elkander te scheiden Alkmaar blijft aangewezen als depot voor de Duitschers terwijl de Belgen naar Gaasterland zullen worden overgebracht Tot heden is het aantal geïnterneerden van beide naHes betrekkelijk gerfaig ioch men verwacht dat dit gedurende den duur van den oorlog belai rijk zal stijgen Het goudschip voor de Amerikanen De Amerikaansche kruiser die naar Nederland is vertrokken met goud voor de geld behoevende Amerikanen die naar hun vaderland willen terug keeren is reeds in een der Engelsche havens aangekomen zoodat het benoodigdé spoedig hier verwacht kan worden Albaneescbe officieren weer in Kederlandschen dienst Bij Kon besluit van 19 dezer is de mimster van oorlog gemachtigd om den generaalmajoor W J H de Veer zoomedo de eerste luitenants C de Jongh en J Doorman en den tweede luitenant Gt H Mallinckrodt aan wie machtiging was verleend om tijdelijk in Albaneeschen krijgsdienst te treden weder in te deelen bij het leger hier te lande en wel bg het wapen der artillerie voor zooveel genoemden generaaKmajoor en de beide eerateluitenants en bg het wapen der infanterie voor zooveel laatstgenoemden officier betreft met dien verstande dat meergenoemde opperofficier zoo noodig bg zijn wapen tijdelijk als vercpwpïeQf wpMt eyo d ep f beschik king wordt gesteld van vóqff Bg Kon beslU rf vap la dezer is d minister van oorlog gemachtigd dea kapitein H J L Kroon van het wapen der infanterie paan wien machtiging was verleend om tgdelgk in Albaneeschen krygsdienst te treden weder iq te deelen bij het leger hier te lande infden raag van majoor met bepaling dat hg bg zijn wapen tijdelijk als overcompleet zal worden gevoerd 9epjengdg ric itej ftGCliittiebdt déh effwilzer8 Qp lapt vm de Ji goeruiLB ayp aUe wegwijzere van den A N W B weggenomen Of het in andere provincies ook zoo ia weten we niet schrijft De Stand maar in Friesland zijn aan huizen aan hoofdwegen groote sprekende reclameborden te zien voor Continentalbanden welke borden meteen wegwijzers zijn Met pijlen staat bv duidelijk aangewezen richting Steenwgk richting Leeuwarden Deserteur Te Warmond kreeg de gemeente veldwachter een man te pakken die er zeer vermoeid en arm uitzag Toen hij hem ondervroeg sprak de gearresteerde Duitsch Bijgestaan door het hoofd der school die als tolk optrad kwam de veldwachter te weten dat het een Oostenrijker was die op een schip voer maar bij den oproep voor de mobilisatie in Oostenrijk daaraan geea gehoor had gegeven Hij was dus thans deserteur Niet tai het bezit van geld zijnde verzocht hij hem van voedsel te voorzien Daaraan werd gevolg gegeven vervolgens werd de aangehoudene ter beschikking gesteld De Dpukkepij au A BriNliiiian Zoon Markt 31 levert spoedig e tot normal 6 ppijxan alle dpukwerken DOP den handel en OOP wptiouliep gebruik Stadsnieuws GOUDA 21 Augostna Verkort Raadsveralag In de hedenmiddag gebonden vergadering van den gemeenteraad welke Va T i 8 door den heer J A Donker die geroimen tijd ernstig ongert ld ia geweest werden benoemd tot leeraar aan het Gymnaaiom m de natuurlijk historie de heeren Dr J L Hovingh alhier en A Schierbeek te a Oravenhage en in het Hebreenwach de heer A Ketellapper alhier Het voorstal van de heeren I van der Want o s om over te yaan tot gemeente exploitatie van het pontveer over de Torfsingelgracht werd na breedvoerige toelichting van den beer van der Want en beatrjdingvan den heer Kolijn niet om principieele redenen doch om redenen van voorzichtigheid in de bestaande tijdaomstandigheden verworpen Het voorstel van B en W om niet ondershands de overeenkomst met den pachter te vernieuwen tegen een jaarprijs welke f 100 meer bedraagt dan do tegenwoordige werd aangenomen Bealoten werd aan den heer C Verachut alhier te verhuren een gedeelte van perceel D 2172 gelegen aan zijn eigen perceel in de Vla iingstraat tegen een huurprijs van 15 ct per M Na eenige discussie over het voorstel tot het bouwen van een nieuwe tolgaarderawoniiig aan het Qoudsohe Rijpad waarbij bleek dat bedoeld wordt te bouwen een bouwmanswoning met gelegenheid tot stalling van 10 a 11 koeien werd dit aangenomen Een amendement van den heer Donker die het bSdrag van f 6000 dat voor dezen bouw moet worden geleend f 1000 te hoog vond was te voren verworpen Zooder stemming werden aangenomen het voorstel tot nadere regeling der salarieering van het administratief personeel van de Gemeente Gasfabriek het voorstel om niet over te gaan tot stichting van een veilingagebouw voor groenten en het voorstel tot voorzetting van de hefüng van sluisgeld voor het Beenwijksche Verlaat De heer Kolijn vond gelegenheid B en W zijn dank te brengen voor het nauwkeurig ingesteld onderzoek ifli 4 tqepit HKejJ ig n t im t r te I Bg de behandeling van het nadere voorstel i zak de u librei4ipg van der Corn Ketelstraat sprak de heer Ifon genbarger er zijn voldoening over uit dat de voorwaarden by de behandeling van dit vooretel in Maart jl door zijji bestrijding toen hebben geleid tot intrekking daarvan lAauiüi blfktdat en deFabricagecommisaieen B en W de bepahngen als te bezwarend hebben erkend Thans stelde spr bij amendement voor dat de in bet voorstel genoemde oenwoten bwun van 60 X 90 bebeid inoetan wonden geplaatst iDit amen dement jMii t i voorstal iw rdoaldahra i aangeiutiaenp i i i Het voorstel tot wijzing det gemeentegrooting 1914 werd z h at aangenomen Door den heer van Eflk werd bij motie van orde voorgestold de voorstellen inzake de waterleiding Vo6rloopig van de agenda af te voeren in verband met de huidige tijdsomstandigheden waardoor het niet mogelgk was geweest dat aan deze voor de financiën der gemeente zoo gewichtige voorstellen voldoende aandacht had kunnen worden gewijd De heer van Galen verbond aan deze motie een amendement bedoelende dat nog advies zou worden ingewonnen bg den inspecteur voor de volksgezondheid Di den Houter De motie v Eijk en het amende mentv Galen werden bestreden door den heer Knuttel op grond van de urgentie der voorstellen Nadat verachillende leden hun meeningen daarover hadden gezegd werd het amendement van Galen verworpen en de motie van Eijk aange nomen Be vergadering werd daarop door den voorzitter gesloten Geen passen meer noodig Wij vernemen dat gisteren van de stellingcommandanten bericht is ingekomen dat voor t bezoeken van in staat van oorlog verklaarde gebieden in ons land van heden af geen passen meer worden vereiacht Ter bevoegder plaatae informeerend werd ons dit bericht bevestigd Rott Ëen gestolen rijwiel Door de Rotterdamsche politie is alhier opgeapoord een rijwiel dat te Rotterdam b een rijwiel handelaar was ontvreemd De dief had het rijvidl Zondag hier by een rnwielhandelaar beleend bg wien het in beslag ia genamen De dader is nog niet gevat Gisteren slaagde te sQravenhage voor het examen Fransch 1 o mej H J Hey alhier De spoorign Gouda Schoonhoven Men meldt ons dat de spoorlijn Gouda Schoonhoven 15 October a s in gebruik zal wordera genomen Industrieel Jubileum te Gouda De heer A C Coster was 19 Aug 2 j jaar werkzaam in de firma Coster en Zonen te Gouda fabrikanten van Boterkleursel Kaasstremsel en Kaaskleursel waarvan de laatste 15 jaar als lid der firma en leider van het bedrijf Hoewel de firma Coster gewoonlijk haar industriëele feesten met luister pleegt te vieren is thans den dag wegens de bekende ernstige tijden zonder eenig uiterlijk vertoon herdacht Het personeel ontving een week extra loon terwijl des middags niet werd gewerkt Vermeld dient dat de heer A C Coster veel heeft gedaan om zijn speciale Goudsche Industrie in bloei te doen toenemen Dat hg hierin is geslaagd bewijst dat de firma J Coster en Zonen Gouda zoowel hier te lande als in het buitenland onderbelanghebbenden groote bekendheid geniet en in hoog aanzien staat Laatste Berichten De commandant van Lnik MAASTRICHT 20 Aug Generaal Lenar de commandant van do vesting Luik ia gevangen genomen en naar Geulen overgebracht Zeegevecht IJMUIDEN 21 Aug De atoomtrawler Marie van Hattem rapporteert dat gisterenavond ten noorawesten van het vuurschip Haak een gevecht te zien was tusschen een groot Duitsch oorlogsschip en 11 Engelsche torpedobooten Do kogels vielen tot op 4Q M afstand van de trawler waarna doze vluchtte In den Slzos PARIJS 21 Aug Uit Belfast wordt geseind dat do slrijd in de nab höid vaft M ihlhansón veiTiioligónd was vödt dó Düitschei fiqqp t ïnfantJörieen artiUorieva ur w6rd een ontzettende slachting onder de Dnitachers aangericht De Franschen namen kanonnen munitie en maakten 600 man krijgsgevangen PARIJS 21 Aug Vóór do herovering van Mühlhausen door de Franschen is door de Fransche troepen een schitterende overwinning behaald tussohen Althucb en Mühlhausen Brieven naar Duitsofeland 1 Naar wij vernemen worden in Duitschland wed gesloten brfdVleüi 4oop A petA asi en men Luchtschepen beschoten ROERMOND 21 Aug Gisterenavond is een groot Zeppelin lnchtschip gezien dat komomle van do Belgische grens koerste in de richting van Duitschland Het Inchtschip manoeuvreerde met zoeklichten Onze soldaten sohoten op dit luchtsohip doch zonder resultaat NIJMEQEN 21 Aug Hedon is een vliegmachine boven Nijmegen waargenomen De vliegmachine word door onze militairen beschoten doch ontkwam PARIJS 21 Aug Verzekerd wordt dat Servië genoeg munitie bezit om den strrjd nog dne maanden vol to honden Oostenrijk en Servië NISJ 20 Aug Het Servische loger vervolgt met zgn uiterste linkervleugel den vijand over de Drina De Oostenrijkers trekken terug en de Serviërs bezetten den linkeroever Oostenrijksche magazijnen en schepen zijn verwoest bij Sara Moldana BRUSSEL Gisterenavond 17 Augs vas er te Brusaet niets merkbaars vaa dl groote dingen die de stad te wachten itondcn Vaamorgen om zes uur vertrok do laatste tnnn uit Britnsel naar Holland daarna om zeven uur een trein die befltorind werd door honderdon die nog mee wilden In de richtmg Gent Het txeiuenvoFkocr ia daarom bijna geheel gestaakt omdat het Belgische l er de bruggen tusschen Mechclen en Barfset hebben opge blazen BRtTSSKL Hedenmorgen vroeg vloog dezelfde vliegmachine die gisteren over Lackpn vloog wederom over Laeken Er werd op het vtiogtiiig geschoten zonder doel te treffen Du soldaten van do Garde civique zijn allen naar Gent vertrokken ANTWERPl IN De vestingen om Antwerpen zi n enorm versterkt Van be voegde zijde wordt medegedeeld dat hi met in de bedoeling ligt van de DuitBchcrfl om Antwerpen te blokkeeren A TWi KPE Op bet oogenblik a er te Antwerpen ongeveer boaderd gasthuizen van bet Koode Kruie ANTWEHPl N la den loop der dagen kwamea hier vele vlucbtelingeu aan uit Kempen Bg de aankomst der gewonde Belgen waa hel enthoustasmc der l evolkuig zeer groot De Belgen waren meest allen muider zwaar gewond Du gewonde Belgen zija van verachillende regimenten MECUbïLliiN Hedennacht om twee uur werd de bui erwacht aangez d zich bij Imnnt wapens te voegen of de wapens in te leveren Vele vreemdelingen uit de omstreken zijn naar Temeuzen en Hulst gevlucht ANTWKRPKN De Antwerpsehe bladen melden dat de Duitschers de Belglache guwonden met bajonetten hebben afgemaakt Uver den slag zolf die plaati4 heeft gehad ia niets bekend De gewonde soldaten die hier aaukwomcn zien er verschrikkelijk uit Zi ziJd versuft on staan verwonderd te kijken In den Elzas PARIJS Officieel Mühlhausen werd na hevige bajonetgovochteD wederom door lit Fransche troepen bvzet Zes kanonnen en eenige kisKai met munitie werden op den vijand vorg erd Ons leger trekt op van het NMjtfen van Straatsburg naar Deluio lan Morhange BLRLIJN De opmarsch der DultsoherB door Belgib gaat onophoudeliik voort Na succesvolle govochten liy Verwez en Tirlemont zijn de Duitsche troepen gisloreu Brussel iilnnengotrokkon LONDLN Uit Petersburg wordt geseind dat do Oostenrijkers dagelijks op de Oalicische grona do Duitschers op de 08t Riisfti8cho grens verkenningen verrichten De Vijand werd stoods met groote verliezen leruggeslagiii De aanvallen op Krasnij had tot resultaat dat U Oostenrijkscbw officieren en 2 50 man gevangen genomen worden lu Gorodok vervolgden de Kozakken do Oostenrijksche cavalerie die mei r dan ï 0 dooden achterlitften ANTWIORPKN Part N R Crt Men vertelt hier dat Luik door do Franschem is vermoesterd Men 901 oed doen dlC 1ï Hfc t i W to nehicn voor Wat hö U én genioht J Telegrofiscli Weerbericht van het Koninklyk Metoriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste bftrometeratand 767 7 to Biarritz laagste stand 7 i7 7 te Munohen Verwachting tot don volgendon dag Veranderlpke later zwakke tot matige noordelijke tot westolijko wind veranderlpke bewolking mogelijkeenige regen of onweer overdag ietskoeler n Btirichtea Moratorium Men seint uit BruBsel aan de N R Ct Ken koninklijk besluit is te wachten waorbij het moratorium wordt uitgebreid tot de betaling dor premies van verzekeringen deze betalingen mogen dus worden uitgesteld zonder dat de maatsehappljen recht zullen hebber de Ijepcrkende bepalingen der poHsson In te roepen Het coifflortium der groot Iianken heeft om de betaling der werklieden niet te verbinderen bepaald de daartoi benoodigde ommen uit de deposito s te bolalen tegea overlegging der loonlljsti n Naar de Frkf Ztg uit Berlijn vernoemt Is aldaar bericht ontvangen dat in do Westelijke gouvernemMit n vbÉ Rusland mot Inbegrip van St Peternburg een wlsselmoratorium voor 2 maanden is afgekondigd BrRGERLIJKE STAND BOSKOOP Bnrgeriyko stand van 1 16 Ang GEBOREN Anna Maiia omlor A Brand en A M Vennoulon Catharina Elisabeth ouders Q E de Groot en J Schoenmaker Corneiis Maarten ouders M J Vermeulen on N Verkade Antjo Olazina onders C Wilschut en N de Groot Margjti Cornelia onders J Groenendijk en J Akerboom Martijntjo ouders C van OoBtrom en E van Laar Potronella ouders A Rijnbeek en M C Blonk Hendrika Labina ouders A Bijland en J Vossepoel Krijna Jacoba ouders H Schoaten en L Hoogervorst Antje ouders J Boerefljn en A Blok Stephanus Jacobus ouders D van Wijk en C Vermenl Jannetje onders H J Heijmana en C van Koest Cornelia Jacoba ouders W C van Kleef en C B Wiegand Bruss Neeltjo onders J Spaargaren en J Bode Magtilda Fetronelle ouders C G van der Wolf en C in t Hout OVERLEDEN Aalbert Vermeulen 8 m Jan Wensveen 34 j echtgenoot van Grietje Rijneker iiaÜliii