Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1914

Il3e Jaargang NIEUWE PHILIPS HAÏ FWATT LAMPEN VERVANGEN jKX BOOGUMPEN van Ostendö komen Naar Ostende zijn verschillende Brusselaars gevlucht evenals een aantal dagbladcorrespondenten voornamelijk Engelsche journalisten Deze kunnen als de nood aan den man komt naar de overzijde van het Kanaal uitwyken De onbekehdheid mot den loop der gebeurtenissen is de eigonlyke oorzaak geweest dat er Donderdagmorgen onder de vreemdelingen en ook onder de vele Brusselaars een soort paniek was uitgebroken Brussel had zioh voorbereid op oen verdediging en toen nu plotseling de proclamatie van burgemeester Max verscheen maakte zich Woensdag een paniek van de menschen meester en hoe rustig het overigens in Brussel is geweest de bestorming der treinen op Donderdagmorgen die ik bewoonde ia iets om nimmer te vergeten Nog dien ik mede te deelen dat ik te Dendermonde een groot aantal Duitsche wagens wdgens dienende voor kolen en goederenvervoer heb gezien welke vermoedelijk door de Belgische regeering in beslag zijn genomen Ken vreemd doch typisch schouwspel zag ik in de richting van Gent waar ik treinen geheel uit locomotieven bestaande zag liet waren welgeteld driolionderd locomotieven Sprekende mot vertJchilR ude Antwerpenaren kau ik lot miju genoegen onetateeren dat de gcnogenhelit lier Belgen voor Holland wederom stijgend la eu dat de weidookendo Belg zolt or van overtuigd is dat gezien do ellende on vorachrikkiagen van den oorlog Holland het wijat doet do strikte neutraliteit te handhaven Voor hot Paleis van Koningin l lisabotli der Belgen itympalliieke iConingm staan nog steeds duizenden nieuwsgierigen De Prinsesjes eu l rinaeu zijn nog steeds Ondanks de verzoeken in de dagbladen hot voorwerp van wol wat al te oubeacheldeu belangatelling hoewel hot A ntwerpsohe volk mot zijp belangstelling niet andclfs dan liartelijko Kympatbie wil betoonen I oozeor de schrik bij de Belgen er voor de Duitschora in it blijkt uit de omatandlghedeu waaronder de monscheu uit dorpen en stodon gevlucht zijn Ik zat toevallig in den trein met een slager uit Mochekm die mij vertelde dal er s nachts om twee uur alarm was geslagen terwijl de burgerwacht werd aangezegd dat degenen die van plan waren te blijven doorvechten zicit ton Hpoedigste naar Antwerpen hadden te begeven en de anderen hun wapens hadden In te leveren De meeaten noen bijna allen trokken daarop onder het zingen van VolkHliedoren In de richting Antwerpen Dit waa een grootscfi moment in het late nachtelijk uur Wat iBich zelf aan irrijliÉn 2 I gutgneel ei mmk ïork 141 Onbetwistbaar het beste en goe l Oopste motorrijwiel l¥earirell i wlelen zp snel Érlijk ei liag Ji prjjs AGENT ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SBEBOL Arasterdam LOOPT UW KAM WEG Met uw HAAR KOKO HAAR KOKO DOET HET HAAI OKOEISN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VESSTEKKT DE W0 TEIS HELDE ALS KIISTAL BEVAT OEEN KLEUKSTOr OLIE OF VET VERFKISSCHEND VOOK DE HOOFDHUID KOOP HET VANDAAG VAN UW DIOOIST OT COimm PRIJS PL 0 75 a l eo n a S IO PW Hmmm AllMn Vert ile i VOO tt taZ HMMd UlracEl ZeMnd N Bntaant m Lünboi T yfk HÜioi UMDBU HnrraiMdilB ABrtn4 a AUMn VotanoitoiMdlfW t ViMC FflMlud Croolün Dnoili Om M nn iimiiDBMMa DEP6TH0UDERS 5 Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 2 Schoonhoven A v ZESSKN Krimpen a a IJssel A GROENEVELD hm Zegwaard A OOSTERLING 6 I llll W I II ii Adverteert in dit Blad Brokkenhuis Dames I Wilt tF by het opruimen in deze tijd s v p denken om het Brokkenhutt Zendt slechts bericht aan een d Commissieleden of per Tel n 1 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Oommissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorï 3 D GROOTENDORST Pen Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant feed tueeea Deze ftdvertentien kosteo sleekte bij Tooraitbelaling 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Je heht me een grooten dienst bekteen waarvoor ik je flink zal boloonen Niet waar Dat heb ik goed belicht toen ik hoorde hoe u den baronafweerde Mat mijnheer de baron ü uwet ook zoo hartstochtelijk niet zip Nuïljtge braaf zoo behoort het Zoo moogtge hier alapeö tot morgenochtend I Nu spoedig aan het werk Anoetta Wij moeten vaa de gelegeoheid gebruiknaken De béion heeft in zijn borstzak geschrift waar mij zeer veel aan geHigeB ia Ha dat moeten wij dadelijk hebbenlZit het hier Ja maar pas op dat je hem niet bkM maakte Weea maar niet bang hij siaapt als8 i mormeldier Daar voe ik al wat I o slapende maakte een bewoging ate ï hij voelde dat een vreemde hand zijn W8t aanraakte Heb ik mijnheer n zijn slaap gestoord vroeg zij spottend Ik vraag duizendmaal om verschooning slaap M rustig veider Zoo hier heb ik eenl pierl Is het dit mevrouw Zij haalde eèn geschrift te voorschijn £ c3 b ito a 31 Aug Gebouw Bouw en Woning j toezicht 2 n Armenzorg Ondef standscommissie Beleefd verzoeken wii geregeld tijdig mededeeli jg te mogen ontvangenya vergaderingen concerten vermakeli l eden enz m deze dan in agenda te vermelden Dames Ha nrasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAI T DB JOHG Coiffeur Oosthaven 3L Electr Dr A Brinkman Zn ö Advertentiën De Heer on Mevrouw OOEDEWAAGEN JoNKEK geven kennis van de geboorte van hunne dochter Anna Jeanne Henriette GoODi 20 Aug 1914 iL ÏBSchrijving van Leerlingen De Directeur der Ambachtsavond chool maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot Ingchryving van Nieuwe Leerlingen voor den aanstaanden Cursus op Dinsdag I September a s in het gebouw van den HandelscursuB aan het Paradijs des avonds van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men oene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en mot vrucht te hebben doorloopen Zij die zoodanige verklaring niet kannen overleggen of tot een hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat zal worden afgenomen op DONDERDAG 3 en VRIJDAG 4 SEPTEMBER a s des avonds te 7 uur in het gebouw van den Ilandelscursns üb Directeur B E SPUKER Az Gouda 19 Augasttia 1914 Hls Waar de helft van den omslag over 1914 op 1 Juli 11 oftvorderbaar is geworden worden ingelanden die nog geen bundergeld hebben betaald dringend uitgenoodigd het gebeele bedrag of althans de helft ten spoedigste te voldoen daar anders ter voorziening in kasbehoeften moet worden voortgegaan met het opnemen van gelden tegen de thans verschuldigde hoage rente Bioscoop Salon I Goüda Vooruit I Deze week buitongewoon Practit Programma jmet do groote kunstfilm v d 1 Serie arllsllqoe GaonDl iDe Lijdensweg I Aangrijpend drama ia 3 aoten I Talentvol spel Mooie tafereelen Iln het park te Caserto I Wonderschoonenatuuf opname I Een lastige reiziger Humor l ËRPEHIKBELAtl l l Drama 1I Onesime koning voor I dag fHumoristisch 1 De Kofferverwlssellng Comedie amusante door John Bunny GEWETENLOOS is het ü iets anders in de handen te stoppen dan U vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om een doosje bloeaniHverende Laxeerpilltm Sliim Gal en Maagpillen van Apot teker OOM dat ge het goede krijgt De echte Laxeerpillen van Apotheker BOOM prijs per doosje as en aO oent zijn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteekening Verkriiebaar te Gouda bg ANTON rOOPS Pa WOLFE Co teRotteriam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdateeg 3 DBACHEN QUELL FLE5SCHEN WOHDEN OP REKENING GbrnWOCH BU TERUGGAAF VEROOEt 15 CT natuur bronwater o BOON Gonda levert tegen coiicuppeerende ppijzen Engelsche Gasvlamkolen geaeeefd en ongezeefd pep wagon of pep schip Goudsche en Leids che Kaas Aanbiedingen gevpaagd van kleine of gpootepe partijen Br ffr No S7BB Bur dezer Courant Bpeciaal adres voor de benoodigde Teekenbehoeften volgens model der School M M Met het oog op het aanstaande atndiejaar aan de Rijks H B School liet Gymnasium en de HandelseursuH neem ik beleefdelijk de vrijheid mij aan te bevelen voor de levering van de benoodigdeStudiebooken Atlassen etc S SÊSs ÊsS Deze zullen zooveel mogelijk bij mij voorhanden zijn en kunnen dus in den kortst mogeiyken tijd geleverd worden terwijl ik U de verzekering geef dat bestellingen met den mfeeaten spoed door mij zullen worden uitgevoerd Alle boeken worden gekaft on bij contante betaling 5 o korting verleend Onder beleefde aanbeveling Hoogachtend UEd dw diewat l T 8wart eniiwyf Boekhandelaar ms sss i Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als Matroos torpedomaker i i i fujd2ijaar kleermaker jma imum leeft 29 aar M A t rnne L n b minimum leef tijd 21 jaar LUttll UUSJ KUK maximum leeft 28 jaar Hértlzot Ö L1m SA minimum le ftijdl9jaar CIUIIC m ikIMiSSC maximnnl leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftijd 29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als Uchtmatrooa of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 POTTELBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Pr efle eVet graU verkrygiaar Oen Agent voor Holland CATALONlfi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken X M BBLONJEJr Agent Amstel Brouwerii Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda DE ZUID EOLLAITDSCHE Alaatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 OOO O0O Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Seor D irecte ur Mr J W KONING I T De Maatschappij sluit Ue soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e OVimeeATKIt mmve te SeJkMllik r i en i € ÊtMrtsmmn wettimvt te Zaterdag 22 Augustus 1 14 BODMIE mmm i©ij ws eaa d vertezi tieTolsLd voox G o a d st ean Oasa strelseïi behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewüsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dicnstaanbieding n per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetiiling elke re el meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verscliijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post j jk Met Geïllustreerd Zondagsblad l BO Idem franco per post j 90 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 U ever8 A BBINEHAN EN ZOON f Dit nummer bestaat uit twee blagorfe iistoren Mpiak ik op mijn reis met tww vluclitendv gcosteiijkeQ Zij verli ldea uuj te hebben gezien dat de Belgisehe soidaton stroopoppen maakten die zij m brand staken Toen zij hun vroegen wat dit moest beteekenen kregen zij ten antwoord Weet gij dan niet wat Olieslagers hoeft gedaan Dit ie Olieslagers dien wij verbranden En er volgde oen verhaal dat de Antwerpsche duivel goheimon van het Belgische leger en zijn liggmg voor een half mülioon francs aan de Duitschers zou hebben verraden Hij zou zijn Ontdekt en in de baurt van Leuven opgehangen Ik gcpf dit onwaarschijalijkt verhaal hior weer omdat hot typeerend is voor de heerschendo verwarring waarin men ailps vertelt on alles gelooft maar ook omdat do Belgen inderdaad sedert verscheidene weken niets van hun geliefdon Iiold hebben vernomen In Antwerpen tracht de bevolking den lijd van gespannen afwachting to doeden met op straat hot laatste nieuws te vernomen Duizenden verzamelen zich op het plom voor hot station om de treinen met gewonden af te wachten die verdeeld worden over de ruim 100 hospitalen welke to Antwerpen zijn opgericht Vanmorgen zag ik wolk oen indruk de aaukomut dczor ongelukken op de duizendhoofdige menigte maakte Hoe ostentatief de Belgen anders ook mogen zijn wanneer het geldt vreugde of smart té uiten als de Roode Kruis auto s pasaeeren gaat een rilling van ontroering door de raenschenmassa s en waart een angstige stilte over bp geheelo plein Zijn öft anto H dan verdwenen dan breekt het volk los in verw pnschingen togen do Duitschers Ik ging het station binnen en zag daar a n Diiitsch officier en een soldaat twee kriiRSgevangenen Do officier zag er nog dragelijk uit maar do soldaat leek geen monBch meer Ik kon hot hem aanzien dat hij in dagen mot genoeg had gegeten Tlitpiitting en ontbering hadden zich op zijn trekken afgotookend Verdwaasd zat do ongelukkige voor zioh uit te staren Op dit oogenblik trad een zuster van het Roodo Kruis op hom toe met brood on koffie waar hij als oon iiltgehondord dier op aanviel Het Antwerpsche volk turende door de glazen der statiedeuren ontstak hierop in groote woede en het riep Moeten die lui net als onze jongens in de kuBaensd reerste klasse zitten De ordebewakers dienden de deuren te sluiten wegens de dreigende houding welke het volk aannam Ik dien nog eenige meerdere feiten te releveeren welke de grootste verbittering tegen de indringende Duitsche troepen hebben gaande gemaakt Het volk dat thans in ledigheid door de straten loopt doet elkaar de schrik kehjkste verhalen van de vreeselijke verrassmgen welke de Duitschers hebben veroorzaalf t Ik heb mij daaromtrent een en anderlaten inlichten en hoewel ik er niet meer van kan zeggen moet wordenerkend dat ook et vernuft en devindingrijkheid in deze waarlijk nietontbroken hebben Met groote trotswijst het Antwerpsche volk elkaar opde sterke forten on do stalen vuurmonden welke dreigend gericht staan alsof zij direct reeds een woordjezullen medespreken Allo vreemde journalisten zijn gisteravond in groote haast in de richting der HoUandsche grenzen gevlucht Men kan inderdaad spreken van een vlucht want eenige HoUandsche coIlega s die ik op mijn reis tegenkwam verklaarden de waarheid hiervan laat ik geheel voor hunne rekening dat de Belgische legerautoriteiten verklaard zouden hebben dat indien zij vreemde journalisten na morgen op Belgisch grondgebied in de nabijheid dertroepenbewegmgen zouden aantreffen dezen journalisten tegen een muar geplaatst zouden worden om gefusilleerd te worden Vanmorgen had ik te Antwerpen een onderhoud met een gezaghebbend persoon en vroeg hem of de mogelijkheid groot is dat Antwerpen weldra zal worden belegerd Hij antwoordde dat er zijns inziens geen kwestie van is dat de Duitschers de domheid zouden begaan de vesting te belegeren en wel om twee redenen 1 de Duitschers zullen voorloopig met een omsingeling volstaan 2 zij zullen geen half millioen opofferen om Antwerpen in te sluiten en in te nemen daar de Duitschers zooveel mogelijk soldaten zullen noodig hebben tegen de andere mogenheden waarmede Duitsohland in strijd is De treinenloop in België naar de hoofdstad is geheel gestaakt zoodat ook te Antwerpen noch jiost noch couranten aankomen Antwerpen ia dan ook geheel verstoken van nieuws en het weinige dat men krijgen kan zijn de of cieele berichten welke door de militaire autoriteiten worden verstrekt Het eigenaardige versch nsel doet zich dan ook voor dat men te Antwerpen en te Brussel zelf volkomen onkundig is van wat er eigenlijk gebeurt en dat men het neiuws verneemt van vluchtelingen uit het binnenland komend of van menschen die uit de richting van Nederland of Eerste Blad KENNISGEVING J BURGEMEESTER en WETHOÜ RS van Gonda Gezien artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de ingezeten dat het uitvoerig en beredeneerd l rslag van den toestand der Gemeente ver 1913 ter Plaatselijke Secretarie in dmk verkrijgbaar is tegen betaling van pVn Gulden Gouda den 21 Augustus 1914 Burgemeester en Wethouders voorn p L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE Krjn kanaal de Franschon zijn teruggeslagen In hoeverre deze overwinning waarvan de omvang nog niet te eontroleeren is waarde heeft voor de Duitschers zal nog moeten blijken De Franschen hebben de Duitschers dezer dagen ook teruggeslagen en Muhlhausen opnieuw bezet waarbij hun veel oorlogsbuit in handen is gevallen Deze gevechten hoe bloedig ook leggen niet als een veldslag gewicht in de schaal De strijd wordt echter in den Elzas dageiyks met groote verbittering gevoerd en groote troepenmachten zijn in eikaars nabijheid De tijdingen van ernstiger treffen dan tot heden kunnen niet lang meer uitblijven Van andere zijde zijn weinig beten ingekomen van beduidenden aard zoodat in de algemeenen toestand geen verandering is waar te nemen De Oorlog Kort Overzicht De DoitBche troepen schrijden steeds Twder België in Na Leuven Mechelen en Brussel wordt thans de komst der DnitBchera te Gent aangekondigd vtar de burgemeester diei stad oen oclamatie deed aanpla kken dat do irgers geen verzet moeten plegen ipdat geen geweld zal worden gebruikt De provinciën Brabant en Antwerpen dragett de sporen vftn den oorWgst d in de verwoestingen die zijn aangericht Het Belgische leger is verschanst in het bolwerk van Antwerpen en zal vandaar uit naar de berichten luiden hotzg Antwerpen al of niet belegerd wordt de Duitsche troepen aantasten ia d i mg by den opmarsch naar h t Zuiden tenzg zulk een aanzienlijke iXaitiohe legermacht voor Antwerpen wordt geslagen dat zulks onmo lijk is Het is waarschijnlijk dat de rechtervleugel van Jiet Duitsche leger naar Frankrijk opmarcheert in de richting Tan de Fransche grensvestingen Lille Oendé Mauberge Landrécis en Rocroy Taar ook de linkervleugel vermoedelijk Bftl aankomen De telegrammen van gistwenavond Dtaken xQslding van een krijgssucces der Daitschera in den Elzas waarbij wlfs 7000 f ranschen krijgsgevangen lyn gemaakt Dit een telegram van IVansohe zijde blijkt dat bij het Mame Wat aangaat het gevaar dat Nederland by den oorlog zou kunnen worden betrokken uit den loop der gebeurtenissen meenen wy te mogen constaieeren dat de laatste dagen vooral eenige betrekkelijke zekerheid hebben gebracht dat Nederland zijn onzijdigheid niet met de wapenen zal behoeven te verdedigen Van het Oorlogsveld Van omen correspondent Antwerpen 21 Aug 1914 Dc Toestand in Antwerpen De opwinding in do stad is onbeachrijfulijk Meer dan uit iets anders bl t dit lut de moest fantastische verhalen welke liiur do rondo doen en grif door het putiliek worden geloofd Zoo verzekerde men elkander gisteravond als ateilig dat Leuven door de Engelschen on Luik door de Franschen zou zija heroverd Lnorme hoeveelheden wapens zijn uit Brussel naar hier overgebracht Het aantal geweren revolvers enz bedraagt vele tienduizenden Uit vrcos voor de komst der Duitschers en voor de mogelijke plundering en andere buitensporighodon hadden de Brusselaren zich sedert een week injna allen van vuurwapenen voorzien Len wapenhandelaar die gisteren op mijn uittocht van Brussel naar hier tot mijn reisgenooten behoorde vertelde mij dat de wapenwinküls hi Brussel en omstreken nagenoeg geheel waren leeggekocht Toen het besluit bekend werd dat Brussel niet zou worden verdedigd werden deze allen naar Antwerpen overgebracht Op mijn reis ïiaar Antwerpen kwam ik nog een ander vreemd verhaal te hooren In België zit men sinds eenl en tijd zonder eenig bericht over den populairen en g lietdon Antwerpschen duivel Jan Olie Het meisje zit op haar gewone plaats aan het vens r maar zij heeft haar gouone werk nog met ter band genomen Zij heeft een courant voor zich en leest launn van lud tot tijd richt zij haar blikken naar de straat oui naar de voorbijgangers to zien In do aangrenzende kamer is de jonge Karel Nisser liezig zich te kleeden ais ijti moeder binnentreedt Wel zegt ze trek je nu je ZondagHche kleereo aan Wat ben ie vanplan = Moeder antwoordde de jonkmanmot komisehen ernst bereid je voorop groote dingen Ik ga vandaag aan ook doen bij een rijke erfdochter Ja wel zeker je bent er jufst de man voor om met een rijk meisje te trouwen Zij bemint me zei Karel I weer zich houdende alsof hij met ingenomenheid Inden spiegel zicbzolven bekeek Hm 1 zijlioeft een goeden smaak 1 Ik ben eenkpappe jongen dat moet erkend worden Je bent een gekl barstte juffrouwNisser uit Hoe kom je aan zoo n inbeelding Wol de menachen zeggen dat ikveel op mijn moeder gelijk en vroegeris mij dikwijs verteld dat u een mooimeisje was Dat zeggen do menschen natuurlijk kan ik daar zelf niet overoordooien want toen u een jong meisjewas heb ik niet do eer gehad u te kennen een zocht aankloppen Karel Nlaser verliet de kamer en sloop zacht etm paar treden de trap op Illj iioorde dat de deur van den schrijver geopend en onmiddellijk daarna weer op slot gedraaid werd Dlijk r werd uit voorziehtigheld de deur weer gesloten zoodra de liczoeker Was binnengetreden Onhoorbaar sloop Karel Nisser verder de trap op naar de deur van mijnheer Knablein s kamertje waar hij het oor tegen het sleutelgat legde Wil mijnheer de baro4 plaats nemen vroeg de schrijver Ik kom thans niet als baron Ikben op het oogenblik uw oude bokonde mijnheer Vogel begrepen Oa zitten mijnheer Vogel sprakde schrijver Ik heb eChter liever metden baron te doen dan imet minieerVogel I Dat begrijp ik zeer goed de iuron rukte u gister viifdutzei gulden in dehand Vijfduizend gulden r e luisteraar aan do deur hoorde die woorden met verbazing aan Wat voor een zaak fcou dat geweest zijn waarbij mijnheer Kpablein zoo n gro Me som geld verdiend bod Ko dan voer de schrijrer besehrooad si bijna stotterend voort u weet de zak i die wij samen gedaanhebben voor geen geld zou Ik weerzoo Iets Wordt TtrTolg4 FEViLLETOM dat Mtnona dadelijk herkende als bet testament van diai graaf Haar oogen scbittcrdüQ trlomfeerond Geef hier dat stuk ia voor mij vangroote waarde Zij liep haastig naar denhaard en wierp het geschriit in betvuur Wat mevrouw Is het voor u van zoo groote waarde dat u hot verbrandt Ja het is voor miJ millioenen waard zoodra het niet meer beetaat MiQona was btj den iiaard gaan zitten en zag met genoegai hoe hot papier in de vlammen lot asch verteerde Goddank riep zij uit toen do laatste vonk ÏQ het papier gedoofd was I n nu spoedig onze kaffers gepakt wijreizen weg Reizen Ja op staanden voet Waarheen Naar Windeok Ik hoop dat er vanavond nog een trein gaat Is dat niet t geval dan l r ngen wij dim nacht in eenhotel door Laat door den portier dadelijk een rijtuig bestellen Toen de kamenier een half uur later met hare meesteres Minona e boudoir verliet keerde zij zich nog even naar den slapenden baron en zei Aangename nacht heer baron IBefje Loop naar de macm met die gekko praat riep de dame uit Zeg liever hoelaat kom je eten Do jonkman gaf op deze vraag geen antwoord Ulj bad op straat een persoon bemerkt die zijn aandacht geheel in i eBlag nam G een tw ijfel dat was de man dien hij vroeger in gezelschap met mijnheer Knablein had gezien Hij atak de straat over en kwam recht op de woning van Knablein af Wat zou hij in ons huls komendoen mompelde de jonkman en met verbazing zag juffrouw Nisser dat haarzoon de laarzon uittrok en achter dodeur ging staan die hij op een kier gC zot had om goed te kunnen luisteren Wat doe je nu weer vroeg zijnmoeder Niets moeder Wees sleohls eenoogenblik heel stil Daar komt hij al Wio dan en verdachte kerel die zaken heeftmot den achnjver die boven woont Maar wat gaat je dat aan Meer dan u weet Ik bid u moe der ga een oogenblikken by Eefje inde andere kamer Zoo straks zal Ik ualles vertellen De oude dame mompelde eenige onverstaanbare woorden en ging In de andere kamer bij Eefje XII Verplaatsen wij ons nu naar de woningkan Mooil efie De luisteraar achter de deur hoorde hoo do voetstappen op de trap klonken en eindelijk stii hielden bij de kamerdeur van mijnheer Knablein toen hoorde hij j v i I ï